mei PDF

hk.kortenhoef.nl

mei PDF

5 raadsleden wensen

- over samensmelting gemeenten •

vergadering

KORTENHOEP — Vijf leden van de

gemeenteraad hebben zich tot de voorzitter

gewend met het verzoek de raa. -1

op korte termijn In vergadering bijeen

te roepen. Deze vergadering houdt verband

met de voorgestelde samensmelting

van de gemeenten Kortenhoef, Ankeveen

en 's Graveland tot één gemeente.

In het wetsontwerp grenswijziging

wordt gesproken van 's Graveland'

Kortenhoef. Het is le leden nu opgevallen

dat de minister van binnenlandse

zaken in de gewisselde stukken spreek'

over 's Graveland, zodat bij hen de

vraag is gerezèn'om welke redenen de

naam Kortenhoef — de grootste gemeente

naar zielental en -oppervlakte --

achterwege wordt gelaten.

5-/75ê


Korten hoef

Omstanders blusten

brand in het riet

Brandweer met loeiende sirene

kon. weer inrukken

KORTENHOEF. — Met de sirene

loeiend, reed de brandweerauto gistermiddag

door het dorp, brandweerlieden

achterin. Het hele dorp wist al

gauw waar de brand was!

In het Moleneind, achter de scheepswerf

van de gebr. Bouwman, hadden

twee Hilversumse scholieren, die hun

vrije middag in verband met de nationale

feestdag waarschijnlijk niet

beter wisten te besteden, een vuurtje

gestookt in het aldaar groeiende

riet, Weldra brandde het daar flink

en de heer Bouwman, die in het nabij

gelegen zomerhuis woont, vreesde dat

de vonken op zijn huis zouden neerslaan

met alle gevolgen van dien. Hij

nam het zekere voor het onzekere en

waarschuwde de brandweer. Deze

was spoedig ter plaatse.

Het vuur was inmiddels doo r toegesnelde

omstanders geblust, zodat

de brandweer niets anders had te

doen dan te onderzoeken of er nog

iets smeulende was. Hiertoe moest

gebruik worden gemaakt van een

roeiboot om het terrein van de brand

te kunnen bereiken. Nadat de laatste,

vuurresten waren verwijderd, kon de

brandweer inrukken. Ongeveer 2 ha

rietland is door de brand aangetast.•

De jeugdige daders kozen ijlings

het hazenpad, toen zij het resultaat

zagen van hun „vrijetijdsbesteding".;


Korbenhoef j f 5-8 1

DOK hield aantrekkelijke

gymnastiekdemonetratie

KORTENHOEF — De plaatselijkel

vereniging D.O.K. hield, gisteravond een

zeer verdienstelijke uitvoering, waarop

duidelijk is gebleken tot welk een technisch

peil de gymnastiekverrichtingen

reikten. Serieuze oefeningen zijn aan deze

openbare demonstratie wel voorafgegaan.

Het publiek dat zich niet onbetuigd

liet met betrekkrng tot de waardering

van het gebodene, heeft kunnen

genieten van een zeer aantrekkelijke

avond. Hedenavond vindt er in Ruim-

' zicht een herhaling plaats.


Seooterrijder door

auto in de berm

gedrukt

KORTENHOEF, — Gistermiddag heeft

zich op de Vreelandseweg nabij de Kanaalbrug

een verkeersongeval voorgedaan,

dat nogal vrij gunstig is afgelopen.

Omstreeks die tijd passeren altijd

grote files voertuigen de weg komende

van de richting Amsterdam. Nu bevond

zich weer een file auto's op de weg en

daarachter reed ook een scooterrijder,

de heer T. uit Laren. De heer T. die I

twee auto's inhaalde, was juist bezig de

derde auto in te halen toen de bewuste

auto ook de file wilde verlaten, om de

hem voorgaande auto's te passeren. Het

resultaat hiervan was dat de heer T.

links van de weg werd gedrukt en

terecht kwam in de berm waar hij een

bermpaaltje raakte met de linkerkant

van zijn scooter . Hij maakte een smak ,

op het wegdek. De bestuurder van de

auto die hem wegdrukte, heeft waarschijnlijk

van het ongeval niets bemerkt

en is doorgereden. De heer T. werd

met een lichte hersenschudding in het

Diakoneásenhuis te Hilvusum opgeno-

men. di?.. /0-0?


