31.08.2013 Views

juni - Hoeselt.Be

juni - Hoeselt.Be

juni - Hoeselt.Be

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

20 jaar Vitales

31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli

Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli

Feest in het park op 27 en 28 augustus

Opvoedingswinkel Hoeselt in de startblokken

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 40 • juni 2011 • Nr. 239

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

GC Ter Kommen 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Work@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

gcterkommen@hoeselt.be

sportdienst@hoeselt.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 22 juli

Vrijdag 19 augustus

OPHALING GROOT HUISVUIL

Woensdag 27 juli

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST APOTHEKER

Algemeen oproepnummer 0900 10500

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 39969

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

gelijkvloers, 1ste bureel rechts

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

gelijkvloers, 1ste bureel rechts

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Schepen Michel VANROY

VRIJDAG van 18.30 tot 19.30 uur

OF na afspraak via de dienst secretariaat

e-mail: michel.vanroy@hoeselt.be

Schepen Steven DRIESEN

na afspraak 0476 88 57 93

e-mail: steven.driesen@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Jos BUYSMANS

na afspraak via secretariaat OCMW

Tel. 089 51 88 10

e-mail: jos.buysmans@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks eind augustus.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het College van Burgemeester en Schepenen vóór vrijdag 22 juli.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

OPGELET: ZOMERUURREGELING

GEMEENTEHUIS zomeruurregeling

(juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-1900

dinsdag 09.00-12.00 -

woensdag 09.00-12.00 -

donderdag 09.00-12.00 -

vrijdag

POLITIE

09.00-12.00 -

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST zomeruurregeling

(juli en augustus)

maandag 06.45-14.00 -

dinsdag 06.45-14.00 -

woensdag 06.45-14.00 -

donderdag 06.45-14.00 -

vrijdag 06.45-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag - 16.00-19.00

woensdag - 13.00-16.00

donderdag - 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

zaterdag 09.00-12.00 -

Sluitingsdagen alle gemeentelijke diensten

Vrijdag 1 juli: enkel techn.dienst en containerpark gesloten

Maandag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Donderdag 21 juli: Nationale Feestdag

Vrijdag 22 juli: Brugdag

Maandag 15 augustus: OLV Hemelvaart

Het containerpark is wel open op za 23 juli

Jaarlijks verlof

Bibliotheek: van ma 18 juli tot zo 31 juli

Cultuurdienst, Sportdienst en Sporthal:

van ma 4 juli t.e.m. zo 31 juli.

Zwembad: gesloten vanaf 25 juli

Zomeruurregeling

Cultuurdienst en Sportdienst:

augustus: ma-vrij van 9 tot 14 uur

Toerisme:

juli en augustus: ma-vrij van 9 tot 12 uur

Beste Hoeselaren,

Op de vooravond van de grote vakantie mag ik in deze

gemeenteberichten opnieuw een woordje tot u richten.

We hebben opnieuw een lange en strenge winter met

veel sneeuw gehad en ik wil dan ook de medewerkers

van de technische dienst langs dit kanaal nog eens van

harte danken voor hun inzet tijdens de vele strooi- en

sneeuwruimbeurten. Door het nauwgezet volgen van

het opgemaakte strooiplan zijn we er in ieder geval in

geslaagd om steeds over strooizout te beschikken om de verbindingswegen steeds open

en bereidbaar te houden. Voor de mensen die verder afgelegen wonen vraag ik ook langs

dit kanaal nog eens wat begrip voor de keuzes die we als gemeente hebben gemaakt.

We kunnen immers onmogelijk iedere straat ruimen en strooien, hiervoor hebben we

onvoldoende mensen en middelen.

Gelukkig kregen we na deze winterperiode een lange periode met goed weer zodat de

geplande openbare werken allemaal binnen de vooropgezette timing konden afgewerkt

worden. De rioleringswerken in de Klaphoekstraat en Smisstraat met de bijhorende

opvangbekkens naderen hun einde zodat de water- en vooral modderoverlast ook in

dat deel van Alt-Hoeselt tot het verleden behoort. Ook de werken aan de brug in de

Nederstraat naderen hun einde, tegen het bouwverlof zal in ieder geval de weg terug voor

alle verkeer kunnen opengesteld worden. Ook is al een groot gedeelte van de jaarlijkse

onderhouds- en bestrijkingswerken uitgevoerd zodat de opgelopen winterschade aan een

aantal wegen terug hersteld is.

Ook de eigen technische dienst heeft niet stilgezeten. Rond de kerk van de OLVrouwparochie

werd na de winter de beplanting in orde gebracht. Daarna werd de focus verschoven naar

Sint-Huibrechts-Hern, het straffe dorp van 2011, waar verfraaiingswerken in de omgeving

van de kerk en het in aanbouw zijnde Chirolokaal werden en nog worden uitgevoerd.

Op deze manier hebben we Hoeselt een mooie facelift kunnen geven zodat iedereen

tijdens zijn welverdiende vakantie op een optimale manier kan genieten van al het moois

dat onze gemeente rijk is, de natuur om in te wandelen en te fietsen, de vele evenementen

groot en klein die de talrijke verenigingen organiseren en de vele straatbarbecues waarbij de

buren eens even tijd maken om een gezellige avond samen door te brengen.

Ik wens jullie dan ook allemaal een heel goede vakantie toe en hoop dat de weergoden ons

een beetje goed gezind zullen zijn zodat we daarna allemaal goed uitgerust en goed geluimd

aan een nieuw werk- of schooljaar kunnen beginnen.

Michel Vanroy

Schepen van openbare werken en groenvoorziening, lokale economie en middenstand,

tewerkstelling en informatie en infoblad.

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

Door schepen Michel Vanroy

Verkeer 4

Inrichting Speelstraat

Burgerlijke stand en bevolking 5

Bewegingen burgerlijke stand en bevolking

OCMW 6-7

Gezinsdag op 3 juli

Zomerterras 23 augustus

Recept – Biscuittaart chocolade met rum

Sociaal Maatschappelijk 8-9-10

Toegankelijkheid publiek/private gebouwen

Groeten uit Israël en Palestina

Ziekenzorg Hoeselt

Hoeselt Vrugger 11

Weetjes uit het verleden

Cultuur 12-13

Feest in het park op 27 en 28 augustus

Activiteitenkalender

COVER STORY : Wandelclub Vitales

viert zijn 20 jarig bestaan 14-15

Toerisme 16-17

31ste Demervalleitreffen en DemeRRock

Grote fuchsia- en kuipplantenshow

Terugblik voorbije activiteiten

Bibliotheek 18

Zomer van het spannende boek

Bibliotheekweek 2011 komt eraan

Jeugd 19

Opvoedingswinkel Hoeselt in de startblokken

Speelpleinwerking

Sport 20

Zomergroepslessen

Zwembad gesloten wegen renovatiewerken

Ruimtelijke Ordening 21

Het energierenovatiekrediet van Duwolim

Milieu 22-23

Inzameling taxussnoeisel tot 30 juli

Hou het rustig in je buurt

Eigenaars gezocht van energiezuinige woningen

Informatief 24

2nd-Change Ikso wint JIEHA! finale

Tips om zuiniger met drinkwater om te springen

Collegebeslissingen 25-26

Informatie vanuit ons bestuur

Pas geopend 26

Parketvloeren Fastré

Huldigingen 27

Briljanten, diamanten, en gouden bruiloft

Orde van Tempeliers riddert leden

Tentoonstelling voor het goede doel

Actueel 28

Hoeselt Zomert

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2011 Gemeente Hoeselt


Verkeer Burgerlijke stand en bevolking

InrIchtIng speelstraat

Vanaf 1 juli 2011 tot en met 31 augustus 2011 wordt de Sint-Annastraat ingericht als speelstraat

vanaf het kruispunt met de Kluisstraat tot aan de brug en dit alle dagen van 10 tot 21 uur.

De straat die ingericht is als speelstraat is enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en auto’s van

bewoners, evenals voor de voertuigen vermeld in de arts. 3 en 37 van het verkeersreglement. Ook skeelers

en rolschaatsers worden hier beschouwd als voetgangers. In speelstraten is de ganse breedte van de

openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. Zij worden gelijkgesteld met

voetgangers. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in de straat

gelegen is, alsook prioritaire voertuigen (o.a. politie, brandweer, MUG, ambulance), wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt

mogen de straat inrijden. Bestuurders die de speelstraten inrijden moeten dit stapvoets doen. De doorgang voor de voetgangers

die spelen moet vrij gelaten worden. Zij moeten ten alle tijde voorrang krijgen en zo nodig moeten de bestuurders stoppen. Ook

fietsers moeten zo nodig afstappen. Er mag speelinfrastructuur geplaatst worden, zolang de doorgang van de toegelaten bestuurders

en de voertuigen van de hulpdiensten niet gehinderd wordt. Een speelstraat dient tijdens de voorziene periode elke dag tijdens

dezelfde uren worden afgesloten.

Tijdens de voorziene uren van de speelstraat zijn een aantal activiteiten niet meer mogelijk:

- In een speelstraat is elke vorm van verkeer – uitgezonderd voetgangersverkeer – verboden. Vuilniswagens mogen niet toegelaten

worden! Alle huisvuil dient bijgevolg buiten de verkeersvrije zone te worden geplaatst.

- Ook het verkeer naar in de straat liggende handelszaken, kabinetten van vrije beroepen (dokter, advocaat,...), onthaalmoeders, ... is

niet mogelijk.

- Familie of verkeer van leveranciers (leveren mazout,...), dokters of verpleegsters op huisbezoek mogen de straat niet inrijden.

- Voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de hekkens

afgebakende zone.

Breng zIchtBare huIsnummer aan!

De politie wordt geregeld geconfronteerd met slecht leesbare huisnummers.

Ook bij de ambulancedienst en de brandweer gaat er vaak kostbare tijd verloren bij het zoeken

naar een huisnummer dat niet duidelijk zichtbaar is.

Wanneer de hulpdiensten in de vooravond of ’s nachts voor een interventie ter plaatse moeten

gaan, is het zoeken naar een onopvallend huisnummer nog moeilijker.

Daarom brengen we artikel 35 van de politieverordening in verband met de openbare orde, zeden, rust,

veiligheid, reinheid, gezondheid en hinderlijke gedragingen nog eens onder de aandacht:

“Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente toegekend

werd, goed zichtbaar aan en zodanig dat deze goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Elke bewoner is

verplicht deze zichtbaar te houden.”

Indien je niet meer in het bezit bent van een huisnummer, kan je bij de bevolkingsdienst een gratis exemplaar afhalen.

Wie graag een ander type huisnummer wil, mag dat zelf aankopen maar moet er dan wel voor zorgen dat dit groot genoeg en dus

duidelijk leesbaar is.

