februari PDF - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl

februari PDF - Historische Kring In de Gloriosa

wisten hebben we opgezocht en geke-

ken wat er mogelijk was. We proberen

dan altijd te kijken naar typerende

gebouwen. Bovendien worden de °rij

derwerpen zo gekozen dat het geheel

gevarieerd blijft. Dus niet alleén maar

boerderijen of alleen landhuizen. Ook

moet Bram bekijken of de keuze voor

een pand artistiek gezien de juiste is".

Bram Arnoldus vult op dit punt Paul

de Ruig aan: „Ik heb een hekel aan de

geijkte plaatjes van Schaep en Burgh,

het Rechthuis in Kortenhoef en van

Trompenburg. Die zijn allemaal al

platgefotografeerd. Wel moet je zo

kiezen dat het duidelijk herkenbaar is

voor de bewoners van het dorp. Dat is

soms wel moeilijk".

De drie kernen van 's-Graveland

(Ankeveen, Kortenhoef en 's-

Graveland) worden eerlijk verdeeld en

krijgen ieder twee bladen in de kalen-

• De theekoepel in Ankeveen zoals hij in de kalender voorkomt. (Tekening:

Arnoldus)

der. Omdat de ruimte beperkt is wor-

den onderwerpen die niet aan bod ko-

men in een agenuzi genoteerd. De Ruig

• kan al vertellen dat voor volgend jaar

onder meer de boerderij Berg en Vaart

aan de Cannenburgerweg in Ankeveen

op het programma staat.

Op pad

Als er dan uiteindelijk zes tekeningen

gemaakt kunnen worden voor de

,kalender gaat Bram Arnoldus meestal

in de zomermaanden op pad.

„Ter plaatse besteed ik ongeveer vier

uur aan een object. Daarna is het voor

drie kwart klaar. De afwerking doe ik

thuis".

Bij zijn werk verleent Arnoldus

zichzelf enige mate • van artistieke

vrijheid. „Het kan zo uitkomen c

groep bomen voor een goede com

op het blad nét even verkeerd

Nou, die verplaats ik dan gewon

Deze veranderingen pas ik allee

omgeving toe. De panden zelf 1.

getekend zoals ik ze aantref

moeilijkheid bij de opdracht var

Gloriosa" zit in de jaargetijden.

dus: „De tekening voor het blJ

januari en februari moet er

uitzien. Met sneeuw en waar m

ijs in de sloten. Het komt dan vl

ik met mijn mouwen opgestrc

een pilsje naast me aan een wil

zicht bezig ben".

Met het resultaat is De Ruig

vreden. Naar zijn mening is de

der nog mooier dan vorig jaar. Ir

van bruine inkt is nu zwarte ge

zodat de platen nog duidelijke

Voor 1986 staat weer een kaler

stapel. Naar alle waarschijnl

zal Bram Arnoldus weer worc

vraagd om de prenten te makr

zal er volgens een andere tx

worden gewerkt.

Volgende week zal het

exemplaar van de kalender va

officieel worden overhandigd

burgemeester van 's-Gravela

heer P. .1. M. van de Walle.


Mijn man is thuis opgebaard.

Deze dagen liever geen bezoek aan huis.

De begrafenis zal plaats hebben donderdag 7 februari

a.s. tegen 11.30 uur op de Algemene Begraafplaats

bij de Ned. here. kerk aan de Kortenhoefsedijk

te Kortenhoef.

Gelegenheid tot cimdoleren direkt na de plechtigheid

in de aula van voornoemde , begraafplaats.

Op 2 februari hebben wij voor altijd afscheid

moeten nemen van onze lieve broer, zwager en

oom

J. VAN MEERTEN

Kobus heeft veel geleden, maar de wijze waarop

hij dat gedragen heeft was zo hoogstaand, dat het

voor ons altijd een voorbeeld zal blijven.

Namens:

fam. Van Meerten

fam. uit den Bosch

hen imizonuel wuoiu van dank wil ik richten tot

de H.H. Doktoren, H. H. Hemmes en W. W.

Schermerhorn voor de goede en fijne begeleiding

en verzorging van mijn innig geliefde man

JACOBUS (KOBUS) VAN MEERTEN

echtgenoot van Grietje uit den Bosch

Kortenhoef, 5 februari 1985.

G. van Meerten-uit den Bosch


kabeltelevisie

komt dichterbij

's-GRAVELAND - De gemeentelijke

commissie centrale antenne bespreekt

woensdag 6 februari het ontwerp-enquêteformulier,

waarmee de gemeente

te zijner tijd zal informeren naar de

bereidheid onder de bevolking om zich

te laten aansluiten op een gemeentelijk

kabeltelevisienet. De vergadering

vindt plaats in het gemeentehuis «—

begint om 20 uur.

Op de agenda van de bijeenkomst

staan nog een aantal onderwerpen die

erop wijzen dat een 's-Gravelandse

kabel langzaam maar zeker nadert.

Het rapport met de drie offertes voor

de aanleg van de kabel ligt voor, evenals

een overzicht van de financiële gevolgen

van de overgang van de bestaande

twee systemen van de woningbouwvereniging

naar de gemeente.

Tevens wordt een overzicht gegeven

van lopende zaken zoals het verhaal

van door particulieren aan de antenne-inrichting

veroorzaakte schade, en

problemen met het innen van abonnementsgelden.


KORTENHOEF — In het dorpshuis

De Dobber waren voor de discussieavond

over de gemeentepolitiek alles

bij elkaar 23 belangstellenden komen

opdagen. Onder die 23 bevonden zich

evenwel ook de zes raadsleden. die

geacht werden te discussiëren en

vragen van het publiek te beantwoorden.

Ook gespreksleider Sierk

Binnerts mag eigenlijk niet worden

meegeteld. Met andere woorden, overmatig

veel belangstelling is er niet voor

de 's-Gravelandse dorpspolitiek. Dat

gold ook voor de VVD en het CDA, die

voor het optreden gisteravond in De

Dobber hadden bedankt.

De voltallige raadsfracties van de

Progressieve Partijen 's-Graveland.

van Algemeen Belang, van Dorpsbelangen

en van D'66 deden hun best er

voor de aanwezigen een welbestede

avond van te maken. „Het is hier geen

raadsvergadering, en ik zal er voor

zorgen dat het inderdaad gezellig

blijft", waarschuwde Binnerts de dames

en heren politici - Joke van Raam

en Rie Boeve, Wim de Kwant, Co de

Kloet en Rolf Krijnen en Rob Lichthart

- met een niet mis te verstane verwijzing

naar zijn opvattingen over het

niveau van de maandelijkse 's-

Gravelandse politieke besluitvorming.

Na een vrije inleiding, zonder wederzijdse

interrupties, en één korte

ronde om de door de zwijgplicht opge-

• Een deel van de aanwezigen in het

„politiek café" om de tafel. (Foto:

Stevens).

orde. Zaken als de woningbouw, de

bouwnota die door de afwezige fracties

dreigt te worden gewijzigd,het verkeerscirculatieplan,

de al dan niet op

handen zijnde verhoging van de gemeentelijke

belastingen, de kabeltelevisie,

de Kortenhoefse gifbelten en bijvoorbeeld

de riolering passeerden soepel

en zonder wanklank de revue: met

geen woord werd gerept over bomen,

putdeksels of parkeerhavens of gemeentehuisverbouwingen.

Af en toe dreigde het, bij gebrek aan

voldoende vragenstellers, uit te lopen

op een partijtje vliegen afvangen en

oude koeien uit de sloot halen, maar

Binnerts was er telkens net op tijd bij.

