Nieuwsblad van Temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temsche

Zondag 16 Maart 1947 Jaar WeekbaJ NP 83

Nieuwsblad van Temsche

EN OMLIGGENDE Abonnementsprijs 60 Fr.

NIEUWS- EN». If^NNONCENBLAD

BUREEL: KASTEELSTBAAT39 | DRUKKER J. SCHUERMAN -"Verautw. Uitgever AL. BUïrAERT | Hr. St-Niklaas 858

Wekelijkschen Almanak

TBMSCHE, 15 MAART 1947.

MAAKT

16 Zondag s Castor

17 Maandag s Patricius

18 Dinsdag s Gabriël

19 Woensdag s Joseph

20 Donderdag s Claudia

21 Vrijdag s Angelica .^'--

De tent? begint.

22 Zaterdag s Calharina v.Z»-.

Maan : den 22 Maart Nieuwe M.

Jaar- paarden- en veemarkten

Dan 17: Aarscboi, Kuringen Maasijk,

Retie, Stekene, Zandvüet. — den 18:

Diepenbeeï, Doornljk, Hoogstraten,

Lier, Sinaai, Westerloo. — den 19:

Antwerpen. — den 20: Denderwiodeke

Tongeren. — den 21: Diksmuide.

Waarover praten wij ?

Huismoeders over haar gezin, jonge

meisjes over haar werk, haar studio,

haar toekomstdroomen... jonge vrouwen

over haar beroep, haar ideaal en

over them» .. Maar wel alle vrouwen

en meisjes praten over : kleeren, mode,

kapsel, cinema, lektuur. En over

anderen. Want daar draait tenslotten

bijna elk gesprek op uit. O, 't hoeft

niet altyd kwaadspreken te zijn ! Er

zjjn heel wat vrouwen en meisjes, die

niet aan die babbelzucht meedoen,

heel wat meer dan men denkt. In dat

opzicht hebben wij, vrouwen, een

onverdiend slechten naam! Mannen

kunnen ook hun naaste «er door halen»,

en lang Diet malsch ! Dat is

waarlijk geen specialiteit van de vrouwen...

Al evenmin, dat ze «altijd,

moeten babbelen, dat zij hun tiid ver-

Beuzelarijen... ze deden beter thuis

te zitten en te naaien of te breien, of

een mooi boek te lezen. Dan kon men

nog eens ergens over praten, maar ze

kijken ternauwernood de krant in en

weten niet, wat er in de wereld te

doen is. .,

Laten we eens eerlijk zijn tep/nover

onszelf: is dat waar ? l'rato. Te

niet te^ veej,.ovei> beuzelarijen, "vsr-

"lïez'en"we 3aar onzen tijd niet mes?

Doen we niet ook wel eens mee aan..,,

nu ja, geen kwaadsprekerij, maar...

trekken we alujd partij van degene,

over wie gesproken wordt ? Veron -

schuldigen we, vergoelijken we ?

Of zijn we niet zelf begseng, ta vernemen

hoe dit of dat eigenlijk in z'n

werk gegaan is, of MadamnS haar

man op straat heeft uitgescholden, of

Juffrouw S. 's avonds met een vreemden

heer naar h»t station ging, en hoe

dikwijls die blonde dochter van den

gebuur al met een anderen jongen

"ging, ?...

Of hebben we niet te veel geklaagd

over ons werk, ons huishouden, onzen

patroon ?..

Gebeuri het niet vaak, dat we praten,

zonder eigenlijk goed te weten

waarom ? En ook, dat we als we er

over nadenken, moeten bekennen :

dat had ik met moeien zeggen, daar

had ik beter gezwegen...

Het woord is een goede gave, maar

ook een gevaarlijk wapen ! En 't keert

zich dikwijls tegen ons.

't Is opvallend hoe men zelfs in

ontwikkelde kringen toch oppervlakkig

praat over alles en nog wat Ter-

wijl er toch zooveel dingen van belang

zijn, waarover we onze meening

kunnen zeggen, of naar die van anderen

luisteren 't Is alsof we 't beste in

ons angstvallig verbeiden. Waarom ?

ziekte, maar over prettige en aangename

zaken Over een mooi boek, dat

we geleden hebben, een preek die ons

trof, een wandeling-, die we later met

den zieke hopen te maken. Maar we

praten niet over de negende sijmphome

van Beethoven met iemand, die

TEL. 185

De nieuwe spelling

Wij kunnen thans reeds in vooruitzicht

stellen dat het gebruik van de

nieuwe spelling dit jaar nog algemeen

in tijdschriften, in de boekenwerekl

en in de pers zal doorgevoerd

worden daar bij onze Noorderburen

I niets om muziek weeft, ot over zeld-

I zamejj|>ostzej»els met iemand, die ze',.n«t

jnvoefen ervan in de maand Mei

! als -v'odjes papier,, beschouwt. " e.k 'n voldongen feit zal zijn.

En zouden we niet eens kunnen nala- Van af toekomende week geven we

ten, te praten over 't nieuw kleed dat ten gerieve van onze lezere in on«

we hebben laten maken, als we weten, weekblad 'n rubriek "DE NIEUWE

dat onze toehoorster het moet doen SPELLING, die over enkele weken

met haar oude, vermaakte kleeren gaat en waarin u kortbondig, doch

van verleden jaar ?

zeer duidelijk 'n overzicht tal gegeven

En we kunnen beter iemand bemoe- worden van de belangrijkste wijzidigen,

dan door achteloosheid, onbe- gingen en vereenvoudigingen, die de

Kwaamheid te onderlijnen : als een nieuwe spelling medehrengt.

