31.08.2013 Views

juli PDF

juli PDF

juli PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tot onze grote droefheid heeft de Here heden tot<br />

Zich genomen, na een kortstondige ziekte, mijn<br />

innig geliefde man, onze lieve vader en opa,<br />

broer, zwager en oom<br />

CORSTIAAN VAN DIJK<br />

in de ouderdom van 77 jaar.<br />

1 <strong>juli</strong> 1985.<br />

Cannenburgerweg 47,<br />

1244 RG Ankeveen.<br />

J. van Dijk-van Neerbos<br />

S. van Dijk<br />

J. van Dijk-Land<br />

Janneke<br />

Geert<br />

J. W. Bleesing-van Dijk<br />

J. L. Bleesing<br />

Peter<br />

Robert-Corstiaan<br />

en verdere familie<br />

Gelegenheid tot condoleance-bezoek woensdag 3<br />

<strong>juli</strong> a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in de rouwkamer<br />

„Van Vuure" aan het Noordereinde 55 te-<br />

's-Graveland.<br />

De rouwdienst zal gehouden worden donderdag 4<br />

<strong>juli</strong> om 10.45 uur in bovengenoemde rouwkamer<br />

„Van Vuure" te 's-Graveland, waarna aansluitend<br />

de begrafenis zal plaats hebben tegen 11.30<br />

uur op de Algemene begraafplaats aan de Beresteinseweg<br />

aldaar.<br />

Op 1 <strong>juli</strong> behaagde het de Heere nog onverwachts<br />

uit ons midden weg te nemen onze geliefde broer<br />

en zwager<br />

CORSTIAAN VAN DIJK<br />

Kortenhoef: J. B. van Dijk<br />

G. van Dijk-Voerman<br />

en kinderen<br />

A. H. v. Dijk-v. Weelden<br />

en kinderen<br />

H. v. Dijk-Boom<br />

en kinderen<br />

M. Boom-v. Dijk<br />

en kinderen<br />

E. Vogel


Kunst aan de Dijk<br />

Naar aanleiding van het artikel van<br />

21 juni 1985, over de expositie van het<br />

werk van Jan Sluyters, tentoongesteld<br />

door de stichting „Kunst aan de Dijk"<br />

in het hervormde kerkje te Kortenhoef,<br />

wilde ik op het volgende enige kritiek<br />

uitoefenen. Door de heer B. van<br />

Voorden werd aan uw krant medegedeeld<br />

dat er momenteel nog maar twee<br />

aan Kortenhoef nauw verbonden,<br />

kunstschilders actief zijn. Dit is een<br />

onzorgvuldig beeld, door hem weergegeven.<br />

Naast de kunstschilders B. van<br />

Voorden en F. Hamers, is ook de heer<br />

Pieter Schouten actief als kunstschilder.<br />

Het is zelfs zo, dat hij, als<br />

enige van de drie, een geboren en getogen<br />

Kortenhoever is, al is dat aan z'n<br />

werk door menigeen modern en<br />

abstract genoemd niet direct te zien. De<br />

man heeft verleden jaar zelfs nog bij<br />

„Kunst aan de Dijk" geëxposeerd. Dan<br />

is er nog een punt waar ik kritiek op<br />

zou willen uitoefenen en dat is dat de<br />

expositie van het werk van J. Sluyters<br />

onvolledig is weergegeven. „Naakt" is<br />

een belangrijk aspect van het werk van<br />

J. Sluyters en dit laat men op deze tentoonstelling<br />

bijna niet zien. „Vleselijk<br />

naakt" op een goed schilderij is niet iets<br />

dat volgens de stichting in een kerk<br />

thuis hoort. Maar, wanneer je werk<br />

van een kunstenaar wilt laten zien,<br />

moet je dat naar mijn mening wel volledig<br />

doen anders bestaat de kans dat je<br />

je doel voorbij loopt.<br />

Kortenhoef Niels Schouten


Berger tijdelijke huisvesting aangeboden<br />

's-Graveland erkent fout<br />

afgeven bouwvergunning<br />

HILVERSUM, 's GRAVELAND -- De<br />

gemeente 's Grraveland heeft ten onrechte<br />

een bouWvergunning afgegeven<br />

aan de heer Baars. Deze laatste heeft de<br />

bouw van zijn woning aan de. KoninginneWeg<br />

in deze gemeente halverwege<br />

moeten staken naar aanleiding van<br />

een uitspraak van de Raad van State.<br />

De heer Kerkhof, chef afdeling algemene<br />

zaken van de gemeente 's Graveland,<br />

verklaarde gisteren desgevraagd<br />

dat „er toch sprake is geweest van een<br />

verkeerde bouwvergunning".<br />

Kerkhóf : „Naar aanleiding van de<br />

uitspraak van de Raad van State, gedaan<br />

na een schorsingsverzoek van de<br />

gemeente Hilversum, hebben wij alles<br />

nog eens op een rijtje gezet. We zijn tot<br />

de conclusie gekomen dat we een verkeerde<br />

vergunning afgegeven hebben.<br />

We zitten nu met de heer Baars om de<br />

tafel om tot overeenstemming te komen.<br />

Inmiddels hebben wij hem tijdelijk<br />

onderdak aangeboden in de vorm<br />

van een gestoffeerde woning in Kortenhoef,<br />

die hij heeft geaccepteerd."<br />

Dit laatste is voor Baars erg belanirijk.<br />

Hij heeft immers zijn huidig pand<br />

in Nederhorst den Berg reeds verkocht.<br />

Per 12 <strong>juli</strong>, over krap twee weken; dient<br />

hij met zijn vrouw en twee kinderen<br />

het huiS te verlaten.<br />

Het conflict tussen de gemeenten<br />

Hilversum en 's Graveland en Baars<br />

dateert van april van dit jaar. Terwijl<br />

Baars geheel conform een bouwvergunning<br />

zijn huis aan de Koninginneweg<br />

in 's Graveland laat bouwen,<br />

maakt 'Hilversum bezwaar tegen de<br />

bouw, omdat de woning in een straal<br />

van vijftien meter van een naburig gelegen<br />

gasstation van het gemeentelijk<br />

energiebedrijf (GEB) Hilversum staat.<br />

Dit is in strijd met richtlijnen vin de<br />

directoraat-generaal van de arbeid,<br />

een instantie die zich bezig houdt met<br />

velligheidsvoorschriften en hinderwetten.<br />

Gegrond<br />

Om de bouw met onmiddelijke ingang<br />

stil te leggen verzoekt Hilversum<br />

de Raad van State om de werkzaamheden<br />

te schorsen. Dat gebeurt.<br />

Naar aanleiding van de uitspraak zegt<br />

Kerkhof nu „dat het erop neer zal komen<br />

dat het bezwaarschrift van de gemeente<br />

Hilversum gegrond zal worden<br />

verklaard". Dat zal betekenen dat het<br />

huidige bouwwerk afgebróken moet<br />

worden.<br />

Volgens de ambtenaar heeft Baars<br />

inmiddels een nieuwe aanvraag ingediend<br />

voor de bouw van een woning op<br />

dezelfde kavel, maar met inachtneming<br />

van de vijftien meter-limiet.<br />

Kosten die Baars maakt en die hij, door<br />

de gemaakte fout, redelijkerwijs op de<br />

gemeente 's Graveland kan verhalen<br />

zullen volgens Kerkhof worden vergoed.<br />

Zoals sloop van het reeds gebouwde,<br />

wederopbouw elders op de<br />

kavel tot de fase waarin het reeds gebouwde<br />