De politie wil de leesbaarheid van de huisnummers op korte termijn verbeteren en zal daarom gerichte controles uitvoeren.

Je hebt dan een maand de tijd om je in regel te stellen, zoniet zal er een proces-verbaal opgesteld worden.

Op die manier kan de hulpverlening en zelfs de postbedeling in de toekomst nog vlotter verlopen!

Meer info: lokale politie via het algemeen telefoonnummer 089 51 93 00

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

31-03-2011 Lene JEHAES Dochter van Wim en Sonja Stassen

02-04-2011 Wout CROUGHS Zoon van Tim en Annemie Mathijs

04-04-2011 Simon VERJANS Zoon van Gunther en Sharon de Jonge

05-04-2011 Fleur VOES Dochter van David en Nathalie Mars

07-04-2011 Lennert HOEBREGS Zoon van Sven en Sandra Vanspauwen

07-04-2011 Mattia VANHEES Zoon van Tony en Katleen Brouns

11-04-2011 Wout VANDERHOYDONK Zoon van Peter en Eveline Vanmarsenille

16-04-2011 Fébe GIGLIOTTI Dochter van Pasqualino en Myriam Yzermans

19-04-2011 Emma BRULMANS Dochter van Robby en Stéphanie Thijsen

23-04-2011 Zeynep TUNA Dochter van Rüstem en Hemdiye Tuna

24-04-2011 Leart METHOJ Zoon van Erion en Nafije Ramaj

29-04-2011 Ragnar HENDRIKX Zoon van Maarten en Birgit Grégoire

08-05-2011 Yana HARDY Dochter van Stefan en Carolien Vandebeek

11-05-2011 Lukas TRIPPAERS Zoon van Rudy en Kim Leysen

17-05-2011 Alexander SNELLINX Zoon van Stijn en Liesbeth Vanswijgenhoven

18-05-2011 Lars SLECHTEN Zoon van Pascal en Bonny Verschelden

20-05-2011 Romy PETERS Dochter van Robby en Evy Dello

27-05-2011 Jarne AERTS Zoon van Yves en Isabelle Zwerts

HUWELIJKEN

Datum Huwelijkspartners

16-04-2011 Stefan MEEUS en Anka HENDRIKX

06-05-2011 Kurt KEUNEN en Kathleen DE MAESSCHALCK

07-05-2011 Christian VIGNOLES en Anita GEYSENBERG

21-05-2011 Stijn BILS en Ine MARIS

27-05-2011 Marc SMEETS en Noëlla JAKERS

28-05-2011 Joeri HOUBAER en Jochen OOLS

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

14-04-2011 Vital KELLENS Vrijhernstraat 18

15-04-2011 Maria HEX Tongersesteenweg 82

20-04-2011 Jean VANHERCK Riemst

22-04-2011 Joseph SCHOEFS Hanterstraat 16

22-04-2011 Joseph COLSON Pasbrugstrat 46

30-04-2011 Willem THOELEN Zapstraat 55

30-04-2011 Marguerite MOTTART Rode Kruislaan 9

01-05-2011 Joseph LAMBRECHTS Kruisstraat 74

03-05-2011 Maria POTARGENT Riemst

04-05-2011 Joseph LANDMETERS Tongeren

06-05-2011 Gilbert DIEU Onderstraat 7

07-05-2011 Janny BROUX Schalkhovenstraat 10

15-05-2011 Willy HEX Hertstraat 44

18-05-2011 Jaak SNELLINX Vrijhernstraat 15

25-05-2011 Johan VROLIX Bovenstraat 34

27-05-2011 Linda KNAPEN Groenstraat 76

29-05-2011 Alida POTARGENT Kruisstraat 32

01-06-2011 Elisa HAUBEN Bilzen

01-06-2011 Catharina STEVENS Bilzen

02-06-2011 Paula ROSSILLION Kortessem

03-06-2011 Mathilde VANDEBORNE Hulstraat 4

06-06-2011 Laurence LOVERIX Romershovenstraat 185/1

InvoerIng nIeuw rIjBewIjs

Bankkaartmodel

In tegenstelling tot wat onlangs in de pers

gecommuniceerd werd, zijn houders van een

Belgisch rijbewijs NIET verplicht het rijbewijs

in drieluik (oud model) om te ruilen naar een

bankkaartmodel rijbewijs vóór 2013.

Het is pas vanaf 1 januari 2013 dat gestart

wordt met de omwisseling naar het nieuw

model rijbewijs. Het nieuwe rijbewijs zal het

model hebben van een bankkaart en zal geen

chip bevatten.

De burger zal voor het vernieuwen van zijn rij-

bewijs uitgenodigd worden door de gemeen-

te. Dit zal in de mate van het mogelijke parallel

verlopen met de vernieuwing van de identi-

teitskaart, zodat de burger zich slechts een-

maal naar de gemeente moet begeven voor

beide documenten. De nieuwe rijbewijzen

zullen, behoudens beperkingen voor bepaalde

categorieën van voertuigen, een geldigheid

hebben van 10 jaar.


ocmw

zomerterras

Dinsdag 23 augustus

in het Gemeenschapscentrum

Ter Kommen om 14 uur

Ziekenzorg Hoeselt en het OCMW-

Dienstencentrum organiseren traditiegetrouw,

de inmiddels 9de editie, van

de Hoeseltse Terrasnamiddag!

Alle zieken, bejaarden en gehandicapten

worden uitgenodigd om hieraan

deel te nemen.

Een gezellig samenzijn met muzikale

omlijsting.

Een terrasje zonder drank of versnapering

is niet denkbaar.

Bezoekers kunnen een keuze maken

uit volgende lekkernijen:

- Ijscrème met vers fruit

en slagroom

- Ijscrème met warme chocolade

en slagroom

- Warme appeltaart met ijscrème

en slagroom

De bijdrage bedraagt 3 euro

en is te betalen bij inschrijving.

Alle dranken ter plaatse betalen.

Inschrijven bij:

een ziekenzorgmedewerker of bij

Pierre Jamaer: tel. 089 41 45 69

het OCMW- Dienstencentrum:

tel. 089 51 88 10 of tel. 089 51 88 14

(busvervoer tijdig aanvragen a.u.b.)

Welkom, namens Ziekenzorg

Hoeselt en Dienstencentrum

OCMW Hoeselt!

gezInsdag

Zondag 3 juli van 14 tot 18 uur

op het europaplein voor het

OCMW

Gratis attracties, clown en schminkstand,

ijsjes, taart, dranken ...

aan gezinsvriendelijke prijzen

oproep: vrIjwIllIgers gezocht voor

de BegeleIdIng van rolstoelwandelIngen

Rustoord Bormanshof organiseert samen met het OCMW Dienstencentrum

‘BEGELEIDE ROLSTOELWANDELINGEN’ voor de rusthuisbewoners.

Andere geïnteresseerde bejaarden zijn natuurlijk ook welkom om mee te wandelen!

Startpunt? Rusthuis Bormanshof, Rode Kruislaan 9, Hoeselt om 9.50 uur

Wanneer? donderdag 7 en 21 juli

donderdag 4 , 11 en 25 augustus 2011

telkens van 10 tot 11 uur

Interesse? Geef uw naam & beschikbare data door

aan het OCMW- Dienstencentrum, tel. 089 51 88 10

cursusreeksen

engels voor senIoren

Cursusjaar: 2011/2012

In oktober 2011 organiseert het OCMW- Dienstencentrum in samenwerking

met de Hoeseltse Seniorenadviesraad opnieuw:

Cursusreeksen ‘Engels voor senioren’:

- Engels ‘1 ste jaar’

- Engels ‘2 de jaar’

- Praatgroep Engels

Voor de begeleiding van de lessen, kan het Dienstencentrum rekenen op de samenwerking

met vrijwillige lesgevers.

Wat de praktische organisatie betreft van de 3 cursusreeksen, neemt u best contact op

met het Dienstencentrum, tel. 089 51 88 10 of tel. 089 51 88 14.

een terugBlIk: hoeseltse senIoren nemen deel aan

het project ’10.000 stappen’

Een initiatief van de Limburgse provincie en de Limburgse LOGO’s.

De bedoeling van het project: zoveel mogelijk mensen motiveren om regelmatig en

voldoende te bewegen. Het OCMW-Dienstencentrum nam dit project op in haar activiteitenprogramma

en organiseerde 2 gezondheidswandelingen in de omgeving van ‘De

Tommen’, in St.Huibrechts.Hern.

Op woensdag 4 mei, van 10 tot 11 uur, vond de wekelijkse gezondheidswandeling

van het Dienstencentrum plaats aan ‘De Tommen’. Er namen 13 senioren deel aan

deze wandeling. Zij werden achteraf beloond met een gratis broodjeslunch in het

Dienstencentrum.

Op donderdag 5 mei, om 13.30 uur ging ook de wandelclub van het OCMW op

verplaatsing. In totaal kwamen 32 senioren opdagen aan ‘De Tommen’.

De senioren wandelden 1,5 uur in een rustige, landelijke omgeving en genoten alvast van

de prachtige natuur. Ook zij werden nadien beloond voor hun inspanning. Alle deelnemers

kregen gratis koffie en vlaai aangeboden door het OCMW.

In het Dienstencentrum werd gesproken van een geslaagde actie. De deelnemers waren

enthousiast en voelen zich meer dan eens gemotiveerd om in de toekomst nog meer

te gaan bewegen!

Zij zijn zeker voorstander om

regelmatig een wandeling ‘op

verplaatsing’ te organiseren.

Ter informatie:

- Gezondheidswandeling en

fit-uurtje: elke woensdag van

10 tot 11 uur in het OCMW-

Dienstencentrum.

- Wandelclub: elke donderdag

van 13.30 tot 17 uur, vertrek

aan het OCMW.

OCMW

recept

Biscuittaart chocolade met rum

Ingediend door mevrouw Schoefs Antonie.

Suggesties en recepten mogen steeds

doorgegeven worden aan Michelle Fastré

op het OCMW van Hoeselt,

(michelle.fastre@ocmwhoeselt.be,

tel. 089 51 88 15, Europalaan 1, 3730 Hoeselt).

Elk ingediend recept dat wordt geselecteerd om

te verschijnen in de gemeenteberichten, geeft

recht op ontvangst van een fles witte wijn.

Voor het deeg:

- biscuitbloem bruin of wit

- voor een grote bakvorm (springvorm):

400 g biscuitbloem + 4 eieren + 4

soeplepels water

- voor een middelmaat: 300 g

biscuitbloem + 3 eieren + 3 soeplepels

water

Dit samen kloppen in een keukenrobot en

20' bakken op 180° C en daarna goed

laten afkoelen of de dag voordien al

bakken.