„Ik was er al bang voor, " vermaande

hij de gekozenen :'Er zijn altijd

raadsleden die willen ingaan op uitspraken

van anderen die kennelijk onjuist

zijn. Maar denk erom, we zijn er

hier niet voor om elkaar in de haren te

vliegen."

Zo verliep de avond in een redelijke

harmonie. Besluiten werden niet genomen,

zelfs al leken de betrokkenen

het in opmerkelijk veel gevallen met

elkaar eens te zijn. Volgende week

donderdag begint de gemeenteraad, om

half vijf 's middags in de brandweerkazerne,

het tweede deel van de echte,

officiële begrotingsvergadering. Op 16

april organiseren de plaatselijke afdelingen

van PvdA, PSP en PPR een

speciale Ankeveen-avond, die volgens

ongeveer hetzelfde recept zou moeten

verlopen.


Gecombineerde commissie

achter riolering Emmaweg

's-GRAVELAND — Met de slag om de

arm van provinciale goedkeuring. kan

er nu al wel van worden uitgegaan dat

nog voor de zomer een begin zal zijn

gemaakt met de aanleg van riolering

van de Emmaweg. De gecombineerde

vergadering van de raadscommissies

voor financieën en openbare werken

heeft het college van burgemeester en

wethouders niets in de weg gelegd.

Aangezien negen van de dertien

raadsleden aan de beraadslagingen

deelnamen, en alle fracties daarmee

vertegenwoordigd waren, zou ervan

kunnen worden uitgegaan dat aan het

definitieve raadsvoorstel over anderhalve

week nog maar weinig in de wei

zal worden gelegd.

De Emmaweg, gelegen aan de Kortenhoefse

kant van de 's-Gravelandse

vaart, is voor een klein deel al van riolering

voorzien. Naast deze minderheid

van 27 aansluitingen zijn er nog 63 woningen

en bedrijven die rechtstreeks,

niet of maar primitief gezuiverd, op de

dorpsvaart lozen. Als er tijdig met het

werk begonnen kan worden, blijven de

kosten voor de gemeente beperkt,

dankzij fikse bijdragen van het rijk.


VVD en CDA niet

in „begrotingscafé

(Van één onzer

verslaggevers)

's-GRAVELAND - Het politiek

café, dat morgenavond om

8 uur in dorsphuis De Dobber

opengaat, heeft het één en ander

van zijn politieke glans

verloren. De twee 's-

Gravelandse „regeringspartijen",

het CDA en de VVD,

hebben laten weten niet aan

het door de progressieve partijen

georganiseerde evenement

mee te kunnen doen. Beide

achten het niet verstandig

om tussen de twee begrotingsvergaderingen

van de gemeenteraad

in, en nog voor de antwoorden

van het college van b.

en w. op de tijdens de algemene

beschouwingen gestelde

vragen bekend zijn, in het

openbaar over de begroting in

discussie te gaan.

„Wij zijn niet van plan om voor de 14e

van de maand ons kruit te verschieten",

was de verklaring van

VVD-fractievooditter Louis Albeda.

Zijn CDA-collega Harry Veltman was

al even stellig: „Het initiatief van de

progressieven stellen wij erg op prijs.

Maar het tijdstip is gewoon bijzonder

ongelukkig. Wij willen juist erg graag

discussiëren over de begroting, en zeker

in een breed forum. Desnoods zouden

wij op 15 februari wel willen deelnemen."

Het progressieve raadslid Joke van

Raam betreurt het afhaken van de

twee grootste fracties, die samen over

een absolute meerderheid in de gemeenteraad

beschikken. "Het doel was

niet in de eerste plaats de politieke

discussie. Die hoort natuurlijk vooral

thuis in de gemeenteraad. Het git

eigenlijk om de informatie, (

unieke gelegenheid kennis te r

met de vragen van een bree

schakeerd publiek, waar je als

niet voortdurend mee in contact

staan,"aldus Joke van Raam.

Zij benadrukt dat de organist

van mening waren, dat de po]

standpunten al bij de algemen

schouwingen waren uitgesproke

dat de politiek inderdaad i

raadszaal had kunnen blijven. H

dat VVD en CDA daar geen vei

wen in blijken te hebben, is voos

geen reden het evenement uit te 5.

of af te gelasten: "Het gaat c

openheid naar de kiezers. Die kt

we ook bereiken met D'66, Alge

Belang en Dorpsbelangen. Die h

niet afgezegd."

Op 16 april is er weer een politi

fé. Er zijn nog geen afzeggingen ID

gekomen.


elten Kortenhoef

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

HAARLEM, 's-GRAVELAND — De

komende jaren zal er geen sprake zijn

van een sanering van de ernstig verontreinigde

voormalige vuilnisstortplaatsen

in Kortenhoef. De provinciale

autoriteiten achten het directe gevaar

dat de Kortenhoefse bellen opleveren

voor de volksgezondheid in vergelijking

tot andere vervuilingshaarden

niet zodanig, dat op afzienbare termijn

tot handelen moet worden overgegaan.

Dit besluit betekent niet, aldus een

woordvoerder van de Provinciale Waterstaat

dat de conclusie gewettigd is

dat er in Kortenhoef geen sprake is van

ernstige verontreiniging.

Het college van burgemeester en

wethouders van 's-Graveland werd

gistermiddag overvallen door het

nieuws. Wel was bekend dat mede uit

financiële overwegingen de urgentie

van de Kortenhoefse vuilnisbelten niet

meer zo groot werd geacht in Haarlem.

Dat de komende tijd van sanering naar

alle waarschijnlijkheid helemaal geen

sprake zal zijn, was nog niet bekend.

,,Wij gaan ervan uit dat deze hele

zaak, zonder tegenbericht, met spoed

wordt voortgezet, en dat de verantwoordelijke

autoriteiten tot het nemen

van de noodzakelijke maatregelen zullen

overgaan. Wij willen daar nu graag

zekerheid over", aldus burgemeester

P.J.M. van de Walle en wethouder van

milieu Ben nering gistermiddag.

Al aan het einde van de jaren zestig

rijpte het inzicht dat de vuilnisbelten,

met namen als Boom, Kemp, Groenewoud

en Gemeentewerf, wellicht een

gevaar voor de bevolking zouden kunnen

inhouden.


KORTENHOEF — De firma Fokke,

jachtbouwers in Kortenhoef, mogen

van de rechter in Amsterdam de Curtevenne-jachten

blijven bouwen. Dit is

beslist in het kort geding dat Fokke

tegen Z-produets had aangespannen.

De eisen van deze laatste firma om

Fokke ervan te weerhouden de naam

Curtevenne te gebruiken zijn allemaal

van de hand gewezen. Z-produets mag

ook geen boten bouwen die op de Curterennes

lijken.

De directeur van Z-products, de heer

Hogenbirk, deelde gisteren in een eerste

reactie mee dat er tegen de uitspraak

van de rechter zeker beroep zal

worden aangetekend. Bovendien zal de

vervaardiging van de jachten voorlopig

doorgaan. Dat geldt dan voor orders

die al geplaatst zijn.

Voor wat het buitenland betreft wees

Hogenbirk erop dat de werf aan de

Kortenhoefsedijk 85 daarvoor kruisers

zal blijven maken. „De modellen zijn in

de loop der jaren zo veel veranderd dat

van het oorspronkelijke Curtevennemodel

nog maar heel weinig is terug te

vinden. Daarom zullen er wel in het

buitenland kruisers aan de man worden

gebracht".


• Het planten van de bomen gaat vrij gemakkelijk, omdat de dunne stammetjes natuurlijk soepel in de grote gaten van de oude bomen glijden.

De afdeling gemee

heeft z'n best gedaan ee

veilige toekomst voor d(

verzekeren. In de eer

vroeg de gemeente van c

tier bijna een garantie

men zouden aanslaan, w∎

zeker is bij dit formaat.

