31.08.2013 Views

Werken met kwartsstof - FNV Bouw

Werken met kwartsstof - FNV Bouw

Werken met kwartsstof - FNV Bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>FNV</strong> BOUW BESTAAT UIT <strong>FNV</strong> BOUW & INFRA, <strong>FNV</strong> AFBOUW EN ONDERHOUD, <strong>FNV</strong> MEUBEL & HOUT EN <strong>FNV</strong> WOONDIENSTEN<br />

ARBOWIJZER 4<br />

<strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts<br />

Kwarts of kwatsch?<br />

Stof zijt gij...<br />

‘De één werpt stof op, de ander krijgt het in het oog’, aldus een<br />

oud Chinees spreekwoord. En nog zo’n spreekwoordelijke waarheid:<br />

‘Het is onmogelijk stof te doen opwaaien zonder dat enkele lieden<br />

hoesten’.<br />

Stof is niet gezond. Maar sommige soorten stof zijn ronduit onge zond.<br />

Steenstof bijvoorbeeld. Met name vanwege de kwarts die er in zit.<br />

Kwarts komt van nature voor in veel soorten gesteenten. Sinds jaar<br />

en dag is bekend dat het inademen van kwartshoudend stof gezond -<br />

heidsproblemen veroorzaakt. Stoflongen zijn daarvan het bekendste<br />

voorbeeld. Maar sinds enige tijd staat kwarts ook op de internationale<br />

lijst van kankerverwekkende stoffen. Reden genoeg dus om de stof -<br />

blootstelling zo laag mogelijk te houden.<br />

><br />

><br />

><br />

><br />

><br />

><br />

><br />

Steen. De bouw kan niet zonder. Het<br />

is dan ook duurzaam en degelijk. Dus<br />

werken duizenden bouwvakkers <strong>met</strong><br />

steen of steenachtige materialen. Bij<br />

dat werk komt bijna altijd stof vrij. In<br />

steenstof zit dikwijls het kankerver -<br />

wekkende bestanddeel kwarts. Wat<br />

zijn de risico’s en hoe hou je ze zo<br />

klein mogelijk? Achter gronden en<br />

tips & trucs op een rij.<br />

Herziene 2e uitgave,<br />

april 2009<br />

Inhoudsopgave<br />

Stof zijt gij... .......................................... 1<br />

Wat is <strong>kwartsstof</strong> ................................ 2<br />

Piepen en hijgen .................................. 3<br />

Wat zegt de wet? ................................ 7<br />

Tips & trucs om<br />

<strong>kwartsstof</strong> te weren ........................... 8<br />

Meer weten? ....................................... 11<br />

Nuttige adressen .............................. 12<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-1<br />

09099


Wat is <strong>kwartsstof</strong>?<br />

Een groot deel van de aardkorst, gesteenten en rotsen bestaat uit<br />

zogenaamde ‘silicaten’. Dat zijn verbindingen waarin silicium<br />

voorkomt. Het voor de gezondheid meest schadelijke silicaat is<br />

kristallijn kwarts. Het komt voor in grondstoffen die in de bouw veel<br />

worden gebruikt. Het zit bijvoorbeeld in betonsteen, cellenbeton,<br />

(kalk)zandsteen, <strong>met</strong>selstenen en tegels (zie kader). Dat het er in<br />

zit is geen probleem, want op zich zijn kwartshoudende materialen<br />

niet schadelijk. Maar de bewerking ervan wel. Want daarbij komt<br />

kwartsbevattend steenstof vrij. De kleine stofdeeltjes verspreiden<br />

zich door de lucht en kunnen door inademing diep in de longen<br />

doordringen. En daar kan het kwartsbevattend stof schade<br />

aanrichten.<br />

Kwarts gewogen<br />

<strong>Bouw</strong>materialen worden ‘kwartshoudend’ genoemd bij een kwartsgehalte van meer dan 1.5% op<br />

gewichtsbasis. Een aantal veel voorkomende kwartshoudende bouwmaterialen op een rij.<br />

