juni PDF

hk.kortenhoef.nl

juni PDF

Intens bedroefd geven wij kennis van

het toch nog onverwachts overlijden van

ons aller

GUUS VAN DER HELM

óp de leeftijd van 80 jaar.

Uit aller naam:

C. Rennette-Bergman

27 mei 1993.

Kerklaan 61

1241 CL Kortenhoef.

Guus is overgebracht naar de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Melkpad 21a te

Hilversum, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben

dinsdag 1 juni a.s. om 11.30 uur in

aula II van het crematorium „Daelwijck"

aan de Floridadreef 7 te Utrecht (-Overvecht).

Gelegenheid tot condoleren direct na de

plechtigheid in de ontvangkamer van

het crematorium.


B en w hakken de knoop door

Geen verkoop huizen

gemeentewerf Kwakel

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - De drie gemeentewoningen

aan de gemeentewerf

in Kortenhoef worden

niet verkocht, omdat deze

panden op ernstig vervuilde

grond staan.

Burgemeester en wethouders

vrezen dat de voorgenomen verkoop

_van ,de huizen aan de bewoners

'de gemeente op 'den duur al-

leen maar voor problemen kan

stellen. Dat is voor het college

overigens geen beletsel om te

overwegen de huren van de woningen

met 4,5 procent te verhogen.

Het besluit de woningen definitief

niet te verkopen is genomen

na overleg met de raadscommissie

voor bestuurlijke aangelegenheden.

Niet alleen de vertegenwoordigers

van de coalitiefracties

VVD en CDA stemden in met het

voorstel. Ook F. Staal van de

PvdA/PSP-fractie deelde de opvatting

van het college.

„Het zou uiterst onverstandig

zijn de woningen te verkopen nu

het zo goed als zeker is dat gemeenten

verplicht kunnen worden

woningen die op vervuilde

grond staan aan te kopen", verklaarde

burgemeester Kozijn. Het

besluit is genomen na overleg met

de notaris.

Algemeen;'Belang en Dorpsbe-

langen menen dat het gemeentebestuur

last heeft van koudwatervrees.

R. Voigt van Dorpsbelangen

liet weten dat het college de

notaris verkeerde vragen heeft

gesteld. Het college wilde echter

een eind maken aan het touwtrekken

en werd daarin gesteund

door een ruime meerderheid.

Aanbod

Vorig jaar bood de gemeente de

woningen ter verkoop aan aan de

huurders, die ook allemaal medewerkers

zijn van de gemeente.

Toen er uiteindelijk overeenstemming

was over een prijs, trok de

gemeente zijn aanbod in wegens

onzekerheid over de eventuele ge:

volgen van de verkoop.

De woningen staan naast de gemeentewerf

aan De 'Kwakel op

een voormalige vuilnisbelt van• de

gemeente Kortenhoef. Eind jaren

zeventig kwam vast te staan dat

het terrein ernstig vervuild th.


Sleutel . en

een boeketje

• De sleutelen een boeketje droogbloemen. Dat ontvingen de huurders

van de seniorenwoningen aan de Salomonstempel gistermorgen uit

handen van vice-voorzitter B. Berends van de woningbOinvvéi'enigink

Volkshuisvesting in S-Graveland Berends herinnerde er nog even aan

dat in het oorspronkelijke bouwplan slechts plaats was ingeruimd voor

tien premiehuurWoningen; In eendrachtige samenwerking slaag en

gemeente, bouivondeimeming Gebtor en de woningbouwverenigine er

in daar veertien; zij het kleine, seniorenwoningen van te maken. .De

huizen, bestemd voor bewoners van 62 jaar en ouder, hebben beneden

een Slaapkamer en een' douche en op de bovenverdieping een tweede

slaapkamer mot wastafel. -

FOTO: TON KASTERMAN,


Recordopkomst

Ankeveense

fietstocht

ANKEVEEN • De CTC Ankeveen

heeft gisteren een bijzonder

geslaagde twintigste verjaardag

gevierd. Niet minder dan 567

mensen namen deel aan de fietstoertocht

van de veertig leden

tellende Ankeveense vereniging

door Gooi en Vechtstreek.

Dit recordaantal deelnemers, onder

wie ook burgemeester Kozijn

van 's-Graveland, was afkomstig

uit de wijde omgeving. In verband

met de viering van het twintigjarig

bestaan verlootte de CTC Ankeveen

na afloop van de rit negen

prijzen: vier fietscomputers, twee

taarten en twee wereldontvangers.

De winnaars krijgen hun prijs

deze week thuisbezorgd.


In plaats van kaarten

Na een liefdevolle verzorging in bejaardenhuis

De Kuijer te Nederhorst den

Berg is op 5 juni overleden op de leeftijd

van 89 jaar

WILLEMINA RIGTER-GROENSTEGE

weduwe van B. Rigter

Zij heeft haar lichaam ter beschikking

gesteld aan de wetenschap.

S. Rigter-van Rijn

M. T. Rigter

en verdere familie

Correspondentie-adres:

S. Rigter-van Rijn,

Noordereinde 64,

1243 JJ 's-Graveland.


Na een moeilijke periode is rustig van

ons heengegaan onze lieve moeder,

grootmoeder en overgrootmoeder

GEERTRUIDA BOS-VAN SCHAIK

weduwe van Reyer Bos

in de ouderdom van 91 jaar.

Wij zijn het personeel van „De Schutse"

te Bussum en „Zuiderheide" te Hilversum

dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

Houten: Rie en Joop

Hilversum: Kees en Wil

kleinkinderen

en achterkleinkinderen

Hilversum, 9 juni 1993.

„Zuiderheide",

Diependaalselaan 337.

Correspondentie-adres:

Erasmuslaan 321,

1216 NG Hilversum.

Moeder is overgebracht naar de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Melkpad 21. te

Hilversum, alwaar geen bezoek.