Korten hoef 8c - /$-25)

Gezellige avond besloot

■,% interteizoen van

arbeidersfvronm en

KORTENHOEF. — De katholieke arbeidersvrouwen

van 's-Graveland-Kortenhoef

besloten gisteravond het winterseizoen

met een gezellige avond. Mevrouw

Koot was zeer te spreken over

de diverse avonden die georganiseerd

waren in het kader van het winterprogramma

en de voorzitster sprak de wens

uit dat ook komende winter weer op

een goede deelneming gerekend mag

worden. Muzikale medewerking werd

verleend door mej, A. Fokker, gitaar.

terwijl de heer Th. Beyaard met een

plaatje deze avond een gezellig karak-

o.a


Gonps eds ,ttijd besloot

het sehaalese izoe n

's-GRAVELAND — De schakers van

de 's-Gravelandse schaakvereniging besloten

het seizoen met een gongwedstrijd.

De uitslag is: 1. H. Schoenmaker

9 pnt.; 2. T. Rootert 8 pnt.; 3, J. W.

Stigter„6 ,bpgte preegttie voor

de BondscompetitiOeVerde de heer H.

Passenierair 7,4.% jligit 7 partijen', .

Iii de ,eindèrlinge. tie 'eindigden.

de ..heren Rootert . én Schoenmaker,

even:alé vorig .jaar; Olijk. Beiden behaalden

13% pnt. uit 16 partijen. Ditmaal

echter werden de beslissingswed- -

strijden in het voordeel van de heer

Schoenmaker beslist. Door dit resultaat

legde hij voor een jaar beslag op de

wisselbeker.

9- s---/9.5-1P


Kortenhoef

Bestedingsbeperking

staat restauratie

molens in de _weg

KOR.TENHOEF. — De restauratie

van de molen „Gabriël" aan de Zuwe

in Kortenhoef, die weer voorzien van

wieken in volle luister het landschap

siert, is volledig tot zijn recht gekomen.

Over de eindbetaling van deze Werkzaamheden

is echter nog onderhandelino -

gaande, aldus het verslag van de Stichting

Commissie voor de Vecht en het

oostelijk en westelijk plassengebied.

Het restantbedrag van de kas ,der

stichting „Curtevenne" komt hiervoor in

aanmerking. Aangezien deze stichting

haar werkzaamheden heeft gestaakt komen

de resterende gelden ten bate

van de vereniging de „Hollandsche Molen",

die het bedrag voor de „Gabriël"-

restauratie zou kunnen gebruiken.

De molen „Oukoop" te Loenersloot en

de Loenense korenmolen vragen eveneens

de aandacht. De „Oukoop"-molen

geniet grote belangstelling, vooral van

buitenlanders. De korenmolen van Loenen

aan de Dorpsstraat is nog steeds

zonder wieken. Men is nog in onderhandeling

met de eigenaar en de autoriteiten

en men hoopt ook deze „kale" molen

nog eens gewiekt te zien.

De bestedingsbeperking heeft het

thans bezwaarlijk gemaakt de restauratie

van de „Garstermolen" aan de

Vecht te Nigtevecht te realiseren. Het

bestuur van „De Hollandsche Molen"

is thans in onderhandeling om zich te

beraden hoe in deze verder gehandeld

moet worden.

Grote bedragen zijn gemoeid geweest

om de sterk in verval geraakte Stichts-

Ankeveense molen te Nederhorst den

Berg (aan het Bergsepad) te restaureren.

Men heeft de gewaardeerde medewerking

ontvangen van de heer J. S.

van Mesdag te Hilversum_ Met de vernieuwing

van de fundering waren grote

kosten gemoeid.

Men heeft ook ernstige plannen om de

Weesper korenmolen te restaureren,

maar ook hier belemmert de bestedingsbeperking

de financiële voorbereiding

van het restauratieplan.


's-Gravelasrd 5-- jp-G9

Laatste kans voor 's-Graveland

's-GRAVELAND — Zondag zal

's-Graveland op eigen terrein zijn laatste

kans krijgen tegen Avance. 's-Graveland

kan bij verlies van LVV en winst

van Olympia en 's-Graveland alle drie

met een gelijk aantal punten eindigen.

Een voorspelling is hier erg moeilijk

doordat er voor Avance niets meer op

het spel staat. De opstelling voor deze

wedstrijd is: doel: Van Weenen; achter:

Lute en Wildeburg; midden: T.

Janmaat, Kloosterman en H. Brouwer;

voor: A. van Houten, Albers, M. Hagen,

Arie van Houten en A. Brouwer.