Materiaal gewichtspercentage kwarts<br />

Zandsteen 50 - 90%<br />

Kalkzandsteen 30 - 83%<br />

Cellenbeton 12 - 44%<br />

Betonsteen 25 - 40%<br />

Beton 20 - 30%<br />

Baksteen 10 - 25%<br />

Gips 0 - 3,5%<br />

Beton, cellenbeton, <strong>met</strong>selbaksteen, kalkzandsteen en diverse soorten natuursteen (kwartsiet,<br />

verschillende soorten graniet, leisteen) zijn voorbeelden van materialen <strong>met</strong> een hoog kwartsgehalte.<br />

Veel gebruikte materialen <strong>met</strong> een laag kwartsgehalte zijn gips(blokken), cement (het zand/cement<br />

mengsel bevat wel kwarts), marmer en basalt.<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-2


Piepen en hijgen<br />

Inademen van stof is nooit gezond. Of dat nou huisstof, houtstof of<br />

steenstof is. Als je regelmatig in een stoffige omgeving werkt, kun<br />

je last krijgen van niesbuien, benauwdheid en andere ademhalings -<br />

problemen. Kwartsstof is een kankerverwekkende stof. In Nederland<br />

zijn er grenswaarden voor gevaarlijke stoffen die op gezondheids -<br />

kundig niveau moeten worden bepaald. Voor de groep kankerver -<br />

wekkende stoffen bestaan er zogenaamde MAC-waarden. Omdat bij<br />

deze stoffen in principe elke hoeveelheid kanker kan veroorzaken,<br />

is een scherpe grenswaarde niet te stellen. De MAC is dus de<br />

waarde, waarbij het risico op kanker enorm klein is, zo klein dat het<br />

verwaarloosbaar is. Bij <strong>kwartsstof</strong> mag er een maximale hoeveelheid<br />

stof in de werklucht aanwezig zijn. De hoogte van de grens- en<br />

MAC-waarden is daarbij afhankelijk van de gezondheidsschade die<br />

het kan veroorzaken. Hoe ernstiger de gevolgen, hoe lager de MAC<br />

of grenswaarde. Kwarts kan alleen tot gezondheidsproblemen<br />

leiden als het doordringt tot in de kleinste luchtwegen. Alleen de<br />

kleinste (respirabele) kwartsdeeltjes zijn daarom gevaarlijk.<br />

Kwartsstof is heel fijn stof, dat niet of nauwelijks te zien is. Voor<br />

kristallijn <strong>kwartsstof</strong> bestaat een aparte MAC-waarde omdat het<br />

silicose en longkanker kan veroorzaken (zie kader).<br />

Silicose<br />

Inademing van kristallijn kwarts kan longfibrose veroorzaken. Beter<br />

bekend onder de naam silicose of ‘stoflong’. Het longweefsel wordt<br />

star doordat er bindweefselvorming optreedt. Een aandoening die<br />

vooral bij mijnwerkers veel voorkomt. Maar helaas komt het ook<br />

onder bouwvakkers voor.<br />

Silicose ontstaat meestal geleidelijk, na langdurige blootstelling<br />

(tientallen jaren) aan <strong>kwartsstof</strong>. Het verraderlijke is dat de meeste<br />

mensen in eerste instantie niet zoveel merken, maar er pas op<br />

latere leeftijd echt last van krijgen. De klachten beginnen <strong>met</strong><br />

hoesten, kortademigheid, benauwdheid, hijgen en pijn op de borst.<br />

Als de blootstelling aan stof stopt, kunnen de klachten verminderen.<br />

Maar de longen zijn dan al wel onherstelbaar beschadigd. Als de<br />

stofblootstelling aanhoudt, verergeren de klachten. De kortademig -<br />

heid kan zo erg worden dat na verloop van tijd zelfs normaal<br />

traplopen niet meer mogelijk is. In dit stadium zijn de klachten<br />

onomkeerbaar, zelfs als de blootstelling stopt. Hoe meer stof er<br />

ingeademd wordt, hoe meer schade er ontstaat en die schade is<br />

niet meer te herstellen.<br />

Naast deze langzame ontwikkeling van de ziekte, kan silicose ook<br />

sneller ontstaan. Namelijk na inademing van erg hoge concentraties<br />

<strong>kwartsstof</strong>. De ziekte openbaart zich dan meestal 1 tot 5 jaar na de<br />

