31.08.2013 Views

De netwerken van de OR - FNV Bouw

De netwerken van de OR - FNV Bouw

De netwerken van de OR - FNV Bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De netwerken van de OR


De netwerken van de OR

In 2011 hielden FNV Bouw en het onderzoeksinstituut ITS van de

Radboud Universiteit van Nijmegen een onderzoek naar de netwerken

van de OR. Dit onderzoek bestond uit casestudies, een enquête,

studiedagen en debatten om de uitslagen te toetsen en instrumenten

voor de OR om het netwerken te ontwikkelen. Naast het onderzoeks -

verslag, en een boek wat over het onderzoek is uitgegeven, ontstond

het idee om een praktische flyer te maken. Dat is deze brochure

geworden. Aan de hand van een opsomming van de netwerken van de

OR en een overzicht van de tips daarbij kan de OR meteen aan de slag

gaan. Succes ermee.

In deze brochure staat een overzicht van de netwerken van de OR. Het

gaat om de interne- en externe netwerken. Bij de interne contacten en

het interne netwerk van de OR gaat het vooral om drie te

onderscheiden clusters.

A. Contacten met de medewerkers in de uitvoering en contacten met de

leiding daarvan;

B. Contact met stafleden en specifieke (business) functies in de

onderneming;

C. Contact met toezicht op afstand zoals de Raad van Commissarissen.

Bij de externe contacten gaat het om de vakbondsbestuurder, het ORscholingsinstituut,

de adviseur, instellingen en instanties. Op een rij kan

dat alles er als volgt uitzien.

1. Uitvoerend personeel in bedrijfsonderdelen of ploegen

2. Werknemers op kantoor

3. Vakbondskaderleden

4. Arbo-coördinatie

5. Personeelszaken

6. Afdeling financiën

7. ICT en Communicatie

8. Staf commercie

9. Leidinggevenden

10. Het Management

De netwerken van de OR | 1


11. De Hoofddirectie

12. De Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht

13. De Aandeelhouders

14. Vakbondsbestuurders

15. Het OR-scholingsinstituut

16. Adviseurs

17. De kennismensen

18. Instituten

N.B. De benamingen zijn gekozen op grond van wat we bij het project

het meest tegenkwamen. Het kan zijn dat in uw onderneming andere

namen voor de functies of afdelingen voorkomen. Maar daarmee wordt

in praktijk soms hetzelfde bedoeld.

Per netwerk wordt vermeld wat eronder verstaan kan worden. En

waarom het van belang is om als OR met dat netwerk of die speler

samen te werken of contact te hebben. Ook geven we voorbeelden van

wat er te halen is, maar ook wat die speler graag van de OR zou willen

(“halen en brengen”). We sluiten af met tips.

Colofon

FNV Bouw | Postbus 520, 3440 AM Woerden | 088 57 57 000 | fnvbouw.nl | Foto: Martin de

Bouter | Tekst: Niko Manshanden | Vormgeving en opmaak: Studio FNV Bouw | Druk:

Verweij, Mijdrecht | Oplage: 2.000 | december 2012 | order 12220

2 | De netwerken van de OR


Interne netwerken

1. Uitvoerend personeel in bedrijfsonderdelen

of ploegen

Wie?

In sommige landen wordt het begrip “blauwe en witte boorden” nog

gebruikt. Het gaat om werknemers in de productie en op het kantoor.

Voor het uitvoerend personeel op de werkvloer bestaan verschillende

benamingen afhankelijk van de sector. In de bouw: de bouwploeg,

onderhoudsploeg, het schoonmaakteam, de dakdekkers of

wandenstellers.

Waarom?

De groepen van de achterban op de werkvloer zijn belangrijk voor de

OR. Zij ervaren aan den lijve de uitwerking van afspraken, regels en

veranderingen van het bedrijf waarmee de OR bezig is geweest of heeft

ingestemd. Bijvoorbeeld rond arbeidsomstandigheden of een

reorganisatie.

Wat halen en brengen?

De OR gaat gericht naar groepen van de werkvloer toe om input te

vragen. Aan de andere kant geeft de werkvloer signalen over wat er

speelt of hoe een regeling in praktijk uitpakt.

Hoe?

Bouwplaats bezoek, bezoek aan afdelingen, een enquête of het

versturen van e-mails. Gebruik ook de toolboxmeeting of de methode

van bijvoorbeeld de Focusgroep.

Tips

• Mondeling contact werkt beter dan schriftelijk of via email.

De werkvloer wil een luisterend oor.

• Zorg dat de OR zichtbaar is; maak een planning, bijvoorbeeld rond

bouwplaatsbezoek.

De netwerken van de OR | 3


2. Werknemers op kantoor

Wie?

