oktober PDF - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl

oktober PDF - Historische Kring In de Gloriosa

Ankeveen

W.I.K. blijft succes oogsten

met thriller „Gaslicht"

ANKEVEEN — De toneelclub W.I.K.

heeft er wel zeer goed aan gedaan om

op de avond voor de bejaarden-kas

normaal een opvoering van de thriller

„Gaslicht" te geven. Reeds eerder heeft

W.I.K. met dit stuk, dat werkelijk een

witte raaf is, bijzondere successen geoogst

en ook nu weer kon men genieten

van een uitstekend gespeeld toneelstuk,

Evenals vorige malen waren de

rollen goed bezet, vooral de rollen, die

door mevr. v. Putten en de heer Van

Dijk vertolkt werden.

De enige debutante van W.I.K., mej.

A. Portengen, bracht het er in de rol van

„Nancy", het brutale dienstmeisje, niet

onverdienstelijk af. Het is te hopen,

dat deze gedurfde onderneming van

W.I.K. nu eens iets anders te brengen

dan de doorsnee-amateurtoneelgezelschappen

plegen te doen, de weg zal

banen voor andere verenigingen. Want

hoe mooi een boerenstuk of zeemansverhaal

ook zijn mag, een thriller als

„Gaslicht" is toch heel wat anders.

Het enige dat ons bij deze opvoering

tegenviel, was, dat de zaal slechts voor

driekwart bezet was. Met traditionele

verloting en een bal werd de avondten-bate-van-de-bejaarden

besloten.


's-Graveland

H. Brouwer ontving

zilveren medaille

Oranje Nassau

's GRAVELAND — Zaterdag was

het 50 jaar geleden dat de heer H. D.

'Brouwer in dienst trad bij de fa. T. L.

Reymerink, thans fa. J. Westerman.

Dit was dan ook de reden, dat de heer

'Brouwer 's morgens om half twaalf op

het gemeentehuis werd ontboden waar

de waarnemend burgemeester Bührmann

de jubilaris de zilveren medaille

verbonden aan de orde van Oranje

Nassau op de jas speldde.

Dit was de eerste keer, dat de burgemeester

aan een inwoner van 's Graveland

een koninklijke onderscheiding

mocht uitreiken. In zijn korte toespraak

kenschetste de burgemeester de heer H.

Brouwer als een man van plichtsbetrachting,

die steeds voor de zaak op de

bres heeft gestaan en heeft medegewerkt

om de grossierderij van toen te

maken tot hetgeen wat het nu is, want

een halve eeuw bij een zelfde zaak

werkzaam te zijn is geen kleinigheid.

Buiten de heer J. Westerman en zijn

beide zoons, die ook in de zaak werkt

zaam zijn. waren de naaste familieléden

van de jubilaris aanwezig, hierop had

hij zeker niet gerekend.

Na de korte plechtigheid werd de

jubilaris en zijn familie - koffie aangeboden

in de raadzaal. Des middags was er

receptie in het Hof van Holland, waar

de jubilaris enige cadeaus in ontvangst

mocht nemen.

Burgemeester Oh. Blihrmann speldde

in het gemeentehuis van 's-Graveland

de heer Brouwer zaterdagochtend het

ere_nlptai 0fl , •


Heden overleed na een

langdurig lijden, onze innig

geliefde Vrouw en

Moeder

Jansje van Weenen

geboren Van Voorst

in de ouderdom van 58 j.

A.. van Weenen

A. van Weenen

A. van Weenen--

Flanegin

Ab en Carla

's-Graveland, 28 okt. '56

Noordeinde 262

De begrafenis zal plaats

hebben a.s. woensdag 31

oktober, op de Algemene

Begraafplaats te 's-Gravela.nd,

te 12.30 uur.


Tijd van knuppels voorbij, maar...

Kortenhoef nooit en te

• •• 9

nimmer bij s-Graveland

Al fiere Kortenhoevers toen 's-Graveland

nog met de pet in de hand op de

stoep van de rijkdom stond

KORTENHOF.F — „De tijd Is voorbij, dat do Kortenhoevers met grote knuppels

naar de SmIdebrug gingen om de 's-Gravelanders af te ranselen". 26 reide de

voorzitter van het proteeteemita Inzake de „annexatie" het gisteravond tijdens de <

vergadering In de raadszaal. En uit de vergadering werd daar zelf» nog nadrukkelijk

aan toegevoegd, dat de deur van samenwerking „wijd open" moet blijven. I

Maar overigens bleek toch zonneklaar, dat de verschillen tussen Kortenhoef en (

nt-Graveland nog altijd e6 genot zijn — althane als zeer groot woeden aangevoeld I

— dat de Kortenhoevere er totaal Mets voor voelen met 's-Oraveland (en Ankeveen)

in één grotere gemeente te warden opgenomen. Samenwerking akkoord, •

mits ook na-Graveland zich een beetje toeschietelijk toont. Maar samenvoeging

nooit:

Actiecomité zendt

adres naar

Haarlem

Deze Coneinsie vormde tenslotte de

kern van een omvangrijk adres, dat

door het dagelijks bestuur uit het comité

was npgeeteld en dat dezer dagen naar

Gedeputeerde Staten zal worden verzon-

De kernpunten ven de bezwaren lagen

In een viertal punten. In de eerste plaats

vreesde men, dat 's-Graveland met het

gemeentehuis deer centrum van de nieuwe

gemeente zou worden.

