31.08.2013 Views

januari PDF - Historische Kring In de Gloriosa

januari PDF - Historische Kring In de Gloriosa

januari PDF - Historische Kring In de Gloriosa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

•<br />

,Korteiihoevers wil<strong>de</strong>n vlaggen<br />

KORTENHOEF — Al staat het officiële<br />

gemeentehuis nu in 's-Graveland,<br />

<strong>de</strong> Hortenhoevers hechten nog<br />

erg aan hun in 1910 gebouw<strong>de</strong> ex-gemeentehuis,<br />

nu politiepost en dus nog<br />

steeds overheidsgebouw. •<br />

Dat <strong>de</strong> trouwberichten niet meer achter<br />

het gaas in het kastje wor<strong>de</strong>n ge-,<br />

plakt, is hun een doorn in het oog<br />

en vin<strong>de</strong>n ze een gebrek aan service.<br />

Maar dat gisteren na <strong>de</strong> geboorte van<br />

<strong>de</strong> nieuwe prins <strong>de</strong> vlag wel wappert<br />

<strong>de</strong> op het 's-Gravelandse gemeentehuis,<br />

maar dat <strong>de</strong>ze niet op het ou<strong>de</strong><br />

in Kortenhoef werd gehesen, von<strong>de</strong>n<br />

ze wel erg. On<strong>de</strong>r aanvoering van het<br />

raadslid Vroom (Kortenhoefs belang)<br />

werd door een aantal inwoners een<br />

vlag gehesen op <strong>de</strong> stoep van het gebouw,<br />

terwijl aan <strong>de</strong> topgevel <strong>de</strong> witte<br />

vlaggestok kaaltjes schitter<strong>de</strong> in<br />

<strong>de</strong> najaarszon. Ook op <strong>de</strong> Kortenhoefse<br />

kerktoren ontbrak <strong>de</strong> vlag. Pas om ]<br />

vier 's middags liet '(s-Graveland <strong>de</strong><br />

tdriekleur nog hijsen.<br />


Net CC<br />

e meer<br />

hem si<br />

vr<br />

99<br />

<strong>Historische</strong> <strong>Kring</strong><br />

nkeveen - 's-Graveland - Kortenhoef<br />

lief/Vert..<br />

Gooi & Eemian<strong>de</strong>rr


MUI= --i•••••74 1•Or•VT • • •••<br />

.._,r.,..„__:______<br />

KORTEl\WIOEF — Snoek is superieur. Koning-kanjer. Esox Lucius in <strong>de</strong>ftig visserslatijn, Gemari-neerd<br />

in het sausje van <strong>de</strong> Franse vertaling wordt hij . als een . <strong>de</strong>licatesse „van', <strong>de</strong>- menukaart: le<br />

brochet. Je hoeft geen gourmet te zijn om na dat woord 'n fles mooie wijn'te,ontkurken. En toch ...<br />

„Als u hier nou met een snoek ging venten ...waar zou u heul kwijtrakeri?".„;la, als-ie leeft, aan<br />

een hengelsportvereniging om hem weer los te laten voor <strong>de</strong> vangst. Maar wie zou hem op<br />

willen eten?” Aan het woord: Jaap Pos (41) van het uitstervend • ras <strong>de</strong>r beroepsvissers. Zijn<br />

snoek gaat naar Frankrijk „waar ze er een soort kroketten van maken of :zoiets.' Heb ik-wel" eens<br />

gehoord." Zo springt Marianne als keukenprinses. om met ons pol<strong>de</strong>rwaterbanket, een furie, aan<br />

<strong>de</strong> hengel, waar hij een hoepel van trekt; razen<strong>de</strong> roeland in <strong>de</strong> fuik Van.dé broodvisser. Jaap Pos<br />

vertelt hieron<strong>de</strong>r - het verhaal over zijn vak '. zijn: ' Kortenhoers,. - bonte mix . van<br />

Stichtse en Gooise dialecten, zo sappig als <strong>de</strong> wei achter zijn woonbootr:<strong>de</strong>ivrtiim. tussenzijn<br />

kiezen, want „sigaretten hou je toch niet droog in <strong>de</strong> boot" zei ons "Pos' va<strong>de</strong>r Mein<strong>de</strong>rt (86),<br />

nog alle dagen te vin<strong>de</strong>n, op het water van <strong>de</strong> Kortenhoefse pol<strong>de</strong>r tussen. ruisend riet en plompeblad.<br />

_<br />

„De belangen van <strong>de</strong> beroepsvis- ten we zeggen dat het een dure is: noteboom: hoe meer e hem slaat<br />

sers wor<strong>de</strong>n steeds meer ing'eknot. drie . cent-Maar ,' dat hakje mot er hoe meer vruchten dat-ie•afwerpt.<br />

Recreatie is een heel mooi ding„:.:.it,"al 'zal dat-'vissig .g.r, dood aan , Zoals ik het doe kan ik he<strong>de</strong>n goed<br />

. ,<br />

waar. Ze gaan van het' standpunt gaan. Dat ken er niet af, dat ene - <strong>de</strong> ' kost verdienen. En <strong>de</strong> vrijiguit,<br />

dat <strong>de</strong> mensen in 'hun vrije tijd hakje. lk bedoel, dat is toch geen held is ons ook altijd noe, een paar<br />

toch wat moeten doen. Daarom heb- sport meer. Nou zeg ik niet, dat al- tientjes•in <strong>de</strong>-week waard. Dat is bij<br />

ben ze het' beroep liever ' weg. 'Ze Ie sportvissers zo zijn, misschien is alle vissers. Dat ziter in geworteld.<br />

hebben die tijd, dat we mogen vis- Vliet één 'op <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>rdduizend, maar Praktisch" alle vis gaat naar <strong>de</strong> groot-<br />

-sen, ingekort en <strong>de</strong> maat op snoek het gebeurt. han<strong>de</strong>l.-.-'12aling- blijft hier, want die<br />

:tien centimeter omhoog gebracht. Wat ik vang? Daar is geen vaste komen,:..z9..in 'Ne<strong>de</strong>rland zat te kort. •<br />

' Wat zegt <strong>de</strong> beroepsvisser dan? Die '• staat van te maken. _Voorheen vis-1. Die voehri- ze bij - tonnen en tonnen'<br />

voelt zich tekort gedaan. Ik voor me • . ten we 's winters,. ook nog -met <strong>de</strong> 7.- in. Hoofdzakelijk' Noren er• Denen en<br />

zelf "zeg,•ik heb vandie*niaatrege-:'-:. :zegen.' Dat -is <strong>de</strong> laatste .<br />

