januari PDF - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl

januari PDF - Historische Kring In de Gloriosa


,Korteiihoevers wilden vlaggen

KORTENHOEF — Al staat het officiële

gemeentehuis nu in 's-Graveland,

de Hortenhoevers hechten nog

erg aan hun in 1910 gebouwde ex-gemeentehuis,

nu politiepost en dus nog

steeds overheidsgebouw. •

Dat de trouwberichten niet meer achter

het gaas in het kastje worden ge-,

plakt, is hun een doorn in het oog

en vinden ze een gebrek aan service.

Maar dat gisteren na de geboorte van

de nieuwe prins de vlag wel wappert

de op het 's-Gravelandse gemeentehuis,

maar dat deze niet op het oude

in Kortenhoef werd gehesen, vonden

ze wel erg. Onder aanvoering van het

raadslid Vroom (Kortenhoefs belang)

werd door een aantal inwoners een

vlag gehesen op de stoep van het gebouw,

terwijl aan de topgevel de witte

vlaggestok kaaltjes schitterde in

de najaarszon. Ook op de Kortenhoefse

kerktoren ontbrak de vlag. Pas om ]

vier 's middags liet '(s-Graveland de

tdriekleur nog hijsen.


Net CC

e meer

hem si

vr

99

Historische Kring

nkeveen - 's-Graveland - Kortenhoef

lief/Vert..

Gooi & Eemianderr


MUI= --i•••••74 1•Or•VT • • •••

.._,r.,..„__:______

KORTEl\WIOEF — Snoek is superieur. Koning-kanjer. Esox Lucius in deftig visserslatijn, Gemari-neerd

in het sausje van de Franse vertaling wordt hij . als een . delicatesse „van', de- menukaart: le

brochet. Je hoeft geen gourmet te zijn om na dat woord 'n fles mooie wijn'te,ontkurken. En toch ...

„Als u hier nou met een snoek ging venten ...waar zou u heul kwijtrakeri?".„;la, als-ie leeft, aan

een hengelsportvereniging om hem weer los te laten voor de vangst. Maar wie zou hem op

willen eten?” Aan het woord: Jaap Pos (41) van het uitstervend • ras der beroepsvissers. Zijn

snoek gaat naar Frankrijk „waar ze er een soort kroketten van maken of :zoiets.' Heb ik-wel" eens

gehoord." Zo springt Marianne als keukenprinses. om met ons polderwaterbanket, een furie, aan

de hengel, waar hij een hoepel van trekt; razende roeland in de fuik Van.dé broodvisser. Jaap Pos

vertelt hieronder - het verhaal over zijn vak '. zijn: ' Kortenhoers,. - bonte mix . van

Stichtse en Gooise dialecten, zo sappig als de wei achter zijn woonbootr:deivrtiim. tussenzijn

kiezen, want „sigaretten hou je toch niet droog in de boot" zei ons "Pos' vader Meindert (86),

nog alle dagen te vinden, op het water van de Kortenhoefse polder tussen. ruisend riet en plompeblad.

_

„De belangen van de beroepsvis- ten we zeggen dat het een dure is: noteboom: hoe meer e hem slaat

sers worden steeds meer ing'eknot. drie . cent-Maar ,' dat hakje mot er hoe meer vruchten dat-ie•afwerpt.

Recreatie is een heel mooi ding„:.:.it,"al 'zal dat-'vissig .g.r, dood aan , Zoals ik het doe kan ik heden goed

. ,

waar. Ze gaan van het' standpunt gaan. Dat ken er niet af, dat ene - de ' kost verdienen. En de vrijiguit,

dat de mensen in 'hun vrije tijd hakje. lk bedoel, dat is toch geen held is ons ook altijd noe, een paar

toch wat moeten doen. Daarom heb- sport meer. Nou zeg ik niet, dat al- tientjes•in de-week waard. Dat is bij

ben ze het' beroep liever ' weg. 'Ze Ie sportvissers zo zijn, misschien is alle vissers. Dat ziter in geworteld.

hebben die tijd, dat we mogen vis- Vliet één 'op de honderdduizend, maar Praktisch" alle vis gaat naar de groot-

-sen, ingekort en de maat op snoek het gebeurt. handel.-.-'12aling- blijft hier, want die

:tien centimeter omhoog gebracht. Wat ik vang? Daar is geen vaste komen,:..z9..in 'Nederland zat te kort. •

' Wat zegt de beroepsvisser dan? Die '• staat van te maken. _Voorheen vis-1. Die voehri- ze bij - tonnen en tonnen'

voelt zich tekort gedaan. Ik voor me • . ten we 's winters,. ook nog -met de 7.- in. Hoofdzakelijk' Noren er• Denen en

zelf "zeg,•ik heb vandie*niaatrege-:'-:. :zegen.' Dat -is de laatste .