zich nu bevindt, en kosten van<br />

de tijdelijke huisvesting. „De gemeente<br />

's Graveland blijkt hiervoor verzekerd<br />

te zijn," aldus de chef van de afdeling<br />

algemene zaken.<br />

•<br />

Verrast<br />

In zijn reactie lijkt Baars verrast te<br />

zijn door de uitspraken van de ambtenaren.<br />

„Ik heb slechts enkele mondelinge<br />

toezeggingen, ik weet op dit moment<br />

alleen zeker dat ik een tijdelijke<br />

huisvesting aangeboden heb gekregen.<br />

Voor de rest weet ik dat morgen (dinsdag,<br />

red.) het 's Gravelandse college<br />

zich over deze zaak buigt. Ik hoop dan<br />

het een en ander zwart op wit te<br />

krijgen. Belangrijk voor mij is dat de<br />

huidige bouwvergunning ingetrokken<br />

wordt, zodat ik schadeclaims in kan<br />

dienen."<br />

Met het verplaatsen van de woning<br />

denkt Baars meer last te krijgen - van<br />

het geluid, dat het gasdrukstation<br />

produceert. „Het toekomstige huis<br />

staat meer in de geluidszone, en daar<br />

ben ik natuurlijk niet erg blij mee. Ik<br />

hoop eigenlijk dat 's Graveland mij een<br />

gelijkwaardige bouwkavel kan aanbieden.<br />

Maar als het niet anders kan,<br />

dan moet het maar. Belangrijkste is dat<br />

ik nu tijdelijke huisvesting heb, en dat<br />

ik straks weer snel kan gaan bouwen.<br />

En nu hoop ik eigenlijk er toch wel voor<br />

de kerst van dit jaar in te zitten."


Bijeenkomst van commissie<br />

'S-GRAVELAND - De 's-<br />

Gravelandse Welzijnseommissie houdt<br />

vanavond een openbare vergadering.<br />

Dat gebeurt om S uur in het gemeentehuis.<br />

Het eventueel aanwezige publiek<br />

krijgt beperkte gelegenheid tot meespreken.<br />

Op de agenda van de vergadering<br />

staan ondermeer de ontwerp-subsi-<br />

.<br />

dieverordeningen voor hes speel-tuinwerk<br />

en voor het aktiewerk. Daarnaast<br />

mag de commissie haar licht laten<br />

schijnen over het voorstel over de wijze<br />

waarop de sport- en gymnastiekzaal<br />

volgend jaar gebruikt zouden moeten<br />

worden. Tenslotte ligt er nog een verzoek<br />

om subsidie van de zangvereniging<br />

Crescendo, waarover de commissie<br />

b. en w. moet adviseren.


Pleinen van scholer.<br />

verboden toegang'<br />

(Van onze - 17Té l<br />

s aggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — De speelplaatsen<br />

van de 's-Gravelandse scholen worden<br />

verboden terrein. De gemeente en het<br />

bestuur van de protestants-christelijke<br />

scholen hebben hiertoe besloten na<br />

overleg met de politie. Het terrein rondom<br />

de St.-Antoniusschool is enige tijd<br />

geleden al door middel van een hek<br />

duidelijk afgesloten van de buitenwereld.<br />

De achtergrond van de maatregel<br />

is het aantal vernielingen, dat de afgelopen<br />

maanden nogal is toegenomen.<br />

De schade die is toegebracht bedraagt<br />

vele duizenden guldens.<br />

De politie ziet met de huidige bezet-<br />

tingsgraad en in de huidige omstandigheden<br />

geen kans om werkelijk<br />

doeltreffend op te treden. „Je kunt die<br />

jongens en meisjes wel wegsturen,<br />

maar vóór je je hebt omgedraaid zijn ze<br />

al weer terug. Wij hebben juist wegens<br />

de vernielingen onze surveillance bij<br />

de scholen verscherpt. Maar we kunnen<br />

maar weinig doen. De beste maatregel<br />

die te nemen is, is het ophangen<br />

van een bordje „Verboden Toegang".<br />

Dan kunnen wij ook een bekeuring<br />

geven. Nu is het eigenlijk gewoon<br />

openbaar terrein".<br />

Een aardig voorbeeld van de vernielingen<br />

is het hek, dat het afgelopen<br />

weekeinde sneuvelde bij de School met<br />

de Bijbel. Schoolhoofd W. Klees, die na<br />

1 augustus directeur wordt van de Regenboogbasisschool,<br />

waar de huidige<br />

School met de Bijbel, Goede Herderschool<br />

en Beatrixkleuterschool in opgaan:<br />

„Ze zijn er niet zo lang met hun<br />

brommers tegenop gereden tot het hek<br />

eruit lag. Je begrijpt iet waarvoor.<br />

Omdat ze per se het speelterrein op<br />

willen?"<br />

In tegenstelling tot wat het vernielde<br />

hek suggereert, houdt de politie het<br />

niet op opzettelijk vandalisme, op de<br />

behoefte onder de jongeren om in het<br />

wilde weg te vernielen. „Het zijn kinderen<br />

zo tussen de 14 en 18 jaar. Ze jut-<br />

ten elkaar wat op en dan kunnen ze niet<br />

meer terug. Dat is de gang van zaken,<br />

denken wij. Wat doe je eraan... Je kunt<br />

ze niet meer voor een wandeling het<br />

bos insturen. Ze hangen wat rond tot de<br />

jeugdsoos weer opengaat. De videospelletjes<br />

thuis vervelen waarschijnlijk<br />

ook vlugger dan ze hadden verwacht".<br />

De openbare Curtevenneschool heeft<br />

niet het meeste last van vernielingen,<br />

maar van de rommel die de lieve jeugd<br />

telkens weer op het schoolplein<br />

achterlaat. Een extra complicatie is in<br />

dit geval dat het schoolplein, met het<br />

naastgelegen trapveldje, speciaal voor<br />

de jeugd is ingericht, zij het voor de<br />

kleintjes en niet de jeugd die zich op<br />

brommers voortbeweegt en zich aan<br />

bier en patat te buiten gaat. Na ieder<br />

weekeinde moet het personeel van de<br />

Curtevenneschool met de bezem het<br />

schoolplein op om de scherven van de<br />

bierflesjes, de blikjes, de plastic zakken<br />

en de patatbakjes te verwijderen.<br />

Dat laatste komt bijna wekelijlw<br />

voor op de Goede Herderschool. En<br />

meestal is het er niet één, maar zijn het<br />

er een stuk of drie. „Duizenden guldens",<br />

zucht schoolhoofd Dolman. „En<br />

omdat ze ook het dak op gaan en de<br />

regenafvoer verstoppen met het grind<br />

dat daar door al dat geloop in terecht<br />

komt, hebben we ook veel waterschade<br />

gehad door lekkages".<br />

Of de bordjes verboden toegang helpen,<br />

weet niemand. Het is een mogelijkheid,<br />

die de politie de kans geeft<br />

bekeuringen uit te delen in plaats van<br />

waarschuwingen. Het alternatief is een<br />

stevig hek, zoals de St.-Antoniusschool<br />

dat heeft. Een feit is wel, dat sindsdien,<br />

de regelmatige vernielingen aan die<br />

school tot de verleden tijd behoren.