De rouwdienst, te leiden door de Weleerwaarde

Heer Ds A. van Lunteren zal

worden gehouden maandag 14 juni a.s.

om 14.00 uur in bovengenoemde rouwkamer

„Van Vuure" aan het Melkpad 21a,

waarna aansluitend de begrafenis zal

plaatshebben tegen 15.00 uur op de Al-

- — 1:— • • • • op • • • — ; — — — •

'seWeg té:''Sprdvéland_


Met droefheid geven wij kennis van hk overlijden

van mijn lieve man, onze onvergetelijke vader,

schoonvader en opa, onze dierbare broer, zwager

en oom

GERRIT VAN WALBEEK

arts

* 11 oktober 1914 t 9 juni 1993

Amstelveen: P. C. M. van Walbeek-Slagter

Ankeveen: P. S. van Walbeek

F. van Walbeek-de Haan

Erik

Annemieke

Hilversum: H. K. van Walbeek

A. van Walbeek-Starrenburg

en verdere familie

Max Havelaarlaan 195

1183 LP Amstelveen

De overledene is overgebracht naar Uitvaartcentrum

Bouwens, Startbaan 7, Amstelveen, alwaar

geen bezoek.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden

op maandag 14 juni om 12.45 uur in de

Bankraskerk, Max Havelaarlaan 435, Amstelveen.

Gelegenheid tot afscheid nemen in de kerk van

12.30-12.45 uur.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal

om 14.30 uur plaatsvinden in het crematorium

Westerveld te Driehuis, gemeente Velsen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren

in de ontvangkamer van het crematorium.


Als

Als ik dingen niet meer weet.

Als ik de namen niet meer ken

en wat ik weet meteen vergeet,

zodat ik onherkenbaar ben.

Hoor ik dan een oud verhaal,

dan ja,

dan weet ik het weer allemaal.

Na een leven van liefde en zorgzaamheid

is, na een kortstondige ziekte, rustig

ingeslapen onze lieve moeder,

schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

GERTRUDE WILHELMINE

REIJN-GRYCZAN

sinds 28 september 1966 weduwe van

Adrianus Nicolaas Reijn

Zij werd 92 jaar.

's-Graveland:

J. A. Reijn

C. M. Reijn-van der Kuijl

Hilversum:

J. J. Reijn

J. L. Reijn-Kortsmit

Kleinkinderen en

achterkleinkinderen.

Hilversum, 11 juni 1993.

Correspondentie-adres:

J. A. Reijn,

Noordereinde 81,

1243 JJ 's-Graveland.

Wij- komen samen woensdag 16 juni om

10.30 uur in het Uitvaartcentrum „Dekker

& Zn." aan de Van Riebeeckweg 45

te Hilversum, waarna wij haar zullen

begeleiden naar de St. Barbara-begraafplaats,

Bosdrift/Nieuwlandseweg aldaar.

Omstreeks 11.00 uur zal de bijzetting in

het familiegraf plaatsvinden.

Gelegenheid de familie te condoleren na

de begrafenis in de Aula van de begraafplaats.


Twee prijzen

voor Amicitia

KORTENHOEF -'Het tamboerkorps

Amicitia uit Kortenhoef

heeft gisteren bij een muziekfestival

in het Gelderse Elst twee

eerste prijzen gewonnen.

In zowel de sectie stilstaand als

in de sectie marcherend waren de

Kortenhoevers met twee werken

de beste. Het internationale festival

was georganiseerd door de

plaatselijke vereniging Prins Willem

Alexander.


Gemeente start proef van half jaar

Verkeerdrempels op

het Noordereinde

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - De gemeente

's-Graveland start deze week

met een proef met verkeersdrempels

op het Noordereinde.

Gisteren is een begin gemaakt

met het aanbrengen van vier paren

drempels tussen de kruising

Klapbrug en de inrit van het

hoofdkantoor van Natuurmonumenten,

Schaep en Burgh. Het is

mogelijk dat het verkeer ook

morgen nog hinder ondervindt

van de werkzaamheden.

De proef moet uitsluitsel brengen

over de vraag of de acht centimeter

dunne, rubberen Gumatecdrempels

die de geineente op

Noorder- en Zuidereinde wil aanbrengen

voldoende effectief zijn.

Maar dan wel zonder extra lawaai

of trillingen teweeg te brengen in

de woningen langs de drukke,

doorgaande route. Om dat laatste

te controleren hebben vorige week

al controlemetingen plaatsgevonden

in een woning aan het Noor-_

dereinde. Ook is gekeken naar de

intensiteit en de snelheid van het

verkeer op zowel het Noordereinde

als de -Cannenburgerweg aan

de overzijde van de 's-Gravelandse

vaart.

Pas over enkele weken wordt

gekeken of de trillingen in het

huis en van de bodem sinds het

aanbrengen van de drempels

meetbaar zijn verergerd. In de

tussentijd krijgen de automobilisten

de gelegenheid aan de nieuwe

situatie te wennen.

Deze meting vindt maar één

keer plaats. De gemeente ver-

,

wacht niet dat zich op dat gebied

nog veranderingen zullen voordoen.

De verkeersmetingen worden

gedurende de looptijd van de

proef - een half jaar - wel verschillende

keren herhaald.

Rijkswaterstaat betaalt de kosten

van de proef, ruim 50.000

gulden. Als het experiment voor

de gemeente positief uitvalt, worden

op het Noorder- en Zuidereinde

in totaal zeventien paren drempels

aangebracht. De verwachting

is dat op die manier de gemiddelde

snelheid op de weg tot aanvaardbare

normen wordt teruggebracht.

Ook de verkeersintensiteit

zou moeten afnemen, zonder echter

te leiden tot een aanzienlijke

toename op bijvoorbeeld de Cannenkurgerweg

en de Koninginne7

weg,


Onderzoek

zaak-Torsing

gaat beginnen

's-GRAVELAND De openbare

verhoren van de commissie van

onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling

van wethouder

G. J. Torsing van 's-Graveland

beginnen volgende week.

Als eerste is oud-wethouder C.

de Kloet opgeroepen.

De commissie houdt deze maand

drie zittingen. De bijeenkomsten

begionnen om acht uur, zijn voor

iedereen toegankelijk en worden

gehouden in de raadzaal van het

gemeentehuis.