.<br />

jaren ook:-..:',-,:Ieren'en"-nogwat Spanje en Frankrijk.<br />

len van • <strong>de</strong> 'minister ' geen scha<strong>de</strong>.'."_ i. niet meer,- • want • een::. an<strong>de</strong>r<br />

,<br />

.<br />

:', punt,;--Verle<strong>de</strong>n;-:.weeltzaten ze- zo omhoog,<br />

Door <strong>de</strong> maatverhoging krijg ik:igro- --.' - nardoor ons beroep ',wordt' beknot,..;,dat'zficemeehet'vliegtlig uit Ierland<br />

tere -2issen.:Xaar een collega zal- - -2.1.eloofdzakelijk <strong>de</strong> 'tvaterverontre(4 ' Aleerityrr<strong>de</strong>ft —.•%ega:agilaar-Bel,giiii:<br />

LiWeet-,zeggen:Y!'gke!4.groteni,iiegr-<strong>de</strong>ix~-?Dat'li'elgerilijkY<strong>de</strong>''litiofdsschnIt",t.,-,:;-VreoCda..5spert,„ rs gaat Lenige/0<br />

pleintjes op.. :De tijd ' zal wel leren. ..jdige, . dat het zo teruggelopen is, -..; naar ZwitserlancI.-•'Dat is" =het' baars- ,<br />

•,'wat het beste 'is.' Voor een hoop vis- - -• Voor beroep en sport. Het beroep zal _land. Zd- heeft 'elk land zijn specht- ,,<br />

• sers is het geen hoofdberoep meer.- ; , . <strong>de</strong>. sport <strong>de</strong> schuld geven en sport liteit. • '',: ' ';', • • . •<br />

•<br />

Zeg maar dat er nog zo'n tiendui- ''...'het<br />

beroep, maar <strong>de</strong> waterverontrei- Na mijn diensttijd in <strong>In</strong>dië ben ik<br />

zend zijn. Voor vijfenzeventig pro• "niging is <strong>de</strong> hoofdda<strong>de</strong>r die per jaar .,.eigenlijk pas beroepsvisser gewor<strong>de</strong>n.<br />

cent is het echter een bijverdienste. miljoenen vissen kost; ' <strong>In</strong> <strong>de</strong>ze bin- s Mijn va<strong>de</strong>r vist al vanaf zijn twin-<br />

Die hebben een boer<strong>de</strong>rij, een jacht- ' nenpol<strong>de</strong>r merken we eigenlijk nog '. tigste. Hij heeft ', het* vak ' geleerd bij<br />

haven of een ijstentje en als <strong>de</strong> re- weinig van, maar alles gaat er aan <strong>de</strong> Van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong>ns, een beroepsvis- '<br />

creatie dan afgelopen is gaan ze kapot. De Vecht is rot, <strong>de</strong> Eem, het sersfamilie waar hij in dienst was.<br />

<strong>de</strong> visserij weer een beetje bedrij-' llselineer al een stuk, <strong>de</strong> grote ri- Toen <strong>de</strong> vissers <strong>In</strong> die familie waven<br />

om een paar centen te verdie- vieren Alles gaat kapot daar. Eerst ren gestorven, kon ik <strong>de</strong> pacht over- .<br />

nen. Maar ook als liefhebberij. En . zalm, toen <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re soorten.'De .. nemen en'ben ik voor mezelf begon-<br />

dan zijn er natuurlijk, die noord en paling houdt het nog het langste vol nen. .<br />

brand vangen schel<strong>de</strong>n bene<strong>de</strong>n als <strong>de</strong> ze halve een meter, snoekje dat' op <strong>de</strong> rivieren, omdat die het taaiste Daar komt een hoop geluk bij, want<br />

.I:!zijn, ' maar <strong>de</strong> zijn niet te eten. Door •:, an<strong>de</strong>rs kom je daar niet meer aan.<br />

ze niet mee mogen. nemen.: Die wil-' '. 'dat 'carbolwater `en al die .an<strong>de</strong>re 2 " u nou zegt:. dat vind ik een mooi<br />

;'`.:Als<br />

len natuurlijk die' paar'-'weken van chemische stoffen. ' - • "'beroep en heb u tweehon<strong>de</strong>rdduizend<br />

het seizoen voor <strong>de</strong> vorst zoveel mo- gul<strong>de</strong>n te makke, dan redt u dat toch .<br />

gelijk halen. Wij vissen het hele<br />

Zo'n jaar of 13 terug visten we no<br />

niet, Dat is niet te huur of te koop.<br />

jaar, wij krijgen ze evengoed wel.<br />

regelmatig op <strong>de</strong> Veert niet zegen.<br />

Het Is er niet.<br />

Als wij van 1 ,juli<br />

Toen hebben we het<br />

tot eind februari<br />

gehad, dat we Vis is net als mensen, Je zal nooit<br />

vissen, hebben wij ons portie toch<br />

trekken maakten, waar zes ton in zat.<br />

twee <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> vin<strong>de</strong>n. Vroeger' als<br />

wel binnen. Ik weet het niet precies,<br />

Dat is gebeurd. Afgelopen winter<br />

kleine jongen, Ik was toen nog 'niet<br />

maar ik dacht dat het beroep om<br />

hebben we voor <strong>de</strong> aardigheid daar<br />

; in <strong>In</strong>dië geweest, dan zag je wel<br />

en nabij <strong>de</strong> tien miljoen boven wanogéensgevist:<br />

vijf, zes kleine voorns. van die pindamannetjes lopen en dan<br />

ter brengt. Laten we nou eens uit-<br />

Zó is <strong>de</strong> Vecht achteruit gegaan. En zei je: kijk, twee Chinezen. Je dacht,<br />

dat legt niet aan <strong>de</strong> sport, ' gaan van 600.000 sportvissers. het dat legt dat het precies <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>'waren, maar<br />

zijn er meer hoor, die gemid<strong>de</strong>ld<br />

niet aan het beroep, want we waren dat was niet zo. Met vis is het previjftig<br />

gul<strong>de</strong>n per jaar voor hun<br />

daar in geen jaren geweest. Dat waeies<br />

zo. Of ze hebben een an<strong>de</strong>re<br />

sport uitgeven. Dat is <strong>de</strong>rtig milter<br />

is verpest . Door die chemische kleur, of een mankement, een bochel,<br />

joen. Dan zeggen ze toch: die betoep.<br />

oep. e f tabrieken ik maken maen alles aes k a- of een rare bek, een hazelip.<br />

roepsvisserij is eigenlijk niet<br />

pot. Overal. "<br />

ren<strong>de</strong>s-<br />

Alleen het Hilversumse kanaal is<br />

bel, weet u Wel'. Nou, zeg ik als be- Ja, we vissen met alles, Fuiken, gepacht door <strong>de</strong> sport. ' En nou is<br />

roepsvisser maar zo: als ze het niet .1 netten, lijnen dobbers. Alle - soorten het zo: 'hun mogen bij mij vissen<br />

aan hun sport spen<strong>de</strong>ren, - dan `zou-'-,::::*zoetwaleevis : paling, baars, ; zeelt. .. en ik bij hun. De samenwerking tus<strong>de</strong>n<br />

