september PDF

hk.kortenhoef.nl

september PDF

~1~


Na een arbeidzaam leven is heden vredig van

ons heengegaan, voorzien van het Sacrament

van de Zalving der Zieken, onze zorgzame vader,

grootvader en overgrootvader

JOHANNES GIJSBERTUS VAN RESTEREN

weduwnaar van Cornelia van Rouwen

op de leeftijd van bijna 88 jaar.

Uit aller naam:

Ankeveen, 1 september 1972

Holl. End 20

J. H. van Kesteren

W. A. M. van Kesteren-Meekei

kleinkinderen en

achterkleinkinderen

De gezongen H. Mis van Requiem zal -worden

opgedragen dinsdag 5 septembei- 1972 'om 10.20

uur in de parochiekerk van de H. Martinus te

Ankeveen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden

op het r.-k. kerkhof aldaar.


-Mul/vagen was 10 ton zwaar

oor) er sluisbrug

wak in tweeën


'S-GRAVELAND — Met een gewicht

van meer dan tien ton heeft

zaterdagavond een vrachtwagenchauffeur

geprobeerd de Noorderaluisbrug

te passeren. Het bordje

„1,2 ton", bleek er niet voor niets

te zijn geplaatst. Halverwege de

fraaie oude ophaalbrug, knakte bet

dek in tweeën; de vrachtwagen, geladen

met puin gleed het vuile wa-


Feestelijke opening van

nieuwe Curtevenneschool

KORTENHOEF — Eindelijk is dan

toch een einde gekomen aan de moeizame

weg, die de openbare Curtevennebasissehool

heeft moeten bewandelen

om een nieuw schoolgebouw te

krijgen. Dat vele inwoners van de

gemeente hun vreugde hierover wilden

uiten, bleek wel vanwege de belang-

stelling bij de opening zaterdagmor- I

gen.

De eerste, die het woord voerde,

was burgemeester Je J. Jansen. De

nieuwe school is de eerste in de

gemeente . met voldoende lokalen en

met voldoende mogelijkheid tot uitbreiding,

als dit in de toekomst noodzakelijk

mocht blijken, vertelde hij.

Hij verzekerde tevens, dat de leerlingen

van deze school een groet milieubesef

bijgebracht zal worden. De offi-

-•-


.

ciële opening verrichtte de wethouder

van onderwijs, de heer P.C. Vroom.

Hoe moeizaam de tot standkoming

[ van een dergelijk gebouw is, legde hij

,., in zijn speech uit. Ieder lokaal kost

alleen al een ton.

Vernielingen.

Ook vroeg hij de aandacht van de

ouders en het onderwijzend personeel

voor de vernielingen, die de jeugd

vooral in de vakanties bij de scholen

a aanbrengt. „Er is zelfs één school hier

in de gemeente, die na één vakantie

een schadepost had van drie


de geplaagde schooï...

Ankeveense kleuterschool doet

beklag:

Ontbreken speelruimte

oorzaak vernielingen

ANKEVEEN — Sedert het begin

van het nieuwe schooljaar moet de

kleuterschool van Ankeveen het zonder

buitenverlichting stellen. De lieve

jeugd van het dorp heeft het zalig

nietsdoen van de vakantie aangegrepen

om de lampen weg te halen. Het

is niet het ergste van wat er aangericht

Is. Het is maar een voorbeeld.

Zwaarder wegen de boompjes die aan

het jonge geweld ten onder gingen,

en bijvoorbeeld de stenen die via de

schoorsteen op onverklaarbare wijze

in de ketel van de centrale verwarming

terecht kwamen.

"Als aan het eind van de week de

tuinlui geweest zijn", vertelt juffrouw

Marille, de hoofdleidster van

de Maria Gorettischool, „kan je op

maandagmorgen prachtig de bandensporen

van de fietsen tussen de bloemen

en planten zien slingeren. En

geen ouder die er wat aan doet". Elk

weekend, elke vrije middag is het

raak. De Ankeveense" lieverdjes, geplaagd

door het totaal ontbreken van

enige acceptable speelgelegenheid,

kan geen weerstand bieden aan de

verlokkingen van de kleuterschool.

En niet alleen op vrije dagen trouwens.