Ocntendconcert<br />

Land en Bos<br />

's-Graveland<br />

's-GRAVELAND — Op ,,Land en<br />

Bos" aan de Leeuwenlaan in 's-<br />

Graveland wordt zaterdagmorgen vanaf<br />

half twaalf een concert gegeven.<br />

Het is een nieuwe activiteit van een<br />

werkgroep in samenwerking met<br />

„Land en Bos".<br />

Initiator is de hoornist Mees Vooren.<br />

Het concert wordt gegeven door het<br />

Ritmo kwintet en het Salti kwintet. Het<br />

is de bedoeling dat meer van dit soort<br />

evenementen worden gehouden.


Vijftig jaar bij elkaar<br />

Het komt maar hoogst zelden voor dat<br />

de directie van De Gooi- en Eemlander<br />

felicitaties laat overbrengen ter Delegenheid<br />

van een gouden bruiloft. Soms<br />

doet zich echter zo'n bijzondere gelegenheid<br />

voor. De familie Kempers uit<br />

Kortenhoef vierde gistermiddag met<br />

familie, buren en bekenden het heugelijke<br />

feit dat zij vijftig jaar geleden tot<br />

een echtpaar verenigd werden. Tot de<br />

huwelijksgeschenken in die moeizame<br />

jaren dertig behoorde een abonnement<br />

op De Gooi- en Eemlander. Sindsdien is<br />

het gezin Kempers hun eigen regionale<br />

dagblad trouw gebleven.<br />

•<br />

Dit dubbele gouden feest, van vijftig<br />

jaar trouw aan elkaar en vijftig jaar<br />

trouw aan de kránt lokte natuurlijk het<br />

nodige uit. Van de kant van de krant<br />

kwam namens de directie de heer H.<br />

Krijnen een vorstelijke taart aanbieden.<br />

Het gemeentebestuur Liet zich<br />

evenmin onbetuigd en zorgde ervoor<br />

dat het gouden bruidspaar, dat 53 jaar<br />

geleden uit Amsterdám naar de Vechtstreek<br />

kwam afzakken, en sindsdien in<br />

het tuiniersbedrijf het dagelijks brood<br />

verdiende, in de bloemen werd gezet.<br />

(Foto: Kastermans)


Regenboogschoot<br />

verhuist<br />

's-GRAVELAND - Na de zomer is er<br />

geen lagere school meer, en geen<br />

kleuterschool. Dan is er alleen nog<br />

maar een basisschool. De leerlingen<br />

van de 's-Gravelandse School met de<br />

Bijbel, Goede Herderschool en Prinses<br />

Beatrixkleuterschool varen daar wel<br />

bij. Vanmorgen om half elf begonnen<br />

dj al aan hun vakantie, twee dager<br />

eerder dan voorgeschreven. De achtergrond<br />

is dat de drie scholen na de zomer<br />

gezamenlijk één basisschool zullen<br />

vormen, de Regenboogschool, maar<br />

genoodzaakt zijn gebruik te blijven<br />

maken van drie gebouwen.<br />

De oplossing is dat de onderbouw, dat<br />

is de oude kleuterschool met de oude<br />

eerste klas, de Beatrixschool gaan bevolken.<br />

De middenbouw, de klassen 2, 3<br />

en 4, komt te zitten in de Goede<br />

Herderschool, en de School met de Bijbel<br />

tenslotte krijgt de bovenbouw met<br />

de 5e en 6e klas binnen zijn muren.<br />

Dat betekent een gecompliceerde<br />

verhuisbeweging, die deze week al<br />

werd ingezet met een wandeling met<br />

tafeltjes en al van de eerste klassen van<br />

de Goede Herderschool en de School<br />

met de Bijbel naar de Beatrixschool.<br />

Dat was betrekkelijk eenvoudig. Meer<br />

problemen verwachten team, ouderraad<br />

en bestuur met het heen en weer<br />

verhuizen van volumineuzer en gewichtiger<br />

zaken als leermethodes en<br />

documentatiecentra van de ene school<br />

naar de andere en de andere naar de<br />

een.<br />

Er werd al rekening gehouden met de<br />

noodzaak van het huren van aanhangwagens<br />

en het inschakelen van ouders<br />

met grote auto's. Totdat één ouderpaar<br />

met een aanbod kwam, dat uitmondde<br />

in de aankomst gisteren van een grote<br />

verhuiscontainer van de Hilversumse<br />

firma Dijkstra, compleet met 60 verhuisdozen.<br />

Het verhuizen is nu teruggebracht<br />

tot het veelvuldig heen en<br />

weerlopen tussen lokaal en container..'


Herhaling<br />

Een jaar of tien geleden gaf het veel commotie in het dorp Ankeveen: zo<br />

halverwege het Hollands End was een meneer met zijn fabriekje voor isolerend<br />

glas neergestreken in een leegstaand kassencomplex. Het landelijke weggetje<br />

leek de eerste stap op het hellend vlak naar een waar nijverheidsterrein te<br />

hebben gezet. Gelukkig was het nog in de tijd dat burgemeesters niet gehinderd<br />

werden door inspraak en er al dan niet met politiebescherming op uittrokken om<br />

dergelijke misstanden te „redresseren", zoals een burgemeester dat toen placht<br />

uit te drukken.<br />

Een andere meneer heeft nu hetzelfde kassencomplex uitverkoren als pied<br />

terre voor een handeltje in tweedehands auto's. Veel administratie was daarbij<br />

niet nodig, dus het kantoor werd ingericht als woning. Opnieuw ontstond er wat<br />

commotie, want vele inwoners dorpelingen herinneren zich wat er met het<br />

isolerend glas gebeurde. Hoewel burgemeester Van de Walle inspraak toestaat,<br />

heeft hij de verontrusten onder de Ankeveners beloofd op 1 - 4. zullen treden. De<br />

geschiedenis herhaalt zich, wellicht ook in Ankeveen.


„Alles is genade”<br />

Efeziërs : 2<br />

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor<br />

.ons heeft betekend, geven wij kennis dat heden,<br />

na een langdurig en moedig gedragen ziekte, van<br />

ons is heengegaan mijn man, onze zorgzame vader<br />

en lieve opa<br />

EVERT VERHOEF<br />

op de leeftijd van 69 jaar.<br />

A. J. Verhoef-van Schaik<br />

Kinderen en<br />

kleinkinderen<br />

9 <strong>juli</strong> 1985.<br />

Stichtsekade 43, 1244 NV Ankeveen.<br />

De overledene is opgebaard in de rouwkamer<br />

„Van Vuure" aan het Noordereinde 55 te<br />

's-Graveland. Aldaar gelegenheid tot condoleancebezoek,<br />

vrijdag 12 <strong>juli</strong> a.s. van 19.00 tot 20.00<br />

uur.<br />

De rouwdienst, te leiden door de weleerwaarde<br />

heer ds. P. F. Th. Aalders, zal worden gehouden<br />

op zaterdag 13 <strong>juli</strong> om 10.00 uur in voornoemde<br />

rouwkamer „Van Vuure" te 's-Graveland,<br />

waarna aansluitend tegen 11.00 uur de teraardebestelling<br />

zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats<br />

aan de Beresteinseweg aldaar.


