juli PDF

hk.kortenhoef.nl

juli PDF

Tot onze grote droefheid heeft de Here heden tot

Zich genomen, na een kortstondige ziekte, mijn

innig geliefde man, onze lieve vader en opa,

broer, zwager en oom

CORSTIAAN VAN DIJK

in de ouderdom van 77 jaar.

1 juli 1985.

Cannenburgerweg 47,

1244 RG Ankeveen.

J. van Dijk-van Neerbos

S. van Dijk

J. van Dijk-Land

Janneke

Geert

J. W. Bleesing-van Dijk

J. L. Bleesing

Peter

Robert-Corstiaan

en verdere familie

Gelegenheid tot condoleance-bezoek woensdag 3

juli a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Noordereinde 55 te-

's-Graveland.

De rouwdienst zal gehouden worden donderdag 4

juli om 10.45 uur in bovengenoemde rouwkamer

„Van Vuure" te 's-Graveland, waarna aansluitend

de begrafenis zal plaats hebben tegen 11.30

uur op de Algemene begraafplaats aan de Beresteinseweg

aldaar.

Op 1 juli behaagde het de Heere nog onverwachts

uit ons midden weg te nemen onze geliefde broer

en zwager

CORSTIAAN VAN DIJK

Kortenhoef: J. B. van Dijk

G. van Dijk-Voerman

en kinderen

A. H. v. Dijk-v. Weelden

en kinderen

H. v. Dijk-Boom

en kinderen

M. Boom-v. Dijk

en kinderen

E. Vogel


Kunst aan de Dijk

Naar aanleiding van het artikel van

21 juni 1985, over de expositie van het

werk van Jan Sluyters, tentoongesteld

door de stichting „Kunst aan de Dijk"

in het hervormde kerkje te Kortenhoef,

wilde ik op het volgende enige kritiek

uitoefenen. Door de heer B. van

Voorden werd aan uw krant medegedeeld

dat er momenteel nog maar twee

aan Kortenhoef nauw verbonden,

kunstschilders actief zijn. Dit is een

onzorgvuldig beeld, door hem weergegeven.

Naast de kunstschilders B. van

Voorden en F. Hamers, is ook de heer

Pieter Schouten actief als kunstschilder.

Het is zelfs zo, dat hij, als

enige van de drie, een geboren en getogen

Kortenhoever is, al is dat aan z'n

werk door menigeen modern en

abstract genoemd niet direct te zien. De

man heeft verleden jaar zelfs nog bij

„Kunst aan de Dijk" geëxposeerd. Dan

is er nog een punt waar ik kritiek op

zou willen uitoefenen en dat is dat de

expositie van het werk van J. Sluyters

onvolledig is weergegeven. „Naakt" is

een belangrijk aspect van het werk van

J. Sluyters en dit laat men op deze tentoonstelling

bijna niet zien. „Vleselijk

naakt" op een goed schilderij is niet iets

dat volgens de stichting in een kerk

thuis hoort. Maar, wanneer je werk

van een kunstenaar wilt laten zien,

moet je dat naar mijn mening wel volledig

doen anders bestaat de kans dat je

je doel voorbij loopt.

Kortenhoef Niels Schouten


Berger tijdelijke huisvesting aangeboden

's-Graveland erkent fout

afgeven bouwvergunning

HILVERSUM, 's GRAVELAND -- De

gemeente 's Grraveland heeft ten onrechte

een bouWvergunning afgegeven

aan de heer Baars. Deze laatste heeft de

bouw van zijn woning aan de. KoninginneWeg

in deze gemeente halverwege

moeten staken naar aanleiding van

een uitspraak van de Raad van State.

De heer Kerkhof, chef afdeling algemene

zaken van de gemeente 's Graveland,

verklaarde gisteren desgevraagd

dat „er toch sprake is geweest van een

verkeerde bouwvergunning".

Kerkhóf : „Naar aanleiding van de

uitspraak van de Raad van State, gedaan

na een schorsingsverzoek van de

gemeente Hilversum, hebben wij alles

nog eens op een rijtje gezet. We zijn tot

de conclusie gekomen dat we een verkeerde

vergunning afgegeven hebben.

We zitten nu met de heer Baars om de

tafel om tot overeenstemming te komen.

Inmiddels hebben wij hem tijdelijk

onderdak aangeboden in de vorm

van een gestoffeerde woning in Kortenhoef,

die hij heeft geaccepteerd."

Dit laatste is voor Baars erg belanirijk.

Hij heeft immers zijn huidig pand

in Nederhorst den Berg reeds verkocht.

Per 12 juli, over krap twee weken; dient

hij met zijn vrouw en twee kinderen

het huiS te verlaten.

Het conflict tussen de gemeenten

Hilversum en 's Graveland en Baars

dateert van april van dit jaar. Terwijl

Baars geheel conform een bouwvergunning

zijn huis aan de Koninginneweg

in 's Graveland laat bouwen,

maakt 'Hilversum bezwaar tegen de

bouw, omdat de woning in een straal

van vijftien meter van een naburig gelegen

gasstation van het gemeentelijk

energiebedrijf (GEB) Hilversum staat.

Dit is in strijd met richtlijnen vin de

directoraat-generaal van de arbeid,

een instantie die zich bezig houdt met

velligheidsvoorschriften en hinderwetten.

Gegrond

Om de bouw met onmiddelijke ingang

stil te leggen verzoekt Hilversum

de Raad van State om de werkzaamheden

te schorsen. Dat gebeurt.

Naar aanleiding van de uitspraak zegt

Kerkhof nu „dat het erop neer zal komen

dat het bezwaarschrift van de gemeente

Hilversum gegrond zal worden

verklaard". Dat zal betekenen dat het

huidige bouwwerk afgebróken moet

worden.

Volgens de ambtenaar heeft Baars

inmiddels een nieuwe aanvraag ingediend

voor de bouw van een woning op

dezelfde kavel, maar met inachtneming

van de vijftien meter-limiet.

Kosten die Baars maakt en die hij, door

de gemaakte fout, redelijkerwijs op de

gemeente 's Graveland kan verhalen

zullen volgens Kerkhof worden vergoed.