Voor de garnering van twee

taarten:

- 1 l melk opkoken met 6 soeplepels

suiker en 3 zakjes puddingpoeder met

vanillesmaak (impérial)

- 1 flesje rum op het laatste toevoegen

Deze pudding laten afkoelen maar af en

toe opkloppen om velvorming te

voorkomen.

In keukenrobot 1 wikkeltje (250g)

plantaboter met 3 koffielepels bloemsuiker

opkloppen tot witte kleur. Daarin de

afgekoelde pudding lepel per lepel

toevoegen en goed opkloppen.

Dit enkele uren in de koelkast zetten zodat

je de crème makkelijker smeren kan op de

buitenkant van de taart.

De taart doormidden snijden en een laag

vulling ertussen strijken en de taart

bestrooien met chocoladeschilfers.

Smakelijk!


Sociaal maatschappelijk Sociaal maatschappelijk

Infoavond ‘toegankelIjkheId van Bestaande puBlIek/prIvate geBouwen'

Op donderdag 12 mei 2011 vond een informatieavond plaats in het OCMW van Hoeselt over het thema: ‘Toegankelijkheidsadvies bij

het toegankelijk maken van lokale bestaande publiek/private gebouwen’.

Deze avond werd georganiseerd vanuit een samenwerking tussen UNIZO Hoeselt en de Hoeseltse Gehandicaptenadviesraad. De

deelnemers werden warm onthaald met een hapje en een

drankje.

Werner Raskin, schepen van senioren- en gehandicaptenbeleid

en tevens voorzitter toegankelijkheidscel, gaf een

toelichting omtrent de gemeentelijke premie. Ter ondersteuning

van de plaatselijke middenstand en/of de beoefenaars

van een vrij beroep, verleent het gemeentebestuur onder

bepaalde voorwaarden een premie voor de opmaak van een

toegankelijkheidsadvies door de vzw Toegankelijkheidsbureau.

Renaat Masschelein, architect van het Toegankelijkheidsbureau, had het in zijn voordracht over: de inhoud en het kostenplaatje van

een toegankelijkheidsadvies, de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid ‘ontwerpen voor iedereen’ en over de

toegankelijkheid van winkels, cafés, restaurants, kantoren en medische praktijken.

Vanuit de Seniorenadviesraad werd ook de vraag gesteld aan UNIZO om voor senioren en personen met een beperking zitgelegenheid

te voorzien in de Hoeseltse medische praktijken, handelszaken of winkels. Deze maatregel biedt hen de mogelijkheid om even te

kunnen zitten terwijl ze wachten op hun beurt of even kunnen uitrusten tijdens het winkelen. Dit biedt hen ook een kans om langer

zelfstandig te zijn.

Voor de 16 deelnemers was deze infoavond een geslaagd samenwerkingsinitiatief en alvast een eerste

aanzet tot sensibilisering. Met de gemeentelijke premie wil het gemeentebestuur en de gehandicaptenadviesraad

de handelaars en vrije beroepen vooral aanmoedigen om de toegankelijkheid van

hun zaken aan te pakken.

Bent u als ondernemer geïnteresseerd en denkt u eraan om bij het aanpassen van uw bestaande zaak

ook rekening te houden met de behoeften van personen met een beperking? Bevraag u dan zeker

over de gemeentelijke premie!

Voor meer informatie kan u terecht op het gemeentehuis van Hoeselt, tel. 089 51 03 10

Contactpersonen: Kristof Gaens, architect gemeente & Werner Raskin, schepen van toegankelijkheid.

Anita Nivelle,

voorzitter gehandicaptenadviesraad

Hilda Vopiska,

voorzitter seniorenadviesraad

groeten uIt Israël en palestIna

In november 2010 organiseerde Broederlijk Delen voor de derde keer een

vredespelgrimage naar Israël en de Palestijnse gebieden. Naast de Bijbelse en

historische bezienswaardigheden, werd tijdens de reis ook de politieke situatie

in de regio belicht.

Dorpsgenoot en lid van de GROS François Jacobs geeft enkele impressies van

zijn reis naar Israël en de Palestijnse gebieden.

Zaterdag, Bethlehem

We bezoeken een vluchtelingenkamp in Bethlehem. Wij gaan door de grote

poort in de vorm van een sleutel. De Palestijnen zijn via het hinterland langs

controleposten hier naartoe gedreven. Jonge nieuwsgierige snoetjes verdringen

zich rondom ons. Onwillekeurig denk ik aan mijn kleinkinderen. Zij

hebben alles. Deze kinderen zijn op zoek naar een toekomst, naar

vrijheid, naar een eigen identiteit. Wat is het verschil? Even lieve

gezichtjes, even leergierig.

Waarom hebben zij niet dezelfde kansen?

Bethlehem

Maandag, Saved by the bell?

We zijn in Hebron ‘Ghost City’. Spookachtig stil en de spanning is te snijden.

Beneden aan een controlepost loopt een Palestijnse man te ijsberen. Hij lijkt

ongeduldig, een beetje nerveus. Even praat hij met een zwaarbewapende jonge

Israëlische soldaat. Na een tiental minuten hoor ik het geluid van uitgelaten

kinderen. De soldaten zijn in opperste staat van paraatheid. Even later loopt een

klein tenger ventje langs de (over)beveiligde obstructie. Kleinzoon en opa herenigd

na een alledaagse schooldag?

Zondag, Olijfberg

Daar sta ik dan op de Olijfberg. Het voelt alsof ik dicht bij God ben.

Onze gids neemt ons mee terug in de tijd met het Onze Vader

als leidraad. Ze leest een verhaal voor over hemel en aarde. Voor

sommigen is het hier al de hemel op aarde, voor anderen duidelijk

niet. We kijken uit op de oude muur rond de stad Jeruzalem, vernietigd

door de Romeinen en weer opgebouwd. Konden we die

laatst gebouwde muur tussen Israël en Palestina maar slopen!

Dinsdag, Wie vergeet....

The Hall of Remembrance met de namen van 21 concentratiekampen.

In het midden een urne met as uit de verbrandingsovens.

Het maakt ons stil. We lezen: “Wie vergeet, is

De klaagmuur

gedoemd om te herhalen.” (Elie Wiesel)

De historische kwetsuur van de Holocaust erkennen we volmondig. Maar voelt het volk van Israël zich zo sterk

bedreigd dat het zelf anderen in groep veroordeelt tot een leven van isolatie, angst en bedreiging? Verhinderen hun

ongeheelde wonden solidariteit met andere gekwetste volkeren? Hoe komt er zo vrede?

Voelt u ook de verbondenheid met die zo genaamde andere wereld?

Hebt u zelf een verhaal of voelt u zich geroepen om deel uit te maken van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.

Graag een seintje aan marleen.janssen@hoeselt.be, secretaris GROS.


Sociaal maatschappelijk Hoeseltvrugger

tomBola zIekenzorg

hoeselt 2011

Winnende nummers 52

voor Hoeselt

Aankoopcheque 125 euro

P 116547

Aankoopcheque 50 euro

P 112454, 113454, 114454, 115454, 116454

Aankoopcheque 25 euro, allen P

112248, 113248, 114248 ,115248, 116248

112446, 113446, 114446, 115446, 116446

111599, 112599, 113599, 114599, 115599

111795, 112795, 113795, 114795, 115795

Aankoopcheque 15 euro , allen P,

voor Limburg

112174, 113174, 114174, 115174, 116174

112399, 113399, 114399, 115399, 116399

111535, 112535, 113535, 114535, 115535

111771, 112771, 113771, 114771, 115771

111933, 112993, 113993, 114993, 115993

Omslagnummer

P 12.361 wint 25 euro

Winnende nummers afgeven

bij de medewerker of Pierre Jamaer,

tel. 089 41 45 69

Activiteitenkalender

Ziekenzorg

Juli

Vakantie in binnen- en buitenland

Augustus

ma 1 Creaclub in Werm

zIekenzorg hoeselt

Paasfeest

In een mooi versierd cultureel centrum

mocht voorzitter Antonie Lormans een

200-tal zieken en bejaarden begroeten

op woensdag 27 april voor het paasfeest.

De mooie paasviering werd voorgegaan

door Zuster Edwarda en opgeluisterd door

Willy, Maria en Lucien.

Daarna mocht iedereen aanzitten voor

een lekker paasdiner. Een accordeontrio

uit Hasselt vergasten de leden met mooie

accordeonmuziek. Ook een lekker stuk

paastaart ontbrak niet op het menu. In de

late namiddag werd deze gezellige namiddag afgesloten met een muzikaal ‘auf wiederzien’.

Het was fijn om zovele mensen samen te brengen.

di 2 ZZ Vergadering

10 en de souvenirtjesjacht, maakten van de bedevaart een mooie afsluiter. Het waren 5 dagen

Dwô gêef ich géne knab(frang) vùr. Het is mij totaal niets waard.

11

di 23 Terrasnnamiddag

Banneux

Reeds jaren maakt ziekenzorg Hoeselt er

een gewoonte van om in de meimaand

een bedevaart naar Banneux met de autobus

(en lliftbus) te organiseren voor hun

leden. Ook dit jaar gingen er weer 85 zieken

en bejaarden mee naar het Mariaoord

van Banneux.

Pastoor Louis verwelkomde al de aanwezigen

in de St.Fanciscuskapel en ging daarna

voor in een mooi verzorgde eucharistieviering,

opgeluisterd door Lucien en Maria samen met zuster Edwarda. Om 14 uur werd verzameling

geblazen voor een geleide kruisweg aan de bron van het heiligdom, waar Standaardicoon

Axel Witsel, ingetogen de genade van Maria vroeg voor zijn volgende competitiewedstrijd.

Een lekkere tas koffie en vlaai waren de afsluiters van een mooie bedevaart. Dank aan alle

vrijwilligers die de ganse dag een helpende hand waren voor de zieken en bejaarden.

Lourdersbedevaart

Met het vliegtuig trokken 16 leden van

ziekenzorg Hoeselt , zieken en medewerkers,

op bedevaart naar Lourdes. Daar

mochten zij een aantal mooi verzorgde

vieringen mee beleven met aansluitend

een prachtige lichtprocessie en de sacramentsprocessie,

waar de aanwezigheid

van de militaire bedevaarders dit alles nog

indrukwekkender maakte.

Ook de stille momenten kort bij de Grot

om niet te vergeten.

Mevr Lambrechts Elise 98 jaar

en de oudste aanwezige.

De Hoeseltse Geschiedkundige Kring zat weer niet stil de laatste weken. Enkele nieuwe artikels uit het verleden werden

toegevoegd op www.hoeseltvrugger.be. Wie geen internet heeft, kan terecht in de bib tijdens de openingsuren.

