Nieuwsblad van Temse

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse

Zondag 14 October 1956 12* (95») Jaar Weekblad

Nieuwsblad van Temse

Abonnementsprijs 100 Fr.

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL: KASTEELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. Uitgever AL. BUÏTAERT | Br. St-Niklaas858 | TEL. 710185

De hervorming in het sekundair onderwijs.

De Technische Humaniora»

De laatste aflevering van het « Tijdschrift

voor Politiek » werd gans gewijd

aan de onderwijsproblemen en bevat

twee belangwekkende bijdragen over de

zo noodzakelijke hervormingen in ons

sekundair onderwijs.Terwijl Paul Christian

het probleem van het sekundair onderwijs

globaal bestudeert wijdt Eug.

Zegers zijn aandacht hoofdzakelijk aan

de toekomst van het technisch onderwijs.

|?'Hun overwegingen zijn"uitgegaan

van een fundamentele gedachte: de

hervorming van het sekundair onderwijs

in funktie van de nieuwe behoeften van

deze tijd. Bij de uitwerking der oplossingen

hebben zij zich laten leiden door

een zuivere demokratische gedachte:

aan elk der sektoren"van het sekundair

onderwijs toegang te verlenen tot het

hele hoger onderwijs en, hierbij aansluitend,

geen enkel kind in een uitkomst-

Ióze toestand te plaatsen wat neerkomt

op het in gelengenheid stellen van allen

die studiën begonnen zijn om naar om

het even welke andere afdeling over te

gaan en, waar mogelijk, hun studiën tot

in de hoogste graad voort te zetten:

De technische humaniora.

Beide auteurs wijden hun speciale

aandacht aan hetgeen in de bevoegde

kringen de « technische humaniora »

wordt genoemd. Wat bedoelt men hiermede

? Het is duidelijk dat de «letteren»

(latijn en grieks, frans, engels en duits)

niet de enige metode zijn om een humanistische

vorming te verwerven. Anderzijds

staat het vast dat zeer velen, misschien

wel de grote meerderheid, hoegenaamd

niet vatbaar zijn van de vorming

door de talen.

Bij tal van kinderen en jongelieden

moet het verstand als het ware « van de

handen naar het hoofd klimmen » : zij

moeten voorwerpen kunnen bewerken,

de stof omzetten, werktuigen vervaardidigen

om de beginselen, de wetten de

voorschriften te begrijpen. Nochtans

zouden de studies in de technische humaniora

overwegend vormend moeten

zijn en niet zozeer een beroepsfinaliteit

moeten bezorgen dan wel een voorbereiding

op verdere studies. Dit betekent

echter niet dat deze studies geen praktisch

nut mogen hebben. Hun bruikbaarheid

in het beroepsleven doet niet hoofdzakelijk

afbreuk aan hun vormend karakter.

Het technisch; onderwijs in de toekomst.

Aan de hand van de thans meldende

beschikkingen vervat in de wet van 29

juli 1953, stelde Eug.'^Zegers'een sche-

Mengelw.van 't Nieuwsblad van Temse

73

De Zoon van de Galeiboef

naar het Engels.

— Ik'moetudan zekken, Dogdyke,

dat ik niet fan plan pen, te doen wat kij

ferlangt. Domme fent, waarom hcudt

gij dat lamme tuig nok altijd voor mijn

kezicht. Kooi het wek, ik heb het al lank

kenoek kezien.

— Heel mooi en goed mijnheer, ik zal

niemand kwaad doen, doch ik moet mijzelf

verdedigen en zo ik de plaats gekend

had zou ik hier niet gekomen zijn.

— Dat zegt ge nu al voor de honderdste

keer. Ke zijt efenwel hier en wel om

koete redenen. Hier en nerkens anders

zullen we onze zaken afhandelen, houd

dat ding wek.

Dogdyke gehoorzaamde aarzelend,

maar bleef steeds op afstand.

— Khom, zei de graaf, ge zijt kewapend

en ik sta hier met ledike handen.

Waarom zoudt ge pang foor mij zijn ?

Laten we kaan zitten en praten, ik zal_

duizend pond geven, dan khunt gij naar'

Amerika gaan en daarmee uit.

Dogdyke'schudde het" hoofd.

—'Ik ben niet hier gekomen om duizëricf

pond,-antwoordde hij, het valt'me

zelfs niét in zb'n bagatel aan te nemen,

ge zijt nooit in uw leven de plank erger

mis geweest graaf Von Herder.

. — Zo ! ge' wilt me dwarsdrijven ?

Luteter eens-koet. Hij'dreigde zijn kleine

tegenstander met zijn vette'voorvinger,

terwijl hij hem grimmig aankeek. Ik hep

u hier keroepen om u duizend pond te

kéferi; waarmee gé hel land uit khunt

kaan. Ge krijgt niet meeren als gfweikert

zult ge pefinden met een kefaarlijk

ma voor het technisch onderwijs met

volledig leerplan op, dat kan verwezenlijkt

worden zonder de wet te Wijzigen.