Zoals sloop van het reeds gebouwde,

wederopbouw elders op de

kavel tot de fase waarin het reeds gebouwde

zich nu bevindt, en kosten van

de tijdelijke huisvesting. „De gemeente

's Graveland blijkt hiervoor verzekerd

te zijn," aldus de chef van de afdeling

algemene zaken.


Verrast

In zijn reactie lijkt Baars verrast te

zijn door de uitspraken van de ambtenaren.

„Ik heb slechts enkele mondelinge

toezeggingen, ik weet op dit moment

alleen zeker dat ik een tijdelijke

huisvesting aangeboden heb gekregen.

Voor de rest weet ik dat morgen (dinsdag,

red.) het 's Gravelandse college

zich over deze zaak buigt. Ik hoop dan

het een en ander zwart op wit te

krijgen. Belangrijk voor mij is dat de

huidige bouwvergunning ingetrokken

wordt, zodat ik schadeclaims in kan

dienen."

Met het verplaatsen van de woning

denkt Baars meer last te krijgen - van

het geluid, dat het gasdrukstation

produceert. „Het toekomstige huis

staat meer in de geluidszone, en daar

ben ik natuurlijk niet erg blij mee. Ik

hoop eigenlijk dat 's Graveland mij een

gelijkwaardige bouwkavel kan aanbieden.

Maar als het niet anders kan,

dan moet het maar. Belangrijkste is dat

ik nu tijdelijke huisvesting heb, en dat

ik straks weer snel kan gaan bouwen.

En nu hoop ik eigenlijk er toch wel voor

de kerst van dit jaar in te zitten."


Bijeenkomst van commissie

'S-GRAVELAND - De 's-

Gravelandse Welzijnseommissie houdt

vanavond een openbare vergadering.

Dat gebeurt om S uur in het gemeentehuis.

Het eventueel aanwezige publiek

krijgt beperkte gelegenheid tot meespreken.

Op de agenda van de vergadering

staan ondermeer de ontwerp-subsi-

.

dieverordeningen voor hes speel-tuinwerk

en voor het aktiewerk. Daarnaast

mag de commissie haar licht laten

schijnen over het voorstel over de wijze

waarop de sport- en gymnastiekzaal

volgend jaar gebruikt zouden moeten

worden. Tenslotte ligt er nog een verzoek

om subsidie van de zangvereniging

Crescendo, waarover de commissie

b. en w. moet adviseren.


Pleinen van scholer.

verboden toegang'

(Van onze - 17Té l

s aggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — De speelplaatsen

van de 's-Gravelandse scholen worden

verboden terrein. De gemeente en het

bestuur van de protestants-christelijke

scholen hebben hiertoe besloten na

overleg met de politie. Het terrein rondom

de St.-Antoniusschool is enige tijd

geleden al door middel van een hek

duidelijk afgesloten van de buitenwereld.

De achtergrond van de maatregel

is het aantal vernielingen, dat de afgelopen

maanden nogal is toegenomen.

De schade die is toegebracht bedraagt

vele duizenden guldens.

De politie ziet met de huidige bezet-

tingsgraad en in de huidige omstandigheden

geen kans om werkelijk

doeltreffend op te treden. „Je kunt die

jongens en meisjes wel wegsturen,

maar vóór je je hebt omgedraaid zijn ze

al weer terug. Wij hebben juist wegens

de vernielingen onze surveillance bij

de scholen verscherpt. Maar we kunnen

maar weinig doen. De beste maatregel

die te nemen is, is het ophangen

van een bordje „Verboden Toegang".

Dan kunnen wij ook een bekeuring

geven. Nu is het eigenlijk gewoon

openbaar terrein".

Een aardig voorbeeld van de vernielingen

is het hek, dat het afgelopen

weekeinde sneuvelde bij de School met

de Bijbel. Schoolhoofd W. Klees, die na

1 augustus directeur wordt van de Regenboogbasisschool,

waar de huidige

School met de Bijbel, Goede Herderschool

en Beatrixkleuterschool in opgaan:

„Ze zijn er niet zo lang met hun

brommers tegenop gereden tot het hek

eruit lag. Je begrijpt iet waarvoor.

Omdat ze per se het speelterrein op

willen?"

In tegenstelling tot wat het vernielde

hek suggereert, houdt de politie het

niet op opzettelijk vandalisme, op de

behoefte onder de jongeren om in het

wilde weg te vernielen. „Het zijn kinderen

zo tussen de 14 en 18 jaar. Ze jut-

ten elkaar wat op en dan kunnen ze niet

meer terug. Dat is de gang van zaken,

denken wij. Wat doe je eraan... Je kunt

ze niet meer voor een wandeling het

bos insturen. Ze hangen wat rond tot de

jeugdsoos weer opengaat. De videospelletjes

thuis vervelen waarschijnlijk

ook vlugger dan ze hadden verwacht".

De openbare Curtevenneschool heeft

niet het meeste last van vernielingen,

maar van de rommel die de lieve jeugd

telkens weer op het schoolplein

achterlaat. Een extra complicatie is in

dit geval dat het schoolplein, met het

naastgelegen trapveldje, speciaal voor

de jeugd is ingericht, zij het voor de

kleintjes en niet de jeugd die zich op

brommers voortbeweegt en zich aan

bier en patat te buiten gaat. Na ieder

weekeinde moet het personeel van de

Curtevenneschool met de bezem het

schoolplein op om de scherven van de

bierflesjes, de blikjes, de plastic zakken

en de patatbakjes te verwijderen.

Dat laatste komt bijna wekelijlw

voor op de Goede Herderschool. En

meestal is het er niet één, maar zijn het

er een stuk of drie. „Duizenden guldens",

zucht schoolhoofd Dolman. „En

omdat ze ook het dak op gaan en de

regenafvoer verstoppen met het grind

dat daar door al dat geloop in terecht

komt, hebben we ook veel waterschade

gehad door lekkages".

Of de bordjes verboden toegang helpen,

weet niemand. Het is een mogelijkheid,

die de politie de kans geeft

bekeuringen uit te delen in plaats van

waarschuwingen. Het alternatief is een

stevig hek, zoals de St.-Antoniusschool

dat heeft. Een feit is wel, dat sindsdien,

de regelmatige vernielingen aan die

school tot de verleden tijd behoren.