Ook tijdens de schooltijden

hebben de kleuters zo nu en dan te

lijden onder de overdadige belangstelling

van de lagere schooljeugd. „Ze

hangen dan over het hek en plagen

de kleintjes. Wij zijn zelfs schepjes

kwijt geraakt. Ik begrijp het niet dat

die ouders niet denken „waar komt

dat ding vandaag". Het is een afwijkend

model. Dat meenemen van materiaal

heeft ons gedwongen zelfs tussen

de middag de deur van het

schuurtje voor het materiaal voor

buiten spelen op slot te doen. Daar

liggen ook de schommels in. Die grote

knullen van 11, 12 jaar gingen op die

kleine schommeltjes ritten. De ouders

houden zich er buiten. Het lijkt wel

of ze bang zijrt,_gen grote mond yan

de kinderen te krijgen", Is de klachtenreeks.

TOEZICHT

„Vroeger werden wij nog wel eens

gewaarschuwd dat op het schoolplein

gespeeld werd, maar dat is er niet

moer bij. Sommige ouders zeggen dan

„waar moeten zij anders terecht". Het

is natuurlijk niet zo erg dat er op het

schoolplein gespeeld wordt, maar dan

onder toezicht. Als het zonder meer

toegestaan wordt, sneuvelen binnen

de kortste tijd alle ruiten van de

school. Het is waar dat Ankeveen de

jeugd niets te bieden heeft, maar

daar hoeven de kleuters toch niet de

dupe van te worden".

Inmiddels schijnen enkele ouders

begonnen te zijn met een actie om in

Ankeveen een stukje grond tot speelterrein

te bestemmen. Wellicht dat de

gemeente hierbij enige steun kan verlenen.

Niet alleen dat speelruimte een

onderwerp is dat valt onder het

hoofdstuk „stedebouw", maar de kosten

van Inrichting zullen de draagkracht

van het gemiddelde gezin zelfs

bij hoofdelijke omslag verre en verre

te boven gaan.


Twee maanden eet in

Reebok-stropers

ontkennen alles

HILVERSUM — Twee ongelovige

Thomassen, althans zo deden beiden

zich voor, zijn gisteren door de kantonrechter

veroordeeld tot elk twee

maanden onvoorwaardelijke hechtenis.

Het duo, de 67-jarige J. 0. uit

Kostenhoef en de 61-Jarige H. K. uit

Hilversum stonden terecht, verdacht

van stropen van reen en het vervoer

ervan.

De zitting begon met het uitten van

de verontwaardiging van beide mannen

over het bericht in De Gooi- en

Eemlander van 1 februari 1972, dat

melding maakte van hun arrestatie

door de politie. Twee jachtopzieners

van de Vereniging voor Natuurmonumenten

waren er na tien dagen van

vrijwel onafgebroken posten in kou

en nattigheid in geslaagd het tweetal

bij het uitzetten van een strik te

betrappen. Het bericht had hem bij

hun familie te schande gemaakt, zeiden

ze.

De weken voorafgaande aan hun

aanhouding hadden J. en 0., volgens

de lezing, in de Kortenhoefse-polder

:1

een aantal reeënstrikken gezet. In één

van die strikken werd een reebok

gevonden en een dag later was het

kadaver verdwenen. Na hun arrestatie

trof de politie bij een van de

verdachten thuis op het erf de huid,

kop en poten van een reebok aan.

„We weten van niets, we zijn echte

natuurliefhebbers en trekken vaak

samen de polder in", aldus het tweetal,

dat de tegenover de politie afgelegde

verklaringen categorisch ontkende.

Hierin waren het gebeurde in,

geuren en kleuren vastgelegd. De ,

mannen hadden het stropen toegegeven.

Een van de twee suggereerde,

dat een politieman de ree in de strik

had gedaan. Hij en zijn maat

gingen niet in op de uitdaging van de

politierechter, gesteund door de officier

van justitie, dan maar een klacht,

bij de officier in te dienen tegen de

politie.

De officier noemde hetgeen de

mannen hadden gedaan laf. Hij eiste

tegen beiden twee maanden onvo0r-,

waardeIljke hechtenis. 1

More magazines by this user
Similar magazines