31.08.2013 Views

Uitzendwerk in de bouw - FNV Bouw

Uitzendwerk in de bouw - FNV Bouw

Uitzendwerk in de bouw - FNV Bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>FNV</strong> BOUW & INFRA IS ONDERDEEL VAN <strong>FNV</strong> BOUW<br />

De meestgestel<strong>de</strong> vragen over<br />

<strong>Uitzendwerk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong><br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

In <strong>de</strong>ze brochure v<strong>in</strong>dt u <strong>de</strong> meest gestel<strong>de</strong> vragen over<br />

uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>.<br />

Er is een tijd geweest dat uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> verbo<strong>de</strong>n was.<br />

De overheid heeft dit uitzendverbod <strong>de</strong>stijds opgeheven. <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong><br />

v<strong>in</strong>dt echter dat vakkrachten <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> goed betaald moeten<br />

wor<strong>de</strong>n, ook als ze als uitzendkracht werken. Daarom zijn met <strong>de</strong><br />

belangrijkste uitzendorganisaties en werkgevers afspraken gemaakt<br />

over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>. Hoofddoel van die afspraken is: gelijk<br />

loon voor gelijk werk. Zo wordt oneerlijke concurrentie<br />

tegengegaan.<br />

De afspraken over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> zijn terug te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>bouw</strong>-cao en <strong>in</strong> <strong>de</strong> cao’s voor uitzendkrachten (<strong>de</strong> ABU cao en <strong>de</strong><br />

NBBU cao). Welke regels gel<strong>de</strong>n, hangt af van het soort<br />

uitzendbureau waar iemand werkt en van het arbeidsverle<strong>de</strong>n van<br />

<strong>de</strong> uitzendkracht. Doordat er verschillen<strong>de</strong> soorten uitzendbureaus<br />

zijn en verschillen<strong>de</strong> soorten uitzendkrachten, zijn <strong>de</strong> regels voor<br />

veel mensen ondoorzichtig. Welke cao-bepal<strong>in</strong>gen zijn op hen van<br />

toepass<strong>in</strong>g? En wat betekent dat voor bijvoorbeeld <strong>de</strong> hoogte van<br />

hun loon?<br />

Op <strong>de</strong>ze en an<strong>de</strong>re veel gestel<strong>de</strong> vragen geeft <strong>de</strong>ze brochure<br />

antwoord. Elk hoofdstuk beg<strong>in</strong>t met een hoofdvraag. Daarna volgt<br />

soms een aantal specifieke vragen.<br />

><br />

><br />

><br />

><br />

><br />

><br />

><br />

Deze brochure beschrijft <strong>de</strong> situatie<br />

op 1 juni 2008. Omdat regels veran<strong>de</strong>ren<br />

of soms door rechters an<strong>de</strong>rs<br />

wor<strong>de</strong>n uitgelegd, kunnen aan <strong>de</strong>ze<br />

brochure geen rechten wor<strong>de</strong>n ontleend.<br />

Kijk voor <strong>de</strong> meest actuele<br />

<strong>in</strong>formatie op www.fnv<strong>bouw</strong>en<strong>in</strong>fra.nl<br />

of bel <strong>de</strong> vakbondstelefoon:<br />

0900-3682689.<br />

Deze brochure is alleen bedoeld voor<br />

mensen die werk doen dat normaal<br />

gesproken zou vallen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Cao<br />

voor <strong>de</strong> <strong>Bouw</strong>nijverheid (<strong>bouw</strong>-cao).<br />

Dit zijn zowel <strong>bouw</strong>plaatsme<strong>de</strong>werkers<br />

(opperman, timmerman, metselaar,<br />

stratenmaker, etc.) als uitvoerend,<br />

technisch en adm<strong>in</strong>istratief personeel<br />

(‘uta-personeel’: uitvoer<strong>de</strong>r, <strong>bouw</strong>technisch<br />

tekenaar, secretaresse,<br />

keetjuffrouw, boekhou<strong>de</strong>r, etc.). Ook<br />

werkplaatsme<strong>de</strong>werkers kunnen on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao vallen. Twijfelt u on<strong>de</strong>r<br />

welke cao u valt, vraag dit dan na bij<br />

uw werkgever. Valt u on<strong>de</strong>r een an<strong>de</strong>re<br />

cao, neem dan contact op met <strong>de</strong><br />

vakbondstelefoon: 0900-3682689 of<br />

0900 <strong>FNV</strong> BOUW. De me<strong>de</strong>werker<br />

kan u precies vertellen hoe voor u <strong>de</strong><br />

regels zijn.<br />

Inhoudsopgave<br />

Inleid<strong>in</strong>g.................................................... 1<br />

