oktober - Hoeselt.Be

hoeselt.be

oktober - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Avonturiers

in dienst van de Heer!

Wat betekende de verkiezingen voor Hoeselt?

Gemeentebestuur ondersteunt duurzame projecten.

Viering 750-jaar parochie Sint-Hubertus op 5 november

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 35 • oktober 2006 • Nr. 211

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Werk@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 24 november

Vrijdag 22 december

Ophaling snoeihout

Woensdag 29 november

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

ALARMNUMMER

BRANDWEER 100

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

(van maandag tot vrijdag - 10tot 20 uur)

mail via www.druglijn.be/contact

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Josiane CAPROENS

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: josiane.caproens@hoeselt.be

Schepen Michel VANROY

OP AFSPRAAK

Gelieve hiervoor het secretariaat te

contacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)

Voorzitter OCMW Gert HELLINX

Steeds bereikbaar

GSM 0495 225 445

e-mail: gert@hellinx.com

VOLGENDE GEMEENTEBERICHTEN

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half december.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór maandag 20 november.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-17.00

dinsdag - 16.00-19.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Woensdag 1 november - Allerheiligen

Donderdag 2 november – Allerzielen

Woensdag 15 november – Prinskensdag

Maandag 25 december – Kerstmis

Dinsdag 26 december – 2de Kerstdag

Maandag 1 januari – Nieuwjaar

Opgelet: Het containerpark is GESLOTEN

op 11 november.

Beste dorpsgenoten,

We hebben allen een drukke en bewogen periode

achter de rug. De verkiezingen zijn voorbij en de kaar-

ten zijn geschud. Ik meen te mogen stellen dat we met

de vorming van het nieuwe bestuur wel degelijk rekening hebben gehouden met uw

keuze. Namens de volledige bestuursploeg wil ik u dan ook van harte danken voor het

vertrouwen dat we van u krijgen.

De aandachtige lezer zal het niet ontgaan zijn dat de partijprogramma's vrij dicht bij

elkaar lagen. Het komt er nu op aan een gezamenlijke beleidsnota op te maken en dat

ook te realiseren.

De vaak erg moeilijke en tergend trage administratieve weg is afgelegd. Voor een aantal

dossiers is het nog enkel de afwerking die moet volgen. Europese en Vlaamse subsidies

krijg je niet zomaar toebedeeld, maar ze zijn er wel! Ik vond het mijn taak om die binnen

te halen want er zonder zou het financieel gewoon niet haalbaar zijn. Zo zal de uitbrei-

ding van onze industriezone nu in een snelvaart kunnen vooruitgaan. De verwachting is

dit nog rond te krijgen tegen het bouwverlof van 2007.

Voor de realisatie van bijkomende bouwkavels zullen eerstdaags eveneens de nodige

infrastructuurwerken van start gaan ter hoogte van het Hooilingen. We zullen daar in

samenwerking met het Limburgs Tehuis ook ijveren voor een 20-tal seniorenflats.

De bestrijkingswerken van ons wegennet voor 2006 schieten goed op en naderen

stilaan hun voltooiing.

Ook de sporters en de jeugd zullen niet in de kou hoeven blijven te staan. Binnen de

perken van het budget zal voor hen bijkomende accommodatie worden voorzien.

Het is zeker niet de bedoeling Hoeselt onnodig op kosten te jagen. Daar zal ik, zoals het

een goede burgermoeder betaamt, blijven over waken.

Lieve dorpsgenoten, wij beloven u zeker geen luchtkastelen, niettemin hopen wij de

meesten onder u tevreden te kunnen stellen met ons investeringsprogramma voor de

volgende zes jaar. We zullen er in ieder geval met verenigde krachten werk van maken.

Zowat alle Hoeselaren kennen intussen mijn GSM-nummer en weten mij op vrijdag in

het gemeentehuis te vinden. Aarzel niet, iedereen is welkom!

Vriendelijke groetjes

Annette Stulens

burgemeester

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

door burgemeester Annette Stulens

Burgerlijke stand en bevolking 4

Geboorten, huwelijken, overlijdens

Aanpassing praktisch rijexamen cat. B vanaf 1.12.2006

Verkeer 5

Gemachtigde opzichter gezocht!

OCMW 6

Seniorenweek vazn 20 tot 24 november

Informatie- en vormingsnamiddagen

Sociaal Maatschappelijk 8

Nieuw! Kinder- en Jongerentelefoon

Afscheid van pastoor Marcel Rouffa.

Louis Tobac is onze nieuwe pastoor

Toerisme 10

Viering 750 jaar parochie St.-Hubertus

Een goed gevulde wandelkalender

En andere activiteiten

Cover Story 12

MISSIEWERKKRING IN HOESELT

Cultuur 14

Een goed gevulde kalender…

Nieuw!…De KOM-KAART

Jeugd 17

Startdag chiromeisjes

en de kalender

Sport 18

De Vlaamse Zwemweek

En een rijkelijk gevarieerd sportaanbod.

Milieu 19

Steun aan duurzame projecten

en enkele weetjes.

Informatief 21

Nicole Festjens stelt tentoon in het gemeentehuis.

Honden en katten vergiftigd.

Huldigingen 22

Diamant en goud voor…

Hoeselaren met gouverneur Stevaert

op bezoek bij de koning.

Ruddy Vanoppen, Alt-Hoeselt gelauwerd

voor zijn moedige daad.

Actueel 23

De verkiezingsuitslag in onze gemeente

Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand

dankzij Gaby Somers, Ria Thijs en Michel Vanroy .

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2006 Gemeente Hoeselt


Burgerlijke stand en bevolking

Aanpassing praktisch

rijexamen categorie B

vanaf 1.12.2006

Vanaf 1 december 2006 treden er enkele

wijzigingen op die betrekking hebben tot het

praktisch examen met het oog op het behalen

van het rijbewijs van de categorie B.

De manoeuvers op het privéterrein zullen dan

geïntegreerd worden in het examen op de

openbare weg.

De volgende manoeuvers zullen op de open-

bare weg worden uitgevoerd:

1. Voorafgaande controles.

a) Verstellen van de zitplaats van de bestuur-

der voor een juiste zithouding;

b) Afstellen van de achteruitkijkspiegels,

veiligheidsgordel en hoofdsteun;

c) Nakijken of de portieren goed gesloten

zijn;

d) Banden, remmen, stuurinrichting, vloei-

stoffen, lichten, verluchting richtingaan-

wijzers en geluidstoestel worden steek-

proefsgewijs gecontroleerd;

e) De nodige voorzorgsmaatregelen nemen

bij het verlaten van het voertuig.

2. Keren in een smalle straat.

3. Parkeren achter een voertuig.

In rechte lijn achteruit rijden behoort niet

meer tot het praktisch examen.

Deze nieuwe bepalingen met betrekking tot

het praktisch rijexamen voor categorie B zul-

len vanaf 1 december 2006 van toepassing

zijn voor alle kandidaten, met inbegrip van de

kandidaten die zich reeds voor deze datum

hadden ingeschreven.

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

17-07 Olivier THIJS Karl en Isabelle HAUGLUSTAINE

26-07 Jirne WAGEMANS Stefan en Sandra MACHIELS

26-07 Gijs VERJANS Wim en Liesbet THYS

30-07 Jens GIELEN Yves en Sonja KNUTS

01-09 Marieke PANIS John en Ine BUCKINX

03-09 Iliann NASSEN Jan en Annelies HEX

05-09 Sofie GOFFIN Erik en Anja VANDENBRIELE

05-09 Anouk GOFFIN Erik en Anja VANDENBRIELE

06-09 Jayme DEVROEY Stefan en Candida COLAUX

12-09 Victor JEHAES Tom en Ellen DE BEUCKELEER

17-09 Siemen THOELEN Peter en Carla THEUNISSEN

21-09 Rune KNAPEN Dirk en Jo SLECHTEN

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en bruid

08-09 Davy GROENENDAELS en Kim EERDEKENS

08-09 Stijn VERSTREPEN en Hannie VRANCKEN

08-09 Luigi CANU en Virginica DRAGOMIRESCU

16-09 Äziz DARGAL en Sofie MOUCHAERS

22-09 Christian NIESTEN en Miranda VERKAIN

30-09 Ronny MOORS en Patricia MEERS

06-10 Tim HENDRIKS en Miet HOESSELS

07-10 Kurt BELLEN en Mieke HAIJEN

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

09-08 Rita LUYX Europalaan 3 bus 8

27-08 Jacqueline STASSEN Stijn Streuvelslaan 12

30-08 Michel AERTS Molenstraat 99

08-09 Trinette VAN DONINCK Sint-Jansstraat 6 bus 1

11-09 Maria BOOSTEN Rode Kruislaan 9

13-09 Gerard THEWISSEN Hombroekstraat 1

16-09 Johannes HENSEN Groenstraat 26

17-09 Camille PANJAER Paneelstraat 10

24-09 Catharina CLEUREN Hulstraat 4

25-09 Peter BROEKMANS Zapstraat 29

GEZOCHT : GEMACHTIGDE OPZICHTERS !

De verkeersveiligheid van voetgangers in het algemeen, en van kinderen, scholieren,

bejaarden en personen met een handicap in het bijzonder, is een permanente zorg

voor de provinciale en lokale overheid.

Veel scholen hebben echter een tekort aan mensen die kinderen helpen oversteken.

Hetzelfde geldt voor instellingen waar bejaarden en gehandicapten worden opgevangen

en / of verzorgd. Ook daar is er nood aan mensen die zich willen inzetten om deze

groepen mensen op een verkeersveilige manier te begeleiden bij uitstappen te voet.

Daarom richtte het provinciebestuur al in 2004-2005 een provinciale actie in om

gemachtigde opzichters op te leiden en provinciaal te machtigen. In totaal werden toen

zo’n 400 nieuwe opzichters gemachtigd!

Omdat de nood blijft bestaan, starten we met een nieuwe actie.

Wie kan gemachtigd opzichter worden? Al wie minstens 18 jaar is (ouders, grootouders,

leerkrachten, gepensioneerden), kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt

en zich vrijwillig wil inzetten voor de verkeersveiligheid.

Het Limburgse provinciebestuur organiseert gratis de theoretische opleiding (die duurt

een 3-tal uurtjes) en dit op verschillende plaatsen in de provincie. De praktische opleiding

(ongeveer 2,5 uur) gebeurt in samenwerking met de lokale politie.

