Nieuws- & Aankondigingsblad van Temsche en omliggende Plaatsen

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuws- & Aankondigingsblad van Temsche en omliggende Plaatsen

Zaterdag 17 Oogst 1907.

ABONNEMENTSPRIJS

Voor Temsche fis 3. — Voor België frs 3,5O

Voor t Buitenland mits opleg der verzendmgskosten

Alle inschrijvingen eindigen met 31 December

Men schrijft in op al de Postbuieelen des Rijks,

bij de Bnefdragers, efl bi] den Drukker-uitgevei

Ed DE LANDTSHEER, Oeverstraat 17, Temsche

Fruittijd.

Menschen gij die nen hof hebt waar

in zwaargeladen truitboomen n|kdom

en weelde verkondigen denkl toch aan

de kinderen'

Gij kunt met zoo weinig zulke

overgelukkigen maken

Hebt medelijden met de snaken die

aan de deur komen roepen — » Man

ze zitten m den boomgaard ' » Ge moet

hen mei gelooven want die kreet heeft

voor doel u de gelegenheid te versenaf

fen edelmoedig ie zijn met te zeggen

— o Komt vi endjes ge moogt eens

onder on&en ippelaar gaan i

Dit goed woord zal o eeuwig » in het

geheugen en in hel hart dezer kinderen

geprent blijven

Hebt ge ze nog met gezien de knapen

op weg naar de school die een vooreen

door t sleutelgat der hofdeui Komen

kijken en watei tindend hunne bewon

dennf. en zoete ndrukken lucht geven

Hoort ze ma ir — o O ' wat sehoone

peren ze zi|n al rijp' Oei man daai

hggen er veel af' — Zie ne keer de

takken vin dien knekelaar komen tot

aan den grond zie er ligt nen dikken

blokappel in t midden van den we.,'