Ocntendconcert

Land en Bos

's-Graveland

's-GRAVELAND — Op ,,Land en

Bos" aan de Leeuwenlaan in 's-

Graveland wordt zaterdagmorgen vanaf

half twaalf een concert gegeven.

Het is een nieuwe activiteit van een

werkgroep in samenwerking met

„Land en Bos".

Initiator is de hoornist Mees Vooren.

Het concert wordt gegeven door het

Ritmo kwintet en het Salti kwintet. Het

is de bedoeling dat meer van dit soort

evenementen worden gehouden.


Vijftig jaar bij elkaar

Het komt maar hoogst zelden voor dat

de directie van De Gooi- en Eemlander

felicitaties laat overbrengen ter Delegenheid

van een gouden bruiloft. Soms

doet zich echter zo'n bijzondere gelegenheid

voor. De familie Kempers uit

Kortenhoef vierde gistermiddag met

familie, buren en bekenden het heugelijke

feit dat zij vijftig jaar geleden tot

een echtpaar verenigd werden. Tot de

huwelijksgeschenken in die moeizame

jaren dertig behoorde een abonnement

op De Gooi- en Eemlander. Sindsdien is

het gezin Kempers hun eigen regionale

dagblad trouw gebleven.


Dit dubbele gouden feest, van vijftig

jaar trouw aan elkaar en vijftig jaar

trouw aan de kránt lokte natuurlijk het

nodige uit. Van de kant van de krant

kwam namens de directie de heer H.

Krijnen een vorstelijke taart aanbieden.

Het gemeentebestuur Liet zich

evenmin onbetuigd en zorgde ervoor

dat het gouden bruidspaar, dat 53 jaar

geleden uit Amsterdám naar de Vechtstreek

kwam afzakken, en sindsdien in

het tuiniersbedrijf het dagelijks brood

verdiende, in de bloemen werd gezet.

(Foto: Kastermans)


Regenboogschoot

verhuist

's-GRAVELAND - Na de zomer is er

geen lagere school meer, en geen

kleuterschool. Dan is er alleen nog

maar een basisschool. De leerlingen

van de 's-Gravelandse School met de

Bijbel, Goede Herderschool en Prinses

Beatrixkleuterschool varen daar wel

bij. Vanmorgen om half elf begonnen

dj al aan hun vakantie, twee dager

eerder dan voorgeschreven. De achtergrond

is dat de drie scholen na de zomer

gezamenlijk één basisschool zullen

vormen, de Regenboogschool, maar

genoodzaakt zijn gebruik te blijven

maken van drie gebouwen.

De oplossing is dat de onderbouw, dat

is de oude kleuterschool met de oude

eerste klas, de Beatrixschool gaan bevolken.

De middenbouw, de klassen 2, 3

en 4, komt te zitten in de Goede

Herderschool, en de School met de Bijbel

tenslotte krijgt de bovenbouw met

de 5e en 6e klas binnen zijn muren.

Dat betekent een gecompliceerde

verhuisbeweging, die deze week al

werd ingezet met een wandeling met

tafeltjes en al van de eerste klassen van

de Goede Herderschool en de School

met de Bijbel naar de Beatrixschool.

Dat was betrekkelijk eenvoudig. Meer

problemen verwachten team, ouderraad

en bestuur met het heen en weer

verhuizen van volumineuzer en gewichtiger

zaken als leermethodes en

documentatiecentra van de ene school

naar de andere en de andere naar de

een.

Er werd al rekening gehouden met de

noodzaak van het huren van aanhangwagens

en het inschakelen van ouders

met grote auto's. Totdat één ouderpaar

met een aanbod kwam, dat uitmondde

in de aankomst gisteren van een grote

verhuiscontainer van de Hilversumse

firma Dijkstra, compleet met 60 verhuisdozen.

Het verhuizen is nu teruggebracht

tot het veelvuldig heen en

weerlopen tussen lokaal en container..'


Herhaling

Een jaar of tien geleden gaf het veel commotie in het dorp Ankeveen: zo

halverwege het Hollands End was een meneer met zijn fabriekje voor isolerend

glas neergestreken in een leegstaand kassencomplex. Het landelijke weggetje

leek de eerste stap op het hellend vlak naar een waar nijverheidsterrein te

hebben gezet. Gelukkig was het nog in de tijd dat burgemeesters niet gehinderd

werden door inspraak en er al dan niet met politiebescherming op uittrokken om

dergelijke misstanden te „redresseren", zoals een burgemeester dat toen placht

uit te drukken.

Een andere meneer heeft nu hetzelfde kassencomplex uitverkoren als pied

terre voor een handeltje in tweedehands auto's. Veel administratie was daarbij

niet nodig, dus het kantoor werd ingericht als woning. Opnieuw ontstond er wat

commotie, want vele inwoners dorpelingen herinneren zich wat er met het

isolerend glas gebeurde. Hoewel burgemeester Van de Walle inspraak toestaat,

heeft hij de verontrusten onder de Ankeveners beloofd op 1 - 4. zullen treden. De

geschiedenis herhaalt zich, wellicht ook in Ankeveen.


„Alles is genade”

Efeziërs : 2

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor

.ons heeft betekend, geven wij kennis dat heden,

na een langdurig en moedig gedragen ziekte, van

ons is heengegaan mijn man, onze zorgzame vader

en lieve opa

EVERT VERHOEF

op de leeftijd van 69 jaar.

A. J. Verhoef-van Schaik

Kinderen en

kleinkinderen

9 juli 1985.

Stichtsekade 43, 1244 NV Ankeveen.

De overledene is opgebaard in de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Noordereinde 55 te

's-Graveland. Aldaar gelegenheid tot condoleancebezoek,

vrijdag 12 juli a.s. van 19.00 tot 20.00

uur.

De rouwdienst, te leiden door de weleerwaarde

heer ds. P. F. Th. Aalders, zal worden gehouden

op zaterdag 13 juli om 10.00 uur in voornoemde

rouwkamer „Van Vuure" te 's-Graveland,

waarna aansluitend tegen 11.00 uur de teraardebestelling

zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats

aan de Beresteinseweg aldaar.


