31.08.2013 Views

oktober PDF - Historische Kring In de Gloriosa

oktober PDF - Historische Kring In de Gloriosa

oktober PDF - Historische Kring In de Gloriosa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ankeveen<br />

W.I.K. blijft succes oogsten<br />

met thriller „Gaslicht"<br />

ANKEVEEN — De toneelclub W.I.K.<br />

heeft er wel zeer goed aan gedaan om<br />

op <strong>de</strong> avond voor <strong>de</strong> bejaar<strong>de</strong>n-kas<br />

normaal een opvoering van <strong>de</strong> thriller<br />

„Gaslicht" te geven. Reeds eer<strong>de</strong>r heeft<br />

W.I.K. met dit stuk, dat werkelijk een<br />

witte raaf is, bijzon<strong>de</strong>re successen geoogst<br />

en ook nu weer kon men genieten<br />

van een uitstekend gespeeld toneelstuk,<br />

Evenals vorige malen waren <strong>de</strong><br />

rollen goed bezet, vooral <strong>de</strong> rollen, die<br />

door mevr. v. Putten en <strong>de</strong> heer Van<br />

Dijk vertolkt wer<strong>de</strong>n.<br />

De enige <strong>de</strong>butante van W.I.K., mej.<br />

A. Portengen, bracht het er in <strong>de</strong> rol van<br />

„Nancy", het brutale dienstmeisje, niet<br />

onverdienstelijk af. Het is te hopen,<br />

dat <strong>de</strong>ze gedurf<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rneming van<br />

W.I.K. nu eens iets an<strong>de</strong>rs te brengen<br />

dan <strong>de</strong> doorsnee-amateurtoneelgezelschappen<br />

plegen te doen, <strong>de</strong> weg zal<br />

banen voor an<strong>de</strong>re verenigingen. Want<br />

hoe mooi een boerenstuk of zeemansverhaal<br />

ook zijn mag, een thriller als<br />

„Gaslicht" is toch heel wat an<strong>de</strong>rs.<br />

Het enige dat ons bij <strong>de</strong>ze opvoering<br />

tegenviel, was, dat <strong>de</strong> zaal slechts voor<br />

driekwart bezet was. Met traditionele<br />

verloting en een bal werd <strong>de</strong> avondten-bate-van-<strong>de</strong>-bejaar<strong>de</strong>n<br />

besloten.


's-Graveland<br />

H. Brouwer ontving<br />

zilveren medaille<br />

Oranje Nassau<br />

's GRAVELAND — Zaterdag was<br />

het 50 jaar gele<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> heer H. D.<br />

'Brouwer in dienst trad bij <strong>de</strong> fa. T. L.<br />

Reymerink, thans fa. J. Westerman.<br />

Dit was dan ook <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n, dat <strong>de</strong> heer<br />

'Brouwer 's morgens om half twaalf op<br />

het gemeentehuis werd ontbo<strong>de</strong>n waar<br />

<strong>de</strong> waarnemend burgemeester Bührmann<br />

<strong>de</strong> jubilaris <strong>de</strong> zilveren medaille<br />

verbon<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> van Oranje<br />

Nassau op <strong>de</strong> jas speld<strong>de</strong>.<br />

Dit was <strong>de</strong> eerste keer, dat <strong>de</strong> burgemeester<br />

aan een inwoner van 's Graveland<br />

een koninklijke on<strong>de</strong>rscheiding<br />

mocht uitreiken. <strong>In</strong> zijn korte toespraak<br />

kenschetste <strong>de</strong> burgemeester <strong>de</strong> heer H.<br />

Brouwer als een man van plichtsbetrachting,<br />

die steeds voor <strong>de</strong> zaak op <strong>de</strong><br />

bres heeft gestaan en heeft me<strong>de</strong>gewerkt<br />

om <strong>de</strong> grossier<strong>de</strong>rij van toen te<br />

maken tot hetgeen wat het nu is, want<br />

een halve eeuw bij een zelf<strong>de</strong> zaak<br />

werkzaam te zijn is geen kleinigheid.<br />

Buiten <strong>de</strong> heer J. Westerman en zijn<br />

bei<strong>de</strong> zoons, die ook in <strong>de</strong> zaak werkt<br />

zaam zijn. waren <strong>de</strong> naaste familielé<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> jubilaris aanwezig, hierop had<br />

hij zeker niet gerekend.<br />

Na <strong>de</strong> korte plechtigheid werd <strong>de</strong><br />

jubilaris en zijn familie - koffie aangebo<strong>de</strong>n<br />

in <strong>de</strong> raadzaal. Des middags was er<br />

receptie in het Hof van Holland, waar<br />

<strong>de</strong> jubilaris enige ca<strong>de</strong>aus in ontvangst<br />

mocht nemen.<br />

Burgemeester Oh. Blihrmann speld<strong>de</strong><br />

in het gemeentehuis van 's-Graveland<br />

<strong>de</strong> heer Brouwer zaterdagochtend het<br />

ere_nlptai 0fl , •


He<strong>de</strong>n overleed na een<br />

langdurig lij<strong>de</strong>n, onze innig<br />

gelief<strong>de</strong> Vrouw en<br />

Moe<strong>de</strong>r<br />

Jansje van Weenen<br />

geboren Van Voorst<br />

in <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rdom van 58 j.<br />

A.. van Weenen<br />

A. van Weenen<br />

A. van Weenen--<br />

Flanegin<br />

Ab en Carla<br />

's-Graveland, 28 okt. '56<br />

Noor<strong>de</strong>in<strong>de</strong> 262<br />

De begrafenis zal plaats<br />

hebben a.s. woensdag 31<br />

<strong>oktober</strong>, op <strong>de</strong> Algemene<br />

Begraafplaats te 's-Gravela.nd,<br />

te 12.30 uur.


Tijd van knuppels voorbij, maar...<br />

Kortenhoef nooit en te<br />

• •• 9<br />

nimmer bij s-Graveland<br />

Al fiere Kortenhoevers toen 's-Graveland<br />

nog met <strong>de</strong> pet in <strong>de</strong> hand op <strong>de</strong><br />

stoep van <strong>de</strong> rijkdom stond<br />

KORTENHOF.F — „De tijd Is voorbij, dat do Kortenhoevers met grote knuppels<br />

naar <strong>de</strong> SmI<strong>de</strong>brug gingen om <strong>de</strong> 's-Gravelan<strong>de</strong>rs af te ranselen". 26 rei<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

voorzitter van het proteeteemita <strong>In</strong>zake <strong>de</strong> „annexatie" het gisteravond tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <<br />

verga<strong>de</strong>ring <strong>In</strong> <strong>de</strong> raadszaal. En uit <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring werd daar zelf» nog nadrukkelijk<br />

aan toegevoegd, dat <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur van samenwerking „wijd open" moet blijven. I<br />

Maar overigens bleek toch zonneklaar, dat <strong>de</strong> verschillen tussen Kortenhoef en (<br />

nt-Graveland nog altijd e6 genot zijn — althane als zeer groot woe<strong>de</strong>n aangevoeld I<br />

— dat <strong>de</strong> Kortenhoevere er totaal Mets voor voelen met 's-Oraveland (en Ankeveen)<br />

in één grotere gemeente te war<strong>de</strong>n opgenomen. Samenwerking akkoord, •<br />

mits ook na-Graveland zich een beetje toeschietelijk toont. Maar samenvoeging<br />

nooit:<br />

Actiecomité zendt<br />

adres naar<br />

Haarlem<br />

Deze Coneinsie vorm<strong>de</strong> tenslotte <strong>de</strong><br />

kern van een omvangrijk adres, dat<br />

door het dagelijks bestuur uit het comité<br />

was npgeeteld en dat <strong>de</strong>zer dagen naar<br />

Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten zal wor<strong>de</strong>n verzon-<br />