Welke cao is op mij van<br />

toepass<strong>in</strong>g? ........................................... 2<br />

Welke on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van<br />

<strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao gel<strong>de</strong>n bij<br />

uitzendwerk?.......................................... 3<br />

Welk loon krijg ik als<br />

uitzendkracht <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>? ............. 4<br />

Wat gebeurt er als ik<br />

ziek ben? ................................................. 5<br />

Hoe zit het met mijn<br />

pensioen? ............................................... 7<br />

Nog vragen? ........................................ 14<br />

De meest gestel<strong>de</strong> vragen over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> | 08216-1<br />

08216


1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Welke cao is op mij van toepass<strong>in</strong>g?<br />

Dat hangt af van het soort uitzendbureau waar u werkt. Er zijn wat<br />

dit betreft vier mogelijkhe<strong>de</strong>n:<br />

Uitzendbureau<br />

Gespecialiseerd uitzendbureau (zendt meer dan<br />

50% van <strong>de</strong> totale loonsom uit <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>sector).<br />

Uitzendbureau of <strong>de</strong>tacher<strong>in</strong>gsbedrijf is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van een <strong>bouw</strong>concern.<br />

Uitzendbureau aangesloten bij ABU of NBBU.<br />

Uitzendbureau is niet gespecialiseerd <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>,<br />

geen on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een <strong>bouw</strong>concern en niet<br />

aangesloten bij ABU of NBBU.<br />

In <strong>de</strong> gevallen waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> hele <strong>bouw</strong>-cao van toepass<strong>in</strong>g is, is er<br />

eigenlijk niets bijzon<strong>de</strong>rs aan <strong>de</strong> hand. U heeft te maken met één<br />

cao en kunt daar<strong>in</strong> kijken wat uw rechten zijn. Daarom zal <strong>de</strong>ze<br />

brochure vooral <strong>in</strong>gaan op <strong>de</strong> situatie waar<strong>in</strong> naast <strong>de</strong> cao voor<br />

uitzendkrachten (ABU of NBBU), een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao van<br />

toepass<strong>in</strong>g is.<br />

Gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> cao-bepal<strong>in</strong>gen<br />

Hoe weet ik of een uitzendbureau is aangesloten bij ABU of<br />

NBBU?<br />

Zowel <strong>de</strong> ABU (www.abu.nl) als <strong>de</strong> NBBU (www.nbbu.nl) publiceren<br />

een lijst van aangesloten uitzendbureaus (hun le<strong>de</strong>nlijst) op<br />

<strong>in</strong>ternet. V<strong>in</strong>dt u het uitzendbureau waar u voor werkt niet op een<br />

van bei<strong>de</strong> le<strong>de</strong>nlijsten terug, dan gaat het om een ongeorganiseerd<br />

uitzendbureau.<br />

De hele <strong>bouw</strong>-cao, tenzij het uitzendbureau is<br />

aangesloten bij ABU of NBBU<br />

(dan geldt wat staat bij punt 3).<br />

De hele <strong>bouw</strong>-cao, tenzij het uitzendbureau is<br />

aangesloten bij ABU of NBBU (kijk dan bij punt 3).<br />

De cao ABU of NBBU en bepaal<strong>de</strong> <strong>de</strong>len van <strong>de</strong><br />

<strong>bouw</strong>-cao<br />

Als <strong>de</strong> ABU cao algemeen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>nd verklaard<br />

is, geldt voor <strong>de</strong>ze uitzendbureaus <strong>de</strong> ABU cao.<br />

Als het <strong>in</strong>lenen<strong>de</strong> bedrijf een <strong>bouw</strong>bedrijf is en<br />

<strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao is algemeen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>nd verklaard,<br />

gel<strong>de</strong>n bovendien bepaal<strong>de</strong> <strong>de</strong>len van <strong>de</strong><br />

<strong>bouw</strong>-cao (zie punt 3).<br />

De meest gestel<strong>de</strong> vragen over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> | 08216-2


Wat als ik bij een niet-aangesloten uitzendbureau werk?<br />

In feite zijn er dan drie mogelijkhe<strong>de</strong>n:<br />

Situatie uitzendbureau<br />

Gespecialiseerd uitzendbureau<br />

(meer dan 50% loonsom<br />

uitgezon<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>).<br />

Geen gespecialiseerd uitzend -<br />

bureau maar ABU cao is alge -<br />

meen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>nd verklaard.<br />

Geen gespecialiseerd uitzend -<br />

bureau en ABU cao niet alge -<br />

meen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>nd verklaard.<br />

Gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> cao<br />

<strong>Bouw</strong>-cao<br />

ABU cao en <strong>de</strong>len van<br />

<strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao.<br />

Geen cao van<br />

toepass<strong>in</strong>g<br />

Hoe weet ik of <strong>de</strong> ABU cao algemeen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>nd is verklaard?<br />

Dit is <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe terug te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n op <strong>in</strong>ternet. Het is echter niet<br />

makkelijk te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n, omdat soms ge<strong>de</strong>eltes van <strong>de</strong> cao algemeen<br />

verb<strong>in</strong><strong>de</strong>nd verklaard zijn en an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>len niet. Neem daarom<br />

contact op met <strong>de</strong> vakbondstelefoon: 0900 368 2689. Zij kunnen<br />

het u vertellen.<br />

Wat is het verschil tussen een uitzendbureau en een<br />

<strong>de</strong>tacher<strong>in</strong>gsbedrijf?<br />

Juridisch is er geen verschil. Bij <strong>de</strong>tacher<strong>in</strong>g is er voor <strong>de</strong> wet<br />

gewoon sprake van een uitzendovereenkomst. De regels <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze<br />

brochure gel<strong>de</strong>n dus ook voor <strong>de</strong>tacher<strong>in</strong>g.<br />

In <strong>de</strong> praktijk zijn er kle<strong>in</strong>e verschillen. Bij <strong>de</strong>tacher<strong>in</strong>g hebben<br />

mensen vaak een contract voor bepaal<strong>de</strong> tijd met het<br />

<strong>de</strong>tacher<strong>in</strong>gsbedrijf. Als het werk bij <strong>de</strong> ene opdrachtgever stopt,<br />

wor<strong>de</strong>n ze do or het <strong>de</strong>tacher<strong>in</strong>gsbedrijf bij een an<strong>de</strong>re opdracht -<br />

gever geplaatst. Bij een uitzendbureau is dat meestal niet zo. Als<br />

het werk bij <strong>de</strong> opdrachtgever stopt, e<strong>in</strong>digt ook <strong>de</strong> uitzend -<br />

overeenkomst.<br />

Doen als cao niet wordt toegepast<br />

Als er geen twijfel is: nalev<strong>in</strong>g cao eisen via<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> (alleen voor le<strong>de</strong>n).<br />

Bij twijfel: on<strong>de</strong>rzoek welke cao van toe -<br />

pass<strong>in</strong>g is door Technisch Bureau <strong>Bouw</strong>nij -<br />

verheid en Sticht<strong>in</strong>g Nalev<strong>in</strong>g Cao voor<br />

Uitzendkrachten. On<strong>de</strong>rzoek duurt m<strong>in</strong>imaal<br />

5 maan<strong>de</strong>n en is aan te vragen via <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>.<br />