Hendrik, Heer van Vrijhern

Vóór 1977 maakte Vrijhern deel uit van de gemeente Riksingen.

In 1977 (tweede fusie) werd Vrijhern met de gemeente Hoeselt gefusioneerd, omdat omwille van bepaalde omstandigheden, de

fusie met Tongeren niet doorging. Riksingen fusioneerde wel met Tongeren. Vrijhern bleef evenwel deel uitmaken van de parochie

Riksingen.

Burgemeester Hendrik Nelesen werd geboren te Hern op 10 januari 1872 en overleed te Riksingen op 8 februari 1936. Hij was nog

in functie als burgemeester toen hij overleed. Oorspronkelijk heette hij Nelissen. Zijn kleindochter, Josée Nelesen, vertelt dat hij zijn

naam liet veranderen omdat de gemeentelijke correspondentie regelmatig bij zijn broer werd afgegeven.

Vóór 't bestellen eerst de centjes tellen...

In het voorjaar van 1891 waren twee gelijkgestemde zielen samen onderweg naar Sint-

Truiden: de pastoor van Werm en zijn koster...

Toen zijn voorganger, pastoor Donaat Gijbels, eind 1879 onverwacht overleed, vertrouwde

de bisschop, de daaropvolgende week al, de zorg over Gods kudde in Werm

toe aan Jan Baptist Gerrets, afkomstig van Tongeren. Hij had zijn sporen in de zielenzorg

verdiend als kapelaan te Wellen en als pastoor van Heppeneert.

Pastoor Gijbels was 25 jaar lang pastoor geweest in Werm en had toch heel wat op

zijn herderlijk palmares geschreven. Het kleine kerkje, dat nog gebouwd was in 1768,

had hij fors vergroot, en, met een bouwovertreding avant la lettre, zelfs nog 2,60 meter langer gemaakt dan dat hem dat officieel was

toegestaan...

De kerk had ook een nieuwe toren gekregen... en een nieuw torenuurwerk. Alles was opnieuw geverfd en opgepoetst en vooraan in

de kerk stond een nieuw hoofdaltaar te pronken, dat men voor een zacht prijske op de kop getikt had in het begijnhof van Bilzen.

Blèf Hôessëls kalle

Uitdrukkingen i.v.m frang = frank

Zënne lèste frang blif trôon. Hij verbrast al zijn geld.

Dij kieke nie op në frang. Die zijn erg vrijgevig.

Nau vult mënne frang. Nu dringt het tot mij door.

Zënne frang ès gëvalle. Nu begrijpt hij het pas.

Dwô gif tër zënne lèste frang ôon. Daar aan geeft hij al zijn geld aan.

’t ès ne goeie man, mer komp nie o’n zën sente. ’t is een goeie vent, maar vraag hem geen geld.

(een gierigaard dus)

Hêe bit ne frang èn twee-e. Hij is erg gierig.

Pas op want dêe ès op de frang ôof. Opgepast want die is op je centen uit .

Dêe kan géne frang op z’n kont hage. Die verbrast onnodig zijn geld.

Dat jè në ferme frang gëkos. Dat was een dure grap.

Hêe jè géne frang op z’n kont. Hij is arm.

Hêe jè géne rotte frang. Hij is zo arm als een luis.

Dat kènd luistert vùr géne frang (vùr gee knepke). Dat kind luister helemaal niet.


Cultuur Cultuur

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail gcterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

ma 13.30 – 16.30 u

di 13.30 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13.30 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13.30 – 18 u

vr 09 – 12 u 13.30 – 16.30 u

JAARLIJKS VERLOF

van maandag 4 juli

tot en met zondag 31 juli

hIstorIca huslo I avondconcert

Op zaterdag 27 augustus om 21 uur kan u genieten van een uniek avondconcert met het prachtige park en het kasteel als decor.

De harmonie wordt voor de gelegenheid bijgestaan door het Hoeselts Toneelgezelschap (HTG). Met muziek en woord loodsen ze u

op een zeer boeiende manier door de geschiedenis van het klooster.

Tickets zijn vanaf 4 augustus te verkrijgen in GC Ter Kommen: tel. 089 41 63 58 of gcterkommen@hoeselt.be

kunst[en] In het park I kunstmarkt

Op zondag 28 augustus is het park gratis toegankelijk voor een grootse kunstmarkt en –veiling. Er is doorlopend animatie en

muziek voorzien op o.a. twee podia: De Jekerländers, verschillende ensembles, Basically Basic en de MOBb Big Band zijn alvast enkele

namen die we u presenteren.

Kortom, naast de prachtige natuur van het park, kan u genieten van allerlei kunstvormen: muziek, woord, dans, beeldende kunst zoals

schilders, beeldhouwers, keramiek, juwelen, bloemschikken,... Een evenement dat alle zintuigen zal prikkelen!

Deelnemen aan de kunstmarkt?

kunstveIlIng

Op zondagnamiddag zal veilingmeester Jos Vandebroek, door velen gekend als ‘Jos

van Bor’ heel wat kunstwerken veilen. Misschien gaat u wel met een prachtstuk naar

huis? De opbrengst van de veiling gaat integraal naar de jeugdharmonie ‘Dubbele

Forte’.

tekenIngenBos

Alle Hoeseltse kinderen mogen een eigen kunstwerk maken en kunnen daarmee heel

mooie prijzen winnen!

Maak een tekening of schilderij rond het thema ‘cultuur in Hoeselt’. Zingen, dansen,

beeldhouwen, voordracht, gedichten schrijven, toneel spelen, knutselen, muziek spelen,

juwelen, maken, fotografie,... zijn allemaal onderwerpen die aan bod kunnen komen in

de tekening. Laat je creativiteit de vrije loop en zet op je eigen artistieke manier jouw

cultuurervaring in Hoeselt op papier. Hoe je dat doen en met welke materialen is een

vrije keuze. Potlood, stift, verf,... de keuze is aan jou!

Een onafhankelijke jury beoordeelt de ingezonden werken. Per graad (1 ste en 2 de leerjaar,

3 de en 4 de leerjaar, 5 de en 6 de leerjaar) ontvangen de drie mooiste werkjes een heel leuke

prijs. De winnaars worden uitgenodigd op het openingsconcert op zaterdagavond

27 augustus om er hun prijs in ontvangst te nemen.

Op zondag 28 augustus worden alle tekeningen tentoongesteld in één groot

tekeningenbos. Echt voor iedereen de moeite om eens een kijkje te komen nemen!

Enkele voorwaarden

* De deelnemers zijn tussen de 6 en 12 jaar oud (op 26 augustus 2011).

* De tekening of schilderwerk moet speciaal voor deze wedstrijd gemaakt zijn.

* Vermeld goed leesbaar op de rugzijde naam, voornaam, leeftijd, telefoonnummer

en adres van de deelnemer of zijn ouder(s) of voogd.

* Er is geen beperking in het gebruik van teken- of schildermateriaal.

* De tekening moet van A3-formaat zijn.

* Bezorg je tekening vóór 12 augustus aan de cultuurdienst van de gemeente

Hoeselt, Europalaan 2.

KAV Hoeselt-Centrum

wenst als haar leden een zonnige en weldoende vakantie.

Op 1 september zijn ze er terug met de 1 ste schooldag voor ouders.

Hierop nodigen zij alle ouders en grootouders uit om een kopje

koffie te komen drinken, voormiddag als de kinderen naar school

gebracht zijn.

Om 8.30 uur is de koffie klaar en staan zij gereed met zelfgebakken

koekjes, wafels en meer van die lekkernijen in het parochiecentrum

St.-Stefanus, Dorpsstraat 31, lokaal 3.

Men zegge het voort ...

actIvIteItenkalender

gc ter kommen grote zaal

julI

Za 02 BBQ Eurobormannekes

Zo 03 Privéfeest

augustus

Vr 05 BBQ NEOS

Di 23 Terrasnamiddag ZZ + DC

Zo 28 Eetdag Tennisclub Jus In

Ma 29 Bloedinzameling Rode Kruis

julI

di 5 Een plus-wandeling met Sylvia

wo 13 Fietstocht onder leiding van Annie en

Marleen

do 28 Schemerwandelen met Sylvia

augustus

vr 5 Feestelijk lekkere BBQ

Met Sylvia op een donderdag naar de

purperen heide als ze bloeit

do 25 Schemerwandelen met Sylvia of:

do25 Voor onze melomanen: ‘My fair Lady’

aan de boorden van het Donkmeer

hoeselt centrum

julI

Geen activiteiten

Kunstenaars die willen deelnemen aan de kunstmarkt kunnen zich melden bij de cultuurdienst of via harmonie@thijs-schreurs.be. Je

1 Voor meer informatie over de vereniging: www.kav.be/hoeselt-centrum

Josette Swerts, tel 089 51 43 61 1

ontvangt dan een informatiefolder met inschrijvingsformulier. De deelname is gratis.

augustus

Geen activiteiten

Sportprogramma

Joggen: elke maandag, woensdag en

vrijdag om 9.30 uur

Fietsen: elke donderdag en elke

zondag om 13.30 uur

Dansen: elke dinsdag om 16 uur

(niet in juli)

Meer info:


Coverstory

Coverstory

Wandelclub Vitales viert zijn 20 jarig bestaan!

Op 13 mei 1990 had Stefan Scherpenberg

iets geweldigs ontdekt…

Zijn drukke leven als bankdirecteur was

nadelig voor de gezondheid en hij moest

van den dokter meer bewegen.

Een van zijn collega’s nam hem mee in de

wondere wereld van de wandelaars op de

Alden- Biesentocht in Spouwen, 12 km.

Daarna volgden Jean Vonken en Louis

Guffens († 04/02/1997) hem op 17 juni

1990, naar een trip in Lanklaar van 7 km.

Jean-Louis Jorissen ging op 4 november

1990 mee naar Eupen voor een wandeling

van 12 km.

Dit viertal wandelde gedurende een jaar

zo wat in alle hoeken van het land.

De buitenstaander bekijkt meestal een

beetje geïntrigeerd naar deze in de meest

uiteenlopende stijlen voortbewegende

medemensen, die vaak ergens onverwachts

neerstrijken om in grote getale

achter elkaar aan, wandelend op uitgepijlde

routes de woonkernen of de velden

te doorkruisen, om weer even plots te verdwijnen

als ze gekomen waren ...

Als deelnemer wordt men evenwel snel

ondergedompeld in een zeer menselijk

wereldje.

Na 20 jaar kijken de

oprichters graag even

achterom. Het werd een

passioneel verhaal. Het werd

overvloedig beschreven in

onze Wandelgazet

Wandelen is gezond voor lichaam en geest, kan voor elke leeftijd, en ieders agenda.