De kernpunten ven <strong>de</strong> bezwaren lagen<br />

<strong>In</strong> een viertal punten. <strong>In</strong> <strong>de</strong> eerste plaats<br />

vrees<strong>de</strong> men, dat 's-Graveland met het<br />

gemeentehuis <strong>de</strong>er centrum van <strong>de</strong> nieuwe<br />

gemeente zou wor<strong>de</strong>n.<br />

‘oorte Ve5 tig t het wetenntwerp, aldm<br />

het comité, volledig <strong>de</strong> indruk. dat men<br />

<strong>de</strong> nieuwe wijk van Kortenhoet ',<strong>de</strong> zgn.<br />

Oranjebuurt( reed, ne als een stukje<br />

's-Graweland ziet. Niets Is echter min<strong>de</strong>r<br />

'tsaar: het Is een Kortenhoefne wijk, door<br />

Kortenhoef gebouwd en bewoond door<br />

<strong>In</strong>entten. die zich volledig Kortenhoevers<br />

gevoelen.<br />

Wat betreft <strong>de</strong> „vervaging" van <strong>de</strong><br />

mentaliteitsverschiLlen tussen •s-Gravelan<strong>de</strong>rs<br />

en Kortenhoevers. waarover<br />

Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong>n spraken, werd<br />

opgemerkt, dat weliswaar <strong>de</strong> tijd<br />

van <strong>de</strong> knuppel voorbij la, maar dat<br />

er nog wel <strong>de</strong>gelijk verschillen bestaan.<br />

Vroeger „voel<strong>de</strong>n" <strong>de</strong> '5••Gravelan<strong>de</strong>rs<br />

zich geweldig (als on<strong>de</strong>rhorigen<br />

van <strong>de</strong> „rijkdom") en zagen<br />

zij op dle kerels uit <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r neer.<br />

Maar toen <strong>de</strong> Kortenhoevera al lang<br />

Here vrije werkers waren, ston<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> 'a-Gravelan<strong>de</strong>r, nog met hun<br />

petje <strong>In</strong> <strong>de</strong> hand op <strong>de</strong> stoepen van<br />

,<strong>de</strong> „heren". Toevoeging van een<br />

.<strong>de</strong>el ven Kortenhnef aan 's-Grove.<br />

1and werd 20 jaar gele<strong>de</strong>n door<br />

"e•Graveland afgewezen, omdat dit<br />

financieel na<strong>de</strong>el zou betekenen. Nu<br />

<strong>de</strong> rollen omgekeerd zijn en •s-Gravelend<br />

aan <strong>de</strong> grond zit, wil men<br />

het bloeien<strong>de</strong> Kortenhoef er wel hij<br />

hebben.<br />

En dan als sier<strong>de</strong> punt <strong>de</strong> etarnenwerkingrgetlachte.<br />

Enerzijile '.or<strong>de</strong> <strong>de</strong> nameniverk<strong>In</strong>g<br />

onmogelijk genoemd door<br />

Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten en op grond daarvan<br />

geconclu<strong>de</strong>erd tot <strong>de</strong> noodzakelijkheid<br />

van eamenvoeging, maar wanneer<br />

het an<strong>de</strong>rzijds om <strong>de</strong> samenvoeging van<br />

'a-Oraveland en Hilversum gaat, wordt<br />

<strong>de</strong> mogelijkbeld van samenwerking juist<br />

aangevoerd al. argument tegen samenvoeging.<br />

Op <strong>de</strong>ze tegenstrijdigheid wordt<br />

ook in het adres nadrukkelijk gewezen.<br />

waarbij <strong>de</strong> toevoeging van ni-Graveland<br />

aan Hilversum als oplossing van 's-Gravelen<strong>de</strong>*<br />

en Hilversumse problemen<br />

wordt aealnwolen.<br />

Sneu ...<br />

"s■<br />

Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong>n mogen dan wei<br />

doen of <strong>de</strong> Ornsfebuurt al '.s-Grnveland<br />

1s, <strong>de</strong> bewoners daar en ook<br />

die langs <strong>de</strong> taart voelen zich echt<br />

Kortetwevere, zo werd in <strong>de</strong> Kortenhoefse<br />

protestverga<strong>de</strong>ring gezegd.<br />

Maar dEn ding vond men daar<br />

1n Kortenhoel dan toch wel bar<br />

snelt: op <strong>de</strong> bestelauto', van verschillen<strong>de</strong><br />

wasserijen (zelfs op ren<br />

van een raadslid van Kortenhoef<br />

!) siet nien vermeld, dat het<br />

bedrijf gevesttigd zou zijn in ....<br />

'a-Grave/and.<br />

'a-Gravelend heeft nu eenmaal<br />

<strong>de</strong> imam van het dorp van <strong>de</strong> 1.1, -<br />

hee, te zijn — dat leer<strong>de</strong> men zelfs j<br />

hij Korten hoef al op schoot — maar<br />

heus, aan <strong>de</strong> Kortenhoefse kant<br />

van <strong>de</strong> vaart kunnen ze het ook.<br />

Maar waarom zich dan naar buiten<br />

t•oor Ifortenhoef geschaamd?<br />

Kerk doods monument?<br />

Allerlei nevenproblemen kwamen ter<br />

verga<strong>de</strong>ring (en komen <strong>In</strong> liet adres) ter<br />

sprake: <strong>de</strong> ruilverkaveling, welke door<br />

samenvoeging zeer bemoeilijkt zou wor<strong>de</strong>n.<br />

<strong>de</strong> grote problemen van 's-Graveland<br />

(vaart en riolering bijv.). die <strong>de</strong><br />

nieuwe gemeente tè zwaar zou<strong>de</strong>n belasten<br />

en het gevaar, dat bijv. <strong>de</strong> kerk<br />

van oud-Kortenhoet op <strong>de</strong>n duur een<br />

dood monument zou woe<strong>de</strong>n, wanneer <strong>de</strong><br />

Oranjebuurt zich steeds meer op 'S-Gra-<br />

Velend zou richten. Dit laatste argument<br />

zal echter, zo <strong>de</strong>el<strong>de</strong> <strong>de</strong> heer Bakker<br />

me<strong>de</strong>, door <strong>de</strong> kerkeraad zelf in Hoorlem<br />

ter tafel gebracht woe<strong>de</strong>n.<br />

Voor <strong>de</strong> vrees, welke on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bmolk<strong>In</strong>g<br />

hier en daar schijnt te leven, dat<br />

alle* al lang in kannen en kruiken zou<br />

zijn en dat alle protesten voor kennisgeving<br />

zullen woe<strong>de</strong>n aangenomen. zag<br />

<strong>de</strong> voorzitter geen re<strong>de</strong>n, doch hij achtte<br />

het wet van belang dat strak. zoveel<br />

mogelijk Kortenhoeven naar Haarlem<br />

zullen trekken om dit adres, dat vraagt<br />

het voorstel terug te nemen, kracht bU<br />

te netten.<br />

<strong>In</strong> het adres wordt voorts ook herin•<br />

nerd aan <strong>de</strong> verklaring van minister Beel<br />

<strong>In</strong> 1953 in <strong>de</strong> Eerste Kamer, dat voor<br />

samenvoeging van gemeenten primair<br />

nodig zou zijn dat door het ontbreken<br />

van bestuurskracht bepael<strong>de</strong> noodzakelijke<br />

voorzieningen achterwege zijn ge.<br />

bleven, voorts dat vast moet staan dat<br />

er geen overwegen<strong>de</strong> bezwaren tegen<br />

samenvoeging moeten zijn en tenslotte<br />

slat aannemelijk moet wor<strong>de</strong>n gemaakt<br />

dat <strong>de</strong> nieuw te vormen gemeente wel<br />

bestuurskracht zal bezitten en ook in<br />

praktijk Mg weten te brengen.


