mei PDF

hk.kortenhoef.nl

mei PDF

Ter vrome herini-iering

Cornelis Adrianus van Schaik

echrjer.aer

Catharina Wiggers

Geboren te NederhJest den 8-r R• 4 ••)•: -.5 •

overleden, no vdcr:iin :tin van de ,;-.•

der H. Kerk, in het 5 te tr

28 april 1961 o•••;;ral,en 2 r7, i o 2- •

R.-K. K,:rknJf te Ankr.,e^.

-

Vol hoop ben van U heen

.■•

en kind(r en. en torn boft ilinn ■•.., •

U terug geb, milt. Wil .t

mijn herstel en '1 is zu p..1•11PCI

Ik ben 1001 +ooi ti zc.•-•-• •

allen steeds een voorbeeld van e.ne• t •

godsdienstzin. •en dit me,

ten zijn niet en d- 7

niet altijd de onze. De heer nee•

Heer heeft genomen. Zijn

Prezen,

J.

Lieve vrouw en t nd ron. tre..rt n

w int ik ben lot een bi t:•1 it•ver,

•ii

1(w l. I gil, I IIB.-

1.11, t• • r 111• I t I • fl fle • • t n,•

verder leven.

1••111

1 , .

r•

• 1,, .• •

Bete familie, vri.:nden en Fier

U (11.01 hatue groet, vergeet !Tm n,•t


r — ,• ■•• ••• ■

Eieer, ,;tril hee, d,- t

en het Eeuw,ge Licht verscr..ir.e rem.

dat rui ruste in vrede.

Min Jezus barmhartione.d.


Ankeveen

Koninklijke goedkeuring voor

' woningbouwvereniging

„Ankeveen'

ANKEVEEN — Gisteravond maakte

voorzitter W. G. de Kwant op de K.A.R.

jaarvergadering in het Wapen van Ankeveen

bekend dat 7 april jl. de koninklijke

goedkeuring is verleend aan de in

september 1957 op initiatief van de KAB

opgerichte algemene woningbouwvereniging

,,Ankeveen". Toendertijd werd een

voorlopig bestuur gevormd, dat nu binnenkort

de werkzaamheden zal hervatten,

om tot een definitief bestuur te komen.

Deze woningbouwvereniging voor

alle gezindten opent, aldus voorzitter De

Kwant, vele perspectieven voor de inwoners

van Ankeveen. De vergadering

behandelde verder de jaarverslagen van

de KAB en haar onderafdelingen. De

drie aftredende bestuursleden J. J.

Leurs, W. Stalenhoef. en J. N. Veenman

werden bij acclamatie herkozen.

De tweede secretaris J. M. Veenman

hield nog een inleiding over de KABactie

„Wij en Zij" die beoogt sociale

rechtvaardigheid te bewerkstelligen in de

onontwikkelde gebieden, die zelfstandig

worden of reeds zijn, Een tijdens de

vergadering gehouden collecte bracht

f 28,22 op.


K ortenhoef

Kranslegging hij graf

wachtmeester

KORTENHOEF — Hedenavond zal op

de R.-K. Begraafplaats aan de Kerklaan

de dodenherdenking plaatsvinden. De burgemeester

van Kortenhoef, de heer D.

Wildeboer, zal een krans leggen bij het

graf van de in de oorlog gesneuvelde

wachtmeester J. van Heumen. Het R.-K.

kerkkoor zal met enige toepasselijke liederen

haar medewerking verlenen. j


Huurwoningen in Munniksveen

Voor ruim de helft van de

woningzoekenden kan huis

klaar staan

KORTENHOEF — Een gecombineerd bouwplan van koop- en huurwoningen,

waarbij een Hilversumse aannemer de verplichting op zich

heeft genomen om in liet ultbreidingepIan Munniksveen veertig

huurwoningen (uit een totaal contingent van 97 of wellicht meer

woningen) te bouwen tegen een huurprijs van maximaal f 14,— per

week, zal voor de Kortenhoefse woningzoekenden zeer grote verlichting

brengen. Het gemeentebestuur zal na het gereedkomen van dit

plan meer dan vijftig procent van de plaatselijke woningzoekenden

onderdak kunnen brengen.