Is de afstand tussen boon

ook de ruimte tussen de

de bijna onder de bom

parkeerhavens groter d

afgelopen najaar het gev

Daarmee heeft de (rn

overtuiging al het mogen

te hebben om op zo kort

termijn de voor 's-Gr2

kenmerkende laanbepla

statige bomen terug te k

weder, en niet in de laa

verkeer en luchtvervuili

de kan een eerste visuele

in die richting over een j

verwacht ~den


Enige en algemene kennisgeving.

Een bijzonder mens is van ons heengegaan, echter

„Het scheiden van het lichaam betekent voor

de wetende mens niet de dood."

Toch nog plotseling is „mijn Gerrit" overleden,

GERRIT MARINUS VAN ESTERIK

op de leeftijd van 66 jaar.

9 februari 1985.

Moleneind 45,

1241 MI Kortenhoef.

Tjim

Gerrit is in zijn huisje opgebaard.

Gelegenheid tot condoleren aldaar dinsdag 12

februari as. van 19.30 tot 20.30 uur.

De crematie zal plaats hebben op woensdag 13

februari om 15.00 uur in het crematorium „Daelwijck",

Aula II, Floridadreef 7 te Utrecht (Overvecht).


In de Hope des Eeuwigen Levens is toch nog

onverwacht van mij heengegaan mijn innig geliefde

vrouw

THEODORA HERMINA

VAN DER HULST-BROUWER

op de leeftijd van 66 jaar.

10 februari 1985.

Emmaweg 73,

1241 LJ Kortenhoef.

Uit aller naam:

H. A. van der Hulst

Mijn vrouw is opgebaard in het Algemeen Uitvaartcentrum

van de Gooische Uitvaart Verzor-.

ging „Den Hull", Ulrechtseweg 11 te Hilversum.

Bezoek aldaar van 18.30-19.30 uur.

Geen bezoek aan huis.

Liever geen bloemen.

De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag

14 februari om 11.00 uur op de Algemene

Begraafplaats aan de Beresteinseweg te 's-Gravel

and.


Op 6 februari 1985 overreed onze vader, grootvader

en overgrootvader

ARIE TEEGELAAR

weduwnaar van E. T. 11. de Jong

onderscheiden met de ere-medaille in zilver

verbonden aan de Orde van Oranje Nassau

op de leeftijd van 83 jaar.

Kortenhoef, 11 februari 1985.

Correspondentie-adres:

Noordereinde 103,

1243 JK 's-Graveland.

Uit aller naam:

F. Sax-Teegelaar

Overeenkomstig de wens van de overledene.

heeft de crematie in alle stilte plaatsgevonden.


KORTENHOEF — Op maandag 11

februari jl is de eerste paal voor de

bouw van 30 wooneenheden aan de

Krabbescheer te Kortenhoef officieel

geslagen door prof. dr. L. Bak, Voorzit-,

ter van de Woningbouwvereniging

,,Volkshuisvesting". Het bestuur van

de Woningbouwvereniging verstrekte

in een eerder stadium de bouwopdracht

aan aannemer Riantbouw bv te

Ankeveen.

Dit bouwplan is ontwikkeld in samenwerking

met .ffle gemeente 's-

Gravela&

213,9f t "f„,plan is tevens ;ei) nieuwe

-Orit~ng betrekgit Ot" de

bouw Van huurwoningen in de gemeente

's-Graveland ontstaan. In

overleg met gemeentebestuur en Woningbouwvereniging

is besloten dat

voor nieuwe bouwplannen in de

huursector de Woningbouwvereniging

opdrachtgever is met inachtneming

van de door de gemeente reeds vastgestelde

huisvestingsplannen, aldus

Koen van Beest, vice-voorzitter van de

Woningbouwvereniging.

De door architect Jan Plas ontworpen

30 woningen welke per 6 door een

inpandig trappenhuis worden ontsloten

zijn verdeeld over twee bouwblokken

van elk 3 lagen.

De wooneenheden bevatten ieder een

woon-eetkamer met keuken-unit en

een slaapkamer alsmede een sanitaire

unit voor toilet en douche.

Om de energielasten tot een minimum

te beperken is elke .woning

e/oen-zien van een individuele c.4.-installatie

gecombineerd met een warmwatervoorziening.

Voorts heeft elke

woning een afzonderlijke berging.

Vice-voorzitter Koen van Beest

hoopt dat in januari 1986 het bouwproject

opgeleverd kan worden.


gisteravond niet definitief uitgesproken

over wat er met de tonnen

winst over de afgelopen - en wellicht

komende - jaren moet gaan gebeuren.

Het college van burgemeester en

wethouders is er voorstander van dit

geld te gebruiken bij de overname van

de centrale antenne van, de woningbouwvereniging,

en in een later

stadium voor de aanleg van kabeltelevisie

in de gemeente. Op die manier, zo

redeneren b. en w., komt de door Hilversum

in de 's-Gravelandse gemeentekas

gestorte overwinst toch zoveel

mogelijk ten goede aan de hele bevolking.

In de commissie was daar niet direct

een meerderheid voor te vinden. In

ieder geval wensen Algemeen Belang,

Dorpsbelangen en de Progressieve

Partijen een andere regeling. Vooral

mevrouw Van Raam (progr.) stelde

gedetailleerd vast hoe zij de overwinsten

besteed wil zien, waarbij zij als

tegenprestatie eiste dat dan de gemeentelijke

belastingen dit jaar niet

verhoogd zullen worden. Ook de heer

De Kwant (Alg. Belang) liet geen onduidelijkheid

bestaan over zijn wens

de belastingen in 1985 onder geen beding

te verhogen.

Ten aanzien van de overname van de

tot nu toe meer of minder functionerende

bestaande antennesystemen is

de gemeentepolitiek het wel eens. Waar

het om draait is de vraaf of door deze

overname, en vooral door de tekorten

die erop de systemen in Kortenhoef en

Ankeveen bestaan, de aanleg van kabeltelevisie

niet te duur wordt. Denkbeeldig

is het niet, want op het totaal

rust een schuld van bijna 642.000 gulden.

De heer Procee (CDA) verraste wethouder

Fiering van financiën met een

gave van de teveel betaalde gelden aan

de vuilverbranding. De meerderheid

van de commissie sprak zich daar nog

niet over uit. In dit geval gaat het om

'slechts' enkele tienduizenden guldens.

De winst die het GEB in Hilversum

over het aan 's-Gravelandse gebruikers

geleverde aardgas maakt,

loopt op tot bijna ƒ 300.000 per jaar.


Woensdag in Ankeveen

Na jaren wedstrijd

van De Vijf Dorpen

ANKEVEEN - Op de ijsbaan is

Ankeveen wordt woensdag na vijf

jaar weer een wedstrijd gehouden

van De Vijf Dorpen. Het evenement

staat niet zoals te doen gebruikelijk

onder leiding van één van de vijf

aangesloten verenigingen maar

wordt door het hele gezelschap

georganiseerd. Verenigingen uit 's-

Graveland, Vreeland, Ankeveen.

Nederhorst den Berg en Kor tenhoef

zullen ieder met een team van vier

hardrijders ten strijde trekken.

Normaal gesproken organiseren

de clubs bij toerbeurt de wedstrijden.

Dat zou voor dit jaar betekenen

dat Nederhosrt den Berg

voor de organisatie in aanmerking

zou komen. Gisteravond is echter

besloten dat dit niet zal gebeuren

omdat de vereniging nog niet volledig

gereed is met zijn baan. Daarom

zijn de bestuursleden van De Vijf

Dorpen tot de slotsom gekomen om

voor deze keer gezamenlijk de

schouders er onder te zetten.