MAC voor <strong>kwartsstof</strong><br />

MAC-waarden (Maximale Aanvaarde<br />

Concentratie) geven aan hoeveel er<br />

van een stof in de werklucht aanwezig<br />

mag zijn. De kans op gezondheids -<br />

schade is zo klein dat je nauwelijks<br />

nog van een risico kunt spreken,<br />

veelal een miljoenste kans. Zelfs bij<br />

levenslange blootstelling kun je er<br />

dus vanuit gaan dat het veilig is. De<br />

wettelijke grenswaarde voor bloot -<br />

stelling aan kwarts is 0.075 mg/m 3<br />

gerekend over 8 uur. Deze norm<br />

biedt volgens deskundigen voldoende<br />

waarborg tegen het ontstaan van<br />

silicose. Longkanker kan bij die<br />

kwarts concentraties dan ook niet<br />

ontstaan.<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-3


lootstelling en is dodelijk. Iemand die lijdt aan silicose is<br />

gevoeliger voor andere longaandoeningen zoals bijvoorbeeld TBC.<br />

Kanker<br />

Kwartsstof kan longkanker veroorzaken. Dat staat sinds enige tijd<br />

vast. Dit komt door langdurige irritatie van het longweefsel door<br />

inademing van te hoge concentraties kristallijn kwarts. Dat is<br />

slecht nieuws. Maar het goede nieuws is, dat blootstelling onder<br />

een bepaalde concentratiegrens niet tot kanker kan leiden. Dat is<br />

de conclusie van het IARC (internationaal kankeronderzoeks centrum)<br />

en de Gezondheidsraad. Als de blootstelling de MAC-waarde voor<br />

<strong>kwartsstof</strong> niet overschrijdt zullen silicose en longkanker niet<br />

optreden. Goede stofbeperkende maatregelen moeten de hoeveel -<br />

heid <strong>kwartsstof</strong> op een veilig niveau houden.<br />

Risicogroepen<br />

Kwarts komt alleen vrij bij het bewerken van steenachtige materialen.<br />

Met name bij het werken in slecht geventileerde binnenruimte kan de<br />

concentratie <strong>kwartsstof</strong> hoog oplopen. Daarnaast zijn de samen -<br />

stelling en de aard van het materiaal van invloed op het vrijkomen van<br />

<strong>kwartsstof</strong>. Bij het mechanisch bewerken van harde materialen komt<br />

bijvoorbeeld meer schadelijk stof vrij dan bij het bewerken van zachte<br />

materialen. Vooral bij het boren, frezen, hakken, schuren/slijpen,<br />

stralen/boucharderen en zagen ontstaat veel <strong>kwartsstof</strong>. De norm<br />

wordt daarbij fors overschreden (zie kader). Dat is een bedreiging voor<br />

de bewerker, maar ook voor anderen die in dezelfde ruimte werken. Of<br />

voor degenen die de ruimte schoonmaken. Asfaltfrezers, betonboorders,<br />

blokkenstellers ruwbouw, koppen snellers, slopers, sleuvenhakkers,<br />

kabel- en buizenleggers, terrazzowerkers, tegel zet ters, vloeren leggers,<br />

voegers en wand- en plafondmonteurs hebben dagelijks <strong>met</strong> kwarts -<br />