‘oorte Ve5 tig t het wetenntwerp, aldm

het comité, volledig de indruk. dat men

de nieuwe wijk van Kortenhoet ',de zgn.

Oranjebuurt( reed, ne als een stukje

's-Graweland ziet. Niets Is echter minder

'tsaar: het Is een Kortenhoefne wijk, door

Kortenhoef gebouwd en bewoond door

Inentten. die zich volledig Kortenhoevers

gevoelen.

Wat betreft de „vervaging" van de

mentaliteitsverschiLlen tussen •s-Gravelanders

en Kortenhoevers. waarover

Gedeputeerden spraken, werd

opgemerkt, dat weliswaar de tijd

van de knuppel voorbij la, maar dat

er nog wel degelijk verschillen bestaan.

Vroeger „voelden" de '5••Gravelanders

zich geweldig (als onderhorigen

van de „rijkdom") en zagen

zij op dle kerels uit de polder neer.

Maar toen de Kortenhoevera al lang

Here vrije werkers waren, stonden

de 'a-Gravelander, nog met hun

petje In de hand op de stoepen van

,de „heren". Toevoeging van een

.deel ven Kortenhnef aan 's-Grove.

1and werd 20 jaar geleden door

"e•Graveland afgewezen, omdat dit

financieel nadeel zou betekenen. Nu

de rollen omgekeerd zijn en •s-Gravelend

aan de grond zit, wil men

het bloeiende Kortenhoef er wel hij

hebben.

En dan als sierde punt de etarnenwerkingrgetlachte.

Enerzijile '.orde de nameniverkIng

onmogelijk genoemd door

Gedeputeerde Staten en op grond daarvan

geconcludeerd tot de noodzakelijkheid

van eamenvoeging, maar wanneer

het anderzijds om de samenvoeging van

'a-Oraveland en Hilversum gaat, wordt

de mogelijkbeld van samenwerking juist

aangevoerd al. argument tegen samenvoeging.

Op deze tegenstrijdigheid wordt

ook in het adres nadrukkelijk gewezen.

waarbij de toevoeging van ni-Graveland

aan Hilversum als oplossing van 's-Gravelende*

en Hilversumse problemen

wordt aealnwolen.

Sneu ...

"s■

Gedeputeerden mogen dan wei

doen of de Ornsfebuurt al '.s-Grnveland

1s, de bewoners daar en ook

die langs de taart voelen zich echt

Kortetwevere, zo werd in de Kortenhoefse

protestvergadering gezegd.

Maar dEn ding vond men daar

1n Kortenhoel dan toch wel bar

snelt: op de bestelauto', van verschillende

wasserijen (zelfs op ren

van een raadslid van Kortenhoef

!) siet nien vermeld, dat het

bedrijf gevesttigd zou zijn in ....

'a-Grave/and.

'a-Gravelend heeft nu eenmaal

de imam van het dorp van de 1.1, -

hee, te zijn — dat leerde men zelfs j

hij Korten hoef al op schoot — maar

heus, aan de Kortenhoefse kant

van de vaart kunnen ze het ook.

Maar waarom zich dan naar buiten

t•oor Ifortenhoef geschaamd?

Kerk doods monument?

Allerlei nevenproblemen kwamen ter

vergadering (en komen In liet adres) ter

sprake: de ruilverkaveling, welke door

samenvoeging zeer bemoeilijkt zou worden.

de grote problemen van 's-Graveland

(vaart en riolering bijv.). die de

nieuwe gemeente tè zwaar zouden belasten

en het gevaar, dat bijv. de kerk

van oud-Kortenhoet op den duur een

dood monument zou woeden, wanneer de

Oranjebuurt zich steeds meer op 'S-Gra-

Velend zou richten. Dit laatste argument

zal echter, zo deelde de heer Bakker

mede, door de kerkeraad zelf in Hoorlem

ter tafel gebracht woeden.

Voor de vrees, welke onder de bmolkIng

hier en daar schijnt te leven, dat

alle* al lang in kannen en kruiken zou

zijn en dat alle protesten voor kennisgeving

zullen woeden aangenomen. zag

de voorzitter geen reden, doch hij achtte

het wet van belang dat strak. zoveel

mogelijk Kortenhoeven naar Haarlem

zullen trekken om dit adres, dat vraagt

het voorstel terug te nemen, kracht bU

te netten.

In het adres wordt voorts ook herin•

nerd aan de verklaring van minister Beel

In 1953 in de Eerste Kamer, dat voor

samenvoeging van gemeenten primair

nodig zou zijn dat door het ontbreken

van bestuurskracht bepaelde noodzakelijke

voorzieningen achterwege zijn ge.

bleven, voorts dat vast moet staan dat

er geen overwegende bezwaren tegen

samenvoeging moeten zijn en tenslotte

slat aannemelijk moet worden gemaakt

dat de nieuw te vormen gemeente wel

bestuurskracht zal bezitten en ook in

praktijk Mg weten te brengen.


Ankeveen

Diakoniebus hoort op

kerkhof niet thuis

ANKEVEEN — „Die pot hoort daar

niet meeer," zei burgemeester B ührmann

gisteravond op de raadsvergadering

en hij bedoelde de pot van de

diakonle op de algemene begraafplaats.

