Meuws- & Aankondigingsweekblad van Temsche en Omliggende ...

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Meuws- & Aankondigingsweekblad van Temsche en Omliggende ...

Zaterdag E9 Sept. 1934

ABONNEMENTSPRIJS

België . . fr, 17 50

Buitenland . fr. 17 DO

meer de verzendingskosten

Allt iaichnjvingen

d»dtem mri 31 Dreenber

Ma ichrijEf la bij da

Drukker-tuigever

e DE LANDTSHEER

OCTOTtrat 17, TTMSCHE

Poilduckretenlng Nr 9 2 5 2 2

Eikelc Nummen

35 centiemen.

Gezonde Genoegens,

De bezorgde menschheid heeft ni

meer dan ooit behoefte aan gezond*

genoegens

Het is een echte kunst, of ee^„

wy liever het is een allereenvoudig

sta kunst, om uit het leven de geooe

gens te halen, die wezenlijk aan on;

bestaan als mensch waarde geven

Door de rede is de mensch bovi

het dier verheven

Dit is slechts waar, in zoover ei

van de rede een verstandig gebiui

wordt gemaakt, want velen misbru

ken hun geestesgaven , DJ makea d(

r«do dienstbaar aan onzalige harts

ti chteo, waardoor ZIJ beneden he

dierlijk peil dalen, cf zij spinnen hu

geestelijke vermogens zoodanig e

aoo onopheuiend in, uit overdreve

zucht aaar winst.dat hun bestaan ee

echte slavernij wordt en hun cuii

dag aankomt, zonder dat zij de echt

genoegcaa van het leven gekend heb

ben

Men moet arbeiden, voorzeker

maar allen arbeid dient op een redelijkea

en zedelijk bas s te steunen en

door geionde en voldoeade ontspai

ning afgewisseld te worden

Geen betere ontspanning daa spel,

waarbij 't lichaam vrije bewegingen

doen kan

Ia zekere gevallen kan de ontspan

ningnog een ander nut hebben dan

de herstelling van 't evenwicht ia

vermoeide organen, zij kan ook op

voedend werken DIJ dejongcren, die

IQ onze onmiddellijke cabijneid ver

keeren Mannen en vrouwen zijn

slechts volgroeide kinderen en de

wijsten en besten, die op de rechte

wijze werden groot gebracht, behou

den steeds de zachtheid en den eenvoud

van rus kinderlijk natuur e

hun liefde tot het spel

Slechts h)pccnten cf verwaande

gekken zullen u zeggen, dat nj nooit

aan hua waardigheid verzaken

Toen Piato nch eecs rnet vrienden

10 vroolrjkheid had • laten gaan „ riep

hij schielijk « Past op • Nu moeten

we WIJS zijn, want daar komt een

zot '„

Ageailaus placht zijn kinderen

vermaken door paard te rijden op een

baiemsteel Socrates zong eo dacste

met de vioolijksteo Zelfs de leer

zuchtige Plutargus nam genoegen in

uitspanning, boert en spelen, « gelijk

wij genoegen nemen in de saus onzer

spjzenn Dekluchtipe Luciatus en

de sobere, ernstige Scahger gavea

zich over aan spel en muziek genot,

Mengelwerk \&n DP SCH1 LDE

(Verboden nadruk) 36

GEZEGEND LAND

VOLKSVERHAAL

door Lodewyk SCHELTJENS

Was de oud muldersknecht te dron

ken om de zinspeling in dit gezegle

verborgen te begnipen ï

Althans ini gnnmkle in zijn dron

kemansvrooljkhei 1 — Li ei d'er zil

spint us in uw kop \ooi een avokaat >•

— «Ik zou met u eens willen pra

ten " — zei Karkielje — « Laat ons

oen oogenblik builen gaan , daar is het

fnsseber dan in deze bedompte zaal «

— «Om u pleziei Ie doen, znnger

van het Waasland - — biabbelde de

dionkaard

Het dansfeest weid nu met stijgende

uitgelatenheid hernomen, leiwijl Kai

kietje en de oud knecht van Narde

S'iiörens zich mar builen begaven

waai (ie maan mei haat ^icht ziheien

licht 'ie duisternis bid \PI lre\en

Op een luwe bank, uit ^cheephout

52* Jaargang— K' 39

AANKONDIOINOEN

Aünkoictigiigci fn 0 49

Rekluneo yfc 0 50

fr 2 60

Alte andere aankondiging*»