stof te maken. Maar ook straatmakers lopen risico; bijvoorbeeld bij<br />

het op maat maken van trottoirbanden, stenen en tegels.<br />

Het risico op gezondheidsschade door kwarts is afhankelijk van de<br />

kwartsconcentratie in de werklucht en de duur van de blootstelling.<br />

Hoe langer en hoger je wordt blootgesteld, hoe meer van het<br />

schadelijke stof je inademt. Daarnaast is de kans op schade<br />

afhankelijk van de gezondheid en individuele gevoeligheid voor stof en<br />

van de zwaarte van het werk. Tijdens zwaar werk adem je sneller en<br />

dieper, waardoor je meer lucht (en dus stof) binnenkrijgt. De hoogte<br />

van de concentratie <strong>kwartsstof</strong> in de werklucht is afhankelijk van:<br />

Het kwartsgehalte van het bewerkte materiaal. Met name producten<br />

waarin veel zand is verwerkt, bevatten een hoog gehalte kwarts.<br />

De wijze van be- of verwerken.<br />

De aard van de werkplek (buiten, binnen, grote of kleine ruimte).<br />

De mate van ventilatie of afzuiging.<br />

Door maatregelen op deze punten is de kans op gezondheids -<br />

schade te beperken.<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-4


Kwarts ge<strong>met</strong>en<br />

Hoeveel kwarts komt er bij de verschillende bewerkingen van steenachtig materiaal in de<br />

inademingslucht? En hoe effectief zijn maatregelen? Een overzicht.<br />

Activiteit Kwartsstof in de lucht Afname door maatregel<br />

(mg/m 3) (%)<br />

Zagen tot ca. 15<br />

- zagen <strong>met</strong> watertoevoer > 95%<br />

- zagen <strong>met</strong> afzuiging 75% - 95%<br />

Frezen (sleuven) tot ca. 15<br />

- frezen <strong>met</strong> afzuiging 75% - 95%<br />

Frezen (vlakken) tot ca. 15<br />

- frezen <strong>met</strong> afzuiging > 95%<br />

- werpstralen (blastrac) > 95%<br />

Boren tot ca. 2.5<br />

- boren <strong>met</strong> watertoevoer > 95%<br />

- boren <strong>met</strong> afzuiging 50% - 90%<br />

Slijpen van voegen tot ca. 8.5<br />

- <strong>met</strong> afzuiging > 95%<br />

- <strong>met</strong> watertoevoer > 95%<br />

Schuren/slijpen van vlakken tot ca. 15<br />

- <strong>met</strong> watertoevoer > 95%<br />

- <strong>met</strong> afzuiging 75% - 95%<br />

Hakken (buiten) tot ca. 3<br />

- hogedruk waterstralen > 95%<br />

- kraken (heipalen) > 95%<br />

- hakken <strong>met</strong> afzuiging 50% - 90%<br />

Hakken (binnen of op afgeschermde steiger) tot ca. 15<br />

- hogedruk waterstralen > 95%<br />

- hakken <strong>met</strong> afzuiging 50% - 90%<br />

- hakapparatuur op bobcat 30% - 70%<br />

Gritstralen/zandstralen tot ca. 15<br />

- hogedruk waterstralen > 95%<br />

- zuigkopstralen > 95%<br />

- werpstralen (vloeren) > 95%<br />

- nevenstralen + grit 95%<br />

- stralen <strong>met</strong> water + zand/grit 50% - 80%<br />

Puinruimen rond 1.5<br />

- in cabine <strong>met</strong> toevoer van lucht via stoffilter > 95%<br />

- puinruimen (na natsproeien) 0% - 80%<br />

Aanbrengen spuitbeton rond 0.5<br />

Vegen tot ca. 1<br />

- zuigen > 80%<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-5


Let op je lijf<br />

Veel werknemers in de bouw hebben last van stof: 11% van de medewerkers op de bouwplaats zegt<br />

last te hebben van kortademigheid (Stichting Arbouw, 2007). Het percentage mensen dat blootgesteld<br />

wordt aan stof (niet alleen steenstof) is zelfs nog fors hoger. Welke beroepen hebben last van stof?<br />