.

jaren ook:-..:',-,:Ieren'en"-nogwat Spanje en Frankrijk.

len van • de 'minister ' geen schade.'."_ i. niet meer,- • want • een::. ander

,

.

:', punt,;--Verleden;-:.weeltzaten ze- zo omhoog,

Door de maatverhoging krijg ik:igro- --.' - nardoor ons beroep ',wordt' beknot,..;,dat'zficemeehet'vliegtlig uit Ierland

tere -2issen.:Xaar een collega zal- - -2.1.eloofdzakelijk de 'tvaterverontre(4 ' Aleerityrrdeft —.•%ega:agilaar-Bel,giiii:

LiWeet-,zeggen:Y!'gke!4.groteni,iiegr-deix~-?Dat'li'elgerilijkYde''litiofdsschnIt",t.,-,:;-VreoCda..5spert,„ rs gaat Lenige/0

pleintjes op.. :De tijd ' zal wel leren. ..jdige, . dat het zo teruggelopen is, -..; naar ZwitserlancI.-•'Dat is" =het' baars- ,

•,'wat het beste 'is.' Voor een hoop vis- - -• Voor beroep en sport. Het beroep zal _land. Zd- heeft 'elk land zijn specht- ,,

• sers is het geen hoofdberoep meer.- ; , . de. sport de schuld geven en sport liteit. • '',: ' ';', • • . •


Zeg maar dat er nog zo'n tiendui- ''...'het

beroep, maar de waterverontrei- Na mijn diensttijd in Indië ben ik

zend zijn. Voor vijfenzeventig pro• "niging is de hoofddader die per jaar .,.eigenlijk pas beroepsvisser geworden.

cent is het echter een bijverdienste. miljoenen vissen kost; ' In deze bin- s Mijn vader vist al vanaf zijn twin-

Die hebben een boerderij, een jacht- ' nenpolder merken we eigenlijk nog '. tigste. Hij heeft ', het* vak ' geleerd bij

haven of een ijstentje en als de re- weinig van, maar alles gaat er aan de Van de Veldens, een beroepsvis- '

creatie dan afgelopen is gaan ze kapot. De Vecht is rot, de Eem, het sersfamilie waar hij in dienst was.

de visserij weer een beetje bedrij-' llselineer al een stuk, de grote ri- Toen de vissers In die familie waven

om een paar centen te verdie- vieren Alles gaat kapot daar. Eerst ren gestorven, kon ik de pacht over- .

nen. Maar ook als liefhebberij. En . zalm, toen de andere soorten.'De .. nemen en'ben ik voor mezelf begon-

dan zijn er natuurlijk, die noord en paling houdt het nog het langste vol nen. .

brand vangen schelden beneden als de ze halve een meter, snoekje dat' op de rivieren, omdat die het taaiste Daar komt een hoop geluk bij, want

.I:!zijn, ' maar de zijn niet te eten. Door •:, anders kom je daar niet meer aan.

ze niet mee mogen. nemen.: Die wil-' '. 'dat 'carbolwater `en al die .andere 2 " u nou zegt:. dat vind ik een mooi

;'`.:Als

len natuurlijk die' paar'-'weken van chemische stoffen. ' - • "'beroep en heb u tweehonderdduizend

het seizoen voor de vorst zoveel mo- gulden te makke, dan redt u dat toch .

gelijk halen. Wij vissen het hele

Zo'n jaar of 13 terug visten we no

niet, Dat is niet te huur of te koop.

jaar, wij krijgen ze evengoed wel.

regelmatig op de Veert niet zegen.

Het Is er niet.

Als wij van 1 ,juli

Toen hebben we het

tot eind februari

gehad, dat we Vis is net als mensen, Je zal nooit

vissen, hebben wij ons portie toch

trekken maakten, waar zes ton in zat.

twee dezelfde vinden. Vroeger' als

wel binnen. Ik weet het niet precies,

Dat is gebeurd. Afgelopen winter

kleine jongen, Ik was toen nog 'niet

maar ik dacht dat het beroep om

hebben we voor de aardigheid daar

; in Indië geweest, dan zag je wel

en nabij de tien miljoen boven wanogéensgevist:

vijf, zes kleine voorns. van die pindamannetjes lopen en dan

ter brengt. Laten we nou eens uit-

Zó is de Vecht achteruit gegaan. En zei je: kijk, twee Chinezen. Je dacht,

dat legt niet aan de sport, ' gaan van 600.000 sportvissers. het dat legt dat het precies dezelfde'waren, maar

zijn er meer hoor, die gemiddeld

niet aan het beroep, want we waren dat was niet zo. Met vis is het previjftig

gulden per jaar voor hun

daar in geen jaren geweest. Dat waeies

zo. Of ze hebben een andere

sport uitgeven. Dat is dertig milter

is verpest . Door die chemische kleur, of een mankement, een bochel,

joen. Dan zeggen ze toch: die betoep.