wil k hem vragen de man is ginder

vin ebler in den hof Jd, toe vraag hel

M n daar s nen appel afgevallen

ma_ il hem opupen * •>

D kw jls blijft d"aanbreken

van het -e-boone seizoen onze vertrek

kenoverwe i en mrfar hel schijnt dit

men noo t y~ loe^zaam aandiehc heeft

verle nd o| huiQcn rul van b midde

]i i t hre ^ ( v n met

lel |1

Me ou n t n T t v „ n J moe

ten in overwegin,. nemen

De vlie-, m onreine plaatsen uitgebroeid

hoüdi zich graarn m die plaat

sen op De tLmakken de mebthoopen

de purJ^n en d veest ill n de phat

t;en w ii kren n ru^-t n / |n liai e u t

verkerc e v bl v \ I iotd

kwuU L] u t ojetzjrL/n louze

le^ u l^n hrek

keik die met hut bietd stcuip» lijl t

muiden \iu een ^raspoik neerzat stonden

ze Ie kijken LU te wichten due mauneti

dnneninell cis De petten hulden /c niir

acht< i gcich \eti om\ii|ei tekunacuzien

üju de tnoeiibklcunge lucht boven de

Lni/cn hun ïu^, leuiide te^en de» gnjzcn

kerkgevel en zonder pinken, booi den bunn^

oogeu dooi den nevel om dim en te zien

opdoemen, die in Bordeaux wiien upgela.teu

en ïeetls ling hadden moeten thuis

zijn

Itoeilooi stonden ?e diii met bange

verwachting de uren tellend, welke de

toienklok u^er hunne hooiden zweepte

\aa gene ZIJ Ie A in het kerkplein stond

Peer ^ els de geiluchtste duivenmelker

vin de streek met den rug tegcu de

steeneu dorpspomp wadiaaa de tijd gnlzij,

bid ^,e"vieteu

Velb ^vis eea thoogstoppel nicei gehiat

om 7ijn onhebbelijk kaiaktei dan omzijn

bestendig geluk in het dun enspel Hi| was

kleideUer en wioette van den moigen tot

den i\ond zonder eeu gebenedijd woord

te spreken al zijne msturen Teibeuzelde

hy op zijnduivenhok Ui] kende ZIJD duiven

tot in t meig, hij verstond hunne taal,

raadde hunne giUien en kende ctteili]ke

wDnm n het brood bevu I nd ddt

meo Ur tafel legt hare eiertjes leegend i,

op het vlees^h dat men vergdt WL^' te

sluiten alles waar zip zich opzet —

vooi werpen en voedsel — vol sporen

laicnde barer v esel jke pooten

Geene vuilij,he d of zt\ besnuffelt ze

om er daarna de kiemen \an op haren

weg te zaaien

Eenige jaren geleden deed de dokter

Simmonds, van Hambur^ de lijk

schouwing \ao iemand aan buikloop

gestorven Een 2werm vliegen aasd- op

de ingewanden, die op de ontleedtafel

la^en De prakti2ijn ving er eeni^en

die hij eerst opsloot in eene t>reede

flesch w lar de lueht en de beweging

de virus kon drogen die aan hunn

pooten kleefde Dan werden de gevan

^enen in een buisje vloe bare gelatine

bevattende ge=token Ni verloop van

ai-ht en veertig uren was ganseh de se

latine overdekt me kolonieen b ie Hen

Het bewijs IÏ. doorslaande

\\i| moeten dub een irschr k hebben

van de vl egen alt. van een at^nisehiken

geesel

De middelen tot vern etiging ?ip

ongelukkig! jk nou zeer onzeker \\i|

geven hierna diegenen wairvau m**n

de beste u tbla^en kan \erwaehten

Icdue lente voor de e ei en open

oTLkei de gemakken met kalk w tt n

indien dut zich 10 een put ontlas en

moet men petrool in de openin^, wer

pen overal kleefpa pi e r(_ vliegen vangers)

ophai _s.n Men heeft b^veerd dat de

aanwezigheid van een ncinus of k^uis

boomplant in een vertiek de vliegen

eruit verdreef w j halen de?e verieke

rin^, enkel ain de belanghebbenden de

zor^, latende bet te bepro VLO Einde

I jk 'iet orool zor^vuld g in een doek

„ewikkeU e vleiL^eh in d s^hapna

houden

LAND- & TUINBOUW

Op windel ti^ lijnde k va-n sk ie

ledi_n «eek bi| Baas Jan eenen land

bouwer van ziineo ti|d

— i ^\l|nheer » zegt hij

ngpkool te melken tuberculose — Op

bUe n e lot bestnjdin„ dei tubercu

|^s h Ü n tt Athnt L, (^ ty werd

d 301 el n dis \uoi 1 g v z n ap

hel ge\i r a it het annken van on^e

kooklc ot niet gepasteuriseerde m Ik

aanbiedt

BI kenssti s'ieken van \1 Siraus

voorz Iter deb e-in^r^s zou de tering te

New 'ïork in de v jf 11 itste | tren il 8JI

sliehlott is h bbcn gemaakt tZ| lï

p h vii h tsl tl e- [Ier d r bev jlk

28 p h der ^hebi li rs u ir n m ni

dan 2D jaar oud Al d aanw /ige sp

cidhsten waren van oordeel dat het

verbruik van ongekookte melk veel bij

1 a ijt de u tbreidin^, der ziekte

[ d i M Lederie, ging zelfs zo J

vei ei vei pi ehte pasteur se no« te

c bun. d nük bibUmü tol i jp n

bar \o cl v

^eIe^^de nuirraate zijn schat, aangroeide

^ /ondi„s morgeuiï uvertelde hij zijne

winst en dan blonken zijne ooj,en van

wilde begeerlijkheid naar meei

Zijn duivenhok was op deu zoldei, onder

de dakpannen eene viei kante met houten

latten opgetirameide spelonk eu diana

onder de broeinesten van zijn dun en,

rustte zijn rijkdom in een steeuen pot

levens het hok stond zijne bedkoels ,

d-iinn kon hij uren wakkei liggen, de

oogen geacht op de plek, wtar de duiven

heen en weer tnppelden Vol& had nooit

meei din due koppels, te reel is te veel,

redeneeide hij, eu oveilollige slokkers

bedeiven het las

ledere duif had eeu bij/onderen naam

Lvxe was een grijh duivinnetie, dat zijne

wecrgi niet had in't uitbroeieu vanjon

geu Ril w is een zwarte duivei met stci ke

sla^peunen bijzondei geschikt voor lange

ïei/en maii zijn voorname gcldwmnei

was Goliath, met zijn hooge pooten en

giooten vleugelwaaior Gohath was zijn

roem en zijn trots Hij hielii er meer aan,

dan din \rouw en kind, maai zijne liefde

voor Goliath was met, zooals de dieren

beschermers dit verstaan, eene pure

genegenheid van schepsel tot schepsel, I

was enkel eene koude, berekende bezoigd

iets nuttig — Eenige middeltjes om

zich te ontmaken van de mieren ben

handvol bruine suiker ^oed mengen

met terpentijn de -nieren Lten er van

n sterven Op de plaalb waar mieren

zijn strooit men koffiedik dat z j gre

eten doch dat vour haar he\ g gift

Rond de boomen dnnr mieren

bewoond strooit men zagemeel en z

blijven weg Om ze van den boom t

houden smere men beneden den stam

in met kempohe en roet en ze 7ullen

er wel v-o weg blijven

Stoonabooten Wil ford.