Nalev<strong>in</strong>g cao eisen via <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> (alleen<br />

voor le<strong>de</strong>n)<br />

Dui<strong>de</strong>lijke afspraken maken <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>divi du -<br />

ele uitzendovereenkomst. Mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

nalev<strong>in</strong>g cao navragen bij <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> (alleen<br />

voor le<strong>de</strong>n).<br />

ABU en NBBU<br />

Het vor<strong>de</strong>ren van nalev<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

cao-bepal<strong>in</strong>gen is juridisch een -<br />

voudiger als een uitzendbureau is<br />

aangesloten bij ABU of NBBU.<br />

Door bij een aangesloten uitzend -<br />

bureau te gaan werken, heeft u als<br />

vakkracht of nieuwkomer dus een<br />

betere garantie op een volwaardig<br />

loon.<br />

De uitzendbureaus die zijn<br />

aangesloten bij ABU of NBBU zijn<br />

bovendien gecertificeerd. Jaarlijks<br />

wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of<br />

<strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciële adm<strong>in</strong>istratie op or<strong>de</strong><br />

is. Werken bij een aangesloten<br />

uitzendbureau betekent voor u als<br />

uitzendkracht dus m<strong>in</strong><strong>de</strong>r risico.<br />

De meest gestel<strong>de</strong> vragen over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> | 08216-3


Welke on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao gel<strong>de</strong>n<br />

bij uitzendwerk?<br />

Let op: het gaat hier om die situaties waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> hele ABU of NBBU<br />

cao van toepass<strong>in</strong>g is en daarnaast bepaal<strong>de</strong> <strong>de</strong>len van <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>cao<br />

( zie het schema op pag<strong>in</strong>a 2).<br />

Welke on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len uit <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao van toepass<strong>in</strong>g zijn, hangt af van<br />

uw recente werkervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>. Voor ‘vakkrachten’ gel<strong>de</strong>n<br />

namelijk meer voor<strong>de</strong>len uit <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao dan voor ‘nieuwkomers’.<br />

Wanneer ben ik als uitzendkracht een ‘vakkracht’ voor <strong>de</strong><br />

<strong>bouw</strong>-cao?<br />

Een vakkracht is een uitzendkracht die:<br />

een erken<strong>de</strong> beroepsopleid<strong>in</strong>g volgt <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> of een vakdiploma<br />

heeft behaald van zo’n beroepsopleid<strong>in</strong>g (m<strong>in</strong>imaal niveau BBL 2<br />

voor <strong>bouw</strong>plaatsme<strong>de</strong>werkers en niveau BOL 2 <strong>in</strong> een <strong>bouw</strong> -<br />

technische richt<strong>in</strong>g voor uta-personeel), of:<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> twee jaar direct voorafgaand aan het uitzendwerk <strong>in</strong> het totaal<br />

m<strong>in</strong>imaal 12 maan<strong>de</strong>n als werknemer of uitzendkracht <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong><br />

heeft gewerkt (<strong>in</strong> <strong>bouw</strong>plaats- of uta-functie).<br />

Let op: Niet elk uitzendbureau heeft <strong>in</strong> <strong>de</strong> gaten wanneer u <strong>de</strong><br />

12 maan<strong>de</strong>n ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> heeft bereikt. Hou dit dus zelf bij<br />

en geef het door aan het uitzendbureau.<br />

Wanneer ben ik als uitzendkracht ‘nieuwkomer’<br />

voor <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao?<br />

U bent ‘nieuwkomer’ als u:<br />

geen diploma heeft van een erken<strong>de</strong> vakopleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>;<br />

geen vakopleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> volgt, en<br />

<strong>de</strong> afgelopen twee jaar <strong>in</strong> het totaal m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan 12 maan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>bouw</strong> heeft gewerkt.<br />

Welke on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao gel<strong>de</strong>n voor<br />

‘nieuwkomers’?<br />

Als <strong>de</strong> ABU cao en <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao algemeen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>nd zijn<br />

verklaard, gel<strong>de</strong>n voor alle uitzendkrachten <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> <strong>de</strong> regels uit<br />

<strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao over:<br />

functie-<strong>in</strong><strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, garantieloon en <strong>in</strong>loopschalen;<br />

structurele loonsverhog<strong>in</strong>gen (dus niet eventuele eenmalige<br />

uitker<strong>in</strong>gen);<br />

toeslagen voor overwerk, ploegendienst, kust- en oeverwerken en<br />

tijwerk en <strong>in</strong>fra;<br />

onkostenvergoed<strong>in</strong>g voor verafgelegen werken, kilometervergoed<strong>in</strong>g<br />

en an<strong>de</strong>re cao-vergoed<strong>in</strong>gen als kled<strong>in</strong>g- en gereedschapsgeld;<br />