moeder haar kinderen niet weet te

doen gehoorzamen zegt men niet :

f o zijt te zwak, ook al denken we dat

Wallen kleeding

maar we sporen aan tot krachtiger

optreden. Wij hebben veel gemak in Gladde, donkergekleurde stoffen

't leeren van talen; 't is voor een zooals cheviot serge, gabardine en

vriendin een onmogelijkheid, er ook dergelijke, moet men hoofdzakelijk

maareene te leeren. Ze voelt zichzelf aan den verkeerden kant behandelen

dom, achterlijk... maar met een woord bij het strijken of oppersen. Men

kunnen we haar toch 'n gevoel van maakt het goed vochtig door telkens

eigenwaarde teruggeven : «ik wou bij gedeelten den achterkant met een

dat ik zoo goed rekenen kon als gij ..^ sponsje nat te maken. Ook k?n men

Er zijn zooveel -kleinigheden», die er een natten perslap blieft stevig

van groot belang zijn in 'i dagelijksch kleermakerslinnen) op leggen, waar-

leven, in den omgang met elkaar. Ben na men met een zeer heet ijzer het

woord kan zooveel verdriet doen, vocht door het goed stoomt. Ruige

maar ook zooveel 'roost brengen. Als wollen weefsels behandelt men bij

we er maar op wilden letten .. het strijken hoofdzakelijk aan den

Als we maar trachtten, eiken dag goeden kant Een natten perslap erop

't gebedje in toepassir g te brengen : leggen en met een zeer heet ijzer

"Laat mij geen slecht of ijdel woord strijken, daarna met een harden bor-

onnadenkend spreken, vandaag : stel opschuren. Op deze manier be-

zet gij, o Heer, een zegel op mijn liphandeld, zullen de 'wollen weefsels

pen, enkel voor vandaag...».

mooi blijven en niet slap worden.

Rieten tuinmeubelen

We zouden zooveel ijdele praat kunliezen

met Duurpraatjes. De man nen voorkomen, au dikwijis iforn


g^

drijven gesloten waren.

Uê slaking verliep in alle kalmte en

volle waardigheid.

Op de groot-stad Gent lag een stempel

van rouw. Er was relatief gesproken (teen

leven op straat. De pensen wisten immers

dat er niets te zien was, en er geen

aankopen konden gedaan worden.

De mensen spreken van de staking - De

bevolking geeft zich rekenschap : van het

belaag van de middenstand - van lijn

noodzakelijke en onvervangbare functie in

de verdeliug der produkten - en van de

bezielende rol welke hij ia bet stadsleven

vervult.

Uil Eekloo wordt gemeld dat 99.5 o|o

der bedrijven gesloten waren, dat de

loontrekkende ea niel-middensianders

ten volle sympathiseren met de iiprolesti

staking, üver gaus bet «Meetjesiand»

hangt een rouwbeeld als wijnend protest

tegen:

Staatsdirigisme

^Fiscale slavernij

voor: Haudeisvrijneid.

In gans het arrondissement Dendermonde

was geen enkel beJnjt open.

Te St. Niklaas en in gans het Land van

Waas was alle verdeling stopgezet, zei!

de Katholieke coöperatieven hadden

zich bier zoals overal bij de staking aangeilOLeu.

Deielfde en algemene stilte en levensloosbeid

wordt m üeinze - Oudenaarde

- Lokeren - Zottegem -Geeraardsbergen-

Ninovf - Aalst - en alle gemeenten der

provincie Oost - Vlaanderen geconstateerd.

Volgend telegram is gestuurd aan de

Heer Huysmans, Eerste Minister:

Heer Huysmaus

Eerste Minister,

Wetstraat, Brussel.

De Middenstand over gans het land

bewijst op dit ogenblik eens en solidair

te zijn, er dient dringend met zijn beslaan

rekening gehouden.

De middenstand eist de oprichting van

van een Ministerie voor Ambachten ei

Neringen.

Het Christen Middenstandsverbond

en d« Vrije Beroepsverenigingen van

Oost-Vlaanderen.

Aan alle politieke panijen (C.V.P. •

B.S.P. - L.P. en K.P.) werd een brief

gericht waann de aandacht der verantwoordelijke

leiders op het middenslaapprobleem

gevestigd wordt.

Wij kunnen uit deze beschouwingen

over de staking besluiten: dat de mid

denstand deor deze tiOiiaaire» aktie be

wezen beeft een sterk aaneengesloten

blok te zijn; waarmede rekening dien

gehouden te worden en wiens rechtvaardige

eisen een dringende oplossing moe»

ten kr.jgen.

Op Kijkuit.

Qoeie leiera, ge weet goed

dat mgn hand en mijnen groet

reeds op voorhand ziju gereed

als ik bQ u binnen treed

want niets is zoo gevarelgk

privaat ol openbarelijk

als woorden onbedacht

dat heeft mijn Mie mij aan 't verstand

gebracht.

Ne mengohismaarzegvrij over het

weer dat ons laat praten en ons maa

uit alle mogelijke boeken wind in he

gezicht blaast, maar d'er is toch beternis,

de grootste vorst is voorbij en

ze beioven ons lenteweer... Laat ons

dus afwaehten wat er van komt van

dia goei voornemeDs, want dat is maar

van tel als er 't zonneken heuren ze

gen over geeft... En Sint Jozef zal ei

Woensdag met zgn feestdag ook we.

zijn vooisken over geven, die is noga,

gewoon van dan ofhcieel d' heropstdnding

van de natuur in te luiden... En

ons rsgeermg heeft haar einde ingeluid,

z'is gevallen over de kolenpnjs,

waar de Komtnuoisten niet mee akkoord

waren. Ik ben nu maar kurieu

hoe ze het nu gaan aftappen om een

nieuwe ministerploeg samen te stellen.

Dat hangt er vao af lijk bij Doktoor

Sntfmes, die zei tegen Peer

Lullekes die zwaar ziek was — Ge

kunt niet genezen als met 'n operatie,

zei den doktoor. En is 't gevaarlijk

vroeg Peer met 'n zucht.- Rechtuit gesproken

't iszeergevaarljjk zeiSuijones,

van dejvyf operaties mislukken er vier,

maar ge komt precies goed, 'k heb er

in 't kort alzoo vier mislukt ge zyt

dus de vijfde.