Na een theoretische en praktische opleiding krijgt de betrokkene van de burgemeester

de toelating en verantwoordelijkheid om kinderen, scholieren, bejaarden en / of personen

met een handicap te begeleiden in het verkeer. Het provinciebestuur Limburg

bezorgt aan alle gemachtigde opzichters die de opleiding volgen, een volledige uitrusting:

stopbordje, driekleurarmband maar ook een reflecterende kazuifel.

Dus … als u óók vrijwillig wil bijdragen tot méér veiligheid in het verkeer, dan kan u zich

nu kandidaat stellen en gemachtigd opzichter worden. Door uw bijdrage krijgen jonge

fietsers en voetgangers, bejaarden en personen met een handicap een kans om veilig

in het verkeer te komen.

De opleiding én uitrusting zijn volledig gratis.

U kan uw deelname – enkel schriftelijk - melden bij:

Provincie Limburg, dienst Politie, (Verkeers-)Veiligheid en Openbare Orde

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, Fax 011 23 80 44

Email: veiligheidswijzer@limburg.be

Vermeld zeker de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, leeftijd, geboortedatum

en –plaats én de gemeente waar u uw activiteit als gemachtigde

opzichter wil uitoefenen.

Meer info vindt u ook op www.limburg.be/veiligheidswijzer

Let op! De inschrijvingen worden afgesloten op 31 oktober 2006 !

Verkeer

Educatief kaartspel

Het Belgisch Instituut Voor

Verkeersveiligheid (BIVV) ontwikkelde

een educatief kaartspel dat in

eerste instantie naar alle secundaire

scholen van het land werd verspreid.

Je kan het ook bestellen. De prijs is …

1,46 per stuk.

Info en bestellingen : shop@bivv.be,

- Tel. 02 244 15 11

Dit educatieve kaartspel bevat 54

kaarten met meerkeuzevragen

over de belangrijkste verkeersregels.

Onder andere de regels betreffende

voorrang en inhalen, snelheidsbeperkingen,

gedrag tegenover fietsers

en voetgangers, regels betreffende

stilstaan en parkeren, rijden onder

invloed en gordeldracht komen in

de vragen aan bod. Het correcte antwoord

staat telkens in de kantlijn

aangeduid.

Het kaartspel kan zowel in groepsverband

als individueel worden gebruikt

om de verkeersregels op een speelse

manier onder de knie te krijgen in

een soort van verkeersquiz. Het is

ook uitstekend geschikt als oefenmiddel

om zich voor te bereiden op

het theorie-examen voor het behalen

van het rijbewijs.

Info: Raymond Collings,

Verkeerscoördinator Lokale Politie

Bilzen-Hoeselt-Riemst

tel 089 51 93 00 –

raymond.collings@bilzen.be


OCMW

SIT BILZEN-HOESELT

nodigt alle professionele

hulpverleners, vrijwilligers

en mantelzorgers

werkzaam in de thuiszorg

van regio Bilzen-Hoeselt uit

voor het

SIT-CAFE

donderdag 30 november

ontvangst vanaf 20 uur

startschot om 20.30 uur

CC Ter Kommen

Europalaan 2

3730 Hoeselt

Het SIT-CAFE biedt in zijn gekende

formule, olv dhr Francis Gastmans

(Dialogue Learning Centre), de

mogelijkheid om rond het thema

“Hoe maken wij waar wat de cliënt/

patiënt vraagt en tegen welke ‘prijs’?”

boeiende gesprekken in ontspannen

sfeer te houden met een hapje en

een drankje waarbij nieuwe hulpverleners,

mantelzorgers elkaar kunnen

treffen, bekenden elkaar (nog) beter

leren kennen en ideeën kunnen

verzameld worden

om cliënten/patiënten hulp te

bieden én dit vol te houden.

Gratis toegang.

Inschrijven via Guido

Hamael, overlegcoördinator

Thuisgezondheidszorg,

tel. 089 51 88 12

‘SENIORENWEEK 2006’:

Maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 november 2006

Thema:

“ ANDERS IS OOK MOOI “

over het omgaan met verscheidenheid!

Donderdag 16 november

14 uur, Cultureel Centrum Ter Kommen.

Seniorennamiddag met ‘De Stoopkes’

De STOOPKES brengen een muzikaal, visueel en humoristisch

sfeerprogramma over het leven mét en zónder

drank. Zowel eigen nummers zoals ‘Mijn café’,

‘Jenevermuseum’, ‘Hoera Jenever’, ‘Zingen, zingen’, ‘Ik

zag de Maan’, ‘Kater’, ‘s Maandags’, ‘Op naar ‘t café’,

‘Waarom niet drinken?’ en oude klassiekers zoals ‘Jantje

van Eijsselstein’ en ‘De Boemlala’ staan op het programma.

De typische kroegensfeer hangt steeds in de lucht.

Tickets: 2,50 euro (incl. koffie en taart)

Dinsdag 21 november

11.30 tot 17 uur,

Monet zaal, Dienstencentrum OCMW,

11.30 uur: Menu/buffet: ‘Proeven van diverse culturen’

14.30 uur: Thema-activiteit ‘Smaken verschillen’

Deelname buffet: 3 euro

Donderdag 23 november

14 tot 17 uur, Cultureel Centrum Ter Kommen

Dienstencentrum i.s.m. OKRA- afdelingen Groot-Hoeselt

Muziek & Dansnamiddag met Dj ‘François’

& optreden dansgroepen OKRA Hoeselt

Inkom: 2,50 euro

NOOIT TE OUD OM BIJ TE LEREN!

Informatie- en vormingsnamiddagen.

Voor de info- en vormingsnamiddagen mogen alle Hoeseltse inwoners deelnemen.

Geen leeftijdsbeperking!

Dinsdag 24 oktober:

‘Nieuwe regelgeving rolstoelen & mobiliteitshulpmiddelen’

Open vergadering Gehandicaptenraad i.s.m. het Dienstencentrum

20 uur, Ensor zaal OCMW

Op 1 oktober 2005 is een nieuwe en drastisch vereenvoudigde reglementering rond de

terugbetaling van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen in voege getreden.

We zetten de belangrijkste principes op een rijtje.

Spreker: Jean Lycops (Medicotheek De Voorzorg)

Voor: leden van de gehandicaptenraad en iedereen die interesse heeft voor het

thema.

Inschrijven via het Dienstencentrum: tel. 089 51 88 14

Dinsdag 5 december: SINTERKLAASFEEST

Dienstencentrum

14 tot 17 uur, Monet zaal

Zaterdag 16 december:

2de Hoeseltse kerstmarkt op het Europaplein

Indien u geïnteresseerd bent om hieraan deel te nemen met een stand kan u deze

reserveren bij Alda Thewissen, GSM 0496 23 3979.

Gelieve in te schrijven vóór 15 november.

OCMW

Gevraagd kandidaten

individuele leden

seniorenadviesraad

Zoals voorzien in de statuten van

de gemeentelijke seniorenraad dient

telkens na de gemeenteraadsverkiezingen

te worden overgegaan tot de

aanduiding van nieuwe vertegenwoordigers

voor de komende zes

jaar in de Hoeseltse gemeentelijke

seniorenraad.

De adviesraad kan:

- op vraag van het gemeentebestuur,

het OCMW of op eigen initiatief

adviezen voorbereiden en/of uitbrengen

over alle aangelegenheden

die het seniorenbeleid en de

ouderenzorg in Hoeselt betreffen,

in het bijzonder over toegankelijkheid

en mobiliteit, ruimtelijk ordening,

huisvesting, vorming, sport

en recreatie, milieu, verkeer, veiligheid,

gezondheidszorg, zorg en

hulpverlening, vrijetijdsbesteding

en cultuur, integratie, emancipatie

en sensibilisering;

- de inspraak en de participatie van

senioren stimuleren en bevorderen;

- de belangen van senioren bewaken

en verdedigen;

- het overleg en de samenwerking

tussen groepen, verenigingen en

besturen tot stand brengen;

- activiteiten en initiatieven van en

voor senioren aanmoedigen, stimuleren

en/of organiseren;

- een bewustmakingsopdracht vervullen

zowel naar de overheid als

naar de bevolking toe.

Naast de leden die afgevaardigd worden

uit gepensioneerdenverenigingen

kunnen ook individuele senioren

die minstens 55 jaar zijn, wonen

in Hoeselt en geen lid zijn van een

seniorenvereniging toetreden tot de

seniorenadviesraad.

In 2007 vindt de nieuwe werkingstermijn

plaats. Geïnteresseerden kunnen

hun kandidaatstelling indienen

bij de huidige voorzitter (Dhr. Achten

Jos, Herenveldstraat 13, 3730 Hoeselt,

tel. 089 41 46 93, GSM 0474 33 05 38,

e-mail: jozef.achten@skynet.be) en

dit vóór 13 december 2006.


Sociaal maatschappelijk

RODE KRUIS HOESELT

Het is weer zo ver dat de nieuwe overschrijvingen

voor de lidkaarkaarten 2007 terecht

zullen komen in de brievenbussen. U kan

een overschrijving doen op de bank, voor

de mensen die de overschrijving kwijt geraken,

op nr. 784-5502460-64 afd. Hoeselt

Uw geld word goed besteed voor aankoop

hulpmiddelen, opleidingen, EHBO, bloed

en hulp bij allerlei evenementen.

Wij willen iedereen bedanken voor hun

steun. Het Rode Kruis staat altijd paraat.

De Kinder- en Jongeren

telefoon heeft een nieuw GRATIS

telefoonnummer: 102

www.kjt.org

Samen werken aan

een betere samenleving

met de Koning

Boudewijnstichting

Projectoproep 2006: Nieuwe mensen,

nieuwe kansen.

Projecten steunen die concrete situaties

van kwetsbaarheid voor nieuwkomers

(M/V na 1996 in België) verhelpen.

Koning Boudewijnstichting ,

Brederodestraat 21 , B-1000 Brussel

+32-2-511 18 40, fax +32-2-511 52 21,

info@kbs-frb.be www.kbs-frb.be

CO-VERGIFTIGING

Preventietips

1. Zorg voor een regelmatige aanvoer van

zuurstof.

2. SLuit de luchttoevoer nooit af.

3. Voorzie een veilige afvoer voor de

verbrandingsgassen.

4. Laat de schoorsteen regelmatig vegen.

5. Onderhoud regelmatig je

verwarmingstoestellen

6. Gebruik de toestellen waarvoor ze

dienen.

7. Wees voorzichtig wanneer je kachels op

laagste stand laat staan. Doe je het wel,

zorg dan voor voldoende extra

verluchting.