RAADSCOMMISSIES KOMEN ER NIET Uk

Geen zekerheid over 's-Gravelandse kabel

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND „2o goed en zo

goedkoop mogelijk, dat is het uitgangspunt",

benadrukte wethouder

Fiering het standpunt van het college

van b. en w. van 's-Graveland over de

aanleg van kabeltelevisie. De adviescommissies

voor financieren en voor de

centrale antenne hebben zich de afgelopen

dagen weer eens over dit voor 's-

Graveland nijpende probleem gebogen.

Het is niet zeker of de verstrekte

adviezen ertoe zullen kunnen leiden

dat de raad voltiende week donderdag

ook een uitspraak gevraagd zal worden

over een opdracht aan het ene of het

andere installatiebureau. Wel is te

verwachten,' aldus Ben Fiering, - dat er

een verzoek komt om alvast maar een

krediet ter beschikking te stellen.

Twee weken geleden dook daags'

voor de raadsvergadering een nieuwe

en goedkopere offerte op voor de aanleg

van de kabel in de 's-Gravelandse

bodem. Dat had tot gevolg dat de raad

besloot geen besluit te nemen over het

voorstel van b. en w. om met de Weesper

firma Hirschmann in zee te gaan,

voor er een zinvolle vergelijking was

gemaakt tussen de twee offertes. Dat

zou in de commissievergaderingen gebeuren.

Diepgaand onderzoek heeft de

afgelopen weken niet kunnen plaats

vinden. De commissies zijn dan ook

niet erg ver gekomen. Beide hébben het

college aanbevolen nogmaals een -

vulling te vragen van de firma rschmann,

omdat de nieuwe offerte

de firma Bosch-Blaupunkt uitgaat `. .i

een iets afwijkend systeem.

In de commissie-financiën verliep de

discussie nog redelijk soepel. Het

kwam er uiteindelij op neer dat een

voorstel van de heer Krijnen (Dorps-

belangen) om de twee bedrijven een

definitieve offerte te laten indienen het

moest afleggen tegen de suggestie van

de heer Albeda (VVD) om de prijs van

Hirschmann te vragen voor het technisch

nieuwer systeem dat Bosch wil

aanleggen. Door dat nieuwe systeem

kan Bosch wat goedkoper werken.

Binnen de commissie CAI laaiden

allerlei emoties op. De heer Albeda

suggereerde dat andere leden van de

commissie, en hij doelde kennelijk op

Krijnen en Boonstra, stiekum met de

aanbieding van Hirschmann naar de

concurrentie waren gelopen. De belángengroepenvertegenwoordigers

Kos-

ter en KnOok voelden zich in de ru

aangevallen, omdat er immers al ee

advies was uitgebracht door de co=

missie.

Dat bracht wethouder Fiering, die d

commissieleden overigens toeston

onderlinge vetes breeduit op tafel 1

leggen, uiteindelijk tot de uitspraa

dat het niet gaat om welk bedrijf de ee

krijgt de 's-Gravelandse kabel aan

mogen leggen, maar om de vraag wel

bedrijf dat het best en het goedkoop:

kan doen. De commissies waren niet i

staat daarover duidelijkheid te ver

schaffen.


Ankeveen kan

zijn Kooibrug

terugkrijgen

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

ANKEVEEN, KORTENHOEF — Het

begint er in alle ernst op te lijken dat de

Kooibrug, in het Ankeveense Hollandsch

End, binnen afzienbare tijd in volle

eer en glorie zal worden hersteld. Vanuit

de Vereniging Curtevenne is de

Actie Kooibrug Terug op gang gebracht,

en sinds kort is een actiecomité

doende de nodige vaart achter het geheel

te zetten. Het geheim achter het

optimisme dat het project sinds kort

omgeeft, is een wijziging in de plannen.

Als het doorgaat, keert de Kooibrug

terug, maar dan niet als echte ophaalbrug.

Het zullen evenwel slechts de

deskundigen zijn die het verschil in één

oogopslag kunnen waarnemen.

De Vereniging Curtevenne strijdt al

vele jaren voor onder meer het herstel

van de ophaalbruggen die het landschap

in Ankeveen en Kortenhoef

plachten te sieren. Een aantal van die

voormalige fraaie bruggen kan nooit

meer terug keren. Maar het begint er

op te lijken dat het succes van de jaren

zeventig in aangepaste, afgeslankte

vorm wordt herhaald.

Tien, vijftien jaar geleden slaagde de

Vereniging Curtevenne, met overigens

de volle medewerking van de gemeentelijke

autoriteiten, er in om te bewerkstelligen

dat de Kortenhoefse

Graversbrug en Kattenbrug terug-

keerden in het landschap, na een afwezigheid

van enige jaren. Het grootste

geheim achter die actie was het bestaan

van fraaie ijzeren bruggen, die

ooit de sluis van Nigtevecht sierden,

maar daar het verkeer al te zeer hinderden.

De oorspronkelijke Kooibrug sierde

tot 1945 in volle glorie het Hollandsch

End. De Duitsers bliezen de brug tegen

de bevrijding echter op. Een vervanger

werd in de nabijheid gevonden, in de

Horstermeer. Die keuze bleek fataal.

Twintig jaar geleden stortte het 2000

kilo wegende contragewicht van de

brug op de kabine van een passerende

vrachtwagen. Een inwoner van Hilversum

en van Nederhorst den Berg

kwamen daarbij om het leven.

De Hollandsch Ankeveense Polder

raakte prompt in financiële moeilijkheden.

Het ongeluk had tot gevolg

dat ook de Kortenhoefse bruggen aan

'een minitieus onderzoek werden onderworpen,

wat het einde betekende

van de toenmalige Kattenbrug en

Graversbrug.

Loterij

Het plan is nu de Kooibrug te

voorzien van een prachtige houten bovenbouw,

zonder dat het evenwel de

bedoeling is dat die bovenbouw er ook

op berekend is het zes ton wegende

brugdek op te tillen. Dat heeft tot gevolg

dat de kosten van de hersteloperatie

beperkt blijven tot een bedrag dat

rond de $ 25.000 schommelt. Het actiecomité,

waarin onder meer zitting

hebben Wieco Boonstra van de plaatselijke

Rabo-bank en J. van den

Broeck, heeft de Kortenhoefse meester-timmerman

Piet Dekker bereid

gevonden, de constructie voor zijn rekening

te nemen.