Beroepen stof % kortademig %<br />

Betonwerker 57 15<br />

Blokkensteller 48 12<br />

Dakdekker 68 11<br />

Grondwerker 39 12<br />

Heier 39 12<br />

Kabel- en buizenlegger 28 17<br />

Machinaal houtbewerker 61 8<br />

Machinist grond-, weg- en waterbouw 35 10<br />

Metaalbewerker 58 12<br />

Metselaar 58 9<br />

Monteur afbouw 63 13<br />

Natuursteenbewerker 61 16<br />

Opperman 47 13<br />

Constructieschilder 67 21<br />

Steigerbouwer 53 20<br />

Straatmaker 51 13<br />

Stukadoor 74 15<br />

Tegelzetter 81 15<br />

Timmerman 56 10<br />

Voeger 64 16<br />

Wegenbouwer 36 9<br />

Maatregelen op maat<br />

Er zijn veel beroepen in de bouw waarbij <strong>kwartsstof</strong> een probleem<br />

is. Deze Arbowijzer geeft algemene tips & trucs om de blootstelling<br />

te beperken. Gedetailleerde maatregelen per beroepsgroep treft u<br />

in folders van de Stichting Arbouw onder andere over de: voeger,<br />

<strong>met</strong>selaar, terazzowerker, stukadoor, blokkensteller, vloerenlegger,<br />

wand- en plafondmonteur, straatmaker en tegelzetter. Ook is er een<br />

aparte folder over natuursteen De folders zijn gratis aan te vragen<br />

bij Arbouw (zie ‘Meer weten?’). Daarnaast is er door de Stichting<br />

Arbouw een keuzewijzer ontwikkeld (www.stofvrijwerken.nl). Hier is<br />

bij uw handgereedschap een passende stofzuiger te vinden.<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-6


Wat zegt de wet?<br />

Een werknemer moet veilig kunnen werken, ook <strong>met</strong> kwarts -<br />

houdend materiaal. De werkgever is verplicht daarbij te helpen. Dat<br />

staat in een aantal wetten, regels of overeenkomsten. Kern van de<br />

wet is dat alle kankerverwekkende stoffen vervangen moeten<br />

worden door minder schadelijke alternatieven. Aangezien kwarts<br />

een kankerverwekkende stof is, geldt dit ook voor kwarts.<br />

Om de risico’s van het werken <strong>met</strong> kankerverwekkende en<br />

mutagene stoffen en kankerverwekkende processen te kunnen<br />

inschatten, te vermijden en in elk geval tot een minimum terug te<br />

brengen, zijn in het Arbobesluit regels voor het werken <strong>met</strong> deze<br />

stoffen opgenomen. De werkgever is verplicht om alle mogelijke<br />

risico’s door arbeid voor werknemers te inventariseren en te<br />

beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van een risico-inventarisatie<br />

en -evaluatie (RI&E). De exacte teksten hierover zijn terug te vinden<br />

in Hoofdstuk 4 van het Arbobesluit, afdeling 2, artikel 4.11 t/m<br />

4.23<br />

Verder staat in artikel 4.60 het zandsteenverbod: het is verboden<br />

om zandsteen te bewerken, verwerken of in voorraad te houden,<br />

behalve als dit noodzakelijk is voor het behoud van monumenten<br />

als bedoeld in de Monumentenwet 1988. En in artikel 4.61 en<br />

zandstraalverbod: Het is verboden te stralen <strong>met</strong> een stof die<br />

kwarts of een andere vorm van vrij kristallijn siliciumdioxide meer<br />

dan 1% bevat.<br />

Daarnaast wordt in hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbobesluit nog<br />

speciaal aandacht geschonken aan het <strong>Bouw</strong>proces. Hier staat<br />

onder andere dat in de ontwerpfase al rekening moet worden<br />

gehouden <strong>met</strong> de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden in<br />

de uitvoeringsfase op de bouwplaats. Ook moet er een Veiligheids-<br />

& Gezondheidsplan opgesteld worden voor bijzondere gevaren,<br />

zoals <strong>kwartsstof</strong>.<br />

Tot slot staan in de cao voor de <strong>Bouw</strong>nijverheid in artikel 70a en<br />