De eerste zitting vindt plaats op

dinsdag 22 juni. Om acht uur

wordt De Kloet gehoord, drie

kwartier later is wethouder Torsing

aan de beurt. De volgende zittingen

vinden plaats op vrijdag 25

juni en dinsdag 29 juni. Dan worden

respectievelijk de voorzitters

van de gemeenteraadsfracties en

burgemeester W. J. Kozijn en wethouder

D. H. 't Hoen gehoord.

Met deze reeks zijn de activiteiten

van de commissie niet afgesloten.

Na 27 juli worden de hoorzittingen

hervat. Dan worden een

aantal ambtenaren en directeuren

van bouwbedrijven uitgenodigd.


„De Heer is mijn Herder”


Na een kortstondige ziekte nam de Heere

tot Zich, voor ons nog onverwacht,

onze lieve, zorgzame man, vader en opa

EVERT VAN LOENEN

op de leeftijd van 72 jaar.

Kortenhoef:

G. van Loenen-Wallenburg

Hilversum:

Jaap en Ank

Ewout

Inge

11 juni 1993.

Van Nes van Meerkerklaan 28,

1241 AB Kortenhoef.

Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum

van de Gooische Uitvaartverzorging

„Den Hull" aan de Utrechtseweg 11

te Hilversum. Gelegenheid tot condoleren

en afscheid nemen aldaar, dinsdag

15 juni van 19.00 tot 19.30 uur.

De rouwdienst, welke geleid zal worden

door Ds. J. van 't Kruis zal worden

gehouden op woensdag 16 juni om 10.30

uur in Diependaalsekerk aan de Diependaalselaan

138 te Hilversum, waarna

omstreeks 11.30 uur de teraardebestelling

zal plaatsvinden op de Algemene .

Begraafplaats „Zuiderhof" aan de Kol- .

hornseweg te Hilversum.


G-een uitbreiding winkelbestand

Provincie legt

bom onder plan

voor De Meenthof

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben

een bom gelegd onder de toekomst van het Kortenhoefse winkelcentrum

De Meenthof. G.s. vinden dat er in de gemeente 's-Graveland

geen uitbreiding kan plaatsvinden van de bestaande winkeloppervlakte.

Vorige maand heeft het college

van b en w verklaard geen bezwaar

te zien in een beperkte uitbreiding,

als deze in het belang is

van het voortbestaan van De

Meenthof als koopcentrum voor

de gemeente.

Het standpunt van g.s. is vervat

in een afwijziging van het verzoek

van de gemeente om een drogist

toestemming te geven zich te

vestigingen in een voormalig

kantoor op De Meenthof. G.s. wijzen

op een enkele jaren oud onderzoek,

dat stelt dat er in de gemeente

slechts plaats is voor twee

drogisterijen.

In afwachting van de sluiting

per 1 januarui 1995 van een bestaande

drogist op het Noordereinde

heeft de gemeente de vestiging

van een nieuwe drogist in

De Meenthof toegestaan. Daarmee

is volgens g.s. raakt het bestaande

evenwicht verstoord.

Het provinciebestuur gaat in

het besluit niet alleen in op de

kwestie van de drogisterijen,

maar ook op het algemene gemeentelijk

beleid. ,,Wij onderschrijven

de intentie om te komen

tot een concentratie van de detailhandel

in De Meenthof. Uitbreiding

achten wij verantwoord, onder

de voorwaarde dat elders mogelijkheden

van winkelvestiging

ongedaan worden gemaakt. Alleen

op die manier kan overbewinkeling

worden voorkomen."


Maatregelen

De provincie eist niet alleen dat

de gemeente ervoor zorgt dat de

bestaande drogisterij op het Noordereinde

op korte termijn wordt

gesloten, maar wil bovendien dat

de gemeente maatregelen neemt

om te voorkomen dat zich in de

toekomst nieuwe winkels op het

Noordereinde vestigen.

Het besluit heeft op het raadhuis

voor de nodige beroering gezorgd.

,Er moet snel een gesprek

met de betrokken gedeputeerde

komen. Dit heeft erg veel weg van

inbreuk op de gemeentelijke autonomie",

aldus burgemeester Kozijn

in een eerste reactie. „Als dit

werkelijk betekent wat ik er zo op

het eerste gezicht uit opmaak,

hadden we het sluiten van een intentie-overeenkomst

met Matser

over de Meenthof wel achterwege

kunnen laten. Maar daar ga is

maar niet van uit."


Brief van bewoners Ankeveen

Grote bezwaren

tegen taxibedrijf

op gemeentewerf

(Van één onzer verslaggevers)

ANKEVEEN - Verscheidene bewoners rond de voormalige gemeentewerf

in Ankeveen zien een eventuele uitbreiding van het taxibedrijf

Souverijn op het terrein niet zitten. De bewoners hebben dit laten

weten in een brief aan het college van burgemeester en wethouders

van 's-Graveland en op een eerder gehouden inspraakbijeenkomst.

Het taxibedrijf Souverijn gebruikt

reeds het gebouw grenzend

aan de voormalige gemeentewerf.

Het bedrijf wil het terrein

gebruiken voor uitbreiding met

een wasplaats van de taxi's en tevens

als uitgang van het gebouw.

Naast Souverijn zijn er nog twee

gegadigden. Dat zijn bedrijven uit

Ankeveen, die de voormalige ge-

Meentewerf willen gebruiken

«oor opslag van materialen.

Volgens de bewoners heeft .de

gemeente een voorkeur voor . Sou-

Yerijn. Van een openbare verkoop

lijkt daarom geen sprake, menen

zij. De bewoners zien uitbreiding

van het taxibedrijf echter niet zitten.

' Zij menen dat het autoverkeer

bij de Van Breelaan en de Elisabeth

de Walélaan sterk Zal toenemen.

De geluidsoverlast van de

auto's wordt groter, maar ook de

overlast van de apparatuur in het

bedrijf. Het toenemende autoverkeer

zou in strijd zijn met de

functie van woonerf die de omliggende

buurt sinds enkele jaren

heeft.

