download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

vliz.be

download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

18

zandplaten zijn eveneens geknipte rustplaatsen voor zeehonden.

Op de frequent overstroomde delen van zandplaten zouden

mossel- en oesterbanken kunnen voorkomen. Op delen die permanent

onder water gelegen zijn, zijn in principe zeegrasvelden

mogelijk. Waarschijnlijk verhindert een te grote dynamiek deze

beide ontwikkelingen.

In zones met veel slib is de bodemfauna vrij beperkt. Hierdoor

zijn ze minder geschikt voor foeragerende steltlopers.

Ook op de langdurig droogvallende hogere delen van slikken en

zandplaten komen weinig bodemdieren voor. Hier vestigt zich

soms een pioniersvegetatie van slijkgras.

Op de zeldzaam overspoelde delen van zandplaten ontstaan

soms primaire duintjes, geschikt als broedplaats voor kustbroedvogels.

Ondiep water

De dynamiek in het ondiepe water - de bodem ligt minder dan

5 meter onder het NAP (of 7,33 meter onder TAW) - is minder

sterk dan in de diepere geulen.

Ondiep water kent een hoge primaire productie door algen,

zowel in de waterkolom als op de bodem. Net als bij laagdynamische

slikken komt in ondiep water een rijke bodemfauna

voor. Door dit rijke voedselaanbod zijn deze gebieden belangrijke

paai- en opgroeigebieden voor vissen (kraam- en kinderkamerfunctie)

en daardoor ook belangrijke foerageergebieden

voor vogels.

More magazines by this user
Similar magazines