'te het wel ergens an<strong>de</strong>rs aan snoek, snoekbaars:- Brasem is geen''' sen beroep en sport 'is hier volgens<br />

uitgeven,' ,vrant.':dat ,,,•geld moet <strong>de</strong> han<strong>de</strong>l in Als ik brasem mee zou <strong>de</strong> beroepsvissers prima. . - En omemensen<br />

toch <strong>de</strong> zak uit,. Ik bedoel, nemen uit <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r, zou ik hoogstens • keerd ook wel, 'dacht ik. Het gaat<br />

die verhouding gaat toch niet op? twee of drie cent <strong>de</strong> kilo krijgen. Voor hier ' heel •gemoe<strong>de</strong>lijk. <strong>In</strong> elke vere-<br />

Je hebt ook sportvissers in een slee veevoer. Voor die paar centen kan , :ffinging zitten-:'wel'een paar - dwars- '<br />

‹laar':kan het bestuur<br />

. TI.. rs ler+ t, to . ik toch niet met die vis gaan lopen koppen;,rnaar


.<br />

Oen maken we zelf, We kopen Als het ijs het water uit gaat, be- het zo arm gewend-geweest, Zijn va<br />

~inaal.',-gebreid,.. want. Nee, ginnen we weer met <strong>de</strong> palingvisserij. '4--'<strong>de</strong>rWariveen beetje- achoentnakee dat<br />

siWek lokken niet. Of eigenlijk Dan zit je mid<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> natuur, Zo<br />

wel, want' snoek komt :pas als er al half april zit je dan te luisteren of<br />

!was zevsentig• ta.c.latig4laar gele<strong>de</strong>n:'-<br />

- D'r . was amperan iemand die schoe-<br />

een paar an<strong>de</strong>re. vissen in <strong>de</strong> fuik je <strong>de</strong> koekoek al hoort. Op het ogennen had; dan was-ie er doodgraver<br />

zitten. Wanneer' we ze vangen? Je blik hoor je hem nog. Dat is een uni- bij en postbo<strong>de</strong> en klokkelui<strong>de</strong>r, ge-<br />

hebt 365 dagen in een jaar. Ik heb cum, We zien ie<strong>de</strong>re keer wat anloot ik. Va<strong>de</strong>r was <strong>de</strong> zeventien<strong>de</strong> van<br />

ze elke dag kennen vangen en elke <strong>de</strong>rs. Als het vriest, ken je aan <strong>de</strong> achttien kin<strong>de</strong>ren. Dan begrijpt tr wel<br />

dag niet gevangen. Mijn va<strong>de</strong>r is nou natuur zien of het dooiweer wordt ja. dat het geen vetpot was. Veel men-<br />

on<strong>de</strong>rhand 66 jaar beroepsvisser en of nee. Daar Zijn verschillen<strong>de</strong> masen hier zijn opgegroeid met zelf<br />

dan zegt-ie wel: vannacht zou <strong>de</strong> panieren voor. Als ik riet ga snij<strong>de</strong>n en bouwen. Dat kopen ze niet. Va<strong>de</strong>r<br />

ling wel eens kunnen zwemmen, ik zie een mol wroeten, dan ken je heeft altijd zijn eigen spullen 'gege-,1<br />

maar weten doet-ie het nog niet. Die gerust zeggen, dat het binnen drie ten. Hij zal nooit iets gegeten heb-<br />

dingen doen het als. ze het in hun dagen dooiweer zal>.wezen. Heb je ben van een groenteboer. Zo oud als-<br />

kop krijgen. Va<strong>de</strong>r :'Voelt iets eri een koppeltje kippen met• een haan je is. Althans nog voor geen gul<strong>de</strong>n.<br />

<strong>de</strong>nkt het, maar wéten- doet-ie het en die haan kraait middags nog na. Dat garan<strong>de</strong>er ik. En hij verdient er<br />

nooit. Dat geeft hij nou ook wel toe. een uur of vier dan krijg je ook . nog aardig mee ook, als je ziet wat<br />

'Je hebt wel speciale plaatsen waar dooiweer hoor. Meestal wel. Je ken het allemaal kost.<br />

ze langs trekken Dat weten we w'l. ook ruiken of het ijs er uit gaat,: of:<br />

Of ik wel eens iets bijzon<strong>de</strong>rs zie?<br />

Ze zien wel een fuik staan, maar dat het gaat vriezen. Als je snuift en Dat zou ik <strong>de</strong>nken. Vorige week nog<br />

zien daar toch geen gevaar in. En je ruikt zo'n zod<strong>de</strong> lucht van rot- een hert, Zwom twintig meter voor<br />

ze langs trekken. Dat weten we wel. tend riet en blad, dan gaat het niet <strong>de</strong> boot over. Van <strong>de</strong> ene rieten naar<br />

On<strong>de</strong>r water is het net zo'n rare meer vriezen. Ruikt <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r' bij <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re rieten. Die waterkippen gin-<br />

wereld als boven Net zo goed als er dooi fris dan is het meestal na een gen gruwelijk te keer. En verle<strong>de</strong>n<br />

rommel is op een of an<strong>de</strong>r erf , . is paar dagen weer winter. Daar ..ben<br />

week met die hete dag, een wind-<br />

ei- t bene<strong>de</strong>n toch ook zo? je in opgegroeid. Dat riet is 'n. goe<strong>de</strong><br />