oep. e f tabrieken ik maken maen alles aes k a- of een rare bek, een hazelip.

roepsvisserij is eigenlijk niet

pot. Overal. "

rendes-

Alleen het Hilversumse kanaal is

bel, weet u Wel'. Nou, zeg ik als be- Ja, we vissen met alles, Fuiken, gepacht door de sport. ' En nou is

roepsvisser maar zo: als ze het niet .1 netten, lijnen dobbers. Alle - soorten het zo: 'hun mogen bij mij vissen

aan hun sport spenderen, - dan `zou-'-,::::*zoetwaleevis : paling, baars, ; zeelt. .. en ik bij hun. De samenwerking tusden

'te het wel ergens anders aan snoek, snoekbaars:- Brasem is geen''' sen beroep en sport 'is hier volgens

uitgeven,' ,vrant.':dat ,,,•geld moet de handel in Als ik brasem mee zou de beroepsvissers prima. . - En omemensen

toch de zak uit,. Ik bedoel, nemen uit de polder, zou ik hoogstens • keerd ook wel, 'dacht ik. Het gaat

die verhouding gaat toch niet op? twee of drie cent de kilo krijgen. Voor hier ' heel •gemoedelijk. In elke vere-

Je hebt ook sportvissers in een slee veevoer. Voor die paar centen kan , :ffinging zitten-:'wel'een paar - dwars- '

‹laar':kan het bestuur

. TI.. rs ler+ t, to . ik toch niet met die vis gaan lopen koppen;,rnaar


.

Oen maken we zelf, We kopen Als het ijs het water uit gaat, be- het zo arm gewend-geweest, Zijn va

~inaal.',-gebreid,.. want. Nee, ginnen we weer met de palingvisserij. '4--'derWariveen beetje- achoentnakee dat

siWek lokken niet. Of eigenlijk Dan zit je midden in de natuur, Zo

wel, want' snoek komt :pas als er al half april zit je dan te luisteren of

!was zevsentig• ta.c.latig4laar geleden:'-

- D'r . was amperan iemand die schoe-

een paar andere. vissen in de fuik je de koekoek al hoort. Op het ogennen had; dan was-ie er doodgraver

zitten. Wanneer' we ze vangen? Je blik hoor je hem nog. Dat is een uni- bij en postbode en klokkeluider, ge-

hebt 365 dagen in een jaar. Ik heb cum, We zien iedere keer wat anloot ik. Vader was de zeventiende van

ze elke dag kennen vangen en elke ders. Als het vriest, ken je aan de achttien kinderen. Dan begrijpt tr wel

dag niet gevangen. Mijn vader is nou natuur zien of het dooiweer wordt ja. dat het geen vetpot was. Veel men-

onderhand 66 jaar beroepsvisser en of nee. Daar Zijn verschillende masen hier zijn opgegroeid met zelf

dan zegt-ie wel: vannacht zou de panieren voor. Als ik riet ga snijden en bouwen. Dat kopen ze niet. Vader

ling wel eens kunnen zwemmen, ik zie een mol wroeten, dan ken je heeft altijd zijn eigen spullen 'gege-,1

maar weten doet-ie het nog niet. Die gerust zeggen, dat het binnen drie ten. Hij zal nooit iets gegeten heb-

dingen doen het als. ze het in hun dagen dooiweer zal>.wezen. Heb je ben van een groenteboer. Zo oud als-

kop krijgen. Vader :'Voelt iets eri een koppeltje kippen met• een haan je is. Althans nog voor geen gulden.

denkt het, maar wéten- doet-ie het en die haan kraait middags nog na. Dat garandeer ik. En hij verdient er

nooit. Dat geeft hij nou ook wel toe. een uur of vier dan krijg je ook . nog aardig mee ook, als je ziet wat

'Je hebt wel speciale plaatsen waar dooiweer hoor. Meestal wel. Je ken het allemaal kost.

ze langs trekken Dat weten we w'l. ook ruiken of het ijs er uit gaat,: of:

Of ik wel eens iets bijzonders zie?