De werknemers op de werkvloer van het kantoor. Daaronder kunnen

vallen de receptie, schoonmaak, secretariaat, administratie,

ondersteuning in de lijn of stafafdelingen, archief, bedrijfsrestaurant,

drukkerij of de postkamer. Maar ook werknemers van de calculatie,

werkvoorbereiding of tekenkamer.

Waarom?

De groepen van de achterban op de werkvloer van het kantoor zijn ook

belangrijk voor de OR. Zij ervaren ook aan den lijve de uitwerking van

afspraken, regels en veranderingen waarmee de OR heeft ingestemd.

Bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden op kantoor of de werktijden.

Wat halen en brengen?

De OR gaat gericht naar groepen van de verschillende afdelingen toe

om input te vragen. En te vertellen waarmee de OR bezig is. Aan de

andere kant geeft de werkvloer signalen daar over wat er speelt of hoe

een regeling in praktijk uitpakt. Werknemers met een specifieke functie

als de calculatie weten misschien meer over hoe projecten lopen en

hoe dat in de pas loopt met de berekeningen.

Hoe?

Bezoek aan afdelingen, gesprek bij de receptie, bij de koffieautomaat,

een enquête of het versturen van e-mails.

Tips

• Mondeling contact werkt beter dan schriftelijk of via email.

De werknemers op de afdelingen willen een luisterend oor.

• Ga naar het werkoverleg van de afdeling.

4 | De netwerken van de OR


3. Vakbondskaderleden

Wie?

Kaderleden van de vakbond, tegenwoordig ook wel vakbondsvrijwilligers

genoemd, zijn ook een netwerk of “speler” in een bedrijf. Zij zijn in de

OR aanwezig maar ook als zelfstandige individuen of groepen actief

voor de bond in het bedrijf. Een bedrijfscontactpersoon bijvoorbeeld

helpt individuele leden of verwijst hen door. Een groep bedrijfskader -

leden maakt onderdeel uit van een Regionale Kadergroep en bespreekt

actuele onderwerpen van het bedrijf of van de sector met de vakbonds -

bestuurders.

Waarom?

Vakbondskaderleden zijn vaak actievere werknemers, informele leiders

en op hoogte van zaken waar de OR mee bezig is. Vaak beschikken

vakbondskaderleden over meer dan gemiddelde informatie over de

sector en de cao. En zij hebben korte lijnen met de vakbond. Daar kan

de OR zijn voordeel mee doen.

Wat halen en brengen?

Vakbondskaderleden zijn geïnteresseerd naar de opvattingen van de OR

over actuele onderwerpen. En zij proberen hun informatie te

verspreiden. De OR kan via hen makkelijker aan informatie komen. En

hun opvattingen mee laten wegen in de meningsvorming van de OR.

Hoe?

Vraag bij een achterbanbijeenkomst expliciet naar de mening van de

vakbondskaderleden. Nodig hen uit in een OR-vergadering om informatie

te geven of een onderwerp toe te lichten. Vooral bij cao-kwesties of voor

de vakbond belangrijke onderwerpen.

Tips

• Nodig vakbondskaderleden bij een actueel onderwerp uit in een ORvergadering.

• Ga als Dagelijks Bestuur (DB) van de OR met een groep kaderleden in

gesprek.

• Breng in kaart tot wie de OR zich het beste kan richten.

De netwerken van de OR | 5


4. Arbo-coördinatie

Wie?

Stafleden met arbozaken in hun portefeuille zijn belangrijk voor de OR.

De namen van deze functionarissen verschillen per bedrijf. Zo gaat het

om de Arbo-coördinator, de KAM-coördinator, de Arbo-functionaris, Arboman,

veiligheidskundige of de preventiemedewerker.

Waarom?

Arbozaken zijn belangrijk voor elke werknemers; de regelingen of

investeringen zijn direct voelbaar en zichtbaar. En over

arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn en arbobeleid

heeft iedereen wel wat te melden.

Wat halen en brengen?

Door met de Arbo-coördinator samen te werken kan de OR direct het

arbobeleid en de praktijk beïnvloeden en samen vormgeven. En

waardevolle tips en ervaringen van de werkvloer doorgeven. De Arbocoördinator

is geïnteresseerd in input uit de OR. Die wil weten wat er

onder de werknemers leeft en of en hoe voorzieningen worden gebruikt.

Hoe?

In veel bedrijven is er regelmatig overleg tussen de VGW-commissie van

de OR en de Arbo-coördinator. Of gaat een OR-lid mee met werkplek

bezoek. Ook kan een OR-lid vaker bij de Arbo-coördinatie langslopen.

Tips

• Loop eens wat vaker bij arbo-coordinator binnen.

• Houd ook tussen de VGW-overleggen contact met elkaar.

• Bevorder via regelmatig (email-) contact de voortgang van het arbobeleid

en de arbo-praktijk.