LICHTSTOET ANTWERPEN

Om de oe\erbewoners loe ie Ule i deu

beiden nu nni van den „rooien liehlsioel

bij ie wonen 0|i Zondig 18 Aueiistits 1^107

'al de ma ilschappij der Wi Hord hooien eenen

;pe mkn stoomboot Ier bc-chikkuijt ^ in

iet publiek stellen

VeruckieAntwerpt.il om Uure savonds

aan de groole Ponton

De Bestuunlei

ERNEST A WlLFORD

Gemengd Nieuws

— De hecren B Terbigo en Am

Longersiaey onzer gemeente, hebLen

bij de NormaaUchool van St N kolads

hun diploma van onderwijzer bekomen

Profie-iat

Bewht —De Fanfarenmaatschappij

Moed en Volharding » /al de volgeide

uitstappen doen

l" Op Zondag 25 0>qst festival t

AntwerpLn — Reis met Willordboot

.rtrek 7 ure teru„ van Antwerpen

ure Pr j = , S"klas \oor alle de leden

en huisgezin, heen en weer fr 0 7o

5* Op Zond if) f September, Vlaamse-he

Kermis te Lokeren — Vertrek Statie

Temsche met trein 14 ure 20 terug van

Lokeren met trein 20 ure 12 Te bint

N kolaas onereveer 3/1 uur te waehlen

Prijs heen en weer 3' klas I fr 35

Alle de kden met hun huisgezin

worden vriendelijk ver^ochtdeze reizen

mede te maken H?t Bestuur

looneel maatschappij


zonk onmiddellijk De schipper Locqu

en zijne familie konden zich nog in

tijd-, redden

— Twee russische revolutionoairs,

Nikolaas Avksentiew en Andreas Feit,

die naar de monding der Obi, in het

noorden *an Siberië gebannen gewec^i

waren, zijn dddr welen te ontsnappen

en bevinden zich ihaiis te Brussel

— Vitr Antwerpsche vrienden waren

Dunderdag gadn speienvaren oj> de

Schelde Op de hoogte ^an Lilloo, siocf

hun bootje om, de vier opvarende in

den stroom werpende

Dr e der drenkelingen konden oa een

kwjjrt uurs te hebben rond gezwom

mui door ei.ru. vi seberssloep &ered

u i I r l c il | n^eling Rjheri

NeU en * i hunl

—Zondag morrend is biand ontslaan

m iet eud kasteel van Bour^o^nc, te

OuJenaarde, waai bet jusfciepaius

ingericht is

De pompiers, van Oudenaarde, gehol

pen door burgers en bet personeel van

't gevang waren na eeu uur werkens

de vlammen meester

Het vuur ontstond op de eerste verdieping.Talrijke

do^ierszijn verbrand

De sehdde isaanziealijk en deoorzaak

Waarom \rajiit men nu o\eral de Eh\ir

Di hempe mm / Omdat hij de beste en

£ordkotn,jsic il, der fijne likeuren, geneest

in u„ en buikpijn

— TeOeleehem speelden eenige kinderen

met vliegers, nabij du vaart C

Meylemans oud 11 jaren, achteiwaarts

looptnde tuimelde in de vaart Op het

hulpgroep der andere kiodeien kwa

men Lerfi^epersonen toegeioopen maar

de kleine was niet meer te zien

t in dnni t verdrijven der slijmen en het

1 hu uuvirii. boudLn dit de slijmv(.rdnjvi.ndi.

pl inD' Waltherj het meerendeel der ziekten

geneest en o^ rcclit goed doei jan allen die haar

gebruiken Eene doos per jaar is voldoende 1 fr

luto\ op den openbaren neg — De

commissie bijeengeroepen om de «nel

heid der dutomobielen te bespreken,

heeft uttbpraak gedaan over dit vraagstuk

i\Un zegt dat, ver vao de sneiheid te

verminderen, men geneigd 15 die nog

te verhoogen

Voor de stad stelt men eene snelheid

van tö lot 18 kilometers per uur voor,

i_n ten platte landen 30 tot 40 kilo

meters per uur

De chautfeurs zuilen aan een aamin

onderworpen worden Zij, boven de 18

jaar die een diploma dragen, zullen

een automobiel mogen geleiden

Te verkrijgen in den papierhandel

E DELANÜfbHECR, Oeverstraat te

Temsche, Emetappen toor Confituurpotlen

g j u

^ t op eiken

oiicltidom opeeni^(.da-;en genezen door den

echten Boisisiroop \an Deprjtere Weigcn

allf mJert biropen, pillen paslilltn die

men u in de handen zoekt ie steken Want

tiietb is zoo goed voor de borsi dm de echte

siroop un Üepratere Prijs 2 lïinken de

groote llesch Te bekomen bij den heer M

\an dei kucht, apotheker te Temsche, en

overal

— Naar boomen, die geene vruchten

dra en, gooit men geen Meenen

Pnn.li de Fetit-Beurre Parein

van Aniwuptn —

"Wilt „'ij een smakelijke borrel a Oude

genet ei * \raagi dan cle\ieti\ S\stème \an

het flink « iWii Sloopke *

Gtdachtm — Wees vroolijk opdaf

g! kunt arbeid-n, werkt, opdat gij

vrooh|k zoudt kunnen wezen

— Het knmt er niet op aan, wat men

ht-t.fr wel met wat men te vreden is

«na de verkonden — Indien de hoestbuien

of dt. moei yk.. aderaing u beicllen te slapen ruigt

eere of twt-t, borslpastilli.11 bij 1 slapen L,aan en ge

lull ils qclukjali^en rusten 1 frank Smakelijk

Uitslag serjxlterd

Ailoop der Kalveren en Veulens.