De lijst van gegadigden voor een huurhuis bedraagt 76 stuks. Hiervan

zijn er 41 aanstaande echtparen en 35 gevallen van jonge

gezinnen, die inwonend zijn af na een periode van duplex-bewoning

nu, een volledig eigen (huuniwoning willen betrekken.

Aan de, 3, H, Valkenburglann resp.

Ookka sen voor één blok van 7, van 6, twee blokken van

5, twee blokken van 4 en een blokje

van 2 woningen,

anderen

Hervormde kerkehomy

He aannemer verplicht zich In Mum. Ia dit plan Is voorts een oppervlakte

nikinmen allereerst de veertig huurwo- groot 17450 vierkante meter vastgesteld •

ningen te bouwen, bestemd voor Luwe. voor bijzondere bebouwing, onder meer

niers van Ifortenheel, welke door hurge- is er een verzoek van de Ned. Hervorm.

meester en wethouders worden aangewe- de kerk om op een gedeelte van die

zen.

grond een kerk te bouwen. Dit laatste

plan dient men echter nog als vrij verre

De overige woningen kunnen door de toekomstmuziek te zien,

bouw-exploitant verhuurd of verkocht

Aan de zijde van du Curtevenneweg

'warden waarbij B. en W. enkele regelen (naast de Kerklaan) zal een oppervlakte

'hebben gesteld.

grond van 14000 vierkante meter in ex-

De eerste maand na het verlenen van ploitatie worden gebracht als winkelcen-

de bouwvergunning worden de woningen trum, terwijl een gedeelte Is bestemd

te koop of te huur aangeboden aan Kor- voor do Inrichting van een service- mi

lenhoefee ingezetenen; de tweede maand benzinepompatation. Behalve winkels,

aan personen die economisch aan het waarvan nog geen aantal Is te noemen,

Gooi gebonden tb en na afloop van elle worden wInkeiwoonbulzen gebouwd. Er

laatste termijn zal voor de overige wo- komt daarbij een winkelplein.

ningen vrije vestiging gelden.

In bet contract tussen de bouwer en de

gemeente Kortenhoef wordt onder meer

Optimistisch geluid gesteld, dat de Curtevenneweg door deze

firma opnieuw zal worden aangelegd,

dat de Kerklaan zal worden verbreed

over een lengte van 330 nieter en dat liet

te vormen winkelplein door de exploitant

geheel zal worden betegeld.

Een bijzonder optimistisch geluld

veer de jonge Kortenhoefera, die er

In ieder geval op kwenen rekenen.

dat ongetwijfeld dit jaar nog met dit

plan een begin zal worden gemankt.

Een aftreksommelje van 78 min 90

zal voor een Ieder begrijpelijk zijn:

liet aantal woningzoekenden in Kor.

tenhoef vermindert met meer dan

de helft!

Het nieuwe bouwplan sluit voor het

grootste deel aan op de Egidlua Blocklaan

en de daar alreeds gebouwde koopwoningen.

Het Is nog maagdelijk terrein

(weilanden) dat straks voor de

nieuwbouw ontsloten zal worden en weer

dus nieuwe straten met namen van

schouten, aeheponen of burgemeesters

uit lang vervlogen tijden zullen ontstaan.

We noemen o.a. het Rijek Loeverehof

en de (reeds bestaande) Elbert Mooylaan,

waar een groot deel van de huur.

woningen (type C) wordt gebouwd. In

de Eib. Mooylaan zal dat gebeuren in

aansluiting op de woningwetwoningen

(vier stutte, contingent 1981), die eveneens

door de firma Dijkhuis worden ge.

bouwd.

Het is zonder tekening wellicht voor

de leek wat ingewikkeld om zich een

beeld te vormen van deze nieuwe wijk:

vanaf de bestaande Bleeklaan (verlengde

van de Beatrixetraat) zal loodrecht

op de Beklim Bleeklaan en dus parallel

aan de Kerklaan de Huibert van Beha-

!dijklaan worden gesitueerd,

Voorts werden aangelegd de Jan H.