De in totaal twintig geselecteerde

hardrijders zullen uitkomen op de

500, 1000, en 1500 meter. Bovendien

ral er een afvalracé gehouden worden.

Inzet is de wisselbeker die de

laatste keer dat de wedstrijden

werden gehouden, in 1979, gewonnen

werd door de afvaardiging van

Onderling Genoegen uit Kortenhoef.

De strijd om de trofee begint

woensdag om 19.00 uur.

In verband met de Vijf Dorpenwedstrijd

worden er vanavond in

Ankeveen op de ijsbaan tegenover

de katholieke kerk selectiewedstrijden

gehouden. Hiervoor kunnen

zich uitsluitend Ankeveners

opgeven. De wedstrijden beginnen

om 19.30 uur maar degenen die voor

een plaats in het Ankeveense team

in aanmerking willen komen moeien

zich om 19.00 uur melden aan de

baan.


ijsbaan in Kortenhoef

(Van onze medewerker

Jan-Jaap de Kloet)

KORTENHOEF - De Kortenhoefse

ijsclub „Onderling Genoegen" mag een

vierhonderd meter baan aanleggen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

hebben in een brief van 7 februari

laten weten dat zij geen bezwaren meer

hebben tegen het afgraven van het stuk.

moeras achter de bestaande ijsbaan

aan de Kortenhoefsedijk.

De voorzitter van Onderling Genoegen,

K. C. Spaan, had ruim twee jaar

geleden al bij de provincie aan de bel

getrokken om een vergunning voor de

aanleg van de baan te krijgen. Op 18

januari 1983 had GS deze aanvraag geweigerd.

Spaan kreeg na stug doorzetten

van de provinciale bestuurders ge-

daan dat er na heroverweging toch nog

een verklaring van geen bezwaar werd

afgegeven. Daarop volgde een ingewikkelde

bestuurlijke procedure

waarbij ook nog het gemeentebestuur

van 's-Graveland en de Vereniging tot

Behoud van Natuurmonumenten waren

betrokken. B en w van 's-

Graveland besloten daarna om toestemming

te geven vpootr de aanleg

van de baan. Nu is ook GS bereid om

om de afgravingen die gepleegd moeten

worden door te laten gaan. Er is in

de periode waarinrn bezwaren konden

worden ingediend niet één binnen gekomen.

GS heeft daarop besloten om

de vergunning af te geven. Er zijn wel

een paar voorwaarden gesteld. Naast

de gebruikelijke richtlijnen staat in

een aparte bijlage dat de werk-

zaamheden met een kraan moet(

worden uitgevoerd. Bovendien mo

het uitzetten van de baan in overli

met Natuurmonumenten gebeure

Ook over de grond en het veen dat t

de werkzaamheden vrijkomt zi,

richtlijnen opgesteld. De bovengror

zal naar de legakkers in het westelijl

deel van de Kortenhoefse polders wo

den gebracht. De nog bruikbare veel

grond moet naar het Fort Kijkuit wo

den vervoerd.

De voorzitter van de ijsclub liet gi:

teren weten dat de werkzaamhell

niet eerder dan over een maand zult(

beginnen. Over veertien dagen zal ij

een gesprek plaats vinden met aannij

mers die eventueel voor de uitvoerir

van het werk in aanmerking zult(

komen.


N-GRAVELAND — De 's-

Gravelandse stichting Beperking Verkeersoverlast

Noord-Zuid begint vastere

vormen aan te nemen. Deze week

is voor de stichting van belang, omdat

de vrijblijvendheid definitief overging

in een officiële status, na het passeren

van de stichtingsakte. Voor het leven

van alledag was echter van meer belang

het gesprek dat het bestuur onlangs

had met groepscommandant

Bakker van de rijkspolitie.

Deze heeft de stichting erop gewezen

dat het constateren van gevaarlijke situaties

niet altijd voldoende is. Het

terstond inlichten van de politie is van

zeker zo groot gewicht. Voorzitter R.

Moorer heeft ook de gemiddelde

snelheden aan de orde gesteld. De politie

zal onderzoeken wat mogelijk is op

het gebied van het intensiveren van de

politiecontroles.

Een probleem daarbij is dat de 's-

Gravelandse politie niet zelfstandig

over de nodige radar- en andere apparatuur

kan beschikken, maar dat

daarvoor te rade moet worden gegaan

bij de deskundigen het district Amsterdam

van de rijkspolitie.

De stichting verklaart van de politie

vernomen te hebben dat er op korte

termijn toch enige veranderingen te

verwachten zijn. De heer Moorer laat

weten dat de politie toegezegd heeft het

aantal snelheidscontrole in de gemeente

op te voeren, en dat er voortaan

niet alleen overdag, maar ook in de

nachtelijke uren controles verwacht

mogen worden. Bovendien zijn ook met

niet als zodanig herkenbare auto's politiesurveillances

in voorbereiding.

Ten aanzien van de kwestie Noorderen

Zuidereinde heeft de stichting de

resultaten van de eind vorig jaar gehouden

enquête doorgeven aan de gemeentelijke

instanties. Er waren enkele

tientallen klachten binnengekomen,

aldus de stichting.


e De laatste fase in de bouw van ue

Kortenhoefse jachthaven De Nieuwe

Zuwe is deze week van start gegaan.

Maandag is een begin gemaakt met de

sloop van het oude badhotel De Zuwe

waarmee de laatste resten van de enige

jaren gelede?, 'n verval (wraakte haven

zijn verdwenen.

Inmiddels is er door de initiatieven

van de Blarieummer J. Jonker een geheel

nieuw gezicht opstaan aan de plas.

Grote loodsen en een druk bezocht restaurant

aan het water bepalen al enige

tijd het beeld aan de Wijde Blik. Deze

week zal dan een begin worden g(

maakt met de bouW van „Het Koet;

huis". Een opslagplaats annex wonin

voor de havenmeester. Naar ver-wad

ting zullen vandaag de lijnen worde

uitgezet en kan de werkelijke bouw r

de vorst beginnen. (Foto: Steven


Ringsteken in

Kortenhoef

KORTENHOEF - De Kortenhoefse

ijsclub Onderling Genoegen organiseert

morgenavond ringsteekwedstrijden.

Aan dit evenement kunnen

uitsluitend leden deelnemen.

De bedoeling van dit oud-Hollandse

pel is dat een schaatsduo naar een

ring, die aan een paal is opgehangen,

toe rijdt en met een stok er doorheen

probeert te steken.

Degenen die aan het ringsteken willen

meedoen moeten zich morgenavond

rond zeven uur opgegeven aan de

ijsbaan aan de Kortenhoefsedijk in

Kortenhoef.


Arie Teegelaar

(83) overleden

KORTENHOEF - Op 83 jarige leeftijd

is woensdag 6 februari de Kortenhoever

Mie Teegelaar overleden. De

heer Teegelaar verwierf samen met

zijn vrouw bekendheid door zijn activiteiten

tijdens de oorlog.

Hij liet twee Joodse meisjes in zijn

huis onderduiken.

Door deze daad kende Yad Vashem,

het Israëlische instituut voor oorlogsdocumentatie,

het echtpaar een onderscheiding

toe. Deze werd op 21 mei 1970

door de toenmalige ambassadeur, de

heer Shamshon Arad uitgereikt.

Veertien jaar eerder had de heer

Teegelaar al de ere-medaille in zilver

gekregen verbonden aan de orde van

Oranje Nassau. Dit vanwege zijn

veertig jarig dienstverband bij Bruynzeel.

De heer Teegelaar was weduwnaar.