• Ga vaker werkplek en werkplaatsbezoek organiseren.

6 | De netwerken van de OR


5. Personeelszaken

Wie?

De regelingen rond personeels- en sociaal beleid worden door uiteen -

lopende figuren uitgevoerd, maar gaan vrijwel overal over de afdeling

Personeelszaken. Andere begrippen voor deze speler zijn: Personeel &

Organisatie, Personeelszorg, de personeelsconsulent of de HR-mede -

werker. Officieel is er wel verschil tussen het aannemen van personeel

en HR-beleid. Maar in de praktijk worden de namen door elkaar gebruikt.

Het kan ook zijn dat (bijvoorbeeld bij een kleiner bedrijf) de personeels -

zorg in het takenpakket zit van een directielid of de bedrijfsleider.

Waarom?

Het sociaal- en personeelsbeleid bestaat uit tientallen regelingen die

elke werknemer aangaan. Voor werknemers zijn deze regelingen

belangrijk, maar ook voor het functioneren van de organisatie.

Veranderingen zijn direct merkbaar. Tal van regelingen vallen onder de

cao en/of het instemmingrecht van de OR (artikel 27, WOR).

Wat halen en brengen?

Door met de afdeling Personeelzaken regelmatig contact te houden

komt de OR op de hoogte van mogelijke veranderingen. Ook dienen

nieuwe wet- en regelgeving in personeelsregelingen te worden

geïmplementeerd. Er is veel kennis bij de afdeling P&O. Aan de andere

kant wil deze afdeling graag weten hoe de OR over bepaalde zaken

denkt, bijvoorbeeld over competentiemanagement of beoordelingsgesprekken.

Hoe?

Soms heeft de OR een commissie personeels- of sociaal beleid, die

overlegt met het hoofd Personeelszaken. Of het hoofd P&O zit bij de

overlegvergaderingen. Zorg voor regelmatig contact.

Tips

• Nodig het hoofd P&O uit in een OR-vergadering en laat hem of haar een

onderwerp toelichten.

• Loop vaker bij elkaar naar binnen.

• Vraag gericht en vroegtijdig informatie bij de afdeling Personeelszaken op.

De netwerken van de OR | 7


6. Afdeling financiën

Wie?

Op de afdeling Financiën werken verschillende functionarissen met

diverse benamingen. Zij worden in de bedrijven verschillend genoemd.

Namen die voorkomen zijn: (hoofd-)boekhouder, (hoofd-)administrateur,

controller of stafmedewerker Financiën.

Waarom?

Een belangrijk document voor de OR en het bedrijf is de Jaarrekening.

Die bestaat uit o.a. de winst- en verliesrekening en de balans. Maar

ook de begroting en kwartaalrapportages zijn belangrijk. Hoe het gaat

met de onderneming kunnen medewerkers van de afdeling Financiën

haarfijn uitleggen. Daarom is het van belang contact met deze afdeling

te hebben en regelmatig op de hoogte te worden gehouden.

Wat halen en brengen?

De OR wil vroegtijdig over ontwikkelingen rond kosten en opbrengsten

geïnformeerd worden. En bijsturen waar keuzes ruimtes laten. En zaken

uitgelegd krijgen. De financiële stafmensen willen keuzes van de

onderneming uitleggen en acceptatie door de OR bevorderen. Of

bepaalde plannen rond bezuinigingen in de week leggen. Ook kunnen de

verschillende begrotingsposten onderwerp van gesprek zijn. Waarom

worden die overschreden of niet gebruikt waarvoor het gepland is.

Hoe?

Menig OR heeft een commissie Financiën die, aan de hand van een

vergaderplanner, regelmatig bij elkaar komt. En de OR de conclusies

rond de Jaarrekening, begroting en knelpunten levert. Daarvoor worden

de financiële stukken ook besproken met de controller of het hoofd

boekhouding. Of de gehele OR maakt een vragenlijst die dan weer in

een Overlegvergadering wordt besproken. Ook is het mogelijk om de

verschenen kwartaalcijfers met de controller erbij te bespreken.

8 | De netwerken van de OR


Tips

• Richt een commissie financiën op en zoek daar ook deskundige niet-ORleden

uit het bedrijf bij.

• Laat je scholen over hoe de financiële stukken te lezen. En welke

conclusies je kan trekken.

• Communiceer regelmatig met de afdeling financiën over ontwikkelingen

rond kosten en opbrengsten.

• Ga zorgvuldig met de informatie om.

De netwerken van de OR | 9


7. ICT en communicatie

Wie?

Hierbij gaat het om interne deskundigen van de afdeling ICT, PR of

Communicatie (niet directie of MT-lid). Dat kan een PR-medewerker zijn,

hoofd Communicatie, voorlichter of marketingmedewerker. Van de

afdeling ICT is een systeembeheerder of helpdeskmedewerker voor de

OR interessant.