Op weg naar wedstrijd redde

brandweer koe uit sloot

Eerste prijs voor

het korps

KORTENHOEF — Zaterdagmorgen

om half acht reed de volledig bemande

brandweerwagen reeds uit. Gelukkig

betrof het hier geen uitslaande brand,

doch werd de reis naar Wieringerwerf

aanvaard, Daar werden de provinciale

brandweerwedstrijden gehouden. De reis

verliep zonder bijzonderheden, totdat

men in de omgeving van Hoorn een koe

tot aan zijn kop in een sloot zag. Bij

de dichtstbij gelegen woning deed men

mededeling van dit feit en kreeg men

laconiek ten antwoord, dat men de eigenaar,

die een heel eind verder woonde,

hiervan wel op de hoogte zou brengen.

De brandweer nam echter het zekere

maar voor het onzekere en keerde terug

naar de koe. De brandweerlieden hadden

de drenkeling weer spoedig op het

droge. De eigenaar toonde zich niet erg

dankbaar voor de verleende medewerking

en merkte doodleuk op: „Zij kruipt

er zo weer in". Op de terugweg echter

bleek de koe toch verstandiger te zijn

geweest.

Aangekomen in Wieringerwerf maak-

te de loting uit dat om 12.30 uur dit

korps aan de wedstrijd zou moeten beginnen.

De opgave was verre van eenvoudig.

Het korps onder leiding van bevelvoerder

Joh, Hagen kweet zich echter

uitstekend van zijn taak en maakte

een in alle opzichten voortreffelijke indruk.

Nadat alle 17 deelnemende korpsen

aan de wedstrijd hadden deelgenomen,

maakte de burgemeester van Wieringerwerf

de uitslag bekend. Voor het

korps uit Kortenhoef bleken deze wedstrijden

weer zeer succesvol te zijn verlopen.

Met in totaal 603 punten werd aan

dit korps de eerste prijs toegekend!

Terstond werd burgemeester D. Wildeboer

telefonisch van dit resultaat op

de hoogte gesteld.

Om -± 8 uur was men terug bij

café „Vanouds de Tram" aan de Kerklaan.

Burgemeester Wildehoer was

spoedig aanwezig en sprak gelukwensen

tot de commandant, de heer J. Romviel,

de bevelvoerder, de heer Joh. Hagen

en de manschappen. Onder het nuttigen

van verversingen en 't gebruik

van een „rokertje" werd nog even „nagekaart".

Door het behalen van deze

eerste prijs moet het korps het volgende ,

jaar in een hogere klasse uitkomen.

-3--/9.5-8


Korilenhoef

Zeven prijzen voor'

namen-puzzelaars

KORTENHOEF — De prijsvraag gehouden

ter gelegenheid van de opening

van het uitbreidingsplan Munniksveen

onder de schooljeugd in de leeftijd van

10 t.m. 13 jaar, heeft zich in een grote

belangstellino. mogen verheugen.

De oplossingen die waren gedeponeerd

in de verkiezingsbus werden door

de jury nauwlettend onderzocht.

Van de 72 inzenders bleken er 38

goede oplossingen te hebben ingeleverd.

Eén deelnemer had zich niet alleen beperkt

tot het vermelden van de namen,

doch had In een keurig opstel een tocht

door de gemeente gemaakt. Een ander

had bovendien nog diverse namen en

bijnamen van de in de polder gelegen

wateren en hoekjes opgegeven.

Vanwege het grote aantal goede inzendingen

besloot burgemeester D. Wildeboer

een zevental prijzen (boeken)

beschikbaar te stellen. Uiteraard moest

het lot beslissen wie de gelukkige bezitter

van een fraai boek zou worden.

Zaterdagmorgen werden door de burgemeester

de prijzen uitgereikt aan de

winnaars. Gezien het grote succes stelde

hij in het najaar een nieuwe prijsvraag

voor, waarbij het vooral zal gaan

de vele wateren in de gemeente op

te noemen. De winnaars van zaterdag

zijn: Harry van Bijleveld, Geurt Griffioen.

Gerda Grotenhuis, Jan Schipper.

Beppie Schouten. Anneke van Laere en

Ria van Dijk. De overige deelnemers

ontvingen allen een smakelijke troost-

prijs.

615- 69


Kortenhoef

R.-k. zangvereniging

- na poasj4Kn-aétief

gaat wee .epéiteren

KORTENHOEF — Het nog steeds

bestaande bestuur van de RK. zangvereniging

is er gisteravond nog niet in

geslaagd de vereniging weer op gang te

brengen. Wel zullen er weer repetities,

gehouden worden voor de Sacramentsprocessie

op 15 juni a.s., waarmee men

volgende week hoopt te beginnen. Daarna

zal heebestuur nog een poging doen

de vereniging welke reeds zovele jaren

een belangrijke plaats Innam, weer

nieuw leven in te blazen.