1 Het primitief wandelgerief maakt ieder-

Samen met gans het gezin, genieten van de natuur, rust en gezelligheid!

1

een gelijk.

Zondag of werkdag, zomer of winter, dageraad

of namiddag.

Jong en oud, dik en dun, man of vrouw, industrieel

of werkloos, moeder met buggy,

opa met zijn trouwe hond ....

Het maakt allemaal niet uit.

In die tijd had bijna elke gemeente van

Limburg ‘hét wandelparadijs van Vlaanderen’,

een wandelclub.

Het viel hen op dat Hoeselt een van de

enige blinde vlekken was.

Zo werd beslist om deze alsnog zelf in te vullen

en de wandelclub Vitales Hoeselt, met

stamnummer L 67 en Jean Voncken als voorzitter,

zag het leven op 26 augustus 1991.

De naam Vitales verwees naar een gezondheidsproduct,

dat perfect paste in

de ultieme doelstelling: gezond 100 jaar

worden..

Een wandelclub laat via een zorgvuldig uitgestippeld

parcours de deelnemers kennis

maken met de mooiste plekjes van de

gemeente en zorgt dat er aan de start en

op de rustplaatsen alle nutsvoorzieningen

voorhanden zijn.

Hier kwamen natuurlijk enkele geïnteresseerde

leden wandelaars met helpende

handen bij kijken.

Jean-Pierre Jorissen, Edmond Renwa (†

04/09/2007), Yvo Gerrits, Guy Tits en

Jean Thijs met de bijhorende wederhelft.

René Biesmans en Josette vervoegden

snel de rangen.

Het enthousiasme was groot, bij de eerste

ingerichte tocht bleek zelfs de hulp van de

Kiwanis van Tongeren geen overbodige

luxe om de 2.000 deelnemers te verwel-

komen.

In 1999 gaf voorzitter Jean Voncken de

fakkel over aan Ludo Loyens ‘Looi’.

In de negentigerjaren verschenen een

twintigtal edities van de Wandelgazet

waarin gerapporteerd werd over de veelvuldige

activiteiten zoals:

Jaarlijkse klassieke organisaties onder de

leden: nl. te voet naar Scherpenheuvel,

Banneux, Durbuy, Vaals en de vierdaagse

van Berg en Terblijt.

Gekende organisaties voor het publiek

waren de ‘Jan Kerdiettocht’, de ‘Scholierenleedtocht’,

de ‘Louis Guffenstocht’, de

‘Paastocht’ en talloze bustochten naar binnen-

en buitenlandse bestemmingen.

welkom In onze wandelcluB!

Lidmaatschap

Het lidgeld bedraagt slechts 6 euro per

persoon. Hiervoor krijg je:

* Gratis wandelkalender, inschrijvingsboekje,

identificatie klevers en een spaarkaart

(een volle kaart is 5 euro waard) bij vernieuwing

van lidgelden.

* Aanbod gratis wandelingen, met 2 consumpties,

per ingeschreven lid.

* Twee, eendaagse busreizen, met tussenkomst

van de clubkas.

* Een Nieuwjaarssouper eveneens met

tussenkomst van de clubkas.

* Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

en lichamelijke ongevallen.

Wandelingen in 2011-2012

* Scholierenleedtoch op 27/08/2011,

vertrek Parochiezaal, Bovenstraat, Werm.

* Louis Guffenstocht op 29/02/2012

vertrek CC Ter Kommen Hoeselt

* Paastocht op 15/04/2012,

vertrek CC Ter Kommen Hoeselt.

* Scholierenleedtocht op 01/09/2012,

vertrek Parochiezaal, Bovenstraat, Werm.

Voor meer inlichtingen en

inschrijving, kan je terecht bij;

Voorzitter:

Ludo (looike) Loyens, GSM 0496 35 82 57.

Secretaris:

Ingrid Voets, GSM 0475 54 96 10.


1

Toerisme

kalender kalender kalender kalender kalender

Vrijdag 8, zaterdag 9 & zondag 10 juli:

31ste Demervalleitreffen & DemeRRock@ Kiezelstraat Hoeselt

De motormannen van MC Hoeselt heten alle motorrijders van harte welkom!

Inschrijven vanaf 12 uur ’s vrijdags tot zondagmiddag 10 juli 15uur in de tent aan de Kiezelstraat.

Voor 6 euro krijg je een volledig bepijlde rondrit (150 km), 1 consumptie, 1 wafel en gratis toegang tot DemeRRock.

Programma DemeRRock:

* Vrijdag 8 juli: Monsters of Rock: Old Sparky, LiveDogs en Highway To Rosie (AC/DC tribute).

Headliner wordt de Nederlandse Rammstein-tributeband Vannstein!

* Zaterdag 9 juli: ReBel YeLL, NightQueen , The Brough Superiors, Elyok, Beyond The Labyrinth, Creep.

Toegangsprijs Demerrock: VVK: vrijdag 4 euro, zaterdag 6 euro, combiticket 8 euro.

Kassa: vrijdag 6 euro, zaterdag 8 euro, combiticket 10 euro.

VVK-adressen zie website www.mchoeselt.be

Zaterdag 16 tot zondag 24 juli

Grote fuchsia- en kuipplantenshow

Grote driejaarlijkse bloemenshow in het park van het klooster in Hoeselt centrum.

Voorstelling van 5 nieuwe variëteiten.

Toegankelijk van 13 uur tot 22 uur. Toegangsprijs: 2,50 euro, kinderen gratis.

Organisatie: Fuchsiavereniging Florama, bloemenclub uit het land van Loon.

Info: Pierre Wagemans, GSM 0479 54 65 18 of www.florama.info

Zondag 7 augstustus: Fietstocht Landelijke Gilde Werm

Jaarlijkse fietstocht (25 km) met aansluitend BBQ.

Start aan de parochiezaal van Werm. Meer info:www.landelijkegildewerm.tk

Zondag 14 en maandag 15 augustus: Kluisfeesten in en rond de Kluis van Vrijhern

Op zondag en maandag om 10.30 uur: plechtige eucharistieviering ter ere van

O.L.Vrouw van Loreto, patrones van de huisgezinnen. De mis wordt opgeluisterd door het Kluiskoor.

Om 12 uur en 13 uur geitenmenu van het huis, alternatieve menu en kindermenu.

Vooraf inschrijven via GSM 0475 93 57 30!

Nieuwe formule tijdens de namiddagen: kinderanimatie ism de plaatselijke jeugdbeweging.

Zaterdag 27 augustus: Scholierenleedtocht door wandelclub Vitales

Vertrek: tussen 7 uur en 15 uur aan de parochiezaal, Bovenstraat 31 te Werm

Afstanden: 6 – 12 – 20 km. Inschrijving: 1 euro zonder sticker.

Meer info: Loyens Ludo, Wandelclub Vitales: tel. 089 50 20 16.

Zondag 28 augustus: Rommelmarkt in Schalkhoven

In de Schalkhovenstraat van 9 uur tot 17 uur.

Standhouders inschrijven bij Noël Stevens, tel. 012-26 15 44, noel.stevens@telenet.be

Of Annemie Verjans, Schalkhovenstraat 43, tel. 012 210627, annemie.verjans@telenet.be

davIdsfonds zoektocht

Van 4 juni tot 18 september organiseert het Davidsfonds de 25ste editie van de Davidsfonds Zomerzoektocht. Een cultuurtoeristische

auto-, fiets- en wandelzoektocht. Vanuit Rumst worden de Rupelstreek en het Vaartland verkend, waar steenbakkerijverleden en het

mooie landschap zullen bekoren. Met meer dan 30000 euro prijzen / speciale kinderzoektocht.

Meer info: www.davidsfonds.be

knooppunter ... nIeuw voor de lustIge fIetsers

Een water- en winddichte houder voor je fietsknooppunten. De knooppunter kost 9,95 Euro en is te verkrijgen bij de toeristische dienst, Dorpsstraat 9.

10000/4000 stappenroute hoeselt

Was meteen een schot in de roos. 98 sportieve wandelaars openden de route o.l.v. wandel-

en fietsclub Lowies neutrale Hoeselt/Bilzen. De volgende dag wandelden 13 hoogbejaarden

en 32 wandelaars van de OCMW-wandelclub de 4000 stappen.

terugBlIk op ...

En nu allen op naar de 10.000 stappen.

De bloesemactiviteiten... de proevertjesfietstocht, het terras en de bloesemwandeling,

de dag van de nieuwe inwoners en de dag van het park

gingen telkens door onder een stralend zonnetje. Telkens waren er veel deelnemers op de

been om te genieten van de natuur en cultuur in onze gemeente.

Helaas was er een constante regendreiging toen de kapelletjesfietsroute werd

verkend. Desalniettemin werd de kleine groep deelnemers gevrijwaard van regen en

hebben zij volop kunnen luisteren naar de interessante uitleg van de gids.

Al de evenementen kwamen tot stand door de vlotte samenwerking van de gemeentediensten,

vrijwilligers en participanten.

Dag van de nieuwe inwoners

Toerisme

10.000/4000 stappenroute

Proevertjesfietsroute

Bloesemterras

Kapelletjesfietsroute

Dag van het park

1


1

Bibliotheek

Let op onze sluitingsdagen: Maandag 11 juli 2011

Van maandag 18 juli tot zondag 31 juli 2011

Is uw maIladres wel juIst?

de BIB houdt je deze zomer In een wurggreep !

Naar goede gewoonte wil de bibliotheek u een angstaanjagende leeszomer laten beleven. Geniet

met ingehouden adem van het crimineel ruime thriller-, misdaad- en detectiveaanbod in onze

bibliotheek!

Ontdek het nieuwste moordaanbod vanaf half juni in de bib!

Naast bekende en te ontdekken auteurs van eigen bodem biedt de bibliotheek een selectie van

het nieuwste werk van een rits internationale auteurs.

Sedert 1 maart ontvangen leners manings- en reservatieberichten ook per

e-mail. Voorlopig werkt de bibliotheek dubbel. Naast een e-mail ontvangen

de leners ook nog altijd een gewone brief via de post. Het is de bedoeling

om binnen enkele maanden volledig op e-mail over te schakelen voor de

reservaties en de eerste twee aanmaningen. De administratiekosten blijven

ongewijzigd.