8. Zorg voor extra luchttoevoer bij windstil

en mistig weer.

Wat te doen bij CO-vergiftiging?

Open ramen en deuren, schakel het toestel

uit, verlaat de woning, verwittig brandweer

en raappleeg je huisarts. Is de persoon buiten

bewustzijn, bel dan de hulpdiensten.

CURSUS "INLEIDING TOT DE INDUSTRIËLE

ARCHEOLOGIE"

vanaf 28 oktober in Zuid-West-Vlaanderen

Informatie over deze cursus vindt men op de website van de VVIA:

http://www.vvia.be (pas op website "in verbouwing", doorkliken naar de indexpagina)

NIEUWE AANWERVING VRIJWILLIGERS VOOR HET

INLOOPHUIS VOOR MENSEN MET KANKER EN HUN

NAASTEN.

Inschrijven voor een engagementsgesprek op het nummer 011 43 32 99 voor 15 november.

Meer info: www.inloophuis.be of inloophuis@skynet.be, Schrijnwerkerstraat 9-11, 3500 Hasselt.

SIMILES PRAATCAFE HASSELT

Vereniging voor familieleden en vrienden van personen met psychische problemen

Heb je nood aan een plek waar je lotgenoten kan ontmoeten bij een losse babbel ? Info:

Denise Cooreman, tel. 016 24 42 05.

Het volledige programma voor het najaar ligt ter inzage op de dienst Toerisme.

MENSENRECHTENWEEK

van 2 tot en met 10 december

WORD SHOWROOM VERKOPER AUTOSECTOR !

Cevora biedt meer dan 30 verschillende bediendenberoepen.

Wenst u bijkomende info?

Tel. 054 50 34 85 – chantal.claeys@skynet.be

OPEN SCHOOL

Voor de volwassenen die onvoldoende lezen, schrijven of rekenen richt de Open School cursussen in.

Meer info kan je bekomen op www.basiseducatie.be of op het nr. 011 69 10 69.

NEDERLANDS LEREN IN LIMBURG

Het huis van het Nederlands is er om de anderstalige volwassene wegwijs te maken in het uitgebreide

aanbod aan Nederlandse taallessen.

Een nieuwe brochure met overzicht van alle centra is te verkrijgen bij het gemeentebestuur of bij

het provinciebestuur, tel. 011 24 78 05 of aanvrage op hvn@limburg.be

LET OP DE KLEINTJES

Programma voor kinderen die getuige en / of slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Info: Jaklien Eyckerman, Provinciaal coördinator, Kinderwerking Slachtofferhulp Limburg

CAW Sonar, tel. 011 23 23 40 of 0472 62 95 35

Jaklien.eyckerman@belgacom.net

ALLE LIMBURGERS GELIJKE KANSEN- infopunt HOLIBILIMBURG

De provincie Limburg wil dit op alle belangrijke levensdomeinen. Vooral groepen die het moeilijker

hebben in onze samenleving. In het voorjaar lanceerde de Limburgse holebiverenigingen het

infopunt holebilimburg. Zij brachten een folder uit die je kan aanvragen op het nr. 011 72 06 06

of bij info@holebilimburg.be . je kan ook surfen naar: www.holebilimburg.be.

SENIOREN OP STRAAT

Met het project ‘Senioren op Straat’ wil de Voetgangersbeweging seniorenverenigingen en

gemeentebesturen aan moedigen om in dialoog te gaan over de gebruiksvriendelijkheid van

openbare ruimten voor ouderen. Info hierover kan je vinden op www.steunpuntstraten.be

Een brochure kan besteld worden op het nr. 0125 30 80 40 of info@steunpuntstraten.be

AFSCHEID VAN E.H. MARCEL ROUFFA OP

ZONDAG 27 AUGUSTUS

Dank aan pastoor Marcel voor zijn

inzet als priester in de federatie Hoeselt.

Gedurende negen jaar is hij voorgegaan

in gebed en liturgie, in de vriendschap

en de ontmoeting, een herder geweest

met een groot hart vooral voor zieken

en de armen.

Afscheid nemen is de pijn voelen van het

uit mekaar gaan en het vertrouwde te

moeten loslaten. Maar afscheid nemen is ook naar de toekomst kijken.

ZIEKENZORG HOESELT

Terrasnamiddag Ziekenzorg op 22 augustus.

Ziekenzorg Hoeselt organiseerde haar vierde terrassennamiddag.

Wegens het slechte weer werd het cultureel

centrum omgebouwd tot een geïmproviseerd

terras waar parapluutjes, tafeltjes en stoeltjes een echt

terras vormde. Meer dan twee honderd zieken en

bejaarden konden genieten van al wat lekkers was.

Tussendoor werden er mooie Vlaamse liedjes beluisterd.

Uiteraard was iedereen tevreden met deze aangename

namiddag. Dank aan de zovele vrijwillige medewerkers van ziekenzorg.

Sociaal maatschappelijk

Ontmoetingsnamiddag van Ziekenzorg Fusie Hoeselt

op 15 september.

Voor onze zieken was dit de eerste ontmoeting met de nieuwe pastoor Louis Tobac. Deze

ontmoetingsnamiddag begon met een eucharistieviering in het cultureel centrum, waarbij

de gezangen werden verzorgd door het zangkoor van Romershoven. Daarna werden de

240 leden van ziekenzorg verwend met een lekkere koffietafel. De ontspanningsgroep ‘de

Winterpijp van Bilzen’ kon al deze mensen boeien met liedjes en sketches. Met een gratis

tombola werd deze feestelijke namiddag afgesloten.

Nationale ziekendag zondag 1 oktober.

In de parochiekerk St Stefanus en O.L.Vrouw waren

meer dan 100 leden van ziekenzorg aanwezig. Rond

het thema ‘samenwerken voor een ander’

konden al de ZZ medewerkers en familieleden van

de zieken zich terugvinden in de plaatselijke werking.

Deze aangepaste viering werd voorgegaan door de

priester van de parochie. De ziekenzorgmedewerkers

zorgden voor de lezingen. Na de misviering kregen al

de leden van ziekenzorg een mooi roosje aangeboden

van de medewerkers. Daarna konden al de aanwezigen, zieken, bejaarden en familieleden

samenzitten en genieten van een hapje en een drankje in de zaal van het IKSO.

Voor onze leden van ziekenzorg was het weer een aangenaam ontmoetingsmoment.

WELKOM PASTOOR

LOUIS!

De werken aan de pastorij werden

zopas beëindigd en onze nieuwe

pastoor E.H. Louis Toback heeft er

zich enkele dagen na de kermis officieel

gevestigd.

Wij heten pastoor Louis van harte

welkom in Hoeselt!

Mr. Pastoor is te bereiken zoals voorheen:

Kerkstraat 11, tel. 089 41 16 80

GRATIS PROEVERIJ BRENGT

280 EURO OP VOOR

KANKERONDERZOEK.

Begin september nodigde Georges

Vanderhenst uit de Parkstraat zijn

buren en kennissen uit op een gratis

proeverij. van wijnen die hij zelf bottelt

van de druiven uit zijn prachtige

wijngaard

Door de vrijwillige bijdrage van de

vele bezoekers werd 280 euro verzameld

die integraal werd geschonken

aan de Belgische Federatie tegen

Kanker


Toerisme

Beste inwoners van Hoeselt,

Zoals eerder al aangekondigd,

bestaat de parochie Sint-Huibrechts-

Hern op 5 november 750 jaar.

Dit gaat niet onopgemerkt voorbijgaan

!

Programma:

- 9.30 uur : misviering opgeluisterd

door het koor Crescendo en een

hoornblazers-kwartet.

- Aansluitend: kinderzegening, zegening

van paarden en honden

- Optocht van de Sint-

Hubertusridders

- Doorlopende tentoonstelling over

de geschiedenis van de parochie

en de Sint-Hubertusfeesten.

- ’s middags spek en eieren in de

parochiezaal (*)

- Namiddag koffie en taart in de

parochiezaal.

- Een echte kermis voor de kinderen

met gratis paardenmolen.

(*) voor spek en eieren: 8 euro op

voorhand inschrijven bij Jos Peters,

GSM 0475 54 36 44.

Het Sint-Hubertuscomité i.s.m. culturele

dienst & toerisme.

11-novemberviering

10.30 uur: Plechtige Herdenkingsmis

met nadien huldiging aan het monu-

WANDELINGEN

Wandelingen De Doorntrippers

05-11 Piringen - Hoeselt (dagtrip) - 15 km p.p. 9 uur

12-11 Zutendaal. - 8 km

19-11 Hoeselt - 9 km (rode driehoek)

26-11 Eigenbilzen - 9 km

03-12 Tongeren - 8 km

10-12 Romershoven (St Niklaas) - 8 km

17-12 Munsterbos - 8 km

24-12 Hoeselt – Hern (kerststallentocht) 2 x 5 km – p.p.16 uur

07-01 Vanaf parking Alden-Biesen - 9 km

Samenkomsten parking Post Hoeselt om 13.30 uur tenzij anders vermeld

NOTENWANDELING - zondag 22 oktober

Vertrek eerste wandelgroep om 14 uur aan De Pastorij te Romershoven.

Op verschillende haltes langs het + 6 km lange parcours worden met zang en toneel

tafereeltjes uit de boeiende dorpsgeschiedenis uitgebeeld.

Als afsluiteris er lekker spek en eieren in De Pastorij en... met een buitenkansje voor de

antiekliefhebbers: verkoop per opbod van oude kerkstoelen, oude kerkorgeltjes, een

historische stencilmachine en nog veel meer, ten voordele van de restauratiewerken van

onze prachtig gerenoveerde dorpskerk.

Gratis deelname. Rolstoel toegankelijk.

NATUURWANDELING - zondag 5 november

Vertrek: Parking Alden Biesen, Kasteelstraat - van 14 tot 16.30 uur.

Wandeltocht van 6 km in de Demervallei Bilzen-Hoeselt.

Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Info: Limburgs Landschap vzw – 011 53 02 50

MAKE-A-WISH - zaterdag 11 november

4de Grote wandel en fietsdag

2 uitgestippelde wandelroutes 5-10 km

2 uitgestippelde fietsroutes 15-30 km

Inschrijvingen vanaf 10 uur tot ten laatste 15 uur

Toeristisch treintje om 11 uur en 14 uur

Prijs: 2,5 euro integraal voor Make-A-Wish

Locatie: Singelhoeve te Werm, Bronstraat 12, tel. 012 74 74 84

Info: Ingrid Hendrickx, GSM 0484 59 03 03

WINTERTOCHT - woensdag 13 december

Vertrek: Romershoven, Parochiezaal Romershovenstraat 64 tussen 8 en 13 uur,

Afstanden: 4-8-13 km

Info: Wandelclub de Rommelaar, Paula Lambrechts , Tel. 089 51 40 50

KERSTWANDELING - zondag 17 december

Vertrek: om 15 uur zaal Nederheem.

De wandeltocht van 6 km wordt begeleid door gids François Jacobs. Tijdens de wandeling

zorgen doedelzakspelers voor een feeërieke kerstsfeer. In zaal Nederheem wordt

deze tocht afgesloten met een prachtige een kerstvertelling.

OPEN MONUMENTENDAG 2006

In het teken van Open Monumentendag gaf

Piet Thoelen donderdagavond 7 september in

kerk van Sint-Huibrecht-Hern een boeiende

geschiedkundige uiteenzetting over 750 jaar parochiewording.

Ook zondag 10 september kwam

hetzelfde thema aan bod en gaven de leden van

de Geschiedkundige Studiegroep in de kerk van

Hern aan de talrijk opgekomen nieuwsgierigen

deskundige uitleg over de unieke fresco’s en het

leven van de heilige Hubertus en werd hen wegwijs

gemaakt in het labyrint

Toerisme

ment in het centrum van de wapen-

Kerstbezoek in Aken: geleid stadsbe-

10 stilstand 1918 en einde oorlog 1945 Prijs: 2,5 euro (inbegrepen Gluhwein, worstenbroodje, warme chocolademelk

zoek, waarna vrij winkelen (autocar).

11

Inschrijven vooraf: Dienst voor toerisme, tel. 089 51 03 35, toerisme@hoeselt.be

NIEUWE INWONERS Zaterdag 16 september

Een 100-tal nieuwe inwoners ontdekten de mooiste plekjes van Hoeselt. Hartelijk welkom aan iedereen !

WIJNWANDELING in het Wijngaardbos

in het kader van 1000 jaar fruit in Haspengouw – zondag 24 september.

Deze prachtige namiddag begon met een academische zitting waarbij Yannick Boes, Intendant van de

vzw ‘1000 jaar fruit in Haspengouw’ het belang van de fruitteelt in onze streek in de kijker plaatste.

Schepen Michel Vanroy haalde ook het economisch belang van de fruitteelt voor Hoeselt aan.

De meer dan 120 wandelaars verdeelden zich in kleinere groepen en gingen op pad onder leiding

van deskundige gidsen. Aan het wijnmonument werd wijn geproefd en uitleg gegeven over het wijnmaken.

Bij het fruitbedrijf de Schaetsen kregen de wandelaars uitleg over de fruitteelt en artisanaal

appelsap. Een fijne namiddag die werd afgesloten in zaal de ‘Spieghel’ met lekkere fruittaart.

Zo 29-10

Halloween-kienen om 14 uur in

Zaal Nederheem

Org.: GSVT Rolstoeldansgroep ‘Sensation’

Info: Bernadette Peters (012 39 45 42)

Zo 05-11

Jaarlijkse kampioenenviering

Duivenmaatschappij DE VREDE

Romershoven in de Parochiezaal.

Vanaf 18 uur. Iedereen welkom.

Zat 25-11

Kinderkooknamiddag

14 - 17 uur in de Altenaar in Alt-Hoeselt

Organisatie: Gezinsbond Hoeselt

Een gezellige kooknamiddag voor kinderen

vanaf 7 jaar, onder leiding van

een erkende lesgever. Nadien moet er

natuurlijk ook geproefd worden. Hierbij

nodigen we de hele familie uit om van al

dat lekkers mee te komen smullen

Neos-activiteiten:

Di 21-11

Organisatie van de rechtbanken in België’

door Toon Lyssens – CC ter Kommen

vr 15 - 12


1

Cover Story

Waar zijn de paters

Salezianen werkzaam ?

In Congo, in Ruanda en in

Burundi.

Zij zorgen er voor de opvoeding

en steun aan de jeugd,

begeleiding en opvang door

allerlei middelen.

Zij hechten heel veel belang

aan technische opleiding,

sport en spel.

In Goma is er een technische

school voor jongens en

meisjes.

Met verschillende afdelin-

gen zoals hout, elektriciteit,

mechanica, metselwerk, zeefdrukkunst

en elektronica.

Men heeft vooral werkateliers

om verschillende beroepen

aan te leren. Beroepsvorming

staat centraal.

Hier is ook een patronaat

dat bedoeld is voor de stadskinderen

en waar vooral aan

Jeugdpastoraal wordt gedaan.

Door de oorlog zijn er veel

straatkinderen: zij vangen

4000 tot 5000 kinderen op,

geven hen begeleiding en één

maaltijd per dag.

In Bujanoi is er een drukkerij

en een afdeling elektriciteit,

automechaniek en elektromecanica:

samen 1800 leerlingen

Hun klooster is een vorming

van filosofie en theologie.

Cité des Jeunes: is een

begeleiding van jongeren,

vooral door “bezig zijn”, bij

hen “aanwezig zijn” en vorming

door onderwijs, en dit

voor blanken en zwarten

samen.

In Salama:

College Humaniora + een

Hoge School + Technisch

Instituut + L.O.

In het geheel zijn er 1400 leerlingen

en 95 leraren.

Salama ESIS: Ecole

Supérieure d’Informatique

Salama. Opleiding op universitaire

niveau voor informatica.

Er zijn maximum 150 leerlingen.

In Magonie is er een

Internaat voor veroordeelde

kinderen: zij worden

opgevangen in het internaat,

ze kunnen daar studeren

en een diploma behalen, ze

leren er allerlei stielen, zelfs

koper bewerken, schoenen

maken ...

In Bakanja worden de

straatkinderen opgevangen.

Daaruit selecteert men

dan de beste krachten om aan

staatsexamens mee te doen.

Ook tracht men de kinderen

terug naar hun families te krijgen.

Welke zijn hun buitenschoolse

activiteiten ?

Cover Story

MISSIEWERKKRING IN HOESELT

MISSIEFEEST = ONTMOETINGSFEEST

Cultureel Centrum Hoeselt

Zaterdag 11 november van 14 tot 19 uur

Zondag 12 november van 11.30 tot 19 uur.

Er zijn verschillende standen met o.m. kunstvoorwerpen, juwelen, handwerk en knutselwerk,

bloemstukjes, kaarten en posters, restaurant en cafetaria..

Het uitgebreid restaurant en cafetaria is ook open na de Eucharistieviering van zondag vanaf 11.30 uur

De leden van de missiewerkkring van Hoeselt staan het ganse jaar door paraat en zetten zich belangeloos in met als hoogtepunt de jaarlijkse

missietentoonstelling en eetdag.

Tijdens deze tentoonstelling worden er kunstvoorwerpen verkocht uit o.a. China, Indië, Thailand, Taiwan, Filippijnen, Zaïre, Zuid-Afrika, enz. Er is een

speciale stand met juwelen en andere mooie voorwerpen voor de jeugd. Het haak- en knutselwerk wordt gedurende het ganse jaar door in het eigen

werkatelier gemaakt. De prachtige bloemstukjes trekken telkens weer de aandacht van de vele bezoekers.

Ook de kinderen van de Basisschool van de L.O. werken mee. Samen met hun leerkracht knutselen zij een

prachtige collage rond het jaarthema ‘STEM IN DE STAD’

Het hele jaar door kan iedereen meewerken aan de inzamelactie ! De Blauwe of groene kledingcontainers

staan verspreid op 7 verschillende plaatsen in de gemeente. De Missiewerkkring ontvangt 0,04 euro per kilo

en ook deze opbrengst is voor onze missionarissen en hun projecten.

Om nog een beter beeld te krijgen van wat onze missionarissen en ontwikkelingshelpers

doen, noteerden wij een kort gesprekje tussen Willy Loyens, voorzitter van de

Hoeseltse missiewerkkring en Pater Marcel Somers, Saleziaan en werkzaam in Congo.

hebben een afdeling om vondelingen

op te vangen.

De lekencongregaties zijn

mensen die bepaalde geloften

afleggen, maar thuis in de

familie blijven werken en zich

op vele vlakken inzetten in

het sociale en godsdienstige

milieu. Dit is gestructureerd.

De oud-leerlingenbond is

heel actief en de leden zetten

zich ook ernstig in om hun

medemensen op allerlei vlak

te helpen.

Ook de sportontmoetingen

zijn een heel belangrijke

hefboom om in contact

te komen en te blijven met

de jongeren. Dit zijn grote

manifestaties met duizenden

aanwezigen op verschillende

sportvelden.

Jeugdbewegingen: Chiro,

de scouts en andere groeperingen

die activiteiten organiseren

en zich inzetten voor

de jeugd.

De verbondenheid met

anderen: Men werkt heel

goed samen met andere scholen,

banken, de universiteit,

grote bedrijven. Dit geeft aan

de leerlingen een zekerheid

naar de toekomst.

Vormingsactiviteiten: Zij

hechten heel veel belang aan

de vorming en het “ten dienste

staan” aan volwassenen.

Het hoeve-systeem: Oude

kolonisten hebben grote hoeven:

zij begeleiden zo een 30tal

jongeren.. Daar beoefenen

zij de landbouw onder toezicht.

Peda: die is bedoeld voor de

universitairen om hen leren

“les” te geven. Er is ook een

afdeling geneeskunde.

Hoe zou je de algemene

toestand kunnen

omschrijven ?

Het onderwijsniveau is achteruit

gegaan, de leraren

worden slecht betaald en

veel te laat en onregelmatig.

Ook de opleidingen zijn niet

meer goed. Er is veel corruptie

zelfs tot op hoog niveau.

De ouders moeten nu ook

een deel van het leergeld zelf

betalen en dat laat te wensen

over, omdat er velen zijn die

dit niet kunnen. Omdat er te

weinig betaald wordt gebeuren

er afpersingen, men eist

geld, men neemt soms het

recht in eigen handen.

Het moreel staat ook niet

hoog. Er gebeuren dan ook

regelmatig verkrachtingen,

waartegen men niets kan

doen. Dikwijls zijn er grote

“heren” en chefs bij betrokken.

Men moet rekening houden

met een paar grondprincipen.

In moeilijke omstandigheden

toch blijven voortdoen.