. .<br />

hoos. Zo uit <strong>de</strong> Horstermeer. Op het<br />

Vissen is een van <strong>de</strong> oudste bewinterverdienste.<br />

Je ken toch ook water had-ie zo'n zuigkracht dat-ie<br />

. roepen. Volgens mij wel. De eerste<br />

niet <strong>de</strong> hele dag tegen die kachel het water optrok tot een huis hoog<br />

fuik was een gevlochten mand van aan zitten te kijken, je wil ook wel en ook <strong>de</strong> omtrek van een huis. En<br />

grien<strong>de</strong>ntenen. Daarna kreegje touw,.<br />

eens wegwezen. Hoofdzakelijk mis- hij bleef draaien<strong>de</strong> doorlopen.<br />

katoen, zij<strong>de</strong>, perlom _nylon, en ..nu<br />

schien om in <strong>de</strong> natuur te zitten.. Dat<br />

..weer monofyl.-"Pat. is Onzichtbaar-on-<br />

doe je,.Dat is een drang. Zoals mijn<br />

Door dle Vecht moeten we zelf uit<strong>de</strong>r<br />

water. Die fuiken gaan eens in<br />

va<strong>de</strong>r ook. Als we nou zes dagen gezetten.<br />

',Jonge paling. 'Vroeger ging<br />

dat langs natuurlijke weg' en wat uit<br />

<strong>de</strong> maand in <strong>de</strong> taanketel om ze te vist hebben, dan is het, toch welle-<br />

looien tegen verrotting. Nylon wordt tje hè, En nou gaaehet niet .om op<br />

vrije wil komt, daar zal meer van<br />

overschieten, want ze zeggen dat van<br />

ook getaand om ze een an<strong>de</strong>r kleur. zondag netjes of . slecht te 'wezen.<br />

alles wat je uitzet, tien procent over-<br />

tje te geven, want 't zijn an<strong>de</strong>rs van maar zondags houdt-ie het hier niet<br />

die malle witte dingen. Nou zeggen uit op <strong>de</strong> werf. Dan moet-ie in die<br />

schiet. Ja, je bent net een tuin<strong>de</strong>r,<br />

ze: <strong>In</strong> nylon vang je meer paling. boot en <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r in. De tuin<strong>de</strong>rij is<br />

die moet toch ook zaaien.<br />

maar is dat nou goed, vraag ik, 'Als zijn liefhebberij. Van huisuit 'is- hij Paling ken je overal tegenkomen en<br />

ik vroeger in katoen vijf pond ving<br />

nergens vin<strong>de</strong>n. Ik verhuur voor een<br />

en lk ken <strong>In</strong> nylon tien. pond ma-<br />

luttel. bedrag aan <strong>de</strong> sport, maar <strong>de</strong><br />

ken, dan is dat prachtig natuurlijk,<br />

paling heb ik eruit gehou<strong>de</strong>n. Het<br />

vooral om <strong>de</strong> verdiensten. Maar die<br />

kan toch zo ook sport blijven. De<br />

vijf pond meer, die is toch weg, die<br />

sportvissers? Het gros gaat wel,<br />

ken ik volgend jaar niet meer vangen<br />

maar je hebt er' altijd verkeer<strong>de</strong>n<br />

en die zijn dat jaar ook niet- meer<br />

tussen, - Maar meestal vernielen ze<br />

gegroeid. Dus uitein<strong>de</strong>lijk ken ik er<br />

eerst <strong>de</strong> boel voordat ze terugzetten.<br />

tien pond schaai aan hebben als ik<br />

Dan beginnen ze 's morgens te vis-<br />

nou vijf pond meer vang. Begrijpt<br />

sen, vangen knap en dat mot dan<br />

n? Nieuw is nog niet altijd een ver-<br />

speciaal allemaal in dat leefnetje.<br />

betering.<br />

Tot ze naar huis gaan. En als die .<br />

vis dan half kapot is dan keren ze<br />

het netje om. Van negen van:<strong>de</strong> tien'<br />

'komt niks-meer terecht.' Die zijn<br />

dari*4-zie"-geen slijm "ineeg .6p<br />

-jen als 'een vis 'beschadigd' is, --d4n<br />

gaat-ie er aan. Dat mag een' week<br />

-duren, een maand, maar die gaat er<br />

aan. Dat zou bij ons toch ook zo gaan?<br />

Als ze je huid er eens afstroopten?<br />

. Of wij zelf vis eten? Ja, maar dat<br />

laten we over aan een Spakenburger.<br />

Die man komt eens in <strong>de</strong> week. En<br />

,die beeft-'nog geen éénkeer bot gevangen<br />

hier, geloof ik".<br />

PIETER B.


Volgend jaar zon•ie weer<br />

groter zijn..<br />

<strong>In</strong>v.nr. Reg.nr.<br />

Datum j/gd<br />

//9 71


. ..<br />

' • • ... •<br />

...40 or<br />

t••• 4.t‘<br />

'' ,. ..<br />

.,-,■00.....'''' ..<br />

73 ,<br />

•:,.' *i •<br />

i 1 ei..<br />

.2 •39:"" ,`,~.<br />

,...<br />

"r:Att"<br />

'' '<br />

i 1<br />

''' . :" • ,V"- - . , '',., ,<br />

,.',,,,‘„,, , ' V" • .. .k,<br />

Tu.vseit ruiienti riet 'en<br />

plompe blad. . ' •<br />

i,4•: • '<br />

./t-<br />

;„..5.4,0.><br />

.=...,:4':'é47f<br />

,,,A, glIty; ■•• '<br />

-:$4,*?""t: . • •<br />

4' i',W<br />

. 154;e0teMr,


RORTENHOEF --,•1 Met ingang van<br />

.1 <strong>januari</strong> 1966 is.; <strong>de</strong> wachtmeester le<br />

klasse P. A. van <strong>de</strong>n Doel uit Korten-.<br />

hoef benoemd - tot:postcommandant te<br />

Broek <strong>In</strong> Waterland, wat tevens <strong>In</strong>-<br />

,:houdt, dat hij ;Je,. b eyor<strong>de</strong>rd':tot r;opper,.,<br />

,:wapcolitmbteeerstve ra..!;Li<br />

.die 44 jaar<br />

oud is, begory, Zijn loopbaan als hulp,<br />

ifmarer...háussee 110.94.á'41i-<strong>de</strong>“Wieringer■,<br />

' meer, Septerá ber•I 9443SVe r& hij ** aange,.<br />

r•*-*steld ala Wachtneeester,'<strong>de</strong>r rijkapolge2<br />

1947:werd'hij'oyergeplaftst naar <strong>de</strong><br />

rHaarlemmermeer,-*Enet;ale. standplaats<br />

5400 ddorto<br />

'11955 ',volg<strong>de</strong><br />

wij4' beim rcle waelltmeee ter \le<br />

44i e '.;1*Jal 04:40r4Idirt peilt iedi e ruik III<br />

iie,-,pitgentre 414tatIptitriertneetpol.;<br />

4;<strong>de</strong>r te hebbensVirriej4t„,404g,,hjjkan4erl<br />

overgeplaittstI.'rjr "* •<br />

0:* De Haarlemmermeer kreeg gemeen,<br />

~'tepolitie en' Doel: koos!Kortenhoef<br />

ale"*nleuweetandpiaats.'' Hoewel<br />

geboren **, op <strong>de</strong>. Zuldhollandse;; el lan<strong>de</strong>n<br />