WIJ kunnui aitnerpen

Schoolstraat, 13, TEMSCEE

Aankoop in \erkoo[> \ in alle «aarden^

Liilitialin^ van alle koupons, elFenen

wissel-, vreemde munten enz

Kantoor open alle dagen van 8 tol 11 ure

TELEGRAF ADRES

Van Puyielde, tump/, Temscne

Van Puyielile, wissel, Beutb, Antwerpen

van I tot j uren

. lande Winckel

"W ISSELAGENT

Kasteelstraat, N' 73, TEMSCHE.

Gelast zitb met den aan-en verkoop

n alle wairden, ter beurzen %an Anlwerpen

en Brussel \erlnndeld

Lttbeialin^ \an kocpons enz

A^ent dtr Belp'iSLht Spiar- en Verzekenusmaatsclnppij

Hoofdzetel eieusiijjd te

Bi ti^el

Belgische Hypotbeekmaatscliappü

t*N SPAARKAS

Naamloos ï exmotscfiap Kapitaal oOOOOOO/r

I \ 1 Uikns de

I \ n I h 11 nn Engels

lle^ic der Ccmmis^arissen MM Jeandela

e dL LévcrfiliLtn, voorzitter, dt Graal Adrien

de Borcbennc d Altena Léon Col met Plissarl,

u„u,lDib k^ Ed u.rlJoly de Graif Oscar Le

FLIIL dt Baron Frederic de R t.st d Aiktmade

Spaarboekjes aan 3,25 %

'etJneerleggingen i oor bepaalden tijd 3 60 %

Lmjitt. \ao grondobli^atKn aan 3 60%

Leuningen up tn^fe tfaedeien en tegen titel**

Prospectus en inlichtingen ten fijnen èureele

Kantoor npen il Ie da^en \an 8 tol Uure

en vao 1 12 Int 5 uren

WISSELKANTOOR

JosephVercouteren

Osverstraat 29 TEMSCHE

Aankoop Ln verkoop van alle Belgische

n vreemde stads en staatsfondsen

\L lenen I ^Tt envamüeC igische

n vteeind m >iiscl ip]ji]en welke op

e beiirzLr \ jn lii ubsi.1 en Antwerpen

U ibetal i i Cl eques

Peul r^ vjn C upf ns den Maandag

\ulstraai— Jozef Van Bundureo z ber 70 j ,

ttiund Hospitaal

BURGERSTAND vin THILLRODE

MidDd Juli 1907

Gebojrle 1 \1ann gest 2 Vrouw 1

ti_rli|dLns D vid Van Hoo^ndorp landb

echrs vin Cluïii*nt ni V n Landeghem Molen-

Straat — Consnnt Vin Re 11001 tel 6 ; Huis ten

Hilven — Lodewyk VcrbiLSt 1 maand Huis ten

Haken Mana \an de Velde (b. 77 j echt„ van

Bernard Vin de Velde Molenstraat— Leonlme

De Coster huish 4J |oar vrouw van Lodcwyk

\ an Buynder Wortelary

Huwelijken Pieler Frans Bchicls lanJb met

Lconn Van Hoogerdorp, landb , te ThiUrode —

Arthur Alben Sclueise trambcdiendi. metWi

Jusnna RossjLft z b tcThitlrodc—August De

Kerf mandenmaker te Timschc, met Lirmap

dooren, fabriekwcrbster tt Thielrode — Jozef De

bchepper landbouwLr Ie Tunschc im.t Ctli-S

Peirsrnan, landbounsti.r te Thiclrodc

BURGERSTAND VA\ LL\ERSELE

.Maand Juli 1907

Geboorteos Mann pcsl 1 Vrouw 5

OM:rl den NoLns Man* Ceulia S7 j z ber

«uiuw,. lanCUusJic b Frjns Dorp

BURGLRSTAND VAN BASEL

Maand juli 1907

Geooortens Mann ttusl IJ Vrouw

Ovcrli|dLns De Ruyt^r Rictwrd z b f 1 1 n

^n ch L, van Verschot rtn Clerncniinü Ou 1

KL khüf(.ljats — I)c bclioenmaeker P eter Antoor

*2 djj; n P rtu^L^tnstinat —' De b ho nma k 1

Ai js Fr IS .',J PortugLzcnstr — \ ermeuki

Ma ia El za z b ->0 | G m , Hoogstrial

Huwc ijk Vin VVOUWL Eu^ecn Domien dag!