RAADSCOMMISSIES KOMEN ER NIET Uk<br />

Geen zekerheid over 's-Gravelandse kabel<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND „2o goed en zo<br />

goedkoop mogelijk, dat is het uitgangspunt",<br />

benadrukte wethouder<br />

Fiering het standpunt van het college<br />

van b. en w. van 's-Graveland over de<br />

aanleg van kabeltelevisie. De adviescommissies<br />

voor financieren en voor de<br />

centrale antenne hebben zich de afgelopen<br />

dagen weer eens over dit voor 's-<br />

Graveland nijpende probleem gebogen.<br />

Het is niet zeker of de verstrekte<br />

adviezen ertoe zullen kunnen leiden<br />

dat de raad voltiende week donderdag<br />

ook een uitspraak gevraagd zal worden<br />

over een opdracht aan het ene of het<br />

andere installatiebureau. Wel is te<br />

verwachten,' aldus Ben Fiering, - dat er<br />

een verzoek komt om alvast maar een<br />

krediet ter beschikking te stellen.<br />

Twee weken geleden dook daags'<br />

voor de raadsvergadering een nieuwe<br />

en goedkopere offerte op voor de aanleg<br />

van de kabel in de 's-Gravelandse<br />

bodem. Dat had tot gevolg dat de raad<br />

besloot geen besluit te nemen over het<br />

voorstel van b. en w. om met de Weesper<br />

firma Hirschmann in zee te gaan,<br />

voor er een zinvolle vergelijking was<br />

gemaakt tussen de twee offertes. Dat<br />

zou in de commissievergaderingen gebeuren.<br />

Diepgaand onderzoek heeft de<br />

afgelopen weken niet kunnen plaats<br />

vinden. De commissies zijn dan ook<br />

niet erg ver gekomen. Beide hébben het<br />

college aanbevolen nogmaals een -<br />

vulling te vragen van de firma rschmann,<br />

omdat de nieuwe offerte<br />

de firma Bosch-Blaupunkt uitgaat `. .i<br />

een iets afwijkend systeem.<br />

In de commissie-financiën verliep de<br />

discussie nog redelijk soepel. Het<br />

kwam er uiteindelij op neer dat een<br />

voorstel van de heer Krijnen (Dorps-<br />

belangen) om de twee bedrijven een<br />

definitieve offerte te laten indienen het<br />

moest afleggen tegen de suggestie van<br />

de heer Albeda (VVD) om de prijs van<br />

Hirschmann te vragen voor het technisch<br />

nieuwer systeem dat Bosch wil<br />

aanleggen. Door dat nieuwe systeem<br />

kan Bosch wat goedkoper werken.<br />

Binnen de commissie CAI laaiden<br />

allerlei emoties op. De heer Albeda<br />

suggereerde dat andere leden van de<br />

commissie, en hij doelde kennelijk op<br />

Krijnen en Boonstra, stiekum met de<br />

aanbieding van Hirschmann naar de<br />

concurrentie waren gelopen. De belángengroepenvertegenwoordigers<br />

Kos-<br />

ter en KnOok voelden zich in de ru<br />

aangevallen, omdat er immers al ee<br />

advies was uitgebracht door de co=<br />

missie.<br />

Dat bracht wethouder Fiering, die d<br />

commissieleden overigens toeston<br />

onderlinge vetes breeduit op tafel 1<br />

leggen, uiteindelijk tot de uitspraa<br />

dat het niet gaat om welk bedrijf de ee<br />

krijgt de 's-Gravelandse kabel aan<br />

mogen leggen, maar om de vraag wel<br />

bedrijf dat het best en het goedkoop:<br />

kan doen. De commissies waren niet i<br />

staat daarover duidelijkheid te ver<br />

schaffen.


Ankeveen kan<br />

zijn Kooibrug<br />

terugkrijgen<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

ANKEVEEN, KORTENHOEF — Het<br />

begint er in alle ernst op te lijken dat de<br />

Kooibrug, in het Ankeveense Hollandsch<br />

End, binnen afzienbare tijd in volle<br />

eer en glorie zal worden hersteld. Vanuit<br />

de Vereniging Curtevenne is de<br />

Actie Kooibrug Terug op gang gebracht,<br />

en sinds kort is een actiecomité<br />

doende de nodige vaart achter het geheel<br />

te zetten. Het geheim achter het<br />

optimisme dat het project sinds kort<br />

omgeeft, is een wijziging in de plannen.<br />

Als het doorgaat, keert de Kooibrug<br />

terug, maar dan niet als echte ophaalbrug.<br />

Het zullen evenwel slechts de<br />

deskundigen zijn die het verschil in één<br />

oogopslag kunnen waarnemen.<br />

De Vereniging Curtevenne strijdt al<br />

vele jaren voor onder meer het herstel<br />

van de ophaalbruggen die het landschap<br />

in Ankeveen en Kortenhoef<br />

plachten te sieren. Een aantal van die<br />

voormalige fraaie bruggen kan nooit<br />

meer terug keren. Maar het begint er<br />

op te lijken dat het succes van de jaren<br />

zeventig in aangepaste, afgeslankte<br />

vorm wordt herhaald.<br />

Tien, vijftien jaar geleden slaagde de<br />

Vereniging Curtevenne, met overigens<br />

de volle medewerking van de gemeentelijke<br />

autoriteiten, er in om te bewerkstelligen<br />

dat de Kortenhoefse<br />

Graversbrug en Kattenbrug terug-<br />

keerden in het landschap, na een afwezigheid<br />

van enige jaren. Het grootste<br />

geheim achter die actie was het bestaan<br />

van fraaie ijzeren bruggen, die<br />

ooit de sluis van Nigtevecht sierden,<br />

maar daar het verkeer al te zeer hinderden.<br />

De oorspronkelijke Kooibrug sierde<br />

tot 1945 in volle glorie het Hollandsch<br />

End. De Duitsers bliezen de brug tegen<br />

de bevrijding echter op. Een vervanger<br />

werd in de nabijheid gevonden, in de<br />

Horstermeer. Die keuze bleek fataal.<br />

Twintig jaar geleden stortte het 2000<br />

kilo wegende contragewicht van de<br />

brug op de kabine van een passerende<br />

vrachtwagen. Een inwoner van Hilversum<br />

en van Nederhorst den Berg<br />

kwamen daarbij om het leven.<br />

De Hollandsch Ankeveense Polder<br />

raakte prompt in financiële moeilijkheden.<br />

Het ongeluk had tot gevolg<br />

dat ook de Kortenhoefse bruggen aan<br />

'een minitieus onderzoek werden onderworpen,<br />

wat het einde betekende<br />

van de toenmalige Kattenbrug en<br />

Graversbrug.<br />

Loterij<br />

Het plan is nu de Kooibrug te<br />

voorzien van een prachtige houten bovenbouw,<br />

zonder dat het evenwel de<br />

bedoeling is dat die bovenbouw er ook<br />

op berekend is het zes ton wegende<br />

brugdek op te tillen. Dat heeft tot gevolg<br />

dat de kosten van de hersteloperatie<br />

beperkt blijven tot een bedrag dat<br />

rond de $ 25.000 schommelt. Het actiecomité,<br />

waarin onder meer zitting<br />

hebben Wieco Boonstra van de plaatselijke<br />

Rabo-bank en J. van den<br />

Broeck, heeft de Kortenhoefse meester-timmerman<br />

Piet Dekker bereid<br />

gevonden, de constructie voor zijn rekening<br />

te nemen.<br />

„In het comité van aanbeveling hebben<br />

behalve de twee genoemde actievoerders<br />

ook de Hilversumse notaris<br />

Stolp sr., bankdirecteur F. Wijnen,<br />

bouwondernemer Gerard Torsing,<br />

Curtevennevoorzitter/kunstschilder<br />

Flip Hamers en Natuurmonumentenopzichter<br />

Piet Honig zitting genomen.