-(Nleuwe-Tonge), *voel<strong>de</strong> <strong>de</strong> heer<br />

''. Van; <strong>de</strong>r Doel zich *al spoedig een echte<br />

„Kortenhoever" en wist hij al gauw<br />

het* vertrouwen van <strong>de</strong> bevolking te<br />

;winnen. Het gevolg was dat zijn wor<br />

Wilg* een'„twee<strong>de</strong> 'bureau" werd. Het<br />

ygevolg zijn echtgenote er een<br />

L taak als „onbezoldigd ambtenaresse"<br />

bij .kreeg. De heer Van <strong>de</strong>r Doel leef-<br />

' <strong>de</strong> met <strong>de</strong> bevolking mee en gaf blijk<br />

• van een grote belangstelling voor <strong>de</strong><br />

jeugd en <strong>de</strong> plaatselijke muziekvereni•<br />

..t; ging Amacitia. Me<strong>de</strong> dank zij zijn voortreffelijke'<br />

steun, en bruisen<strong>de</strong> activl•<br />

telt bloei<strong>de</strong> <strong>de</strong>' muziekvereniging <strong>de</strong><br />

'° laatste' jaren 'weer op als nooit tevoti*,ren,<br />

Dochter Marja en zoon Peter droe•-;<br />

il<br />

•*igen;ook hiertoe-hun. steentje bij en wer'<br />

.i<strong>de</strong>n*act.iet,1id:van`liet'korpa. Aan „dit<br />

nu% eenein<strong>de</strong> gekompn. • ':.**`<br />

..vándaag ' heeft <strong>de</strong><br />

'zijn` werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

nieuwe,.7standplaats**aange.<br />

yoogiopig. zal liet- gezin •Van<br />

7,<strong>de</strong>n'Dolartn.:.Kartenli<strong>de</strong>t blijventwOnen,<br />

'daar in zijn nieuwe 'standplaats <strong>de</strong> voor<br />

`hen bestemdp'woning nog,. niet is ont-<br />

.*'»rulind,•Voor het overige rijkspolitie<br />

1. personeer,"19`;<strong>de</strong> groep Kortenhoel be-"<br />

'•tekent het vertrek -van',<strong>de</strong>' heer Van<br />

<strong>de</strong>n Doel 't-;verlies 'van een actief en<br />

" behulpzaam collega, temeer daar er<br />

.,toch • al een tekort aan personeel bestaat.<br />

Voor '<strong>de</strong> betrokkene :zelf bete-<br />

:2<br />

in .1Vgterland 4. 0 kent <strong>de</strong>ze ,bevor<strong>de</strong>rii2g een blijk *van<br />

Wachtmeester 'Van <strong>de</strong>n- oe gedragen taak heeft verricht.<br />

zijn loopbaan bij <strong>de</strong> politie <strong>de</strong> hem opwaar<strong>de</strong>ring<br />

voor <strong>de</strong> wijze waarop hij <strong>In</strong><br />

ben900,,..tot 1)0s.kcomniandant


De heer Bos 60"1<br />

.°1abootje met .4<br />

;zelf<strong>de</strong>-bemannino.<br />

"`''s-GRAVELAND — Het varen zit<br />

<strong>de</strong> 87-jarige heer Pieter Bos nog altijd<br />

in het bloed. Weliswaar bleef <strong>de</strong> in<br />

Weesp geboren machinist na zijn huwelijk<br />

met Weintje van Keulen uit<br />

Ne<strong>de</strong>rhorst <strong>de</strong>n Berg, 4 <strong>januari</strong> 1907,<br />

aan wal, maar hij zegt zelf, met een F<br />

twinkeling in zijn ogen: „Ik vaar nog'<br />

altijd in het huwelijksbootje en met . `<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> bemanning."<br />

Het diamanten bruidspaar was vandaag<br />

het mid<strong>de</strong>lpunt van <strong>de</strong> grote famille.<br />

De heer en mevrouw Bos hebben<br />

acht kin<strong>de</strong>ren en niet min<strong>de</strong>r dan<br />

31 kleinkin<strong>de</strong>ren, die bijna allemaal<br />

naar 's-Graveland waren gekomen. De<br />

verhalen over vroeger voer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> boventoon.<br />

De freules Warfin uit Ne<strong>de</strong>rhorst<br />

<strong>de</strong>n Berg, waar mevrouw Bos<br />

als naaister heeft gewerkt, wer<strong>de</strong>n in<br />

een a<strong>de</strong>m genoemd met een aantal Ani.<br />

serdamse bloemenhan<strong>de</strong>laren. De heer<br />

Bos trok na zijn huwelijk met een<br />

handkar door Amsterdam om hen van<br />

vers mos en exclusieve bloemstukjes<br />

te voorzien.


Us en -we<strong>de</strong>r<br />

&ene •<br />

's-GRAVELAND Tóch nog eer<strong>de</strong>r<br />

dan gedacht was op het ijs. Wie<br />

zowel <strong>de</strong> schaatsen als <strong>de</strong> spirit had,<br />

heeft er gistermiddág tussen berijpte<br />

bomen en on<strong>de</strong>r een zonnige<br />

blauwe hemel -- al dankbaar van geprofiteerd.<br />

Zoals hier, pp het Zui<strong>de</strong>reind<br />

in 's-Gravelancl, waar vooral <strong>de</strong> jeugd<br />

goed was vertegenwoordigd.<br />

.2~rs~tatimmteg~i~


He<strong>de</strong>n overleed in <strong>de</strong><br />

hope <strong>de</strong>s eeuwigen levens,<br />

voor' ons nog vrij<br />

onverwachts, onze innig<br />

gelief<strong>de</strong> zorgzame vrouw<br />

en moe<strong>de</strong>r<br />

Barths <strong>de</strong> Kloet<br />

geboren Jensen<br />

J p <strong>de</strong> leeftijd van 58 jr.<br />

W. <strong>de</strong> Kloet<br />

Henny<br />

Tini.<br />

Kortenhoef, 12 jan. 1967.<br />

Kortenhoefaedijk 45.<br />

Geen bloemen.<br />

De begrafenis zal plaatshebben<br />

maandag 16 <strong>januari</strong><br />

a s. om 11.30 uur op<br />

<strong>de</strong> Algemene Begraafplaats<br />

te Kortenhoef.<br />

He<strong>de</strong>n overleed tot onze<br />

diepe droefheid onze<br />

lieve zuster, behuwdzuster<br />

en tante<br />

Bertha <strong>de</strong> Kloet<br />

geboren Jensen<br />

op <strong>de</strong> leeftijd van 58 jr.<br />

Familie Jensen.<br />

Familie <strong>de</strong> Kloet.<br />

Kortenhoef, 12 jan. 1967.<br />

4111~111111■


Aitadgn: dtaati<strong>de</strong>raffikr • " -"="IMIEMIIIMMILeffillialifflitn.<br />