Ankeveen<br />

Diakoniebus hoort op<br />

kerkhof niet thuis<br />

ANKEVEEN — „Die pot hoort daar<br />

niet meeer," zei burgemeester B ührmann<br />

gisteravond op <strong>de</strong> raadsverga<strong>de</strong>ring<br />

en hij bedoel<strong>de</strong> <strong>de</strong> pot van <strong>de</strong><br />

diakonle op <strong>de</strong> algemene begraafplaats.<br />

„Een <strong>de</strong>rgelijke bus, waarin <strong>de</strong> nabestaan<strong>de</strong>n<br />

van een overle<strong>de</strong>ne na <strong>de</strong> begrafenis<br />

een gift voor <strong>de</strong> diakonie kunnen<br />

stoppen, is wel zeer uit <strong>de</strong> tijd en<br />

daarom moet hij maar verdwijnen." De<br />

grond is van <strong>de</strong> N.H. kerkvoogdij en<br />

wordt gehuurd door <strong>de</strong> gemeente, zodat<br />

<strong>de</strong> begraafplaats een algemene Is. En<br />

op een algemene begraafplaats hoort<br />

die pot helemaal niet thuis. Nu <strong>de</strong> kerkvoogdij<br />

<strong>de</strong> huur van <strong>de</strong> begraafplaats<br />

wenste te verhogen, is er een oplossing<br />

voor het doen verdwijnen van <strong>de</strong> pot<br />

aanwezig: <strong>de</strong> gemeente betaalt meer<br />

huur en <strong>de</strong> kerkvoogdij stelt <strong>de</strong> diakonie<br />

weer scha<strong>de</strong>loos. Echter, bevredigend<br />

achtte <strong>de</strong> raad <strong>de</strong>ze oplossing niet, maar<br />

wel was men van mening dat die offerbus<br />

weg moest.<br />

De raad gaf B. en W <strong>de</strong> vrije hand<br />

om <strong>de</strong> kwestie met <strong>de</strong> kerkvoogdij op<br />

te nemen, waarbij men van B. en W.<br />

<strong>de</strong> toezegging kreeg dat <strong>de</strong> diakonie van<br />

<strong>de</strong>ze affaire geen na<strong>de</strong>el zou on<strong>de</strong>rvin<strong>de</strong>n.


26 <strong>oktober</strong> a.s. hopen onze<br />

gelief<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs, groot- en<br />

overgrootou<strong>de</strong>rs<br />

J. Schouten Kzn.<br />

en<br />

K. Schouten-Hagen<br />

hun 50-jarig huwelijksfeest<br />

te vieren.<br />

Gelegenheid tot feliciteren:<br />

3-6 uur n.m.<br />

Hun dankbare kin<strong>de</strong>ren,<br />

klein- en achterkleinkin<strong>de</strong>ren,<br />

Kortenhoefsedijk 84,<br />

Kortenhoef


<strong>In</strong>keveen<br />

Ds. A. D. Meeter on<strong>de</strong>i<br />

grote belangstelling<br />

ten grave gedragen<br />

ANKEVEEN — On<strong>de</strong>r een overweldigen<strong>de</strong><br />

belangstelling is ds. A. D. Meeter<br />

gistermiddag naar zijn laatste rustplaats<br />

gedragen. Veel belangstelling, van<br />

gemeentele<strong>de</strong>n, kerkera<strong>de</strong>n uit omliggen<strong>de</strong><br />

gemeenten, vrien<strong>de</strong>n en kennissen<br />

uit gemeenten, die ds. Meeter vroeger<br />

gediend heeft. Voorts bevon<strong>de</strong>n zich on<strong>de</strong>r<br />

hen, die <strong>de</strong> laatste eer kwamen bewijzen<br />

aan <strong>de</strong> zeer geziene predikant, ds.<br />

Pol uit Vriezeveen, mr. A. B. Roosjen,<br />

ds. F. C. Bosboom van Weesp, ds. J. A.<br />

G. v. Zanten ,van Bussum, ds. Mie<strong>de</strong>ma<br />

uit Johannesga, ds. B. J. van Gar<strong>de</strong>ren<br />

uit Soest, ds. Van Hunnik van Kortenhoef,<br />

ds. A. Wiersinga van 's-Graveland,<br />

pastoor A. J. Leber, het college van B.<br />

en W. en verschillen<strong>de</strong> raadsle<strong>de</strong>n.<br />

De rouwdienst werd geleid door ds. J.<br />

A. van _Nie vana-graveland. Deze sprak<br />

tiaar.,aanleidlni-4.., het do-Or iinin voorgelezen<br />

bijbelge<strong>de</strong>elte . uit dé . ;;Onenhárin-<br />

.<br />

gt., van -Johannes":<br />

Onwillekeurig, zo sprak ds. Van Nit.,<br />

gaan onze gedachten op <strong>de</strong>ze herfstdag<br />

terug naar <strong>de</strong>le Paasdag, die blij<strong>de</strong> lentedag,<br />

toen ds. Meeter hier in Ankeveen<br />

zijn intre<strong>de</strong> <strong>de</strong>ed. Hij stond toen op <strong>de</strong><br />

preekstoel strijdbaar en manhaftig, zoals<br />

zijn karakter was. Ds. Meeter gevoel<strong>de</strong><br />

zich toen als een late vogel, die zijn lied<br />

nog mocht zingen voordat <strong>de</strong> white'<br />

kwam. Zo heeft hij getuigd van <strong>de</strong> Verrijzenis<br />

van <strong>de</strong> Heer. Nu zwijgt hij. Er<br />

wat moeten wij doen? Wij voelen onz(<br />

woor<strong>de</strong>n terugkaatsen tegen het har<strong>de</strong><br />

eikenhout van <strong>de</strong> kist. Wat kunnen onz.?<br />

woordjes daartegen doen? Moeten wij<br />

dan maar zwijgen? Neen! Want het<br />

woord, dat ook ds. Meeter zo dikwiji:<br />

gesproken heeft, is geen woord van een<br />

mens, maar het woord <strong>de</strong>s Heren. Met<br />

het heengaan van een dienaar is het<br />

woord van God niet heengegaan en daarein<br />

wordt het ook nu, vandaag, over (1€<br />

doodkist van ds. Meeter heen, verkondigd.<br />

.<br />

Het heengaan van ds. Meeter hebben<br />

Wij geen van allen gewild. Maar nu buigen<br />

wij het hoofd en moeten bekennen.<br />

dat Gods weg altijd <strong>de</strong> beste weg is. De<br />

God van Abraham, Izaak en Jacob is<br />

ook <strong>de</strong> God van ds. Meeter geweest. God<br />

zegt, ween niet, wanneer wij staan voo:<br />

het grote raadsel. Ween niet, dit is geen<br />

bevel, maar een belofte. Wij mogen wel<br />

wenen, natuurlijk, in veler ogen zullen<br />

tranen zijn. Maar God heeft <strong>de</strong> beloft(<br />

gegeven, dat Hij alle tranen van <strong>de</strong> oger<br />

zal afwissen. Moge mevr. Meeter, haa:<br />

zoon en a.s. schoondochter door <strong>de</strong> Heet<br />

getroost wor<strong>de</strong>n. Be<strong>de</strong>nk, dat gij hem<br />

lang als man en va<strong>de</strong>r bij U hebt mogen<br />

hebben, maar nu heeft God zijn trouwe<br />

arbei<strong>de</strong>r geroepen tot zijn rust en heerlijkheid.<br />

Vlak voordat wij <strong>de</strong> kerk gaan<br />

verlaten, aldus ds. Van Nie, zullen wij<br />

eet. uitdagend lied zingen:, waarme<strong>de</strong><br />

wij te kennen zullen geven, dat wij weten,<br />

dat <strong>de</strong> dood niet het laatste woon'<br />

heeft, maar dat dat aan God is.<br />

Na <strong>de</strong>ze predikatie van ds. Van Nie<br />

werd vervolgens het woord gevoerd door<br />

burgemeester mr. C. J. Bührmann, als<br />

hoofd van <strong>de</strong> burgerlijke gemeente, ds<br />

Mie<strong>de</strong>ma namens kerkeraad en gemeent(<br />

van St.-Johannesga, <strong>de</strong> heer Visser ui'<br />

Watergraafsmeer, ds. Pol uit Vriezen<br />

'veen, een vertegenwoordiger van <strong>de</strong> ker<br />

<strong>de</strong>raad van Loosduinen en <strong>de</strong> heer J.<br />

Schoenmaker namens <strong>de</strong> kerkeraad van<br />

Ankeveen. Deze laatste gaf er blijk van,<br />

dat er nu, in tegenstelling met <strong>de</strong> eerste<br />

Paasdag, toen er een dubbele blijdschap<br />

was, èn om het Paasfeest èn om <strong>de</strong> intre<strong>de</strong><br />

van ds. Meeter, een diepe verslagenheid<br />

was. Spr. herinner<strong>de</strong> er aan, dat<br />

er door ds, Meeter al verschillen<strong>de</strong> plannen<br />

voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> winter gemaal<br />

waren, die hij nu niet ten uitvoer za<br />

kunnen brengen.<br />

Op het kerkhof werd niet gesproken;<br />

er werd alleen in alle soberheid en ernst<br />

het geloof bele<strong>de</strong>n volgens <strong>de</strong> Apostolische<br />