Vrienden 'k geef u nog nen raad

eer ik 't nieuws vertel

ieder is ermee gebaat

spreek niet veel maar luistert wel

de reden U zoo licht te rapen

of het niet geschreven stond

want daarom zijn we geschapen

met twee ooren en een mond.

Ziezoo, daar is weeral een vliegtuig

te pletter gevallen, 't Was in de omgeving

van Napels dat een viermotorig

vliegtuig van de R. A. P. naar beneden

tuimelde. De tien inzittenden zijn,

daar het vliegtuig in brand scboot,

wkoold.

lip ddit ree .uutitivci vau ücn UJ->fcU,

tegenover Bia'.isUva.

De40jange liairkapper Julio Guilloti

heeft te Manilla een bom geworpen

naar den president der Pnilippgn- i

sche republiek, Rexas Zrjn opzei is I

mislukt, er werden zeven personen gekwetst.

Te Cincioatiiseen gebouw van vijf

verdiepingen ingestort. Men weet nog

niet hoeveel peisouen zich onder de

puinen bevinden.

Bij de Nedertandsche tweede kamer

is een ontwerp ingediend, strekkende

tot instellingen van een nationalen

spaarraad eu het uitgeven van njksspaarbneven.

Het Huliaadscne volk

moet gaan sparen ! Uit zouden wij

hier in België ook wel moeten leeren,

,e beginnen aan noogeruand om het

oorbeeld te geven.

De Nootsche vissehets halen hun

hart op melde haringeuvaiigsi, die

buitengewoon goed lukt. Tot nog

toe werden reeds 4,5 milnoen Hl, vaD

die, leküere beesijas gevangen en bat

senuen is nog lang niet gedaan.

En hier komen we in \ Binnenland.

Te BdKkevoor. heeft zich een drama

van den waanzin algespeeld. Zeke

ruXavierS. lostte révolveisetioten op

Jozet Adams en beukte de Qeur der

woning van dezen laaisten ïu, waarna

hij zeven schoten m het huis lostle,

gelukkig zonder iemand te kweisen.

Hierop schoot de ongelukkige zich een

kogel in bet hoofd en viel dood neder.

Qustaaf France hadverleden Zondag

in de St Eltsajethkerk te kortrrjk twee

gouden cibones gestolen, die hg bij

een juwelier wilde verkoopen. JJeze

hield hem aan den klap en kon de

politie doen verwittigen, die den

schurk kwam aanhouden.

Op dtii achter " Comptoir 16 «, te

Antwerpen gemeerd, waren arbeiders

bezig herstellingswerken uit te voeren

De ltt jarige Juliaan Graié schoof uil

en vlei in het 4 meter diepte ruim. Da

ongelukkige werd naar net Stuivenberggasthuis

overgebracht, waar men

eenschedeibreuk vaststelde. Zijn toestand

is hopeloos.

Aatoine Fetitjean reed per fietsdoo

Soilles, toen hij door eeu auto werd

omvergeworpen en op den slag gedood.

Romain Van Nieuwenhuisse, molenaar

te Kalken. « eed in ztju maaldoru

gevat door een drntriem waardoor hij

werd meegesleurd en in do machieu

terechtkwam. Eer men hem kon

bevrijden was hij reeds over.eden.

Frans Meert, ijzerhandelaar te Leobeke,

omiaadde peisgasbuizen, toen

een dezer mei een hevigen knal ontplofte

en over de straal vloog. De 7

jarige Evarist Moonen werd er door

getroffen en op den sla^gedood.

Albert Stevens, wonende te Loochristi,

leed sedert eenigen tijdaan een hartziekte

waardoor hij werkonbekwaam was. Uil

heelt hem zoo zeer mistroost dat hij eei

einde aan lijn leven gesteld heeft dooi

verhanging.

In het vormingstation te Walersche;

werd de rangeerder Lnuis Uaeseu dooi

een stel wagens gevat en meegesleurd. i)i

ongelukkige werd in wnnuopigen toe

stand naar een kliniek overgebracht,

alwaar bij kort na lijn aankomst o verleed.

Fonske isl in de school altijd te gapen

en de meester dacht dat hij niet goed was

Manneke, zei de meester, uw mond staat

weeral open — l)a wéét ik wel meester

zei Fonsken, want 'k heb hem zeil open

gezet.

Van Sompel had 'n iware valling en

zijn Triene bad hem 's avonds 'n warm

drankske gegeven — Ziedewel zei ze 's

anderdaags, 'g hoest al veel gemakkelijker

als gisleren —-Da geloot ik, zei van

Sompel, 'k heb geheel den nacht gerepeteerd.

't Had zalte ruzie g»weest in de Groote

Pinten Jefke Snul die't zitten afkijken

bad ging buiten als de ru/.iemakers weg

waren. Maar wa verder waren ze nog aan

'l vechten en Jefken die 'i in den douke.

ren niet herkenden kreeg zooveel slagen

dA hij lijk'n klodderhodd terug in d'

herberg kwam gepikkeld. — Wel jongen

zei den baas, hoe schandelijk lien 'z u

gevlegeld. — Ja maar ze zijn gefopt zei

Jelken, ze meenden den echten af te rammelenen

en 't hadden ne verkeerde vast.

Verder geef ik 't woord aan u

gelijk op welken toon

ik voor mrjn deel zal zwiigen nu

'k ben 't tegenspreken niel gewoon

want overlest sloeg Mie de maat

op onze Jan zijn acbterzool

dat tegenspreken, zei Mie kwaad

dal moesten 'z afleeren op school

'kzei'g hebl gelijk wel honderd keeren

dat móést op 't leerprogramma staan

dan moesten ze 't met meer alleeren

als ze later trouwen gaan

maar langer praten geeft geen winste

dus geen woordje meer gerept

'k blijf altijd ten uwen dienste

als gij mij niet noodig hebt.