Vijf dorpen-wedstrijd

kibbelend verreden

ANKEVEEN- Niet zonder enige

voorafgaande organisatorische

strubbelingen is gisteravond voor het

eerst sinds 1979 de Vijfdorpenschaatswedstrijd

verreden. De vier

sterkste rijders van Kortenhoef, Ankeveen,

§-Graveland, Vreeland en Nederhorst

den Berg troffen elkaar op de

ijsbaan in Ankeveen. De bestuurders

van de clubs zullen nog een hartig

woordje met elkaar spreken over het

feit dat de wedstrijd juist daar plaatsvond

en niet op de Bergse ijsbaan.

Volgens voorzitter Van Huisstede

van de Bergse ijsclub waren er afspraken

gemaakt, dat er afgelopen

dinsdag een vergadering zou plaatsvinden

over de in Nederhorst te houden

wedstrijd. Vertegenwoordigers van de

andere clubs kwamen echter

maandagavond al bijeen en beslisten,

dat er woensdag gereden zou worden in

Ankeveen. „We zijn gewoon gepasseerd,"

aldus een verontwaardigde Van

Huisstede.

De andere verenigingen zouden tot

hun besluit gekomen zijn, omdat ze

ontevreden waren dat Nederhorst niet

tijdens de eerste vorstperiode de organisatie

ter hand genomen. Van Huisstede

bestrijdt dat: „We waren wel bezig,

maar voor de publiciteit en een

goede organisatie was het toen nodig

dat er vijf á zeven dagen tussen de bekendmaking

en de wedstrijd zouden

liggen".

Nederhorst was door alle perikelen

niet in staat onderlinge selectiewedstrijden

te houden, maar won ten

overstaan van circa 500 toeschouwers


Pluto in het kader van haar

feestweek de veemarkt annex

braderie aan het Noordereinde.

Dit jaar vindt deze happening

plaats op zaterdag 18 mei

en het belooft weer net zo'n

spektakel te worden als voorgaande

jaren.

De grote kracht van deze

braderie is dat er rondom de

markt van alles te zien en te

doen is. Zo'n beetje elk uur is

er wat te zien of te doen in de

vorm van optredens, spelen en

andere aktiviteiten. Een andere

charme van de markt is dat

het geheel dooidrenkt is met

alle soorten vee en vele oude

ambachten: het publiek wordt

in staat gesteld om alles Van

heel 'dichtbij mee te maken.

door de gemeente 's-Graveland.

De mogelijke hiermee

gepaard gaande parkeerproblemen

voor de vele duizenden

bezoekers worden opgevangen

door deze mensen te

laten parkeren op een groot

terrein aan de andere kant

van het dorp en de mensen

dan naar de markt te vervoeren

met ouderwetse paardentrams,

die uiteraard gratis te

gebruiken zijn en het publiek

vast een beetje in de stemming

brengen.

Om een grote variatie in de

markt te brengen, streven de

organisatoren ernaar om van

elk item maar één of twee

stands te plaatsen. Dit houdt

in, dat mensen die een kraam

willen huren er snel bij moeten

zijn, want in voorgaande

jaren is reeds gebleken dat de

vraag het aanbod vele malen

overtrof.

Bedrijven, instellingen, verenigingen

die zich willen opgeven,

dienen te bellen naar

035-62913. De sluitingsdatum

van de inschrijving is 1 april

zanstaande.


woordje "sociale" schrapt, dan is deze

motie voor ons op dit moment ook

aa nvaard baar", stelde CDAwoordvoerder

Harry Veltman voor

aan het Algemeen Belangraadslid Wim

de Kwant. De Kwant had met steun

van de fracties van Dorpsbelangen en

de progressieven het voorstel ingediend

om het terrein, waar de deze zomer

op te heffen Burgemeester Wildeboerschool

staat, te reserveren voor

sociale woningbouw. Het CDA wenst

daaraan niet mee te werken, en ook de

VVD niet, zodat de motie met de in de

's-Gravelandse gemeenteraad o zo

vertrouwde verhoudingen van 7 tegen

6 verworpen werd.

De begroting zelf stelde de 's-

Gravelandse raadsleden nauwelijks

voor problemen. Die werd, ondanks

zijn omzet van zo'n 40 miljoen, aan het

einde van de vergaderavond tegen

twee uur in de ochtend, met behulp van

enige hamerslagen van de burgemeester

vastgesteld. De raad bracht vele

uren door met het bedenken, stellen,

beantwoorden en bediscussiëren van

De heer De Kwant diende ondermeer

een motie in over het schoolterrein in

oud Kortenhoef, waar behalve de tot

sluiting gedoemde Wildeboerschool

ook nog de voormalige Kortenhoefse

dorpsschool te vinden is.,,Zonder dat

sociale wordt het a-sociaal", ant-'

woordde De Kwant de zijn christendemocratische

mederaadslid,,,En dat zijn

wellicht ook degenen die straks tegen

deze motie zullen stemmen."

Die tegenstemmers waren de voltallige

VVD- en CDA-fracties, inclusief

hun beider wethouders. Wethouder

Carla Folkers (VVD) lichtte toe dat het

college al plannen heeft met het terrein:"Wij

zijn van plan een makelaar

of taxateur in te schakelen, om te

kijken of het niet verkocht kan worden."

Burgemeester Van de Walle vulde

snel aan dat van de kant van de

jeugdherberg De Karekiet belangstelling

voor het vrijkomende schoolgebouw

was getoond, waarop mevrouw

Folkers weer melding maakte

van behoeften van het plaatselijk verenigingsleven.

VVD-woordvoerder

denkbaar is. Daarvoor wordt nu de belangstelling

gepeild.

De sociale woningbouw. die het oude

Kortenhoef voor het eerst sinds jaren

weer wat uitbreiding van het inwonertal

had kunnen schenken, kreeg de

steun van Dorpsbelangen, progressieven,

D'66 en natuurlijk De Kwant zelf.

Een ander voorstel van De Kwant, om

op korte termijn te starten met de

voorbereidingen voor een woningbouwplan

in de weilanden naast de

Bernard van Beeklaan was al evenmin

een meerderheid beschoren. De

emoties liepen hier wat minder hoog.

Burgemeester Van de Walle lichtte toe

dat hij een motie over dit gebied op dit

moment liever niet aangenomen zag, in

verband met de aanstaande vaststelling

van het streekplan in mei. VVD

en CDA eerbiedigden die wens.

Het verzoek aan het college om het

mogelijk te maken dat de veelbesproken

en vooral ook lang verwachte

uitbreiding van de sportvoorzieningen

in Ankeveen met een voetbalveld en

wat tennisbanen spoedig gerealiseerd

gezet, die een zo spoedige mogelijk

start van de plannen voor zowel woningbouw

als het voetbalveld en de

tennisbanen mogelijk moet maken.

Na langdurige gedachtenwisselingen

tussen Joke van Raam (progressieven)

en de burgemeester, kwam er uiteindelijk

geen motie over het aanstellen

van twee arbeidskrachten, als gevolg

van het inleveren van twee arbeidsuren

voor het gemeentepersoneel. Het

rijk vergoed driekwart van de ingeleverde

uren, en dat komt neer op bijna

twee arbeidsplaatsen. De progressieven

hadden de indruk dat het college

buiten de raad om die arbeidsplaatsen

al aan de afdelingen openbare werken

hadden toebedeeld. Dat bleek na veel

en toelichting niet het geval te zijn.