De veiligheid van de spelende

kinderen wordt meer bedreigd en

het taxibedrijf zou het gevaar

voor het milieu vergroten. De bewoners

denken dat door dit alles

de waarde van de huizen in de

omgeving zal verminderen en

stellen dat dit de gemeente een

schadepost zal opleveren.

De bewoners verzoeken de gemeente

verplaatsing van het taxibedrijf

naar het industrieterrein

serieus in overweging te nemen.

Een dergelijk bedrijf hoort zonder

meer niet in een woonwijk thuis,

laat staan dat het daar wordt uitgebreid,

zo vinden ze. De gemeentewerf

en het vrijkomende terrein

van het taxibedrijf zouden dan bijvoorbeeld

kunnen worden ge-

. bruiktdoor bedrijven of instellin-

_ gen met uitsluitend opslag en een

minimaal autoverkeer. De bewoners

zeggen zo nodig bezwaar te

zullen aantekenen bij de wijziging

van het bestemmingsplan.

Dat zullen ze ook doen bij de aanvraag

voor een hinderwetvergunning,

laten ze weten.


Inbrekers

op de vlucht

's-GRAVELAND — De politie

heeft, door binnen twee minuten

ter plaatse te zijn, kunnen

voorkomen dat inbrekers

er vrijdagnacht vandoor gingen

met een jet ski, die zij even

daarvoor hadden gestolen uit

een bedrijf aan het Zuidereinde.

Door-een ruit en tralies van

het bedrijf te verwijderen zagen

de dieven kans de jet ski te

bemachtigen en in een klaarstaand

busje te laden. Bij het

zien van de politie kozen de inbrekers

het hazepad, de buit en

het busje achterlatend.


1

Ja een zorgzaam leven is, geheel in overeenstemming

met zijn wens, na een kort ziekbed in alle rust

overleden mijn lieve man, onze vader. sch,00_nva-

Ier, opa en overgrootvader

JOHANNES HENRICUS

CORNELIS SCHOPMAN

Oud-Wethouder van de gemeente

Bloemendaal.

geboren te Amsterdam, overleden te Heemstede,

14 april 1909

17 juni 1993

Heemstede: Mevr. A. A. M. Schopman-

Schmitz

Lisse: Joost Schopman

Edith Schopman-Schuurmans

Abcoude: Maaike van der Werf-

Schopman

St. Michel

l'Observatoire (Fr.): Dries van der Werf

Bunnik: Dick Schopman

Ria Schopman-van de Laar

Hoogkarspel: Willy Schopman

Amsterdam: Dorry Schbpman

Daan van Praag

Vinkeveen: Cocky Schopman

Piet Heemskerk

Kortenhoef: Francien Wilms-Schopman

Ruud Wilms

Wijchen: Ineke Topélen-Schopman

Meinto Topélen

Rhoon: Gerard Schopman

Mieke Schopman-Dirkes

1

1

1

Kleinkinderen en

achterkleinkind

De Rozenburgh Flat 50,

Zandvoortselaan 84,

2106 CS Heemstede.

Gelegenheid tot afscheid nemen in Uitvaartcentrum-Kennemerland,

Herenweg 180 te Heemstede

maandag 21 juni van 19.00 tot 20.00 uur.

De Uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 22

juni om 10.30 uur in de H. Havo, Herenweg 88 te

Heemstede. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden

op het naastliggende kerkhof Berkenrode.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in

het gebouw gelegen naast de kerk.

Geen bezoek aan huis.

Tot ons leedwezen bereikte ons het bericht dat op

17 juni 1993 op de gezegende leeftijd van 84 jaar is

overleden de heer

JOHANNES HENRICUS CORNELIS

SCHOPMAN

oud-voorzitter van onze Stichting

Tal van jaren heeft de overledene zich ingezet voor

de verwezenlijking van de doelstellingen van de

door zijn vader in het leven geroepen Stichting

door het bieden van geestelijke en stoffelijke ondersteuning

aan de minderbedeelde medemens op

deze wereld. In dankbaarheid zullen wij ons zijn

talrijke bekwaamheden blijven herinneren.

College van Bestuur College van Bestuur

Schopman Stichting Sint Antonius Stichting

te Amsterdam te Amsterdam

J. Schopman (vzt) J. Schopman (vzt)

Op 17 juni 1993 overleed de heer

J. H. C. SCHOPMAN

in leven gedurende circa vijftig jaar als economisch

directeur verbonden aan ons concern. Mede onder

zijn leiding is de basis van het concern verbreed en

zijn aanzetten gegeven tot verdere expansie waardoor

de continuïteit van het concern voor aandeelhouders

en voor medewerkers werd veilig gesteld.

Wij zijn hem erkentelijk voor al hetgeen hij voor

alle betrokkenen heeft gedaan en zullen nog vaak

met respect aan hem denken. Zijn vrouw en

verdere familieleden wensen wij veel sterkte toe

zijn verscheiden te acceptere,n.

Directie en Personeel

b.v. Amsterdamsche Huizenhandel en

Administratiemaatschappij

Frederiksplein 47-49

Amsterdam

In verband met de teraardebestelling zijn ons

kantoor en onze werkplaats 22 juni 1993 de gehele

dag gesloten.

Wij hebben de droeve plicht u te melden dat de

laatste „oud-firmant" van ons bedrijf, de heer

J. H. C. SCHOPMAN

is overleden.

Moge hij in vrede rusten.

Firma J. H. F. Schopman & Zn.

Frederiksplein 47-49

Amsterdam

P. Schopman J. Schopman

Ons kantoor is op dinsdag 22 juni 1993 gesloten.


Na een liefdevolle verzorging in Verzorgingscentrum

„Oudergaard" is kalm en

vredig ingeslapen onze dierbare vader,

-schoonvader en opa

GIJSBERTUS ANTONIUS DE KLERK

weduwnaar van

,Cunera Christina Breij

in de leeftijd van 87 jaar.

's-Graveland:

Antoon en Marianne

Loosdrecht:

Bep en Riek

Loosdrecht:

Ad en Joke

Huis ter Heide:

Wim

Hilversum:

Chris en Carolien

en kleinkinderen.