Om dit alles vlot te laten verlopen is het belangrijk dat de e-mailadressen in

onze bestanden up-to-date zijn. U kan uw e-mailadres doorgeven aan de

balie of uw e-mailadres zelf aanpassen of toevoegen in onze bestanden. Surf

hiervoor naar de catalogus (www.hoeselt.be/bibliotheek) en meldt u aan

(‘aanmelden’) via nummer lenerskaart en geboortedatum. Klik vervolgens

door naar ‘mijn gegevens’ en kies ‘wijzig uw e-mailadres’. Na de toevoeging

of wijziging van uw e-mailadres sluit u het bestand.

BIBlIotheekweek 2011 komt eraan

Van 15 tot 23 oktober vaart de campagne onder de vlag 'Dankzij de bib...'.

Als aanloop van dit evenement focust de Hoeselts bibliotheek zich nog eens extra op

haar klanten. Vanaf nu fotograferen we regelmatig klanten en stimuleren wij de klanten

om wat te vertellen over onze bib.

De familie Nelissen (Lucas, Emilie en Mathias) bijt de spits af.

Enkele vraagjes :

Waarom bezoeken jullie de bib?

'Ik (Emilie) houd veel van lezen en wil graag boeken lenen in de bibliotheek. Mijn broertjes hebben

zin om mee te komen en kiezen mee.'

Wat gaan jullie vandaag doen in de bib?

'Wij gaan zien wat we allemaal kunnen lezen en maken ons lid van de bibliotheek.'

uItzonderlIjke

verkoop Boeken

De bibliotheek maakt ruimte voor de nieuwe

boeken.

Profiteer van de superkoopjes in de

polyvalente kamer op de 1ste verdieping

en in de hal.

1 boek kost 0,50 euro, 5 boeken kosten

2,00 euro.

De opbrengst gaat zoals steeds naar

een goed doel.

Tijdens de bibliotheekweek staat in Hoeselt heel wat op het programma. Lees meer hierover in de volgende gemeenteberichten,

schrijf je als vriend in op facebookpagina 'bibliotheek Hoeselt' en/of neem regelmatig een kijkje op de website 'www.hoeselt.be/

bibliotheek'.

IN DE PRIJZEN :

De gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt is 1 van de 10 provinciale winnaars door deelname

aan het bibliotheekproject ‘Ontdek Europa’. Van harte gefeliciteerd!

opvoedIngswInkel hoeselt In de startBlokken

Jeugd

Op weg naar volwassenheid zetten kinderen heel wat stappen in hun ontwikkeling. Ze leren voortdurend bij, vaak met vallen en

opstaan. Bij elke leeftijd hoort voor het kind een specifieke ‘ontwikkelingsopdracht’: lopen, spreken, zindelijkheid, schrijven, vrienden

maken, verantwoordelijkheid nemen,... dit om er maar enkele te noemen.

Als ouder pas je je aanpak meestal vanzelf aan in functie van de leeftijd van je kind. Zo groei je mee in de opvoeding. Maar dit ‘meegroeien’

kan voor ouders ook wel eens een bron van zorgen en twijfel betekenen.

Durven twijfelen aan je eigen opvoedingsaanpak, jezelf in vraag durven stellen, is moedig en het geeft kansen om mee te groeien.

Het is goed om mensen rond je te hebben met wie je van gedachten kan wisselen over de opvoeding en over je twijfels. Als je geen

antwoord vindt bij jezelf of in je buurt, staan er ook professionele opvoedingsondersteuners voor je klaar om mee te zoeken naar

een oplossing.

Ook Hoeselt wil nog meer aandacht besteden aan ondersteuning van ouders en opvoeders en stapte samen met Bilzen, Riemst,

Voeren en Herstappe in een intergemeentelijk samenwerkingsverband inzake opvoedingondersteuning. Concreet zijn er voor de

opvoedingswinkel Zuid-Limburg (de naam van het samenwerkingverband) twee consulenten opvoedingsondersteuning in dienst

genomen die een aanbod zullen uitwerken op basis van de concrete behoeften en in nauwe samenwerking met de plaatselijke diensten

en organisaties.

De komende weken zal er achter de schermen hard gewerkt worden aan een kader voor de opvoedingsondersteuning in Hoeselt en

zal er samengezeten worden met de verschillenden actoren in de gemeente om een goed zicht te krijgen op de noden en behoeften

inzake opvoedingsondersteuning.

In het volgende informatieblad zullen we u verder informeren over de stand van zaken en op de hoogte houden over concrete acties.

In de tussentijd zal u de consulenten opvoedingsondersteuning tegen het lijf kunnen lopen op enkele Hoeseltse activiteiten. Zo zal

u zeker op de gezinsdag van het OCMW op zondag 3 juli en tijdens Hoeselt Zomert op zondag 17 juli niet naast de stand van de

opvoedingswinkel kunnen kijken en meer uitleg krijgen over de concrete plannen omtrent opvoedingsondersteuning in Hoeselt en

in de andere gemeenten van het samenwerkingsverband.

Heeft u in de tussentijd reeds vragen aangaande opvoedingsondersteuning dan kan u altijd terecht bij onze plaatselijke coördinatoren

opvoedingsondersteuning Steve Jans, jeugdconsulent van de jeugddienst en Annemie Neven, verantwoordelijke kinderopvang

Dolfijn. Ook Ann Bonneux de consulente opvoedingsondersteuning verantwoordelijk voor Hoeselt staat u graag te woord.

Steve Jans 089 50 12 00

Annemie Neven 089 75 57 74

Ann Bonneux 0491 71 72 40

Neem ook zeker eens een kijkje op www.groeimee.be voor informatie, concrete tips en ervaringen van andere ouders omtrent

opvoeden.

speelpleIn 2011

Het is bijna zover… De zomer komt eraan en dan is het weer tijd om te spelen en ravotten op het speelplein.

Dit jaar begint de speelpleinwerking op maandag 4 juli om 13 uur.

Vanaf dan zijn we vertrokken voor 7 weken fun en speelplezier!!

Er is geen speelplein op: maandag 11 juli, donderdag 21 & vrijdag 22 juli. De rustweek is dit jaar van maandag 1 tem vrijdag 5 augustus.

Verder is er ook geen speelplein op maandag 15 augustus en donderdag 18 en vrijdag 19 augustus (Pukkelpop).

Op vrijdag 26 augustus gaan we allemaal op uitstap en dat is dan ook meteen de laatste speelpleindag van het jaar.

De nieuwe speelpleinboekjes met alle praktische informatie en uitleg over de thema-weken wordt in de laatste week van juni uitgedeeld

in alle Hoeseltse scholen.

Gaan uw kinderen niet in Hoeselt naar school en wenst u ook een speelpleinboekje te ontvangen? Neem dan even contact op met

de jeugddienst op tel. 089 50 12 00 of jeugddienst@hoeselt.be

Voor de ouders die op facebook zitten is het misschien ook leuk ‘vriend’ te worden van Jeugd Hoeselt. Op deze facebookpagina

van de jeugddienst kan je vaak nieuwtjes het eerst ontdekken.

1


Sport

zomergroepslessen

ZUMBA

Start op dinsdag 2 augustus om 20.30 uur.

Een cardio-les met 14 latin nummers (salsa, merengue, reggaeton,

samba, ...)

Party Yourself Into Shape.

ZUMBA & SHAPE

Start op woensdag 3 augustus om 19.30 uur.

Een cardio-les met 11 Zumba-nrs en daarna nog 15’ versterkende

oefeningen voor BUIK en BILLEN

BBB / fat burning

Start op donderdag 4 augustus om 20 uur.

Met 30’ easy cardio (conditie) en 20’ oefeningen voor BUIK en

BILLEN.

Inschrijven ter plaatse. Spiegelzaal Ter Kommen.

Deelname met beurtenkaart: 15 beurten/50 euro (student 40 euro)

Info: www.fitclubhoeselt.be

zwemBad ter kommen hoeselt gesloten wegens renovatIewerken

Onze redders Katrien, Sylvia of Yves hebben zeer waarschijnlijk de meeste zwemmers reeds

op de hoogte gebracht dat ons zwembad niet beschikbaar zal zijn vanaf maandag 25 juli

tot en met december van dit jaar.

Tijdens deze periode plannen we de laatste fase van de renovatie aan het zwembad.

De werken zijn noodzakelijk om iedereen weer een hedendaags modern en geriefelijk zwembad

te kunnen aanbieden.

Het plaatsen van een volledig nieuw dak, een nieuw plafond met aangepaste verlichting en het installeren van nieuwe technieken

luchtbehandeling zijn de belangrijkste aanpassingen die we laten uitvoeren.

Niet alleen zullen deze ingrepen energiebesparend zijn maar zullen ze meer comfort bieden tijdens het verblijf in ons zwembad.

We beseffen maar al te goed dat deze uitvoering voor de nodige hinder zorgt.

We durven echter hopen dat we op begrip kunnen rekenen en iedereen in januari 2012 terug mogen ontvangen

in ons totaal vernieuwd gemeentelijk zwembad Ter Kommen. Mochten we de deuren vroeger kunnen openen, zullen we dit uiteraard

hiervan bekend maken.

We zijn er van overtuigd zo een nog betere zweminfrastructuur en kwalitatieve dienstverlening aan te bieden.

VRIJ ZWEMMEN juli 2011

- Alle weekdagen tot en met vrijdag 22 juli van 14-20 uur

- Alle zondagen tot en met 24 juli van 08.30-11.30 uur

RESERVEREN JULI 2011

U kan het zwembad nog reserveren voor feestjes e.d. alle weekdagen tot 14 uur

Voor reservaties: Tel. zwembad 089 41 36 22 (weekdagen tussen 14 en 20 uur)

Ruimtelijke Ordening

het energIerenovatIekredIet van duwolIm: nu actIef In héél lImBurg!

Investeer in een energiezuinige woning: het is goed voor het milieu, je bespaart in de portemonnee en je woning

wordt comfortabeler.

Maar dat kost toch wel wat geld? Dan kan de Duwolim-lening voor energiebesparende renovatiewerken helpen!

Wat is Duwolim?

Duwolim staat garant voor een goedkoop krediet voor energiebesparende renovatiewerken

zoals dak- of muurisolatie, een nieuwe verwarmingsinstallatie, dubbel

glas. Je kan tot 10 000 euro lenen aan max. 2 % (vaak slechts 0,5 % intrest!) op 5

jaar af te betalen.

Duwolim zorgt bovendien voor een uitgebreide service, gratis technische begeleiding

met huisbezoek en premieadvies door de energieadviseurs. Meer dan 1000

Limburgers vonden op twee jaar tijd hun weg naar Duwolim en hebben al kunnen

genieten van de uitgebreide service. Duwolim, de ‘sociale’ energielening is, dus stilletjes

aan, een begrip in Limburg. Het is trouwens uniek in België dat alle inwoners

van een provincie kunnen genieten van zo’n energierenovatiekrediet(*)!