Valkenburglaan, de burgemeester M. C.

van Pellecurniaan en de burgemeester

J, Warmoltalnen.

Voor dit gedeelte uitbreiding—Menrilkeveen

Is een verzoek tot goedkeuring

aan Gedeputeerde Staten van Noordholland

bereids onderweg.

De gemeente verwacht in juni of jun

daarop het goedkeuringsbeslult uit Haarlem

le ontvangen.

Aan de H, v. Scbadijklaan worden 29

woningen (type A) gebouwd. Huizen met

schuur en-of garage, grote royale woningen.

Voorte ter overzijde van deze

24 stuks nog 14 woningen (type B), te

weten twee blokken van zes en nog eens

twee blokken van 4 woningen. Aan hel

Loeverehof ven Uren 23 woningen (type

C) met 13 garages. Aan de Jan H. Valkenburglaan

tenslotte nog 36 woningen

met schuren en-of garages (type .1).

Bloksgewijs gezien aan het Eijak Loconreine:

1 blok van acht woningen, 1

blok Van zee en een blok van negen woningen.

Vijf jaar,

Het plan-winkelcentrum dient men niet

te zien als een object voor de zeer nabije

toekomst. Binnen de termijn van

vijf jaren na verkrijging van de vereiste

goedkeuringen (zonodig door burgemeester

en wethouders met vijf jaar te ver,

lengen) zal dit terrein (en zuiden van de

Kerklaan bebouwd moeten worden. Het

nieuwe gedeelte MUIIIIMAYCCII zal uiteraard

royaal warden voorzien von lantaarnpalen

ene. Vanzelfsprekend wordt

liet plan geheel van rioleringen voorzien,


Kortenhoej

De Fuik

KORTENHOEF — Was koninginnedag

de zaal van de Oude Herbergh nog geschikt

voor een toneelavond, gisteravond

werd deze zelfde zaai onder grote belangstelling

geopend als palingrestaurant.

Toepasselijk genoemd de „Fuik".

Het interieur is getooid met fuiken en

visnetten die door de zaal hangen en de

wanden sieren. De zaal en toneel hebben

door deze attributen en nog enkele

andere voorzieningen een gezellige

sfeer gekregen. Deze eerste avond werd

opgeluisterd met muziek van Jan Gorissen

en conferences van Costja, van Katwijk.


Geen vergunning zaal-

bouw café De Train

aan de Kerklaan

KORTENHOEF — Vandaag heeft de

eigenaar van café De Tram. de heer

P. G. van 't Klooster, van het gemeentebestuur

bericht ontvangen. dat Gedeputeerde

Staten van Noordholland goedkeuring

hebben onthouden aan een,

bouwplan, waardoor aan het huidige

pand een zaal van 350 tot 400 bezoekers

zou verrijzen. B. en W. hadden de heer,

Van 't Klooster de vergunning verstrekt.

doch het wachten was op toestemming

r van hogerhand. Het heeft vrij lang geduurd

aleer Haarlem hierover een beslissing

heeft genomen, die dus voor de

heer Van 't Klooster ongunstig is uitgevallen.

Hij heeft een compleet plan

gereed met tekeningen en schetsontwerpen;

kortom men is bij café De Tram

nagenoeg startklaar om het zaalplan tot

uitvoering te brengen.

Juist nu de zaal in hotel De Oude Herberg

is verdwenen komt de onthouding

van goedkeuring door G.S. wei bijzon-,

der ongelukkig uit! j


Kortenhoef

Bakfietsberijder door automo-

bilist van achteren geschept

KORTENHOEF. — De 54-jarige Hilversumse

opkoper v. H., die gisteren

met zijn bakfiets op de Vreelandseweg

reed en uit de richting Hilversum kwam,

werd door een achterop rijdende personenauto

geschept. Het ongeluk gebeur.

de in de buurt van de Kanaalbrug. De

automobilist H. B., eveneens uit Hilver•

sum, verklaarde de bakfietsberijder te

laat te hebben opgemerkt. Deze werd

tegen de motorkap van de aut.) geslin

gerd. Later klaagde hij over pijn in de

rug, waarom hij ter observatie in hel

RKZ te Hilversum is opgenomen.