Ze zien wel een fuik staan, maar dat het gaat vriezen. Als je snuift en Dat zou ik denken. Vorige week nog

zien daar toch geen gevaar in. En je ruikt zo'n zodde lucht van rot- een hert, Zwom twintig meter voor

ze langs trekken. Dat weten we wel. tend riet en blad, dan gaat het niet de boot over. Van de ene rieten naar

Onder water is het net zo'n rare meer vriezen. Ruikt de polder' bij de andere rieten. Die waterkippen gin-

wereld als boven Net zo goed als er dooi fris dan is het meestal na een gen gruwelijk te keer. En verleden

rommel is op een of ander erf , . is paar dagen weer winter. Daar ..ben

week met die hete dag, een wind-

ei- t beneden toch ook zo? je in opgegroeid. Dat riet is 'n. goede

. .

hoos. Zo uit de Horstermeer. Op het

Vissen is een van de oudste bewinterverdienste.

Je ken toch ook water had-ie zo'n zuigkracht dat-ie

. roepen. Volgens mij wel. De eerste

niet de hele dag tegen die kachel het water optrok tot een huis hoog

fuik was een gevlochten mand van aan zitten te kijken, je wil ook wel en ook de omtrek van een huis. En

griendentenen. Daarna kreegje touw,.

eens wegwezen. Hoofdzakelijk mis- hij bleef draaiende doorlopen.

katoen, zijde, perlom _nylon, en ..nu

schien om in de natuur te zitten.. Dat

..weer monofyl.-"Pat. is Onzichtbaar-on-

doe je,.Dat is een drang. Zoals mijn

Door dle Vecht moeten we zelf uitder

water. Die fuiken gaan eens in

vader ook. Als we nou zes dagen gezetten.

',Jonge paling. 'Vroeger ging

dat langs natuurlijke weg' en wat uit

de maand in de taanketel om ze te vist hebben, dan is het, toch welle-

looien tegen verrotting. Nylon wordt tje hè, En nou gaaehet niet .om op

vrije wil komt, daar zal meer van

overschieten, want ze zeggen dat van

ook getaand om ze een ander kleur. zondag netjes of . slecht te 'wezen.

alles wat je uitzet, tien procent over-

tje te geven, want 't zijn anders van maar zondags houdt-ie het hier niet

die malle witte dingen. Nou zeggen uit op de werf. Dan moet-ie in die

schiet. Ja, je bent net een tuinder,

ze: In nylon vang je meer paling. boot en de polder in. De tuinderij is

die moet toch ook zaaien.

maar is dat nou goed, vraag ik, 'Als zijn liefhebberij. Van huisuit 'is- hij Paling ken je overal tegenkomen en

ik vroeger in katoen vijf pond ving

nergens vinden. Ik verhuur voor een

en lk ken In nylon tien. pond ma-

luttel. bedrag aan de sport, maar de

ken, dan is dat prachtig natuurlijk,

paling heb ik eruit gehouden. Het

vooral om de verdiensten. Maar die

kan toch zo ook sport blijven. De

vijf pond meer, die is toch weg, die

sportvissers? Het gros gaat wel,

ken ik volgend jaar niet meer vangen

maar je hebt er' altijd verkeerden

en die zijn dat jaar ook niet- meer

tussen, - Maar meestal vernielen ze

gegroeid. Dus uiteindelijk ken ik er

eerst de boel voordat ze terugzetten.

tien pond schaai aan hebben als ik

Dan beginnen ze 's morgens te vis-

nou vijf pond meer vang. Begrijpt

sen, vangen knap en dat mot dan

n? Nieuw is nog niet altijd een ver-

speciaal allemaal in dat leefnetje.

betering.

Tot ze naar huis gaan. En als die .

vis dan half kapot is dan keren ze

het netje om. Van negen van:de tien'

'komt niks-meer terecht.' Die zijn

dari*4-zie"-geen slijm "ineeg .6p

-jen als 'een vis 'beschadigd' is, --d4n

gaat-ie er aan. Dat mag een' week

-duren, een maand, maar die gaat er

aan. Dat zou bij ons toch ook zo gaan?

Als ze je huid er eens afstroopten?

. Of wij zelf vis eten? Ja, maar dat

laten we over aan een Spakenburger.

Die man komt eens in de week. En

,die beeft-'nog geen éénkeer bot gevangen

hier, geloof ik".

PIETER B.


Volgend jaar zon•ie weer

groter zijn..

Inv.nr. Reg.nr.

Datum j/gd

//9 71


. ..

' • • ... •

...40 or

t••• 4.t‘

'' ,. ..

.,-,■00.....'''' ..

73 ,

•:,.' *i •

i 1 ei..

.2 •39:"" ,`,~.

,...