volgeci overetukoauU

Alle

VOOR OEN VRIJDAG MOROENi

m te zeodeo

Telefoon »-#• 155

Voor Aankondigingen van Oesl es

Oratfrekea, zich te v.cndoi tot :

J Dê Vynck, Papeg^aistraat 59, Gtnt

Meuws- & Aankondigingsweekblad van Temsche en Omliggende

als een verpoozing bij overmatig»

studie Virgilius en Haratms waren

lwfhebbers van sp^rt eo spel ea

Shakespeare bracht menig uur spe

Isnd op de basvioool door

De wijsste, beschaafdste en odelste

menschen leven dicht bij het hart van

de natuur en hun uitspanning zijn al

tijd door eenvoud en kinderlijkheid

gekenmerkt

Bijjoog» heden, die een steeds

grootere neiging laten blijken voor

pnkktlend en ongezond genot, groeit

er voorzeker iets verkeerd m het karakter,

iets dat dadelijk dient gewijzigd

te worden

In hat huiselijk leven heden ten dage

zal die moeder, welka nituween

belangwekkende ontspanningen vco

hare kinderen rond den hutshoudelijken

haard zoekt, hare rol met den

meesten bijval vervu'len Wat den

vader betreft, hij moge rechter, leeraar

of «elfs konog ZIJD, voor het

hoogste welzijn van zijn gezio mag

hij, ja, moet hij LU ea dan meedoen

lade uitspanningen zijcér kinderen

Dit zal hun bestaan aan hem ea 't gezin

vasthechten met lees biarder ban

den dan goud

Eriswemig gevaar, dat de kindaren

verboden paden zullen bewande

len, zoolang het huisgezio hun echte

en gezonde genoegens aanbiedt

Veel is hieraan gelegen ia dezen

tijd van verminderde werkzaamheid,

die bij de meesten de slechte neigingen

laat boven komeD, welke in ledigheid

'a guostig terrein vigdeo om

zich te ontwiLLeler M

Ia het « Handelsblad \an Antwerpen

n, vinden we een belangrijken

brief over dit ondei werp, van dokter

Torfsuit Heist op den Bsrg

We lassch-n graag een groot gedeelte

van dit schrijven ID, omdat we

de irremcg toegedaan zjn, det de

rreaschen niet genoeg kunnen voorgelicht

worden omtrent deze vreese

lijke kwaal •

« Het heelkundig ingrijpen heb ik

•eeds lang verlaten, en van radiuna,

aarvan men trouwers niet eens het

fijne kent, htb ik meer schadelijke

3an voordtelige resultaten aangestipt

Deze bevindingen deden zich

n andere landen ook voor, want by

ien onderhoi-d met Zijne E\ Mgr

>aenen, Bisscr-cp van Salt Lake,

Jeelde deze mij mede dat, in vele

\menkaarsche hospitalen, die twee

eivaaidigd zetten nj ?ich neer

[vaikietje opende het gesprek met

Ie viaag — * Zijl gij niet Jan Vinke

e oud muldersknechl van Narde Stue

ns ¥ -

— « Ja, die ben ik - — labbeiongde

de aangesprokene

— - En hoe zijt ge (hans bij het

cbippeis\olk \erzeild ? hei nam Kat

.letje

— - Ik tub mij als varen«gezel \ei

uurd bij den hoofdman der Gilde «

— - Ge lit bt er zekei «|H|t van uw

uien stiel, dx r hft verkoop van den

3olen niet tt kunnen \ojit ?ct

m?< —

— - Spijt, spijt — vloMUede in

leie — « Za in >esten die scliodiesan

ien Narde Stueiens levend vortian

;n »