Het energierenovatiekrediet van Duwolim is er voor alle Limburgse gezinnen(**) met een netto-belastbaar inkomen minder dan 37 340

euro (alleenstaande) of 53 350 euro (koppel).

Duwolim is er bovendien speciaal voor:

Gezinnen met een beperkt inkomen: Ze zijn er bijzonder fier op dat 22 % van de Duwolim-cliënten behoort tot de zgn. ‘doelgroep’, d.w.z.

waarbij het gezinsinkomen minder dan 15 073,9 euro bedraagt. 66 % heeft een inkomen onder de 2000 euro .

Senioren: maar liefst 41 % van de Duwolim-cliënten is ouder dan 60 jaar!

Duwolim slaagt er slaagt dus erin om ook ‘minder vanzelfsprekende’ woningen energiezuinig te renoveren. Nochtans hebben juist deze

gezinnen de bespaarde euro’s het meest nodig! Het is voor hen een bijzondere uitdagingen om bij zoveel mogelijk Limburgers met een

beperkt inkomen, senioren,... energie te besparen!

Duwolim kan deze mooie resultaten voorleggen dankzij de samenwerking met alle Limburgse gemeente- en ocmw-besturen en met de

provincie LImburg.

En u?

Wilt u ook energie en dus het milieu én geld besparen?

Denkt u bijvoorbeeld aan een nieuwe verwarmingsinstallatie, maar twijfelt u of dit gaat opbrengen? Vraagt u zich af of het betaalbaar is? De

familie Razzoli - Van Bellen uit Heppen heeft met de hulp van Duwolim een nieuwe gascondensatieketel geplaatst. Of ze tevreden zijn…?

Vader Razzoli werkt als bediende bij een bouwfirma. Mama Van Bellen blijft thuis om voor de drie kleine kinderen te zorgen.

Hun inkomen bedraagt 2236 euro (= nettoloon + kindergeld + vakantiegeld e.d.). Ze hebben een hypotheek en een autokrediet, aan 616

euro per maand.

Het vervangen van de verwarmingsketel kost in totaal 5 769,78 euro. Dit betekent gedurende 5 jaar 101,07 euro per maand afbetalen voor

de Duwolim-lening.

Ze krijgen in totaal 2432,9 euro aan premies en fiscaal voordeel. Dus eigenlijk kost de nieuwe cv-installatie slechts 3 336,88 euro! Ze gaan

maandelijks 32 euro besparen op de gasfactuur. Na een dikke 8 jaar is alles terugverdiend! En dan hebben ze nog een 10-tal jaar dik & dubbel

plezier van hun investering en zijn alle energiebesparingen pure winst.

Doe zoals de familie Razzoli-Van Bellen en contacteer vandaag nog Duwolim!

Bel daartoe naar de energieadviseurs van Duwolim:

Limcoop (ACW) Stebo

Mgr. Broekxplein 6 – 3500 Hasselt Noordlaan 137 – 3600 Genk

011 29 08 58 – 011 29 08 08 089 30 83 03

Ludo.vounckx@limcoop.be duwolim@stebo.be

CVBA Duwolim is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, met als partners SJK De Woonconsulent, vzw Stebo, cvbaLimcoop (= ACW),

Infrax en het Centrum Duurzaam Bouwen. Met de steun van de Limburgse gemeente- en OCMW-besturen, Europa, de provincie Limburg, VEA en FRGE.

Duwolim is een sociale, niet-commerciële organisatie. Geld lenen kost ook geld. VU: Koen Albregts, Marktplein 7, 3550 Heusden-Zolder

*: Duwolim is een ‘lokale entiteit’ en opgericht binnen het kader van het FRGE. Zie ook: www.frge.be **: Duwolim onderzoekt natuurlijk de

kredietwaardigheid van elk dossier. Dossiers met een zeer lage scoring kunnen geweigerd worden, maar ook dan zoeken we samen naar een

0 SLUITINGSDAGEN JULI 2011

oplossing. Elk dossier wordt ook afgetoetst aan het reglement. Voor de gedetailleerde voorwaarden: zie www.duwolim.be

1

Maandag 11 juli 2011 en donderdag 21 juli 2011

wIelerwedstrIjden

wc de vrIjheId at-hoeselt

Zondag 17 juli: Liefhebbers

Vertrek om 15 uur voetbalkantine KAVV.

Donderdag 21 juli: Junioren

Vertrek aan voetbalkantine KAVV.

14.00 uur: tijdrit junioren

15.30 uur: open omloop junioren

Zaterdag 20 augustus: Nieuwelingen

Open omloop nieuwelingen.

Vertrek om 15 uur voetbalkantine van KAVV


Milieu

taxusInzamelIng – strIjd mee tegen kanker en ‘vergroot de hoop’

Dit jaar zal van 15 juni tot 30 juli taxus ingezameld worden op het containerpark ten voordele van Kom op tegen Kanker. Met deze

actie wil de gemeente Hoeselt samen met Limburg.net haar steentje bijdragen in de strijd tegen kanker. Taxus bevat nl. baccatine, een

stof die verwerkt wordt in heel wat kankermedicijnen. Het aangevoerde snoeisel moet jong, vers, zuiver en droog zijn!

asBestInzamelIng op het contaInerpark

Op dinsdagnamiddag 16 augustus van 16 tot 19 uur wordt voor de derde maal dit jaar hechtgebonden asbest ingezameld

op het gemeentelijk containerpark.

Let op! Op deze uitzonderlijke openingsuren is enkel de aanbreng van asbestgebonden materiaal toegelaten.

De retributie voor het afleveren van asbestcement bedraagt 1,50 euro per eenheid (één eenheid = één plaat asbestcement). Deze

retributie wordt per gezin aangerekend voor de hoeveelheden die 10 eenheden per gezin per jaar overschrijden.

hou het rustIg In je Buurt!!

Een goede buur is beter dan een verre vriend. De praktijk leert echter dat goed nabuurschap niet zo vanzelfsprekend is. Zo bijvoorbeeld zijn lawaaierige

machines vaak een bron van ergernis.

Artikel 56 van het politiereglement op hinder probeert dit aan banden te leggen. Het volledige artikel luidt als volgt:

“Het gebruik in open lucht van houtzagen, hakselaars, heggenscharen, bosmaaiers of grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven

door ontploffings- of elektrische motoren is enkel toegelaten tussen 07 uur en 21 uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen

is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. Dit artikel is echter niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden."

suBsIdIe voor herBruIkBare luIers

Onze gemeente wil ouders die voor herbruikbare luiers kiezen daarin steunen in de vorm van een subsidie. Die bedraagt de helft

van de bewezen aankopen. Wegwerpluiers kunnen vervangen worden door herbruikbare luiers, die vandaag de dag niet alleen heel

comfortabel zijn maar ook eenvoudig in gebruik en onderhoud. Door het gebruik hiervan help je mee de huishoudelijke afvalberg te

beperken. Want een kind dat opgroeit in wegwerpluiers laat meer dan 1 ton luierafval achter!

Meer info over de subsidie is te bekomen bij de milieudienst.

gezocht: eIgenaars van energIezuInIge wonIngen voor de ecoBouwers opendeurdag

Ecobouwers Opendeur, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, brengt tijdens de weekends 5 & 6 november en 11, 12 &

13 november kandidaat (ver)bouwers in contact met ervaren en energiebewuste bouwheren. Hiervoor wordt gezocht naar

eigenaars van energiezuinige huizen die hun woning willen openstellen voor bezoekers en hun verhaal willen doen om bouw- en

woonervaringen met hen te delen. Interesse? Contacteer Jurgen Naets op 02 282 19 42 of via jurgen.naets@bblv.be.

Meer info op www.ecobouwers.be.

Bereikbaar via gratis telefoonnummer

Vanaf nu kan je Limburg.net bereiken via het gratis centrale nummer 0800 90 720.

Je kan er terecht voor informatie en klachten over de werking van de intercommunale en de aangeboden diensten.

Milieu

Wie is Limburg.net?

Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest. Ze staan in voor de afvalpreventie en afvalinzameling in 43 gemeenten

in de provincie Limburg en de stad Diest. De doelstelling van Limburg.net is eenvoudig: de afvalintercommunale wil ervoor zorgen dat

er zo weinig mogelijk afval ontstaat. Afval dat toch niet vermeden kan worden, zamelt Limburg.net in en wordt verwerkt.

Waarvoor kan je terecht op 0800 90 720?

Met vragen over je groene container.

Met vragen over de werking van het recyclagepark.

Met een klacht over een niet-ophaling van afval.

Met andere vragen over afval.

Wanneer kan je terecht op 0800 90 720?

- maandag tot en met donderdag van 8.30 – 12 uur en van 13.00 – 16.30 uur

- vrijdag van 8.30 uur – 12 uur.

ken je de weg naar de krIngwInkel al?

Ga je verhuizen en kan niet alles mee,

je hebt een overvolle zolder of een afgedankte TV?

Misschien ben je je overtollige spullen gewoon beu?

Wel, denk dan iets verder, denk eens aan het milieu!

Want, boeken en platen, kleding of meubelen in herbruikbare staat,

Maar ook fietsen, speelgoed, elektro en het overige huisraad!

Alles weggooien gaat namelijk ten koste van de natuur.

En bij een kringloopwinkel krijgen ze een verlengde levensduur.

Eén telefoontje naar hen is dan echt genoeg.

Wij komen het bij jou halen met een speciale ophaalploeg (gratis nummer 070 222 002).

Voor het brengen van grote en kleine spullen kan je terecht bij de kringwinkels:

- Kringwinkel Bilzen, Hasseltsestraat 4 te 3740 Bilzen (tel. 089 50 27 37)

- Kringwinkel Genk, Bosdel 36 te 3600 Genk (tel. 089 36 43 45)

- Kringwinkel Tongeren, Gasthuisdreef 31 te 3700 Tongeren (tel. 012 24 14 68)

Op het containerpark kan je ook terecht met herbruikbare spullen, maar de voorziene ruimte is hier beperkt!


Informatief

fotowedstrIjd

‘energIekalender 2012'

Energie besparen! Ongetwijfeld wordt

dit opnieuw een hot topic in 2012.

Energieagentschap organiseert in

samenwerking met toerisme Vlaanderen

de fotowedstrijd ‘Energiekalender 2012’.

Meedoen is eenvoudig

Ga eerst op zoek naar een toepasselijk

standbeeld in Vlaanderen of Brussel en

maak er een leuke foto van. Verzin er

een originele energietip bij en stuur je

inzending op via www.energiesparen.be/

energiekalender2012. Meedoen kan tot

31 augustus 2011 ’s middags. Je kan

maximaal 3 beelden met een energietip

doorsturen.