Juf 1. Jansen 40 jaar op de

St.-Antoniusschool

Staat altijd klaar

voor iedereen

KORTENHOEF. — Toen mej. J. G.

aJnsen op 1 juni 1918 door het toenmalige

schoolbestuur, pastoor Ter Heerdt

en A. Saras, as onderwijzeres op de'

St.-Antoniusschool werd aangesteld, zal,

zij wel nooit gedacht hebben dat zij hier

veertig jaar zou blijven. De toen 7-jarige

nieuwe school stond toen alleen op de

Kerklaan, behalve dan de parochiekerk.

Zowel voor als achter was het weiland

en de Kerklaan was verder 'een laan met

bomen.

Nu veertig jaar later is de school totaal

ingebouwd en wordt omgeven door

de nog steeds uitbreidende Oranjebuurt

en het thans in aanbouw zijnde Munniksveen.

Dit alles zal juffrouw Jansen

tot voldoening stemmen nu zij bij haar

jubileum al haar oud-leerlingen weer om

haar heen ziet.

Juffrouw Jansen werd geboren uit een

Kortenhoefs geslacht en de familie is

hier ter plaatse dan ook zeer bekend.

Haar vader is jarenlang lid geweest van

het kerkbestuur en ook vele jaren gemeenteraadslid.

De boerenleenbank is

ook vele jaren door de familie beheerd.

Actief

, De jubilaresse geniet als onderwijzeres

een zeer goede naam door haar bijzondere

kwaliteiten, welke haar altijd

1

tot een van de beste krachten heeft ge-

stempeld. Op kerkelijk gebied ontwikkelt

zij ook een grote activiteit. Zo

wordt door haar al sinds dertig jaren

1 liet kerkorgel bespeeld en begeleid zij

de zangers bij hun kerkzang. Wanneer

door de geestelijkheid op haar een beroep

wordt gedaan de paramenten te

herstellen, dan was dat bij haar altijd

in goede handen. Bij processies ziet men

juffr. Jansen steeds de bruidjes begeleiden.

Zij Is ook bij het Una Sanctawerk

betrokken. Ook het plaatselijke

verenigingsleven ligt haar na aan het

hart en zij vervult diverse functies, o.a.

bij het Witte Kruis, het werk van de

vakantiekolonie en Floralia.

Gedurende de veertig jaar dat juffr.

Jansen aan de Stt.-Antoniussehool werkzaam

is, heeft zij vier hoofden van de

school meegemaakt, achtereenvolgens de

heren Pasman, v. d. Wegen, Van Keulen

en het huidige hoofd der school de heer

K. Blommesteyn. Aan de St.-Antoniusschool

werken thans vijf leerkrachten In

vier lokalen.

Receptie

Op zondag 1 juni a.s. zal het de jubilaresse

ongetwijfeld niet aan belangstelling

ontbreken. 's Morgens zal in de

parochiekerk een plechtige hoogmis uit

dankbaarheid worden opgedragen door

pastoor A. C. Oemes, waarna er receptie

is voor genodigden in de St.-Antoniusschool

en het feestgeschenk zal worden

aangeboden. Na het plechtig lof zal

er voor iedereen gelegenheid zijn in de

school felicitaties aan te bieden.

Zowel op 1 als op 8 juni zal door

schoolkinderen een jubileumrevue worden

opgevoerd in de zaal van hotel

Ruimzicht welke geregiseerd wordt door

de heer K. Wommesteyn. Deze revue Is

speciaal voor deze gelegenheid gemaakt

dcF,r de onderwijzers Blommesteyn en

Jacobs.

Juf Jansen temidden van haar

leerlingen.


's-Gravela -nd

Zaterdag mag men

• „filmster • zijn

'S-GRAVELAND. A.s. zaterdag

17 mei zal er van deze gemeente een

film .worden opgenomen. Deze gebeurtenis

wordt georganiseerd door de

Chr. Gem. Zangvereniging ..Exce.l.

In de ochtenduren zal de camera

vooral gericht zijn op het dorpsleven.