"r:Att"

'' '

i 1

''' . :" • ,V"- - . , '',., ,

,.',,,,‘„,, , ' V" • .. .k,

Tu.vseit ruiienti riet 'en

plompe blad. . ' •

i,4•: • '

./t-

;„..5.4,0.>

.=...,:4':'é47f

,,,A, glIty; ■•• '

-:$4,*?""t: . • •

4' i',W

. 154;e0teMr,


RORTENHOEF --,•1 Met ingang van

.1 januari 1966 is.; de wachtmeester le

klasse P. A. van den Doel uit Korten-.

hoef benoemd - tot:postcommandant te

Broek In Waterland, wat tevens In-

,:houdt, dat hij ;Je,. b eyorderd':tot r;opper,.,

,:wapcolitmbteeerstve ra..!;Li

.die 44 jaar

oud is, begory, Zijn loopbaan als hulp,

ifmarer...háussee 110.94.á'41i-de“Wieringer■,

' meer, Septerá ber•I 9443SVe r& hij ** aange,.

r•*-*steld ala Wachtneeester,'der rijkapolge2

1947:werd'hij'oyergeplaftst naar de

rHaarlemmermeer,-*Enet;ale. standplaats

5400 ddorto

'11955 ',volgde

wij4' beim rcle waelltmeee ter \le

44i e '.;1*Jal 04:40r4Idirt peilt iedi e ruik III

iie,-,pitgentre 414tatIptitriertneetpol.;

4;der te hebbensVirriej4t„,404g,,hjjkan4erl

overgeplaittstI.'rjr "* •

0:* De Haarlemmermeer kreeg gemeen,

~'tepolitie en' Doel: koos!Kortenhoef

ale"*nleuweetandpiaats.'' Hoewel

geboren **, op de. Zuldhollandse;; el landen

-(Nleuwe-Tonge), *voelde de heer

''. Van; der Doel zich *al spoedig een echte

„Kortenhoever" en wist hij al gauw

het* vertrouwen van de bevolking te

;winnen. Het gevolg was dat zijn wor

Wilg* een'„tweede 'bureau" werd. Het

ygevolg zijn echtgenote er een

L taak als „onbezoldigd ambtenaresse"

bij .kreeg. De heer Van der Doel leef-

' de met de bevolking mee en gaf blijk

• van een grote belangstelling voor de

jeugd en de plaatselijke muziekvereni•

..t; ging Amacitia. Mede dank zij zijn voortreffelijke'

steun, en bruisende activl•

telt bloeide de' muziekvereniging de

'° laatste' jaren 'weer op als nooit tevoti*,ren,

Dochter Marja en zoon Peter droe•-;

il

•*igen;ook hiertoe-hun. steentje bij en wer'

.iden*act.iet,1id:van`liet'korpa. Aan „dit

nu% eeneinde gekompn. • ':.**`

..vándaag ' heeft de

'zijn` werkzaamheden

nieuwe,.7standplaats**aange.

yoogiopig. zal liet- gezin •Van

7,den'Dolartn.:.Kartenlidet blijventwOnen,

'daar in zijn nieuwe 'standplaats de voor

`hen bestemdp'woning nog,. niet is ont-

.*'»rulind,•Voor het overige rijkspolitie

1. personeer,"19`;de groep Kortenhoel be-"

'•tekent het vertrek -van',de' heer Van

den Doel 't-;verlies 'van een actief en

" behulpzaam collega, temeer daar er

.,toch • al een tekort aan personeel bestaat.

Voor 'de betrokkene :zelf bete-

:2

in .1Vgterland 4. 0 kent deze ,bevorderii2g een blijk *van

Wachtmeester 'Van den- oe gedragen taak heeft verricht.

zijn loopbaan bij de politie de hem opwaardering

voor de wijze waarop hij In

ben900,,..tot 1)0s.kcomniandant


De heer Bos 60"1

.°1abootje met .4

;zelfde-bemannino.

"`''s-GRAVELAND — Het varen zit

de 87-jarige heer Pieter Bos nog altijd

in het bloed. Weliswaar bleef de in

Weesp geboren machinist na zijn huwelijk

met Weintje van Keulen uit

Nederhorst den Berg, 4 januari 1907,

aan wal, maar hij zegt zelf, met een F

twinkeling in zijn ogen: „Ik vaar nog'

altijd in het huwelijksbootje en met . `

dezelfde bemanning."

Het diamanten bruidspaar was vandaag

het middelpunt van de grote famille.

De heer en mevrouw Bos hebben

acht kinderen en niet minder dan

31 kleinkinderen, die bijna allemaal

naar 's-Graveland waren gekomen. De

verhalen over vroeger voerden de boventoon.

De freules Warfin uit Nederhorst

den Berg, waar mevrouw Bos

als naaister heeft gewerkt, werden in

een adem genoemd met een aantal Ani.

serdamse bloemenhandelaren. De heer

Bos trok na zijn huwelijk met een

handkar door Amsterdam om hen van

vers mos en exclusieve bloemstukjes

te voorzien.