Verenigingsleven in hef gedrang 1

Kortenhoef en 's-Graveland

voor uitvoeringen naar

zaal in Ankeveen

Zaal De Oude Herberg verdween

voor toneel, muziek, enz.

KORTENHOEF — Het recente verdwijnen van de zaal De Oude

Herberg aan de Kerklaan, waarin zich totnutoe praktisch gesproken

bijna 't gehele verenigingsleven van de Vechtstreekdorpen Kortenhoef

en 'a-Graveland afspeelde, heeft voor deze twee gemeenten verstrekkende

gevolgen. Het verenigingsleven van beide dorpen (totaal

inwonertal ruim 5000!) Is, hoe wonderlijk het ook moge klinken,

aangewezen op een zaal ... in de gemeente Ankeveen. Met name de

zaal van het eafé De Drie Dorpen aan de Cannenburgerweg, En dat is

een situatie, die de bestuurders van zang-, gymnastiek-, muziek-,

voetbal- en alle andere verenigingen allerzotst voorkomt. Het zal in de

komende winter kunnen gebeuren dat voor een uitgaansavondje voor

toneel- ot muziekuitvoering bewoners van Oud-Kortenhoef helemaal

naar Ankeveen moeten komen!

Komt er in 1962

een Dorpshuis?

Het begrip zalennood Is voor een wat

grotere gemeente — en daarbij doelen

we op plaatsen van.20.000 en meer zielen

— echt geen onderwerp om er nog

veel woordemover te zeggen. Het is een

situatie, die In tal van plaatsen na de

bevrijding le gegroeid. Enerzijds omdat

er meer -vraag was naar zaalruimte voor

uitvoeringen, aan de andere kant omdat

er veel intensiever aan verenigingswerk

wordt gedaan, meer uitvoeringen werden

gegeven en het aantal beschikbare zalen

van CaO tot ets zitplaatsen niet evenredig

voorhanden Is. .

Inderdaad is het dorpse verenigings•

werk, zijn de culturele en aportevene•

inenten, entspanningsbijeenkometen en

vergaderingen in groot verband niet zo

intensief en allerminst vergelijkbaar met

de verenigingeaetivitelten in grotere gemeenten.

Maar één zaal voor twee

gemeenten (op grondgebied van een naburige

derde gemeente)..,. dat is toch

wel zonderling .zeggen de mensen, die

In 'e-Graveland en Kortenhoef zich met

het organisatieleven.heMeelen.

wordt weer niet door alle verenigingen

gedeeld.

Cultureel centrum

Een vraagteken voor de bevolking is

het cultureel. en ontspaimingscentrum In

het uitbreidingsplan Munrilksveen, dat

gedeeltelijk door Kortenhoef wordt ont-

wikkeld. Men Is algemeen de gedachte

toegedaan dat de samenvoeging het

stichten van dlt dorpshuis leen eenvoudig

woord voor cultureel centrum) tegenhoudt.

Dit plan Is bedoeld te verrijzen op een

tot nu toe (nog) niet goedgekeurd gedeelte

van uitbreidingsplan Munniksveen.

Het gemeentebestuur deelde ons mede,

dat Gedeputeerde Staten dus ooknog geen

vergunning hebben verleend voor de realisering

van het Dorpshuis, Mocht die

toestemming al te lang op zich laten

wachten, het kan voor burgemeester en

wethouders van Kortenhoef aanleiding

zijn bouwvergunning te bemachtigen in.

gevolge artikel 20 vara de Wederopbouwwet.

Het Dorpshuis is nu een dringende

zaak geworden! Het is een toekomstig

plan waar de verenigingen (Mes die van

's Graveiand) reikhalzend naar uitzien.