Zooals; aangekondigd zal het Concert der

KON. HARMONIE « Ste CECILIA « doorgaan op

DONDEIIDAG 20 HAAKT a. s. te 7 uur, in de

Scala.

Benevens 't optreden der tw«e vedetten Mevr.

LAURA DE WINTER van den Muntschouwburg

van Brussel, en den Heer ARMAND CRABBE

van de Scala van Milaan, zal den Heer GILBERT

DU3UC, eerste prijs in den 'internationalen

zangwedslrijd Ie Verviers 1946, zijne gewaardeerde

medewerking verleenenaan dit concert.

Als afwisseling zal de Harmonie onder de kundige

leiding van CHEF MEES een rijke keus

vaD muziekstukken uiuoei en.

In de eerste plaats vermeld het programma

eene fantasie op • RIGOLETTO • van Verdi, dat

door gekende nielodiën voorzeker een der

Verschillig Nieuws.

Maatschappij voor Boom», Moes-eD

Bloementeelt. — Op zondag 16 Maart

'47 te 3 1/2 uur in den Burgerkring

Voordracht door Mr. Flor. Van Raetndonck

tuinbouwleeraar te Temsche

over "lDse«tenbestrijdiDg bij wortelgewasseD».

Toegang vrij en kosteloos voor iedereen.

Deze voordracht, sluit de Issseoreeks

van dezen winter en zal gevolg

ZIJD vao een groote tombola.

Inhuldiging. - De inhuldiging van

M. Hebbinckuys, al» Burgemeester

van Temsche, zal plaats nebben op

Beloken Paschen. Toekomende week

hisrnopeos meer.

Onderscheidingen p

M. Notaris Van Ce Ferre is Ridder

benoemd inde Leopoldsorde.

M. Notaris Hellebaut is Ridder benoemd

in de Kroonorde en in de Leopoldsorde

M. Henri De Clercq hoeft de medalie

van r klas bekomen voor 25 jaar

trouwen dienst in de mutualiteit.

Veile — Naar ve vernemen werd

onzen jjveiigen Meester Baziel Van

Lemmens vereerd met de Burgerlijke

Mêdalie van l'klas.

Aan allen proficiat.

Bonte *v«d. — Morgen Zondag

geeft de Vrouwelijke Tooneelbsnd uit

Orjzegem een Bouie Avond, in de jongensschool

der parochie van het H.

Hart, alhier. Allen daarheen want er

zal leute zijn. Begin te half zes.

Heden Zaterdag namiddag te 19 uur

is bet zitting van den gemeenteraad.

Dagorde:

1. Benoeming Burgemeester - Kennisgeving.

2. Ontslag gemeenteraadslid en aan

stelling plaatsvervanger, gevolgd vaneedsaflegging.

3. Verki"zing Schepen, gevolgd van

eedsaflegging.

4. Concessies van begraafplaatsen.

5. CO.O -a) Begrootingswijiiging -

Goedkeurii.g.

b) Afsebalfing burgerlijke

steun en overname der

steuuuitgaven - Advies.

6. Teekenschool - Begrooting dienstjaar

1947 - Goedkeuring.

7. Gemeentelijke loelage - Toekenning.

8. Moties betrekkelijk de ontoereikende

en gebrekkige verkeersmiddelen ia het

Land van Waas.

Geheime zitting.

g. Museum - Benoeming bestuursleden

10. Samenwerkende Bouwmaatschappij

Benoeming Beheerders,

Naamlooze Maatschappij

Steamers Wilford

in vereffening te

TEHSCIIE

Gewone Algemeene Vergadering op

Dinsdag 2f> Maar 1947 om 16 uur,

Oeverstraat, 60 Temsche.

Dagorde

Verslag der vereffenaars - Toestand

op 5i December 1946 - Om toegelaten

te worden, moeten de aandeelhouders

het ontvangstbewijs hunner aandeelen

neerleggen ter bureelen, Ouverstraat,

60, ten minste vijf dagen op voorhand.

mooiste stukken van het leperionum uitlaakt.

Verder « SCÈNESiNAPOLITAINES - in i deelen

van Massenet; eene bewerking van chef Mees

dat voor het eerstgenoemd? niet zal moeten onderdoen.

Tenslotte eene verzameling van drie

tusschenspplen waaronder : eene variatie voor

groote fluit, MENUET, voor twe« saxephonen en

KLOEMENWALS van Belibes eên arrangement

voor vijf klarinetten.

Alles samengevat een programma dat de

moeilijksten zal bevred'genen alle belanghebbenden

naar de t Scala » zal lokken

Kaarten te bekomen alle dagen bij den Bestuurder

Leon Deübaul, Scheldeslraat. —Voor

de leden Maandag as. in het lokaal i Gulden

Cop » van .'» tot 7 uur.

U»ETAVOSD_met

Duo^De Schepper

en Trekking Tenbola * Willen is Kunnen „

in het lokaal Jongenspatronaat

Zondag IC Maart, te 5 i/ï uur.

Burgerstand van Temsche

Van 8 tot 13 Maart

Geboorten :

Van Oasse Fabienne Maria Margareta, Vrijheidstraat,

105. — CappaertPierreLeonie, Gentstraat,

23 Tielrode. — v»n Strtjdonck Annie

Sylvia Alois, Leie, iï. — Aerts Victor Rosa,

Volksplaats, 44. — Tronckoe Chnstiane Celina

Oemse, Fonteinstraat,7. — Roelandts Gerirud»

Jozef Amelia, TielroSe, Hooge akkerstraat, S. —

Peirsman Maria Ludovica Mathilde, Vijthuizen

slraat,5.

Overljjdens :

Claus Phllomens Prudencia, hoiih. 63 jaar,

wed. v. Benedictus Vermeulen, Steendorp,

Kerkhofstraat 49. — Van Lancker Leonia, zond.

ber. wed. Smet Gustavus, Vrgheidslraat, 64.

— Aerts Victor Rosa, 3 dagen, Volksplaats 4*. ••-

Een dood geboren kind.