De mensen nemen zoals ze

zijn, met hun manier van leven

en denken.

Christelijke gewoonten aankweken

door het leven zelf.

Straatkinderen niets verwijten.

Bouwen op hun goede eigenschappen.

Don Bosco deed

dat ook. “We breken Christus

af, als we iemand afkeuren.”

Eenvoudig zijn.

Er is veel solidariteit: leerlingen,

ouders, oud-leerlingen en de

scholen.

Vertrouwen op de Goddelijke

Voorzienigheid !

Willy Loyens besluit

dat...

Wanneer we al die activiteiten

naast elkaar zetten, dan zien

we welk een enorme invloed

onze paters of zusters hebben

in zo een streek. Hun werk

is opvoeding, is ontwikkeling

van de allerhoogste waarde.

Zij verdienen de steun van

ons, van onze gemeente, van

onze provincie, van ons land.

De zusters houden zich

meer bezig met zieken en 1


1

Cultuur

INFO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail ccterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

ACTIVITEITENKALENDER

C.C. TER KOMMEN GROTE ZAAL

NOVEMBER

Vr 03 Hautekiet & de Leeuw: Het

leven is nog nooit zo mooi

geweest (C.C.)

Za 04 Concert: Herfstvariaties – Kon.

Harmonie St Lambertus

Zo 05 Koffieconcert - Kon. Harmonie

St. Cecilia

Ma 06 Cursus yoga 50+

Wo 08 Kinderfilm: Pelikaanman (C.C.)

Do 09 Ledenvergadering OKRA

Za 11 Missietentoonstelling

Zo 12 Missietentoonstelling

Ma 13 Country- en lijndansen OKRA

Do 16 Seniorennamiddag met De

Stoopkes (C.C.)

Vr 17 Hoeselts Toneelgezelschap:

Tweemaal twee op de canapé

Za 18 Hoeselts Toneelgezelschap:

Tweemaal twee op de canapé

Zo 19 Eetdag Turnkring

Ma 20 Cursus yoga 50+

Di 21 Vormingsnamiddag Neos

Wo 22 Kinderfilm: Het paard van

Sinterklaas (C.C.)

Do 23 Muziek- en dansnamiddag –

D.C. + OKRA

Vr 24 Filmvoorstellingen IKSO

Hoeselts Toneelgezelschap:

Tweemaal twee op de canapé

Za 25 Hoeselts Toneelgezelschap:

Tweemaal twee op de canapé

Zo 26 Privéfeest

Ma 27 Country- en lijndansen OKRA

Cursus yoga 50+

Do 30 Sinterklaasfeest GVB

S.I.T. Praatcafé

DECEMBER

Vr 01 Kaarten V.K. Politiezone BiRiHo

Za 02 Eetavond Duivenbond De

Zwaluw

Zo 03 Ruilbeurs modeltreinen -

Hoeseltse Treinclub

Ma 04 Curus yoga 50+

Za 09 Els De Schepper: Terug normaal!

(C.C.)

Ma 11 Country- en lijndansen OKRA

Cursus yoga 50+

Di 12 Kerstfeest KAV

Vr 15 Operette: Wienerblut –

Aarschots Operettegezelschap

Aquila (C.C.)

Za 16 Kerstfeest MC Hoeselt

Zo 17 Kerstfeest KVG

Ma 18 Cursus yoga 50+

Do 21 Kerstfeest OKRA

Za 23 Kerstfeest De Lustige

Footsalscheidsrechters

Wo 27 Kerstfeest Ziekenzorg

Vr 29 Kerstfeest Chiromeisjes Hoeselt

Centrum

Zo 31 Sylvesterparty ZVK Anjo

EIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMEN

Hautekiet & de Leeuw |

Het leven is nog nooit zo mooi geweest

Vrijdag 3 november – 20.15 uur

Jan Hautekiet & Rick de Leeuw: twee mannen, jongens, onvervalste

vrienden naast en op het podium. Ze staan dicht bij elkaar en ze

staan dicht bij hun publiek. Dat bleek al uit hun eerste en uitermate

succesvolle theatershow, dat blijkt nog meer in de nieuwe voorstelling

'Het leven is nog nooit zo mooi geweest'. Ook het laatste schijnsel van afstand en reserve valt weg. Het

leven is wat het is: een perk waar seks, geweld, liefde en gladiolen groeien in het wild. Het kan er donker en

doornig zijn, maar ook verdomd mooi en poëtisch voor wie het perk onbeschroomd durft te betreden. De

Leeuw zingt en vertelt gloedvol. Hautekiet is virtuoos aan de vleugelpiano. Soms intiem, dan weer hilarisch,

maar altijd pakkend en troostend, slagen ze er samen in om een hele zaal te laten geloven dat het leven

werkelijk nog nooit zo mooi is geweest.

Het ligt voor het grijpen, voor wie het maar zien wil. Er is immers altijd de muziek én de poëzie, dichtbij.

Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)

Pelikaanman | Kinderfilm

Woensdag 8 november – 14 uur

Regie: Liisa Helminen (Finland, 2005) - Nederlands gesproken

Leeftijd: vanaf 6 jaar - Duur: 90 minuten

De humoristische avonturen van een pelikaan en een tienjarig

jongetje in een wereld waar de grenzen tussen realiteit en fantasie

niet altijd even duidelijk zijn. Een pelikaan strijkt neer in Finland en raakt zo gefascineerd door mensen dat hij

besluit ook een mens te worden. De pelikaanman krijgt een baantje bij het operagebouw, sluit vriendschap

met twee kinderen en wordt verliefd op een schattige ballerina. Wanneer de pelikaanman op dramatische

wijze wordt ontmaskerd wordt hij naar de dierentuin gebracht. De kinderen helpen hem ontsnappen. De

pelikaanman is alleen zo teleurgesteld in de leefwijze van de mensen dat hij zijn vrienden vaarwel zegt en

weer terugkeert naar zijn leven als vogel.

Toegangsprijs: 2 euro

De Stoopkes | Seniorennamiddag

Donderdag 16 november – 14 uur

De STOOPKES brengen een muzikaal, visueel en humoristisch

sfeerprogramma over het leven mét en zónder drank. Zowel

eigen nummers zoals 'Mijn café', 'Jenevermuseum', 'Hoera

Jenever', 'Zingen, zingen', 'Ik zag de Maan', 'Kater', '’s Maandags',

'Op naar ’t café', 'Waarom niet drinken?' en oude klassiekers zoals

'Jantje van Eijsselstein' en 'De Boemlala' staan op het programma.

De typische kroegensfeer hangt steeds in de lucht.

Tickets: 2,50 euro (incl. koffie en taart) - Verplicht vooraf in te schrijven via de seniorenbonden!

Het Paard van Sinterklaas | Kinderfilm

Woensdag 22 november – 14 uur

Regie: Mischa Kamp (Nederland, 2005) - Nederlands gesproken

Leeftijd: vanaf 6 jaar - Duur: 93 minuten

’Ik dacht dat er alleen Chinezen op de wereld waren, maar toen

was ik nog nooit in Nederland geweest’, zegt Winky wanneer ze

met mama aankomt in haar nieuwe land. Alles is hier zo anders: de mensen, de taal. Winky vindt troost bij

Saartje, een pony. Wanneer het dier sterft, voelt Winky zich eenzaam. Ze hoort over Sinterklaas, misschien

geeft die haar wel een paard. Of houdt Sinterklaas niet van Chinese kinderen? Winky vertelt een verhaal

over grote verschillen en kleine gelijkenissen. Een vertederende film en een hartenbreker van formaat!

Toegangsprijs: 2 euro

Els De Schepper | Terug Normaal

Zaterdag 9 december – 20.15 uur

Wie bepaalt wat waanzin is?

Wat is normaal?

Wat is abnormaal?

Hoe kom je over in het leven?

Hoe denk je dat je overkomt?

En wat is de klank van je bestaan?

Allemaal vragen die Els zich stelt in "Terug Normaal". Samen met

haar muzikanten trakteert ze u op Nederlandstalige liederen die

van waanzin en verdriet spreken, maar die u ook over de grond

doen rollen van het lachen.

Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)

Wienerblut Operette door het Aarschots Operettegezelschap 'Aquila'

Vrijdag 15 december – 20 uur

Cultuur

Ronny Mosuse |

Unplugged

Zaterdag 18 november

21 uur in Jeugdhuis X !

Eind 2004 begon Ronny Mosuse per

ongeluk in het Nederlands te zingen.

Hij had meteen een hit te pakken met

'Kom bij mij'. Nu staat hij er met een

nieuwe cd vol Nederlandstalige popmuziek pur sang, waar de Finn Brothers,

The Beatles, Bill Withers en Marvin Gaye nooit ver weg zijn. En dat hebben we

in het Nederlands nog niet gehoord! Voor 'Altijd Oktober' kiest Mosuse terug

voor de traditionele popbezetting. Zijn (half-)broer William Mosuse drumt,

Wouter Berlaen bast, Steven Cornillie speelt keyboards en de uitstekende Tom

Lodewyckx speelt gitaar. Zus Régine Mosuse en Joy Adegoke zorgen voor de

backingvocals.

Tickets: Leden JhX: 5 euro, niet-leden: 7 euro

Een zeer luchtige amusante operette in 3 bedrijven, door Viktor Léon en Léo Stein en op

muziek van Johann Strauss Jr., gecomponeerd door Adolf Müller.

Regie en bewerking: Johan Wouters , muzikale leiding: Rudy Merlin

Het bijzondere aan deze operette is dat het allemaal luchtige en pittige, zeer dansbare

muziekstukken bevat, ooit in een ver verleden door Strauss op papier gezet en daarna in

de vergeethoek gedumpt. Het was pas in zijn laatste levensjaar dat hij deze stukken terug

vanonder het stof haalde en er probeerde een operette van te maken. Voor hij zijn meesterwerk

kon afmaken werd Strauss zwaar ziek en overleed hij in juni 1899. Zijn goede vriend, Adolf Müller, pikte de draad op en maakte

het werk af, dat in oktober 1899 in première ging. Strauss heeft zijn Wienerblut dus zelf nooit zien opvoeren.

Tickets: 12 euro / 11 euro (reducties)

HET VERHAAL...

Victor is huisknecht en moet voortdurend

alle karweitjes opknappen en vervelende

situaties het hoofd bieden. Hij

speelt bovendien de bemiddelaar tussen

de twistende huwelijkspartners bij

wie hij werkt, nl. Bernard, een advocaat,

en Jacqueline, een tandarts. Beiden

willen letterlijk niets meer gemeenschappelijk

hebben en willen elk hun

deel van het huis. Zelfs de canapé

wordt in tweeën verdeeld...!