Waarom?

Wanneer de OR meer gebruik wil maken van internet, websites en

sociale media is ondersteuning door de afdeling ICT geen voor de hand

liggende stap. Maar wel handig. Datzelfde geldt voor de communicatie -

medewerkers. Want hoe zet je welke teksten op welke manier in

bijvoorbeeld de OR-Nieuwsbrief of op de OR-website? Naast de techniek

is het voor de OR ook relevant kennis te nemen van het werk van ICT

en Communicatie en waar zij tegen aanlopen. Aan de andere kant is het

ook nuttig dat zij weten wat de OR is en wil.

Wat halen en brengen?

De afdelingen ICT en Communicatie willen graag helpen, omdat zij zich

wellicht vereerd voelen om ingeschakeld te worden. Aan de andere kant

denken zij zo mee met de vorm en inhoud van berichtgeving van de OR.

Tegelijkertijd hebben zij er invloed op. Het voordeel hiervan is dat de

communicatie vanuit de OR, qua vormgeving, meer in de pas kan lopen

met dat van de onderneming.

Hoe?

Het zou fijn zijn als iemand van ICT of Communicatie ook in de OR zit.

Anders kan het een aparte taak zijn om de OR te ondersteunen. Zorg

wel dat je dit, indien nodig, met de bestuurder bespreekt.

10 | De netwerken van de OR


Tips

• Neem contact op met de systeembeheerder of ICT-medewerker,

medewerker Communicatie en vraag naar ondersteuning. Werk een plan

uit en leg dat, indien nodig, aan de directeur voor.

• Laat berichten vanuit de OR, of de OR-Nieuwsbrief, door de afdeling

Communicatie nalopen op effectiviteit en helderheid. Schrijf wel zelf de

laatste versie.

• Maak een plan voor samenwerking en evalueer dat één keer per jaar.

De netwerken van de OR | 11


8. Staf commercie

Wie?

Bij de staf commercie gaat het om de medewerkers van de afdeling

Verkoop, Inkoop, Onderzoek of Projecten. Directieleden of leden van het

managementteam bedoelen we er niet mee.

Contact met de commerciële mensen van het bedrijf geeft de OR extra

inzicht in de omzet, marktontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Maar

ook in knelpunten waar de medewerkers van deze afdeling mogelijk

tegen aan lopen krijgt de OR inzicht. Al met al belangrijk voor de OR om

de vinger aan de pols te houden. Daarnaast heeft deze afdeling kennis

van de product- en marktontwikkelingen waar de OR wat aan kan

hebben.

Wat halen en brengen?

De OR blijft op de hoogte van de gerealiseerde omzet, kosten,

taakstellingen en budgetten. En je krijgt inzicht in het functioneren van

de afdeling. De medewerkers van de afdeling Verkoop willen ook

gehoord worden. En geven soms tips die via de “gewone” lijn de

beslissers niet bereiken. Of die niet worden opgepakt. Daar kan de OR

iets mee.

Hoe?

De OR kan een bezoek brengen aan het werkoverleg. Of gewoon eens

langs gaan.

Tips

• Nodig iemand van de afdeling Commercie uit in een OR-vergadering.

• Sluit dit van te voren kort met de bestuurder.

• Houd contact, ook via bezoek aan de afdeling of door gesprekken in de

wandelgangen.

12 | De netwerken van de OR


9. Leidinggevenden

Wie?

Onder leidinggevenden kunnen chefs, uitvoerders, projectleiders,

hoofden of middenmanagers worden verstaan. Het gaat niet om het

topmanagement.

Waarom?

Leidinggeven en het managen van werkprocessen is een vak apart. Niet

altijd zijn de leidinggevenden daar goed voor uitgerust. Werknemers

klagen soms over het leidinggeven en wat wel of niet past. Ook zie je

dat zaken, bijvoorbeeld het invoeren van een nieuw systeem van

beoordelingsgesprekken, of resultaatgericht werken, via de leiding wordt

ingevoerd. En hoe dat uitpakt. De leiding geeft aan veel

personeelsonderwerpen handen en voeten.

Wat halen en brengen?

De leidinggevende heeft een visie op het vak, weet wat er speelt en is

bezig met veranderingen. Hij wil ook gehoord worden, en zoekt soms

steun bij de OR. De Ondernemingsraad kan via de leidinggevende

vernemen wat er speelt, hoe het gaat en welke nieuwe onderwerpen er

aan zitten te komen. En wat handige bijsturingen kunnen zijn. Ideeën

kunnen worden meegenomen naar het de Overlegvergadering.

Hoe?

De OR kan een bezoek brengen aan het werkoverleg van de

leidinggevenden. Of gewoon eens bij een chef langs gaan.