Het full-time technisch onderwijs zou

twee grote groepen scholen bevatten !

de technische school en deberoepsschool.

In elk van de twee groepen heeft men

drie studiepeilen: Lagere Secundaire,

Hogere Secundaire,'f Hoge of Aanvullende

Secundaire Cyclus. Het is in de

groep der technische scholen dat de

« technische humaniora » haar plaats

vindt.

Zonder evenwel in details te treden,

loont het de moeite dit schema van naderbij

te bekijken. Aan de basis ligt een

eerste oriëntatiejaar, dienende zowel

voor het technisch als voor het beroepsonderwijs

en waarin'toegelaten worden

al de leerlingen die het zesde studiejaar

van het lager onderwijs met voldoeuing

beëindigd hebben. Indien zij, na dit jaar

geslaagd te zijn, de vijf volgende jaren

van de technische humaniora doorlopen,

zouden zjj moeten kunnen aanspraak

maken op een volwaardig diploma dat

in principe toegang verleent tot universitaire

studies.

Na dit eerste oriëntatiejaar is het

evenwel mogelijk naar de beroepsschool

over te gaan. Tot het tweede jaar van

het beroepsonderwijs worden toegelaten

de leerlingen die het eerste oriëntatiejaar

beëindigd hebben, doch ook de leerlingen

welke dertien jaar oud zijn, ongeacht

de vorderingen die zij in het lager

onderwijs gemaakt hebben. Volgt daarna

het derdejaar van de beroepsschool.

De leerlingen die verder willen studeren,

zowel in de beroepsschool als in de

technische school, verlaten de lagere secundaire

cyclus na het derde jaar om dan

de hogere secundaire cyclus te beginnen.

Diegene die hun studies bij het einde van

de lagere cyclus willen beëindigen, kunnen

het eerste finaliteitsgetuigschrift

behalen in het vierde jaar van de lagere

secundaire cyclus en het eventueel nog

aanvullen met een specialisatiejaar.

Verder wordt een systeem voorzien

om van de technische school naar de

beroepsschool over te gaan en

omgekeerd.

Wat het opstellen der programma's

betreft mag men niet uit het oog- verliezen

dat in een bepaalde onderwijsvorm

alle vakken op het nagestreefde doel

moeten gericht zijn. Dit houdt o.m in

dat leervakken met eenzelfde benaming

verschillend georiënteerd zullen zijn naar

gelang zij gericht zijn op een Grieks-

Latijnse, op een ekomïsche of op een

technische vorming.

man te doen te hebben.

Dogdyke gevoelde een koude rilling

over zijn leden gaan en tastte in zijn

borstzak naar de greep van zijn revolver.

.— Neen, neen, zei de graaf met een

grijnzendenlach, ik zal nu nok keen keweld

kebruiken, mijn koete Dogdyke. Ik

hep hier duizend pond foor u, wilt ge

heenkaan en mij nooit meer lastig fallen?

— Neen ! bracht Dogdyke er op huiliger

toon uit, ik wil de helft hebben of

niets.

— Ik zal er nog iets pij doen, zei de

graaf, en ik zou u sterk aanraden, mijn

koete, peste, dierbare Dogdyke, mijn

pod niet te weikeren.

Zijn ogen, welkeslechts smalle spleten

achter zijn brilleglazen geleken, glinsterden

en zijn witte tanden blonken door

zijn geopende lippen.

Dogdyke begon zich al langer hoe

niinder op zijn gemak te gevoelen, doch

zijn geladen revolver hield zijn moed

nog enigszins staande.

— Ik moet de helft hebben en geen

penning minder, gaf hij tot bescheid. Ik

laat mij niet afzetten, ik kan wel raden

waarvoor ge me hier hebt laten komen.

Het staat op uw gezicht te lezen, doch

ik kan mij verdedigen. Denk niet dat ik

voor u uit zal gaan, denk niét dat ik met

u terug zal reizen, denk niet dat ik u

kans zal geven uw boosaardig plan te

volvoeren.

— Weet ge wel Dogdyke, sprak de

graaf, dat gij een scherpzinnig mensenkenner

zijt ? Ik weet twee weken om uit

de moeilijkheid te keraken, waarin uw

ontdekking mij kebracht heeft. Ik khan

u twee duizend pond kefen ; duizend op

't okenblik en de andere helft, zodra gij

in Amerika zijt aankekhomen,of indien gij

mijn edelmoedig aanpod niet' aanneemt,

khan ik —

Het volstaat dus niet het lesrooster

van een bepaalde afdeling te nemen en

enkele leervakken door andere te vervangen

om een nieuwe afdeling te vormen.