VRIJDAG 12 JULI 1985<br />

WELLICHT KOMEND NAJAAR AL BOUWEN<br />

Bouwplan FAK-terrein<br />

ontmoet geen. bezwaren<br />

's-GRAVELAND — Als het meezit,<br />

kan in de loop van het najaar, of anders<br />

in het begin van 1986 een begin worden<br />

gemaakt met de verwezenlijking van<br />

woningbouw op de plaats waar tientallen<br />

jaren de FAK-fabriek heeft gestaan.<br />

Op dit terrein op de hoek van de<br />

Emmaweg, de Zuidsingel en de Reigerlaan<br />

kunnen volgens het bouwplan<br />

dat de afgelopen maand ter inzage<br />

heeft gelegen op het raadhuis, 24<br />

premiewoningen een plaatsje vinden.<br />

Tegen het plan zijn geen bezwaren<br />

kenbaar gemaakt.<br />

De voormalige fabriek is al geruime<br />

tijd buiten gebruik. Dat betekent dat<br />

ook al lang gesleuteld wordt aan<br />

plannen om tot een nieuwe bestemming<br />

te komen. Nog niet zo lang<br />

geleden werd in gemeentelijke kring de<br />

voornaamste hoop gericht op de posterijen.<br />

Er waren contacten met de PTT<br />

om tot een verplaatsing van het huidige<br />

postkantoor te komen.<br />

Het betrekkelijk jeugdige gebouw<br />

van de FAK-fabriek zou behalve als<br />

onderkomen voor een nieuw, en aanzienlijk<br />

gunstiger gelegen postkantoor<br />

tevens als raamwerk voor een reeks<br />

woningen voor kleine of incomplete<br />

gezinnen gaan dienen. Het idee stond<br />

de VIT bij nader inzien niet aan.<br />

Ruim een jaar geleden echter werd<br />

voor het terrein een plan voor eengezinswoningen<br />

getekend. Toen zich<br />

vervolgens de mogelijkheid voordeed<br />

dat de gemeente met een half miljoen<br />

subsidie van rijkswege het terrein kon<br />

kopen, kwam sociale woningbouw<br />

binnen bereik. In de laatste raadsvergadering<br />

werd in het koopcontract nog<br />

een extra voorwaarde opgenomen ten<br />

aanzien van bodemvervuiling. Dit gebeurde<br />

nadat een geringe mate van<br />

vervuiling was aangetroffen.<br />

Clausule<br />

Vanuit de gemeenteraad was steeds<br />

bij b. en w. aangedrongen op een ontsnappingsclausule,<br />

om te voorkomen<br />

dat de gemeente zou moeten opdraaien<br />

voor de vervuiling die door de<br />

voormalige fabriek van elektrotechni-<br />

sche apparatuur zou zijn veroorzaakt.<br />

Maandag is de termijn verstreken<br />

waarbinnen de gemeente een beroep op<br />

die clausule kan doen, en dan nog alleen<br />

als de opruimingskosten de 1,3 ton<br />

te boven gaan.<br />

Het bouwplan, dat afkomstiwis van<br />

het bureau Van der Goes, voorziet in<br />

eengezinswoningen in de premiesector,<br />

en in verschillende typen. De gemeente<br />

's-Graveland beschikt echter niet over<br />

de benodigde „contingenten", de subsidietoewijzingen<br />

van het ministerie van<br />

volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.<br />

Omdat de kans groot is dat het<br />

bouwplan in de loop van het najaar<br />

goedkeuring van gedeputeerdé staten<br />

krijgt, hoopt het gemeentebestuur op<br />

de herverdeling van toewijzingen die<br />

in september pleegt plaats te vinden. In<br />

gewestelijk verband wordt dan bekeken<br />

welke gemeente nog „woningen"<br />

over heeft, en welke gemeente wel met<br />

een goedgekeurd bouwplan zit, maar<br />

zonder medewerking van ministeriële<br />

zijde.