— - Heeft hij u dan 700 slecht behandeld

f —

— «Te sloeber zou mij giamein

'1 kot hebben gekregen, maai daanooi

is hij met al zijn geld niet slim ^e

noeg » — hikte Vmke met opkomenden

toorn in IIÜ stem

— O, dat is pon erge beschuldi

gi»R » — meikte Kirkietie aan —

- Deed hij u misschien strifbare dalen

begaan ? »

De dionken A inke keek liet manncljé

middelen radicaal verworpen waren

en dat de geneesheeren, 10 den tecjenwoordigen

toestand, haver mets de

den dan bus toevluct te nemen tot

radiom of operatie.

Dat dit ook mijne overtuiging is,

heb ik reeds gezegd ten minste voor

hetgeen inwendige kanker betreft,

want over 't algemeen als men dezen

erkent, is het, m den huldigen toestaad

der wetenschap, reeds te Iaat

Anders nochtans is het gesteld met

uitwendigen kanker, en hier verricht

de bond goed werk, daar waar hij

aandringt op vroegtijdige erkenong

en behandeling en het publiek vermaant

tegen kwakzatvere en rui gevaarlijke

praktijken

Orer hst algemeen nochtans is

niets gemakkelijker dan het erkennen

van het mies e gevaarlijk letsellje en

ïizou mijne gewaardeerde coliega'a

vesl te kort komen, moest ik die kennis

voor my of de heeren van don

b d alleen opeihchen, vermits de

eerwaarde zusters en al da personen

die onder mijn beleid gestaan hebbca

tn nog a'aan, er zich niet zullen aan

misgrijpen Ware het andcr%dan zou

ons hoogeschoolorderwys op zfjn

minst onvoldoende zijn.

Dit eerste punt staat vast, maar 't

tweece dat door het geacht publiek

met vreugde zal gelezeo worden is,

dat, vroegtijdig behandeld, mtwecdi

ge kanker zeer gemakkelijk te genezen

ts en minstens 95 per cent volledige

an bhjvends genezingen getft

Dit ncchtans z >ndcr radium uf operatie,

niettegCDS aande deze do&r den

bond worden voorgesteld

Laten we dus met esnzijdig zijn en

uitroepen dat er buiten radium en

opsratie geene betere methodes bestaan

om kanker te bestryden, wast

zulks beweren is, pp zuti mmat geno

mea, onvoorzichtig en onwetenchappelijk

en daarbij volkomen m

itrijd met debskomeo uitslagen »

Vpoqcu, dame, gemalin.

Zeer fijn het ft een Daui Strauss

in ZJQ nagelaten papieren, Vrou x

Dame en Gemalin tegenover elkaar

gesteld en haar eigenaardige be*ee-

:enis afgewogen m het huwelijk

Zoo spreekt hij «Trcuwt mtnt uit

hefie,zco wordt men man en vrouw ,

is het ui* voordeel, zoo klink het heer

ea dame, en waaneer het geschisdt

eckcl naar staat en stand gemaal en

ge mal 13

Zoo wordt men bemind docr ztjn

vrcuw, ontzien duur zyn dame, \er

wantrouwig aan, bij grimlachte be

denkelijk maar gaf geen antwoord op

(iio vraag

Ivarkietje oordeelde het best maar

mei bepaalde veitiouuelijknedcn vooi

den dag te kernen

->• - Komian Vinke, laat ons open

haitig met elkaar spreken - — zpg Ie

hij i>p j,einoe Mijken loon — » .Narde

Slueicns is een deugniet die on slinksche

wij?e, na u de band van de schoone

Cuni Slujck vischt, niet waai?

— " Ja das waar» — betc-ügtp

Vmke — * en hij gal mij geld om al

lei lei ^chelmdadpn (e begaan, die hij

up 2ijn itküniujr nam, om in tge\lti

vin den on len Stmck te komen »

— » DIB 'chelmendailen waren in

tnateel \an de taimlie Brers met wie

M mten b'u\ck 111 vijandsehap leeft,

hee (

— - Ja « — zei de bediunken Vin

kc heel ver wonden!