„Een dergelijke bus, waarin de nabestaanden

van een overledene na de begrafenis

een gift voor de diakonie kunnen

stoppen, is wel zeer uit de tijd en

daarom moet hij maar verdwijnen." De

grond is van de N.H. kerkvoogdij en

wordt gehuurd door de gemeente, zodat

de begraafplaats een algemene Is. En

op een algemene begraafplaats hoort

die pot helemaal niet thuis. Nu de kerkvoogdij

de huur van de begraafplaats

wenste te verhogen, is er een oplossing

voor het doen verdwijnen van de pot

aanwezig: de gemeente betaalt meer

huur en de kerkvoogdij stelt de diakonie

weer schadeloos. Echter, bevredigend

achtte de raad deze oplossing niet, maar

wel was men van mening dat die offerbus

weg moest.

De raad gaf B. en W de vrije hand

om de kwestie met de kerkvoogdij op

te nemen, waarbij men van B. en W.

de toezegging kreeg dat de diakonie van

deze affaire geen nadeel zou ondervinden.


26 oktober a.s. hopen onze

geliefde ouders, groot- en

overgrootouders

J. Schouten Kzn.

en

K. Schouten-Hagen

hun 50-jarig huwelijksfeest

te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren:

3-6 uur n.m.

Hun dankbare kinderen,

klein- en achterkleinkinderen,

Kortenhoefsedijk 84,

Kortenhoef


Inkeveen

Ds. A. D. Meeter ondei

grote belangstelling

ten grave gedragen

ANKEVEEN — Onder een overweldigende

belangstelling is ds. A. D. Meeter

gistermiddag naar zijn laatste rustplaats

gedragen. Veel belangstelling, van

gemeenteleden, kerkeraden uit omliggende

gemeenten, vrienden en kennissen

uit gemeenten, die ds. Meeter vroeger

gediend heeft. Voorts bevonden zich onder

hen, die de laatste eer kwamen bewijzen

aan de zeer geziene predikant, ds.

Pol uit Vriezeveen, mr. A. B. Roosjen,

ds. F. C. Bosboom van Weesp, ds. J. A.

G. v. Zanten ,van Bussum, ds. Miedema

uit Johannesga, ds. B. J. van Garderen

uit Soest, ds. Van Hunnik van Kortenhoef,

ds. A. Wiersinga van 's-Graveland,

pastoor A. J. Leber, het college van B.

en W. en verschillende raadsleden.

De rouwdienst werd geleid door ds. J.

A. van _Nie vana-graveland. Deze sprak

tiaar.,aanleidlni-4.., het do-Or iinin voorgelezen

bijbelgedeelte . uit dé . ;;Onenhárin-

.

gt., van -Johannes":

Onwillekeurig, zo sprak ds. Van Nit.,

gaan onze gedachten op deze herfstdag

terug naar dele Paasdag, die blijde lentedag,

toen ds. Meeter hier in Ankeveen

zijn intrede deed. Hij stond toen op de

preekstoel strijdbaar en manhaftig, zoals

zijn karakter was. Ds. Meeter gevoelde

zich toen als een late vogel, die zijn lied

nog mocht zingen voordat de white'

kwam. Zo heeft hij getuigd van de Verrijzenis

van de Heer. Nu zwijgt hij. Er

wat moeten wij doen? Wij voelen onz(

woorden terugkaatsen tegen het harde

eikenhout van de kist. Wat kunnen onz.?

woordjes daartegen doen? Moeten wij

dan maar zwijgen? Neen! Want het

woord, dat ook ds. Meeter zo dikwiji:

gesproken heeft, is geen woord van een

mens, maar het woord des Heren. Met

het heengaan van een dienaar is het

woord van God niet heengegaan en daarein

wordt het ook nu, vandaag, over (1€

doodkist van ds. Meeter heen, verkondigd.

.

Het heengaan van ds. Meeter hebben

Wij geen van allen gewild. Maar nu buigen

wij het hoofd en moeten bekennen.

dat Gods weg altijd de beste weg is. De

God van Abraham, Izaak en Jacob is

ook de God van ds. Meeter geweest. God

zegt, ween niet, wanneer wij staan voo:

het grote raadsel. Ween niet, dit is geen

bevel, maar een belofte. Wij mogen wel

wenen, natuurlijk, in veler ogen zullen

tranen zijn. Maar God heeft de beloft(

gegeven, dat Hij alle tranen van de oger

zal afwissen. Moge mevr. Meeter, haa:

zoon en a.s. schoondochter door de Heet

getroost worden. Bedenk, dat gij hem

lang als man en vader bij U hebt mogen

hebben, maar nu heeft God zijn trouwe

arbeider geroepen tot zijn rust en heerlijkheid.

Vlak voordat wij de kerk gaan

verlaten, aldus ds. Van Nie, zullen wij

eet. uitdagend lied zingen:, waarmede

wij te kennen zullen geven, dat wij weten,

dat de dood niet het laatste woon'

heeft, maar dat dat aan God is.

Na deze predikatie van ds. Van Nie

werd vervolgens het woord gevoerd door

burgemeester mr. C. J. Bührmann, als

hoofd van de burgerlijke gemeente, ds

Miedema namens kerkeraad en gemeent(

van St.-Johannesga, de heer Visser ui'

Watergraafsmeer, ds. Pol uit Vriezen

'veen, een vertegenwoordiger van de ker

deraad van Loosduinen en de heer J.

Schoenmaker namens de kerkeraad van

Ankeveen. Deze laatste gaf er blijk van,

dat er nu, in tegenstelling met de eerste

Paasdag, toen er een dubbele blijdschap

was, èn om het Paasfeest èn om de intrede

van ds. Meeter, een diepe verslagenheid

was. Spr. herinnerde er aan, dat

er door ds, Meeter al verschillende plannen

voor de komende winter gemaal

waren, die hij nu niet ten uitvoer za

kunnen brengen.