Us en -weder

&ene •

's-GRAVELAND Tóch nog eerder

dan gedacht was op het ijs. Wie

zowel de schaatsen als de spirit had,

heeft er gistermiddág tussen berijpte

bomen en onder een zonnige

blauwe hemel -- al dankbaar van geprofiteerd.

Zoals hier, pp het Zuidereind

in 's-Gravelancl, waar vooral de jeugd

goed was vertegenwoordigd.

.2~rs~tatimmteg~i~


Heden overleed in de

hope des eeuwigen levens,

voor' ons nog vrij

onverwachts, onze innig

geliefde zorgzame vrouw

en moeder

Barths de Kloet

geboren Jensen

J p de leeftijd van 58 jr.

W. de Kloet

Henny

Tini.

Kortenhoef, 12 jan. 1967.

Kortenhoefaedijk 45.

Geen bloemen.

De begrafenis zal plaatshebben

maandag 16 januari

a s. om 11.30 uur op

de Algemene Begraafplaats

te Kortenhoef.

Heden overleed tot onze

diepe droefheid onze

lieve zuster, behuwdzuster

en tante

Bertha de Kloet

geboren Jensen

op de leeftijd van 58 jr.

Familie Jensen.

Familie de Kloet.

Kortenhoef, 12 jan. 1967.

4111~111111■


Aitadgn: dtaatideraffikr • " -"="IMIEMIIIMMILeffillialifflitn.

Felle brand legde in korte tijd

café-restaurant e Zuwe in as

Vermoedelijk ontstaan door

solderen bij rieten kap

á

abahmmtilm.0114'211.


KOSTENHOEF — Een felle brand

heeft gistermiddag het café-restaurant

van het badhotel „De Zuwe" aan de

Wijde Bliek in korte tijd totaal ver•

woest. De brand is vermoedelijk ontstaan

doordat voor de exploitanten H.

Booms en H. Diekman onder de rieten

kap soldeerwerkzaamheden aan

de waterleiding werden verricht. Men

had wel voorzorgsmaatregelen genomen,

en een eternietpiaats tussen de

te repareren waterleidingbuis en de

kap geplaatst. Door de grote hitte Is

het riet waarschijnlijk toch gaan

smeulen. Toen de brandweer ter plaatse

kwam was het oude houten gebouw

niet meer te redden.

De nieuwe exploitanten van „De Zu-

We" hadden het café-restaurant pas

geheel verbouwd. De inventaris was

vernieuwd, een nieuwe keuken, aangelegd

en centrale verwarming geinstal-

tonnen loopt, wordt door- verzekering

gedekt.

Het terrein waarop het hotel stond,

behoorde oorspronkelijk aan de ambachtsheer

van Kortenhoef, Anne Maria

de Bont. Schuin er tegenover,

naast het oude Tolhuis aan de Zuwe,

liet hij een villa bouwen, welke met

de kanaalaanleg weer werd gesloopt.

Een sloot scheidde het terrein van de

weg en een afgedraaid bruggetje aan

de ketting belette de toegang tot het

park en de daarin gelegen fruittuin.

Na De Bonts dood kocht de heer

Heijer, een Amsterdamse makelaar,

de villa en toebehoren.

Tolhuis

In het oude Tolhuis woonde rond de

eeuwwisseling Pieter Nicolaas Bakker,

tolgaarder, caféhouder, boer en wetleerd.

Begin oktober werd de zaak houder van de gemeente Kortenhoef.

officieel" heropetid,s r voor' de eerste ''`Hij' verhuurde ook bootjes.' Toen Ileijer

maal ook in het winterseizoen; Gis-. _zijn bezit wilde verkopen zag Bakkers

,termiddag.werden-,er.nogienige werk- zoon Piet daarin een geschikte gelezaamheden

-verricht:" een werkman genhekl de botenverhuurderij van zijn

legde -een -waarbij -.gebruik -vader uit te ,brelden.

,,werirr`gemaakt- van een `soldeerbout;

de vermoedelijke -oorzaak Van de


Badhuis

brand die het gebouw binnen tien mi- Hij wist in 1922 de heer Milart; schoolnuten

in lichterlaaie zette.

hoofd te Oud-Loosdrecht met wie hij

Toen de vrijwillige brandweer van

's-Graveland onder

als leider van de Loosdrechtse gymcommando

van J.

Romviel verscheen, viel er niets meer nastiekvereniging in contact stond, te

te redden.

bewegen het terrein te kopen.

Bakker werd compagnon-exploitant

Nat houden -

en de botenverhuurderij liep goed.