Ongetwijfeld zullen de camera-Mensen

de prachtige omgeving die 'sGra•

velend rijk is op' de gevoelige plaat

weten vast te leggen. •

In de, middaguren wordt - aandacht

besteed• aan de diverse verenigingen

en zullen demonstraties • opgenomen

, worden. 's Avonds worden de geluidsopnamen

voor •de film gemaakt, welr

ke dan met devertoning van de film

zullen worden gespeeld. •

De film, welke wel in het bezit van

Excelsior zal komen, zal voor het na-

geslacht van historische waarde zijn.-

.....—........wws,"Invw~.~~,m• • • •

-;


Twee voetbalwedistrijden

I 's GRAVELAND — Op Hemelvaartsdag

werd een tweetal voetbalwedstrijden

gespeeld op het terrein van de v.v.

's Graveland tussen OSO en DOTO uit

Rotterdam. De wedstrijd tussen de reserve-elftallen

werd gewonnen door

DOTO met 1-4.

De grote strijd ging tussen beide

eerste teams. Er ontspon zich een aardige

gelijkopgaande strijd met individueel

beter spel van DOTO, maar doeltreffender

spel van de omroepmensen..

Na een half uur spelen nam OSO de

leiding door een kopbal van midvoor

E. Ploeg en stond deze voorsprong niet

meer af. Toch hadden de spelers van

DOTO een tegenpunt verdiend, want na

rust waren zij over alle linies sterker.

Verschillende malen kroop men voor

het doel van de gastheren door het oog

van de naald; steeds werd met kunsten

vliegwerk het doel schoon gehouden..

Een gelijk spel had de verhouding beter

weergegeven.

Volgende week komt OSO weer in

's Graveland om in het strijdperk te .

treden tegen 's Graveland 1.

Dit gebeurt op zaterdag 24 mei, des

avonds om 7 uur, terwijl de baten bestemd

zijn voor de jaarlijkse tocht van

de ouden van dagen. Ongetwijfeld zal

het een aantrekkelijke strijd worden en

als de weersomstandigheden meewerken,

zal de kas van de ouden van dagen

er wel bij varen.


's-Craveland

Nachtrit van de

Uitlaat trof

best weer

Koffie in Spandérsteoud

's-GRAVELAND — Onder zeer gunstige

weersomstandigheden werd woensdagavond

bij 't Centrum te Ankeveen

gestart voor de door de motorclub ,,De

Uitlaat" georganiseerde nachtrit. Er

bestond grote belangstelling voor deze

nachtrit; er verschenen ongeveer .

80 deelnemers aan de start. De organisatie

van de 150 km lange rit was bij

de Uitlaat weer in goede handen. In

Soesterberg werd verplicht gerust, terwijl

in het Spanderswoud de rijders een

verrassing wachtte in de vorm van een

kop koffie, welke door twee trouwe

controleurs van d e vereniging. de heer

en mevr. Kriek werd aangeboden.

De gedetailleerde uitslagen van deze

nachtrit waren:

Auto-klasse: 1. H. Sukkel 17 str.p. 2.

Heestermans 19 str. 3. Van Schaik 23

str. 4. J. Jonkhoff 23 str. 5. Veen 24

str. 6. C. Jonkhaff 25 str. 7. J. v. d.

Sande 25 str, 8. Groene 28 str. 9. Doets

28 str.

Motor-klasse: 1, D. Bout 14 str. 2.

I Ch. de Weert 16 str. 3. Th. de Blok 21

str. 4. F. de Kemp 24 str. 5. Van Geffen

34 str. 6. Troostheide (solorijder)

36 str. 7. Veuger 42 str.

De auto-teamprijs was voor het B-

I team van de Uitlaat, (v. d. Sande,

Heestermans, Maasdam) met totaal 73

strafpunten, terwijl het a-team van de

Uitlaat niet 88 strafpunten 2e werd en

de Motorclub Zandvoort met 211 strafpunten

3e.

Ook in de Motorklasse zegevierde de

Uitlaat met 210 strafp. over de M.C.

Weesp met 357 strafpunten.

De zilveren wisselbeker die reeds 7

jaar verreden wordt en steeds weer in

nieuwe handen komt, kwam nu bij de

beste rijder n.l. D. Bout,

De autostandaard voor de beste prestatie

in het eerste traject van de nachtrit

werd gewonnen Ooor De Bree.

De motorstandaard voor eenzelfde

i prestatie kwam bij D. Bout.

De eerste rijders waren omstreek: -

half drie binnen.