„In het comité van aanbeveling hebben

behalve de twee genoemde actievoerders

ook de Hilversumse notaris

Stolp sr., bankdirecteur F. Wijnen,

bouwondernemer Gerard Torsing,

Curtevennevoorzitter/kunstschilder

Flip Hamers en Natuurmonumentenopzichter

Piet Honig zitting genomen.


VRIJDAG 12 JULI 1985

WELLICHT KOMEND NAJAAR AL BOUWEN

Bouwplan FAK-terrein

ontmoet geen. bezwaren

's-GRAVELAND — Als het meezit,

kan in de loop van het najaar, of anders

in het begin van 1986 een begin worden

gemaakt met de verwezenlijking van

woningbouw op de plaats waar tientallen

jaren de FAK-fabriek heeft gestaan.

Op dit terrein op de hoek van de

Emmaweg, de Zuidsingel en de Reigerlaan

kunnen volgens het bouwplan

dat de afgelopen maand ter inzage

heeft gelegen op het raadhuis, 24

premiewoningen een plaatsje vinden.

Tegen het plan zijn geen bezwaren

kenbaar gemaakt.

De voormalige fabriek is al geruime

tijd buiten gebruik. Dat betekent dat

ook al lang gesleuteld wordt aan

plannen om tot een nieuwe bestemming

te komen. Nog niet zo lang

geleden werd in gemeentelijke kring de

voornaamste hoop gericht op de posterijen.

Er waren contacten met de PTT

om tot een verplaatsing van het huidige

postkantoor te komen.

Het betrekkelijk jeugdige gebouw

van de FAK-fabriek zou behalve als

onderkomen voor een nieuw, en aanzienlijk

gunstiger gelegen postkantoor

tevens als raamwerk voor een reeks

woningen voor kleine of incomplete

gezinnen gaan dienen. Het idee stond

de VIT bij nader inzien niet aan.

Ruim een jaar geleden echter werd

voor het terrein een plan voor eengezinswoningen

getekend. Toen zich

vervolgens de mogelijkheid voordeed

dat de gemeente met een half miljoen

subsidie van rijkswege het terrein kon

kopen, kwam sociale woningbouw

binnen bereik. In de laatste raadsvergadering

werd in het koopcontract nog

een extra voorwaarde opgenomen ten

aanzien van bodemvervuiling. Dit gebeurde

nadat een geringe mate van

vervuiling was aangetroffen.

Clausule

Vanuit de gemeenteraad was steeds

bij b. en w. aangedrongen op een ontsnappingsclausule,

om te voorkomen

dat de gemeente zou moeten opdraaien

voor de vervuiling die door de

voormalige fabriek van elektrotechni-

sche apparatuur zou zijn veroorzaakt.

Maandag is de termijn verstreken

waarbinnen de gemeente een beroep op

die clausule kan doen, en dan nog alleen

als de opruimingskosten de 1,3 ton

te boven gaan.

Het bouwplan, dat afkomstiwis van

het bureau Van der Goes, voorziet in

eengezinswoningen in de premiesector,

en in verschillende typen. De gemeente

's-Graveland beschikt echter niet over

de benodigde „contingenten", de subsidietoewijzingen

van het ministerie van

volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Omdat de kans groot is dat het

bouwplan in de loop van het najaar

goedkeuring van gedeputeerdé staten

krijgt, hoopt het gemeentebestuur op

de herverdeling van toewijzingen die

in september pleegt plaats te vinden. In

gewestelijk verband wordt dan bekeken

welke gemeente nog „woningen"

over heeft, en welke gemeente wel met

een goedgekeurd bouwplan zit, maar

zonder medewerking van ministeriële

zijde.


10 De heer J van Rijn, thuis in zijn luie stoel, „Met je eigen wijk word je echt de

postbode, een soort vertrouwensman". (Foto: Kastermans)

JUBILARIS GAAT IN DE VUT

Postbode Van Rijn

na vijfentwintig

jaar weg bij PTT

(Van onze medewerker

Jan-Jaap de Kloet)

's-GRAVELAND — De 's-

Gravelandse postbode J. van Rijn

neemt na vijfentwintig jaar trouwe

dienst afscheid van de PTT. Hoewel de

officiële datum pas 1 augustus is, heeft

hij gisteren de dubbele receptie (voor

afscheid en jubileum) gegeven.

De nu 61-járige 's-Gravelander heeft

voordat hij bij de PTT ging werken het

slagersvak uitgeoefend. De overstap,

die hij een kwart eeuw geleden maakte,

lijkt op het eerste gezicht wonderlijk

maar heeft zeer praktische redenen. De

heer Van Rijn: ,`,Ik heb zo'n tweeënt-

Wintig jaar in de slagerij gewerkt.

Daarbij was ik eigenlijk alleen 's zondags

thuis. De rest van de week was het

hard werken. En naast in de winkel

staan moest ik ook vaak bestellingen

rondbrengen. Als je jong bent is dat

geen probleem, maar op een gegeven

moment ga je trouwen, krijg je je gezin

en als je dan nooit thuis bent, is dat niE

leuk". Vandaar zijn sollicitatie bij de

's-Gravelandse post. Daar kwam een

vacature, doordat Evert Hilhorts met

pensioen ging. Van Rijn was de zesde

op de lijst van kandidaten. De eerste

vijf vielen af. Zij werden door de bedrijfsarts

afgekeurd.

De eerste - TtEaand liep Van Rijn mee

met Nico Holdinga die hem de verschillende

wijken in Kortenhoef leerde

kennen. „Toen ik eenmaal zelf de wijk

liep heb ik wel eens gedacht: waar ben

ik aan begonnen. Ik had nog helemaal

geen inzicht in de buurten. Ja, toen heb

ik wel eens wat fout gedaan", zo herinnert

de jubilaris zich zijn begintijd.

In de eerste zestien jaar van zijn

loopbaan zat Van Rijn in een roulatiesysteem.