Geloofsbelij<strong>de</strong>nis en het Gebed <strong>de</strong>s<br />

Heren gebe<strong>de</strong>n.<br />

Van <strong>de</strong> gelegenheid, mevr. Meeter,<br />

haar zoon en a.s. schoondochter persoonlijk<br />

in <strong>de</strong> kerk hun me<strong>de</strong>leven te betuigen,<br />

maakten zeer velen gebruik. Met<br />

ds. Meeter is een goe<strong>de</strong> her<strong>de</strong>r en leraar<br />

heengegaan, maar ook een man, die zich.<br />

ook buiten <strong>de</strong> kringen van <strong>de</strong> Hervorm<strong>de</strong><br />

Kerk, bemind had weten te maken


Hierme<strong>de</strong> betuigen wij onze<br />

hartelijke dank aan dr. Hemmes<br />

en jkvr. dr. Santbergen<br />

en <strong>de</strong> Zusters van <strong>de</strong> R.K.Z.<br />

voor <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> ziekte en het overlij<strong>de</strong>n<br />

van onze Va<strong>de</strong>r, Behuwd-<br />

en Grootva<strong>de</strong>r<br />

E. v. d. Hoek<br />

Uit aller naam:<br />

Fam. A. v. d. Hoek<br />

Kortenhoef, Oranjeweg 37


kortenhoef<br />

Op nat. kampioenschappen<br />

Sergt.-majoor Mul<strong>de</strong>r<br />

twee<strong>de</strong> bij V.H.K.<br />

KORTENHOEF — Zaterdag wer<strong>de</strong>n<br />

in Den Haag <strong>de</strong> jaarlijkse Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

kampioenschappen vliegtuigherkenning<br />

gehou<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r auspiciën van <strong>de</strong> Luchtmitcht<br />

<strong>In</strong>lichtingen School, af<strong>de</strong>ling<br />

herkenningsopleidingen.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> openingsre<strong>de</strong> wees <strong>de</strong> commodore<br />

W. v. d. Toom op het belang<br />

van <strong>de</strong> vliegtuigherkenning voor <strong>de</strong><br />

strijdkrachten. Hij was blij, dat er dit<br />

jaar van militaire en civiele zij<strong>de</strong> zo<br />

veel belangstelling bestond voor<strong>de</strong>ze<br />

jaarlijks terugkeren<strong>de</strong> wedstrij<strong>de</strong>n. <strong>In</strong><br />

totaal namen er 219 personen aan <strong>de</strong>ze<br />

wedstrijd <strong>de</strong>el, die tesamen 73 teams van<br />

drie personen vorm<strong>de</strong>n. Behalve burgers<br />

en Ne<strong>de</strong>rlandse militairen namen ook<br />

één Engels officier en drie Amerikaanse<br />

collega's van hem <strong>de</strong>el aan <strong>de</strong>ze wedstrijd.<br />

De wedstrijd zelf bestond uit herkennen<br />

van 50 vliegtuigen, die elk geduren<strong>de</strong><br />

twee secon<strong>de</strong>n op een groot<br />

scherm geprojecteerd wer<strong>de</strong>n, waarna<br />

men acht secon<strong>de</strong>n tijd had om zoveel<br />

mogelijk <strong>de</strong> naam, fabriek en registraties<br />

van het toestel op te schrijven.<br />

<strong>In</strong>dividueel kampioen van Ne<strong>de</strong>rland<br />

werd B. v. d. Klaauw, luchtvaartjournalist<br />

uit Wassenaar. De twee<strong>de</strong> prijs'<br />

werd gewonnen door <strong>de</strong> sergeant-majoor<br />

G. Mul<strong>de</strong>r uit Kortenhoef.<br />

De teamprijs (Generaal Alerbokaal),<br />

bestemd voor het team, dat gezamelijk<br />

<strong>de</strong> meeste punten haalt, werd gewonnen<br />

door het team van <strong>de</strong> lezerskring van<br />

het blad „De Vliegen<strong>de</strong> Hollan<strong>de</strong>r".


Met financiën en repetities<br />

.van Vriendschapskring<br />

is het niet best gesteld<br />

De heer 1V. Maclaine Pont als nieuwe<br />

beschermheer geïnstalleerd<br />

ANKEVEEN — Alvorens <strong>de</strong> jaarverga<strong>de</strong>ring<br />

van <strong>de</strong> muziekvereniging „De<br />

Vriendschapskring" te openen, installeer<strong>de</strong><br />

Voorzitter P. Talin <strong>de</strong> nieuwe<br />

beschermheer, <strong>de</strong> eer W. Maclaine<br />

Pont. De heer Taling memoreer<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

belangstelling en <strong>de</strong> vele adviezen, die<br />

wijlen mr. A. Maciaine Pont steeds voor<br />

<strong>de</strong> vereniging had. De heer Maclaine<br />

Pont antwoord<strong>de</strong> op <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n, dat<br />

hij het bijzon<strong>de</strong>r prettig vond, als beschermheer<br />

voor <strong>de</strong> „Vriendschapskring"<br />

te mogen optre<strong>de</strong>n, vooral omdat<br />

hij daarin het bewijs zag, dat zijn<br />

va<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>ze functie had voldaan. Hij<br />

achtte het moeilijk om in <strong>de</strong> voetsporen<br />

van zijn va<strong>de</strong>r te tre<strong>de</strong>n, maar zou toch<br />

trachten „De- Vriendschapskring" zo<br />

goed mogelijk van dienst te zijn.<br />

Voorzitter Taling merkte in zijn openingswoord<br />

op, dat <strong>de</strong> heer 'E. Mooy<br />

op 15 <strong>oktober</strong>' j,l. 30 jaar directeur van<br />

„De. Vriendschapskring" is .geweest.<br />

Men had <strong>de</strong> . heer Mooy gaarne een<br />

groot ca<strong>de</strong>au willen aanbie<strong>de</strong>n, maar<br />

<strong>de</strong> financiën lieten dit niet toe en het<br />

bleef bij een kistje sigaren.<br />

_ Jongeren geen interesse<br />

Uit het- jaarverslagrvan <strong>de</strong> secretaris,<br />

<strong>de</strong> heer W. Hilhorst, bleek, dat het ondanks<br />

<strong>de</strong> festiviteiten rondom het gou<strong>de</strong>n<br />

jubileum, toch geen goed jaar geweest<br />

. is.;Vooral <strong>de</strong> jongeren hebben<br />

weinig .belan gstelling .getoond,_ terwijl<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren werkelijk een goed voorbeeld<br />

had<strong>de</strong>n - gegeven. Uit het jaarverslag<br />

van <strong>de</strong> penningmeester bleek, dat<br />

er een 'batig saldo was. Ook van het<br />

'Concours heeft' men tegen veler verwachting<br />

in, nog geld weten over te<br />

hou<strong>de</strong>n.<br />

Bij <strong>de</strong> bestuursverkiezing wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

aftre<strong>de</strong>n<strong>de</strong> bestuursle<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> heren P.<br />