— •• Daarnm moest pij den graanakker

\an Warde Ürees telerren

hee ? n

— » Hein ' - —

— » Fn willo Narie SHieiens u

ain?elten om biand te stichten, mis

«•clutn 'vel b'j Bruno Biees, do tadei

\an Mbin, die Guna bemint •» —

Vinke lees verschrikt ^an zijn zit

dragen door zi|n gemalin

't Huishouden beharligt de vrouw,

de woning de dame voor 't fatsoen

zorgt de gemalin

D* vrouw verzorgt den zieken man

de dame bezoekt hem en de gemalin

laat vragen hoe 't hem gaat

Dz vou.v deelt leed en feomm;

met den ma o, de dame zijn gel 5, de

gemalin maakt hem schulden

Is de man overleden, daa beween

hem zija vrouw, beklaagt hem de

dame, en gaat de gemalin in rouwgewaad

JA I I 1

6e kuat miljonnair worden

KolonïjUe Loterij

20 boten van een miljoen

Pos check 71 60 100 frank het biljet

TREKKING 18 OCTOBER

Een en Ander.

Wij, menschen gelijken op een

vruchtbaren regen niet eea druppel,

hoe groatook,maakt het veld vrucht

baar , maar alloo, ook de kleinste,

dragen daartoe bij La Fontama

— Maandag 24 S*ptemb;r is te

Napels het pms-lijk huisgezin van

Prins Umberto van Piemont en prm

ses Marie Joje met een doelt r gezagend,

die den naam heeft gekregen

van Maria Pia

— IQ de eerste dagen van Oktober

zal het schoolschjp « Mercator » de

haven vau \-itwerpsn verlaten, met

bestemang naar het Paascheilind

Het doel der ma 13 een wetenschap

pelyke f\peditie Da heen en terugreis

worden «Ik op 70 dagen geschat,

met verblijf vaa enkele weken c p het

eiland

— Tengevolge van de diftentisbssmetting

te Breslau, hebben de over

heden tot nader bericht besloten alle

scholen vaa de s'ad te s'uiten

— Lit de kolonie wordt gem-ld,

dat by het Albsrtmcer verschei iece

nijlpaarden warden gedood by een

ondergrondsche oalpl ffiog van gas

cf petroltum

— Da hr L;o de Reu, uit Gent,

h«eft een geringde spreeuw gevangen

met de aandmchig «Vogelwarte

Helgoland 513687 A Gsmaaia »

— Volgens berichten ZIJQ er bij de

laatite stortnrairp in J»pin 2 199

menschen om het leven gekomer,

terwijl er nog o(>^ psrsonen vermist

werden Di aangerichte schade bedraagt

meer dan 10 miilioen ien

plaats op en het ^ ondermannetje \lak

in 'Ie oogen ziemle, stotterde hij —

- \\ ie zijt gij toch die dat allemaal

•weel ? » —

Kaikietje stond nu ook rtcht en tien

ou 1 inulderakiieclit op ilen schouiiei

kloppende, zeurde lnj — « Ik ben iie

goede geest \an Waasland \ inke, riie

I gelijk do wrekende engel, liet oniectit

' en kwaad nasptuiL om het te \\uen

straffen

— « Maar » — Ihiisteuie Inj rfen

Mrbiuwereerien man in bet 001 —

« Viees \(.oi u 7elven mets, daai gij

een herouw liobb^n ien en \ rrieiden

zondaar zijt op voorwaarde^ du ik op

u mag rekenen om iien schelm Naidc

Stuoiens in zijn eigen netten te van

gen -

j — - O met genopzen « — ant

woonlde Vmke opgelicht engeiusige

sttld door de woonien ïan hot zoniJpi-

' linge minneije — « kon ik den ouden

Stucin maar aan 't verstand brengen,

(lat bij door een wlschen belneger

wordt bedot ' »