BEDANKING-

De Familie HUYS bedankt vrienden

en kennissen voor ae blijken van deel'

neming hun betoond by het afsterven

van hun beminden broeder, oom en

bloedverwant

EMIEL HUYS.

Zij verontschuldigen zich bij dezen

die door vergetenheid geen doodsbericht

zouden ontvangen hebben.

Te koop

Drie keukenkassen in zeer goeden

staat, aan zeer voordeeligen prijs.

Adres ten bureele.

Te koop

Tandem aan zeer voordeeligen prijs.

Nieuwe speciale banden.

Adres ten bureele dezer.

Te koop

Schoon mooi lichtblauw balkleed in

mooie taffetas. — Adres ten bureele.

Gevraagd.

Werkvronw voor twee namiddagen

in de week. — Adres ten bureele.

Te koop

Een beste kalfvaar», einde dracht bij

de Weezen ALFONS SMET, Veldstraat

105, Temsche. 333

Te Koop

Een beate Jonge atler met stamboekkaart,

11 maanden, Tuberculesevrij.

Bij Jos. BOEL, Hoogstr. 75, Bazel. 305

Een slanke lijn

Een onberispelijk bove&lijf

Een bevallige en

ELEGANTE SCHIM

Dank aan het corset

en bustehouder V PH

Gaalbutaatraat 47, Ttmichc.

Occasie.

Te kosp «hoon gegraveerd glas

85x98 cm. Adres ten bureele.


Sportmannen !

~ i J liollnud Uelgle

1 > t l» i SU lf< II *

\ emu ''eTiscb", over Antwer

pen Breda, Moerdijk Roaerdam

Den Haag, Haarlem en Rotterdam

Terug uit Amsterdam over Utrecht

Goringhpm, (jeertruidenberg, Breda,

Antwerpen en Temsche

Prijs 98O Ir

Inschrijven by Cyrlel Meeos,

Schoolstraat Temsche, Tel 191 en b]j

Jules De Sebepper, Markt Temsche

Landbouwers.

Op Dond rdag 20 en Zotdag 23

Maart met Anlo Car naarde land

bouwtentoonmelling Ie Urnssel

Prijs 75 fr

Op Donderdag zijn er de ingangskaarten

inbegrepen

Schrijf dadelyk ie by Cyr lltcu»

Schoosiraat 5H Temsche lel 191

Te koop.

Allerbeste schoon, droog eiken en beuken

brandhout uu de Ardennen voor

alle stoven en vuren üp alle maten te

veikrijgen t'huis of per wagon, bij Alois

VANH.nt BUYt» Veldslraat 8s, V»jle,

Temsche 154

Uok is er aan hetzelfde adres een partij

schoon kastanje bardrgjs te bekomen

Levens verzekering.

Zeer gekende maatschappn, welke

meer dan luo jaar bestaai, zoekt in

TEMSCHE

Vütir£GEi\W00RDIGER

met goede relaties, voor 'l bewerken

van klienten gedurende z\jn yrye

uien.

Zeer inier ssante voorwaaiden

Schreven REMY DE PUTTER

Lindestraat 130 ZWYNDRhLHT.

Te koop.

Moordsch Aaaldhouf (grein) in alle

maten, alsook 4/4 planeher Officieele

prezen

Te bevragen Bazelstraat I6i,

KUPELUONDE

Te koop.

Elektneke motor 15 P H 220/380

Liederen Hein 17 m lang 12 cm br

» » 17 m lang 15 cm br

Maalderij Victor Paelinck, Nobeek.

straat 43, Bazel

HUIDZIEKTEN

Alle huidziekten spoed.g en zeker genezen

niet de huidzunerende zalf van

Dr Huidarts DACKSON

Zelfs de oudste en wederspanmgp ge-

Tallen moeten genezen De eerste pot zal

't u bewijzen Doe proef ' GIJ zult tevreden

zijn '

In alle Apotheken Indien uw Apotheker

de echte DACKMJN zalf met heetl

beitel ze dan zelf bij

APOTHEEK F MISsOTTEN - GEEL

De pot 30 fr tegen rembour^ement

Bericht.

Voor het Besproeien uwer Fruit

boomen en velden wendt U in vertrouwen

tot

Plantgoed en Beeten

Albert Verheggen

RHUK 7 BAZEL,

Trouwe en spoedige bediening

Wie zelf wil sproeien kan alle benoodigheden

bekomen op bovenstaand

adres

VOOR UW

Naaimachienen

Ailc herstellingen en vernieuwingen

NIEUWE NA \IMACHIENEN

beste kwaliteit

Koopt rechtstreeks. Kontureerende prijzen.

Alsook naalden nemen - spoelen

enz. - Laatste nieuwigheden

Scharen voor alle snijwerk.

Ook nieuwe kassen en tafels voor alle

naaimachienen.

Wendt UIQ vertrouwentol het huis

Bern. Van Bogaert-Lagaert

Dorpstraat 171 Ilaa donck

Men komt ten huize Spoedige bediening

BERICHT aan de LANDBOUWERS

To verkrijgen bij

ALFONS BOEL

Hoog«traat7S, BAZEL

Erkende handelaar door het Ministerie

van Ravilailleering Nr D/3806 HR 1597b

Hollandsche Z laihaver, Zomergerst

Erwten, Alle soorten Planlaardappelen

Klaver-, Beet- en Graszaden.

Voederbelten, thuis besteld met kamion

Alle Landbouwmachienen 64

Te koop.