3I liitr en V au GL^ t Anna dienstmeid vooriiids

tt rtupc monde tntns slhter

A"oi*koopiii«>en.

OPENBARb \CRKOOP!\G

Menbelen en Winkelgerief

t@ TEMSCHE, Visschersstraat

De Deurwjarder Srnest»Aerts te

Tenr-ebL, ZJI op Maandag 2b Avqu$t\

1907, om 1 ure namiddag te Temsche

in dt. Viss hersstraat ten huize van de

\ z n \nnens Van Gheem openbaar

1 rk tr

\\ 1 ^ p nn 1 bastuul met ew i.htcn

\ rL 11-CSSLI t-n tn bjkaii.n buicltcn scbabbi.fi

g sen in sen legkos andere kassen bedstocl

ï^fg g ToeILII sloven met locbcbooiten* SPICËLIS

lampe b Igc -juinqutts schoone bi_elden ondt.

bokait htörscm.n fijfdijnen k idera koffieslelsels

soeptenen poia^ etommen en verder porcelcin,

régulateur, lav^bo racliiiafcl lobbens kopcrer

b-ctd kapstokken melkkannen, grootc f etrolk

Lin veru

keukeneeriet en/

Kumptdnte betaling der koopsommen

Miidie \jn din nouns De Schaepdryver

it Femsdie, Vccrstmi n"5

Oper.bare Verkooping

HET VOLKSHUIS

en ö^eraaDpalende Burgershuizen

Allen gauw ,LIIOII\MI, ie TCMSCHE

^tltisirut (fJie-.ltniiü(k) tubbende ecm

^i/jniettilijkp oppf n hkle van 20 1 ren 60

iinlnreii

IiüOI' 1 — Len buis tu hof, groot volgeos

meüag 2 aren 77 l/^ c , palende van de

zijde JIIDM D -m VmBorm,van Jeandrroj

aan koop 2 en ïan achter aan het Weldailigheidsbureel

van TYmsche

\ erhuurd aan Lodewijk Pelecom, mits 5 72 fr

per week

gebrar-ht tol fr $,J0

L.00P II — Een !iui-> en bof, groot volgens

meting 3 aren 37 c 41/100, palende vaa de eene

zij (II aan koop 1, \ao de andere zijde aan koop 3

en vaa achter aan het \\ eldadtgbeidsbureel van

Tem>che

V erhuurd aan Jozef Vertitdst, mita 6 41 fcauk

per week.