Felle brand leg<strong>de</strong> in korte tijd<br />

café-restaurant e Zuwe in as<br />

Vermoe<strong>de</strong>lijk ontstaan door<br />

sol<strong>de</strong>ren bij rieten kap<br />

á<br />

abahmmtilm.0114'211.


KOSTENHOEF — Een felle brand<br />

heeft gistermiddag het café-restaurant<br />

van het badhotel „De Zuwe" aan <strong>de</strong><br />

Wij<strong>de</strong> Bliek in korte tijd totaal ver•<br />

woest. De brand is vermoe<strong>de</strong>lijk ontstaan<br />

doordat voor <strong>de</strong> exploitanten H.<br />

Booms en H. Diekman on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> rieten<br />

kap sol<strong>de</strong>erwerkzaamhe<strong>de</strong>n aan<br />

<strong>de</strong> waterleiding wer<strong>de</strong>n verricht. Men<br />

had wel voorzorgsmaatregelen genomen,<br />

en een eternietpiaats tussen <strong>de</strong><br />

te repareren waterleidingbuis en <strong>de</strong><br />

kap geplaatst. Door <strong>de</strong> grote hitte Is<br />

het riet waarschijnlijk toch gaan<br />

smeulen. Toen <strong>de</strong> brandweer ter plaatse<br />

kwam was het ou<strong>de</strong> houten gebouw<br />

niet meer te red<strong>de</strong>n.<br />

De nieuwe exploitanten van „De Zu-<br />

We" had<strong>de</strong>n het café-restaurant pas<br />

geheel verbouwd. De inventaris was<br />

vernieuwd, een nieuwe keuken, aangelegd<br />

en centrale verwarming geinstal-<br />

tonnen loopt, wordt door- verzekering<br />

ge<strong>de</strong>kt.<br />

Het terrein waarop het hotel stond,<br />

behoor<strong>de</strong> oorspronkelijk aan <strong>de</strong> ambachtsheer<br />

van Kortenhoef, Anne Maria<br />

<strong>de</strong> Bont. Schuin er tegenover,<br />

naast het ou<strong>de</strong> Tolhuis aan <strong>de</strong> Zuwe,<br />

liet hij een villa bouwen, welke met<br />

<strong>de</strong> kanaalaanleg weer werd gesloopt.<br />

Een sloot scheid<strong>de</strong> het terrein van <strong>de</strong><br />

weg en een afgedraaid bruggetje aan<br />

<strong>de</strong> ketting belette <strong>de</strong> toegang tot het<br />

park en <strong>de</strong> daarin gelegen fruittuin.<br />

Na De Bonts dood kocht <strong>de</strong> heer<br />

Heijer, een Amsterdamse makelaar,<br />

<strong>de</strong> villa en toebehoren.<br />

Tolhuis<br />

<strong>In</strong> het ou<strong>de</strong> Tolhuis woon<strong>de</strong> rond <strong>de</strong><br />

eeuwwisseling Pieter Nicolaas Bakker,<br />

tolgaar<strong>de</strong>r, caféhou<strong>de</strong>r, boer en wetleerd.<br />

Begin oktober werd <strong>de</strong> zaak hou<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> gemeente Kortenhoef.<br />

officieel" heropetid,s r voor' <strong>de</strong> eerste ''`Hij' verhuur<strong>de</strong> ook bootjes.' Toen Ileijer<br />

maal ook in het winterseizoen; Gis-. _zijn bezit wil<strong>de</strong> verkopen zag Bakkers<br />

,termiddag.wer<strong>de</strong>n-,er.nogienige werk- zoon Piet daarin een geschikte gelezaamhe<strong>de</strong>n<br />

-verricht:" een werkman genhekl <strong>de</strong> botenverhuur<strong>de</strong>rij van zijn<br />

leg<strong>de</strong> -een -waarbij -.gebruik -va<strong>de</strong>r uit te ,brel<strong>de</strong>n.<br />

,,werirr`gemaakt- van een `sol<strong>de</strong>erbout;<br />

<strong>de</strong> vermoe<strong>de</strong>lijke -oorzaak Van <strong>de</strong><br />

■<br />

Badhuis<br />

brand die het gebouw binnen tien mi- Hij wist in 1922 <strong>de</strong> heer Milart; schoolnuten<br />

in lichterlaaie zette.<br />

hoofd te Oud-Loosdrecht met wie hij<br />

Toen <strong>de</strong> vrijwillige brandweer van<br />

's-Graveland on<strong>de</strong>r<br />

als lei<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> Loosdrechtse gymcommando<br />

van J.<br />

Romviel verscheen, viel er niets meer nastiekvereniging in contact stond, te<br />

te red<strong>de</strong>n.<br />

bewegen het terrein te kopen.<br />

Bakker werd compagnon-exploitant<br />

Nat hou<strong>de</strong>n -<br />

en <strong>de</strong> botenverhuur<strong>de</strong>rij liep goed.<br />

Met zeven stralen wer<strong>de</strong>n een grote Toen echter Milart ook echter een<br />

propaanketel en <strong>de</strong> nabijgelegen hou- zwembad wil<strong>de</strong> bouwen zag Piet daarten<br />

gebouwen nat gehou<strong>de</strong>n. Enkele in geen heil. Hij nam ontslag en werd<br />

stoelen, een vleesmachine en <strong>de</strong> kam- 'militair-vlieger.<br />

sa wist men <strong>In</strong> veiligheid te brengen. Het zwembad werd gebouwd; Bak-<br />