Tot zijn verleidelijke vriendin en haar

veelbelovende vriend op de proppen

komen…

LACHEN GEBLAZEN

1


1

Cultuur

Activiteiten KAV

KAV Hoeselt-Centrum

November

Di 07 (do 09):

Kookclub: “Lekker koken en

gezond vermageren” les 2

Di 28 Ontbijtcinema in Kinepolis

i.s.m. KAV Rooierheide

Di 28 Bloemschikken: “Telkens

anders” – Advent

December

Di 12 Kerstfeest

Di 19 Bloemschikken: “Telkens

anders” – Kerstmis

KAV Hoeselt-O.L.Vrouw

Oktober

Di 31 Demo: “Koken met Bier”

December

Vr 08 Kerstfeest

Contactpersonen

Voor Hoeselt-Centrum :

Wouters Rita, tel. 089 51 15 31

Buysmans Annie, tel. 089 51 16 58

Voor Hoeselt-O.L.Vrouw :

Tuerlinck Liliane, tel. 089 41 69 52

Wouters Simone, tel. 089 41 35 29

PROGRAMMA

Markant HOESELT

November

Vr 03 Kerkhofwandeling in Hasselt

Di 14 Betty Mellaerts: “Vrouw”

i.s.m. Markant Bilzen

December

Do 14 Bokrijk by night

Info: www.markantvzw.be/hoeselt

OPENINGSUREN

maandag – 13.00 – 16.30 u

dinsdag – 13.00 – 16.30 u

woensdag 09.00 – 12.00 u 13.00 – 16.30 u

donderdag 09.00 – 12.00 u 13.00 – 18.00 u

vrijdag 09.00 – 12.00 u 13.00 – 16.30 u

KOM-KAART

Ook dit seizoen word je als trouwe bezoeker

van Ter Kommen weer beloond!

Bij deelname aan een eigen activiteit van het

C.C. met een KOM-logo (zie brochure), krijg

je weer 1 stempel per ticket. Vier stempels op

je KOM-kaart leveren je een gratis ticket op

voor een volgende voorstelling! Ook je KOMkaarten

van vorig seizoen tellen nog mee! En hou het in de gaten: deze actie is slechts

geldig tot en met april 2007!

PROGRAMMA 2006-2007 C.C. TER KOMMEN

Heb je nog geen programmabrochure van C.C. Ter Kommen met de activiteiten

voor het cultuurseizoen 2006-2007? Laat het ons weten! Bel 089 41 63 58 of mail

ccterkommen@hoeselt.be ons en we sturen je een exemplaar op. Of bekijk het programma

op de website: www.hoeselt.be/cultuur.

FOTOTENTOONSTELLINGEN

IN VERGADERLOKAAL 1 C.C. TER KOMMEN:

LINDA VERMEIREN: CARNEVALE

10 november – 6 december

MARTIN VANDEN HENDE: DE VERWORPENEN

8 december – 10 januari 07

Verslag STARTDAG CHIROMEISJES HOESELT CENTRUM

Jeugd

Zondag 17 september was het zover: de startdag van Chiromeisjes Hoeselt Centrum! Omdat deze dit jaar samenviel met de ‘Openstratendag’, georganiseerd

door de gemeente, werd het één groot feest op het kerkplein. Chiroposters, een springkasteel, de chirovlag, talrijke ballonnen, ... maakten meteen

duidelijk dat een spetterende chironamiddag op til was. Al om half twee kwamen de eerste oude én nieuwe gezichtjes opdagen. Al gauw kleurde het plein

blauw van de chiroT-shirts! Het nieuwe chirojaar kon van start gaan! Klein en groot leefden zich uit met de eerste massaspelletjes. Een thematoneel kon ook

dit jaar weer niet ontbreken. Jo de Pinguïn, ons themafiguurtje, vertelde alle kinderen over de nieuwe ‘geksentrieke’ dingen die hij dit jaar ging ontdekken!

Aan ons de opdracht om er een zo geksentriek mogelijk jaar van te maken vol met plezierige, gekke, bruisende, ... spelletjes. Dit deden we alvast door die

chironamiddag allerlei leuke spelen in eigen groep te doen.

De Sloebers, onze pagadders van het eerste en tweede leerjaar, leerden alle nieuwe gezichtjes in hun groep kennen met kennismakingsspelletjes en hadden

daarna een spannende zoektocht naar alles wat maar paars kon zijn! De Speelclub, de afdeling hoger, probeerden een verdrietige Jo de Pinguïn op te

vrolijken met de zotste spelletjes. Dat lukte aardig met 27 gekke Speelclubs! De Kwiks kregen al meteen een heuse opleiding. De mensen op het kerkplein

in Hoeselt zullen het geweten hebben... Als echte soldaten gingen zij op pad en onder het commando van hun leiding werden ze opgeleid tot echte Kwik!

Naderhand kregen zij allemaal een certificaat uitgereikt. De meisjes van de Tippers, de ‘dames’ van het eerste en tweede middelbaar, toonden al meteen

hun ware aard die eerste activiteit. Gelach, geroep en getier klonk over het hele kerkplein. Bij de Tipteens ging het er niet minder luidruchtig aan toe. Hun

leiding entertainde hen met plezante spelletjes, maar nadat ze mannelijk volk geroken hadden, waren ze niet meer tegen te houden om ook een rondje te

gaan carten... De Aspikliek hadden dubbel zoveel plezier met de twee nieuwe meiden. Toch kwamen ze ook onder zware druk te staan: ze moesten zoveel

mogelijk opdrachten uitvoeren in zeventig minuten tijd. Zelfs een Aspi-A sjorren ontbrak er niet aan!

De uurtjes vlogen om, want algauw was het half vijf! Met een heuse stoet, bestaande uit maar liefst 113 leden, trokken we van het lokaal terug richting

kerkplein. Luid chiroliederen zingend, heeft Hoeselt even gedaverd op zijn grondvesten! De groepskreten (bijvoorbeeld: ‘Tippers?! The Best beter dan de

rest!’) werden geoefend en daarna werd afgesloten met het themalied. Het was een spetterende startdag om nooit meer te vergeten, het jaar is alvast goed

ingezet met deze leuke bende!

Geksentrieke chirogroetjes,

De leiding van Chiromeisjes Hoeselt Centrum, Véronique, Lien, Cynthia, Lore, Annelien, Rebecca, Ruth, An, Sofie, Winnie, Dorien en Joke

Benieuwd naar meer? Kom zeker eens een kijkje nemen op onze Chiro! Data, meer informatie, leuke foto’s en verslagen, kan je vinden op

http://www.chirohoeseltcentrum.tk

Kalendertje jeugdhuis X:

November:

Vrij 3: Foute Fuif

Zat 18: Ronnu Mosuse Unplugged

Zat 25: Bierproefavond

December:

Zat 12: Vrij podium

Zat 9: Kortfilm avond

Zat 23: Raf Coppens: Stand Up Comedy

1


1

Sport

GRATIS ZWEMMEN IN ZWEMBAD TER KOMMEN HOESELT

TIJDENS DE VLAAMSE ZWEMWEEK

ZONDAG 19.11.06 t.e.m. ZONDAG 26.11.06

Zondag 19 en zondag 26 november van 09 tot 11 uur

WELDADIG ONTBIJT- EN LEKKER APERITIEF ZWEMMEN

Tijdens het vrij zwemmen wordt u gratis een ontbijt en aperitief aangeboden

maandag 20 en dinsdag 21 november van 12 tot 13 uur

START TO SWIM

woensdag 22 november

12.00 tot 13.00 u. START TO SWIM

13.00 tot 15.00 u. SWIMMATHON voor kinderen van het 5… en 6… leerjaar

17.00 tot 19.00 u. MUZIKALE VERKLEEDZWEMPARTY voor elkeen

op voorhand inschrijven (slechts 34 zwemmers per uur)

- de 5 best verklede zwemmers ontvangen een prijs

- alle verklede zwemmers ontvangen naderhand een gratis foto

zaterdag 25 november

13.30 tot 14.00 u. CENTJESDUIKEN 1… en 2… leerjaar

14.00 tot 14.30 u. CENTJESDUIKEN 3… en 4… leerjaar

14.30 tot 15.00 u. CENTJESDUIKEN 5… en 6… leerjaar

KLEURWEDSTRIJD VOOR DE 4 TOT 7 JARIGEN

prijzen voor de mooiste tekeningen

GLANSRIJKE FOTOSHOOT

We nemen van iedereen foto’s. Deze krijgt u achteraf in het zwembad cadeau.

FITNESS

Een nieuw programma voor dames met aerobics, step en figuurtrainingen. Alle lessen mét extra oefeningen voor strakke buikspieren.

Deelname met beurtenkaarten (50 euro / 15 beurten) (studenten 35 euro / 15 beurten).

Inschrijven ter plaatse. Spiegelzaal sportcentrum.

maandag 10.00 u. B B B

21.00 u. BODYSTEP

dinsdag 19.30 u. BODYSHAPE

20.30 u. B B B

woensdag 19.30 u. BODYSTEP

20.30 u. B B B

donderdag 20.00 u. FAT BURNING

vrijdag 20.00 u. BODYSTEP

NETBALTORNOOI 4 TEGEN 4

woensdag 25 oktober in sporthal Ter Kommen van 13.30-16.00 uur

voor alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar.

organisatie: sportdienst Hoeselt ism alle Hoeseltse basisscholen en SVS.