Kortenhoef, 15 juni 1993.

Verzorgingscentrum „Oudergaard",

Oudergaarde 1.

Correspondentie-adres:

A. A. de Klerk,

Zuidereinde 41,

1243 KK 's-Graveland.

Vrijdag 18 juni om 19.00 uur Avondwake

in de Parochiekerk van de H. Antonius

van Padua, Kerklaan 24 te Kortenhoef,

waarna gelegenheid tot condoleren en

afscheidnemen in Verzorgingscentrum

„Oudergaard".

De H. Mis ten Uitvaart zal gehouden

worden zaterdag 19 juni om 10.30 uur in

bovengenoemde Parochiekerk. De bijzetting

in het familiegraf zal aansluitend

plaatsvinden op het R.K. Kerkhof aldaar.

Tevens gelegenheid tot condoleren na

de begrafenis in „'t Achterom" (gesitueerd

achter de kerk).


t

„47 Jaar mijn allerliefste,

nu moet ik verder zonder jou"

Heden ging na het minderen van zijn

krachten van ons heen, mijn geliefde

man en maatje, onze broer, zwager en

oom .

GIJSBERTUS EVERARDUS KETELAAR

Ankeveen

Laren (N.-H.)

22 februari 1914 18 juni 1993

„Uit de tuin van zijn leven

vol warmte en licht,

heeft Gijs mij blijvende bloemen gegeven

zelfs de laatste,

zijn tuin is nu dicht".

C. W. A. Ketelaar-Poelhekke

en verdere familie

Eemnesserweg 102

1251 NE Laren (N.-H.)

Gijs is thuis, alwaar geen bezoek.

De uitvaartdienst zal worden gehouden

op dinsdag 22 juni om 11.00 uur in de St.

Jansbasiliek aan de Brink 33 te Laren

(N.-H.), waarna aansluitend de begrafenis

omstreeks 12.00 uur zal plaatsvinden

op de R.-K. Begraafplaats St. Danskerkhof

aan de Hilversumseweg te Laren

(N.-H.).

Na afloop van de plechtigheid is er

gelegenheid te condoleren in de „Boerenhofstede"

aan het Zevenend 21 te

Laren (N.-H.).


Geheel onverwachts is in zijn vertrouwde

omgeving overleden mijn lieve

vriend, mijn zoon, mijn schoonzoon en

onze neef

BERT HUITI»GA

2 mei 1942 15 juni 1993

Uit aller naam:

Wim Koning.

Hoflaan 9,

1241 XL Kortenhoef.

Bert is overgebracht naar de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Melkpad 21a te

Hilversum. Aldaar gelegenheid tot afscheidnemen

op zondag 20 juni a.s. van

15.00 tot 16.00 uur.

De crematie-plechtigheid zal plaatsvinden

op maandag 21 juni om 13.00 uur in

het crematorium „Westgaarde", Ookmeerweg

275 te Amsterdam (-Osdorp).

Gelegenheid tot condoleren direct na de

plechtigheid in de ontvangkamer van

het crematorium.

Bert hield van bloemen.


Commissie Palingrook

houdt weer wedstrijd

KORTENHOEF - De Vechtplassen

Palingrook Commissie

V.P.C. nodigt palingrokers, amateurs

en profs, uit om deel te nemen

aan de Nederlandse Kampioenschap

Palingroken.

Dit wordt dit jaarvoor de derde

keer gehouden en wel op zaterdag

21 augustus in Kortenhoef.

Het inschrijfgeld bedraagt 25

gulden. Hiervoor ontvangt de

deelnemer tien wedstrijdpalingen

en een lunch. Behalve een wissel-

beker zijn er ook geldprijzen beschikbaar.

Aanmelden kan telefonisch

035-560371.

De V.P.C. stelt zich tot doel om

de techniek van het palingroken

te behouden en te stimuleren,

maar vooral ook bij het publiek

onder de aandacht te brengen.

Om het derde kampioenschap palingroken

goed te organiseren is

de Vechtplassen Palingrook Commissie

nog op zoek naar enkele

sponsors.


Wethouder wil af van openbaarheid

Weinig vuurwerk

in,eerste ronde

kwestie torsing

I ,

FOTO* TON KASTERMANS

• Wethouder Torsing moest zich gisteravond verantwoorden voor de onderzoekscommissie. „Ik heb geen zin

om een beerput open te trekkei f" re , 3

• k,


(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - Het falende geheugen van de ene en de onverschillige

houding van de andere hoofdrolspeler. Dat waren gisteravond

de meest opvallende feiten van de eerste zitting van de commissie

van onderzoek naar de belangenverstrengeling door de 's-

Gravelandse G. J. Torsing. De commissie moet ondermeer vaststellen

of CDA'er Torsing als wethouder van ruimtelijke ordening behalve

met de gemeente ook rekening moest houden met zijn werkgever,

het Volendamse bouwbedrijf Hein Schilder Bouw BV.

Behalve Torsing verscheen gisteravond

ook oud-wethouder C.

de Kloet van Dorpsbelangen voor

de commissie. Van vuurwerk was

geen sprake. De twee voormalige

gezworden kameraden hebben zes

jaar samen in het college van b en

w gezeten en maakten drie jaar

geleden landelijk nieuws maakten

met hun fanclub voor Hanja

Maij-Weggen. Dit keer hadden zij

er geen belang bij het achterste

van hun tong te laten zien. Daar

kwam bij dat de onderzoekscommissie,

bestaande uit de Noordhollandse

oud-gedeputeerde mr.

J. Sanders en de oud-burgemees-

ter mr. E. Brautigam en H. Over

de Linden, zich beperkte tot een

verkennende ronde. Werkelijk

doorvragen op onduidelijke of

ontwijkende antwoorden was er

nog niet bij.