Groeten hoop «luimest Bi] bakker

JANSSENS, Lauwersboek T msehe

GEMEENTETEMSCHt

van een

HUIS

te Temacbe, Kouterstr 69

Notaris HbLLEBAUT te Temscbe

zal openbaar verkoopen met gewin

van een half pe-cent insteloremie op

de biernavermelde dagen

hen huis te Temsche, Kou'etshaat

62, gecadastreerd secite D, n° 16 OT

groot 1 are Begrypende beneden 3

plaatsen, pomphms stal met verdiep,

hoven rf kamers slaapkamer en kleerkamer

Pomp en regenwater, gaz en electriciteit

Alles in den besten en nieuwen

staal van onderhoud

Verhuurd aan M Peerens-Bauwelinck,

m'ts 56 fr per week, zonder

schrift

INSTEL 17 „, .„-,

VERBLIJF 24 "AART 1947

telkens om 3 uur ter herbere - De

Nieuwe Ster» by Wed A Martens-

Wauiers, hoek Akkerstraat Temsche

Te bezichtigen de 3 eerste dagen

van ledere week op behoorlijke uren

Inlichtingen te bekomen ter studie

van den verkoophoudenden notaris

ZAAILAND

te Tlelrode

De notans PAUL VAN DE PERRE

te Temsche zal openbaar verkoopen

Dinsdagen 1 en S April 1917 om

3 uur t»r herbarg " De Antwerpsene

Poort » te TiPkods en met winst van

1|2 oroinstelprenne

Ben zaailand *e Tielrode Vyverwijk

Sectie A nr 5o6 groot 54 ai en 85 cent

palende de heeren Tritsman Amedé

Vincke en doMorBunneghem. Gebrui

ker heer Ernest Vincke Dadelijk

beschikbaar.

OPENBARE VERKOOPING

van een

BOOMGAARD

jin vo'le opbrengst)

te KtZKL, Helrstraat

De notaris Flonmond VAN GOEY te

Rupelmoade zal openbaar verkoopen

met winst van premie

Benige koop

üen p rceel boomgaard te Basel ton

kadaster bekend ter plaats Kraakwyk

sectie A nr 1278r> g'oot óö aren 20 ca.

palende ot gepaaid hebbende aan de

erven De Lamper Alfons Brys Marcus

te Basel, Van der Aa Alois en Peicy

Henn ie Antweipen

Op te leggen boomwaarde te bepalen

by de verkoopvoorwaarden

Beschikbaar tegen betaling

Z1TDAGËN

1NSTFF 8

VERBLIJF 15 APR'L 1947

telkens eenen Dinsdag om 4 ure te

Bazel ter be-berg " De Koning van

Spanje » gehouden door Mr Charles

Van Steéuacker.

Voor alle verdere inlichtingen zich

te bevragen ter studie van den verkoophoudende

notaris.

Gevraagd.

Bekwame meld, goed loon, kost

eu inwoon

Gerard Van Puyvelde, Seheldestraat,

48, Temsche,

Te koop.

Burgershuls met gebouw 6Q (ge>

wezen brouwerij) 16H0 mi Gelaa^sti

162, Steendorp On niddelhjk bes"htkbaar.

— Telefoon Antwerpen 91481

Te koop.

Een groot aantal kanada en wil

gen pooien bg Üomien SCHAER

LAEKËN, Kallebeekveer, Bazel.

BIJ RECHTSMACHT

0PENBA8E VERKOOPINö

van

Autocamion met aaahangwagen

en MEUBELEN

op WOENSDAU 19 MAART 1947

om 10 uur voormirl dag, ter openbare

markt te KRUIBEKE, door het ambt

van deurwaarder AIMË VAN PUY-

VELDE Regenupplaats 14, te St-

Niklass Waes namelnk ,

Een autocamion met aanhangwagen

merk - Minerva -, een buftetkas

en dressoir, een naaimchien Radio

régulateur, automatieee balans, een

bascuul met gewichten, damen- en

mansvelo en 24 wissen blokken,

Komptante betaling zonder kosten

Geschenken

PLECHTIGE COMMUNIE

KOMT ZIEKT

,de nieuwe uitstalling van het Huis

Var] der Biest Pasteor Boelstraat 23 Temsche

De allernieuwste modellen van eebte lederen en

plastieke «acocben, porte-mennale's, poederdoosjaa

cigarettenhonders en porie feullles

KAPITALEN

gevraagd en gewaarborgd op hypo

theek i' raDg,

Zich wendsn ter studie van Eotaris

VANGOSYte Rupslmonda

OPKNB4RE VFRKOOPINQ

van DRIE aaneenpalende

"Werkmansauizen

te HAASDONK-WA* Unite n

£audslraat, Mrs 9O, 91 «n 93

Notaris VAN PUYVELDE, te Haasdonk-Waas,

zal, ten verzoeke van wien

het behoort eo mei gewin van 1/2 o/o

ïDSlelpremie, openbaar tekoop stellen

Gemeente Haasdonk-Waas.

KOOP EEN Eene werkmanswoning

met grond, afliangen en tuin, aan de

ZiodMiaal, Nr 92 gekend ten kadaster

Sektie B, Nis>291je en 29l|b|ex, groot

volgens meting 175 to m2

Verdeeling gelijkvloers i groole voorplaats,

keuken en bovenkamer, kelder,

stalling, W.C. en hot, boven slaapkamer

en mansarde

In huur bij Wed Calhoir-Steensens,

mits 14 fr per maand

KOOP TWEE Eene werkmanswoning

met grond, afhangen en tuin, aan de

Zandstraal, Nr9i, gekend ten kadaster

faektieB.Nrs 291|d 2sH|qex, 271|b|ex,

groot volgens meting ITS 00 ni2

Zelfde verdeeling zooals koop eén

hiervoren

In huur by Alois Bracke, mits 140 fr

per maand

KOOP DRIE Eene werkmanswoning

met grond, afhangen en tuin, aan de

Zandstraal, Nr 9o, ten kadaster bekend

Sektie B, Nrs 291|C[exen 29l[b|ex grool

volgen^ meting 235 U0 mi

Verdeeling gelijkvloers gang, twee

achtereenvolgende plaatsen, keukentje,

keider, stallelje, W C eu hof boven

twee slaapkamers en mausarde

In huur bij Remi Heyndenckx, mits

14S fr per maand

N.B. leder der drie koopen is voorzien

van electriciteit en pompwater bij

gemeenzamen pompput.