Sport

SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDER

datum dag aanvang sporttak activiteit afdeling locatie

zaterdag 21 okt 15u voetbal Citroën Steegen - Welkenhuyzen LBS Voetbalterrein OLV

zaterdag 21 okt 14.30u volleybal Hoevoc Hoeselt A - VTI Blok Hasselt kadetten ter kommen

zaterdag 21 okt 16u volleybal Hoevoc Hoeselt B - Kivola Riemst kadetten ter kommen

zaterdag 21 okt 18u volleybal Hoevoc Hoeselt - VC Munster 3e provinciale ter kommen

zondag 29 okt 13.30u badminton Hoeselt 3G - Babox 2G 4PG A ter kommen

maandag 30 okt 19u zaalvoetbal Neder United Hoeselt - 't Koffiehuisje Hoeselt 4e provinciale d ter kommen

vrijdag 3 nov 20u zaalvoetbal isola 2 - Ambiorix Tongeren 3e provinciale c ter kommen

vrijdag 3 nov 21u zaalvoetbal ZVK Hoeselt 94 - Zvk Gerechtshof Tongeren 2e provinciale b ter kommen

zaterdag 4 nov 14.30u volleybal Hoevoc Hoeselt A - Kovok Kortessem kadetten ter kommen

maandag 6 nov 19u zaalvoetbal Zvk Glimburger Hoeselt - Den Toekomst Eigenbilzen 4e provinciale d ter kommen

vrijdag 10 nov 20u zaalvoetbal t Koffiehuisje Hoeselt - Zvk futsal Lanaken S 4e provinciale d ter kommen

vrijdag 10 nov 21.15u zaalvoetbal isola 1 - AC Jette 1e nationale ter kommen

zaterdag 11 nov 14.30u voetbal Citroën Steegen - FC Grammenrode LBS Voetbalterrein OLV

zondag 12 nov 13.00u badminton Hoeselt 1G - Drive '83 1G 2PG A ter kommen

zondag 12 nov 13.30u badminton Hoeselt 2G - Webacsa 2G 3PG A ter kommen

vrijdag 17 nov 21.15u zaalvoetbal isola 1 - BARC Ottignies 1e nationale ter kommen

zaterdag 18 nov 14.30u volleybal Hoevoc Hoeselt A - GEMS Diepenbeek kadetten ter kommen

zaterdag 18 nov 18.00u volleybal Hoevoc Hoeselt - VTI Blok Hasselt C 3e provinciale ter kommen

zondag 19 nov 13.30u badminton Hoeselt 3G - Smash 3G 4PG A ter kommen

maandag 20 nov 19u zaalvoetbal Zvk Glimburger Hoeselt - Dorpskroeg Membruggen 4e provinciale d ter kommen

vrijdag 24 nov 20u zaalvoetbal t Koffiehuisje Hoeselt - Dream Team Gellik 4e provinciale d ter kommen

zondag 26 nov 13.30u badminton Hoeselt 1G - Dibad 4G 2PG A ter kommen

zondag 26 nov 13.30u badminton Hoeselt 2G - Babox 1G 3PG A ter kommen

maandag 27 nov 19u zaalvoetbal Neder United Hoeselt - Bilzen United 4e provinciale d ter kommen

vrijdag 1 dec 20u zaalvoetbal isola 2 - Kalaai Sport Bilzen 3e provinciale c ter kommen

vrijdag 1 dec 21u zaalvoetbal Zvk Hoeselt 94 - Zvk Centrum Gellik 2e provinciale b ter kommen

zondag 3 dec 13.30u badminton Hoeselt 3G - Bilzerse 3G 4PG A ter kommen

maandag 4 dec 19u zaalvoetbal Zvk Glimburger Hoeselt - Neder United Hoeselt 4e provinciale d ter kommen

vrijdag 8 dec 20u zaalvoetbal t Koffiehuisje Hoeselt - Zvk Helle Jean's Tongeren 4e provinciale d ter kommen

vrijdag 8 dec 21.15u zaalvoetbal isola 1 - A Bracquegnies 1e nationale ter kommen

zaterdag 9 dec 14.30u voetbal Citroën Steegen - SV De Conde LBS Voetbalterrein OLV

maandag 11 dec 19.00u zaalvoetbal Neder United Hoeselt - Dream Team Gellik 4e provinciale d ter kommen

vrijdag 15 dec 20u zaalvoetbal isola 2 - Primus Waltwilder 3e provinciale c ter kommen

zaterdag 16 dec 14.30u voetbal Citroën Steegen - Heylen Bricks LBS Voetbalterrein OLV

zaterdag 16 dec 18u volleybal Hoevoc Hoeselt - Roveka Stevoort B 3e provinciale ter kommen

vrijdag 22 dec 21.15u zaalvoetbal isola 1 - MF Namur 1e nationale ter kommen

1


0

Milieu

DE GEMEENTE HOESELT

ONDERSTEUNT

DUURZAME PROJECTEN!

Duurzaam gebruik van hemelwater

Subsidie voor de plaatsing van een

h e m e l w ate r p u t e n / of

infiltratievoorziening voor woningen

waarvan de bouwvergunning werd

afgeleverd vóór 7 september 1999.

Bij het hergebruik van hemelwater

mag er geen directe verbinding

gecreëerd worden tussen het

drinkwaternet en het leidingennet

aangesloten op de hemelwaterput.

Afvalwaterzuivering

Subsidie voor de plaatsing van een

kleinschalige waterzuiveringsinstallatie

voor particuliere woningen, land- en

tuinbouwbedrijven, die niet gelegen

zijn in een zuiveringszone A of B.

Wenst u gebruik te maken van deze

subsidie dient u deze aan te vragen

vóór de installatie.

Duurzaam energiegebruik

Subsidie voor het gebruik van

hernieuwbare energiebronnen

(zonneboiler, fotovoltaïsche systemen,

warmtepomp en warmtepompboiler).

Behoud en herstel van de natuur

Subsidie voor de aanplant en het

onderhoud van kleine

landschapselementen (hagen,

houtkanten, bomen, bomenrijen,

hoogstamboomgaarden, poelen, ...).

Herbruikbare luier

Subsidie bij de aankoop van

herbruikbare luiers met bijhorende

benodigdheden voor kinderen tussen

0 en 3 jaar.

Voor meer informatie kan u terecht op

de milieudienst op het telefoonnummer

089 510 338 of 089 510 337.

DE GEMEENTE GEEFT HET VOORBEELD!

1. Interne milieuzorg

Niet alleen wordt het afval gesorteerd op de gemeentelijke diensten, maar ook afvalpreventie krijgt

de nodige aandacht: het gebruik van drank in statiegeldflessen, oplaadbare batterijen, ... Het personeel

wordt aangemoedigd om zo veel mogelijk recto/verso te kopiëren of te printen, ...Op de locatie waar

de toeristische dienst en de milieudienst gehuisvest zijn zorgen compostwormen in een wormenbak

er voor de verwerking van het GFT-afval. En vanaf dit najaar zal er ook een wormenbak actief in

werking zijn op de gemeentelijke technische dienst.

2. Milieuverantwoord productgebruik

Secundaire grondstoffen – VLACO-compost

De gemeente Hoeselt houdt rekening bij de keuze van producten en systemen die het minste

milieueffecten veroorzaken in hun volledige levensloop van grondstoffen, van de milieuschade van

de productie, het gebruik en de verwerking na gebruik.

Bij de groenaanleg en het groenonderhoud gebruikt de gemeente VLACO-compost. Vlaco staat

in voor de kwaliteitscontrole en integrale ketenbewaking bij groen- en GFT composteerders in

Vlaanderen. De ketenbewaking houdt in: controles op het binnenkomend materiaal, procescontroles

en analyses op het eindmateriaal. Het Vlaco-label garandeert een compost die milieuhygiënisch

en tuinbouwkundig aan elke kwaliteitsparameter voldoet. Als secundaire grondstof is compost de

aangewezen bodemverbeteraar bij de aanleg en het onderhoud van sportvelden, parken, groenvoorzieningen

en privétuinen. Compost is ook een aangewezen bestanddeel voor de aanmaak van

milieuverantwoorde potgrondmengsels en van teelaarde aangerijkt met organisch materiaal

Secundaire grondstoffen – breekpuin met COprO-keuring

De gemeente gebruikt breekpuin met COPRO-keuring of gelijkwaardig kwaliteistlabel. COPRO is

een vzw met als voornaamste doel het organiseren, harmoniseren en bevorderen van de kwaliteit

en controles van bouwproducten. COPRO is voor deze taken

erkend door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. Bij

wegen- en andere bouwwerken kunnen zowel 'nieuwe'

natuurlijke materialen, als materialen voor hergebruik worden

toegepast. Breekpuin met COPRO-keuring garandeert

de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten.

Gebruik van FSC-hout

Het FSC-label, een afkorting voor Forest Stewardship

Council, staat op houtproducten. Het garandeert dat het

hout uit bossen komt die milieubewust worden beheerd en

niet zomaar worden kaalgekapt. Dit label wordt gesteund

door het Wereldnatuurfonds (WWF).

Het constructiehout van de uitkijktoren in de speelweide te

Werm is hout met het FSC-label.

LAAT JE GROENE CONTAINER NIET IN DE KOU STAAN!

Tijdens de wintermaanden kan de inhoud van de GFT-containers bevriezen!! Dit levert problemen bij

de lediging omdat het groente-, fruit- en tuinafval volledig of gedeeltelijk aan de bodem en wanden

blijft vastkleven. Zelfs het mechanisch losschudden van de container lost het probleem niet op, maar

brengt eerder beschadigingen toe.

Wat kan u doen om te zorgen dat uw container toch geledigd wordt bij stevig vriesweer?

- Laat de container niet buiten staan of beschut hem zo veel mogelijk tegen de koude.

Plaats de GFT-container pas ’s morgens buiten vanaf 6 uur.

- Wat krantenpapier onderaan in de bak kan ook soelaas bieden. Deze absorberen het vocht en

voorkomen dat het afval op de bodem blijft kleven.

- Steek hier en daar een velletje krantenpapier tussen het organisch afval. Door in verschillende

lagen te werken, heeft de inhoud van de container minder de kans om als geheel aan te vriezen.

- Vermijd ook om de GFT-afval te vast te drukken of te persen in de container.

Sla deze raad niet in de wind, een verwittigd mens is er nog altijd twee waard!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

TENTOONSTELLING GEMEENTEHUIS

Nicole Festjens stelt vanaf oktober een aantal werken tentoon

in het gemeentehuis. Nicole is woonachtig in de Beukenlaan 47

in Hoeselt en is van beroep binnenhuisarchitecte.

In 1997 behaalde zij de 1ste prijs Tekenen aan de Stedelijke

Academie Bilzen. In 2001 volgde zij in de opleiding Schilderen

aan de Academie te Hasselt en in 2003 volgde zij Finaliteit

Schilderen aan de Stedelijke Academie voor Schone ‘Kunsten’

Hasselt.

ELECTRICITEIT BETERKOOP TIJDENS DE WEEKENDS

Vanaf 1 januari 2007 wordt een belangrijke wijziging doorgevoerd in de uurregeling voor

tarificatie van elektriciteit. Deze maatregel is enkel van toepassing voor klanten die over een

tweevoudige uurteller beschikken.