Voorbeeld<br />

Jan <strong>de</strong> Jong heeft geen vakdiploma<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>. Wel werkt hij al 8 maan -<br />

<strong>de</strong>n naar volle tevre<strong>de</strong>nheid als<br />

timmerman bij <strong>de</strong> firma Jammerdan.<br />

Daarvoor heeft hij nooit <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong><br />

gewerkt. Na 8 maan<strong>de</strong>n gaat<br />

Jammerdan failliet. Gelukkig kan Jan<br />

na een maand WW via een uitzend -<br />

bureau weer aan <strong>de</strong> slag <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>.<br />

Maar is hij nu vakkracht?<br />

Op het moment dat hij bij het<br />

uitzendbureau beg<strong>in</strong>t, heeft hij <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

laatste twee jaar 8 maan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>bouw</strong> gewerkt. Hij is dus geen vak -<br />

kracht. Maar nadat hij 4 maan<strong>de</strong>n<br />

voor het uitzendbureau gewerkt<br />

heeft, is hij dat wel. Dan heeft hij<br />

immers 8 + 4 = 12 maan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>bouw</strong> gewerkt. Dat er een maand<br />

tussen zit, maakt niet uit. Zo lang <strong>de</strong><br />

werkervar<strong>in</strong>g maar niet meer dan<br />

twee jaar gele<strong>de</strong>n is.<br />

De meest gestel<strong>de</strong> vragen over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> | 08216-4


<strong>in</strong>troductie als nieuwe werknemer;<br />

arbeidsduur, werktij<strong>de</strong>n en <strong>de</strong>eltijdwerk;<br />

veiligheid en arbo;<br />

buitenlandse werknemers.<br />

Voor nieuwkomers blijft het bij <strong>de</strong>ze basisregels (ook wel het<br />

‘<strong>bouw</strong>pakket’ genoemd). Voor vakkrachten geldt nog een aantal<br />

aanvullen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len.<br />

Welke on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao gel<strong>de</strong>n voor ‘vakkrachten’?<br />

Naast <strong>de</strong> regels die voor alle uitzendkrachten <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> gel<strong>de</strong>n,<br />

gel<strong>de</strong>n voor vakkrachten ook <strong>de</strong> regels omtrent:<br />

seniorendagen en <strong>de</strong> regel<strong>in</strong>g vierdaagse werkweek voor 55+;<br />

bereikbaarheidsdiensten;<br />

roostervrije dagen (atv);<br />

prestatiebelon<strong>in</strong>g;<br />

vergoed<strong>in</strong>g van reisuren;<br />

On<strong>de</strong>r voorwaar<strong>de</strong>n geldt voor hen bovendien <strong>de</strong> pensioenregel<strong>in</strong>g<br />

Bpf <strong>Bouw</strong>.<br />

Dit aanvullen<strong>de</strong> pakket voor vakkrachten wordt ook wel het<br />

‘<strong>bouw</strong>vakpakket’ genoemd. Het geldt alleen als het uitzendbureau<br />

is aangesloten bij <strong>de</strong> ABU of NBBU, óf als <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao en <strong>de</strong> ABU<br />

cao algemeen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>nd zijn verklaard.<br />

De meest gestel<strong>de</strong> vragen over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> | 08216-5


Welk loon krijg ik als uitzendkracht <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>?<br />

Als <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao en <strong>de</strong> ABU cao algemeen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>nd zijn<br />

verklaard, ontvangt u m<strong>in</strong>imaal het garantieloon uit <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao.<br />

Ook gel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> toeslagen voor overwerk, ploegendienst, kust- en<br />

oeverwerk en tijwerk en <strong>in</strong>fra.<br />

Als u als vakkracht wordt uitgezon<strong>de</strong>n naar een <strong>bouw</strong>bedrijf of<br />

project waar een prestatietoeslag geldt, heeft u bovendien recht op<br />

prestatietoeslag.<br />

Heb ik recht op betal<strong>in</strong>g van reisuren?<br />

Alleen als u een vakopleid<strong>in</strong>g volgt, een vakdiploma heeft of <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

afgelopen twee jaar m<strong>in</strong>imaal 12 maan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> heeft<br />

gewerkt. Oftewel: als u vakkracht bent. Overige uitzendkrachten<br />

hebben geen recht op betal<strong>in</strong>g van reisuren. Tenzij u bij een<br />

gespecialiseerd uitzendbureau werkt (dat meer dan 50% van <strong>de</strong><br />

loonsom uitzendt <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>) dat niet is aangesloten bij NBBU of<br />