Z1TDAGEN

INSTEL 3 MAART 1947

VEKBLIJF 17 MAART 1947

telkens «en Maandrg, te drie uur 's na-

middags, ter herberg >St-Barbara » gehouden

door beer Jan Van Raemdonck-

Vei(auteren, schrijnwerker-ondernemer

ie Haasdonk Waas, hoek Dorp- en

Zandslraat

Verdere inlichtingen te bekomeo ter

studie van den verkoophoudenden notaris

Van Puy«elde, Dorpslraat, Nr 250,

leletoon. Beveren-Waas, Nr SSOS

OPENBARE VERKOOPING

van een bestielegen

BURGERSHUIS

MET TUIN

te Rupelmonde Baielstraat, I4S.

Notaris VAN PUYVELDE te Haasdonk-Waas,

zal, met tusschenkomst

van z\jn ambtgenoot, notaris LES-

SENS te Waasmunster, niet winst van

1|2 o|o instelpremie openbaar te koop

stellen Gemeente Rupelmonde

Eemge koop Een welgelegen en

goede burgerswoning met afhangen

en tuin ie Rupelmonde aan de Bazelstraat,

nr 148. ten kadaster bekend

eemge sektie 22[s en 2i|s|2|ex, groot

volgens meting 296 < 0m2

Verdeeling gelijkvloers gang,

voor en achterplaats keuken koer,

stalling, kelder, W C groote hof, op

't half verdiep drie slaapkamers en

opene zolder

Voorzien van electnciteit, gas

pomp- en regenwater

Verhuurd aan wed Seghers

EENIGE ZITTAQ

OP MAANDAG 7 APRIL 1947

te 3 uur 's namiddags, in het eafê

" De Roos ». by Mr Petrus Cuyt, te

Rupelmonde, Markt

Voor verdere inlichtingen zich

wenden tot bovenvernoemde notarissen

Moto Ariel 1947

350 culbuteurs, splinternieuw, is te

ko^p uit oorzaak van dubbel gebruik

Adres ten bureele dezer

'WOONHUIS

TE TEHSCHE.

De Notansseu Paul VAN DE PERRB

te Temsche en DIERICKX te Melaela

zullen openbaar verkoopen, metwinrt

van 1/2 o/o instelpremie op Maandagen

ff en 17 Maaat 1947, om 4 uur

ten lokale Nova- te Temsche Markt •

Een Woonhuis ie Tem&che, Eik hou tieiesslraat

Ni 23, mpt het cijnsrecht

tot 1966 op TA cent grond

Bewoond door Ernest Engels

Om ait onverdeeldheid te treden

OPENBARE VERKQOPINQ

van

Herberg De Herleving (Krekel)

Burgershuis,

Villn enbouwgronden

(beplant met fruitboomen)

te Temsche, Krekel

De notaris FLORIMOND VAN GOEY

te Rupelmonde zal openbaar verkoopen,

met winst van premie ,

Koopen 1 2 en S Boomgaard all

villagrond, perceelen met 17m facade

groot 2045, 1815, 1774 mü.

Koopen 4 tot en met 10 Boomeaard

als bouwgrond pe-ceelen met 10 m.

facade groot vn 300 tot 40r> m2

Koop 11. De welgekende herberg

De Herleving » bestaande uit groote

ïerbergplaats, keuken, hof, stal en

hoenderhokken , op het verdiep verscheidene

slaapkamers, verders zolder

Bewoond door M Kamiel Van Puymbroeck-Bals

Koop 11 Een woonhuis mei afhangen

en boomgaard nevens voorgaande,

hebbende beneden grootezaalen

aehterbouw, op het verdiep 5 kamen

verders lolders

Bewoond londer schrift door

Jozef Smet, mits i>0 fr per week,

ter uitzotdenng der zaal die beschikbaar

is op 1 Mei

Beidd loten voorzien van pomp- en

egenwater en electriciteit.

Koopen 13 en 13bis Pereeelen

'oomgaard

Ingenottreding koopen 1 tot en met

0, 13 en I Jbis tegen betaling.

Koop 11 met 1 Mei.

/SITD4GEN :

INSTEL 24 MAART 1947

VERBLIJF 31 MAART 1947

telkens eenen Maandag om 3 uur, in

het te verkoopen lokaal « De Herleving-

Krekel by M Kamiel Vgn

I Puymbioeck-Bals, te Temscbe

Voorplans en inlichtingen rich te

bevragen ter studie van den verkoophou

lenden notaris.

UELAN6RIJK Een meubelTeiling

zal in zelfde lokaal gehouden worden

op Maandag 29 April 1947, te 1 uur.

OPENBARE VERKOOPING

van een

WINKELHUIS

en een

BURGERSHUIS

te STEENDORP

Gelaagstraat nr 58 en 6O

De Notaris Flonmond VAN GOEY,

te Rupelmonde, zal openbaar verkoopen

met winst van inslelpremie.

Koop een

Een winkelbuis met grond en aanhooneheden,

Gelaagstraat Nr 5S, gekadastreerd

sektie C nr 1015F groot

140 m2

Bestaande uit winkelplaats keuken

gang koer stal met bakkersoven.

Op het verdiep slaapkamers en zolder

Verhuurd zonder schrift aan Mr

Benoit Colaas Koop Twee:

Een burgershuis, Gelaagstraat nr 60

sektie Cnr lOlfE groot 90 mï

Verdeeling gang, voorkamer m«t

dooreenlonpende keuken, pomphms,

koer en stal

Verhuurd zonder schntl aan Mr

Heyfaerten kortelings beschikbaar

Z1TDAGEN

INSTEL 25 MA\RT ,,.,

VERBLIJF 1 4.PR1L

telkens eenen Dinsdag om 3 ure te

Steendorp Gelaagstraat ter herberg

- Het Wit Paard, bij Mr Dsmien Van

Geel

Voor verdere inlichtingen iich te

wennen ter studie van den Terkgepuoudeadsa

notan*


RADIO'S

AUJ4 lien we modellen in voorraad.