De Kloet richtte zijn aandacht

op drie incidenten. Torsing had b

en w niet te voren ingelicht over

een snoepreisje, in het gezelschap

van de directeur gemeentewerken,

naar Denemarken en over

een tijdelijk adviseurschap bij een

bouwbedrijf dat in de gemeente

actief is geweest. De meeste nadruk

kwam te liggen op pogin-

gen van Torsing om de plaatselij-

ke woningbouwvereniging te bewegen

Schilder-dochter Gebtor

BV de bouw van 54 appartementen

te gunnen. De Kloet beriep

zich daarbij ondermeer op verslagen

van de bestuursvergaderingen

van de woningbouwvereniging.

Stukken, die de commissie

nog niet onder ogen heeft gehad.

Maar verder bleek hij op strategische

momenten over een slecht

geheugen te beschikken.

Dat gold niet voor Torsing.

Waar de commissie-voorzitter

Sanders De Kloet bedankte voor

zijn mededeelzaamheid, moest

Torsing een aantal malen worden

gemaand zijn afleidingsmanoeuvres

te staken en serieus op de

vragen in te gaan.

Torsing maakte bovendien bezwaar

tegen de openbaarheid van

de zittingen. „Waar is het goed

voor. Ik heb geen zin een beerput

open te trekken. Veel dingen zou

ik in beslotenheid wel zeggen."

Sanders herinnerde de wethouder

er aan dat de gemeenteraad heeft

besloten dat de verhoren in begin-

sel in de openbaarheid plaats

moeten vinden.

De kwestie-Torsing werd drie

maanden geleden aan de orde gesteld

door de raadsfractie van

DorPsbelangen. De fractie, die tot

oktober vorig jaar met het CDA

een coalitie vormde, beschuldigde

Torsing niet van malversaties.

Maar in schriftelijke vragen werd

wel gesuggereerd dat de wethouder

herhaaldelijk met zichzelf had

onderhandeld.

Het college van b en w slaagde

er niet in een voor alle partijen

`aanvaardbaar uitleg te geven.

Daarop viel het unanieme besluit

een externe commissie van deskundigen

de zaak te laten uitzoeken.

Deze week en volgende week

komen op nog twee zittingen de

fractievoorzitters uit de raad, burgemeester

W. J. Kozijn en wethouder

D. 't Hoen (VVD) aan het

woord.


Open dag van

brandweer in

's-Graveland

's-GRAVELAND - De 's-Gravelandse

vrijwillige brandweer

houdt zaterdag open huis. Belangstellenden

zijn van twee tot

vier uur welkom in de kazerne

aan de Eslaan 2a in Kortenhoef.

De brandweer toont al het beschikbare

materieel, inclusief het

nieuwe blusvoertuig dat zaterdagmorgen

officieel aan het korps

wordt overgedragen. Ter gelegenheid

van de open dag verzorgt de

brandweer 's middags een aantal

demonstraties.


's-Graveland

overweegt

verkoop kabel

's-GRAVELAND - De gemeente

''s-Graveland overweegt het gemeentelijk

kabelnet van de hand

te doen. In het najaar zal het college

van b en w daarover een

standpunt bepalen en zonodig

een voorstel aan de raad voorleg-

- gen.

Dat heeft burgemeester W. J.

Kozijn meegedeeld in reactie op

vragen van C. de Kloet (Dorpsbelangen).

De Kloet noemde de even-

- tuele verkoop van de kabel een element

dat niet over het hoofd mag

worden gezien bij de bepaling van

' de financiële situatie van de ge-

, meente. Kozijn waarschuwde dat

niet van tevoren vaststaat dat een

relatief klein kabelnet als het 's-

Gravelandse een hoge som op-

'brengt. Tot dusver is het kabelnet

voor de gemeente een voordelige

- investering geweest. Jaarlijks is

er sprake van een bescheiden

- winst,

na aftrek van onder meer

de vaste subsidie van omstreeks

tienduizend gulden voor de lokale

radiozender AROS.


Raad verwerpt voorstel Dorpsbelangen,

Asielzoekers in

's-Graveland niet

in koopwoningen

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - Asielzoekers in 's-Graveland blijven aangewezen

op de krappe voorraad huurwoningen. De gemeenteraad heeft

met acht tegen drie stemmen het Dorpsbelangen-voorstel verworpen

om asielzoekers en ontheemden onder te brengen in koopwoningen.

Woordvoerder C. de Kloet van

Dorpsbelangen slaagde er niet in

de raad te overtuigen van de haalbaarheid

van zijn voorstel. De afwijzing

was zo duidelijk, dat De

Kloet al na de eerste termijn besloot

geen gebruik te maken van

het recht op weerwoord.

„Een zeepbel, met de schijn van

meer gewin voor Dorpsbelangen

dan voor de vluchtingen of wo-

ningzoekenden. Het voorstel

stoelt vooral op sentimenten, zonder

te kijken naar de uitvoeringsmogelijkheden",

sabelde W.

Troost (CDA) het voorstel neer.

Hij kreeg F. Staal (PvdA/PSP)

mee, ook wat toon betreft: „Het is

onjuist voor deze groep een uitzondering

te maken. Een opportunistisch

voorstel, politieke bloedarmoede."

E. van Hall (VVD):

„Een opgeklopt geheel. Dorpsbelangen

rekent zich op verkeerde

gronden rijk."

Dorpsbelangen stelde voor om

voor de asielzoekers woningen

aan te kopen. Op die manier zouden

de plaatselijke woningzoekenden

geen nadeel van de humanitaire

hulp ondervhiden. De woningbouwvereniging

zou de

aangkochte woningen aan de

asielzoekers verhurea. Dorpsbelangen

had een berekening van

de woningbouwvereniging bijgevoegd.

De raad hechtte echter meer geloof

aan de gaten, die de gemeente

in de becijfering schoot.


Fractievoorzitters bij commissie Torsing

Politieke verhouding

boven helderheid

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - De werkbaarheid

van de politieke verhoudingen

weegt in 's-Graveland

in bepaalde omstandigheden

zwaarder dan de zuiverheid

van het politieke klimaat. Dat

bleek gisteren tijdens de tweede

zitting van de onderzoekscommissie

naar de belangenverstr-

~ding Van CDA-wethouder G. -

Torsing.