Na een half uur was er van het geker vervangen door Van <strong>de</strong> Ploeg.<br />

bouw alleen een smeulen<strong>de</strong> hoop hout Weer later werd Van Gorkum exploi-,<br />

over.<br />

'tant, welke <strong>de</strong> eerste steen leg<strong>de</strong> voor<br />

Ambachtalteer<br />

het hotel, ecn klein zitje voor een<br />

Doordat er weinig wind was kon <strong>de</strong> kopje koffie. - Na een tiental jaren<br />

brand alleen tot het café-restaurant verdween ook <strong>de</strong>ze van het toneel en<br />

wor<strong>de</strong>n beperkt. Om kwart voor res verscheen Lin<strong>de</strong>man waarna het ho-<br />

rukte <strong>de</strong> brandweer <strong>In</strong>. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> tel werd uitgebreid en gezellig <strong>In</strong>ge;<br />

brand had <strong>de</strong> 'politie <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n vol richt. Vorig najaar `pachtte <strong>de</strong> hotel-<br />

aan verkeersopstoppingen op <strong>de</strong> smalhou<strong>de</strong>r van het Rechthuis, Dickman,<br />

le, maar zeer intensief gebruikte pro-<br />

= samen met <strong>de</strong> heer H. Booms, fotovinciale<br />

weg. De scha<strong>de</strong>, die in <strong>de</strong> journalist bij <strong>de</strong> NTS, <strong>de</strong> zaak. Bei<strong>de</strong><br />

'exploitanten had<strong>de</strong>n gisteravond in 't<br />

Rechthuis besprekingen om zo snel<br />

mogelijk <strong>de</strong> zaak weer te kunnen opbouwen<br />

en nog dit seizoen te openen.


Raad verwerpt advies van<br />

B. en W. over gemeentenamen<br />

<strong>In</strong>druk dat Ankeveen<br />

en Kortenhoef zijn<br />

geannexeerd<br />

'S-GRAVELAND — Een ingekomen<br />

schrijven van <strong>de</strong> fractie Algemeen Belang<br />

inzake <strong>de</strong> adressering met handhaving<br />

van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> gemeentenamen<br />

werd gisteravond in <strong>de</strong> raad on<strong>de</strong>rwerp<br />

van een levendige discussie. De<br />

meer<strong>de</strong>rheid van het college van B.<br />

en W. adviseer<strong>de</strong> te volstaan met alleen<br />

<strong>de</strong> aanduiding 's-Graveland. Dit<br />

werd door <strong>de</strong> raad verworpen.<br />

De loco-burgemeester, wethou<strong>de</strong>r W.<br />

G. <strong>de</strong> Kwant, die <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring door<br />

ziekte van <strong>de</strong> burgemeester leid<strong>de</strong>, hanteer<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> voorzittershamer vaardig tij<strong>de</strong>ns<br />

het gesprek dat zich naar aanleiding<br />

hiervan ontspon.<br />

Daar hij zich met <strong>de</strong> zienswijze van<br />

B. en W. kon verenigen lichtte wethou<strong>de</strong>r<br />

W. En<strong>de</strong>ndijk het advies toe.<br />

„Deze zaak hoort niet tot <strong>de</strong> competentie<br />

<strong>de</strong>r raad ingevolge het besluit<br />

Bevolkingsboekhouding, waar het bijhou<strong>de</strong>n<br />

van het bevolkingsregister is<br />

opgedragen aan B. en W."<br />

On<strong>de</strong>nk baar<br />

Wethou<strong>de</strong>r De Kwant wil<strong>de</strong> echter<br />

een dui<strong>de</strong>lijke uitspraak van <strong>de</strong> raad.<br />

De heer J. van Bentum (AR) meen<strong>de</strong><br />

dat er een verschil bestond tussen<br />

<strong>de</strong> bevolkingsboekhouding en een<br />

briefwisseling. Hij kon zich niet aan<br />

<strong>de</strong> indruk onttrekken „dat er on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

ambtenaren op <strong>de</strong> secretarie <strong>de</strong> stemming<br />

heerst, dat Ankeveen en Kortenhoef<br />

door <strong>de</strong> gemeente 's-Graveland<br />

zijn geannexeerd." <strong>In</strong> het <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong><br />

over <strong>de</strong> samenvoeging staat<br />

nergens dat <strong>de</strong>ze namen dienen te verdwijnen.<br />

„Zo wor<strong>de</strong>n er wel bor<strong>de</strong>n geplaatst<br />

met <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> gemeentenamen,<br />

met tussen haakjes gemeente 's-Graveland".<br />

Hij maakte van <strong>de</strong> brief een<br />

voorstel.<br />

De heer Ch. Fokka (VVD) noem<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> motivering van B. en W. zwak.<br />

„Het is on<strong>de</strong>nkbaar dat <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> gemeenten<br />

(Kortenhoef bestaat 811 jaar)<br />

zo maar van <strong>de</strong> kaart wor<strong>de</strong>n gevaagd".<br />

Het navolgen van het advies<br />

van B. en W. zou <strong>de</strong> verwarring alleen<br />

maar groter maken. Ook <strong>de</strong><br />

heer J. Schut (CUL') wil<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze historisch<br />

gevorm<strong>de</strong> namen niet zo maar<br />

laten verdwijnen.<br />

De heer P. C, Vroom (Kortenhoefs<br />

Bel.) wees op een inconsequentie die<br />

B. en W. had<strong>de</strong>n gelegd in hun schrijven<br />

aan <strong>de</strong> raad. Enerzijds stelt men<br />

dat het van het grootste belang is dat<br />

alle inwoners hieraan volledige me<strong>de</strong>werking<br />

verlenen, en an<strong>de</strong>rzijds dat<br />

het niet op <strong>de</strong> weg van het college<br />

ligt <strong>de</strong> gemeentenaren te verzoeken<br />

in hun correspon<strong>de</strong>ntie een bepaal<strong>de</strong><br />

adressering te gebruiken. „B. en W.<br />

kunnen het stuk niet laten doorgaan,<br />

dat zeggen ze zelf".