Steeds een wisselend deel van

de gemeente. Daarna kreeg hij een

vaste wijk. Dagelijks liep hij over de

Kerklaan, Koninginneweg, Cannerburgerweg,

Herenweg en Kwakel. „In

die tijd gaan de mensen je wel goed

kennen. Dat is heel leuk", zo vervolgt

de scheidende postbode zijn verhaal.

„Als je in de roulatie zit ben je eigenlijk

meer een nummer. Met je eigen wijk

word je echt de postbode, een soort

vertrouwensman".

.1.1Q1.1-01.1.0%.0.1.IG 11.111Ly

Ankeveen - 's-Graveland - Korte - ;.hoef

chief/Verz. ..................................

........ 6.001.11...EEMI4A. NP.ER ........

v.nr.

Reg.nr. ..... .4.3L ....

turn ................ Li..1985 .......

Ziek

Door deze situatie werd Van Rijn

steeds vaker opgehouden bij het uitvoeren

van zijn taak door de vele koppen

koffie die hem werden aangeboden.

Was hij er een tijdje niet dan

werden er altijd wel een paar klanten

ongerust. Van Rijn: „Ik ben zelfs

tijdens mijn vakantie thuis opgebeld.

Ik was een week vrij. Vroeg die mevrouw

of ik misschien ziek was. Dat is

toch aardig als het zo gaat".

Naast het oponthoud onderweg

stapte Van Rijn ook thuis wel even

binnen om een kop koffie te nuttigen

„Maar dat mocht hoor. Ik had daal

twintig minuten voor gekregen".

Nu Van Rijn met de VUT gaat is ei

een einde gekomen aan de dagelijkse

gang naar het postkantoor om de binnengekomen

brieven, kaarten en pakketten

te sorteren. Nu krijgt hij meer

tijd voor zijn hobbies, waaronder zijn

tuin in het Spanderswoud. Samen met

zijn vrouw vormt deleer Van Rijn al

jaren het kostersechtpaar voor de hervormde

kerk aan het Noordereinde.

Hoewel hij nooit met tegenzin naar

zijn werk is gegaan zegt 'de heer Van

Rijn: „Met zo'n winter als we de af gejopen

keer hebben gehad hoef ik er nu

niet fineer uit. Onweer, regen of , die

gladheid met sneeuw en zo. Dat hoeft

gelukkig niet meer".


VRIJDAG 19 JULI 1985

RAAD 'S-GRAVELkND VERDEELD

Nieuwe wethouder

krijgt kritiek

tijdens benoeming

(Van onze verslaggever

Wim Otten)

's-GRAVELAND -- De nieuwe wethouder

Dick 't Hoen (VVD) van 's-

Graveland is gisteravond zeker niet

kritiekloos benoemd. Met name de oppositie-voerende

fracties Algemeen

Belang, Dorpsbelangen en PvdA hebben

bij voorbaat al uitgesproken, dat ze

weinig vertrouwen hebben in de liberale

wethouder. Hij neemt trouwens de

opengevallen plek in, die is ontstaan

door het onverwachte vertrek van

wethoudster Carla Folkers (VVD) vorige

maand.

„Toen onze fractie nog een coalitie

had met de VVD, is al gebleken hoe

onbetrouwbaar 't Hoen is. Daarom

verzetten wij ons tegen zijn benoeming",

aldus Joke van Raam van de

PvdA. Zij is vorig jaar door een motie

Ivan liberale zijde met steun van het

CDA naar huis gestuurd als wethouder,

waarvan zij gisteravond nogmaals

zei dat „onterecht" te vinden. „Er is

toen een grote fout gemaakt".

Co de Kloet had niet veel meer lovende

woorden over voor 't Hoen. „We

kunnen geen steun geven aan de benoeming.

We hebben geen vertrouwen

in hem. Dat is een kwalitatief oordeel

op basis van zijn drie jaar raadslidmaatschap.

En dan een politieke

stellingname: De VVD heeft het bestuur

in deze gemeente danig verziekt.

Een VVD-wethoudster verzaakt haar

taken en dan komt er nu een volstrekte

nieuweling. Beschouw dit niet als een

aanval op 't Hoen, maar. op de VVDmentaliteit

ten aanzien van het besturen

van een gemeente".

Ook Wim de Kwant van de éénmansfractie

Dorpsbelangen sprak, van

een „verziekt gemeentebestuur". „We

moeten allemaal onze verantwoordelijkheid

beseffen. We krijgen nu geen

goed functionerend college. Tegen de

burgemeester wil ik alleen maar zeggen:

IJ krijgt een bord vol proble-

'men!(....) 't Hoen is niet geschikt voor

personen en in de portefeuille sociale

zaken krijgt hij juist met persoonlijke

problemen te maken. Dit is voor de bevolking

van 's-Graveland een treurige

zaak. Over de VVD praat ik niet meer,

de verantwoordelijkheid ligt nu bij het

CDA".

De CDA-fractie Steunde de liberalen

en was dus voor benoeming van Dick 't

Hoen als wethouder. „We achten het in

het belang van de gemeente, als er weer

een coalitie van CDA en VVD komt en

we zijn voor de kandidatuur", aldus

Harry Veltman van de Christen-democraten.

De stemming met zeven voor de

benoeming en vijf tegen wees uit, dat

de fracties Dorpsbelangen, Algemeen

Belang en PvdA niet akkoord zijn gegaan

met de benoeming. Na de

stemming is 't Hoen achter de collegetafel

gaan zitten en burgemeester Van

ier Walle zette de vergadering voort.


R. Kuijt nieuw

raadslid VVD

's-Graveland

's GRAVELAND — De 's Gravelandse

gemeenteraad is sinds donderdag

weer voltallig. De heer R. Kuijt uit

Ankeveen werd beëdigd en daarmee

zijn weer alle raadszetels bezet.

Kuijt, 34 jaar, is voordien ongeveer

vier jaar voorzitter van de plaatselijke

liberale afdeling geweest en heeft dus

alle wethouderswisselingen en perikelen

die daarmee samenhangen van nabij

meegemaakt. Dat heeft hem niet

afgeschrikt.,,Dat is allemaal verleden

tijd. Je moet vooruit kijken. We gaai

met frisse moed verder"

Hij noemt zichzelf „ 'n fervent VVDer.