Nadat eerder deze week wethouder

Torsing en ex-wethouder De

Kloet werden gehoord, was nu de

beurt aan de fractievoorzitters.

Vier maakten hun opwachting.

De vijfde, W. Reijmerink (Algemeen

Belang), bleek verhinderd.

Zowel B. Kemp (CDA) en F.

Staal (PvdA/PSP) als E. van Hall-

Kruijt (VVD) bevestigden dat zij

al geruime tijd wisten dat Torsing

als wethouder met zijn werkgever

had onderhandeld over grondaankopen

in het plan Zuidsingel. Alledrie

gaven aan op een bepaald

moment te hebben besloten dat

feit niet te beschouwen als een ongewenste

vermenging van functies.

R. Voigt (Dorpsbelangen) bleek

de enige in de raad die pas sinds

januari van de kwestie op de

hoogte is. Dit zou het gevolg zijn

van politieke solidariteit jegens

zijn voormalige coalitiegenoot.

„In mei 1990 vormden wij een coalitie

met het CDA. Toen de VVD

vragen stelde over die kwestie,

heb ik toen genoegen genomen

met de mededeling van Torsing

dat er niets aan de hand was."

Gevraagd door de commissie

hadden Staal, Kemp en Van Hall

geen goede verklaring voor hun

handelwijze. „Wij zijn er niet op

uit iemand te beschadigen en zoeken'

dus geen Vuur waar geen

rook is", verklaarde Staal op de

vraag of een dergelijke de dubbelfunctie

niet verwarrend voor de

kiezers.

Van Hall bevestigde dat haar

fractie in 1990 nog van mening

was dat Torsing gezien zijn relaties

met de bouwer van het plan

Zuidsingel geen wethouder van

ruimtelijke ordening mocht worden.

Nu haar fractiegenoot D. 't

Hoen naast Torsing in het college

zit ligt dat anders: „Het plan is

grotendeels voltooid en bovendien

er nooit gebleken dat Torsing buiten

zijn boekje is gegaan."

Het CDA voerde weer andere

motieven aan. „Of het verstandig

is. Op een gegeven moment is er

nu eenmaal een situatie. Torsing

had de kennis en de tijd om die

functie te vervullen", schetste B.

Kemp de gang van zaken.

Onverwachte gezichtspunten

kwamen nauwelijks naar boven

tijdens de zitting. Of het moest

zijn dat Kemp als fractievoorzitter

niet op de hoogte was van het feit

dat Torsing tijdelijk in dienst was

getreden bij bouwbedrijf De Vries,

de bouwer van het nog steeds niet

voltooide plan Jhr. Sixhof in Kor-

tenhoef.

- --Een-andere opmerkelijke mede:-H

deling deed Voigt. Hij biechtte op

dat de betrouwbare bron', waar-

\rail: hij gewag maakte in de vragen

over de handel en wandel van

Torsing nooit heeft bestaan: „Een

politieke formulering, om onze

vragen meer gewicht te geven."


Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar

dat hem verder lijden bespaard is

gebleven, geven wij kennis dat heden

rustig is ingeslapen, onze lieve, zorgzame

vader, schoonvader, grootvader,

overgrootvader, broer, zwager en oom

JACOBUS BERNARDUS SCHUTT

weduwnaar van Hijlkje Vlieg

Amsterdam Bussum

7-6-1908 26-6-1993

Kortenhoef:

Hanny en Marcel

Amsterdam:

Rob en Olive

Beetsterzwaag:

Bea

kleinkinderen,

achterkleinkind

en verdere familie

Bejaardencentrum Huize „De Heul".

Correspondentie-adres:

Mevrouw J. M. A. Meijers-Schutt,

Moleneind 6a,

1241 NE Kortenhoef.

De crematie-plechtigheid zal plaatsvinden

dinsdag 29 juni om 15.00 uur in het

crematorium „Daelwijck" aan de Floridadreef

7 te Utrecht/Noord (Overvecht).

Er is gelegenheid afscheid van onze

dierbare overledene te nemen op dinsdag

a.s. van 14.00 tot 14.25 uur in het

Uitvaartcentrum „Dekker & Zn." aan de

Van Riebeeckweg 45 te Hilversum, waarna

wij hem zullen begeleiden naar het

crematorium.

Na de crematie kunt u de familie condoleren

in de ontvangkamer.

Onze speciale dank gaat uit naar de

huisarts dokter W. de Jong en de directie

en het verplegend personeel van Bejaardencentrum

Huize „De Heul" te Bussum

voor de zeer persoonlijke verzorging van

onze vader, de heer

De Kinderen

J. B. SCHUTT

Bussum, 26 juni 1993.


• -

• Honderden mensen kwamen in het openluchttheater van Land .

en Bosch kijken naar Shakespeare's Midzo-

mernachtsdroom. 3 ,

4 1'

.

FOTO: TON KASTERMANS


Drukbezocht opeMuchtspel

Shakespeare zonder

overbodige effecten

Voorstelling: Een Midzomernachtsdroom

van Shakespeare.

Regie: Adriaan Pijl. Gezien op 26

juni in tuin van landgoed 'Land

en Bosch'.

HILVERSUM - De maan keek

met een „waterig licht" in de

Midzomernachtsdroom die zaterdag

in het openluchttheater

van Land en Bosch aan de Leeuwenlaan

in Hilversum werd opgevoerd,

De droom die Shakespeare

de gasten op de bruiloft

van Theseus en Hippolyta voorzet,

werd gestaag besprenkeld

door zachte Juni-regen.

Daarmee maakten de weerselementen

maar weer eens duidelijk

dat het stuk niks met een midzomernacht

te maken heeft. Immers,

volgens Shakespeare's tekst

speelt het in het voorjaar (de laatste

dagen van april en eerste dagen

van mei). Maar het stuk heeft

zo'n reputatie dat het publiek altijd

weer toestroomt. Het theater

was deze avond met circa vierhon-

derd bezoekers meer dan goed bezet.