Tips

• Nodig iemand van de leiding uit in een OR-vergadering. Of bij een

informeel gesprek met het Dagelijks Bestuur van de OR.

• Laat een OR-lid, of een OR-commissie het onderwerp leidinggeven

oppakken, uitwerken en bewaken. Het blijft een actueel onderwerp.

• Houd contact, desnoods via bezoek aan de chef zelf.

• Loop ook eens vaker bij de leidinggevenden langs en maak een praatje.

De netwerken van de OR | 13


10. Het Management

Wie?

Onder het Management verstaan we de adjunct-directeuren of leden van

het managementteam (MT). Het is de groep managers die rechtstreeks

onder de hoofddirectie vallen. Soms ook met de titel van directeur van

een divisie van de onderneming of een grote afdeling. Bijvoorbeeld de

directeur van de afdeling Vastgoed of Wonen bij een woningcorporatie.

Die is geen algemeen directeur.

Waarom?

In het managementteam worden hoofdzaken van beleid en de

belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten besproken. Ook heeft het

management zicht op wat er gebeurt en heeft daar een mening over en

stuurt bij.

Wat halen en brengen?

Voor de OR is contact met en informatie van het management van

belang. Aan de andere kant kan het management opvattingen,

meningen of oplossingen bij de OR in de week leggen, voordat het tot

een voorgenomen besluit komt. Of om te horen wat er van een

ingevoerde verandering in het bedrijf terechtkomt.

Hoe?

De OR kan afspreken om één (of twee) keer per jaar in het MT de gang

van zaken te bespreken. Of iemand van het MT in een OR-vergadering

uitnodigen.

Tips

• Nodig vaker een manager uit in een OR-vergadering. Laat het Dagelijks

Bestuur van de OR informeel contact met de managers onderhouden.

• Neem bij een actueel onderwerp contact op met het MT.

• Werk aan een goede relatie met het MT.

• Loop eens vaker langs en maak een praatje.

• Werk aan een goede dialoog met het management.

14 | De netwerken van de OR


11. De Hoofddirectie

Wie?

De Hoofddirectie is de algemeen directeur met andere topdirecteuren of

de Raad van Bestuur van een concern. Of de tweehoofdige leiding /

directeur-eigenaren van bijvoorbeeld een schildersbedrijf. Eén daarvan

is de overlegpartner van de OR en de bestuurder in de zin van de Wet

op de Ondernemingsraden.

Waarom?

Naast contacten in de Overlegvergadering met de bestuurder is het

zaak om contact te hebben met de hele hoofddirectie. Niet alleen in de

officiële vergaderingen maar ook informeel, en in de wandelgangen, is

contact en overleg van belang. Dan hoor je meer. De OR kan feed back

en zijn mening geven en zo voorgenomen besluiten vroegtijdig

beïnvloeden.

Hoe?

Dat kan in de Overlegvergadering maar ook tijdens de gesprekken daarbuiten,

in de directiekamer, op recepties of bij personeelsbijeenkomsten.

Directeuren zijn net mensen.

Wat halen en brengen?

Aan de ene kant heeft de Hoofddirectie opvattingen over waar het met de

onderneming naar toe moet. En hoe men dat wil bereiken. Aan de andere

kant hebben zij zo hun zorgen en zien zij de zwakke kanten van de

organisatie en het personeel. En de kansen en bedreigingen op de markt.

Allemaal zaken die de directie ook met de OR zou kunnen of willen delen.

De hoofddirectie wil graag horen wat de OR ervan vindt. Of er aanvullende

tips zijn of wat de directie in het Overleg te horen gaat krijgen.

Tips

Bouw ook contact op naast de Overlegvergadering.

• Voer ook informeel overleg, maar doe dat zoveel mogelijk met twee ORleden.

Niet in je eentje.

• Organiseer soms inhoudelijke besprekingen met het hele directieteam,

bijvoorbeeld over actueel onderwerpen (“met de benen op tafel”, “heidagen”,

etc.).

De netwerken van de OR | 15


12. De Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht

Wie?

Bij een grotere onderneming, structuurvennootschap of woningcorporatie

is er voor het toezicht vaak een Raad van Commissarissen

(RvC), of een Raad van Toezicht (RvT). Het bestuur van de vennootschap

heeft voor belangrijke besluiten toestemming van de Raad van

Commissarissen nodig. Dit om te zorgen dat besluiten de onderneming

niet in gevaar brengen en dat het conform het meerjarenbeleid is, en

dat men zich houdt aan wet- en regelgeving.

Waarom?