Op het kerkhof werd niet gesproken;

er werd alleen in alle soberheid en ernst

het geloof beleden volgens de Apostolische

Geloofsbelijdenis en het Gebed des

Heren gebeden.

Van de gelegenheid, mevr. Meeter,

haar zoon en a.s. schoondochter persoonlijk

in de kerk hun medeleven te betuigen,

maakten zeer velen gebruik. Met

ds. Meeter is een goede herder en leraar

heengegaan, maar ook een man, die zich.

ook buiten de kringen van de Hervormde

Kerk, bemind had weten te maken


Hiermede betuigen wij onze

hartelijke dank aan dr. Hemmes

en jkvr. dr. Santbergen

en de Zusters van de R.K.Z.

voor de goede behandeling

tijdens de ziekte en het overlijden

van onze Vader, Behuwd-

en Grootvader

E. v. d. Hoek

Uit aller naam:

Fam. A. v. d. Hoek

Kortenhoef, Oranjeweg 37


kortenhoef

Op nat. kampioenschappen

Sergt.-majoor Mulder

tweede bij V.H.K.

KORTENHOEF — Zaterdag werden

in Den Haag de jaarlijkse Nederlandse

kampioenschappen vliegtuigherkenning

gehouden onder auspiciën van de Luchtmitcht

Inlichtingen School, afdeling

herkenningsopleidingen.

Tijdens de openingsrede wees de commodore

W. v. d. Toom op het belang

van de vliegtuigherkenning voor de

strijdkrachten. Hij was blij, dat er dit

jaar van militaire en civiele zijde zo

veel belangstelling bestond voordeze

jaarlijks terugkerende wedstrijden. In

totaal namen er 219 personen aan deze

wedstrijd deel, die tesamen 73 teams van

drie personen vormden. Behalve burgers

en Nederlandse militairen namen ook

één Engels officier en drie Amerikaanse

collega's van hem deel aan deze wedstrijd.

De wedstrijd zelf bestond uit herkennen

van 50 vliegtuigen, die elk gedurende

twee seconden op een groot

scherm geprojecteerd werden, waarna

men acht seconden tijd had om zoveel

mogelijk de naam, fabriek en registraties

van het toestel op te schrijven.

Individueel kampioen van Nederland

werd B. v. d. Klaauw, luchtvaartjournalist

uit Wassenaar. De tweede prijs'

werd gewonnen door de sergeant-majoor

G. Mulder uit Kortenhoef.

De teamprijs (Generaal Alerbokaal),

bestemd voor het team, dat gezamelijk

de meeste punten haalt, werd gewonnen

door het team van de lezerskring van

het blad „De Vliegende Hollander".


Met financiën en repetities

.van Vriendschapskring

is het niet best gesteld

De heer 1V. Maclaine Pont als nieuwe

beschermheer geïnstalleerd

ANKEVEEN — Alvorens de jaarvergadering

van de muziekvereniging „De

Vriendschapskring" te openen, installeerde

Voorzitter P. Talin de nieuwe

beschermheer, de eer W. Maclaine

Pont. De heer Taling memoreerde de

belangstelling en de vele adviezen, die

wijlen mr. A. Maciaine Pont steeds voor

de vereniging had. De heer Maclaine

Pont antwoordde op deze woorden, dat

hij het bijzonder prettig vond, als beschermheer

voor de „Vriendschapskring"

te mogen optreden, vooral omdat

hij daarin het bewijs zag, dat zijn

vader in deze functie had voldaan. Hij

achtte het moeilijk om in de voetsporen

van zijn vader te treden, maar zou toch

trachten „De- Vriendschapskring" zo

goed mogelijk van dienst te zijn.

Voorzitter Taling merkte in zijn openingswoord

op, dat de heer 'E. Mooy

op 15 oktober' j,l. 30 jaar directeur van

„De. Vriendschapskring" is .geweest.

Men had de . heer Mooy gaarne een

groot cadeau willen aanbieden, maar

de financiën lieten dit niet toe en het

bleef bij een kistje sigaren.

_ Jongeren geen interesse

Uit het- jaarverslagrvan de secretaris,

de heer W. Hilhorst, bleek, dat het ondanks

de festiviteiten rondom het gouden

jubileum, toch geen goed jaar geweest

. is.;Vooral de jongeren hebben

weinig .belan gstelling .getoond,_ terwijl

de ouderen werkelijk een goed voorbeeld

hadden - gegeven. Uit het jaarverslag

van de penningmeester bleek, dat

er een 'batig saldo was. Ook van het

'Concours heeft' men tegen veler verwachting

in, nog geld weten over te

houden.

Bij de bestuursverkiezing werden de

aftredende bestuursleden, de heren P.

Taling en Le Hagen herkozen.

De kascommissie voor het volgende

jaar zal bestaan uit de heren H. W.

:van Bergen He.negouwen en W. Lamme.