Uiteindelijk ging mevrouw Van Raam

accoord met de nadrukkelijke toezegging

van de burgemeester, na tussenkomst

van Rolf Krijnen (Dorpsbelangen),

dat zodra er inzicht bestaat in de

beloofde uitkering van het rijk,

voorstellen naar de raad toe zullen komen.


opmerkingen van de heer Van Huisstede,

voorzitter van de ijsclub in Nederhorst

den Berg, over de organisatie

van de Vijf Dorpen schaatswedstrijd

zijn hem niet in dank afgenomen. In

onze krant van gisteren liet hij weten

zich gepasseerd te voelen door de

overige leden van de organisatie. Deze

ontKennen zijn aantijgingen door erop

te wijzen dat de heer Van Huisstede

wel degelijk op de hoogte was van de

wedstrijd die woensdag in Ankeveen

gehouden is.

Woorvoerders van de Ankeveense en

Kortenhoefse ijsclub deelden gisteravond

,mede namens de vertegenwoordigers

uit 's-Graveland en Vreeland,

mee dat Van Huisstede van te

voren was gevraagd om bij de vergadering

van maandagavond aanwezig te

zijn. Volgens hen liet de Bergse

voorzitter door omstandigheden verstek

gaan en hadden de oveige bestuursleden

uit Nederhorst den Berg

geen zin om te komen. Ook zij waren

van mening dat er buiten de Bergse

ijsclub om tot het organiseren van de

wedstrijd was besloten. Volgens de regelingen

binnen De Vijf Dorpen was

hun club aan de beurt om het evenement

te houden. Vertegenwoordigers

van de Kortenhoefse en Ankeveense

ijsclub had dit in de eerste vorstperiode

al moeten gebeuren. Om nu de Bergse

vereniging niet onnodig in moeilijkheden

te brengen is besloten om gezamenlijk

de wedstrijd aan te pakken

zonder dat daarbij de„eer" naar één

van de aangesloten verengingen zou

gaan. Voor de verenigingen, met uitzondering

van de ijsclub Nederhorst

Jen Berg een aanvaardbaar voorstel.

De heer D. Pos van de Ankeveense

ijsclub zegt over de moeilijkheden.

„Wij hebben tot deze regeling besloten

omdat we gewoon zo snel mogelijk een

wedstrijd wilde hebben. Daarbij is niet

gekeken van wie er eigenlijk aan de

beurt was. Uit sportief oogpunt hebben

we met z'n vieren besloten om het maar

in Ankeveen te houden. Daar was de

baan het meest geschikt. Maandag

hebben we vergaderd en woensdag reden

we. Alleen Nederhorst lag dwars.

En dat was natuurlijk heel jammer

want de vergadering van maandag

verliep in goede harmonie,"aldus de

heer Pos. Hij ontkent niet dat de hou-

ding van Van Huisstede aanleiding is

geweest voor grote onenigheid binnen

De Vijf Dorpen. Hij voegt daar nog aan

toe: „Tijdens de vergadering van maart

zal het ook zeker ter sprake komen. We

willen echt geen ruzie. Er moet geprobeerd

worden om deze vijf verenigingen

bij elkaar te houden. En als Van

Huisstede er uit wil stappen dan moet

hij dat tegen ons zeggen en dat niet via

een artikel in de krant spelen. Dat is

een minne daad."


(Van onze verslaggever

Wim Otten)

LOOSDRECHT, KORTENHOEF — Schaatsers kunnen

het komende weekeinde op zowel de

Loosdrechtse, Korten hoefse, als Ankeveense Plassen

weer hun hart ophalen. De diverse ijsclubs hebben

toerbanen uitgezet en naar het zich laat aanzien is de

kwaliteit van het ijs stukken beter dan tijdens de

vorstperiode in januari.

De ijsclubs en de politie blijven echter met klem

waarschuwen voor slechte plekken in het ijs.

„We willen duidelijk stellen, dat de schaatsers beslist

niet buiten de uitgezette toerbanen moeten gaan.

Het is veel te riskant", aldus een woordvoerder van de

politie.

Mensen kunnen verder in het weekeinde deelnemen

aan toertochten. In Korten hoef is er één van 25

kilometer. De starttijden zijn 10.00 uur tot 15.00 uur

vanaf de ijsbaan aan de Kortenhoefsedijk op zowel

zaterdag als zondag. Ook in Ankereen is vanaf de

ijsbaan een tocht over dezelfde afstand en met dezelfde

starttijden.

De politie gaat wel in het weekend op het Shchts

End en Hollands End eenrichtingverkeer instellen.

De ijsbaan is dan te bereiken vanaf de Loodijk en

niet vanuit de richting 's-Graveland. „Verder verzoeken

we de mensen vooral zaterdag extra ordentelijk

langs de weg te parkeren in verband met de carnavalsoptocht".

In Loosdrecht loopt de toertocht van 25 kilometer

over de eerste, tweede, derde plas, de Vuntus en de

Amsterdams-drinkwaterplas. De tocht kan gestart

worden vanaf 10.00 uur op beide dagen vanaf verschillende

punten aan de Oud-Loosdrechtsedij k.


het Plassengebied

LOOSDRECHT/'s-GRAVELAND — Vele duizenden schaatsers

stapten het afgelopen weekeinde op het ijs van de

Loosdrechtse, Kortenhoefse en Ankeveense Plassen of in de

polders .Calamiteiten bij de aan- en afvoer van al die mensen

hebben zich echter nauwelijks voorgedaan. Zowel de politiekorpsen

vans Graveland en Loosdrecht melden dat ze drukte

goed aankonden. „Makkelijk zelfs" aldus een woordvoerder van

de Loosdrechtse politie, die assisentie had gekregen van de verkeersgroep

uit Zeist.

„ Het. is vrij rustig verlopen", zo luidt

de conclusie van de politie 's-

Graveland, die geassisteerd werd door

collega van het district Amsterdam en

de bereden groep Bilthoven. Volgens de

politiewoordvoerder is de drukte behoorlijk

verspreid geweest. Alleen zaterdagmiddag

moest er in Ankeveen

even eenrichtingsverkeer ingevoerd

worden omdat de schaats- en carnavalsdrukte

toen samen vielen. In

Loosdrecht was het nabij Breukelerveen

en aan de Veendijk het drukst.

Een handvol mensen moesten in

Loosdrecht met verwondingen

ijs worden afgevoerd. Gebrok

sen, 'n hersenschudding en E

broken sleutelbeen waren de v

dingen.

De 's-Gravelandse politie h

enig werk met het wegsturl

mensen die op de Vecht wilden

sen. Het kosten soms nog enige

de schaatsers ervan te overtui,

onder andere door de bemaling

polders het ijs zeer onbetrol

was.

Vertegenwoordigers van de

in Kortenhoef schatten dat er d

ca 15.000 personen op het ijs

weest. Een aantal van hen de

aan de uitgezette tocht, maar

beurde nogal eens zonder te 1

Circa 5000 schaatsers deden dat

route van de tocht in Kortenh

vanwege de slechter wordende

teit van het ijs gisteren gewijzi

danks waarschuwingen sch

sommigen toch delen die afgeze

omdat het ijs er niet betrouwbe

Dat leverde enkele natte pakke


Moeder Subsidie staat uitdagend op

de voorhof van het gemeentehuis, en

vraagt de aandacht van. iedere passant,

zowel bestuurder als ambtenaar als onschuldige

buitenstaander. (Foto:

Stevens)

Carnavalsreactie op subsidiebeleid

Turftrappers doen gemeente

„Moeder Subsidie" cadeau

KORTENHOEF - liet Kortenhoefse

carnaval viert dezer dagen met de nodige

luister het jaarlijkse kortstondige

bestaan van "Turfendonk". Dat heeft

Ie afgelopen dagen bijvoorbeeld geleid

tot vrolijk feestgedruis. Maar ook een

passend antwoord op de wijze waarop

de gemeentelijke instanties en politiek

zich tot nu toe hebben ingelaten met

het verzoek om subsidie van de earnavalsvierders

is niet uitgebleven.

