verslag 09.07.2013.pdf - FNV Bouw

fnvbouw.nl

verslag 09.07.2013.pdf - FNV Bouw

Verslag van de vergadering van de samenwerkende FNV Bonden Gooi en Vechtstreek

9 juli 2013.

Aanwezig: Peter Stokkers (vz), Dirk Eggink, Ger Hoogland, Peter van Scherpenseel, Ton Luiting,

Hennie Klomp, Martin Overbeeke, Jelmer Mulder, Janneke van Breukelen, Gerard van Bekkum

Afwezig met kennisgeving:

Afwezig:

Gasten: Hans van den Wijngaard, Jaap Moll

Kopie: Jan Schriefer

Agenda vergadering 3 juli:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van 5 juni 2013

4. Aktie- en besluitenlijst van 5 juni 2013

5. Verslag Kaderdag 20 juni 2013

6. Verslag ledenparlement FNV in beweging

7. Ontwikkelingen werkgroep WMO (Vivium)

8. Ontwikkelingen werkgroep vakbondswerk aan de basis

9. Werkgroep Europa

1. Opening

Peter opent om 19:30 vergadering. Vanwege bezoek aan de gemeenteraad op 3/6 in verband met de

Vivium Zorggroep is de reguliere vergadering van 3 juli verschoven naar dinsdag 9 juli.

2. Mededelingen

Acties rondom Vivium zorggroep worden besproken bij punt 7 en 8. Gasten zijn Hans van den

Wijngaard en Jaap Moll.

3. Verslag 3 juni

In het verslag van 5/6 staat abusievelijk vermeld dat ‘de heer Mulder verzoekt het verslag voortaan

niet meer in Pdf-format te sturen’, dit moet zijn de heer Luiting.

4. Actie- en besluitenlijst 1 mei 2013

Punten 1 en 2 worden geschrapt. Punten 2 t.e.m. 7 en 10 t.e.m. 12 zijn afgehandeld.

Het spreekuur gaat vanaf september naar de Bethlehemkerk. Alle leden worden geïnformeerd over

de adreswijziging. De website en het briefpapier worden aangepast. Actie: Hennie.

Actiepunt 9: een voorbeeld van een oproep voor nieuwe kaderleden van Katja is nog niet ontvangen.

Actie: Hennie stuurt een herinnering aan Katja. We verwachten nog een reactie van Ruud Baars op

onze aanbod voor het opzetten van een vakbondshuis. Actie: Hennie zal een mail sturen aan Ton.

Hennie en Martin hebben op 10/7 een afspraak met ‘FNV Eemland’ over de samenwerking op

regionaal niveau.

1

5. Verslag Kaderdag 20 juni 2013

Peter en Martin doen kort verslag van 3 e Kaderdag FNV Noord-Holland. De algemene indruk was dat

de samenwerkende FNV bonden Gooi en Vechtstreek en de afdeling Amsterdam vooruit lopen in de

samenwerking tussen de diverse bonden. Er waren presentaties en discussies over: ‘branding van de

FNV’ (merk bekendheid), adviesdienst sociale voorzieningen, loopbaanadvies Amsterdam, themaavonden,

vakbondscafe’s en duurzame inzetbaarheid. Op de vergadering op 20 juni viel over de

inrichting van de FNV zelf nog weinig te zeggen.


Verslag van de vergadering van de samenwerkende FNV Bonden Gooi en Vechtstreek

9 juli 2013.

Verslag ledenparlement FNV in beweging

Menno is op vakantie, maar zijn werk in het ledenparlement is goed te volgen via:

http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/branches/technische_groothandel/ledenparlement_tg

h/ en: http://tghledenparlement.wordpress.com/

Er is afgesproken dat Jan Schriefer, senior Beveiliging Tergooi Ziekenhuizen, die namens AbvaKabo in

het ledenparlement zit, een kopie krijgt van de agenda en de verslagen van de vergaderingen van de

samenwerkende FNV bonden G&V.

2

6. Ontwikkelingen werkgroep WMO

7. Vakbondswerk aan de basis

Hans van den Wijngaard spreekt zijn trots en waardering uit voor de acties van de samenwerkende

FNV bonden Gooi en Vechtstreek tegen de Vivium Zorggroep. In het bijzonder gaat zijn dank uit naar

Jelmer Mulder. Hans zegt: “De FNV is duidelijk op de kaart gezet, Gooi en Vechtstreek maakt het

weer waar.” Jelmer heeft ons standpunt vanmorgen helder verwoord. Mevrouw Mariëtte Keijser,

directeur van Vivium, was onder de indruk. Prima werk van Jelmer om deze actie op zo’n korte

termijn te organiseren. Aan zijn oproep om aanwezig te zijn bij de aanbieding van de brief met ons

standpunt aan mevrouw Keijser (zie bijlage 1) hebben 16 leden gehoor gegeven. Een mooie opkomst

en een waardige actie. De actie is opgepikt door RTV-NH en verschillende andere media.