— « I)al ?j| gebeuren « — veize

kei de hem Kirkielje — - Hebt ge

1 morgen den lijd mij eens te (omen

bezoeken ' -

I — - Waar is uw thus 1 - woog

, Vinke, door het schokkende, der hem

I

— H«t huwelijk van prins George

van Engeland en prinses Manr a van

Eogeland zal plaats hebben op 29

November 10 de Westminster abdij to

Londen

— Sinds enkelen ti|d werden advertenties

aangebracht op de postkaarten

Allen zijn om zoo te zeggen in het

Fransch

Iemand die da zaak vaa na by volgde

%ond dat er maar een enkele uit

Bluitecd in t Vlaamsch gesteld «as

met den tekst - Kcffis De Zwarte

Kat ,

Willende weten van welke firma

deze advertentie uitging, nam hij

dienaangaande inlichtingen , tot zijn

gröote verwondering mecht hn vernemen

dat ZIJ van een Luiksche firma

UltglOE*

Zoo \er is het dus gekomen, dat

huizen onzer VJaamsche Provirciën

in 't Fransch adverteeren en de

Waalsch© in 't Vlaamse*]

"Maar dan geef ik nog hover myce

ceDten aan Waalsche Firma's, die

onze taal eer aan doen, dan aan de

Vlaamsche, die haar negeerea

— Niet al te ver van de mondingen

van Wezer en ELb; ligt vcor de Duitsche

Noordzeekust cea merkwaardig

ci'and Htt is het eiland Helgoland,

dat sinds duizend jaar beug is lang

«aam maar zeker in zee te verdwijnen

DIJ eiken hevigen storm, die de

Duitsche Noordzeekus» beukt, brok

kelt er i;ts van het eiland af, dat neg

ten tijde van Kïrel den Grocte eene

oppervlakte had van 130 vierkante

kilometer

Ia de middeleeuwen wisten de menschen

echter tegen de kracht van het

water nog maar weinig uit te richten

Het gevolg ervan was, dat 10 1900

van de 130 vierk kilonnter er nog

maar 35 over waren

Esn versebnkke ijke ramp speelde

;ich in 1720 af Tydcas een vliegende

itorm sleurde do zee het ^rocte bscherfcende

dum van Helgcland weg

n tegelijkertijd verzoak het grootste

ieel van het eiland n het woes'e wa

:er Zeven dorpen met vrijwel alle

nwoner^ gingen daarbij verloren

Tegenwoordig is Helgoland nog

maar een halven vierkanten kilo

meter groot Het is een nietig eilandje

geworden vaa slechts 1G0O m

.ng en 490 met breed Het aantal

nwoneis bedraagt omstreekt 24 50

Man heeft berekend, dat wanneer

het eiland ia deazelfden omvang bhjL

albrokktlsn, als dit cp het oogenbhk

het geval is, htt geheele eiland over

ge lane mededttlmg bijna nuchter geworden

— «Op 't klein geüuehl, Zuilwiuils

van Sint Nikolaas, in de herbei

g van moeder Sc n> -

— "Ik zal tr komen maar inij niet

verklikken boor ' » —

Ilieimede wi« het gespiek afgeloo-

(ien ^ada^ Kitkietje zijn twee ie zang

beurt in t (tildenhuis had geëindigd

gin^j bij welgemoed en met gevuldu

beurs, want «chippers ?ijn zeer vrijgevig

wanneer zi) feest vieren zi|n blin

den partner bij de hand voort lei il end e,

naar beL hem aangHuile logementliuis,

om in zijn bed, plinnon vooi Ie

bei ei 1e», Albm Brecs nalei bij SIJU

zoetelief Ie brengen

XII DE STLRKE !