Toch is men enigszins bevreesd voor de

zaalhuur, die men in het Dorpshuis

straks zal moeten neertellen, Het Dorps.

Wat gaat er nu komende winter gebeu- huls voorziet echter in meer dan alleen

ren? Voor de zomermaanden speelt het zaalexpleltaite. Men heeft er een royale

zelenprobleem niet. Het winterwerk gyennaetlekzaid alsmede een badge-

wordt zo langzamerhand beëindigd; men tegenheid bs geprojecteerd. Door een

heeft deelaatat:e.Plitte'neingen achter de 'Veelzijdige exploitatie kan dit complex

ruwe-Maar 'werleVeri.l'iiel,''en over een dun zo intensief mogelijk rendabel war-

paar maaudenjerelell,dee ,r" zich weer den gemaakt en dat wil. het gemeente.

in xi,mattipli 'i,Van r de nood een deugd bestuur het verenigingswerk bij zaal-

maken," 'eeigkéni de verenigingen waar, gebruik van het Dorpshuis 'ten goede

van de bestuurders als hummenIng una- laten komen.

niem. kenbaar ;naken dat zaai-De Drie

Dorpen nogal ekeentrisen is gelegen en In 1962... dorps-

wellicht het bezoek voor uitvoeringen naeeuirtundelig

kan bedvloeden. Die laatste mening

Burgemeester D. Wildeboer han zich

wat dit project betreft uiteraard in liet

huidige studium nog niet definitief Uitlaten

maar zag een goede kans dat dit

centrum volgend jaar gebouwd zal warden.

De kwestie samenvoeging speelt

daarin echt niet zo'n voorname rol! De

Amersfoortse architect Adriaans werd el.

reeds aangezocht ons liet ontwerp Dorpshuis

te maken. De zaal van De Drle

Dorpen gaat in ieder geval een drukke

winter tegemoet, dat staat als een paal

hoven water. Bij één vereniging ie de

zalennood al breedvoerig onderwerp

van diamissie geweest. Men heeft de

gedachte opgeworpen voor leden en bun

huisgenoten bij een uitvoering of feestavond

uit Kortenhoef en via de Smidsbrug

een autobus te laten lopen. Het

moet toets mogelijk zijn dat 46k oudere

mensen en bejaarden de kans krijgen

zich een avond te verpozen ondanks het

feit dat de zaal ver buiten liet dorpscentrum

is gelegen.

Nood en deugd

Van de nood een deugd maken.... es

nu eenmaal niet anders, Het zou beslist

aanbeveling verdienen als de dagelijkse

bestuurders van al die Kortenlinefee

en 'EeGravelandae verenigingen

(weer) eens om de (ronde) tafel gingen

zitten pm zich gezamenlijk te beraden

over het gebruik van de zaal aal] de

Cannenburgerweg in Ankeveen.

Een zekere mate van planning, het op

de meest aangename wijze verdelen Van

de uitvoeringen verdient echt wei aan

beveling.

e"


Zoeken naar een

andere zaal

KORTENHOEF — Wij ontvingen de

volgende ontboezeming:

Onder het opschrift ,.Kortenhoef-'s Graveland

Zonder Zaal" kwam in de Gooien

Eemlander van 10 mei een artikel

voor, waarin voor onze omgeving het

feit kenbaar gemaakt werd, dat de zaal

van d'Oude Herbergh, Kerklaan 317,

Kortenhoef, met het aanstaande winterseizoen

niet meer beschikbaar kan zijn

voor de Kortenhoefse en 's-Gravelandse

verenigingen. Ik hoop evenwel, dat de

soep niet zo heet gegeten wordt, als ze

opgediend wordt.

Maar toch zullen er maatregelen moeten

worden genomen, want voor tal van

verenigingen zou het funest zijn, wanneer

er voor hun winter-uitvoering geen

ruimte beschikbaar zou zijn. Want het is

zo, dat elke vereniging al enige maanden

aan z'n winterprogramma werkt.