Voor belangrijke besluiten moet de Hoofddirectie c.q. bestuurder naar

de RvC/RvT. Dat kan gaan om een reorganisatie, een belangrijke

investering of de goedkeuring van beleidsstukken en financiële

rapporten. De OR heeft een aantal bevoegdheden op dit gebied, onder

andere het voordrachtsrecht maar ook het overlegrecht. Toezicht is

belangrijk en in de media verschijnen genoeg berichten dat dit soms

tekort schiet.

Wat halen en brengen?

Praktisch is het van belang om te weten hoe de RvC tegen ontwikkelingen

en voorgenomen besluiten aankijkt. Anderzijds wil de RvC weten

hoe de OR zaken beoordeelt. De OR kan informatie brengen over hoe

het werk echt loopt op de bouwplaats, de fabriek en het kantoor.

Hoe?

Nodig de RvC uit in het artikel 24-overleg (WOR). De RvC heeft

verschijnplicht. Maak kennis met de gehele RvC/RvT en maak

werkafspraken.

Tips

Bouw een langdurige relatie op; spreek de RvC ook zonder dat de

directeur-bestuurder erbij is.

• Gebruik je bevoegdheden uit de WOR en het Burgerlijk Wetboek.

• Kijk niet tegen een commissaris op; maak gewoon een afspraak voor

een gesprek, desnoods bij hen thuis.

16 | De netwerken van de OR


13. De aandeelhouders

Wie?

Menig bedrijf in de bouwnijverheid is een BV en heeft dus aandeelhouders.

Dat kan de directeur-eigenaar zijn, meerdere directeuren maar

ook familieleden dichtbij of op afstand, externe partijen of via de beurs.

In sommige gevallen hebben werknemers enkele aandelen, een

investeringsmaatschappij of de moeder(-holding). Er zijn verschillende

constructies mogelijk.

Waarom?

Aandeelhouders hebben invloed en zeggenschap over de onderneming.

Zij hebben ook een aantal taken via het Burgerlijk Wetboek. Voor

sommige besluiten moet de directeur-bestuurder naar de aandeelhouders

toe voor akkoord.

Wat halen en brengen?

De OR heeft spreekrecht op de vergadering van aandeelhouders,

afhankelijk van de constructie van de onderneming en de regels die

gelden. De wet verbiedt niet om ook informeel contact te houden. Bij

belangrijke ontwikkelingen, besluiten of een reorganisatie nemen de

aandeelhouders feitelijk de beslissing. Die komt daarna als adviesaanvraag

bij de OR. Voor de OR is het van belang om te horen hoe de

eigenaren tegen ontwikkelingen en maatregelen aankijken. Voor de

eigenaren is de visie van de OR interessant en horen ze van de OR wat

er op de werkvloer leeft. Want levert een gekozen maatregel straks wel

op wat vooraf is bedacht?

Hoe?

Breng in kaart wie de aandeelhouders zijn en neem, waar mogelijk,

contact met ze op. Zoek uit wat de rechten van de OR zijn op het

gebied van de aandeelhouders en werk dat uit.

Tips

Bouw contact op met de aandeelhouders.

• Stel in de OR noodzaak, doelen, aanpak en bespreekpunten vast.

• Laat je niet ondersneeuwen.

De netwerken van de OR | 17


Externe netwerken

14. Vakbondsbestuurders

Wie?

Op het snijvlak van bedrijf en daarbuiten zit ook de (regio-)bestuurder

van de vakbond. De regiobestuurder heeft bedrijven in desbetreffende

regio in portefeuille. En is de contactpersoon voor de vakbond. Al dan

niet via cao-bepalingen vinden er gesprekken plaats met de directie. Bij

het zogenoemde werkgelegenheidsoverleg in het bedrijf (vaak één keer

per jaar) bezoekt menig regiobestuurder ook de OR, vooraf of erna. Ook

is via de cao en wetgeving geregeld dat, bijvoorbeeld bij reorganisaties

of een fusie, er verplicht overleg is met de vakbond.

Wat halen en brengen?

De regiobestuurder is ook via de OR benieuwd wat er in het bedrijf,

onder het personeel of in het concern speelt. Aan de andere kant wil de

OR weten wat het overleg met de directeur-bestuurder heeft opgeleverd

en wil de OR beïnvloeden wat daar besproken wordt. Ook wil de OR

informatie over wat er in de sector of bedrijfstak speelt, hoe de vakbond

daar naar kijkt en welke acties, al dan niet via de cao, worden

ondernomen. Ook sluiten de vakbonden de cao af en weten zij waarom

regelingen zodanig in elkaar zitten en hoe die uitgelegd dienen te

worden.

Hoe?

Nodig de regiobestuurder uit in een OR-vergadering. Bouw een

langdurige relatie op en zorg dat vakbondsinformatie regelmatig naar de

OR komt. Ga soms met een kleine delegatie van de OR, voor informatie

en advies, naar het vakbondskantoor toe.