Sinds gistermorgen vroeg prijkt op

de voorhof van het gemeentehuis een -

meer dan levensgrote pop. Het is de

royaal beboezemde "Moeder Subsidie",

de personificatie van de carnavaleske

visie op het gemeentelijke beleid ten

aanzien van de subsidiëring van het

plaatselijke verenigingsleven in het

algemeen, en de Kortenhoefse carnavalsvereniging

De Turftrappers in het

bijzonder.

De raadscommissie voor financiën

wist een week geleden niet wat te beginnen

met het verzoek om subsidie

van de vereniging. De carnavalsvereniging

bleek aanzienlijk slagvaardiger

dan de raadsleden en de verant-

. Woordelijke wethouder ván financiën,

die een geldelijke bijdrage uit de overheidspot

terugverwezen naar een andere

gemeentelijke commissie, die over

het plaatselijk welzijn en de daarmee

samenhangende subidiëring gaat.

„De gemeente drukt iedere vereniging

aan haar borst, maar er wordt

zelden met subsidie gemorst", luidt de

tekst die De Turftrappers hun Moeder

Subsidie in de mond hebben gegeven.

De Turf trappers hebben de gemeente

overigens niet als enige verrast met een

monument voor de deur. De jubilerende

Rabobank kreeg een uit de kluiten

gewassen spaarvarken voor, de deur,

'terwijl tijdens ae zaterdad'gelidiaden

ontvangst van de Turfendone be_

tuurclereti'éen schilderij a-ánr', directie

van de bank is aangeboderi.


maanden geleden al niet langer meer

ter beschikking stelde voor het dagelijks

reilen en zeilen van het dorpshuiá,

hebben deze week secretaris L.C.T. van

Dalen, penningmeester A.M. %Viezer en

waarnemend voorzitter T. van den

Broeck het bestuur van de Stichting

Dorpshuis laten weten met ingang van

1 maart af te zullen aftreden.

De aftredende bestuursleden weigeren

informatie over de achtergronden

van hun gezamenlijk genomen besluit

te geven. De heer Van Dalen liet weten

dat hij in afwachting van de laatste

vergadering van het bestuur en het

daarop volgende laatste overleg van

het zittende dagelijks bestuur met de

stichtingsraad geen mededelingen wil

doen. Van verschillende kanten wordt

gesuggereerd dat er sprake is van

wrijving met het gemeentebestuur.

Ook zou het terugtreden van de heer

Ververs, aan het einde van het vorige

jaar, niet geheel los gezien kunnen

worden van het besluit dat het huidige

dorpshuisbestuur heeft gemeend te

moeten nemen.

Wethouder Carla Folkers toonde zich

gistermiddag volledig verrast door het

besluit van de drie dagelijks bestuursleden.

Zij was er nog niet van op de

hoogte gebracht, hoewel het besluit al

enige dagen geleden door Van Dalen,

Wiezer en Van den Broeck aan de

stichtingsraad ter kennis is gebracht,

en er ook een briefje zou zijn gegaan

naar het gemeentehuis.

„Ik heb nog maar één vergadering

aanzien van- De Dobber is opgelegd.

Ook zouden we praten over de definitieve

nieuwe voorzitter, die er tenslotte

moest komen. Wat die democratisering

betreft waren er.nog geen definitieve

besluiten gevallen, en had ik voorstellen

gedaan om tot een goede regeling te

Komen. Alles was in goede harmonie

besproken. Er is geen onvertogen

-woord gevallen. Ik vind dit erg spijtig.

Wat heb je er eigenlijk aan, aan dit

soort dingen. Het moet toch verder met

De Dobber", aldus de wethouder.

In het algemeen is de relatie tussen

het Dobber-bestuur en het bestuur van

de gemeente al geruime tijd niet van

dien aard dat van werkelijk hartelijke

betrekkingen gesproken mag worden.

De exploitatiewijze zou daarbij een rol

spelen, evenals financiële zaken. Beide

partijen gaven er echter steeds de

voorkeur aan te zwijgen over de

achtergronden.

Het dorpshuis De Dobber is een jaar

of tien geleden gebouwd met een fikse

steun van gemeente en provincie, nadat

overigens de bevolking in korte tijd

ruimschoots de vereiste „eigen bijdrage"

op tafel had gelegd. Een nieuw eigentijds

dorpshuis werd noodzakelijk,

nadat tijdens de voorjaarsstorm van

1983 het toenmalige Verenigingsgebouw

letterlijk de lucht invloog. Voor

het reilen en zeilen van De Dobber is

weliswaar subsidiëring van de gemeente

nodig, maar als het er op aankomt

hebben de raad of het college van

b. en w. geen zeggenschap over de gang

van zaken in en om het dorpshuis.

CARLA FOLKERS- VAN

SCHAAR

keen onvertogen woord gevatte,


Pluto druk in de weer

met festiviteiten in mei

(Van onze medewerker

Jan-Jaap de Kloet)

's-GRAVELAND — André Hazes en

Lee Towers zijn in mei de grote trekpleisters

bij de 's-Gravelandse jeugdsociëteit

Pluto. Beiden komen naar het

terrein van de soos aan het Noordereinde.

Hazes op 5 mei. Zijn Rotterdamse

collega komt daar twee weken

later. Dan zal ook de veemarkt er weer

zijn.

Bij Pluto wordt ver vooruit gedacht.

Vorig jaar zijn de eerste voorbereidingen

van de festiviteiten begonnen.

Toen werd contact gezocht met het

boekingsbureau van Towers om de

zanger voor mei van dit jaar te contracteren.

Naast die optreden gebeurt

er in dit weekeinde (17 en 18 mei) nog

veel meer.

Op 17 mei is er een grote discoshow

die een swingend begin moet maken

van de veemarkt die 2 een dag later het

Noordereinde in beslag zal nemen. Vanaf

de smidsbrug tot restaurant Het

Wapen van Arnstedarn staan dan ongeveer

125 kraampjes opgesteld met

echte marktwaar. Hart van dit gebeuren

is het vee dat in alle soorten en

maten aanwezig zal zijn. Bovendien

zullen er kleinere kermisattracties

zijn.

Het enthousiasme onder de deelnemers

is al groot. Ruim een derde van

het aantal kramen is reeds verhuurd.

Tot 1 april kunnen belangstellenden

zich bij Pluto opgeven om een plek op

de veemarkt te reserveren.

De evenementen zijn van 5 mei verhuisd

naar 17 en 18 omdat er vorig jaar

nog geen zekerheid bestond of be-

niet geheel ongemerkt voorbij te la

gaan is op die dag André Hazes in

huurd voor een optreden in het

bouwtje van de sociëteit dat zeker

uitpuilen als de populaire P

sterdammer komt.

Spring

Voordat het echter zover is zal P]

in samenwerking met de Culturele

derati e van 's-Graveland actief zijr

koninginnedag. Het polsstok sprin

bij het water van verzorgingscents

Oudergaard zal dan één van de ho

tepunten zijn.

Er wordt binnen het Plutobest

over gedacht om de presentatie van

waterballet door een „bekende" ]

derlander te laten doen. In

voorgaande jaren nam bestuur

Maarten Steinkamp deze taak op z

De financiën laten het toe dat iem;

voor dit karwei naar Kortenhoef wc

gehaald. Wie dit wordt wilde het

stuur nog niet zeggen.


• Jaap van Heumen die in de meidagen

van 1940 sneuvelde.