Feestavond

Vervolgens kwam cle jaarlijkse feestavond

ter sprake. Vooropgesteld werd,

- dat er in de eerste plaats een gedeelte

van de avond aan de muziek gewijd zal

zijn. Maar dan komt er na de pauze nog

een gedeelte en hiermede zat het bestunt

wel wat in haar maag. Het caba-I

zet van het vdrig jaar was danig tegen- I

gevallen, 'zodat men nu naar iets an- I

dersnioest uitzien. Er werden wel enige

suggesties - gedaan, maar die bleken

geen van alle te voldoen. Tenslotte

werd deze zaak in handen van de heer

Van-Bergen Henegouwen gegeven, die

contact met een ter zake kundig persoonuit

Hilversum zal opnemen. De ?

feestavond is bepaald op 2 februari a.s.'

Financiën'

. De heer Van Bergen Henegouwen'

vroeg zich af, of er geen middelen waren

om . de vereniging financieel wat

steviger in . het Zadel te helpen. Is het

niet mogelijk, dat het bestuur wat meer

;.reclame ..maakt? ,Dnor.,.dpnatenv.5wirl-'

krijgt men .41:11.cllt, :de ,beetiilOgng .

over - geld...Z.i. Zouden er '1g men-

„ .

Mii:J.gendég'gzijn, die' f'dona:teur kunnen

v:Terclen.

Instrumentenzorg

Het zou wel mooi zijn, als men

de jaarlijkse uitvoering in het begin

van het seizoen zou kunnen geven;

dit is echter niet mogelijk, omdat

men nog maar kort de zomeravondconcerten

achter de rug heeft en

niet voldoende geprepareerd is op

een goede uitvoering.

Het is ook belangrijk, dat de

jeugd leert, dat zij goed voor de

hun toevertrouwde instrumenten

moet zorgen; zoals sommige jongelui

er mee onispringen is werkelijk

meer dan erg.

Bij de rondvraag wees de heer Van

Bergen Henegouwen er op, dat het bedroevend

was gesteld met de repetities.

Het zal voor de directeur uiterst moeilijk

zijn om niet slecht bezochte repetities

iets goeds te bereiken. Dikwijls

zijn juist de spelers van de: hoofdpartijen

niet aanwezig en de tussenpartijen

wel.

De heer Booy wenste, dat er wat

meer zorg aan de lessenaars e.d. werd

besteed. Zo af en toe wordt er nog al

eens Wat vernield en het is niet na te.

gaan, wie de dader hiervan is.

Wanneer wij zelf de spullen 's avonds

na afloop even opbergen, zijn, wij zelf

geheel verantwoordelijk en behoeven

wij niemand on eventuele vernielingen,

die zonder t ,.viifel niet moedwillig worden

aangebracht, aan te kijken.

Dorpsfilm

De heer Torsing wilde gaarne weten,

wanneer de film, die onlangs over het

c1.2rpsleven van Ankeveen is gema&kt,

vertcond zal worden. 'Hem werd medegedeeld,

dat deze film op 2 maart 1057

vectoond zal worden en wel 's Middags

dé.n maal voor de kinderen en 's nvoncis

twee maal voor de volwassenen. Naast

deze film, die ongeveer een uur zal doren,

zullen ook enkele andere films vertoond

worden.


Samenvoeging gemeenten

••

toch weer uit ijskast

Eén wetsontwerp voor twee nieuwe

gemeenten: Weesp-Weesperkarspel,

's-G raveland-Kortenhoef -A nk ev een

HILVERSUM — Naar wij vernemen, is te verwachten, dat Zeer

binnenkort de kwestie van de samenvoeging van gemeenten tussen de

Vechtstreek en het Gooi weer aan de orde zal worden gesteld en wel

in een zeer definitieve vorm. In Haarlem zijn nl. weer stappen gezet

om te komen tot het voorbereiden van een wetsontwerp, waarbij de

gemeenten 's-Graveland, Kortenhoef. Ankeveen, Weesp en Weesperkarspel

in haar huidige vorm zouden worden opgeheven en twee

nieuwe gemeenten zouden worden gevormd, waarvan één in grote

lijnen het grondgebied van de gemeenten 's-Graveland, Kortenhoef

en Ankeveen en de andere dat van Weesperkarspel zou omvatten.

De veelal gehuldigde opvatting, dat de grenswijzigingsplannen voor

deze streek voorlopig „in de ijskast" opgeborgen zouden blijven, blijkt

dus onjuist te zijn. De betrokken raden zullen waarschijnlijk reeds

binnen enige weken door het provinciaal bestuur officieel van de

nieuwe plannen op de hoogte worden gebracht.

met 6-1 tegen. Laatstgenoemde ge-

Voorbereidingen meente verklaaide daarbij nog voor het

geval men In Haarlem toch iets zou

willen doen, meer te gevoelen voor een

weer op gang aansluiting bij Hilversum. Maar liever

zelfstandig blijven met toevoeging van

Gisteren is ter provinciale griffie het tot Weenperkarspel behorende Hol-

reeds een eerste bespreking gehouden. landsch Ankeveen!

waarbij de burgemeesters en de wethouders

van 's Graveland. Kortenhoef en

Eé11 rieteontvi er p

Ankeveen van een en ander op de hoogte Terwijl deze zaak dus waarschijnlijk

zijn gesteld.

verder speelde tussen. Haarlem en Den

De nieuwe plannen wijken in feite-

Haag, is ook de kwestie van de samenlijke

inhoud niet af van die, welke een voeging, van Weesp en Weesperkarseel

aantal jaren geleden aan de orde waren Up het tapijt gekomen, maar destijds

en die voortkwamen uit het rapport van gingen de gedachten toch nog steeds uit

de bekende commissie-Ter Veen. Toen

naar twee afzonderlijke wetsontwerpen.