Met zeven stralen werden een grote Toen echter Milart ook echter een

propaanketel en de nabijgelegen hou- zwembad wilde bouwen zag Piet daarten

gebouwen nat gehouden. Enkele in geen heil. Hij nam ontslag en werd

stoelen, een vleesmachine en de kam- 'militair-vlieger.

sa wist men In veiligheid te brengen. Het zwembad werd gebouwd; Bak-

Na een half uur was er van het geker vervangen door Van de Ploeg.

bouw alleen een smeulende hoop hout Weer later werd Van Gorkum exploi-,

over.

'tant, welke de eerste steen legde voor

Ambachtalteer

het hotel, ecn klein zitje voor een

Doordat er weinig wind was kon de kopje koffie. - Na een tiental jaren

brand alleen tot het café-restaurant verdween ook deze van het toneel en

worden beperkt. Om kwart voor res verscheen Lindeman waarna het ho-

rukte de brandweer In. Tijdens de tel werd uitgebreid en gezellig Inge;

brand had de 'politie de handen vol richt. Vorig najaar `pachtte de hotel-

aan verkeersopstoppingen op de smalhouder van het Rechthuis, Dickman,

le, maar zeer intensief gebruikte pro-

= samen met de heer H. Booms, fotovinciale

weg. De schade, die in de journalist bij de NTS, de zaak. Beide

'exploitanten hadden gisteravond in 't

Rechthuis besprekingen om zo snel

mogelijk de zaak weer te kunnen opbouwen

en nog dit seizoen te openen.


Raad verwerpt advies van

B. en W. over gemeentenamen

Indruk dat Ankeveen

en Kortenhoef zijn

geannexeerd

'S-GRAVELAND — Een ingekomen

schrijven van de fractie Algemeen Belang

inzake de adressering met handhaving

van de oude gemeentenamen

werd gisteravond in de raad onderwerp

van een levendige discussie. De

meerderheid van het college van B.

en W. adviseerde te volstaan met alleen

de aanduiding 's-Graveland. Dit

werd door de raad verworpen.

De loco-burgemeester, wethouder W.

G. de Kwant, die de vergadering door

ziekte van de burgemeester leidde, hanteerde

de voorzittershamer vaardig tijdens

het gesprek dat zich naar aanleiding

hiervan ontspon.

Daar hij zich met de zienswijze van

B. en W. kon verenigen lichtte wethouder

W. Endendijk het advies toe.

„Deze zaak hoort niet tot de competentie

der raad ingevolge het besluit

Bevolkingsboekhouding, waar het bijhouden

van het bevolkingsregister is

opgedragen aan B. en W."

Ondenk baar

Wethouder De Kwant wilde echter

een duidelijke uitspraak van de raad.

De heer J. van Bentum (AR) meende

dat er een verschil bestond tussen

de bevolkingsboekhouding en een

briefwisseling. Hij kon zich niet aan

de indruk onttrekken „dat er onder de

ambtenaren op de secretarie de stemming

heerst, dat Ankeveen en Kortenhoef

door de gemeente 's-Graveland

zijn geannexeerd." In het desbetreffende

over de samenvoeging staat

nergens dat deze namen dienen te verdwijnen.

„Zo worden er wel borden geplaatst

met de oude gemeentenamen,

met tussen haakjes gemeente 's-Graveland".

Hij maakte van de brief een

voorstel.

De heer Ch. Fokka (VVD) noemde

de motivering van B. en W. zwak.

„Het is ondenkbaar dat de oude gemeenten

(Kortenhoef bestaat 811 jaar)

zo maar van de kaart worden gevaagd".

Het navolgen van het advies

van B. en W. zou de verwarring alleen

maar groter maken. Ook de

heer J. Schut (CUL') wilde deze historisch

gevormde namen niet zo maar

laten verdwijnen.

De heer P. C, Vroom (Kortenhoefs

Bel.) wees op een inconsequentie die

B. en W. hadden gelegd in hun schrijven

aan de raad. Enerzijds stelt men

dat het van het grootste belang is dat

alle inwoners hieraan volledige medewerking

verlenen, en anderzijds dat

het niet op de weg van het college

ligt de gemeentenaren te verzoeken

in hun correspondentie een bepaalde

adressering te gebruiken. „B. en W.

kunnen het stuk niet laten doorgaan,

dat zeggen ze zelf".


Veel denken

„Ik ben eigenlijk helemaal niet met

dichten begonnen. Men vader is van

beroep tekenaar en ik voelde aan, dat

ik ook zou gaan tekenen. Boetseren

was mijn grote voorliefde, maar ik

vond van mezelf dat ik er niet zoveel

.talent voor heb. Omdat ik nogal veel

denk, schrijf Ik mijn gedachten op en

dan ontstaan automatisch gedichten".