Wanneer deze stimulans zou ontbreken.

zou dit voor verschillende een teruggang

betekenen.

Daarom zou ik alle besturen willen

opwekken om gezamenlijk iets te ondernemen.

Er zijn in onze omgeving beslist

wel flinke bestuurders met gezonde

ideeën en initiatief.

KORTENHOEF, Kerklaan 315.

E. Sluiters.

(Red.: Schrijver neemt een nuchter en

reëel standpunt in. Went de zaaleigenaar

heeft uit zelfbehoud moeten handelen:

In plaats van hem iets te verwijten,

moet er nu iets gedddn worden.)


inkeveen

Weer twee huizen in

aanbouw

Sport „subsidiëren' met

velden, niet met geld

ANKEVEEN — De Ankeveense gemeenteraad

heeft in de laatste vergadering

kredieten beschikbaar gesteld

voor het bouwrijp maken van grond

aan do Van BreeIaan en voor de bouw

hierop van twee woningwetwoningen.

Wanneer de rijksgoedkeuring hiervoor

komt zullen deze woningen zo spoedig

mogelijk worden gebouwd. Er werden

over deze bouw door de raadsleden nogal

enige vragen gesteld, De raadsleden

H. J. Torsing en H. J. Winthorst, beiden

KVP, informeerden of de bouw in

blokjes van twee niet onvoordelig in de

;rond zal worden.

Deze en nog andere vragen beantwoordde

wethouder W. G. de Kwant op

voor alle partijen bevredigende

wdze, De twee woningwetwoningen zul-

:en aan de twee reeds bestaande woningwetwoningen

worden vastgebouwd

zodat het dan een blok van 4 zal zijn.

Het voorstel tot ruil van grond met de

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

werd met algemene stemmen

aangenomen, waardoor de gemeente in

het bezit komt van één tweetiende hectare

grond welke ligt in het eerste,

tweede en derde quadrant van het uitbreidingsplan.

De voorzitter benadrukte

hierbij dat de verbeterde verhoUding

tussen Natuurmonumenten en de ge-

meente deze transactie mogelijk heeft

gemaakt,

Aan de firma K Willemse werd grond

verkocht voor de bouw van drie koopwoningen

aan de Dorpsweg.

Bij de ingekomen stukken was voor

de tweede maal een subsidieaanvraag

van de voetbalvereniging 's-Graveland.

B, en W. adviseerde de raad deze af te

wijzen onder het motief dat men de

sport wel kan dienen door het aanleggen

van een sportveld maar niet door

het verlenen van subsidie. Speciaal

raadslid Romviel PvdA, onderstreepte

dit standpunt met een uitvoerig betoog.

• In de rondvraag werden schriftelijk

ingediende vragen door burgemeester

N. Cramer beantwoord over slechte woningen

aan de Heereweg die onbewoonbaar

dienen te werden verklaard en het

wederinstellen van de mondelinge rondvraag.

Wat de woningen betreft wordt

contact opgenomen met de Wederopbouw

te Haarlem. De rondvraag zal, zo

besliste de raad, alleen via een schriftelijk

ingediende vraag nog mogen voortbestaan.

i


In plaats van kaarten

Op 30 mei 1961 is op 64-

jarige leeftijd van ons

heengegaan onze lieve

moeder, behuwd- en

grootmoeder

Wilhelmina harolina

Charlotte imeivr

weduwe van Jan Peet

Hun bedroefde kinderen

en kleinkinderen,

J. L. Peet

H. G. Peet-

Glazemaker

Kees en Willy

L. J. Peet

M. A. H. Peel-

Edelman

Sjon, Hans, Wim

J. \V, Rehwinkel-

Peet

H. J. P. Rehwinkel

Carla

H. W, Peet en

verloofde

Kortenhoef, 30 mei 1961

Oranjeweg 61

De teraardebestelling zal

plaatsvinden op zaterdag,

3 juni a.s., 's middags om

1 uur op de Algemene

,

,,,raaf

More magazines by this user
Similar magazines