Collecte opbrengst

KORTENHOEF. — De collecte voor

de gezamenlijke militaire fondsen (zonder

Moleneind, waar de marine collecteerde)

heeft j 129,92 opgebracht. Pit

is meer dan vorig'jaar./b1 -5-- IJ.5-46,'


Raad Kortenhoef: naam

van dorp moet blijve

Algemene teleurstelling

over wetsontweip

Voor- en tegenstanders van een samenvoeging met 's-Graveland,

waren vrijdagavond voor het eerst eensgezind in de Kortenhoefse

raad. Alle zeven leden bleken teleurgesteld en verontwaardigd,

dat in het wetsontwerp over de samenvoeging

gesproken wordt over de nieuwe gemeente 's-Graveland. In

het voorontwerp was steeds sprake van een nieuwe gemeente

's-Graveland-Kortenhoe f.

De Kortenhoefse raad was er unaniem heel slecht over te

spreken. Als er dan maar één naam moest zijn, dan toch die

van Kortenhoef, de oudste, grootste, welvarendste van de beide

partners, meende men.

Een adres is ten slotte niet opgesteld. Wel werd besloten, de

notulen van deze door de raadsleden zelf aangevraagde raadsvergadering

op te zenden naar de leden van de Tweede Kamer.

De eerste spreker was de heer De

K 1 o e t, eerste ondertekenaar van

de brief waarin de buitengewone

zitting werd aangevraagd en bovendien

de man die. door al het rumoer

rond de samenvoeging, bedankt heeft

als lid van de PvdA en op 28 mei.

met een eigen lijst uitkomt.

De heer De Kloet zei, dat de raad

met leedwezen vernomen had, dat de

naam Kortenhoef was weggevallen.

Ten onrechte, meent men in Kortenhoef.

De heer De Kloet somde een

aantal motiveringen op. Hij memoreerde.

dat Kortenhoef veel ouder

is, veel groter oppervlakte heeft

(1500 tegen 484 ha) en veel meer Inwoners

telt: 2600 tegen 1700, naar

hij zei.

Bovendien heeft Kortenhoef veel

meer gelegenheid tot uitbreiding. Er

kan, aldus spreker, in Kortenhoef

tot in de verre toekomst onbeperkt

worden gebouwd.

Ook op financieel gebied staat

Kortenhoef er veel gunstiger voor

dan 's-Graveland. meende spreker.

Hij wees er ten slotte op. dat Kortenhoef

door zijn landelijk schoon

tol ver over de grenzen bekend is en '

hij was daarom van oordeel, dat er

alle reden bestaat. de naam Kortenhoef

te handhaven.

Twee maten

Het motief, dat de naam 's-Graveland-Kortenhoef

te lang zou zijn,

wees hij van de hand, daarbij verwijzende

naar Hoogezand-Sappemeer

en Hardinxveld-Giessendal. en

moet niet meten met twee maten.

Wat in 't ene geval gaat, is ook

mogelijk voor 't andere!'

De wethouder riep ten slotte op

tot een eensgezinde actie. 'Over

samenvoeging kunnen wij van

mening verschillen, doch over de

naam van de nieuwe gemeente zijn

wij het eens.'

De heer Grotendorst (a.r.)

had nog een tussenvoorstel: zou het

niet mogelijk zijn. de nieuwe gemeente

Curtevenne te noemen?

4 Kortenhoef heette veel vroeger

Curtevennei

De overige raadsleden sloten zich.

aan bij de eerste sprekers.

De voorzitter stelde ten

slotte voor, de notulen naar Den

Haag op te zenden. Een sug,gestie,

waarmee de raad zonder meer akkoord

ging.

Van


'N-Graveland

Gebrs. Lute op lacht

••

naar wlelertropeeen

's-GRAVELAND — Nu overal In den

lande wielerwedstrijden worden georganiseerd,

trekken de gebroeders Bertus

en Nico Lute er elke week op uit om

te proberen prijzen in de wacht te

slepen.

Nadat Nico Lute op Hemelvaartsda,g

vierde was geworden in de ronde van

Boxtel, heeft hij zondag een belangrijke

rol gespeeld in de ronde van Oss. Direct

na start ondernam hij een uitlooppoging,

maar dit liep op niets uit, want na

zeven ronden werd hij weer teruggehaald.

Toch ondernam hij weer een

tweede poging en deze slaagde. Samen

met nog zeven andere renners zag hij

kans om een halve minuut voorsprong

te nemen en deze te behouden tot het

einde. In de sprint werd hij als vijfde

geklasseerd. Damo (Kortenhoef) werd

tiende.