ABU. In dat laatste geval geldt immers <strong>de</strong> hele <strong>bouw</strong>-cao.<br />

Moet het uitzendbureau ook afdrachten doen <strong>in</strong> het<br />

Tijdspaarfonds?<br />

Nee. Bij uitzendwerk is het Tijdspaarfonds niet van toepass<strong>in</strong>g.<br />

Voor vakantiegeld en vakantiedagen gel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> afspraken uit <strong>de</strong><br />

ABU cao of NBBU cao.<br />

Een gespecialiseerd uitzendbureau dat niet is aangesloten bij ABU<br />

of NBBU moet wel afdragen aan het Tijdspaarfonds. Voor hen geldt<br />

immers <strong>de</strong> hele <strong>bouw</strong>-cao.<br />

De meest gestel<strong>de</strong> vragen over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> | 08216-6


Wat gebeurt er als ik ziek ben?<br />

Als u ziek bent, moet u dit zo snel mogelijk mel<strong>de</strong>n aan zowel het<br />

uitzendbureau, als aan uw opdrachtgever. Wat er ver<strong>de</strong>r gebeurt,<br />

hangt af van het soort uitzendcontract dat u heeft. De drie meest<br />

voorkomen<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n zijn:<br />

1. Gewoon uitzendcontract.<br />

2. Contract voor bepaal<strong>de</strong> tijd.<br />

3. Werk voor een gespecialiseerd uitzendbureau.<br />

1. Gewoon uitzendcontract<br />

Als u niet uitdrukkelijk een contract voor bepaal<strong>de</strong> tijd heeft<br />

afgesproken en m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan an<strong>de</strong>rhalf jaar voor hetzelf<strong>de</strong> uitzend -<br />

bureau werkt, heeft u een gewoon uitzendcontract (contract met<br />

uitzendbed<strong>in</strong>g). Bij ziekte e<strong>in</strong>digt zo’n uitzendcontract automatisch<br />

op <strong>de</strong> dag van <strong>de</strong> ziekmeld<strong>in</strong>g. Wel krijgt u over die dag nog een<br />

‘wachtdagtoeslag’ uitbetaald. Omdat u ziek bent en geen werkgever<br />

meer heeft, moet u een Ziektewetuitker<strong>in</strong>g aanvragen. Het uitzend -<br />

bureau vult <strong>de</strong> Ziektewetuitker<strong>in</strong>g aan vanaf <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> ziektedag.<br />

Het eerste jaar geldt een aanvull<strong>in</strong>g tot 91% van het dagloon, het<br />

twee<strong>de</strong> ziektejaar tot 80% van het dagloon. Als <strong>de</strong> Ziektewet -<br />

uitker<strong>in</strong>g stopt, e<strong>in</strong>digt ook <strong>de</strong> aanvull<strong>in</strong>g.<br />

2. Contract voor bepaal<strong>de</strong> tijd<br />

Als u met het uitzendbureau uitdrukkelijk een contract voor<br />

bepaal<strong>de</strong> tijd heeft afgesproken (bijvoorbeeld voor een half jaar of<br />

voor <strong>de</strong> duur van een project), dan loopt dit contract bij ziekte<br />

gewoon door. Bij ziekmeld<strong>in</strong>g krijgt u <strong>de</strong> eerste dag niet betaald (dit<br />

is een wachtdag). Daarna heeft u maximaal 52 weken (of tot e<strong>in</strong><strong>de</strong><br />

contract) recht op 91% van het loon. Het twee<strong>de</strong> jaar heeft u recht<br />

op 80% loondoorbetal<strong>in</strong>g. De loonbetal<strong>in</strong>g stopt aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van<br />

het contract.<br />

3. Werk voor een gespecialiseerd uitzendbureau<br />

Werkt u bij een niet bij ABU of NBBU aangesloten uitzendbureau<br />

dat voor meer dan 50% van <strong>de</strong> loonsom <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> uitzendt, dan is<br />