's-GRAVEL AND De 's-

Gravelander Jaap van Heumen

sneuvelde in de meidagen van 1940 op

33-jarige leeftijd in het plaatsje

Achterveld op de Veluwe. Als huzaar in

het Nederlandse leger hield hij lang

stand op een belangrijk kruispunt. Hij

werd tijdelijk begraven in Achterveld,

maar werd later, op 24 mei, herbegraven

op het kerkhof achter de Anthonius

van Padua-kerk aan de Kerklaan

in Kortenhoef. De 's-

Gravelandse historische kring „In de

Gloriosa" eert Van Heumen volgende

maand tijdens een speciale plechtigheid.

Bruin Wallenburg heeft al jaren

grote interesse in de Tweede Wereldoorlog.

Na veel praten en onderzoeken

is hij er achter gekomen, dat Jaap van

Heumen niet de enige 's-Gravelander

is geweest die in de eerste dagen van de

oorlog tijdens actieve militaire dienst

om het leven is gekomen. De van origine

Groninger Geert Slaper is ook in

gevecht gesneuveld, niet ver van de

plaats waar Van Heumen omkwam. De

stoffelijke overschotten van Slaper

zijn echter in 1981 overgebracht naar

de grote begraafplaats op de Grebbenberg.

Wallenburg heeft zowel met de weduwe

van Van Heumen als van Slaper

gesprekken gevoerd. Hij vertelt daarover:

„Eerst was het voor mij een

beetje moeilijk om daar met ze over te

beginnen. Je weet natuurlijk niet wat

Tot zijn opluchting werd de aandacht,

die er aan de omgekomen soldaten

werd besteed, zeer gewaardeerd,

Het idee om het graf van Van Heumen

in ere te herstellen werd dan ook positief

ontvangen.

Helm

De reden om dat te doen ligt voor de

historische kring voor de hand. Wallenburg:

„Van Heumen was een huzaar

en behoorde dus tot de soldaten te

paard. Officieel tenminste. Want het

kwam erop neer, dat de meesten op de

fiets reden. Gezien zijn status werd

Van Heumen met sabel en helm bij het

graf begraven. Wij willen dat nu herstellen

in dit jaar, waarin wordt gevierd

dat we veertig jaar geleden bevrijd

zijn. We willen de helm weer bij

het graf plaatsen. Als een soort eerbetoon".

Voor de plechtigheid heeft Wallenburg

een originele Nederlandse helm

uit de Tweede Wereldoorlog opgekalefaterd

en zodanig in de verf gezet, dat

hij weer en wind kan trotseren. Het is

eigenlijk ook een erezaak gevroren

voor de historische kring. Als het graf

goed wordt onderhouden, dan mag het

in Kortenhoef blijven. Treedt er verval

in, dan stelt de Nederlandse Oorlogsgravenstichting

veel in het werk om

daar veranderingen in te brengen.

Desnoods wordt het graf dan gelicht

en overgeplaatst naar de Grebbenberg,

- waar zorg gewaarborgd is. Zover wil In

de Gloriosa het niet laten komen.


(Van één onzer verslaggevers)

's-GRAVELAND — Het fietspad

langs het Zuidereind komt er alleen, als

provincie en andere hogere overheden

voldoende subsidie verstrekken. Met

deze boodschap legde wethouder Folkers

(VVD) gisteravond het fietspadenplan

aan de verkeersadviescommissie

voor. ,Als we zelf een miljoen

moeten aanbetalen, gaat het natuurlijk

niet door", stelde zij bij voorbaat de

marges vast.

Het plan, zoals dat nu in ontwerp

bestaat, gaat omstreeks 12 miljoen

gulden kosten. Het wordt een vrijliggend

fietspad, dat achter de twee huizen

aan de boskant van het Zuidereinde

slingert en via extra bruggen de

aanwezige sloten oversteekt.

Het grootste probleem is de aansluiting

op de Smidsbrug. Daaraan heeft de

verkeerscommissie dan ook de meeste

tijd besteed. De VVD (de heer Albeda)'

en Dorpsbelangen (De Kloet) voelden

niet veel voor de aangedragen oplossing.

Deze bestaat uit een fietspad aan

weerskanten van het Zuidereinde, in

combinatie met wat grondaankoop ter

plaatse van café Zomerlijst.

De twee hebben meer op het oude

plan om het fietspad achter het postkantoor

om naar de Leeuwenlaan te

leiden. Zeker nu een fietspad aan

weerszijden van de Leeuwenlaan in

zicht komt de aanleg van een tweede

fietspad langs de Hilversumse 's-

Graveland seweg in gevorderd

stadium.

Mevrouw Folkers benadrukte dat

voor subsidiëring een uitspraak van de

raad nodig is over de wenselijkheid

van het fietspad. Pas dan gaat de subsidievraag

spelen. De wethouder

noemde bedragen als 6 ton, en wellicht

nog meer als mogelijkheden. In april, is

de verwachting, kan de raad zich uitspreken.


(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — Het college van

burgemeester en wethouders van 's-

Graveland heeft redenen om aan te

nemen dat de provinciale bijdrage van

170.000 in het onderhoud van het

Noorder- en Zuidereinde gehandhaafd

blijft. Dit heeft wethouder van verkeer,

mevrouw Folkers, gisteravond

meegedeeld aan de verkeerscommissie.

Zij antwoordde op vragen van onder

andere de heren Veltman (CDA) en de

Kloet (Dorpsbelangen) over de gevolgen

voor de gemeente van het mogelijke

schrappen van de weg door het

dorp 's-Graveland als vervangend tertiaire

weg van het provinciale-wegenplan.

Die mogelijkheid is aangestipt door

gedeputeerde staten van Noord-Holland,

in een reactie op de 's-

Gravelandse visie op het streekplan

Gooi en Vechtstreek. „Ik heb hele andere

geluiden gehoord. Het is heus nog

niet zover", aldus de wethouder. Zij liet

weten deze kennis te hebben opgedaan

tijdens een bezoek aan de hoofdingenieur-directeur

van de provinciale

waterstaat van Noord-Hodlland.

Veel meer wilde zij niet meedelen

over de precieze status van de verkeersader

en de financiële gevolgen

voor de gemeente. Dat zou volgens haar

de gedane toezeggingen in gevaar

kunnen brengen, en daarmee nadelig

zijn voor de gemeente.

De heer De Kloet had uit de standpunten

van het dagelijks bestuur vat

de provincie wel menen te moeter

afleiden, dat de provincie geen belang

meer hecht aan de weg als open

doorgaande route. Hij vroeg de wethouder

daarom welke belemmerende

maatregelen mogelijk zijn om het

doorgaande verkeer te ontmoedigen.

Toen mevrouw Folkers over andere,

niet openbare inlichtingen bleek te beschikken,

was er voor de heer De Kloet,

maar voor de heer Veltman en de heer

Albeda (VVD) alle reden om te vragen

op korte termijn meer informatie te

verstrekken. Op erg korte termijn, zo

bleek, zal dat niet gebeuren. „Ik wil

eerst precies weten wat gedeputeerde

staten bedoeld hebben in hun beantwoording",

relativeerde de wethouder

haar eerder gedane openbaring over

andersluidende informatie. Al eerder

had mevrouw Boeve (progr.) laten weten

het verstandiger te vinden de vaststelling

van het streekplan door

provinciale staten, in mei, af te wachten.

De goed gevulde publieke tribune

droeg bij aan de discussie. Dat betrof

voor een groot deel kritiek op de cijfers

van de indertijd gehouden verkeerstellingen.

Actievoerder Ad Out verklaarde

echter ook bij de provinciale

waterstaat op bezoek te zijn geweest,

en daar van bevoegde zijde gehoord te

hebben dat het voor 99 procent zeker is

dat de weg zijn bijdrage verliest.

More magazines by this user
Similar magazines