De winnende fotografen worden beloond

met een Vlaanderen Vakantiecheque. De

prijzenpot bedraagt 2000 euro. Misschien

hangt jouw inzending binnenkort wel

in 50.000 woonkamers, kantoren of

klaslokalen.

Verdere info en het wedstrijdreglement

vind je op www.energiesparen.be/

energiekalender2012

word ook nIeuwsjager

voor het Belang van

hoeselt!

Op de nieuwe website www.hbvl.be/

Hoeselt kan iedereen aan de slag. Alle

nieuwtjes mag u, als nieuwsjager, op de site

plaatsen. Wilt u melden wat er in uw straat

of wijk gebeurt? Bent u bij een vereniging

waarover u graag communiceert? Wie

werd er dit weekend clubkampioen?

Welke kleuters starten bij juf. …

Bovendien wordt dit nieuws iedere

zaterdag gebundeld in een extra bijlage

bij de papieren

krant onder de

titel ‘Het Belang

van Hoeselt’.

2nd-chance Ikso hoeselt wInt jIeha! fInale

5 Limburgse Jieha! projecten stelden

hun bedrijfje voor aan een professionele

jury op de Limburgse Finale van JIEHA

in de Provinciale Hogeschool Limburg

te Hasselt. 2nd-chance van IKSO

Hoeselt werd uiteindelijk winnaar van

deze finale.

Via het project Jieha! (Jong Initiatief

voor Ethische Handel) is het de

bedoeling om jongeren te laten proeven

van zowel het ondernemerschap als

het ethisch bewustzijn.

Op 18 mei mocht winnaar '2nd-chance’, Limburg vertegenwoordigen op de Vlaamse Finale

in het Stripmuseum te Brussel. De overwinning ging naar de provincie Oost-Vlaanderen. De

leerlingen van IKSO kregen de onderscheiding voor beste logo m.a.w. meest creatieve Jieha!.

In het kader van hun Jieha!-project hielden de leerlingen vier succesvolle verkoopmomenten,

hun winst (meer dan 500 euro) zullen zij schenken aan hun zelfgekozen goed doel nl. ‘Save Emilie

Lahr’.

zuInIg met water omsprIngen

Tijdens deze warme zomermaanden, brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten

en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een

zomer vol waterpret. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening staat in onze gemeente

elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater. Het drinkwaterbedrijf geeft enkele tips

om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen.

* Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten

vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie

keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.

* De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breekt u de

harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen

kans krijgt, is mooi meegenomen.

* Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan

elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de

droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater.

* Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's

ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt

u beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een

vergrootglas werken en ze verschroeien.

* Besproei uw gazon niet. U zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller

herstelt dan u dacht.

* Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en

reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.

BelastIngvermInderIng

voor de BeveIlIgIng van je wonIng

De particulieren die in 2011 werken uitvoeren om hun woning te beveiligen, zullen een

belastingvermindering van 710 euro kunnen genieten.

Deze vermindering is geldig voor het installeren van beveiligingsmateriaal tegen diefstal

en brand door een geregistreerde aannemer.

Voorbeelden: veiligheidsslot, slot, gelaagd glas, alarmsysteem, gepantserde deur,

brandblusser, enz.

Meer info: www.besafe.be / rubriek « burgers » /sub-rubriek « mijn huis»

Collegebeslissingen

leveren en plaatsen zonnepanelen

Vorig jaar in juni werden op de gebouwen van de gemeentelijke technische dienst in de Winterbeekstraat zonnepanelen geplaatst. Het betreft een

10 KW installatie. De zonnepanelen leveren zo’n 35 % van het totale stroomverbruik binnen de technische dienst. Mensen kunnen aan de ingang

van het gemeentemagazijn op een klok aflezen wat de opbrengsten uit zonne-energie zijn maar ook wat de minder CO2-produktie is.

wIndenergIeproject

JM Recycling nv wil op het grondgebied Hoeselt, ten zuiden van de E313 een windenergieproject van 4 windturbines voorzien. Deze locatie werd

gekozen omwille van haar zeer minimale impact op de omgeving. Omwonenden en inwoners van de gemeente komen door dit windenergieproject

in aanmerking om deel te nemen aan een participatiemodel met een gewaarborgde rentevoet van 6%. Bovendien maakt de gemeente aanspraak

op een korting van 25% bij stroomaankoop.

verfwerken aan de lIndekapel

De kalkverf op de binnenmuren in de Lindekapel is niet meer in goede staat.

Er is een lichte afschilfering van de kalkverf waar te nemen waarschijnlijk door een combinatie van vocht en vorst. De herstelling gaat door de

technische dienst worden uitgevoerd. Zij gaan de losse verfstukken afschuren en de muren opnieuw bezetten met kalkverf.

overheIdsopdrachten

* Aankoop ladderwagen

Het college heeft een nieuwe ladderwagen voor de brandweer

gekocht. Met subsidies van de FOD Binnenlandse Zaken en in

samenwerking met de provincie Limburg werd op 26.04.2011

bij de firma Fire Technics uit Oostende een bestelling geplaatst

voor een ladderwagen van het merk Magirus (type DLK 18-12

C) op een Volvo-onderstel (type FLL 280). Het voertuig met tal

van standaarduitrusting kost 520.905,00 euro. Op vraag van de

brandweerdiensten werd nog voor een totaal van 17.484,00 euro

aan opties en bijkomende uitrusting besteld.

* Actualisatie wegbermbeheersplan

Het huidige bermbeheersplan is na 10 jaar aan actualisatie toe.

Deze opdracht werd toegewezen aan Ward Andriessen, Egelstraat

87 te 3512 Hasselt tegen de som van 5.082,00 euro.

* Aanstelling veiligheidscoördinator

De firma Milieu- En BouwConsult (MBC) uit Hoeselt werd aangesteld als veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering bij de diverse

investeringsprojecten 2011.

* Aankoop kantoormeubilair

De aankoop van kantoormeubilair (bureaus, kasten, stoelen) voor de preventieambtenaar en de brandweerdiensten werd gegund aan de firma

Overtoom uit Ternat tegen de totale prijs van 4.324,54 euro incl. btw.

* Multidisciplinair project

Aan Infrax werd goedkeuring verleend voor de plaatsing van een bijkomende lagedrukgasleiding langs de Bilzersteenweg (in functie van een

aanvraag voor huisnummer 38/A). Het betreft de aanleg van een gasleiding met een diameter van 110 mm, over een afstand van 381 meter, vanaf

het kruispunt met de Gansterenstraat, links van de weg (richting Bilzen) tot voorbij het kruispunt met en in de Herenveldstraat.


Collegebeslissingen

suBsIdIereglement ter ondersteunIng voor talentvolle sporters

Deze gemeentelijke toelage heeft tot doel talentvolle atleten te ondersteunen met het oog op

de uitbouw van een succesvolle sportloopbaan. Alle atleten woonachtig in Hoeselt kunnen een

aanvraag indienen bij de gemeentelijke sportdienst.

Hoe ?

- het reglement en aanvraagformulier zijn te verkrijgen bij de sportdienst (via email kan ook)

- de aanvrager bezorgt de volledig ingevulde en ondertekende formulieren aan de

Sportdienst

- de gemeentelijke sportraad geeft advies en het college van Burgemeester en Schepenen

keurt al dan niet de aanvragen goed.

Timing ?

De aanvragen kunnen ingediend worden tot eind december, de uitbetaling zal pas na het lopende kalenderjaar gebeuren.

Voornaamste criteria ?

- enkel voor individuele sporters (valide of andersvalide)

- de atle(e)te moet gedomicilieerd zijn in Hoeselt, mag geen betaalde sportbeoefenaar zijn en moet reeds hoog gewaardeerde prestaties kunnen

voorleggen. (=hoogste nationale niveau of uitzicht geven op een internationale carrière).

- de toelage mag aan gewend worden als tussenkomst in de kosten voor deelname aan binnen- en buitenlandse tornooien

en/of competities (niet gesubsidieerd door een andere overheid).

Pas geopend

Sinds 1 april is Fastré Parketvloeren verhuisd naar de Industrielaan 37. Het familiebedrijf dat

al langer dan 50 jaar bestaat was meer dan 20 jaar een vertrouwd gezicht aan de

Tongersesteenweg. Met de verhuizing wordt ook de fakkel doorgegeven aan Stephanie

Fastré (34), die na reeds 6 jaar actief in de zaak te hebben meegedraaid nu officieel

de zaakvoerder is geworden. “Ik ben er fier op dat mijn pa mij de mogelijkheid heeft

geboden om dat wat hij in 40 jaar heeft opgebouwd verder te zetten. Om de klanten

echter optimaal te kunnen laten kiezen en zo het beste te kunnen aansluiten aan hun

wensen, was het

noodzakelijk om

de bestaande

toonzaal serieus

uit te breiden.”

zegt Stephanie.

“Hoewel de toonzaal een pak groter is geworden hebben we er als

familiebedrijf wel bewust voor gekozen om verder kleinschalig te

blijven, waardoor wij met name de aandacht kunnen leggen op het

leveren van 'betaalbaar vakmanschap'. Belangrijk voor ons is dat de klant

zich thuis voelt bij ons, ook in de nieuwe toonzaal. Iedereen is dan ook

van harte welkom om eens te komen kijken en gewoon een kopje koffie

te komen drinken.”

Openingsuren:

maandag tot vrijdag: van 10-12 uur en van 13.30 – 18 uur

woensdag: op afspraak

zaterdag: van 10 tot 15 uur

René Jehaes & Maria Simons

01-04-1961 - 01-04-2011

orde van de tempelIers rIddert leden

De Sint-Stefanuskerk was zaterdag 30 april het tafereel voor

de riddering van de Orde van de Tempeliers. David Gaens

uit Hoeselt was één van de drie nieuwe ridders na een zeer

traditionele ceremonie

goud voor

Armand Noben & Slegers Annie

03-05-1961 - 03-05-2011

Frans Renwa & Maria Bollen

02-06-1961 - 02-06-2011

dIamant voor

Hendrik Lormans & Jeanette Castermans

28-04-1951 - 28-04-2011

Huldigingen

Willem Meisters & Maria Thijs

01-06-1961 - 01-06-2011

Proficiat aan de jubilarissen.

BrIljant voor

Rob Thijs & Maria Claesen

25-04-1946 - 25-04-2011

tentoonstellIng voor het goede doel

Op deze bijzonder mooie tentoonstelling kon men de

werken bewonderen van Linda Schreurs, Josee Schreurs,

Marie-Jeanne Thijs en Vital Moens. De opbrengst van bijna

450 euro werd geschonken aan een project om jonge dokters

op te leiden in Beira, Mozambique.


Actueel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!