Toen ik mij op de kandidatenlijst

liet zetten, wist ik dat ik mogelijk in de

raad zou komen. Ik zie er ook niet tegen

op. sterker zelfs, ik heb me ook al beschikbaar

gesteld voor een volgende

periode".

Het nieuwe VVD-raadslid is in het

dagelijks leven directeur van een

.Crest-hotel. 'n Drukke functie, zo geeft

hij toe, maar het raadslidmaatschap

kan er nog wel bij. „Het betekent gewoon

dat ik wat minder vrije tijd heb".


Op 21 september

Markt Kortenhoef

gaat zeker door

KORTENHOEF — Op de Kerklaan in

Kortenhoef zal dit jaar voor de derde

keer een braderie gehouden worden.

Op zaterdag 21 september zullen er

kraampjes staan tussen de Smitsbrug

en de Julianaweg.

Het heeft er even naar uitgezien dat

het gemeentebestuur van 's-Graveland

geen toestemming zou verlenen voor

het houden van de markt. Het initiatief

werd twee jaar geleden genomen. Toen

was het de bedoeling dat de plaatstelijke

middenstand met de braderie het

verlies zou compenseren van de aanleg

van het riool. De markt verregende

echter in 1983. Om dat weer goed te

maken werd er een jaar later weer een

braderie op de Kerklaan gehouden.

Niet alleen was er vanuit de wijde

omtrek belangstelling voor het huren

van een kraam, het publiek kwam ook

massaal naar Kortenhoef. Mede door

dit succes wilden de organisatoren dit

jaar weer een markt.

Het gemeentebestuur voelde daar in

eerste instantie niet voor omdat de

oorspronkelijke doelstelling was bereikt.

Tegen dit besluit werd beroep

aangetekend. Tijdens een hoorzitting

maakte één van de initiatiefnemers

duidelijk dat het door laten gaan van

de markt vele voordelen met zich mee

brengt. De winkeliers uit eigen dorp

kunnen zich van hun beste kant laten

zien en Kortenhoef trekt veel mensen

op de bewuste zaterdag.

Al met al reden om weer aan de slag

te gaan. Uiteindelijk hebben b. en w.

begrip getoond voor de argumenten.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag

deelde burgemeester P. J. M.

van de Walle mee dat een nieuw verzoek

om de markt te houden gehonoreerd

zal worden.


's-Gravelend reserveert geld voor kabeltelevisie

(Van onze verslaggever

Wim Otten)

GRAVELAND — De gemeented

van 's-Graveland heeft gisterad

besloten meer dan 2.9 miljoeri

en voor de aanleg van kabeltelee

uit te trekken. Het signaal wordt

jner tijd betrokken van de CAI

versum. Het abonnementstarief is

rshands vastgesteld op 115.16 per

nd. Hierop wordt een korting van

0 doorgevoerd:waarmee het getebestuur

de uitgekeerde gasst

terug wil laten vloeien naar de

ers.

vleier is ook het besluit genomen de

firma Hirschmann in Weesp in principe

de aanleg te laten verrichten. Over

de keuze van de aannemer is nog flink

gediscussieerd. De fractie Dorpsbelangen

wees niet een notitie nogmaals op

de lager uitvallende offerte van

Bosch/Blaupunkt. Ten eerste lijkt op

de aanneemsom ruim 117.0(10 gulden

bespaard te kunnen worden en ten

tweede vallen de onderhoudslasten

ruim 124.000 gulden lager uit in de berekening

van deze fractie. „Het gevraagde

krediet is door de nieuwe gegevens

achterhaald en dient gesteld te

vvorden op 2.797.529.-", aldus de notitie

van Dorpsbelangen.

Een voorstel om met de tweede onderneming

in zee te gaan, haalde echter

geen meerderheid. De meerderheid gaf

op voorstel van de CDA-fractie toch de

voorkeur aan Hirschmann, omdat die

een beproefd systeem aanlegt, waarmee

de gemeente het minste risico lijkt

te lopen. Bosch/Blaupunkt levert weliswaar

het nieuwste materiaal op kabelgebied,

waarover minder gebruikerservaring

bestaat.

Die „knaak" korting op het

maandtarief heeft overigens 'ook wat

stof laten opwaaien gisteravond. Joke

van Itatun (PvdA) vond het geen juiste

zaak om de gaswinst op deze manier

aan de burgers terug te bezorgen. Ze

zag een betere besteding in het bestrijden

van de lasten van de gemeentelijke

leningen. Volgens haar is het op

deze manier mogelijk om in de toekomst

belastingverhogingen voor de

inwoners van de gemeente te voorkomen

of in elk geval zo miniem mogelijk

te houden. Zij werd niet in haar mening

gesteund door CDA en VVD.

Wim de Kwant van Algemeen Belang

vond het eveneens geen goede beslissing

om de gaswinst via korting op

het kabeltarief naar de burger terug te

brengen. „Niet iedereen wil een aan-

sluiting, dus niet iedereen krijgt wat

van die winst, waaraan iedere gasverbruiker

wel heeft betaald". PvdA en

Algemeen Belang vormden een minderheid,

dus ging het collegevoorstel

door.

Wat wel zonder slag of stoot is aangenomen

door de raad. is het voorstel

om de Curtevénneschool met een tiende

lokaal te vergroten. Dit moet gebeuren

op basis van de prognose voor

het leerlingenaantal. Dat moet in de

toekomst groot genoeg zijn voor de

bouw van een extra lokaal. Het ministerie

van onderwijs en wetenschappen

heeft al medewerking toegezegd.


eugroep

protésteert

tegen tracé

rioolpijpen

(Van onze medewerker

Jan-Jaap de Kloet)

's-GRAVELAND — De kerngroep

Hilversum en omstreken

van de vereniging milieudefensie

heeft bij de Raad van

State een schorsingsverzoek en

een beroepschrift ingediend

tegen een zogeheter bronneringsvergunning

va_ . gs van

Noord-Holland. De vergunning

is bedoeld voor het w gpompen

van water tijdens le aanleg

van een rioolpersleiding in de

voormalige belt Groenewoud

in Kortenhoef. De werkzaamheden

worden uitgevoerd

door het zuiveringschap Amstel-

en Gooiland.