Jan Vinke, de gewe en mulders

knecht, thans schippersmaat, had ge

t.-ouw 7ijn bdlofie venuld Op ile

cuereengekomen uui uit hi| m de her

berg van moeder Sofie die hem naai

het huisje \an Kaïkieije pe lei il de

Het mannetje zat bij zijn tafel aan

een tweede hands schnjfmaclnen te

knutselen, dat hij vooreen Yoonleeli


— De lurk Tan StE'iru d te

L^Bghton bj Londei, is tijdens den

uacht afgebrand, en n het f u o hetft

men h-t vcrLooldc lyk vaj een ia

b eker gevonden

— Msn meldt uit Milaan dat een

autobus opeen spooroverweg rabij

Terno door een goedert-otren gegre

p*i werd

merty d

— Een lUhaacsch soldaat dia ia

den oorlog een schot in de rechterdij

had gekregen» werd dexcr dagen gekweld

dcor pijren in de liakerh«up

Een grac&atpliLter had in die zeventien

jaar zi,n lich&etn doorkruist

en was ru aan een acteren ka et te

voorschijn gekomen

De pliattr werd weggenomen en

Rui Trere bewaard hem i u troUch

als " ocriogshenoreii^g -

tJê Seheldesteiger te Steeodo* p

MET AFBimk ELDRE1GD

Tot het jaar 1^31 bezat de badryuge

gpmeenta Steendorp cog geen aanleg

plaats voor de ictupea, aan de Scheldt,

die er by hoogwatergety een breedte

her ft »an 375 meter en druk bevaren

wordt

Handelsmannen eo mjverheidsheden

waroa verplicht hun waren naar den

steler te Rupalmonde te Tervoeren.ter

\e'i#ndiogop des stroom

1 oen ia 1881 het fort van Itapelmonde

Ie S «endorp werd gebouwd, maakte

het staatsbestuur er een brogboefd met

steiger, ten dienste van bet leger an

het publiek Aldas hadden vrachtschepen

en pletierbooten er een getnakke

lyke aanbgplaats

Na den wereldoorlog werl het fort

buiten gobruik gesteld en venaakto bet

staatsbestuur aan bet noodige onderhoud

vaa bnighocfj en steiger De e

warden zou bouwvallig, dat men roor

ongovallea begon te vreezen Het wa

terbeitour stelde S^endorp all dan voor

do kense, cfwel brngaoofd en steiger,

m ts goede herstelltog en onderhoud,

voorêigen rekeniDg over te nemen, of

wel het bouwwerk door het Waterbe

hear L9 zien afbreken.

Het gemeentebes uar verkofs htt

eerslo voorstel, maar de üaanc CJ heten

niet toe da verplicht» horatelhagen

uit te voeren Brug en steiger verkeereo

nog altoos in zulk eea erbarmelyken

toestand, dat er voor de vrachtschepen

en het reizigersverkeer gnddee

veel va.armd werd, ttvötdeis, jaistom

Ü3' ti graa*"gewass'n z-If een groot

pjtdschbehotl.e bezitten

U*t is voldo'odiï herhaald geworden

ri i' op z indacb ige en a U lichte gron

dm, en ook op bloot bnd dit aldus g?

ruitnei Ujd bl jfi h/^^n, de voo keur da

"e groidijn ain d-" cbloarpoiasch

bjewtl b idr> zouten op alle g ondei

vj/rlr iï lijk passen Üf cbloorpotascf

/ owei th di 'ti leiksioi't w

iiur'itig öjdergescüo-^perd, ei bij voorktth'

lufst miDSlers 8 tot 14 dagen \oo\

de zaaiing u Igesfooid Wy ztjn tr be

siiii \oorslaander vau de al^eb^i Ie Lee

v.ellicid in eer s to geien, ten en (Je ir

at Leote nut \trp'iclit ie nezea

RiQvulleade polaiichbemts iog te doen

De pnj en der potasebzou to z'jn »fl

derzi s too laag, dat op p^en eoke

11 lij |iaa jgewus hel vur^aaricizea de

i-r iiooilEjkelijke meststof P verrechl

vii r dig PU is K AU

Hebt ge Uw biljet

van de

Koloniale Loterij ?

