download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

vliz.be

download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

2. BRAKKE ZONE (Temse tot Hansweert)

Durmevallei

Gebied: De volledige Durmevallei

Maatregelen: ● Het areaal slikken en schorren in de Durmevallei

wordt uitgebreid.

● Opgehoogde schorren worden afgegraven.

● Een aangepast waterbeheer herstelt en

ontwikkelt het oorspronkelijk meersenlandschap.

Streefbeeld: De Durme krijgt eerherstel als getijdenrivier,

waardoor de riviergebonden natuurwaarden in

de vallei zich optimaal kunnen ontwikkelen. De

verscheidenheid aan waardevolle binnendijkse

biotopen wordt verder uitgebouwd en de connectiviteit

tussen deze gebieden wordt geoptimaliseerd.

De creatie van nieuwe slikken en

schorren verhogen het areaal estuariene natuur

langs het volledig traject van de Durme.

Tussen het Molsbroek en de Schelde ontstaat zo

een continuüm, zowel buiten- als binnendijks

met daarbinnen een rijke variatie aan biotopen.

In de binnendijkse natte natuurgebieden valt

het hele jaar door een rijke fauna en flora te

verwachten. De rol van de Durmevallei als

doortrek- en pleistergebied voor moeras- en

watervogels wordt versterkt en uitgebreid.

De creatie van grote oppervlakten zoete en

brakke estuariene gebieden schept ruimte voor

het estuarium en de estuariene processen.

Toelichting: De Durmevallei is voor een groot deel als Vogelen

Habitatrichtlijngebied aangeduid. Dit project

beantwoordt aan deze doelstellingen en de

hieruit vloeiende verplichtingen.

Dit gebied omvat verschillende natuurreservaten

van vzw Durme en Natuurpunt vzw.

De uitbreiding van het kombergend vermogen

in de Durmevallei biedt een hogere bescherming

tegen overstromingen stroomopwaarts.

35

More magazines by this user
Similar magazines