Er is vervolgens een stevige discussie gevoerd over het vervolg op deze actie. Er zijn verschillende

invalshoeken. De arbeidsvoorwaardelijke kant, het traject met de vakbonden en de

ondernemingsraad en het contract openbare aanbesteding met de gemeenten, waarin de FNV

(WMO-groep) in het overleg heeft geparticipeerd. Het arbeidscontract is een zaak tussen de

werknemers en de werkgever. Het traject met de ondernemingsraad en de bonden is door de

werkgever formeel goed gespeeld. De FNV heeft niet meegewerkt aan plannen voor loondumping en

is verder buiten het overleg gebleven over een sociaal plan. De directie heeft er voor gekozen om

zonder het FNV een sociaal plan te sluiten met andere bonden. Ook de OR heeft geen steun gezocht

bij de bonden. Hoe nu verder? Door de vergadering is besloten om aan de gemeenteraden een brief

te sturen met ons standpunt ten aanzien van de uitvoering van het contract met Vivium Zorggroep.

Jelmer maakt een concept en Hennie zorgt dat de brief met ons standpunt bij de griffiers van de

gemeenteraden wordt bezorgd.

Wordt vervolgd.

8. Werkgroep Europa

Peter heeft afspraken gemaakt met Eric-Jan Leeuw (beleidsmedewerker Europa van FNV Bouw). Een

verslag is toegezegd. Peter en Hennie worden uitgenodigd voor een beleidsvergadering om vanuit de

basis ideeën te ontwikkelen m.b.t. Europa en een werkplan te maken.

9. Sluiting

Peter sluit om 21:12 de vergadering

Volgende vergadering: woensdag 7 augustus 2013, 19:30


Verslag van de vergadering van de samenwerkende FNV Bonden Gooi en Vechtstreek

9 juli 2013.

Bijlage 1: Brief aan directie Vivium

Mevrouw Keijser,

Eind juni heeft U een aantal medewerkers per brief verteld dat hun huidige functie

per 1 januari 2014 komt te vervallen.

U biedt ze daarbij 3 mogelijkheden:

3

1. Accepteren dat zij gaan werken in schaal FWG 10

(1 of 2 schalen lager dan de huidige functie)

2. Op zoek naar ander werk (dus ontslag)

3. Zelf ontslag nemen

Alle 3 de opties zijn slecht voor de medewerkers (2 en 3 zijn synoniemen van elkaar) en dus niet

acceptabel voor ons als FNV samenwerkende bonden Gooi en Vechtstreek.

Ten aanzien van het contract voor hulp bij het huishouden, dat u met de gemeenten gesloten heeft,

geldt dat het Max. van FWG 10 niet voldoet aan de contractuele voorwaarden.

De truc die u nu uitvoert om het loon van FWG 10 te verhogen naar het vereiste uurloon van € 10,81

is onacceptabel. Los van het feit dat FWG 10 niet passend is voor de gevraagde functie, handelt u

niet naar de geest van het contract.

Als FNV samenwerkende bonden zullen wij alles uit de kast trekken om deze vorm van beloning

tegen te gaan. Bij het opstellen van het contract hebben wij ons sterk gemaakt voor FWG 15 wat

uiteindelijk op een andere manier met minimum eisen in het contract is vastgelegd.

Vooral uw eis om voor 1 augustus de medewerkers een beslissing te laten nemen is onredelijk gezien

de vakantieperiode die in deze regio deze week al is begonnen. Dit geeft de medewerkers amper de

tijd om in redelijkheid te kunnen reageren op de rigoureuze keus die zij moeten maken.

Ook een in de raad van Hilversum aangenomen motie gaat hierop in.

Het is dus op alle fronten slikken of stikken.

Als FNV samenwerkende bonden gaan wij hier niet mee akkoord en zullen alles in het werk stellen

om dit van tafel te krijgen.

De FNV samenwerkende bonden

Regio Gooi en Vechtstreek. Werkgroep WMO

Peter Stokkers Jelmer Mulder

Hennie Klomp


Verslag van de vergadering van de samenwerkende FNV Bonden Gooi en Vechtstreek

9 juli 2013.

Actiepuntenlijst 5 juni 2013

Nr. Datum

vergadering

8 05.06.13

09.07.13

9 05.06.13

09.07.13

10 05.06.13

09.07.13

4

Actie Toegewezen

Aan

Opmerkingen Datum

gereed

Spreekuur naar Bethlehemkerk na 1/9. Hennie Melden aan leden en op website, aanpassen

briefpapier

Voorbeeld aanbeveling/oproep nieuwe

kaderleden

Brief aan hoofdbestuur (T.Heerts) over pilot

Vakbondshuis G&V in Hilversum

13 09.07.13 Standpunt FNV over Vivium overbrengen aan de

gemeenteraden

Katja>

Hennie

Hennie /

Martin

Jelmer/

Hennie

Voorbeeld toesturen

Hennie stuurt herinnering

Brief is verstuurd en reactie gekregen

Wachten is op reactie van Ruud Baars

Hennie stuurt een reminder

Jelmer maakt concept, Hennie stuurt de brief

aan de griffiers van de raden.


Verslag van de vergadering van de samenwerkende FNV Bonden Gooi en Vechtstreek

9 juli 2013.

BESLUITENLIJST

Datum : 9-7-2013

Nr. Datum Besluit Toelichting Uitvoerder

4 9-7-2013 Spreekuur per 1/9 naar Bethlehemkerk Nu definitief. Adreswijzing doorvoeren op web site,

briefpapier en melding aan de leden

Hennie

5 9-7-2013 Brief naar de griffiers van de

gemeenteraden in het gewest met ons

standpunt m.b.t. het contract met

Vivium

Vervolgactie Jelmer en Hennie

5

More magazines by this user
Similar magazines