18 | De netwerken van de OR


Tips:

De vakbond heeft een schat aan informatie; gebruik dat. Kijk ook op

hun websites.

• In het Overleg, bijvoorbeeld bij reorganisatie, of een onderdeel van

personeelsbeleid, kan de vakbondsbestuurder ook invloed uitoefenen

om de doelen te bereiken.

• Stem werkzaamheden op elkaar af.

• Het is nuttig één (of twee) keer per jaar overleg met de vakbonds -

bestuurder in de jaaragenda van de OR in te plannen.

De netwerken van de OR | 19


15. Het OR-scholingsinstituut

Wie?

In Nederland zijn OR-scholingsinstituten waar veel OR-en op cursus

gaan. Deze instituten zijn gekwalificeerd, gecertificeerd en landelijk

erkend. Er zijn grote- en kleine instituten, of formaten in het midden, al

dan niet gelieerd aan een vakbond, adviesbureau of geheel zelfstandig.

Bij het OR-scholingsinstituut heeft men jarenlange ervaring met het

trainen, scholen en begeleiden van de OR en is de opleider vaak een

vast contactpersoon voor de OR.

Wat halen en brengen?

De OR volgt scholing en vorming en krijgt begeleiding. En is daarna wat

meer mans. Naast het belang van omzet voor het OR-scholingsinstituut

is het werken aan gezonde arbeidsverhoudingen een doelstelling. Ook

krijgt de opleider kennis van de sector en het bedrijf via de cursus en

bouwt hij aan zijn netwerken en sectorkennis.

Hoe?

Veel OR-en plannen aan het begin van een zittingsperiode (of zittingsjaar)

hun cursussen of maken een meerjarenscholingsplan. Zo’n

scholingsplan kan bestaan uit cursussen en losse scholingsbijeenkomsten.

Bekend is de maatwerkcursus voor de gehele OR en

themacursussen voor de OR-commissies (bijvoorbeeld over arbo,

personeelsbeleid of financiën). Of individuele OR-leden gaan naar

cursussen voor beginnende OR-leden en de voorzitter en secretaris naar

een cursus leidinggeven aan de OR. Of een studiedag. En er is meer.

Tips

• Plan en organiseer vroegtijdig de OR-scholing. Ideaal is een meerjarenscholingsplan.

• Laat je regelmatig scholen.

• Bij actuele ontwikkelingen in het bedrijf: organiseer snel een “dag op de

hei” over bijvoorbeeld reorganisatie en het adviesrecht, voordat de OR

de adviesaanvraag krijgt.

• Adviseer de directie of de bestuurder of MT-leden ook een keer scholing

over medezeggenschap te volgen.

• Of ga samen met de bestuurder of MT-leden naar een OR-dag.

20 | De netwerken van de OR


16. Adviseurs

Wie?

In Nederland zijn drie groepen adviesbureau’s. De hele groten die vaak

door concerns worden ingehuurd, de middelgroten en de kleinen. Ook

zijn er zelfstandig gevestigde adviseurs al dan niet voortkomend uit ORscholingsinstituten

of adviesbureau’s. De tarieven lopen uiteen. De

meeste adviesbureau’s zijn gespecialiseerd, in een onderwerp of in een

sector, zodat de OR bij een actueel onderwerp snel een schifting kan

maken. Ook zijn er adviesbureau’s die meer ervaring met medezeggenschap

hebben of alleen voor de OR werken.

Waarom?

De OR heeft vaak deskundigheid nodig bij actuele onderwerpen in de

onderneming. Voor een deel verzamelt de OR die zelf en aan de andere

kant wordt die ingehuurd. Niet alles is zelf te doen. Tijdgebrek speelt

ook een rol.

Hoe?

Aan het begin van een zittingsperiode kan de OR adviseurs selecteren

die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. In de praktijk wordt

een adviseur vaak pas ingeschakeld als er een belangrijke adviesaanvraag

ligt. Dan staat, zowel de OR als de adviseur, op achterstand

en moet nog meer werk worden verzet dan nodig. Een vaste adviseur

die ingewerkt is en kennis heeft gemaakt met de bestuurder levert

tijdwinst in het adviesproces op.

Tips

• Organiseer en contracteer aan het begin van de zittingsperiode de ORadviseur.

• Vraag ook andere OR-en naar ervaringen met adviseurs en advies -

bureau’s.

• Maak vooraf afspraken over inzet en kosten van de adviseur van de

bestuurder. Hanteer de spelregels van de WOR goed.

De netwerken van de OR | 21


17. De kennismensen

Wie?

De kennismensen zijn te vinden op de Universiteiten, Hogescholen of

onderzoekscentra. Een onderzoeker, een hoogleraar, studenten, adviseur

of AIO’s (assistent in opleiding, bezig met promotie) kunnen relevante

kennis hebben voor de OR.