En de gespeelde erotiek tussen

de de diverse liefdespaartjes

deed de kilte van de regen snel

verdwijnen.

Een midzomernachtsdroom is

een sprookje; een sprookje waarin

Shakespeare duidelijk maakt dat

de liefde, ondanks allerlei gevaren

van buitenaf, altijd verwint.

Dit gegeven is de essentie van het

stuk; niet de kermisachtige toestanden

met elfjes en bostrollen.

Regisseur Adriaan Pijl is er, in

grote lijnen, in geslaagd juist de

poëzie van de liefde te benadrukken.

Misschien noodgedwongen

door de omstandigheden van het

openluchttheater, heeft hij niet

zijn toevlucht gezocht in allerlei

effecten en decorstukken om het

stuk vooral maar een sprookje te

laten zijn. De beeldschone kostumering

was meer dan voldoende

om de illusie te geven dat Een

Midzomernachtsdroom een 16deeeuws

bruiloftsstuk is. Muzikaal

leidster Willemien Bruinier heeft,

in samenwerking met muziekstudenten,

met zorg oude, Engelse

Volksmelodieën op band gezet.

- -

Zij heeft er zo voor gezorgd dat de

muziek een bindend, maar geen

storend element is geworden. De

liefde stond centraal: liefde die,

met luchtigheid gespeeld door de

jonge, enthousiaste spelers, vaak

voor een lach zorgde. En zo zal

Shakespeare het ook bedoeld heb-

ben: liefde moet je niet altijd serieus

nemen.

RENS MULLER


Bedroefd, maar dankbaar voor zijn zorg

en toewijding voor allen die hem dierbaar

waren, delen wij mede dat toch

nog onverwachts van ons is heengegaan

onze lieve

HEINRICH DIEDRICH BEHNKEN

op de leeftijd van 80 jaar.

H. Behnken-Veenstra

Harry en Leida

Harald, Heleen

Rie

23 juni 1993.

Anton Smeerdijkgaarde 18,

1241 AT Kortenhoef.

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard

in de rouwkamer „Van Vuure"

aan het Noordereinde 55 te 's-Graveland.

Aldaar gelegenheid tot condoleancebezoek

op zaterdag 26 juni a.s. van

16.00 tot 17.00 uur.

De crematieplechtigheid vindt plaats op

maandag 28 juni om 12.00 uur in de aula

van het crematorium „Den en Rust" aan

de Frans Halslaan 27 te Bilthoven.


Eens stond ik te kijken

in weide en veld.

Ik werd daar getroffen

door schoonheid en pracht

met schitterende kleuren,

daar over dat veld.

Ik bracht daar mijn jubel

en bede tot God

Wat zijn wij gelukkig.

Wat mooi is ons lot.

Blijf immer gedenken

Hij is het die U leidt.

Dan zijt gij zo vredig

zo liefdevol en verblijd.

J. Nieman

Heden is toch nog onverwachts rustig

van ons heengegaan onze lieve vader,

schoonvader en opa

JAN NIEMAN

geboren overleden

_ 2 mei 1912 23 juni 1993

Kinderen en kleinkinderen.

Verzorgingscentrum „Oudergaard"

Korten hoef .

Correspondentie-adres:

C. M. Nieman.

Noordereinde 65,

1243 11 's-Graveland.

Onze vader, schoonvader en opa is overgebracht

naar de rouwkamer „Van Vuure"

aan het Melkpctd 21a te Hilversum.

Aldaar gelegenheid tot condoleren en

afscheidnemen op zondag 27 juni a.s.

van 15.00 tot 15.30 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op maandag 28 juni om 15.00' uur in

het crematorium „Den en Rust" aan de

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Tevens gelegenheid tot condoleren, direct

na de plechtigheid in de ontvangkamer

van het crematoriuxi.


Ik heb hem goed gekend

van dag tot dag zijn 'zijn' verkend

nu is er iets gebeurd

dat ik niet kan bevatten ....

Ik zag zijn dood

Zo gaaf, zo groot

en bleef dezelfde niet

in dit verdriet

Cootje

Heel verdrietig geven wij kennis dat, na een hard werkend.

briljant en zeer bewogen leven, van ons is heengegaan mijn

allerliefste, romantische echtgenoot, onze bijzondere en lieve

vader, grootvader, overgrootvader en beste vriend

Wilhelmus Catharinus van Hemert

(Willy van Hemert)

Utrecht, 29 maart 1912 Hechtel (B), 26 juni 1993

Hechtel (B): Cootje van Hemert-Ruyters

Hoogland: Ellen Flink-van Hemert

Coen Flink

Marg, Jesse en Jeroen

Amsterdam: Ruud van Hemert

Willeke van Hemert-Frima

Bas, Thomas, Jan Julius,

Valentijn en Flora

Kortenhoef: Hans van Hemert

Jootje Giebels

Tatjana, Vanessa, Florentine,

Joost en Reinier

Baarn: Eric van Hemert

Hetty Jetten

Hilversum: Miep Kronenburg

Oegstgeest: Machiel Craandijk

Ines von Rosenstiel

Leiden: Wouter Craandijk

Henriët Teerink

Leiden: Jeroen Craandijk

Astrid Sikking

en achterkleinkinderen

Dank aan doktoren en verpleging H. Hart Kliniek Neerpelt en

Wit Gele Kruis van Peer (België) alsmede aan onze buren

Laurent, Stina, Rudy en Marina.

Toekomststraat 42,

3940 Hechtel (België).

Willy is overgebracht naar de rouwkamer "Van Vuure" aan het

Melkpad 21a te Hilversum, alwaar geen bezoek.

Gelegenheid tot afscheid nemen in de Singer Concertzaal aan de

Oude Drift 1 te Laren (NH), op donderdag 1 juli a.s. van 11.30 uur

tot 12.30 uur. Aansluitend zal aldaar een afscheidsdienst worden

gehouden.

De teraardebestelling zal vervolgens omstreeks 14.45 uur plaatsvinden

op de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg te

Blaricum.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot een informeel

samenzijn in het Singer Museum te Laren (NH).

More magazines by this user
Similar magazines