70b bijzondere veiligheids- en arbobepalingen voor bouwplaatswerk -<br />

nemers en UTA-werknemers.<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-7


Tips & trucs om <strong>kwartsstof</strong> te weren<br />

Stof, neem ’t niet te luchtig<br />

Minder of geen <strong>kwartsstof</strong> in de bouwlucht. Hoe bereik je dat? Tips<br />

& trucs voor verbeteringen op een rij. Oplossingen die de bron van<br />

het probleem aanpakken, hebben altijd de voorkeur. De Arbowet<br />

schrijft dat trouwens ook voor. Als bronoplossingen niet kunnen,<br />

zijn vaak andere verbeteringen voor handen. Pas in laatste<br />

instantie komen persoonlijke beschermingsmiddelen uit de kast.<br />

1. Bronoplossing<br />

Bronoplossingen beginnen op de tekentafel, in de ontwerpfase. De<br />

ontwerper kan kiezen voor materialen <strong>met</strong> een lager kwartsgehalte.<br />

Bijvoorbeeld gipsblokken in plaats van gasbeton, niet-kwarts houdend<br />

in plaats van kwartshoudend natuursteen, niet kwartshoudende<br />

vulstof (bijvoorbeeld amorfe silica) in mortels verwerken.<br />

Houd in de materiaalkeuze ook rekening <strong>met</strong> de hardheid van het<br />

materiaal. Bewerken van harde materialen veroorzaakt meestal<br />

meer fijn respirabel <strong>kwartsstof</strong> dan bij zachte materialen. Dat geldt<br />

echter niet voor alle soorten bewerking. Bij het hakken van zachte<br />

materialen komt juist weer meer stof vrij.<br />

Kies een werk<strong>met</strong>hode waarbij zo weinig mogelijk stof vrijkomt. Het<br />

bewerken van vloeren is minder stoffig wanneer dat gebeurt <strong>met</strong> de<br />

werpstraaltechniek (blastrac) in plaats van gritstalen. Een ander<br />

voorbeeld: bij het uithakken van voegen ontstaat minder stof dan<br />

bij het slijpen. Ook voor het frezen zijn er goede alternatieven.<br />

Bijvoorbeeld kunnen PVC-kokers bij prefab-bouw in het beton<br />

worden gegoten. Dan blijft er veel minder freeswerk over. Een ander<br />

goed voorbeeld: blokken knippen in plaats van ze te zagen.<br />

De planning is belangrijk. Als alle partijen op tijd de juiste tekeningen<br />

hebben, kan een bouwbedrijf maatregelen treffen om risico’s te<br />

voorkomen. Een goede planning voorkomt dikwijls onnodige<br />

bewerkingen op de bouwplaats.<br />

Een goede maatvoering beperkt bewerkingen op de bouwplaats.<br />

Laat de leverancier (waar mogelijk) elementen op maat aanleveren.<br />

Gebruik technieken waarbij uitsparingen in het beton al tijdens het<br />

storten worden gemaakt. Dat kan <strong>met</strong> bekistings-, instort- en<br />

sparingsvoorzieningen. De technieken zijn eenvoudig en goedkoop<br />

en sparen bovendien veel bewerkingen uit.<br />

Ook innovatieve oplossingen zijn mogelijk. Een gewone lichtschakelaar<br />

kan worden vervangen door een infrarood-schakelaar. Dat scheelt<br />

freeswerk.<br />

Reiniging van kwartshoudende materialen alleen laten gebeuren,<br />

wanneer dat echt nodig is.<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-8