Door de belt zal een pijp komen voor

de rioolwaterzuiveringsinstallatie in

de Horstermeer. Het rioolwater van

Hilversum-West zal naar deze installatie

worden gepompt. Met de aanleg

van de pijpen heeft de milieukerngroep

geen problemen. Het gaat de milieuactivisten

alleen om het tracé dat gekozen

is door het zuiveringschap Amstel-

en Gooiland.

Volgens de kerngroep is het nog te

onzeker wat de precieze inhoud van de

inmiddels gesloten belt is. Wel staat

vast dat naast het huishoudelijk afval

ook chemische afvalprodukten op de

stortplaats zijn gedeponeerd. ,Hierdoor

is het grondwater vervuild", zo

meldt de werkgroep. „Hoe ernstig deze

vervuiling is, is nog niet bekend."

Omdat deze onzekerheden nog bestaan

vindt de kerngroep het onverstandig

de graafwerkzaamheden voor

de aanleg van de persleiding door de

belt uit te voeren. Want door „verstoring

van de voormalige belt" is het niet

uitgesloten dat „de vervuiling in de

omgeving wordt verspreid met alle gevolgen

van dien voor de omgeving. Met

name de kwekerijen en het natuurgebied."

Meewerken

Het uitsluitend ageren tegen het nu

gekozen tracé vindt de kerngroep niet

juist. De leden zijn zich er van bewust

dat de persleiding er moet komen. Zij

willen dan ook meewerken aan het

uitzoeken van een nieuwe route door

het gebied, maar dan zonder dat daar

„overwegende milieubezwaren" aan

kleven.

Het schorsingsverzoek aan de Raad

van State moet er voor zorgen dat de

beslissing van gs van Noord-Holland,

om de vergunning te verlenen, op korte

termijn wordt teruggedraaid. Het beroepschrift,

dat ook naar Den Haag is

verstuurd, dient ervoor dat de werkzaamheden

worden uitgesteld totdat er

een 'beter' tracé voor de leidingen is

gevonden.

Het was gisteren nog niet bekend

wanneer de Raad van State een beslissing

zal nemen over de ingediende


D.'t Hoen (VVD) nieuwe

wethouder 's-Graveland

(Van onze verslaggever

Wim Otten)

's-GRAVELAND — De meerderheid

van de gemeenteraad van 's-

Graveland heeft gisteravond de

VVD'er Dick 't Hoen tot nieuwe wethouder

benoemd. Hij komt op de plek

van zijn ex-fractiegenote Carla Folkers

te zitten, die vorige ma andonverwacht

is opgestapt uit het college en de

raad.

't Hoen kreeg volledige steun van zijn

eigen fractie en het CDA. de coalitiepartners.

Geen vertrouwen kreeg hij

van de oppositie. Zowel PvdA, Algemeen

Belang als Dorpsbelangen achtten

hem niet de geschikte man voor dé

functie. Hem wordt gebrek aan bestuurlijke

ervaring aangerekend.

't Hoen zit nu ruim drie jaar in de

gemeenteraad van 's-Graveland, „de

gemeente waar de wethouders sneller

gaan dan komen". Alleen al in de afgelopen

drie jaar zijn drie bestuurders

vertrokken.


College

verdeelt taken

's GRAVELAND — De nieuwe wethouder

in 's-Graveland D. 't Hoen, zal

de volgende zaken onder zijn hoede

nemen: onderwijs, sociale zaken, verkeer,

economische aangelegenheden en

welzijn met daarbij culturele-, sporten

jeugdzaken.

Het college heeft in verband met het

aantreden van de heer 't Hoen de portefeuilles

onieuw verdeeld. Wethouder

Fiering houdt woonruimtezaken, milieuhygiëne,

financiën en belastingen

in zijn map. Volkshuisvesting en

ruimtelijke ordening zal door het gehele

college worden gedaan, waarbij

burgemester P. J. M. van de Walle als

coordinator zal optreden.

De heer Fiering is als loco-burgemeester

aangesteld. Het wekelijks college

overleg is vastgesteld op dinsdagmorgen.


Initiatief nieuw bestuur De Dobber

Play-back optreden na

wielerronde Kortenhoef

's-GRAVELAND — Het vernieuwde

bestuur van dorpshuis De Dobber in

Kortenhoef heeft besloten om na de

wielerronde van Kortenhoef zaterdag,

allerlei activiteiten te organiseren.

Twee sterren van de KRO's Playback

Show en een rock band staan op het

programma.

Binnen het huidige bestuur leefde de

gedachten dat er een behoefte was om

na de wielerronde nog iets te organiseren

„om 's avonds nog eens na te

praten".

Vanaf ongeveer 18.00 uur zullen de

twee artiesten uit de play-backshow

optreden. Omdat de stemmen van beide

„sterren", veel op die van Neil Dia-

mond en Barbra Streisand lijken worden

hun werkelijke namen niet in het

programma vermeld. Zij zingen dus live

in De Dobber. Daarbij zingen zij niet

alleen liedjes van de twee genoemde

grootheden, maar komt er ook eigen

werk aan bod. Bovendien zal het

tweetal een duet ten gehore brengen.

Met inbegrip van de pauzes zal dit optreden

tot ongeveer 22.00 uur duren.

Na de twee vocalisten zal de band

Grand Mistake het toneel in de grote

zaal van De Dobber in beslag nemen.

Deze formatie speelt voornamelijk

werk uit de jaren zestig. De band speelt

tot ongeveer 1.00 uur. De toegang voor

de avond in De Dobber is gratis.

Voor het bestuur moeten dit een eer-

ste aanzet zijn tot meer activiteiten dan

tot nu gebruikelijk was in het dorpshuis.

Voor avonden waarop de plaatselijke

verenigingen het gebouw niet in

gebruik hebben zal geprobeerd worden

om extra attracties naar het dorp te

halen.

Aanvankelijk was het de bedoeling

om voor zaterdag Rosa King en een

steel band naar Kortenhoef te halen

maar door andere activiteiten van de

zangeres en vakantie van de leden van

de steel band is dit op de lange baan

geschoven. Het bestuur van De Dobber

streeft er wel naar om binnen de komende

maanden Rosa King te contracteren

voor een optreden.

More magazines by this user
Similar magazines