1 0 MILJOEN uitgedeeld in 222 440

lutes, waarvan 20 van CCD miljoen elk

B s 11 het Tandaag nog bn eane back

tun wisselagent of bu het B stuur dtr

koloniale Lotery ->G Gald*nvlieahan,

te Brcss 1 met

100 rilANK. TER BUJEr

te storten op postrekecirg 71 60 en er

2 öO fr aan toe tavoegen voor do aan

gerekende ver^endiDg

Een enkel biljet

kan

>erschillende loten

winnen

Koninklijke

NEDERLANDSCHE SCHOUWBURG

Officieel* opening van het se noen

Zaterdag 29 S=pt Zondag 30 (middag-

ag 3 en Donderdag 4 Oktober

Gala Voors'elhog van

MANNEN IN '1 WIT

iel in 3 bedr door Sydney KingiUy

ert J 0 \aa 4e Horst, It»gie Jor

Het gaielscbap treedt voltallig op

Tie |aar Eiekenhms dienst om een

tooneelstnk to kunnen ïchrljven

« Manntn in 'i Wit » werd oorfpron

kelgk IQ dris maanden geschreven

maar er waren drie jaren voor noodig

welk tijdsverloop steeds weer andere

iiekenhmsen berecht moesten worden

im den dtfiiitieven vorm te bereikeD,

raann het stuk nu wordt opgevoerd

liet tafereel van da operatiekamer

ien der hoogtepunten Tan het stuk, b

' zes maal hpr«chreven en bij elke

neuwe versie moest d« schrijver weer

ien andere operatie bywonea E-n

icene als het afdrukken van zijn steriele

witte jas door een der chirurgen

in de operatiekamer, omdat dit kleedings

ck door een toevallige aaankiog

logehjk Liet steriel meer kon zqn ge

'orden, moest Kisgsle^ zelf aarseboa

ren, alvorens hy soit op de gedachte

zou gekomen zijn, dit incident m zijn

stok in to la^schen

Z"ldon of out is er een tooneelituk,

dat in 'n bepaald beroeps mil) uu speelt,

door een leek IQ dit beroep too tot n

de kleinste fhessfs nauwkeurig jais»

geschreven, da* zooals bier hfct geval

is vaklieden er geen enkele a au merking

op kunnen maken

Mannen ia 't Wit„ wordt sedert den

tongen Ileifat in Amerika onafgebroken

opgevoerd Ia do maand Mei (het

slecbtn seizceo) trok het in Den Haag

s'eeds volle zalen Hier zal ook ïedere

D dit wereldsucceB zeker ID den K N

S voor het voetlicht willen 2ten

PlaatsbefprekiBg van 10 tot 2 our

Telefoon 239 22

VOOR U ? ?

Miljoenen ' Miljoenen I I

Koloniale Loterij

20 LO1EN VAN EEN MILJOEN

Postcb 71 60 100 frank het biljet

TREKKING 13 OKTOBER

HIPPODROOM Antwerpen

Liatste 2 dagen v in Rik Senten a

onovcrtrtfbarcn revuo

Laat maar steken!

l'o midden een overweldigen toelcop

vau gecstdnf ige tor schouwers is Rik

Senten verplicht zijn sukstsrijks e re

vu** " Li at maar steken » stop te zetten

morgaa Zondag avond, aangezien het

bastaur sedert lanekati«bureelen open eiken dag vanaf 10 uur Teltfjon "01 GS

INKOMPRIJZEN skebt van 3 tot 20 fr (Da di)icheka3rtcn ÏIJD o jk geldig beden Ziterdaf)

ZaterdagE\tra Matinee voor weezeo ouderlingen en werklooz°n,gra'is door bestuur en t geztlschap aangeboden

I

BANQÜE D'ANVERS

Sociéié AnoDyme

Meir 48

Filiaal der Sociéié Générale de Belgiqae

Kapitaal fr 400 mitlioeu

Rcservcn fr 4


Koloniale Loterij

200 000

20 000

2 000

200

200

20

20

ï*rijs per biljet 1OO frank

Er zijn 222 440 loten

ia totaal

120'

MILJOEN FRANK

te weten

loten van fr 200

loten van 1 000

loten van 5 000

loten van 25 000

loten van 100 000

loten van 250.000

loten van 1 000 000

DE BETALING der winnende loten zal

geschieden, zonder eenige afhoudiog op eenvoudig

vertoon der winceade nummers.