Vandaag wordt de elektriciteit die u tijdens het weekend verbruikt, gefactureerd aan nachttarief

voor de uren van 22 uur tot 7 uur, namelijk 9 uren per dag. De overige 15 uren worden

gefactureerd aan het dagtarief.

Vanaf 1 januari 2007, naar aanleiding van een nieuwe overheidsmaatregel, worden de uren

van vrijdag 22 uur tot maandag 7 uur over gans België gefactureerd aan het tarief daluren.

De distributienetbeheerders passen voor de facturering van de distributienetvergoeding

hetzelfde principe toe.

Indien u over een tweevoudige uurteller beschikt zullen de nieuwe tarieven vanaf 1 januari

2007 automatisch worden toegepast.

Voor klanten die over een enkelvoudige uurteller beschikken verandert er niets, het normale

dagtarief (piekurentarief) wordt verder toegepast.

Wilt u er meer over weten? Surf naar www.electrabel.be.

Leurkaarten : Wetswijziging ambulante handel

Sedert 1 oktober 2006 werd de bevoegdheid voor het aanvragen van leurkaarten overgeheveld

van de gemeenten naar de ondernemingsloketten.

Leurkaarten dienen voortaan dus niet meer op het gemeentehuis aangevraagd te worden

maar wel bij KMO Direct Limburg, Maastrichtersteenweg 254 te 3500 Hasselt, tel. 011 26

31 80, fax 011 23 48 17. Dit loket is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13 tot

16 uur. Zelfstandige ondernemers kunnen er bovendien terecht voor o.a. inschrijvingen

in de Kruispuntbank voor ondernemingen met toekenning van ondernemingsnummers,

wijzigingen en doorhalingen in de Kruispuntbank voor ondernemingen, aanvraag van

diverse federale vergunningen, evenals voor de controle op de vestigingsreglementering.

Voor bijkomende informatie kan je surfen naar www.kmodirect.be of je vragen mailen naar

info@kmodirect.be

BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE WAPENBEZITTERS

Op 9 december 2006 loopt de overgangsperiode voor de regularisatie van uw

wapenvergunning(en) ten einde. Deze regularisatie geldt voor ALLE VERGUNNINGEN !!!

Bovendien kan u, tot voornoemde datum, bij onze diensten terecht voor de regularisatie van

illegale wapens of wapens waarvan u afstand wenst te doen.

Contactpersonen Wijkkantoor Hoeselt, Europalaan 7/a: Guy Nicolaers, tel. 089 51 03 00.

Zitdag in Hoeselt: - maandag (van 13 tot 21 uur): 30 oktober, 13 november 2006.

Tijdens de NATIONALE INZAMELWEEK van maandag 20 t.e.m. zaterdag 25 november 2006.

Indien nodig kan u ook een telefonische afspraak maken.

STEL NIET UIT !!! NA 09.12.2006 KOMT U IMMERS IN DE ILLEGALITEIT TERECHT.

De nieuwe wet voorziet zware boetes voor de houders van niet geregulariseerde wapens !!!

Kortingsbonnen voor spaarlampen: een lumineus idee!

In de loop van de maand mei heeft elk Vlaams gezin dat minstens uit 2 personen bestaat een of

meer kortingsbonnen ter waarde van 5 euro ontvangen voor de aankoop van spaarlampen. U

kunt deze bon(nen) nog tot het einde van het jaar gebruiken. Info: www.mijnspaarlamp.be.

Informatief

Wie vergiftigde

honden en katten?

Recent werden in onze gemeente

meerdere honden en katten

vergiftigd.

In de maag van de dieren werd

telkens een zwaar vergif gevonden.

Nochtans ging het in de

meeste gevallen om dieren die

in de tuin van hun baasje verbleven.

Hoe de dieren aan dit vergif

kwamen is een raadsel.

De gemeente neemt deze voorvallen

zeer ernstig en is extra

waakzaam.

NIEUWE STANDPLAATS

TEXTIEL- EN

GLASCONTAINERS

HOESELT CENTRUM

Recent werd beslist de textiel- en glascontainers

in de Wierookstraat definitief

over te brengen naar de vroegere

magazijnen van de Technische Dienst in

de Boomgaardstraat. Door de renovatie-

en restauratiewerken aan de Sint-

Stefanuskerk waren ze al een tijdje niet

meer bereikbaar. Met deze verhuis

komen in het centrum alzo enkele parkeerplaatsen

vrij. De containers staan

thans opgesteld onmiddellijk links van

de toegang naar de achterliggende

loodsen en zijn gemakkelijk bereikbaar.

ZITDAGEN FONDS

VOOR

ARBEIDSONGEVALLEN

Dit Fonds houdt van september tot

juni ZITDAGEN.

Iedereen kan er terecht met ALLE

VRAGEN en voor INLICHTINGEN

i.v.m. een arbeidsongeval.

Tongeren

Administratief centrum, Praetorium

Maastrichterstraat 10

Elke 1ste maandag van de maand van

13 tot 16 uur - tel. 012 39 01 11

Genk

Gemeentehuis - 1ste verdiep

Dieplaan 2 - elke woensdag van

9 tot 12 uur - tel. 089 65 43 89

1


Huldigingen

DIAMANT VOOR

Cielen Frans en Aerts Maria

03-10-1946 - 03-10-2006

Milissen Frans en Willems Garda

22-09-1956 - 22-09-2006

Hartelijk proficiat aan al de jubilarissen!

Bezoek aan Koning

GOUD VOOR

Hayen Bertus en Verjans Mariette

28-08-1956 - 28-08-2006

Lenaerts Nicolas en Nelesen José

13-10-1956 - 13-10-2006

Annelien Brauns, Sofie Notelaers, Steve Stevaert en Nele De Vos op bezoek in

het kasteel van Laken op zondag 3 september, waar zo'n zeshonderd jongeren, tussen

de 16 en 21 jaar oud, in de bloemetjes gezet werden voor hun sociaal engagement.

Koning Albert wou een informeel feest zodat zijn familie de jongeren echt kon

ontmoeten. Het koningspaar had ook aan de provincies gevraagd om vooral sociaal

geëngageerde jonge mensen uit te nodigen voor de feestelijke namiddag. Het ging

onder meer om jongeren die actief zijn in jeugdraden, jeugdbewegingen, centra voor

drugs- en alocoholbestrijding, straathoekwerkers, maar ook sport en wetenschap, enz

.... De jongeren waren geselecteerd via de provincies. Limburg selecteerde 50 verdienstelijke

jongeren, waaronder deze 3 Hoeselaren. Proficiat!

Redder brand Alt-Hoeselt gehuldigd

Op de laatste dag van de schoolvakantie, toen Rudy Vanoppen wou vertrekken

naar zijn werk, werd zijn aandacht getrokken naar de woning van de overburen. Hij

hoorde kinderen roepen en merkte dat er een brand was uitgebroken. Door zijn

koelbloedig optreden kon hij via een ladder de kinderen Dagmar, 13 jaar en Eli, 5 jaar

uit het brandend huis bevrijden.

Op vraag van de ouders werd Rudy en zijn moeder gehuldigd door de burgemeester

en schepenen voor deze heldendaad. Proficiat Rudy!

Jamaer Julien en Schoefs Jeannette

26-09-1956 - 26-09-2006

Slegers Raymond en Biesmans Arnoldine

17-10-1956 - 17-10-2006

Verkiezingen

De verkozenen in Hoeselt in volgorde van de behaalde stemmen:

Annette Stulens Guy Thijs Werner Raskin Serge Voncken Walter callebaut Fons Capiot

Nieuw 1113 Nieuw 896 VLD-Vivant 872 Nieuw 646 CD&V 598 CDH 526

Hilde Buysmans Jos Buysmans Gert Hellinx Carine Soubry-Moors Steven Driesen Marleen Haenen-Peeters

Nieuw 505 CD&V 475 CDH 463 CD&V 460 Nieuw 446 CD&V 438

Michel Vanroy Linda Verjans Bert Vertessen Robert Wijnen Carine Crommen-Box Yves Croux

VLD-Vivant 417 VLD-Vivant 414 Nieuw 406 CDH 351 VLD-Vivant 330 VLD-Vivant 300

Marc van Asch Josiane Caproens Roel Palmans

Vlaams Belang 220 SP.A-Groen 180 Vlaams Belang 173

De nieuwe gemeenteraad is samengesteld uit:

Nieuw 6 zetels – 1782 stemmen = 25,9 %

VLD-Vivant 5 zetels – 1522 stemmen = 22,2 %

CD&V 4 zetels – 1326 stemmen = 19,3 %

CDH 3 zetels – 1049 stemmen = 15,3 %

Vlaams belang 2 zetels - 690 stemmen = 10 %

SP.A 1 zetel - 499 stemmen = 7,3 %

De bestuurscoalitie wordt gevormd door:

Nieuw – VLD-Vivant - en CD&V


Verkiezingen

HET NIEUWE SCHEPENCOLLEGE vanaf 1 januari 2007

Annette STULENS Burgemeester (Nieuw)

Coolenbroekstraat 7 - tel. 089 41 73 26 - e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Werner RASKIN Eerste schepen (VLD-Vivant)

Romershovenstraat 3 - tel. 089 51 42 73 - e-mail: werner. raskin@hoeselt.be

Guy THYS Tweede schepen (Nieuw)

Hertstraat 23 - tel. 012 23 46 50 - e-mail: guy.thijs@hoeselt.be

Walter Callebaut Derde schepen (CD&V)

Nederstraat 6A tel. 089 49 19 84 - e-mail: walter.callebaut@cdenvhoeselt.be

Michel Vanroy (VLD-Vivant) zal na 3 jaar deze schepenambt overnemen

Groenstraat 90 A - bus 2 – tel. 089 49 20 65 - e-mail: michel.vanroy@hoeselt.be

Serge VONCKEN (Nieuw)

Vrijhernstraat - tel. 0478-24 22 66 - e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

De OCMW-voorzitters

Steven DRIESEN (Nieuw) zal na 4 jaar deze ambt overnemen

Popeslagstraat 17 – GSM 0476 88 57 93 – e-mail steven_driesen@yahoo.com

Na de installatie van de gemeenteraad op 2 januari zal ook de OCMW-raad geïnstalleerd worden.

Het voorzitterschap werd reeds bepaald. Dit zal waargenomen worden door 3 termijnen van 2 jaar, door:

Carine Soubry-Moors Marleen Haenen-Peters Jos Buysmans

More magazines by this user
Similar magazines