Vervang bij renovatie niet-dragende, kwartshoudende wanden door<br />

kwartsvrije alternatieven wanneer de renovatie veel bewerkingen in<br />

die wanden noodzakelijk maakt.<br />

Beoordeel of een bepaalde bewerking wel nodig is. Is schuren echt<br />

zinvol, of is het alleen maar voor de zekerheid ingepland?<br />

Bij sloopwerk ontstaat veel stof. Vermijd zo veel mogelijk handmatig<br />

slopen. Maak bij voorkeur gebruik van cabinevoertuigen. Verder is<br />

demonteren van (delen van) het bouwwerk minder stoffig dan stuk<br />

slaan. Bij knippen en zagen ontstaat weer minder stof dan bij<br />

slopen <strong>met</strong> de hamer.<br />

2. Beperking blootstelling<br />

Als er toch <strong>kwartsstof</strong> vrijkomt, kan die het beste zo snel mogelijk<br />

worden afgezogen. Nog voordat je het kunt inademen. Daarvoor<br />

moet de afzuiging goed aansluiten op het werkvlak. Gebruik dus<br />

boor-, schuur- en zaagmachines <strong>met</strong> ingebouwde afzuiging.<br />

Er zijn tal van minder bekende afzuigsystemen. Bij spiraalboren<br />

vanaf acht milli<strong>met</strong>er bijvoorbeeld, is afzuigen via de kern mogelijk.<br />

Zo wordt <strong>met</strong>een het boorgat schoongezogen. Andere voorbeelden<br />

zijn het afzuigsysteem voor de asfaltfrezer, de boorhamer <strong>met</strong><br />

stofafzuiging<br />

Let bij aanschaf, gebruik en onderhoud van afzuigapparatuur op<br />

een aantal zaken. Het filter en het afzuigsysteem moeten<br />

voldoende capaciteit hebben en geschikt zijn voor het vrijkomende<br />

stof. Als dat niet het geval is, slaat het filter snel dicht of is de<br />

opvangbak te klein. Dan komt er toch nog stof vrij.<br />

Nieuwe afzuigapparatuur moet voorzien zijn van een CE-markering.<br />

Daarmee is gewaarborgd dat aan een aantal minimumeisen is<br />

voldaan.<br />

Blaas stof niet weg <strong>met</strong> perslucht. Daarmee wordt het stof alleen<br />

maar verspreid. Het is veel beter om een (industriële) stofzuiger te<br />

gebruiken.<br />

Gebruik bij voorkeur hydraulisch aangedreven gereedschap. Door<br />

pneumatische aandrijving kan stof opwaaien. Bij elektrische appa -<br />

ratuur is dat al minder en hydraulisch gereedschap voorkomt het.<br />

Ruim stof op de bouwplaats zo snel mogelijk op. Stof dat blijft<br />

liggen, kan weer opdwarrelen en dus worden ingeademd.<br />

Door materiaal nat te bewerken (zagen, frezen, hakken, boren)<br />

verspreidt vrijkomend stof zich niet.<br />

Nat of vochtig stralen veroorzaakt minder stof dan droog gritstralen.<br />

Zuig koelwater op en laat het niet in de omgeving weglopen. Dat<br />

voorkomt dat na opdrogen van het koelwater schadelijk <strong>kwartsstof</strong><br />

vrijkomt.<br />

Goede ventilatie op de werkplek kan het stof verminderen. Goed<br />

ventileren is mogelijk als ramen nog niet geplaatst zijn of geopend<br />

kunnen worden en wanneer tussenwanden nog ontbreken. Scherm<br />

de werkplek niet af <strong>met</strong> zeildoek.<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-9