10 De heer J van Rijn, thuis in zijn luie stoel, „Met je eigen wijk word je echt de<br />

postbode, een soort vertrouwensman". (Foto: Kastermans)<br />

JUBILARIS GAAT IN DE VUT<br />

Postbode Van Rijn<br />

na vijfentwintig<br />

jaar weg bij PTT<br />

(Van onze medewerker<br />

Jan-Jaap de Kloet)<br />

's-GRAVELAND — De 's-<br />

Gravelandse postbode J. van Rijn<br />

neemt na vijfentwintig jaar trouwe<br />

dienst afscheid van de PTT. Hoewel de<br />

officiële datum pas 1 augustus is, heeft<br />

hij gisteren de dubbele receptie (voor<br />

afscheid en jubileum) gegeven.<br />

De nu 61-járige 's-Gravelander heeft<br />

voordat hij bij de PTT ging werken het<br />

slagersvak uitgeoefend. De overstap,<br />

die hij een kwart eeuw geleden maakte,<br />

lijkt op het eerste gezicht wonderlijk<br />

maar heeft zeer praktische redenen. De<br />

heer Van Rijn: ,`,Ik heb zo'n tweeënt-<br />

Wintig jaar in de slagerij gewerkt.<br />

Daarbij was ik eigenlijk alleen 's zondags<br />

thuis. De rest van de week was het<br />

hard werken. En naast in de winkel<br />

staan moest ik ook vaak bestellingen<br />

rondbrengen. Als je jong bent is dat<br />

geen probleem, maar op een gegeven<br />

moment ga je trouwen, krijg je je gezin<br />

en als je dan nooit thuis bent, is dat niE<br />

leuk". Vandaar zijn sollicitatie bij de<br />

's-Gravelandse post. Daar kwam een<br />

vacature, doordat Evert Hilhorts met<br />

pensioen ging. Van Rijn was de zesde<br />

op de lijst van kandidaten. De eerste<br />

vijf vielen af. Zij werden door de bedrijfsarts<br />

afgekeurd.<br />

De eerste - TtEaand liep Van Rijn mee<br />

met Nico Holdinga die hem de verschillende<br />

wijken in Kortenhoef leerde<br />

kennen. „Toen ik eenmaal zelf de wijk<br />

liep heb ik wel eens gedacht: waar ben<br />

ik aan begonnen. Ik had nog helemaal<br />

geen inzicht in de buurten. Ja, toen heb<br />

ik wel eens wat fout gedaan", zo herinnert<br />

de jubilaris zich zijn begintijd.<br />

In de eerste zestien jaar van zijn<br />

loopbaan zat Van Rijn in een roulatiesysteem.<br />

Steeds een wisselend deel van<br />

de gemeente. Daarna kreeg hij een<br />

vaste wijk. Dagelijks liep hij over de<br />

Kerklaan, Koninginneweg, Cannerburgerweg,<br />

Herenweg en Kwakel. „In<br />

die tijd gaan de mensen je wel goed<br />

kennen. Dat is heel leuk", zo vervolgt<br />

de scheidende postbode zijn verhaal.<br />

„Als je in de roulatie zit ben je eigenlijk<br />

meer een nummer. Met je eigen wijk<br />

word je echt de postbode, een soort<br />

vertrouwensman".<br />

.1.1Q1.1-01.1.0%.0.1.IG 11.111Ly<br />

Ankeveen - 's-Graveland - Korte - ;.hoef<br />

chief/Verz. ..................................<br />

........ 6.001.11...EEMI4A. NP.ER ........<br />

v.nr.<br />

Reg.nr. ..... .4.3L ....<br />

turn ................ Li..1985 .......<br />

Ziek<br />

Door deze situatie werd Van Rijn<br />

steeds vaker opgehouden bij het uitvoeren<br />

van zijn taak door de vele koppen<br />

koffie die hem werden aangeboden.<br />

Was hij er een tijdje niet dan<br />

werden er altijd wel een paar klanten<br />

ongerust. Van Rijn: „Ik ben zelfs<br />

tijdens mijn vakantie thuis opgebeld.<br />

Ik was een week vrij. Vroeg die mevrouw<br />

of ik misschien ziek was. Dat is<br />

toch aardig als het zo gaat".<br />

Naast het oponthoud onderweg<br />

stapte Van Rijn ook thuis wel even<br />

binnen om een kop koffie te nuttigen<br />

„Maar dat mocht hoor. Ik had daal<br />

twintig minuten voor gekregen".<br />

Nu Van Rijn met de VUT gaat is ei<br />

een einde gekomen aan de dagelijkse<br />

gang naar het postkantoor om de binnengekomen<br />

brieven, kaarten en pakketten<br />

te sorteren. Nu krijgt hij meer<br />

tijd voor zijn hobbies, waaronder zijn<br />

tuin in het Spanderswoud. Samen met<br />

zijn vrouw vormt deleer Van Rijn al<br />

jaren het kostersechtpaar voor de hervormde<br />

kerk aan het Noordereinde.<br />

Hoewel hij nooit met tegenzin naar<br />

zijn werk is gegaan zegt 'de heer Van<br />

Rijn: „Met zo'n winter als we de af gejopen<br />

keer hebben gehad hoef ik er nu<br />

niet fineer uit. Onweer, regen of , die<br />

gladheid met sneeuw en zo. Dat hoeft<br />

gelukkig niet meer".


VRIJDAG 19 JULI 1985<br />

RAAD 'S-GRAVELkND VERDEELD<br />

Nieuwe wethouder<br />

krijgt kritiek<br />

tijdens benoeming<br />

(Van onze verslaggever<br />

Wim Otten)<br />

's-GRAVELAND -- De nieuwe wethouder<br />

Dick 't Hoen (VVD) van 's-<br />

Graveland is gisteravond zeker niet<br />

kritiekloos benoemd. Met name de oppositie-voerende<br />

fracties Algemeen<br />

Belang, Dorpsbelangen en PvdA hebben<br />

bij voorbaat al uitgesproken, dat ze<br />

weinig vertrouwen hebben in de liberale<br />

wethouder. Hij neemt trouwens de<br />

opengevallen plek in, die is ontstaan<br />

door het onverwachte vertrek van<br />

wethoudster Carla Folkers (VVD) vorige<br />

maand.<br />

„Toen onze fractie nog een coalitie<br />

had met de VVD, is al gebleken hoe<br />

onbetrouwbaar 't Hoen is. Daarom<br />

verzetten wij ons tegen zijn benoeming",<br />

aldus Joke van Raam van de<br />

PvdA. Zij is vorig jaar door een motie<br />

Ivan liberale zijde met steun van het<br />

CDA naar huis gestuurd als wethouder,<br />

waarvan zij gisteravond nogmaals<br />

zei dat „onterecht" te vinden. „Er is<br />

toen een grote fout gemaakt".<br />

Co de Kloet had niet veel meer lovende<br />

woorden over voor 't Hoen. „We<br />

kunnen geen steun geven aan de benoeming.<br />

We hebben geen vertrouwen<br />

in hem. Dat is een kwalitatief oordeel<br />

op basis van zijn drie jaar raadslidmaatschap.<br />

En dan een politieke<br />

stellingname: De VVD heeft het bestuur<br />

in deze gemeente danig verziekt.<br />

Een VVD-wethoudster verzaakt haar<br />

taken en dan komt er nu een volstrekte<br />

nieuweling. Beschouw dit niet als een<br />

aanval op 't Hoen, maar. op de VVDmentaliteit<br />

ten aanzien van het besturen<br />

van een gemeente".<br />

Ook Wim de Kwant van de éénmansfractie<br />

Dorpsbelangen sprak, van<br />

een „verziekt gemeentebestuur". „We<br />

moeten allemaal onze verantwoordelijkheid<br />

beseffen. We krijgen nu geen<br />

goed functionerend college. Tegen de<br />

burgemeester wil ik alleen maar zeggen:<br />

IJ krijgt een bord vol proble-<br />

'men!(....) 't Hoen is niet geschikt voor<br />

personen en in de portefeuille sociale<br />

zaken krijgt hij juist met persoonlijke<br />

problemen te maken. Dit is voor de bevolking<br />

van 's-Graveland een treurige<br />

zaak. Over de VVD praat ik niet meer,<br />

de verantwoordelijkheid ligt nu bij het<br />

CDA".<br />

De CDA-fractie Steunde de liberalen<br />

en was dus voor benoeming van Dick 't<br />

Hoen als wethouder. „We achten het in<br />

het belang van de gemeente, als er weer<br />

een coalitie van CDA en VVD komt en<br />

we zijn voor de kandidatuur", aldus<br />

Harry Veltman van de Christen-democraten.<br />

De stemming met zeven voor de<br />

benoeming en vijf tegen wees uit, dat<br />

de fracties Dorpsbelangen, Algemeen<br />

Belang en PvdA niet akkoord zijn gegaan<br />

met de benoeming. Na de<br />

stemming is 't Hoen achter de collegetafel<br />

gaan zitten en burgemeester Van<br />

ier Walle zette de vergadering voort.


R. Kuijt nieuw<br />

raadslid VVD<br />

's-Graveland<br />

's GRAVELAND — De 's Gravelandse<br />

gemeenteraad is sinds donderdag<br />

weer voltallig. De heer R. Kuijt uit<br />

Ankeveen werd beëdigd en daarmee<br />

zijn weer alle raadszetels bezet.<br />

Kuijt, 34 jaar, is voordien ongeveer<br />

vier jaar voorzitter van de plaatselijke<br />

liberale afdeling geweest en heeft dus<br />

alle wethouderswisselingen en perikelen<br />

die daarmee samenhangen van nabij<br />

meegemaakt. Dat heeft hem niet<br />

afgeschrikt.,,Dat is allemaal verleden<br />

tijd. Je moet vooruit kijken. We gaai<br />

met frisse moed verder"<br />

Hij noemt zichzelf „ 'n fervent VVDer.<br />

Toen ik mij op de kandidatenlijst<br />

liet zetten, wist ik dat ik mogelijk in de<br />

raad zou komen. Ik zie er ook niet tegen<br />

op. sterker zelfs, ik heb me ook al beschikbaar<br />

gesteld voor een volgende<br />

periode".<br />

Het nieuwe VVD-raadslid is in het<br />

dagelijks leven directeur van een<br />

.Crest-hotel. 'n Drukke functie, zo geeft<br />

hij toe, maar het raadslidmaatschap<br />

kan er nog wel bij. „Het betekent gewoon<br />

dat ik wat minder vrije tijd heb".