Waarom?

Verstand van zaken is voor de OR onontbeerlijk. Daarom zoeken veel

OR-leden informatie tegenwoordig op internet; daar lijk je alles te

kunnen vinden. Toch moet je voor gerichte kennis vaak uitgebreid

zoeken. Op de Universiteit of Hogeschool is men vaak al langer bezig

met de onderwerpen die de OR aangaan. Er is al veel uitgezocht.

Bijvoorbeeld over fusies, privatisering, effect van uitbesteding,

flexibilisering, pensioenen, marktwerking, arbozaken en HR-thema’s.

Wat halen en brengen?

De OR kan informatie over tal van onderwerpen bij de kennismensen

halen. Onderzoekers willen graag toegang tot de praktijk.

Hoe?

Bekijk websites van Universiteiten, Hogescholen en instellingen. Zoek

uit waar onderzoeksopdrachten over lopen of zijn uitgevoerd. Bel hen op

of stuur een mail. Nodig hen uit in de OR-vergadering.

Tips

• Kijk niet op tegen hooggeleerde heren en dames.

• Laat hen in gewone woorden uitleggen waar zij mee bezig zijn.

• Geef ook aan wat de OR hen te bieden kan hebben.

22 | De netwerken van de OR


18. Instituten

Wie?

In de samenleving zijn tal van instituten, op landelijk niveau of op

bedrijfstakniveau. Landelijk gaat het bijvoorbeeld om de Arbeidsinspectie

(heet nu Inspectie SZW), het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, de SER, de Bedrijfscommissie, advocatenkantoren

gericht op medezeggenschap, de Ondernemingskamer, Bureau

Beroepsziekten FNV, TNO, diverse instellingen voor Arbo-onderwerpen,

sociale zekerheidsinstellingen en pensioenfondsen.

Voor de bouwnijverheid zijn er bijvoorbeeld het Economisch Instituut

Bouwnijverheid (EIB), de Stichting Arbouw, Aboma, opleidings- ,

scholings- en werkgelegenheidsfondsen en instellingen voor de sectoren

als Fundeon voor de bouw en FLOW voor de woningcorporaties.

Waarom?

Bij de instituten is een schat aan kennis en informatie over tal van

onderwerpen. Daar kan de OR zijn voordeel mee doen.

Hoe?

In eerste instantie kun je op de websites van de instituten goed

terecht. Daar is al veel te vinden. Ook kun je telefonisch inlichtingen

opvragen of deskundigen uitnodigen. Raadzaam is ook om een

abonnement te nemen op nieuwsbrieven van dergelijke instituten.

Tips

• Verzamel kennis en informatie via de websites van de instituten. Dan

hoeft de OR het wiel niet opnieuw uit te vinden.

• Schroom niet om deskundigen bij de instituten te bellen of in de OR uit

te nodigen.

• Maak een keuze; laat je niet bedelven onder informatie en verzamel

alleen dat wat je nodig hebt.

De netwerken van de OR | 23


19. Algemene tips

Algemene tips om tot een netwerk-OR te komen

• Agendeer het onderwerp de netwerken van de OR voor een ORvergadering,

of op een cursus, en bereidt dat voor.

• Maak een plan van aanpak.

• Communiceer daarover met de bestuurder.

• Maak afspraken met de bestuurder over het “netwerkenvan de OR.

• Maak een lijst met netwerken die van belang zijn voor de OR en de

onderneming.

• Verzamel namen en telefoonnummers en vergaderschema’s van

afdelingsoverleggen.

• Verdeel de netwerken (spelers, contacten) zoveel mogelijk over de

gehele OR en de OR-commissies. Laat dat niet alleen over aan het

Dagelijks Bestuur van de OR.

• Stel vast met welke netwerken je wat wilt, waarom en hoe.

Algemene tips om goed gebruik te maken van de netwerken

• Train het netwerken in de OR-cursus en in de praktijk. Zowel de

vaardigheden als de inhoud.

• Laat je begeleiden.

• Doe ervaring op met het netwerken in en buiten de organisatie.

• Verzamel tips en literatuur over het netwerken.

• Evalueer het netwerken van de OR en stel dat bij.

• Betrek het onderwerp “de netwerken van de OR” ook bij de overdracht

naar een nieuwe OR bij OR-verkiezingen.

• Koppel resultaten terug naar de achterban, ook al is het resultaat niet

altijd naar verwachting.

• Let op wie er de heersende mening binnen een ploeg of afdeling

bepaalt.

• Ga aan de slag.

24 | De netwerken van de OR


fnvbouw.nl

FNV Bouw

Postbus 520

3440 AM Woerden

0900 368 26 89

FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra,

FNV Meubel & Hout, FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!