Taling en Le Hagen herkozen.<br />

De kascommissie voor het volgen<strong>de</strong><br />

jaar zal bestaan uit <strong>de</strong> heren H. W.<br />

:van Bergen He.negouwen en W. Lamme.<br />

Feestavond<br />

Vervolgens kwam cle jaarlijkse feestavond<br />

ter sprake. Vooropgesteld werd,<br />

- dat er in <strong>de</strong> eerste plaats een ge<strong>de</strong>elte<br />

van <strong>de</strong> avond aan <strong>de</strong> muziek gewijd zal<br />

zijn. Maar dan komt er na <strong>de</strong> pauze nog<br />

een ge<strong>de</strong>elte en hierme<strong>de</strong> zat het bestunt<br />

wel wat in haar maag. Het caba-I<br />

zet van het vdrig jaar was danig tegen- I<br />

gevallen, 'zodat men nu naar iets an- I<br />

<strong>de</strong>rsnioest uitzien. Er wer<strong>de</strong>n wel enige<br />

suggesties - gedaan, maar die bleken<br />

geen van alle te voldoen. Tenslotte<br />

werd <strong>de</strong>ze zaak in han<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> heer<br />

Van-Bergen Henegouwen gegeven, die<br />

contact met een ter zake kundig persoonuit<br />

Hilversum zal opnemen. De ?<br />

feestavond is bepaald op 2 februari a.s.'<br />

Financiën'<br />

. De heer Van Bergen Henegouwen'<br />

vroeg zich af, of er geen mid<strong>de</strong>len waren<br />

om . <strong>de</strong> vereniging financieel wat<br />

steviger in . het Za<strong>de</strong>l te helpen. Is het<br />

niet mogelijk, dat het bestuur wat meer<br />

;.reclame ..maakt? ,Dnor.,.dpnatenv.5wirl-'<br />

krijgt men .41:11.cllt, :<strong>de</strong> ,beetiilOgng .<br />

over - geld...Z.i. Zou<strong>de</strong>n er '1g men-<br />

„ .<br />

Mii:J.gendég'gzijn, die' f'dona:teur kunnen<br />

v:Terclen.<br />

<strong>In</strong>strumentenzorg<br />

Het zou wel mooi zijn, als men<br />

<strong>de</strong> jaarlijkse uitvoering in het begin<br />

van het seizoen zou kunnen geven;<br />

dit is echter niet mogelijk, omdat<br />

men nog maar kort <strong>de</strong> zomeravondconcerten<br />

achter <strong>de</strong> rug heeft en<br />

niet voldoen<strong>de</strong> geprepareerd is op<br />

een goe<strong>de</strong> uitvoering.<br />

Het is ook belangrijk, dat <strong>de</strong><br />

jeugd leert, dat zij goed voor <strong>de</strong><br />

hun toevertrouw<strong>de</strong> instrumenten<br />

moet zorgen; zoals sommige jongelui<br />

er mee onispringen is werkelijk<br />

meer dan erg.<br />

Bij <strong>de</strong> rondvraag wees <strong>de</strong> heer Van<br />

Bergen Henegouwen er op, dat het bedroevend<br />

was gesteld met <strong>de</strong> repetities.<br />

Het zal voor <strong>de</strong> directeur uiterst moeilijk<br />

zijn om niet slecht bezochte repetities<br />

iets goeds te bereiken. Dikwijls<br />

zijn juist <strong>de</strong> spelers van <strong>de</strong>: hoofdpartijen<br />

niet aanwezig en <strong>de</strong> tussenpartijen<br />

wel.<br />

De heer Booy wenste, dat er wat<br />

meer zorg aan <strong>de</strong> lessenaars e.d. werd<br />

besteed. Zo af en toe wordt er nog al<br />

eens Wat vernield en het is niet na te.<br />

gaan, wie <strong>de</strong> da<strong>de</strong>r hiervan is.<br />

Wanneer wij zelf <strong>de</strong> spullen 's avonds<br />

na afloop even opbergen, zijn, wij zelf<br />

geheel verantwoor<strong>de</strong>lijk en behoeven<br />

wij niemand on eventuele vernielingen,<br />

die zon<strong>de</strong>r t ,.viifel niet moedwillig wor<strong>de</strong>n<br />

aangebracht, aan te kijken.<br />

Dorpsfilm<br />

De heer Torsing wil<strong>de</strong> gaarne weten,<br />

wanneer <strong>de</strong> film, die onlangs over het<br />

c1.2rpsleven van Ankeveen is gema&kt,<br />

vertcond zal wor<strong>de</strong>n. 'Hem werd me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld,<br />

dat <strong>de</strong>ze film op 2 maart 1057<br />

vectoond zal wor<strong>de</strong>n en wel 's Middags<br />

dé.n maal voor <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren en 's nvoncis<br />

twee maal voor <strong>de</strong> volwassenen. Naast<br />

<strong>de</strong>ze film, die ongeveer een uur zal doren,<br />

zullen ook enkele an<strong>de</strong>re films vertoond<br />

wor<strong>de</strong>n.


Samenvoeging gemeenten<br />

••<br />

toch weer uit ijskast<br />

Eén wetsontwerp voor twee nieuwe<br />

gemeenten: Weesp-Weesperkarspel,<br />

's-G raveland-Kortenhoef -A nk ev een<br />

HILVERSUM — Naar wij vernemen, is te verwachten, dat Zeer<br />

binnenkort <strong>de</strong> kwestie van <strong>de</strong> samenvoeging van gemeenten tussen <strong>de</strong><br />

Vechtstreek en het Gooi weer aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> zal wor<strong>de</strong>n gesteld en wel<br />

in een zeer <strong>de</strong>finitieve vorm. <strong>In</strong> Haarlem zijn nl. weer stappen gezet<br />

om te komen tot het voorberei<strong>de</strong>n van een wetsontwerp, waarbij <strong>de</strong><br />

gemeenten 's-Graveland, Kortenhoef. Ankeveen, Weesp en Weesperkarspel<br />

in haar huidige vorm zou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n opgeheven en twee<br />

nieuwe gemeenten zou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n gevormd, waarvan één in grote<br />

lijnen het grondgebied van <strong>de</strong> gemeenten 's-Graveland, Kortenhoef<br />

en Ankeveen en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re dat van Weesperkarspel zou omvatten.<br />

De veelal gehuldig<strong>de</strong> opvatting, dat <strong>de</strong> grenswijzigingsplannen voor<br />

<strong>de</strong>ze streek voorlopig „in <strong>de</strong> ijskast" opgeborgen zou<strong>de</strong>n blijven, blijkt<br />

dus onjuist te zijn. De betrokken ra<strong>de</strong>n zullen waarschijnlijk reeds<br />

binnen enige weken door het provinciaal bestuur officieel van <strong>de</strong><br />

nieuwe plannen op <strong>de</strong> hoogte wor<strong>de</strong>n gebracht.<br />

met 6-1 tegen. Laatstgenoem<strong>de</strong> ge-<br />

Voorbereidingen meente verklaai<strong>de</strong> daarbij nog voor het<br />

geval men <strong>In</strong> Haarlem toch iets zou<br />

willen doen, meer te gevoelen voor een<br />

weer op gang aansluiting bij Hilversum. Maar liever<br />

zelfstandig blijven met toevoeging van<br />

Gisteren is ter provinciale griffie het tot Weenperkarspel behoren<strong>de</strong> Hol-<br />

reeds een eerste bespreking gehou<strong>de</strong>n. landsch Ankeveen!<br />

waarbij <strong>de</strong> burgemeesters en <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>rs<br />

van 's Graveland. Kortenhoef en<br />

Eé11 rieteontvi er p<br />

Ankeveen van een en an<strong>de</strong>r op <strong>de</strong> hoogte Terwijl <strong>de</strong>ze zaak dus waarschijnlijk<br />

zijn gesteld.<br />

ver<strong>de</strong>r speel<strong>de</strong> tussen. Haarlem en Den<br />

De nieuwe plannen wijken in feite-<br />

Haag, is ook <strong>de</strong> kwestie van <strong>de</strong> samenlijke<br />

inhoud niet af van die, welke een voeging, van Weesp en Weesperkarseel<br />

aantal jaren gele<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> waren Up het tapijt gekomen, maar <strong>de</strong>stijds<br />

en die voortkwamen uit het rapport van gingen <strong>de</strong> gedachten toch nog steeds uit<br />