Veel <strong>de</strong>nken<br />

„Ik ben eigenlijk helemaal niet met<br />

dichten begonnen. Men va<strong>de</strong>r is van<br />

beroep tekenaar en ik voel<strong>de</strong> aan, dat<br />

ik ook zou gaan tekenen. Boetseren<br />

was mijn grote voorlief<strong>de</strong>, maar ik<br />

vond van mezelf dat ik er niet zoveel<br />

.talent voor heb. Omdat ik nogal veel<br />

<strong>de</strong>nk, schrijf Ik mijn gedachten op en<br />

dan ontstaan automatisch gedichten".<br />

Literair blad<br />

De Muze is na <strong>de</strong> Nacht voor Eric<br />

niet ingeslapen: ook in Loenersloots<br />

Mickerytheater en in een Zwolse sociëteit<br />

gaat hij uit eigen werk 'voordragen.<br />

<strong>In</strong> het R.-k. Lyceum, waar hij<br />

volgend jaar ein<strong>de</strong>xamen hoopt te<br />

doen, veroorzaakte zijn <strong>de</strong>buut geen<br />

opschudding. Hij kreeg alleen reacties<br />

van „<strong>de</strong> lui, met wie ik me bemoei.<br />

Ik heb niet zoveel contact. Ik ben,<br />

eerlijk gezegd, <strong>de</strong> school een beetje<br />

ontgroeid".<br />

Eric van Grieken is me<strong>de</strong> <strong>de</strong> initiatiefnemer<br />

tot een Goois literair blad,<br />

dat <strong>de</strong> naam „Iks" draagt en waarvan<br />

, het eerste nummer begin februari in<br />

off-set-druk verschijnt. „Het komt_ ongeregeld<br />

uit — pas dan, wanneer we<br />

vin<strong>de</strong>n, dat <strong>de</strong> kopij goed genoeg is<br />

— maar in principe toch tweemaan<strong>de</strong>lijks".<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong> redactie zitten 'ver<strong>de</strong>r e<strong>de</strong>l:<br />

smid Hans Suasso <strong>de</strong> Lima <strong>de</strong> Prado<br />

(die zoals bekend dit jaar <strong>de</strong> aanmoedigingsprijs<br />

van <strong>de</strong> gemeente Hilversum<br />

ontvangt), hoofdzakelijk voor <strong>de</strong><br />

lay-out, maar ook vanwege literaire<br />

belangstelling en Ronald van <strong>de</strong>r Zee,<br />

gespecialiseerd in <strong>de</strong> „ou<strong>de</strong>re" literatuur,<br />

zoals <strong>de</strong> Tachtigers. De druk<br />

wordt verzorgd door fotograaf Marcel<br />

Dorèl, in hetzelf<strong>de</strong> atelier aan <strong>de</strong> Langestra<br />

at werkzaam als Hans Suasso.<br />

Aan het eerste nummer werken ver<strong>de</strong>r<br />

mee <strong>de</strong> Hilversumse dichter Ton<br />

Luiting, Nacht <strong>de</strong>r Muze-klapstuk Henk<br />

van Kerkwijk, Toon Kramer met een<br />

bijdrage over beeld-magie, <strong>de</strong> van ori-<br />

gine Hongaarse schrijfster Erzsébet<br />

Kisjókai en Jan Har<strong>de</strong>nberg, die on<strong>de</strong>rmeer<br />

het complete oeuvre van Simone<br />

<strong>de</strong> Beauvoir heeft, vertaald. Voor het<br />

volgen<strong>de</strong> nummer zijn bijdragen toe-.<br />

gezegd door Bernlef, Buddingh en Fritzi<br />

ten Harmsen v.d. Beek, alle drie .<br />

favoriet bij Eric van Grieken, die in<br />

lks wellicht ook zijn studie van W. F.<br />

Hermans' Nooit meer slapen" kan lanceren.<br />

'Wakker schud<strong>de</strong>n<br />

„Wij zijn niet van plan om te provoceren"<br />

(een artikel van het socialistische<br />

enfant terrible Jan Nagel is afgevallen),<br />

„wel kritieken, maar in het<br />

eerste, nummer nog niet zo. Onze pretentie<br />

is: <strong>de</strong> kunstenaars wakker<br />

schud<strong>de</strong>n. Er was in 't Gooi veel te<br />

weinig op dit gebied. De kunstenaars<br />

kennen elkaar vast niet eens. Ze zijn al<br />

aan het •ntwaken door het werk van<br />

Zijlstra".


KORTENHOEF — Juist toen <strong>de</strong> han<strong>de</strong>laar in schepen en scheepson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len,<br />

De Kloet, voor zaken in één <strong>de</strong>r Friese vissershavens verbleef, kwam<br />

een trailer <strong>de</strong> haven binnenvaren. De grootste „vangst" bleek ditmaal niet<br />

een enorme vis te zijn, maar een anker, waarachter <strong>de</strong> ketting van het net,<br />

die over <strong>de</strong> .grond sleept tenein<strong>de</strong> <strong>de</strong> bot en schol te vangen, bleef haken.<br />

Enige jaren gele<strong>de</strong>n bleef een <strong>de</strong>rgelijke ketting achter een wrak haken<br />

waardoor <strong>de</strong> boot kapseis<strong>de</strong> en <strong>de</strong> bemanning verdronk. Dat anker, opgevist<br />

uit een diepte van 20 d 25 meter, ettelijke hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n kilo's zwaar en<br />

twee meter bij een meter groot, wordt door kenners drie- tot vierhon<strong>de</strong>rd<br />

jaar oud geschat. Het is een zogenaamd stokanker met nog een twee<strong>de</strong>lige,<br />

door houten pennen verbon<strong>de</strong>n eikehouten kern. Sinds eeuwen wordt geen<br />

hout meer verwerkt aan ankers hecht omarmd door zware ringen waaraan<br />

<strong>de</strong>- ketting is verbon<strong>de</strong>n. Een restant van twee meter hangt er nog aan.<br />

Dikke klonten totaal versteen<strong>de</strong> mosselen zijn met het anker vergroeid.<br />

Onze dorpsgenoot leg<strong>de</strong> beslag op <strong>de</strong> vangst welke, poseren<strong>de</strong> aan <strong>de</strong><br />

ingang van <strong>de</strong> toekomstige scheepswerf, al zeer veel belangstelling trok.


He<strong>de</strong>n is onverwachts<br />

van ons heengegaan onze<br />

lieve tante<br />

Aafje Bal<strong>de</strong>r<br />

oud-wijkverpleegster van<br />

's-Graveland, Kortenhoef<br />

en Ankeveen<br />

Uit aller naam:<br />

H. Kaan<br />

Hilversum, 5 febr. 1967<br />

Loosdrechtseweg 36<br />

Gelegenheid tot condoleren<br />

woensdag 8 februari<br />

van 20-21 uur aan <strong>de</strong><br />

Loosdrechtseweg 36 to<br />

Hilversum.<br />

De teraar<strong>de</strong>bestelling zal<br />

plaatshebben don<strong>de</strong>rdag<br />

9 februari om 14.30 uur<br />

op <strong>de</strong> algemene begraafplaats<br />

aan <strong>de</strong> Bosdrift te<br />

Hilversum.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!