gebracht tot fr 3,450

KOOP III — ken bws en hor groot volgens

meting 2 aren 5 c 21/100, palende van de eene

ijde aan koop 2, vandeandeiezijde aan koop 4

a van achter aanhet Weldadigheiilebureel \an

Temsche

Verhuurd aan Frans Speelman, mits l 70 frank

per week

ingttttld fr S,GoO

kOOP IV — Een huis en hof, groot Aolgens

letmg 2 aren 16 e 20/100, palende van de eene

ijde aan koop 3, van de andere zijde aan koop 5

n van achter aan M Leo Bnockman

Verhuurd aan Frans Clejman, mits 5 frank

er weck

ingesteld fr 3,200

KOOP V — Leu huis met liof, groot % olgcns

letiug 4 aren 5(» c %/100, palende van de tene

JJ Ie aan k< op 4 \an de anderi3 zijde aan koop 6

n van ILIIIPFIIUM I eo Hmeckman

Verhuurd aan I ran* "ft illemani, mits 5 25 ft

KüOlMI — fcmui

judf Ut-\(HlvM lts

t/d f 000

u I

MM Lmi 11 1 al J ijk hud \ 1

•in achtir jan il M I eo Üraeoknua, Karoi

Nissens en Raiel Govnert

Verhuiml aan MM Karel Van noejlandt en

ïdoor üe Druj m. mils "5^0 Ir per jaar

inju/eW/i 8 000

3° ZITDAG 26 OOGST 1907,

JCIJTKIC tenen Manndag, om 3 ure na

middag, U Temsthe, KasteeUlrail, bij M

\rlliur Üe Hille ^alerhdtool

Ui} Steifgeinl

OPENBARE VERKOOPING

EENE GROOTE PARTIJ TABAK

en de ganschen alem van een

abaitfabnek en Koffijbranderij

te St-Kikolaas, Nieuvi straat N 51

e Nutnibsi-n Hamendt ^n Geerts, te

St Nikolais zullen ten sterf hui'e vjrj

den lieer GUSTAAF .PICTLRb ïldaar,

Nieuw-lrau, op Alnandag m Oijmdag

30 en 11 Augv-iti /9Ö7, telkens ie beginnen

om 8 1/2 ure b morgens, openbaar

•erkoopen

EEM2N SLHUOiEN HUISRAAD zoonis

kassen, kleerka'sen tafels, zetels, stoelen,

gordijnen en storen, tapijten eo carpetten, jacht,

kachels en stoven met toebehoort ens ] LL« IS

printen, posturen, lampen, \azen keul eutenct

in soorten, coffre-fort, to^erb, schouwgiruiluren

horlogien, penduuls, phonogiaaf, naaimacluen

liuueur wi^u en hierroomcrs, karraSen schotels

tellooren, ternnaen, jatten en koppen, \onrts

gleiswerkeu messen fourchetten, Itpeh, vlag

met sttik en kruiwagen

Sohoone bolstoekn met ressort, wollen matras

•n !i rllpelnwcn kussens, sar^iLn, apreien enz

sMIIMin 1JI1N I ii dt lo l n

j I. /tl Ui t I i i lii jt louw

coulissctatcl

Eene piano met stoel

Fenen papegaai met koot

l>e silon tn groote menbclen aleook do piano

illen s Maandags namiddag worden veikocht

TAlMKenz — 625 kdos Wervicq — 900 kilos

Sablonnettcs — 1557 kilos Wemcq — 2000kiLos

Stelen — 500 kilos Bolbladeren — 150 kl

Tilak streek lalst — 1S00 k.tcs Wenicq -

400 kilos Hurley — 130 kilc Louisville —80

kilos Sabkmnettes — 400 kilos Spmlabak —400

k. los Rol tabak — 145kilosWervicq — 700 kil.

Fermentatie ongemalen eu sl^elenuir — 1300

kil a Kort — 150 kilos gemalen Fermentatie —

220 kiios *>teelsnuif — 3a0 kilos cemalen SnuiT —

Z«irtóel,Lieurselenz enz

Alem ia» het tabakfabnek en koffiebranderij

Flitniflen «nuitlanl drie rre«eo, bnuirziflcn

zaï d/ift spmni Ion uiliiui u,eenppirtijilroog

ramen tal al t SIJJI st en

Rechlstreeksche

Invoer

enkeleen dubbele Poneys

aan voordeele pn


N AU

LESSIVE DU GENÏË

BON MARCHÉ

Groote Magazijnen van Nieuwigheden

B K TT S «S E JU "> IBDWSTRAAT SL SSEL

STOFFEN & GEMAAKTE KLEEDEREN

•\ ooi* Heeron, Damon on XskiaidLeren.

Volmaakte inrichting van Kamer huis raad

Verzending franco op aanvraag van den catalogue stalen, alsook eiken aankoop van af 20 fr.

Zaakwaarnemer.

De Deurwairder CKNEST AERTS 1

TEMSCHE KXSTLELSTRWr bericht I

bel uit,liebhenden ihi IILJ ziel) ook .rüaM mn

vereffening van eilenissui opm ken \ii

aangiften \an mhi n&cln]) ui onkrliml

sell e koiilraklui en iklcn \JII ilku jaid

Gezien zijne IJIU,P pi iklijk ILII kinurc \in

re.;islralie tn erleiiisrcthien /il ni mn !

dairiot zijne k\oe-, Ilieitl beiwijlden

Arth. De Rille-Watersctioot

KASTEELSTRAAT, N 9

(Negens het nieuw Gemeentehuis

ZOMERSEIZOEN

ho clcn n Z Jc S r DO

M t lid [

0 B oJer

B

r \ti SPECIALITEIT

i Hands h n n cd en op rmst HaniJ

Porie Sacc

FAUSSE BIJOUTERIE

Plastron Spe len Medai Ions Ken ngcn

l Lol en Manchet Knoppci e z

Ic ben* van i Engelse he

jndcr

kl u de hctndevi n c nd k

Witte Truien \ooi Turners

J ns Sh | I C ii ns Lurscts C cl L r

Doopgenef, zooals

Hoeden Mantels \o s enz

Nieuwigheden voor het Zomerseizoen

GROOTE KEUS IN CORSETS

4HALES, WOLLEN EN RATOENE SARGIEN

, I voor gansch het seizoen, alsmede allerhande soorten van

Plastrons

goedkoope en vaste prijzen

Zwarte Truien voor Tnrners en echte ENGELSCHE TRUIEN

Jos. Suy-De Vree * Marie Suy

zelfde huis Veldstraat TLMSCBA

'•

l Om zich te

o lespiratolrcs

GENEZEN

E vniwarenniGOUTTES UVONIENNESn/m ^

. VlIjWdlCri aeTROUETTE PERRET

: ^GRIEP,

:KEELPMN

KATARRHA, HOEST,TUBERCULOSIS •

Om de ade-nbalugf^ jpen ds raw* en de boni U mïlttiiB il bal ïöldccade bij (der tdniail 1« ntmto twte ,