Op 21 september<br />

Markt Kortenhoef<br />

gaat zeker door<br />

KORTENHOEF — Op de Kerklaan in<br />

Kortenhoef zal dit jaar voor de derde<br />

keer een braderie gehouden worden.<br />

Op zaterdag 21 september zullen er<br />

kraampjes staan tussen de Smitsbrug<br />

en de Julianaweg.<br />

Het heeft er even naar uitgezien dat<br />

het gemeentebestuur van 's-Graveland<br />

geen toestemming zou verlenen voor<br />

het houden van de markt. Het initiatief<br />

werd twee jaar geleden genomen. Toen<br />

was het de bedoeling dat de plaatstelijke<br />

middenstand met de braderie het<br />

verlies zou compenseren van de aanleg<br />

van het riool. De markt verregende<br />

echter in 1983. Om dat weer goed te<br />

maken werd er een jaar later weer een<br />

braderie op de Kerklaan gehouden.<br />

Niet alleen was er vanuit de wijde<br />

omtrek belangstelling voor het huren<br />

van een kraam, het publiek kwam ook<br />

massaal naar Kortenhoef. Mede door<br />

dit succes wilden de organisatoren dit<br />

jaar weer een markt.<br />

Het gemeentebestuur voelde daar in<br />

eerste instantie niet voor omdat de<br />

oorspronkelijke doelstelling was bereikt.<br />

Tegen dit besluit werd beroep<br />

aangetekend. Tijdens een hoorzitting<br />

maakte één van de initiatiefnemers<br />

duidelijk dat het door laten gaan van<br />

de markt vele voordelen met zich mee<br />

brengt. De winkeliers uit eigen dorp<br />

kunnen zich van hun beste kant laten<br />

zien en Kortenhoef trekt veel mensen<br />

op de bewuste zaterdag.<br />

Al met al reden om weer aan de slag<br />

te gaan. Uiteindelijk hebben b. en w.<br />

begrip getoond voor de argumenten.<br />

Tijdens de raadsvergadering van donderdag<br />

deelde burgemeester P. J. M.<br />

van de Walle mee dat een nieuw verzoek<br />

om de markt te houden gehonoreerd<br />

zal worden.


's-Gravelend reserveert geld voor kabeltelevisie<br />

(Van onze verslaggever<br />

Wim Otten)<br />

GRAVELAND — De gemeented<br />

van 's-Graveland heeft gisterad<br />

besloten meer dan 2.9 miljoeri<br />

en voor de aanleg van kabeltelee<br />

uit te trekken. Het signaal wordt<br />

jner tijd betrokken van de CAI<br />

versum. Het abonnementstarief is<br />

rshands vastgesteld op 115.16 per<br />

nd. Hierop wordt een korting van<br />

0 doorgevoerd:waarmee het getebestuur<br />

de uitgekeerde gasst<br />

terug wil laten vloeien naar de<br />

ers.<br />

vleier is ook het besluit genomen de<br />

firma Hirschmann in Weesp in principe<br />

de aanleg te laten verrichten. Over<br />

de keuze van de aannemer is nog flink<br />

gediscussieerd. De fractie Dorpsbelangen<br />

wees niet een notitie nogmaals op<br />

de lager uitvallende offerte van<br />

Bosch/Blaupunkt. Ten eerste lijkt op<br />

de aanneemsom ruim 117.0(10 gulden<br />

bespaard te kunnen worden en ten<br />

tweede vallen de onderhoudslasten<br />

ruim 124.000 gulden lager uit in de berekening<br />

van deze fractie. „Het gevraagde<br />

krediet is door de nieuwe gegevens<br />

achterhaald en dient gesteld te<br />

vvorden op 2.797.529.-", aldus de notitie<br />

van Dorpsbelangen.<br />

Een voorstel om met de tweede onderneming<br />

in zee te gaan, haalde echter<br />

geen meerderheid. De meerderheid gaf<br />

op voorstel van de CDA-fractie toch de<br />

voorkeur aan Hirschmann, omdat die<br />

een beproefd systeem aanlegt, waarmee<br />

de gemeente het minste risico lijkt<br />

te lopen. Bosch/Blaupunkt levert weliswaar<br />

het nieuwste materiaal op kabelgebied,<br />

waarover minder gebruikerservaring<br />

bestaat.<br />

Die „knaak" korting op het<br />

maandtarief heeft overigens 'ook wat<br />

stof laten opwaaien gisteravond. Joke<br />

van Itatun (PvdA) vond het geen juiste<br />

zaak om de gaswinst op deze manier<br />

aan de burgers terug te bezorgen. Ze<br />

zag een betere besteding in het bestrijden<br />

van de lasten van de gemeentelijke<br />

leningen. Volgens haar is het op<br />

deze manier mogelijk om in de toekomst<br />

belastingverhogingen voor de<br />

inwoners van de gemeente te voorkomen<br />

of in elk geval zo miniem mogelijk<br />

te houden. Zij werd niet in haar mening<br />

gesteund door CDA en VVD.<br />

Wim de Kwant van Algemeen Belang<br />

vond het eveneens geen goede beslissing<br />

om de gaswinst via korting op<br />

het kabeltarief naar de burger terug te<br />

brengen. „Niet iedereen wil een aan-<br />

sluiting, dus niet iedereen krijgt wat<br />

van die winst, waaraan iedere gasverbruiker<br />

wel heeft betaald". PvdA en<br />

Algemeen Belang vormden een minderheid,<br />

dus ging het collegevoorstel<br />

door.<br />

Wat wel zonder slag of stoot is aangenomen<br />

door de raad. is het voorstel<br />

om de Curtevénneschool met een tiende<br />

lokaal te vergroten. Dit moet gebeuren<br />

op basis van de prognose voor<br />

het leerlingenaantal. Dat moet in de<br />

toekomst groot genoeg zijn voor de<br />

bouw van een extra lokaal. Het ministerie<br />

van onderwijs en wetenschappen<br />

heeft al medewerking toegezegd.