Op tweede pinksterdag gaat Nico, die

nieuweling is, naar de ronde van Stampersgat

en dinsdag na Pinksteren neemt

hij deel aan de ronde' van Krommenie.

Bertus Lute neemt tweede pinksterdag

deel aan de ronde van Siebengewald

Het zal voor hem een eer zijn in dit

sterke rennersveld Van professionals een

eervol resultatt te boeken.

,T n


's-GRAVELAND. — Op het buiten

Hilverbeek van de heer H. W. C.

Frowein, directeur van de Delimaatschappij,

is zaterdagmiddag een receptie

gehouden ter gelegenheid van

het aanstaande huwelijk van de 2.5-

jarige heer A. Frowein niet de Beie,.-

se Franci.sca, prinses zit Hohelohe-

Bartenstein. Op 4 juni zal het huwelijk

op het slot Bartenstein worden

gesloten. De bruid, die zaterdag tevens

haar 22ste verjaardag vierde,

stamt uit een bekend Zuidduitse

vorstengeslacht. Het vorstendom is

in het begin van de vorige eeuw verdeeld

over Wiirttemberg en Beieren.

Een van haar oud-ooms is ministerpresident

van Beieren geweest. Haar

grootmoeder was een nicht van de

laatste (Habsburgse) keizer van Oostenrijk.

Een van haar voorvpaderen

huwde met een zuster van prins Willem

van Oranje. Deze Philips zu

Hohelohe, die nog veldoverste in Nederland

is geweest, werd maarschalk

in Frankrijk en stichtte daar het

Franse Vreemdelingenlegioen. Op de

zeer druk bezochte receptie bood ook

de oud-burgemeester van 's-Graveland

Ankereen, G. Graaf Schimmelpenninck,

het jonge paar zijn geluk-

wensen aan.


Na drie dagen werd tot

onze grote droefheid

onze lieve

Gertje

weer van ons genomen.

Zijn diepbedroefde

ouders:

Jac. Hoogendoorn

J. Hoogendoorn-

Neijsen

en Pietje. •

's-Graveland, 22 mei '58


Heden overleed onze ge-

liefde vader, behuwd-,

groot- en overgrootvader

Andries Christiaan

van Dolder

weduwnaar van

M. A. Zeldenrijk

in de ouderdom van 83 j.

Uit aller naam:

P. van Dolder

's-Graveland, 23 mei '58

Noordeinde 32

De begrafenis zal plaatshebben

a.s. woensdag 28

mei, te 2 uur n.m. op de

Algem. Begraafplaats te

's-Graveland.


t's-Graveiand

Protesten afgewezen

's-GRAVELAND — De na 10 mei j.l.

gespeelde promotiewedstrijd ,-Graveland-MSV.ingediende

protesten zijn beide

afgewezen en de uitslag blijft hipdoor

ongewijzigd (2-2). Wanneer,

's-Graveland a.s. zondag om 3.30 uur te l

Bilthoven tegen Utrecht een gelijkspel

of tot winst weet te komen, zullen de

Blauw-Witten promoveren naar de eer-'

ste klasse. Ook MSV heeft nog maar

één punt nodig om te promoveren, maar

het blijft voor de 's-Gravelanders oppassen

want bij verlies is ook Utrecht nog

kandidaat.

2e — Bevordering vG

, WEESP — De adjudant van politie

(chef recherche) P. Vos te Amstelveen,

die destijds korpschef te Weesp is geweest;

is bev_orderd tot inspecteur van

politie. /.>


Illásaltinvinen ere

hersteld

ANKE'VEEN — Ankeveen heeft zijn

Oranje-feesten nog voor de boeg. Het

Oranje-comité is druk doende om de

nodige financiën bij de bevolking te vergaren.

In het programma zullen dit jaar

enige wijzigingen komen o.a. zal getracht

worden dit jaar voor de kinderen

een ballonwedstrijd te houden, terwijl

ook voor de groten het mastklimmen

in ere wordt hersteld. Het feest zal dit

jaar worden gesteld op 26 en 27 juni.

Het comité rekent er op dat de bevolking

weer volop medewerking verleent

om het feest volledig te laten slagen.


— ,

's-Graveland 2._ 5 _ _-

Zo vlogen de duiven

's-GRAVELAND De Hilver-

sumse postduivenvereniging „De Vrijheid"

nam zondag deel aan een wedvlucht

vanuit Pont St. Maxence in

Frankrijk. De duiven werden om kwart

over zes met zuidwesten wind gelost.

