download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

vliz.be

download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

Buitendijks broedgebied Hooge Springer

Gebied: Westerschelde ten noordoosten van Breskens

Maatregel: ● Een gebied van één tot twee hectare groot

op de Hooge Springer, een zandplaat gelegen

in de Westerschelde tussen Vlissingen

en Breskens, wordt opgehoogd.

Streefbeeld: Deze ingreep versnelt de bestaande, natuurlijke

ontwikkeling van verdere ophoging tot een

zandduin, geschikt als broedgebied voor kustbroedvogels.

Op het hoogste gelegen deel van de nabijgelegen

Hooge Platen broeden jaarlijks al grote

aantallen grote sterns, visdieven, kokmeeuwen

en in kleinere aantallen ook kluten, zwartkopmeeuwen

en de zeldzame dwergsterns. Broeden

op een eiland heeft als groot voordeel de

geringe verstoring door mens en dier (geen

grondpredatie, geen vertrapping door vee).

Deze ontwikkeling van de Hooge Springer betekent

een waardevolle aanvulling op het unieke

broedgebied Hooge Platen.

39

More magazines by this user
Similar magazines