Literair blad

De Muze is na de Nacht voor Eric

niet ingeslapen: ook in Loenersloots

Mickerytheater en in een Zwolse sociëteit

gaat hij uit eigen werk 'voordragen.

In het R.-k. Lyceum, waar hij

volgend jaar eindexamen hoopt te

doen, veroorzaakte zijn debuut geen

opschudding. Hij kreeg alleen reacties

van „de lui, met wie ik me bemoei.

Ik heb niet zoveel contact. Ik ben,

eerlijk gezegd, de school een beetje

ontgroeid".

Eric van Grieken is mede de initiatiefnemer

tot een Goois literair blad,

dat de naam „Iks" draagt en waarvan

, het eerste nummer begin februari in

off-set-druk verschijnt. „Het komt_ ongeregeld

uit — pas dan, wanneer we

vinden, dat de kopij goed genoeg is

— maar in principe toch tweemaandelijks".

In de redactie zitten 'verder edel:

smid Hans Suasso de Lima de Prado

(die zoals bekend dit jaar de aanmoedigingsprijs

van de gemeente Hilversum

ontvangt), hoofdzakelijk voor de

lay-out, maar ook vanwege literaire

belangstelling en Ronald van der Zee,

gespecialiseerd in de „oudere" literatuur,

zoals de Tachtigers. De druk

wordt verzorgd door fotograaf Marcel

Dorèl, in hetzelfde atelier aan de Langestra

at werkzaam als Hans Suasso.

Aan het eerste nummer werken verder

mee de Hilversumse dichter Ton

Luiting, Nacht der Muze-klapstuk Henk

van Kerkwijk, Toon Kramer met een

bijdrage over beeld-magie, de van ori-

gine Hongaarse schrijfster Erzsébet

Kisjókai en Jan Hardenberg, die ondermeer

het complete oeuvre van Simone

de Beauvoir heeft, vertaald. Voor het

volgende nummer zijn bijdragen toe-.

gezegd door Bernlef, Buddingh en Fritzi

ten Harmsen v.d. Beek, alle drie .

favoriet bij Eric van Grieken, die in

lks wellicht ook zijn studie van W. F.

Hermans' Nooit meer slapen" kan lanceren.

'Wakker schudden

„Wij zijn niet van plan om te provoceren"

(een artikel van het socialistische

enfant terrible Jan Nagel is afgevallen),

„wel kritieken, maar in het

eerste, nummer nog niet zo. Onze pretentie

is: de kunstenaars wakker

schudden. Er was in 't Gooi veel te

weinig op dit gebied. De kunstenaars

kennen elkaar vast niet eens. Ze zijn al

aan het •ntwaken door het werk van

Zijlstra".


KORTENHOEF — Juist toen de handelaar in schepen en scheepsonderdelen,

De Kloet, voor zaken in één der Friese vissershavens verbleef, kwam

een trailer de haven binnenvaren. De grootste „vangst" bleek ditmaal niet

een enorme vis te zijn, maar een anker, waarachter de ketting van het net,

die over de .grond sleept teneinde de bot en schol te vangen, bleef haken.

Enige jaren geleden bleef een dergelijke ketting achter een wrak haken

waardoor de boot kapseisde en de bemanning verdronk. Dat anker, opgevist

uit een diepte van 20 d 25 meter, ettelijke honderden kilo's zwaar en

twee meter bij een meter groot, wordt door kenners drie- tot vierhonderd

jaar oud geschat. Het is een zogenaamd stokanker met nog een tweedelige,

door houten pennen verbonden eikehouten kern. Sinds eeuwen wordt geen

hout meer verwerkt aan ankers hecht omarmd door zware ringen waaraan

de- ketting is verbonden. Een restant van twee meter hangt er nog aan.

Dikke klonten totaal versteende mosselen zijn met het anker vergroeid.

Onze dorpsgenoot legde beslag op de vangst welke, poserende aan de

ingang van de toekomstige scheepswerf, al zeer veel belangstelling trok.


Heden is onverwachts

van ons heengegaan onze

lieve tante

Aafje Balder

oud-wijkverpleegster van

's-Graveland, Kortenhoef

en Ankeveen

Uit aller naam:

H. Kaan

Hilversum, 5 febr. 1967

Loosdrechtseweg 36

Gelegenheid tot condoleren

woensdag 8 februari

van 20-21 uur aan de

Loosdrechtseweg 36 to

Hilversum.

De teraardebestelling zal

plaatshebben donderdag

9 februari om 14.30 uur

op de algemene begraafplaats

aan de Bosdrift te

Hilversum.

More magazines by this user
Similar magazines