<strong>de</strong> <strong>bouw</strong>-cao van toepass<strong>in</strong>g. Dit betekent dat bij <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> en<br />

<strong>de</strong>r<strong>de</strong> ziekmeld<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> een kalen<strong>de</strong>rjaar een wachtdag geldt. Over<br />

<strong>de</strong> eerste ziektedag wordt dan geen loon betaald. Er zijn maximaal<br />

twee wachtdagen per kalen<strong>de</strong>rjaar. Afgezien van <strong>de</strong> wachtdagen<br />

heeft u het eerste jaar recht op uw volledige loon. Het twee<strong>de</strong> jaar<br />

heeft u recht op 70% van het loon.<br />

De meest gestel<strong>de</strong> vragen over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> | 08216-7


Hoe zit het met mijn pensioen?<br />

Dit hangt af van het soort uitzendbureau waarvoor u werkt en van<br />

<strong>de</strong> tijd dat u al <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> werkzaam bent.<br />

Als u werkzaam bent bij een gespecialiseerd uitzendbureau dat niet<br />

is aangesloten bij ABU of NBBU, bent u verplicht <strong>de</strong>elnemer <strong>in</strong> het<br />

<strong>bouw</strong>pensioenfonds (Bpf <strong>Bouw</strong>).<br />

Voor het overige gel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> regels:<br />

Soort uitzendkracht<br />

Vakkracht en direct voorafgaand aan uitzendwerk<br />

<strong>de</strong>elnemer aan Bpf <strong>Bouw</strong><br />

Vakkracht en direct voorafgaand aan uitzendwerk<br />

geen <strong>de</strong>elnemer Bpf <strong>Bouw</strong><br />

Nieuwkomer<br />

(niet <strong>in</strong> vakopleid<strong>in</strong>g, geen vakdiploma en <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

afgelopen 2 jaar m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan 12 maan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>bouw</strong> gewerkt)<br />

Pensioen<br />

Zodra een nieuwkomer vakkracht wordt doordat hij <strong>in</strong> 2 jaar tijd<br />

12 maan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> heeft gewerkt, gel<strong>de</strong>n voor hem <strong>de</strong><br />

regels van <strong>de</strong> vakkracht. Dit betekent dat hij dan na nog eens<br />

12 maan<strong>de</strong>n uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>, verplicht <strong>de</strong>elnemer wordt<br />

<strong>in</strong> Bpf <strong>Bouw</strong>.<br />

Verplichte <strong>de</strong>elname aan Bpf <strong>bouw</strong> voor vakkrachten geldt niet<br />

alleen voor <strong>bouw</strong>plaatspersoneel maar ook voor uta-functies.<br />

Verplichte <strong>de</strong>elname Bpf <strong>Bouw</strong><br />

(direct vanaf aanvang uitzendwerk)<br />

Na 12 maan<strong>de</strong>n uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong><br />

verplichte <strong>de</strong>elname Bpf <strong>bouw</strong>.<br />

Geen <strong>de</strong>elname Bpf <strong>Bouw</strong><br />

Na 26 weken uitzendwerk voor hetzelf<strong>de</strong><br />

uitzendbureau mogelijk <strong>de</strong>elname aan<br />

basispensioenregel<strong>in</strong>g uitzendkrachten (Stipp).<br />

De meest gestel<strong>de</strong> vragen over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> | 08216-8


Nog vragen?<br />

In <strong>de</strong>ze brochure staan alleen <strong>de</strong> meest gestel<strong>de</strong> vragen over<br />

uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong>. Het kan zijn dat u een an<strong>de</strong>re vraag<br />

heeft. Neem <strong>in</strong> dat geval contact op met <strong>de</strong> vakbondstelefoon:<br />

0900 368 2689.<br />

Colofon Uitgave Sticht<strong>in</strong>g <strong>FNV</strong> Pers <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>, Postbus 520, 3440 AM Woer<strong>de</strong>n |<br />

T 0348 575 575 | F 0348 423 610 | I www.fnv<strong>bouw</strong>.nl<br />

De meest gestel<strong>de</strong> vragen over uitzendwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>bouw</strong> | 08216-9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!