gingen de gedachten echter oorspronke-

En nu zal het er dus een worden, waarlijk

alleen uit naar een wetsontwerp

door de volksvertegenwoordiging de ge-

tot het vormen van een nieuwe gemeenhele materie ineens te overzien krijgt.

ta int 's Graveland, Kortenhoef en .A.n- Naar wij vernemen wordt ook nu

»veen. waarover de betrokken raden

weer geheel de lijn van de voorstellen

zich toen ook hebben uitgesproken. Kor-

van de commissie-Ter Veen gevolgd,

tenhoet verklaarde zich met 4 tegen 3

hetgeen betekent, dat behalve de

stemmen tegen het plan. 's Graveland voor geschetste samenvoegingen nog

niet 5 tegen 2 voor en Ankeveen weer

enkele correcties van minder diepgaande

betekenis aan de orde komen. Deze ho.

mui neer op de toevoeging van Hollandseh

A n keveen ( Weeaperkarspel I

aan de nieuwe gemeente 's Graveland.

Ankeveen en Kortenhoef (waarvoor nog

geen naam is gevonden, alle drie zijn

het tenslotte historisch gewortelde namen),

toevoeging van een klein stukje.

van 's Gras-eland aan Hilversum (het

z g ..haakvormig aanhangsel"). van een

stukje van Hilversum (bij de Corver-

laan) aan de nieuwe gemeente. van een

stukje van liet Naardermeer aan Naarden

(waardoor het Naardernieer geheel

In deze gemeente komt te liggen) en

van de Belnierpolder aan de gemeente

Ouder-Amatel.

Voor de nieuwe gemeente Wer,in-

Weeanerkarstyl :wi:lint de naam Wee,n

in liii enorm•men

l


Toch nog onverwacht

neeft God tot Zich genomen

onze lieve Zuster,

Schoonzuster, Tante en

Vriendin

Janny Reijmerink

op de leeftijd van 43 jaar

Loosdrecht,

N, Dwarshuis-

Reijmerink

E. 0. Dwarshuis

Voorburg,

G. Dwarshuis-

Reijmerink

J. K. E. Dwarshuis

Tienhoven,

G. Boes-Reijmerink

P. Boes

Bussum,

F. Reijmerink

A. A. Reijmerinkvan

Batenburg

's-Graveland,

J. Reijmerink

C. W. F. Reijmerink-

Smit

Hilversum,

H. v. cl. Beek-

Reijmerink

Kortenhoef,

E. Reijmerink

L. Meijer

Kortenhoef, 26 okt. 1956

Kerklaan 7

Liever geen bezoek

De begrafenis zal plaats

hebben maandag 29 okt.

a.s., tegen 2.30 uur op de

Algemene Begraafplaats

aan de Berensteinseweg

te 's-Graveland.


• ,

13 middenstandswoningen

komen aan de ilerenweg

Dorpsweg ivordt 'verbeterd en

krijgt waterleiding

Een '.fifty-fifty

overeenkomst

ANKEVEEN — De gemeenteraad

heeft aan het college van B. en W. de

verkoop van 'enkele stukken grond aan

de Herenweg ,gedelegeerd. Deze grond

is bestemd voor de bouw van dertien

vrije middenstandswoningen, die In eerste

instantie,, voor Inwoners van Anke.

veen bestemd zijn en waarvoor vervol-

' gens 's-Gravelanders en Kortenhoevers

en in laatste instantie eventueel andere

Gooiers in aanmerking kunnen komen.

Dit werd gisteravond op de raadsver.

gadering, als vanouds in de achterkamer

van café Van Vliet, 'medegedeeld.

De Dorpsweg zal vernieuwd worden

en ten behoeve van de omwonenden zal

door de P.W.N. tegelijkertijd water-

:leiding worden aangelegd. Daar een

groot gedeelte van de Dorpsweg tot de

• categorie ,;onrendabel gebied" behoort

— weinig woningen, weinig aansluitingen,

hogere kosten heeft de gemeente

met de .P.W.N.":een fifty-fifty-overeen-

komst geslotendeugdnatuurwacht

Nadat het raadslid Portengen door

burgemeester Btilirman met zijn enkele

dagen geleden gevierde 25-jarig huwelijksfeest

was gelukgewenst, werd dit

raadslid verzocht de aanvraag betreffende

subsidieverhoging van de natuur-,

wacht toe te lichten. De verhoging

betrof een bedrag van f 75.—, namelijk

van f 25.— op f 100.—. De heer Portengen

vertelde, dat ook Ankeveen een

jeugdnatuurwacht wil instellen. Iedere

veertien dagen wil men een boekje op

de scholen uitgeven om de jeugd meer

liefde voor de natuur bij te brengen.

De raad verklaarde zich met de subsidieverhoging

in principe akkoord.

Vijf concerten

De muziekvereniging De Vriend-

schapskring heeft 100 gulden subsidie

meer gekregen. Echter, één voorwaarde

is aan deze verhoging verbonden. De

harmonie moet haar medewerking aan

het Oranjef eest geven, maar tevens

minstens vijf concerten of marsen per

jaar door het dorp maken.

Geen subsidie

Bij de behandeling van de begroting

1957 kwam de subsidie aan de militaire

tehuizen ter sprake. Pro Rege en de

Katholieke Militaire . tehuizen ontvangen

elk een subsidie van ƒ 10.—, maar tegen

een zelfde of enige andere subsidie voor

het Humanistise,h thuisfront maakte de

raad be.r.waar:•13,2 , rieester betreur-

de het, dat deze kwesties altijd in een

gemeenteraad opgelost moeten worden.