GOUTTES LIYOHIENNES '•

TaaTrouette-Perret — Verkocht in allo Apotbefcen ^

To Koop Apotheek DZRNEVILLE. Oruuel

Belangrijk bericltl aan de werkende klasscu

^CIBILS^

de bcstt do vei sterkte Osse/nlecschextracten, kost veel j

mïiiclei' en is g;eio.al*l»elijl»-ei* ion verbrui) dan 1

het ileesch lan het land bloeiende Cibi/s nordt aanbeiolen '

dooi de uitstekendste geneesheeren der n ei e/d

FtriL fl ^ h CiBÏLSaan 1 Go tr

geeft ei-ni-n smakLlijken kiachtigen

bouillon voor 15 person 1.0

Een k lo vlei-sch dan 2 franken

gi_eft etn w ïnijj surk*.n bouillon )

enkel \oor b i 8 ptrsontn

is de meest spaarzaamste voedende Bouillon

Beproef eene flesch Cibils

Cibi/s m potten verbeterd den smaak der sancen stovenjen groenten

worducrkocht inde best

116 Kasieclstrnat en M

VOOR ALLES MEDE TE WASSCHEN

tyorat veikotht m gr oote pakken, tj2 pakken en i\4 pakken van 1O centiemen. Ieder groot pak houdt een bon premie ui

Depothouder\ te Temsche — De Cubbcr-Impcns Oeverstr — Th Miller, sikkerst — A en M Van der Gucht, Kasteelstr

Grootste en Nieuwe Vecwerij van België

HUIS L MADSEN TE BRUQGE

\tRTEG \WO0RDIJD nnoR

GEZUSTERS VAN 3CH00TEN

lat 1 b h 1

rolgens 1

Specialiteit van zwa't voor Rouw m S4 uren

Alle k i ^ \ -I \ ch Ln nJt los ri->ci ol 1 imp a

\\ \si n \OJ M r I vn J-, t, „t •. drbor,,1 daTn tef.Ln

s 7-> r J i

Zw (6e/ op het • rfrps; Statiestraat, 11.

TEMSCHu

3lr WORDT VERKOCHT IM BEL6IE DaliSIDh 3 tr

»olhnk DERHEVILLE, SI murlulun BRUSSEL

Ëiisa De Luid!sheer

AKKEI STRAAT II

TEMSCHE

Magazijn van Speelgoederen

Bosto >*sïïl».ei*i> o^cl Olioeolïixlo - e

Trommels j Kartonnen 1 a 11 den l ru IIJ. cl te l'i wo&, Kegels Koordens

JSaaikussens en Ooo en fjorden BLII 1 10 itcltouf gom, leder, enz

Huishoudens in Blik, fJout, Email en Porcclein - Ballons

Mekaniekc Nieuwigheden.

ZONDER aan zijne GEZONDHEID NADEEL te do

THÉ REIIGAm dn D JA WAS

ONSCHATBAAR

^NWASCH

Instituut ïan Jumet-Heigne, CH A»i

(Oeshcht van den D L D0GNI1ÜX, Specialist)

Bediend door de Zusters van Liefde

Breuken Adorbrotk Waterbreuk rad kale u-nMin nider breukb.indi.n vui h t

jaar hunnt bLw z -, hebb I! Sifiifl njnn

Vraag: referenties T Ir k kin i dale o r nbar b i i, s h S a ts

spoorw jen enz) z n a ,, nni knk nl] n c

IVIisvormohfiid der ledematen Gi-nu vslsu^n senu v^iru T\ ST jrnp c piltvocttn enz

nlDu^ns vün honderden enc^ n en b VLSE £d door pbifo fïip^itfs kunne i n t lostituol

geraadpleegd varden

Vrouwenxiekten Af/ak n n f n n; \ \s r ktt e vaa IV Smith, specialist

to Londen, t*«an altxaunteod middel t«e«n de

ikpbBhl m ttMendusesbol, mooieujltfl tand

'ramtDSBD, kttono, gozwtulen, misvormingen

nn rog, baooan, tnx

1» »fr da halT8 ftosoh 4 * de h«ela

Tandpljn In geval van slechte of hoU»

tanden, neem aanstonds eenige druppeltjes vta

het fleschje «aouttes Otlontslgiquoa * en

geneBingisoogenblltlcemk 0 60Ö- tfleeclijo.