In concours 268 duiven. De eerste duif

werd geklokt om 11 u, 39 min. 17 sec.

De vlucht had over het algemeen een

traag verloop.

Uitslag: S. Spierenburg 1 en 19. J.

van de Kuilen 2, D. Lam 3, P. Huisstede

4 en 8, C. J. Kluvers 5 en 12, M.

de Vries 6 en 13, H. Visser 7, E. Hilhorst

9, J. Bekenkanip 10, C. Poepe 11,

J. van Buren 14, F, A. Buys 15, A.

Iesberts 16, 3 . A. Brinkman 17, J. A.

Landman 18, M. van de Pol 20.


KORTENHOEI,

Het nieuwe raadslid voor de PvdA, de

heer K. van Kassel, is op 4 maart 1917

geboren te Weeáp. Is sinds november

1956 in Kortenhoef woonachtig. In dienst

van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

is hij gedurende 3 jaar in

Nieuw-Guinea werkzaam geweest, speciaal

belast met de liquidatie van de

Amerikaanse dumps aldaar. Momenteel

vervult hij de functie van districtscommissaris

van het Goois Middenstand

Borgstellingsfonds te Hilversum.

De lijstaanvoerder van de CH, de heer

II. J. Luijer, gaat voor het eerst deel

uitmaken van de gemeenteraad. Op 3

maart 1926 werd hij in deze gemeente

geboren. De heer Luijer is werkzaam bij

Polak en Schwartz essencefabrieken te

Hilversum en maakt deel uit van de

fabrieksraad aldaar. In het kerkelijk leven

vervult hij de functie van diaken der

Ned. Herv. kerk en Is voorts secretarispenningmeester

van de diaconale commissie

der Ned. Herv. kerk voor .gezinsgorg.

De heer K. Driessen, veehouder van

beroep, heeft reeds eerder voor de CHU

zitting in de raad gehad. In verband met

het overlijden van de heer A. Schouten

v. d. Velden deed de heer Driessen op 30

juli 1948 zijn Intrede in de raad. Bij de

nieuwe gemeenteraad in september 1949

werd zijn plaats ingenomen door de heer

L. Streef, Thans, na 9 jaar, keert de

heer Driessen weer in de raad terug.

's-GRAVELAND

Mr. Z. II. A. Kolk, die als nieuw lid

voor de K.V.P. in de raad komt, werd in

1925 geboren. Na opleiding aan gymnasiumen

universiteit te Utrecht, werd hij.

naast advocaat en procureur, ook adviseur

op sociaal, kerkelijk en maatschappelijk

terrein. Hij is voorzitter van de

afd. 's Graveland—Kortenhoef van de

K.V.P.

De heer .4. F. Tuunter, die in 1916

werd geboren, is wetenschappelijk medewerker

bij de Alg. Ned. Bouw-Bedrijfsbond.

Hij neemt zitting voor de

P. v. d. A.

ANKEVEEN

De heer J. rh. Jansen, die als vertegenwoordiger

van de P.v.d.A. in de raad,

zitting zal nemen, werd op 14 september

1919 geboren. Zijn beroep is gereedschapsmaker.

Hij is o.m. bestuurslid van

cie Algemene Metaalbedrijfsbond voor

het Sticht en oud-voorzitter van de afd.

Bussum van de Alg. Metaalbedrijfsbond.

Hij bezit het diploma van de kaderschool

van het N.V.V.

De heer II. J. Winthorst, die als nieuw

raadslid voor de K.V.P. in de raad is

gekozen werd op 10 mei 1927 in An- i

keveen geboren. Zen beroep is boekhouder.

^ / • r

-


's-GRAVELAND

Collecte — De afd. 's-Graveland,

Kortenhoef en Ankeveen van het Ned.

Rode Kruis gaat in de week van 2 tot

7 juni collecteren in het kader van de

landelijke, jaarlijkse actie.

Maandagavond zal B.Mol met tamboerkorps

hiervoor zijn medewerking

verlenen en een mars maken door

's-Graveland.

Collectanten kunnen zich melden bij:

mej. J.Hagen.Nieuwe icassier hij

Boerenleenbank

S-GRAVELAND. — Nu de heer W.

Muts, tot dusver kassier van de Coöp.

Boerenleenbank voor 's-Graveland e.o.,

benoemd is bij een bedrijf in Zutphen,

is de heer J. Maaskant benoemd tot

zijn opvolger. •Door deze mutatie is

het mogelijk dat de bank in de toekomst

de gehele dag geopend blijft.

More magazines by this user
Similar magazines