<strong>de</strong> beken<strong>de</strong> commissie-Ter Veen. Toen<br />

naar twee afzon<strong>de</strong>rlijke wetsontwerpen.<br />

gingen <strong>de</strong> gedachten echter oorspronke-<br />

En nu zal het er dus een wor<strong>de</strong>n, waarlijk<br />

alleen uit naar een wetsontwerp<br />

door <strong>de</strong> volksvertegenwoordiging <strong>de</strong> ge-<br />

tot het vormen van een nieuwe gemeenhele materie ineens te overzien krijgt.<br />

ta int 's Graveland, Kortenhoef en .A.n- Naar wij vernemen wordt ook nu<br />

»veen. waarover <strong>de</strong> betrokken ra<strong>de</strong>n<br />

weer geheel <strong>de</strong> lijn van <strong>de</strong> voorstellen<br />

zich toen ook hebben uitgesproken. Kor-<br />

van <strong>de</strong> commissie-Ter Veen gevolgd,<br />

tenhoet verklaar<strong>de</strong> zich met 4 tegen 3<br />

hetgeen betekent, dat behalve <strong>de</strong><br />

stemmen tegen het plan. 's Graveland voor geschetste samenvoegingen nog<br />

niet 5 tegen 2 voor en Ankeveen weer<br />

enkele correcties van min<strong>de</strong>r diepgaan<strong>de</strong><br />

betekenis aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> komen. Deze ho.<br />

mui neer op <strong>de</strong> toevoeging van Hollandseh<br />

A n keveen ( Weeaperkarspel I<br />

aan <strong>de</strong> nieuwe gemeente 's Graveland.<br />

Ankeveen en Kortenhoef (waarvoor nog<br />

geen naam is gevon<strong>de</strong>n, alle drie zijn<br />

het tenslotte historisch gewortel<strong>de</strong> namen),<br />

toevoeging van een klein stukje.<br />

van 's Gras-eland aan Hilversum (het<br />

z g ..haakvormig aanhangsel"). van een<br />

stukje van Hilversum (bij <strong>de</strong> Corver-<br />

laan) aan <strong>de</strong> nieuwe gemeente. van een<br />

stukje van liet Naar<strong>de</strong>rmeer aan Naar<strong>de</strong>n<br />

(waardoor het Naar<strong>de</strong>rnieer geheel<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong>ze gemeente komt te liggen) en<br />

van <strong>de</strong> Belnierpol<strong>de</strong>r aan <strong>de</strong> gemeente<br />

Ou<strong>de</strong>r-Amatel.<br />

Voor <strong>de</strong> nieuwe gemeente Wer,in-<br />

Weeanerkarstyl :wi:lint <strong>de</strong> naam Wee,n<br />

in liii enorm•men<br />

l


Toch nog onverwacht<br />

neeft God tot Zich genomen<br />

onze lieve Zuster,<br />

Schoonzuster, Tante en<br />

Vriendin<br />

Janny Reijmerink<br />

op <strong>de</strong> leeftijd van 43 jaar<br />

Loosdrecht,<br />

N, Dwarshuis-<br />

Reijmerink<br />

E. 0. Dwarshuis<br />

Voorburg,<br />

G. Dwarshuis-<br />

Reijmerink<br />

J. K. E. Dwarshuis<br />

Tienhoven,<br />

G. Boes-Reijmerink<br />

P. Boes<br />

Bussum,<br />

F. Reijmerink<br />

A. A. Reijmerinkvan<br />

Batenburg<br />

's-Graveland,<br />

J. Reijmerink<br />

C. W. F. Reijmerink-<br />

Smit<br />

Hilversum,<br />

H. v. cl. Beek-<br />

Reijmerink<br />

Kortenhoef,<br />

E. Reijmerink<br />

L. Meijer<br />

Kortenhoef, 26 okt. 1956<br />

Kerklaan 7<br />

Liever geen bezoek<br />

De begrafenis zal plaats<br />

hebben maandag 29 okt.<br />

a.s., tegen 2.30 uur op <strong>de</strong><br />

Algemene Begraafplaats<br />

aan <strong>de</strong> Berensteinseweg<br />

te 's-Graveland.


• ,<br />

13 mid<strong>de</strong>nstandswoningen<br />

komen aan <strong>de</strong> ilerenweg<br />

Dorpsweg ivordt 'verbeterd en<br />

krijgt waterleiding<br />

Een '.fifty-fifty<br />

overeenkomst<br />

ANKEVEEN — De gemeenteraad<br />

heeft aan het college van B. en W. <strong>de</strong><br />

verkoop van 'enkele stukken grond aan<br />

<strong>de</strong> Herenweg ,ge<strong>de</strong>legeerd. Deze grond<br />

is bestemd voor <strong>de</strong> bouw van <strong>de</strong>rtien<br />

vrije mid<strong>de</strong>nstandswoningen, die <strong>In</strong> eerste<br />

instantie,, voor <strong>In</strong>woners van Anke.<br />

veen bestemd zijn en waarvoor vervol-<br />

' gens 's-Gravelan<strong>de</strong>rs en Kortenhoevers<br />

en in laatste instantie eventueel an<strong>de</strong>re<br />

Gooiers in aanmerking kunnen komen.<br />

Dit werd gisteravond op <strong>de</strong> raadsver.<br />

ga<strong>de</strong>ring, als vanouds in <strong>de</strong> achterkamer<br />

van café Van Vliet, 'me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld.<br />

De Dorpsweg zal vernieuwd wor<strong>de</strong>n<br />

en ten behoeve van <strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n zal<br />

door <strong>de</strong> P.W.N. tegelijkertijd water-<br />

:leiding wor<strong>de</strong>n aangelegd. Daar een<br />

groot ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> Dorpsweg tot <strong>de</strong><br />

• categorie ,;onrendabel gebied" behoort<br />

— weinig woningen, weinig aansluitingen,<br />

hogere kosten heeft <strong>de</strong> gemeente<br />

met <strong>de</strong> .P.W.N.":een fifty-fifty-overeen-<br />

komst gesloten<strong>de</strong>ugdnatuurwacht<br />

Nadat het raadslid Portengen door<br />

burgemeester Btilirman met zijn enkele<br />

dagen gele<strong>de</strong>n gevier<strong>de</strong> 25-jarig huwelijksfeest<br />

was gelukgewenst, werd dit<br />

raadslid verzocht <strong>de</strong> aanvraag betreffen<strong>de</strong><br />

subsidieverhoging van <strong>de</strong> natuur-,<br />

wacht toe te lichten. De verhoging<br />

betrof een bedrag van f 75.—, namelijk<br />

van f 25.— op f 100.—. De heer Portengen<br />

vertel<strong>de</strong>, dat ook Ankeveen een<br />

jeugdnatuurwacht wil instellen. Ie<strong>de</strong>re<br />

veertien dagen wil men een boekje op<br />

<strong>de</strong> scholen uitgeven om <strong>de</strong> jeugd meer<br />

lief<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> natuur bij te brengen.<br />

De raad verklaar<strong>de</strong> zich met <strong>de</strong> subsidieverhoging<br />