„Eigenlijk is dit een kwestie voor de

minister van Oorlog en Marine".

De raad stelde het krediet in rekeningcourant

vast op een bedrag van 100.000

_ _

gulden, terwijl zij tevens akkoord ging

met de 6 c/c uitkering aan het gemeentepersoneel,

ingaande op 1 juli 1956.

Onderhoud vaart

Bij de rondvraag kwam de vaart weer

eens op tafel. Destijds is voor onderhoud

van dit water f 1000.— uitgetrokken

en nu werd gevraagd of er intussen

al iets aan die vaart was gedaan. Het

bedrae. bleek nog onaangeroerd te zijn,

maar t' 13. en W. zullen op deze kwestie

nog terugkomen.

Verlichting Herenweg

De verlichting aan de Herenweg is

verbeterd, maar kan nog beter. In de

lantaarnkappen is plaats voor twee buizen,

maar in iedere lantaarn zit slechts

één buis. Het ligt in de bedoeline- van

het gemeentebestuur eerst de verlichting b

in het dorp — die niet best is — te

verbeteren en daarna over te gaan tot

verbeteringen aan de Herenweg.

Hierna ging de raad in besloten

zitting.


Met financiën en repetities

van De Vriendschapskring

is het niet best gesteld

De heer W. Maclaine Pont als nieuwe

beschermheer geïnstalleerd

ANKEVEEN — Alvorens de jaarvergadering

van de muziekvereniging „De

Vriendsehapskring" te openen, installeerde

voorzitter P. Tann de nieuwe

beschermheer, de eer W. Maclaine

Pont. De heer Taling memoreerde de

belangstelling en de vele adviezen, die

wijlen mr. A. Maclaine Pont steeds voor

de vereniging had. De heer Maclaine

Pont antwoordde op deze woorden, dat

hij het bijzonder prettig vond, als beschermheer

voor de „Vriendsehapskring"

te mogen optreden, vooral omdat

hij daarin het bewijs zag, dat zijn

vader in deze functie had voldaan. Hij

achtte het moeilijk om in de voetsporen

van zijn vader te treden, maar zou toch

trachten „De Vriendschapskring -" zo

goed mogelijk van dienst te zijn.

Voorzitter Taling merkte in zijn openingswoord

op, dat de heer E. Mooy

op 15 oktober j.l. 30 jaar directeur van

„De Vriendschapskring" is geweest.

Men had de heer Mooy gaarne een

groot cadeau willen aanbieden, maar

de financiën lieten dit niet toe en het

bleef bij een kistje sigaren.

Jongeren geen interesse

Uit het.jaarvetslag - van de secretaris.

de heer W. Hilhorst, bleek, dat het ondanks

de festiviteiten rondom het gouden

jubileum. toch geen goed jaar geweest

is. Vooral de jongeren hebben

weinig belangstelling getoond, terwijl

de ouderen werkelijk een goed voorbeeld

hadden gegeven. Uit het jaarverslag

van de penningmeester bleek, dat

er een batig saldo was. Ook van het

concours heeft men tegen veler verwachting

in, nog geld weten over te

houden,

Bij de bestuursverkiezing werden de

aftredende bestuursleden, de heren P.

Taling en L, Hagen herkozen,

De kascommissie voor het volgende

jaar zal bestaan uit de heren H. W.

van Bergen Henegouwen en W. Lamme.

Feestavond

Vervolgens kwam de jaarlijkse feest-

avond ter sprake. Vooropgesteld werd,

dat er in de eerste plaats een gedeelte

van de avond aan de muziek gewijd zal!

zijn. Maar dan komt er na de pauze nog I

een gedeelte en hiermede zat het be-

stuur wel wat in haar maag. Het caba-

ret van het vorig jaar was danig tegen-

gevallen, zodat men nu naar iets an-

ders moest uitzien. Er werden wel enige

suggesties gedaan, maar die bleken

'geen van alle te voldoen. Tenslotte

werd deze zaak in handen van de heer

Van Bergen Henegouwen gegeven, die

contact met een ter zake kundig per-

' I

soon uit Hilversum za] opnemen. De

feestavond is bepaald op 2 februari a.s.

Financiën

De heer Van Bergen Henegouwen

vroeg zich af, of er geen middelen waren

om de vereniging financieel wat

steviger ine het zadel te helpen. Is het

,niet mogelijk, dat het bestuur wat meer

.reclame_ Maakt? .Door donateurswinelke:*

krijgt men allicht -de beseliikking

over:rmeerielde *Z.i. zouden erlheg MenserCgendeg

zijn, diedonateur kunnen

werden.

Instrumentenzorg

Het zou wel mooi zijn, als men

de jaarlijkse uitvoering in het begin

van het seizoen zen kunnen geven;

dit is echter niet mogelijk, omdat

men nog maar kort de zomeravondconcerten

achter de rug heeft en

niet voldoende geprepareerd is op

een goede uitvoering.

Het is ook belangrijk, dat de

jeugd leert, dat zij goed Voor de

hun toevertrouwde inet !inenten

ranet zorgen; zoals sommige jongelui

er Mee omspringen is werkelijk

meer dan erg.

Bij de rondvraag wees de heer Van

Bergen Henegouwen er op, dat het bedroevend

was gesteld met de repetities.