DE EENZELVIGHEID zal niet gevraagd

worden, zoedat de winners ONBEKEND kun-

nes blijven.

80 FR. IN PLAATS VAN 100 FRANK

dit zal de pr«s «gn, dat de biljotteo der Koloniale

Loterij V zullen kosten, indienU — 't zij

alleen, 't zij samen met vrienden — 10 biljetten

neemt waarvan de laatste cijfers respfctievelijk

zijn : I 2 3 4 5 0 7 8 9 0.

Op deae wijze hebt D zeker ooa biljet, dat 1

lot van 200 frank wint en V kunt dan nog andere

lot«n winnen.

3O loten van een miljoen

Een enkel biljet kan verschillende prijzen winnen.

DIT TER HAND TE KOOP

E«n gerieflijk WOONHUIS,

met verdiep, dienstig voor alie bedrijf,

te Temsche, Krrjgsbaan. Groot van grond

729 meter.

VerdeelicK : beneden gaag mol irapal,

twee plaatsen, keuken en pomphuis

pomp- en regen water.

Boven twee ka mars mei grooten zolder.

Verder twee stallen en groot magazijn

6x10 m. mei verdiep en kelder. Een kiekenhok

6x4 m. Boomgaard en overweg

nevens Lei buis.

Te bevragen bij den eigenaar Krijgsbaan

108, Temiche.

Koop uwe braadstof TOOT den

komende Winter

"Waar?

bij: Seheltjens Broeders

STEENDORP. (Tel.«7 Rupelmondt)

"Waarom 1

de beste kwaliteit, verzekerd gewicht

spoedige bediening.

Voordeellgste prijzen.

Oordeel zelf!

EERSTE KEUS

Stukkolen fr. 19»,—

Grove (uitgeiochtt)


i oiSTicHT i» 1140 i Het Huis

Lel 4 Sthoilrtmi Ut, 7ECS5EB

FLOREHT DE SÜTTFEDE GENDT

Iflêhaniehe hmtfsagarïj

en konthandel

Telefoon Kr BO.

Berii.Van Ho8yküdt,Zonen

Verkoop van alle soorten ScïirljnwarKara

eaTlmme-hoat

M33 ge'a»t 2ich m;l L-t u,to

om auto's te kuisschen zonder water

VERDERS ALGEMEENE BENOODIGHEDEN VOOR AUTOS.

Wordt Eigenaar

van Uw huis

aan den

prijs van een huishuur

Met de" Bouwspanrliaa " S M bouwtgij waar

en wat Gij wilt.

Alle kapitalen te bekomen ^oor te bouwen, te koopen

of hypolheken af te leggen — De beste voorwaarden

"Voorbeelden:

Een voorschot van 50 000 ir wordt afbetaald in 15

jaar (volgens overeenkomst) met maardelijksche stortingen

van 340 fr en minder

Een som van 30 000 fr voor een werkmanswoning

wordt maandelijksch Detaald

de 10 eeistte jaren met 214 fr

de 5 volgende jaren met 167 fr

Brussel Gent

Faiderstiaat Koite Meir

Vraagt kosteloozc inlichtingen

Agent |. CHFÏB, Akkerstiaat 63, Temsche

Het beste modeblad Is voorzeker De Gracieus e

Vraagl aanstonds INLICHTINGEN en PRIJZEN aan

Jan MEEDWISSEN,

Proefnummers gratis op aanvraag Charles Decoslerslraat 10 12 — BRUSSEL

Huis Ernest

Leverancier Tan Leger, Toldieotl co Zecwezen

24, Dandermondestirat

fSTWtrPE'-ZUID Tfl.756,71.

BUREELE 1

56 Ste KathclynOT'st (hoek Warbroj) Tel SS3 ll

Si6 6i

Tluislroiesi e» r-Jij

«Ml y\.»»*Jl-i:

TUI Brouwen, Kulden, 8si

More magazines by this user
Similar magazines