in principe akkoord.<br />

Vijf concerten<br />

De muziekvereniging De Vriend-<br />

schapskring heeft 100 gul<strong>de</strong>n subsidie<br />

meer gekregen. Echter, één voorwaar<strong>de</strong><br />

is aan <strong>de</strong>ze verhoging verbon<strong>de</strong>n. De<br />

harmonie moet haar me<strong>de</strong>werking aan<br />

het Oranjef eest geven, maar tevens<br />

minstens vijf concerten of marsen per<br />

jaar door het dorp maken.<br />

Geen subsidie<br />

Bij <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> begroting<br />

1957 kwam <strong>de</strong> subsidie aan <strong>de</strong> militaire<br />

tehuizen ter sprake. Pro Rege en <strong>de</strong><br />

Katholieke Militaire . tehuizen ontvangen<br />

elk een subsidie van ƒ 10.—, maar tegen<br />

een zelf<strong>de</strong> of enige an<strong>de</strong>re subsidie voor<br />

het Humanistise,h thuisfront maakte <strong>de</strong><br />

raad be.r.waar:•13,2 , rieester betreur-<br />

<strong>de</strong> het, dat <strong>de</strong>ze kwesties altijd in een<br />

gemeenteraad opgelost moeten wor<strong>de</strong>n.<br />

„Eigenlijk is dit een kwestie voor <strong>de</strong><br />

minister van Oorlog en Marine".<br />

De raad stel<strong>de</strong> het krediet in rekeningcourant<br />

vast op een bedrag van 100.000<br />

_ _<br />

gul<strong>de</strong>n, terwijl zij tevens akkoord ging<br />

met <strong>de</strong> 6 c/c uitkering aan het gemeentepersoneel,<br />

ingaan<strong>de</strong> op 1 juli 1956.<br />

On<strong>de</strong>rhoud vaart<br />

Bij <strong>de</strong> rondvraag kwam <strong>de</strong> vaart weer<br />

eens op tafel. Destijds is voor on<strong>de</strong>rhoud<br />

van dit water f 1000.— uitgetrokken<br />

en nu werd gevraagd of er intussen<br />

al iets aan die vaart was gedaan. Het<br />

bedrae. bleek nog onaangeroerd te zijn,<br />

maar t' 13. en W. zullen op <strong>de</strong>ze kwestie<br />

nog terugkomen.<br />

Verlichting Herenweg<br />

De verlichting aan <strong>de</strong> Herenweg is<br />

verbeterd, maar kan nog beter. <strong>In</strong> <strong>de</strong><br />

lantaarnkappen is plaats voor twee buizen,<br />

maar in ie<strong>de</strong>re lantaarn zit slechts<br />

één buis. Het ligt in <strong>de</strong> bedoeline- van<br />

het gemeentebestuur eerst <strong>de</strong> verlichting b<br />

in het dorp — die niet best is — te<br />

verbeteren en daarna over te gaan tot<br />

verbeteringen aan <strong>de</strong> Herenweg.<br />

Hierna ging <strong>de</strong> raad in besloten<br />

zitting.


Met financiën en repetities<br />

van De Vriendschapskring<br />

is het niet best gesteld<br />

De heer W. Maclaine Pont als nieuwe<br />

beschermheer geïnstalleerd<br />

ANKEVEEN — Alvorens <strong>de</strong> jaarverga<strong>de</strong>ring<br />

van <strong>de</strong> muziekvereniging „De<br />

Vriendsehapskring" te openen, installeer<strong>de</strong><br />

voorzitter P. Tann <strong>de</strong> nieuwe<br />

beschermheer, <strong>de</strong> eer W. Maclaine<br />

Pont. De heer Taling memoreer<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

belangstelling en <strong>de</strong> vele adviezen, die<br />

wijlen mr. A. Maclaine Pont steeds voor<br />

<strong>de</strong> vereniging had. De heer Maclaine<br />

Pont antwoord<strong>de</strong> op <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n, dat<br />

hij het bijzon<strong>de</strong>r prettig vond, als beschermheer<br />

voor <strong>de</strong> „Vriendsehapskring"<br />

te mogen optre<strong>de</strong>n, vooral omdat<br />

hij daarin het bewijs zag, dat zijn<br />

va<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>ze functie had voldaan. Hij<br />

achtte het moeilijk om in <strong>de</strong> voetsporen<br />

van zijn va<strong>de</strong>r te tre<strong>de</strong>n, maar zou toch<br />

trachten „De Vriendschapskring -" zo<br />

goed mogelijk van dienst te zijn.<br />

Voorzitter Taling merkte in zijn openingswoord<br />

op, dat <strong>de</strong> heer E. Mooy<br />

op 15 <strong>oktober</strong> j.l. 30 jaar directeur van<br />

„De Vriendschapskring" is geweest.<br />

Men had <strong>de</strong> heer Mooy gaarne een<br />

groot ca<strong>de</strong>au willen aanbie<strong>de</strong>n, maar<br />

<strong>de</strong> financiën lieten dit niet toe en het<br />

bleef bij een kistje sigaren.<br />

Jongeren geen interesse<br />

Uit het.jaarvetslag - van <strong>de</strong> secretaris.<br />

<strong>de</strong> heer W. Hilhorst, bleek, dat het ondanks<br />

<strong>de</strong> festiviteiten rondom het gou<strong>de</strong>n<br />

jubileum. toch geen goed jaar geweest<br />

is. Vooral <strong>de</strong> jongeren hebben<br />

weinig belangstelling getoond, terwijl<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren werkelijk een goed voorbeeld<br />

had<strong>de</strong>n gegeven. Uit het jaarverslag<br />

van <strong>de</strong> penningmeester bleek, dat<br />

er een batig saldo was. Ook van het<br />

concours heeft men tegen veler verwachting<br />

in, nog geld weten over te<br />

hou<strong>de</strong>n,<br />

Bij <strong>de</strong> bestuursverkiezing wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

aftre<strong>de</strong>n<strong>de</strong> bestuursle<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> heren P.<br />

Taling en L, Hagen herkozen,<br />

De kascommissie voor het volgen<strong>de</strong><br />

jaar zal bestaan uit <strong>de</strong> heren H. W.<br />

van Bergen Henegouwen en W. Lamme.<br />

Feestavond<br />

Vervolgens kwam <strong>de</strong> jaarlijkse feest-<br />

avond ter sprake. Vooropgesteld werd,<br />

dat er in <strong>de</strong> eerste plaats een ge<strong>de</strong>elte<br />

van <strong>de</strong> avond aan <strong>de</strong> muziek gewijd zal!<br />

zijn. Maar dan komt er na <strong>de</strong> pauze nog I<br />

een ge<strong>de</strong>elte en hierme<strong>de</strong> zat het be-<br />

stuur wel wat in haar maag. Het caba-<br />

ret van het vorig jaar was danig tegen-<br />

gevallen, zodat men nu naar iets an-<br />

<strong>de</strong>rs moest uitzien. Er wer<strong>de</strong>n wel enige<br />

suggesties gedaan, maar die bleken<br />

'geen van alle te voldoen. Tenslotte<br />

werd <strong>de</strong>ze zaak in han<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> heer<br />

Van Bergen Henegouwen gegeven, die<br />

contact met een ter zake kundig per-<br />

' I<br />

soon uit Hilversum za] opnemen. De<br />

feestavond is bepaald op 2 februari a.s.<br />

Financiën<br />

De heer Van Bergen Henegouwen<br />

vroeg zich af, of er geen mid<strong>de</strong>len waren<br />

om <strong>de</strong> vereniging financieel wat<br />

steviger ine het za<strong>de</strong>l te helpen. Is het<br />

,niet mogelijk, dat het bestuur wat meer<br />

.reclame_ Maakt? .Door donateurswinelke:*<br />

krijgt men allicht -<strong>de</strong> beseliikking<br />

over:rmeeriel<strong>de</strong> *Z.i. zou<strong>de</strong>n erlheg MenserCgen<strong>de</strong>g<br />

zijn, diedonateur kunnen<br />

wer<strong>de</strong>n.<br />

<strong>In</strong>strumentenzorg<br />

Het zou wel mooi zijn, als men<br />

<strong>de</strong> jaarlijkse uitvoering in het begin<br />

van het seizoen zen kunnen geven;<br />

dit is echter niet mogelijk, omdat<br />

men nog maar kort <strong>de</strong> zomeravondconcerten<br />

achter <strong>de</strong> rug heeft en<br />

niet voldoen<strong>de</strong> geprepareerd is op<br />

een goe<strong>de</strong> uitvoering.<br />

Het is ook belangrijk, dat <strong>de</strong><br />

jeugd leert, dat zij goed Voor <strong>de</strong><br />

hun toevertrouw<strong>de</strong> inet !inenten<br />

ranet zorgen; zoals sommige jongelui<br />

er Mee omspringen is werkelijk<br />

meer dan erg.<br />

Bij <strong>de</strong> rondvraag wees <strong>de</strong> heer Van<br />

Bergen Henegouwen er op, dat het bedroevend<br />

was gesteld met <strong>de</strong> repetities.<br />

Het zal voer <strong>de</strong> directeur uiterst moeilijk<br />

zijn om met slecht bezochte repetities<br />

iets goeds te bereiken. Dikwijls<br />

zijn juist <strong>de</strong> spelers van <strong>de</strong> hoofdpartijen<br />