eugroep<br />

protésteert<br />

tegen tracé<br />

rioolpijpen<br />

(Van onze medewerker<br />

Jan-Jaap de Kloet)<br />

's-GRAVELAND — De kerngroep<br />

Hilversum en omstreken<br />

van de vereniging milieudefensie<br />

heeft bij de Raad van<br />

State een schorsingsverzoek en<br />

een beroepschrift ingediend<br />

tegen een zogeheter bronneringsvergunning<br />

va_ . gs van<br />

Noord-Holland. De vergunning<br />

is bedoeld voor het w gpompen<br />

van water tijdens le aanleg<br />

van een rioolpersleiding in de<br />

voormalige belt Groenewoud<br />

in Kortenhoef. De werkzaamheden<br />

worden uitgevoerd<br />

door het zuiveringschap Amstel-<br />

en Gooiland.<br />

Door de belt zal een pijp komen voor<br />

de rioolwaterzuiveringsinstallatie in<br />

de Horstermeer. Het rioolwater van<br />

Hilversum-West zal naar deze installatie<br />

worden gepompt. Met de aanleg<br />

van de pijpen heeft de milieukerngroep<br />

geen problemen. Het gaat de milieuactivisten<br />

alleen om het tracé dat gekozen<br />

is door het zuiveringschap Amstel-<br />

en Gooiland.<br />

Volgens de kerngroep is het nog te<br />

onzeker wat de precieze inhoud van de<br />

inmiddels gesloten belt is. Wel staat<br />

vast dat naast het huishoudelijk afval<br />

ook chemische afvalprodukten op de<br />

stortplaats zijn gedeponeerd. ,Hierdoor<br />

is het grondwater vervuild", zo<br />

meldt de werkgroep. „Hoe ernstig deze<br />

vervuiling is, is nog niet bekend."<br />

Omdat deze onzekerheden nog bestaan<br />

vindt de kerngroep het onverstandig<br />

de graafwerkzaamheden voor<br />

de aanleg van de persleiding door de<br />

belt uit te voeren. Want door „verstoring<br />

van de voormalige belt" is het niet<br />

uitgesloten dat „de vervuiling in de<br />

omgeving wordt verspreid met alle gevolgen<br />

van dien voor de omgeving. Met<br />

name de kwekerijen en het natuurgebied."<br />

Meewerken<br />

Het uitsluitend ageren tegen het nu<br />

gekozen tracé vindt de kerngroep niet<br />

juist. De leden zijn zich er van bewust<br />

dat de persleiding er moet komen. Zij<br />

willen dan ook meewerken aan het<br />

uitzoeken van een nieuwe route door<br />

het gebied, maar dan zonder dat daar<br />

„overwegende milieubezwaren" aan<br />

kleven.<br />

Het schorsingsverzoek aan de Raad<br />

van State moet er voor zorgen dat de<br />

beslissing van gs van Noord-Holland,<br />

om de vergunning te verlenen, op korte<br />

termijn wordt teruggedraaid. Het beroepschrift,<br />

dat ook naar Den Haag is<br />

verstuurd, dient ervoor dat de werkzaamheden<br />

worden uitgesteld totdat er<br />

een 'beter' tracé voor de leidingen is<br />

gevonden.<br />

Het was gisteren nog niet bekend<br />

wanneer de Raad van State een beslissing<br />

zal nemen over de ingediende


D.'t Hoen (VVD) nieuwe<br />

wethouder 's-Graveland<br />

(Van onze verslaggever<br />

Wim Otten)<br />

's-GRAVELAND — De meerderheid<br />

van de gemeenteraad van 's-<br />

Graveland heeft gisteravond de<br />

VVD'er Dick 't Hoen tot nieuwe wethouder<br />

benoemd. Hij komt op de plek<br />

van zijn ex-fractiegenote Carla Folkers<br />

te zitten, die vorige ma andonverwacht<br />

is opgestapt uit het college en de<br />

raad.<br />

't Hoen kreeg volledige steun van zijn<br />

eigen fractie en het CDA. de coalitiepartners.<br />

Geen vertrouwen kreeg hij<br />

van de oppositie. Zowel PvdA, Algemeen<br />

Belang als Dorpsbelangen achtten<br />

hem niet de geschikte man voor dé<br />

functie. Hem wordt gebrek aan bestuurlijke<br />

ervaring aangerekend.<br />

't Hoen zit nu ruim drie jaar in de<br />

gemeenteraad van 's-Graveland, „de<br />

gemeente waar de wethouders sneller<br />

gaan dan komen". Alleen al in de afgelopen<br />

drie jaar zijn drie bestuurders<br />

vertrokken.


College<br />

verdeelt taken<br />

's GRAVELAND — De nieuwe wethouder<br />

in 's-Graveland D. 't Hoen, zal<br />

de volgende zaken onder zijn hoede<br />

nemen: onderwijs, sociale zaken, verkeer,<br />

economische aangelegenheden en<br />

welzijn met daarbij culturele-, sporten<br />

jeugdzaken.<br />

Het college heeft in verband met het<br />

aantreden van de heer 't Hoen de portefeuilles<br />

onieuw verdeeld. Wethouder<br />

Fiering houdt woonruimtezaken, milieuhygiëne,<br />

financiën en belastingen<br />

in zijn map. Volkshuisvesting en<br />

ruimtelijke ordening zal door het gehele<br />

college worden gedaan, waarbij<br />

burgemester P. J. M. van de Walle als<br />

coordinator zal optreden.<br />

De heer Fiering is als loco-burgemeester<br />

aangesteld. Het wekelijks college<br />

overleg is vastgesteld op dinsdagmorgen.


Initiatief nieuw bestuur De Dobber<br />

Play-back optreden na<br />

wielerronde Kortenhoef<br />

's-GRAVELAND — Het vernieuwde<br />

bestuur van dorpshuis De Dobber in<br />

Kortenhoef heeft besloten om na de<br />

wielerronde van Kortenhoef zaterdag,<br />

allerlei activiteiten te organiseren.<br />

Twee sterren van de KRO's Playback<br />

Show en een rock band staan op het<br />

programma.<br />

Binnen het huidige bestuur leefde de<br />

gedachten dat er een behoefte was om<br />

na de wielerronde nog iets te organiseren<br />

„om 's avonds nog eens na te<br />

praten".<br />

Vanaf ongeveer 18.00 uur zullen de<br />

twee artiesten uit de play-backshow<br />

optreden. Omdat de stemmen van beide<br />

„sterren", veel op die van Neil Dia-<br />

mond en Barbra Streisand lijken worden<br />

hun werkelijke namen niet in het<br />

programma vermeld. Zij zingen dus live<br />

in De Dobber. Daarbij zingen zij niet<br />

alleen liedjes van de twee genoemde<br />

grootheden, maar komt er ook eigen<br />

werk aan bod. Bovendien zal het<br />

tweetal een duet ten gehore brengen.<br />

Met inbegrip van de pauzes zal dit optreden<br />

tot ongeveer 22.00 uur duren.<br />

Na de twee vocalisten zal de band<br />

Grand Mistake het toneel in de grote<br />

zaal van De Dobber in beslag nemen.<br />

Deze formatie speelt voornamelijk<br />

werk uit de jaren zestig. De band speelt<br />

tot ongeveer 1.00 uur. De toegang voor<br />

de avond in De Dobber is gratis.<br />

Voor het bestuur moeten dit een eer-<br />

ste aanzet zijn tot meer activiteiten dan<br />

tot nu gebruikelijk was in het dorpshuis.<br />

Voor avonden waarop de plaatselijke<br />

verenigingen het gebouw niet in<br />

gebruik hebben zal geprobeerd worden<br />

om extra attracties naar het dorp te<br />

halen.<br />

Aanvankelijk was het de bedoeling<br />

om voor zaterdag Rosa King en een<br />

steel band naar Kortenhoef te halen<br />

maar door andere activiteiten van de<br />

zangeres en vakantie van de leden van<br />

de steel band is dit op de lange baan<br />

geschoven. Het bestuur van De Dobber<br />

streeft er wel naar om binnen de komende<br />

maanden Rosa King te contracteren<br />

voor een optreden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!