Probeer de werkzaamheden waarbij stof vrijkomt zoveel mogelijk in<br />

een aparte ruimte te doen, zodat anderen geen last van je hebben.<br />

3. Persoonlijke bescherming<br />

Als er ondanks voorgaande maatregelen veel stof is, gebruik dan<br />

adembescherming. De werkgever moet deze aan u geven. Gebruik<br />

in ieder geval adembescherming op momenten dat u last heeft van<br />

het vrijkomend <strong>kwartsstof</strong>, uw machine niet werkt <strong>met</strong> koelwater,<br />

de afzuiging onvoldoende effectief is en als u werkt in kleinere of<br />

slecht geventileerde ruimten.<br />

De keuze van een goed beschermingsmiddel is belangrijk maar niet<br />

eenvoudig. Laat u door een deskundige adviseren over de voor uw<br />

werk geschikte persoonlijke bescherming.<br />

Ademhalingbescherming tegen stof bestaat uit maskers en filters.<br />

Het masker bepaalt de bescherming en het filter het soort stof<br />

waartegen wordt beschermd. Bij het werken <strong>met</strong> <strong>kwartsstof</strong> moet u<br />

werken <strong>met</strong> een volgelaatsmasker <strong>met</strong> P3-filter voorzien van<br />

aangeblazen lucht. Ook als er buiten gewerkt wordt. Een snuitje is<br />

niet voldoende. In combinatie <strong>met</strong> afzuiging of nat werken is een<br />

halfgelaatsmasker <strong>met</strong> filtertype P2 voorzien van een<br />

uitademventiel meestal goed genoeg.<br />

Meer specifieke oplossingen zijn te vinden in de arbocatalogus.<br />

Hier vindt u per beroep oplossingen om de blootstelling aan<br />

<strong>kwartsstof</strong> te voorkomen of te beperken. Zie surftips voor de<br />

website.<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-10


Meer weten?<br />

Meer weten over de risico’s van <strong>kwartsstof</strong>? Neem contact op <strong>met</strong><br />

de helpdesk van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>: 0900 368 2689 (lokaal tarief)<br />

Leestips<br />

A-blad Natuursteen. Stichting Arbouw.<br />

Kwartsstof te lijf: ben jij een stoffig type. Stichting Arbouw.<br />

Stofbeheersing in de afbouw- en onderhoudssector. Stichting<br />

Arbouw.<br />

Arbouw-advies. Ademhalings bescherming. Stichting Arbouw.<br />

Surftip<br />

Actuele informatie over kwarts en andere arbo-onderwerpen vindt u<br />

onder het kopje ‘Werk en inkomen’ op de diverse sectorsites van<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>. Zie: www.fnvbouw.nl.<br />

www.stofvrijwerken.nl<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-11


Nuttige adressen<br />

Bureau Beroepsziekten <strong>FNV</strong><br />

Postbus 58096<br />

1040 HB Amsterdam<br />

T 020 581 69 92<br />

F 020 581 69 93<br />

E info@bbz.fnv.nl<br />

I www.bbzfnv.nl<br />

Ivam<br />

Postbus 18180<br />

1001 ZB Amsterdam<br />

T 020 525 50 80<br />

F 020 525 58 50<br />

E office@ivam.uva.nl<br />

I www.ivam.uva.nl<br />

Stichting Arbouw<br />

Postbus 213<br />

3840 AE Harderwijk<br />

T 0341 46 62 00<br />

F 0341 46 62 11<br />

E info@arbouw.nl<br />

I www.arbouw.nl<br />

TNO Kwaliteit van Leven<br />

Business Unit Arbeid<br />

Polarisavenue 151<br />

2132 JJ Hoofddorp<br />

T 023 554 93 93<br />

F 023 554 93 94<br />

E info-arbeid@tno.nl<br />

I www.tno.nl/kwaliteit_van_leven<br />

Colofon Uitgave <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> | Herziene 2e uitgave: april 2009 | Oorspronkelijke Tekst: Bus & co, april 1999 |<br />

Fotografie: Piet den Blanken, Bert Janssen, Marcel Minnée, Sjaak Ramakers | Opmaak: Studio <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> |<br />

Woerden, april 2009<br />

Arbowijzer 4 | <strong>Werken</strong> <strong>met</strong> kwarts | Kwarts of kwatsch? | 09099-12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!