Poudra Oentlflae tanden poeder, ros»,

witofiwart,ia aangenaam versterkt het tand

vlees ch houdt 4en monden tandenzoiTor belet

de tarte-en is bijzonder tegen waterkanker au

alln andere kwalen des monds en tanden

3 fr de doos

Pat» peotorafa salmanta, btjtonder tegon

hoest bevangdheid, broaohlet keelpyn long

ontstekingen inflaenia,«nr 1^5fr dedoos

Staatwater, (eau ferregmeosQ) is een buitengewoon

middel tegen bloedOsimen veriwafcldng

moedUke of ttvartoUlge miaDdstondoo,

witte vloed, slapheid des bloete (anomie),

bleekkleunghflid (chlorose) en meer andara

kwalen voorteprultonde alt a&emathoid of

slapheid.

lfr defleeah 9of8gla*trjesd&&{r>

Ai dese middeten DJH alléén verkrijgbaar

bij Haar. Van der Guoht

, Ka&tulstraal TEmCBE


SODEX Een

J. Duveigei-DeJ ree

tammfl «C*i/e rroemde Likeuren (ffl)

\ Adolphe Delhaize en C" §

) Alleilei Eetwaren — Huizen viu verkoop en tentoonstelling j>ïS))

; BBDSSEL Hieuwstraat 139-141 (Tel 4618), LDIZ, rne dn Pont-d'Avroy ijj

) 43 (Tel 2565), SEfiAIHG rnsCocienll, com rue Leopold (Tel SR75)Q)

) Adolphe Delhaize en C" é

; Middenbestuur. DE SCHAMPHELEERSTRAAT Q{

•, BINNEN KOM )/P

) Brassel-Zoshaven. Willabroekkaai.Sclupperijkaai, Eaaivan denZoehavendok (Si)

B E K i o H 'ï: yj,

De aanvragen voor de plaats van Bestuurderin de Sulphui •jj.

zen alsook degene voor jonge lieden die ten minste zestien ^y

jaren hebben bereikt en die den handel zouden ivillen leeren, (fè\

moeten aan het Hoofdbestuur . 26, De Schamphelserstraat, 26, ^

Brussel, gedaan worden ( Ij es,t geschikte yoor liet plaatsen ^ an allei-lei

Aankondigingen. "De Sclielde" wordt wekelijks

eigrootend getal exemplaren gedrukt.

rinfiri CTl ^ olgt deu vooruitgang dei- \veten»oliap

UrUuLu I ! "Vei-gist niet de wonderbare

Pastil Van Mol

wier basis bestaat nit extracten m Zwitserscbe Alpenplanten

MET AL DE OUDE TOT HEDEN TOEGEKENDE PASTILLEN

Zi] verzacht oopenbiikkeli|k en geoetst in eeoin ndcht Aangenaam van smaak de meest ^erkdadige grond

stoffen inhoudend door de eeneeskund ji overlijden aanbevolen DIZL smakelilUc pasti! bi]na uitsluitend sjmmtstdd

uit Plantensap is onfeilbaar en wordt vtrteert door de iwakste magen 't Is het spoedigst ui werkdadigst

tcnuLsm ddel om d>. Influenza, vallingen, keelprjn, hoest, liorstontstekingen, bronchiet, aamuorstigheid, kinkhoest

en ilk indere aindoeoinKen ckr adtmin fs ji .jntn te verzachten en te gtni-zen Dagelilks ontuangt V]i|nn van Mol

dTnkb»tui"SLlinften van ^cne^Ln person en Iliervolgen er twee uit deo hoop genomen

MiinhccrVanMol, «n Mnnheer Van Mol apotheker

Na eene pkuns bleef er mn et-nen ^^L «^B> Brussel

droogen hoest over die ik onmogch|U fSg Ï1T 't Is met opiechte dankbaarheid dat

kon kwilt „Lrdkcn toen h d ik het ge- _»«M|^

luk de Past Men Var Mol ti. kingen die gjj8KjM

mil, ik verzeker U ^ao el genezen

Aanvaard Mijntleet Vdn Mol, de uit

di ukking mnner opreehte erkentelijkheid

VIKGINIE COUDRON,

Mont sur Marchienne

NS — Om alle namiaksel te vermijden,

duide men wel de zwarte dooij

met het Zwitscrsch schild aan en den

vuligbeidsband ia t rood rn.t het

handteeken vao den uitvinder

>}k

fl%3'J*SS

ik U met deze bedank voor uw kostbaar

remedie Over een aantal laren |aren door

eene bronchiet aangetast was er mij

eene cisthma overgebleven die mij be

lette s nachts te rusten en mi) uitnemend

deed lijden

Dank zi| de voortreffelijke Pastillen

Van Mol ben ik thans bijna volkomen

genezen Zi) gaven mi| du.n slaaprust,

en mijne ademhaling is terug %ri)

Aanvaard, Mijnheer, mijne vurigste

dankbetuigen \^^ MISTO,

OvLTdl 1 frank 25 de doos

Versierder

Algemeen depot Aputheck VAN MOL,

29 Vlogaertstraat St Gilie

More magazines by this user
Similar magazines