Het zal voer de directeur uiterst moeilijk

zijn om met slecht bezochte repetities

iets goeds te bereiken. Dikwijls

zijn juist de spelers van de hoofdpartijen

niet aanwezig en de tussenpartijen

wel.

De heer Booy wenste, dat er -wat

meer zorg aan de lessenaars e.d. werd

besteed. Zo af en toe wordt er nog al

eens wat vernield en het is niet na te

gaan, wie de dader hiervan is.

Wanneer wij zelf de spullen 's avands

na afloop even opbergen, zijn wij zelf

geheel verantwoordelijk en behoeven

wij niemand bn eventuele vernielingen.

ree zender twijfel niet moedwillig woeden

aangebracht, aan te kijken.

Dorpsfilm

De heer Torsing wilde gaarne weit n.

wanneer de film, die onlangs over het

deepsleven van Ankeveen is gemarkt.

veicand zal worden. Hem werd medegedeeld,

dat deze film op 2 maart -29ze7

vectoond zal worden en wel 's middags

éri maal voor de kinderen en 's avonds

twee maal voor de volwassenen. Naast

deze film, die ongeveer een uur zal doren,

zullen ook enkele andere films vertoand

worden.


kortenhoef

D.S.O. voerde met succes

„Marietje" op

KORTENHOEF — Zaterdagavond

speelde de toneelvereniging D.S.O. voor

een geheel gevulde zaal van Hotel Jans

in Hilversum voor de veteranenclub

van de F.C. Hilversum. Het door D.S.O.

ten tonele gebrachte stuk ,,Marletje"

het kind uit het volk, had veel succes

gezin de avatie die de spelers na afloop

ten deel viel; vooral Jan v. Velse als

Simon Uieruyer had de zaal mee, evenals

Rooie Kees (Guus Vonck), Marietje

(Ina Raven), Manus (Jan Simmerman)

en Jo (Rie Reyrnerinck) en niet te vergeten

de debutante Willy Peet als Jet

hadden eveneens een groot aandeel in

het D.S.0.-succes.

Regisseur Jan Fokker kon niet voldoening

terug zien op werk van zijn pupillen,

die het hebben gepresteerd dit

stuk na een week repeteren op een dergelijke

wijze voor het voetlicht te brengen.


Subsidie voor onderzoek

water van „Het Hol"

Ideale plek om gegevens te verzamelen

KORTENHOEF — De Nederlandse

Organisatie voor Zuiver Wetenschappe-

"ijk Onderzoek heeft prof. dr. A. W. H.

an Herk, hoogleraar in de plantenfy-

Lologie aan de gemeentelijke universi-

.elt van Amsterdam en directeur van de

hortus aldaar, een subsidie verleend voor

een in zijn laboratorium te verrichten

onderzoek (t.a.v. plant en dier in hun

omgeving) van het natuurreservaat „Het

Hol" (bij Kortenhoef) en In het bijzonder

met betrekking tot het oppervlaktewater.

Genoemd onderzoek wordt verricht

door de heer R. J. de Wit, drs. in

de biologie en adjunct-secretaris van de

contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming.

Een eigen karakter

In een onderhoud met prof. Van Herk

en de heer De Wit vernamen wij allereerst

dat het natuurreservaat „Het Hol"

— dat eigendom is van de Vereniging

tot Behoud van Natuurmonumenten —

een volkomen eigen karakter heeft In

het geheel van de Vechtplassen. Bedoelde

plassen vormen geen natuurlijk landschap

maar zijn ontstaan door vervening,

door turfsteken en turfbaggeren. Nadat

de mens de turf uit de grond had gehaald

werd het land overgelaten aan de

natuur. Het bijzondere karakter van

„Het Hol" kwam duidelijk tot uiting tijdens

de veldblologische inventarisatie,

waarvan de resultaten zijn neergelegd in

da verhandeling .Kortenhoef", welke

vorig jaar van de pers is gekomen, Deze

1publikatie kwam tot stand onder redactie

van dr. W. Meyer en de heer R. J.

de Wit, in samenwerking met verschillende

auteurs. Globaal kan worden gezegd

dat .,Het Hol" waar de zandgrond

ondiep en de veenlaag maar dun is, gekarakteriseerd

wordt door de samenstelling

van de zogenaamde „verlandingsgezeischappen",

en dientengevolge van een

afwijkende plantengroei. Daar „Het Hol"

ten opzichte van het Kortenhoefse plassengebied

vrij geisoleerd ligt, waardoor

de geregelde doorstroming van het voedselrijke

water van het overige deel van

de polder Kortenhoef belemmerd wordt,

neemt men als werkhypothese aan dat

speciaal deze omstandigheid het eigen

karakter van dit seizoen beplaalt. Zo

worden er 'bijvoorbeeld In „Het Hol'

Planten gevonden die men ook in de

ovaterarme heldestreken aantreft.

Teneinde de bovengenoemde werkhy

pothese op haar juistheid te verifiëren,

wordt thans in het laboratorium van de

universiteit een onderzoek ingesteld naar

de chemie van het oppervlaktewater.

Voor een oecologisch onderzoek, zo besloten

prof. Van Herk en de heer De

Wit. leent het natuurreservaat „Het Hol"

zich bijzonder goed, niet alleen wegens

zijn geïsoleerde ligging, maar eveneens

doordat het tamelijk overzichtelijk Is.

Bovendien is de menselijke invloed er

vrij gering en in ieder geval controleerbaar.

More magazines by this user
Similar magazines