All» merken.

AUeek Pic-cups automatique.

G. Baeck-Hemelaer

Vrlibcidatr. 84, TEHSCHE Tel. 292

Beun van Antwerpen.

v»n 13 Maart

Belgische Rent 1937,3 1[2 oio 83,00

, , 1943 , 79,00

Belgische rent 2' reeks 90,80

4 t.h. Geünifl. Staatssch, IT. 91,40

4 t. h. Geiinifi. Staatssch. 2'r. 91,40

Loten d. Verw. streken 19214»/. 2

Uemeentekrediet i9»6 4 ojo eü.lu

Gemeentekrediet, loten 1938 63a.nw

Antwerpen leuning iyiv K3,7f>

1930 4 0/0 90.4B

L931 4 O|O 90.8ü

1936 4 0(0 91,6u

1937 4 ü[0 91.6J

•, 1927 4,00 O|O 92.00

» 1943 4 O[O 8tf,0o

Antwerpen kasbons 1946/56 »6,bu

> 1946/51 98.00

, . 1942 99,70

Geut 19U 4o/o 91,30

(Jent 4 oio 1927 9.%l0

a«nt 192» ~ 89.50

Gent i«30 89,f o

Gent 1926 92,20

Sent 1937 91,70

•eut 1946 56.00

Luik 1913 92,40

Luik 1919 4 OIO 90,00

Luik 4O/O 1929 89,00

Lvik > 4 o/o 1930 80.00

Lmik 1V3B 91,50

Lmik 1937 90,60

Laik kasbons 1942 4 0(0 99,90

•»B8»«1 1980 4,00 O/O S3,CO

. Kasbons 1946 4o/o 97,oo

• Kasbons 1943 4 oio 91,50

Brussel 1943 4 o/o 90,00

Brussel 1927 4 o/o 93.25

, 1942 99.90

Aatwerpen 1887 87,75

» l»03 77,75

Bnasel 1902 88,50

•muel Zeehaven 72,oc

«eitende 1898 73,00

Mtaerbeeck 1881 73,50

Wltteck-Vsn Landeghem ord. 383,00

» div. 475,00

•aeca 39c,00

Aankoepen verkoop van alls lotei

•n fondsen.

Dagelijkseh beursbezoek.

!• SCHUEHMAN, Wlaaclagcnl

TH. 31. Kasteelstraat 79, Temtehe

Voor Uwe Electrieiteit

Motoren, Vuren, Bakovens

Bobinage vaD Motoren aller grootten.

JElectriek licht - Kraehtleidingen

BBN en GEÏBND HUIS

G. Baeck-Hemelaer

Trl{kcld»tr.9« TBHSCHE Tel.292

Afhalen

weeken

koken

wasschen

bleeken

spoelen

blauwen

stijven

drogen

bestellen

II

DOOR DE

Corsetten, Soutiens, Elastieke kousen,

Elastieke ceinturen, Geneeskundige

banden, Ceinturen voor heeren

In alle modellen, alle genres en in alle p-ijzen

doch slechts in één eckele kwaliteit

Huis Van Poecke-Maes

Gasthuisstraat 47 TEMSGHE

H. R. St. Niklaas 16H86 — TEL. 2»1

De creolste keus van Temsehe en omliggende.

Vergeet niet dat bij alle sport V.P.M.

gaine is comfort.

Can corcetiaak zal 't best coneureer«n

wanneer zjj onze producten kan

•ifreeren.

BON

(enkel voor Verbruikers)

Deze bon geeft recht op een

veimindering van 5 o,O op

onze otticieele prijzen.

e n levert aan v«»rtTerkooper»,

(slechts tijdelijk]

D/UVIES,

bij Uw AANKOOP van

CORSETS OF

SOUTIENS

eischt steeds het

wereldberoemde merk

P.D. het een ig merk dat

U volledige voldoening

zal schenken voor wat

betreft MODEL - KWALITEIT en PRIJS

TE VERKRIJGEN BIJ HET

IIISillTI-IIJIISII

30, Statiestraat TEMSCHE

Bericht tegen Sterfgeval

foor Temschi: en omliggende.

^•w Deze rouwkapel plaatst men Gratis

bij hestelliDg van een Olmen of

Eiken DOODKIST.

Verhuring van Rouwkapel.

Magazijn van Doodkisten,

Grafkrocen, Grafkruiaen Zerkplatèn,

Fotos, enz.

SPECIALITEIT it Bleeiaen, Kronen,

Trouwbouquets, Bouquets voor Jubilee's,

Palmen voor wedstrijden.

Aanneming van alle Schrijnwerk.

Huis H. GYSBLIRCK en Zoon

Akkeratraat 5O, TEHSCHE.

Tot zelfs van uit Antwerpen

worden we opgebeld!

"Want 333 is aangesloten !

Nog z«a dom niet, want bij ons bestaat geen

overdreven modtrnisme.

Wij wasseben esnoudig zuinig en metfde minste

sleet.

Goed wasschen met bekwaamheid, zorgzaamheid

is ons doel.

Zelfwasch het kilo fr. 4.7S

öewasscheu door oss 6 fr. het kilo.

Daarom gaat 17 onze klant worden !

Daarom gaat U het blijven !

WASSCHERIJ « LUXOR » Temeche

Eikhoutdriesstraat, 45 - Telefoon 333

Mekanieke Wagen maker ij-Carrosserie

KABIENS — CAMIONS in ALLE MODELLEN.

HERSTELLINGEN — DROOÖ HOUT — VEILIGHEIDSGLAS. -

Jacques HEMELAER-VANROSSEN

Hoogkamerstraat 193, Temsehe

VERZüEGD WERK — MATIGE PRIJZEN.

Bericut aan de Landbouwers.

Ond-srgeleekende maakt de belanghebbanden

bekend

More magazines by this user
Similar magazines