niet aanwezig en <strong>de</strong> tussenpartijen<br />

wel.<br />

De heer Booy wenste, dat er -wat<br />

meer zorg aan <strong>de</strong> lessenaars e.d. werd<br />

besteed. Zo af en toe wordt er nog al<br />

eens wat vernield en het is niet na te<br />

gaan, wie <strong>de</strong> da<strong>de</strong>r hiervan is.<br />

Wanneer wij zelf <strong>de</strong> spullen 's avands<br />

na afloop even opbergen, zijn wij zelf<br />

geheel verantwoor<strong>de</strong>lijk en behoeven<br />

wij niemand bn eventuele vernielingen.<br />

ree zen<strong>de</strong>r twijfel niet moedwillig woe<strong>de</strong>n<br />

aangebracht, aan te kijken.<br />

Dorpsfilm<br />

De heer Torsing wil<strong>de</strong> gaarne weit n.<br />

wanneer <strong>de</strong> film, die onlangs over het<br />

<strong>de</strong>epsleven van Ankeveen is gemarkt.<br />

veicand zal wor<strong>de</strong>n. Hem werd me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld,<br />

dat <strong>de</strong>ze film op 2 maart -29ze7<br />

vectoond zal wor<strong>de</strong>n en wel 's middags<br />

éri maal voor <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren en 's avonds<br />

twee maal voor <strong>de</strong> volwassenen. Naast<br />

<strong>de</strong>ze film, die ongeveer een uur zal doren,<br />

zullen ook enkele an<strong>de</strong>re films vertoand<br />

wor<strong>de</strong>n.


kortenhoef<br />

D.S.O. voer<strong>de</strong> met succes<br />

„Marietje" op<br />

KORTENHOEF — Zaterdagavond<br />

speel<strong>de</strong> <strong>de</strong> toneelvereniging D.S.O. voor<br />

een geheel gevul<strong>de</strong> zaal van Hotel Jans<br />

in Hilversum voor <strong>de</strong> veteranenclub<br />

van <strong>de</strong> F.C. Hilversum. Het door D.S.O.<br />

ten tonele gebrachte stuk ,,Marletje"<br />

het kind uit het volk, had veel succes<br />

gezin <strong>de</strong> avatie die <strong>de</strong> spelers na afloop<br />

ten <strong>de</strong>el viel; vooral Jan v. Velse als<br />

Simon Uieruyer had <strong>de</strong> zaal mee, evenals<br />

Rooie Kees (Guus Vonck), Marietje<br />

(<strong>In</strong>a Raven), Manus (Jan Simmerman)<br />

en Jo (Rie Reyrnerinck) en niet te vergeten<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>butante Willy Peet als Jet<br />

had<strong>de</strong>n eveneens een groot aan<strong>de</strong>el in<br />

het D.S.0.-succes.<br />

Regisseur Jan Fokker kon niet voldoening<br />

terug zien op werk van zijn pupillen,<br />

die het hebben gepresteerd dit<br />

stuk na een week repeteren op een <strong>de</strong>rgelijke<br />

wijze voor het voetlicht te brengen.


Subsidie voor on<strong>de</strong>rzoek<br />

water van „Het Hol"<br />

I<strong>de</strong>ale plek om gegevens te verzamelen<br />

KORTENHOEF — De Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

Organisatie voor Zuiver Wetenschappe-<br />

"ijk On<strong>de</strong>rzoek heeft prof. dr. A. W. H.<br />

an Herk, hoogleraar in <strong>de</strong> plantenfy-<br />

Lologie aan <strong>de</strong> gemeentelijke universi-<br />

.elt van Amsterdam en directeur van <strong>de</strong><br />

hortus aldaar, een subsidie verleend voor<br />

een in zijn laboratorium te verrichten<br />

on<strong>de</strong>rzoek (t.a.v. plant en dier in hun<br />

omgeving) van het natuurreservaat „Het<br />

Hol" (bij Kortenhoef) en <strong>In</strong> het bijzon<strong>de</strong>r<br />

met betrekking tot het oppervlaktewater.<br />

Genoemd on<strong>de</strong>rzoek wordt verricht<br />

door <strong>de</strong> heer R. J. <strong>de</strong> Wit, drs. in<br />

<strong>de</strong> biologie en adjunct-secretaris van <strong>de</strong><br />

contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming.<br />

Een eigen karakter<br />

<strong>In</strong> een on<strong>de</strong>rhoud met prof. Van Herk<br />

en <strong>de</strong> heer De Wit vernamen wij allereerst<br />

dat het natuurreservaat „Het Hol"<br />

— dat eigendom is van <strong>de</strong> Vereniging<br />

tot Behoud van Natuurmonumenten —<br />

een volkomen eigen karakter heeft <strong>In</strong><br />

het geheel van <strong>de</strong> Vechtplassen. Bedoel<strong>de</strong><br />

plassen vormen geen natuurlijk landschap<br />

maar zijn ontstaan door vervening,<br />

door turfsteken en turfbaggeren. Nadat<br />

<strong>de</strong> mens <strong>de</strong> turf uit <strong>de</strong> grond had gehaald<br />

werd het land overgelaten aan <strong>de</strong><br />

natuur. Het bijzon<strong>de</strong>re karakter van<br />

„Het Hol" kwam dui<strong>de</strong>lijk tot uiting tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> veldblologische inventarisatie,<br />

waarvan <strong>de</strong> resultaten zijn neergelegd in<br />

da verhan<strong>de</strong>ling .Kortenhoef", welke<br />

vorig jaar van <strong>de</strong> pers is gekomen, Deze<br />

1publikatie kwam tot stand on<strong>de</strong>r redactie<br />

van dr. W. Meyer en <strong>de</strong> heer R. J.<br />

<strong>de</strong> Wit, in samenwerking met verschillen<strong>de</strong><br />

auteurs. Globaal kan wor<strong>de</strong>n gezegd<br />

dat .,Het Hol" waar <strong>de</strong> zandgrond<br />

ondiep en <strong>de</strong> veenlaag maar dun is, gekarakteriseerd<br />

wordt door <strong>de</strong> samenstelling<br />

van <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> „verlandingsgezeischappen",<br />

en dientengevolge van een<br />

afwijken<strong>de</strong> plantengroei. Daar „Het Hol"<br />

ten opzichte van het Kortenhoefse plassengebied<br />

vrij geisoleerd ligt, waardoor<br />

<strong>de</strong> geregel<strong>de</strong> doorstroming van het voedselrijke<br />

water van het overige <strong>de</strong>el van<br />

<strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r Kortenhoef belemmerd wordt,<br />

neemt men als werkhypothese aan dat<br />

speciaal <strong>de</strong>ze omstandigheid het eigen<br />

karakter van dit seizoen beplaalt. Zo<br />

wor<strong>de</strong>n er 'bijvoorbeeld <strong>In</strong> „Het Hol'<br />

Planten gevon<strong>de</strong>n die men ook in <strong>de</strong><br />

ovaterarme hel<strong>de</strong>streken aantreft.<br />

Tenein<strong>de</strong> <strong>de</strong> bovengenoem<strong>de</strong> werkhy<br />

pothese op haar juistheid te verifiëren,<br />

wordt thans in het laboratorium van <strong>de</strong><br />

universiteit een on<strong>de</strong>rzoek ingesteld naar<br />

<strong>de</strong> chemie van het oppervlaktewater.<br />

Voor een oecologisch on<strong>de</strong>rzoek, zo besloten<br />

prof. Van Herk en <strong>de</strong> heer De<br />

Wit. leent het natuurreservaat „Het Hol"<br />

zich bijzon<strong>de</strong>r goed, niet alleen wegens<br />

zijn geïsoleer<strong>de</strong> ligging, maar eveneens<br />

doordat het tamelijk overzichtelijk Is.<br />

Bovendien is <strong>de</strong> menselijke invloed er<br />

vrij gering en in ie<strong>de</strong>r geval controleerbaar.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!