Het vraagstuk reikt veel dieper,

het gaat om de inhoud en de geest van

de leerstof in haar geheel.

Samenwerking vereist tassen

onderwijstakken.

Het initiatief van het C.V.P.-tijd-

"schrift om dï: v. aretonderwijsproblemen

in de belangstelling te plaatsen verdient

ongetwijfeld alle aanmoediging. Na

meer dan twee jaar het* departement

van Onderwijs in handen] te hebben,

heeft minister Collard nog niets|gedaan

voor de zo noodzakelijke hervorming in

ons sekundair onderwijs. Wel richt hij

zowat overal middelbare en technische

afdelingen op maar terecht kunnen we

ons afvragen of het hier gaat om een

werkelijke politiek met het oog gericht

op de noden, dan wel om een kleine

partijpolitiek.

Sinds lang wordt de verlenging van

de leerplicht in het vooruitzicht gesteld.

Passen al deze nieuwe scholen in het

kader der nieuwe noodwendigheden die

zullen oprijzen wanneer de jeugd slechts

op vijftien of zestien jaar de school zal

verlaten? Wat moet anderzijds de houding

zijn der overheden van het vrij onderwijs

die eveneens het hoofd moeten

bieden aan een steeds groeiend aantal

leerlingen en deze, bij gebrek aan een

vooraf opgestelde planning over de hervormingen

in ons sekundair onderwijs,

in de bestaande klassen en kaders moeten

onderbrengen ?

Hét is ondenkbaar dat een werkelijke

hervorming van het sekundair onderwijs

tot stand zou komen zolang een der

twee grote onderwijstakken nog in een

onzekere positie verkeert. Dit is wellicht

het meest betreurenswaardige gevolg

van Collards schoolpolitiek: hij heeft

voor geruime tijd elke samenwerking

tussen vrij en officieel onderwijs onmogelijk

gemaakt.'Het sekundair onderwijs

dat niet meer is aangepast aan de moderne

noden is daarvan het eerste slachtoffer.

De jongere generatie" zal misschien

vergeten welke geldelijke offers hun

ouders moesten brengen om het katholiek

onderwijs n stand te houden maar

zij zal nooit vergeten dat omwille van

een sektaire politiek, een socialistische

minister het ganse onderwijsstelsel van

België liet verouderen en elke hervorming

onmogelijk maakte.

HDR'MV. H.

RAADSEL.

Ik maak eenieder arm of rijk

Verschaf geluk of breng gevaren

Maar als ik 's morgens van hen wijk.

Dan zijn ze weer wat ze vroeger waren.

moojQ

— Wat ? vroeg Dogdyke.

— Wezenlijk mijn friend. Keloof me,

ik pen er werkelijk toe in staat, ging

Von Herder op raadselachtiger! toon

voort.

— 't Kan me niet schelen, zei Dogdyke

met een moed, welke alleen uit zijn

zenuwoverspanning voortsproot. Ik kan

me voorstellen, wat ge doen zoudt, indien

ik ongewapend was gekomen.

— Tut, tut, tut! Dat weten we nu al

kenoek. Neemt ge mijn aanpod aan ?

— Neen !

De graaf keek nijdig naar hem en de

ander deinsde een pas achteruit met zijn

wapen uitgestoken.

Langzamerhand begon de uitdrukking

van Von Herder's gelaat te veranderen

en een halve minuut later was het vol

vriendelijke welwillendheid, met bewondering

zelfs, op zijn tegenstander gericht.

Wel, wel! riep hij uit. Ik had kedacht,

dat ge makkelijk pang te maken zoudt

zijn. Doch ik hep mij ferkist en zo iets

is mij nok niet dikwijls'in mijn léferi kepeurd:

Er plijft mij niets anders ofer, dan

mïf te onderwerpen. Ge khunt deze duizend

pond wel dadelijk aannemen, dan

zal ik u morken een cheque foor het oferfge

pédrak kefen.

De luchtige toon, waarop hij'begonnen

was, werd allengs ernstiger en hij

eindigde met een zucht van pnderwerping,

terwijl hij een portefeuille voor de

dag haalde.

— Nu begint het er enigzins op te lijken,

zei Dogdyke.

Het helpt niet veel op een andere wijze

met u te handelen, antwoordde de

graaf, hem een zonderlingen glimlach

toewerkende. Hier, ging hij voort is' het

eerste kedeelte fan het u toekomende in

panknoten.

TEMSE, 13 OCTOÖÈS 195

Wekelijkse Almanak

OCTOBER

14 Zondag s Donatianus

15 Maandag s Theresia

16 Dinsdag s Seraphinus

17 Woensdag s Hedwigis

18 Donderdag s Lucas

19 Vrijdag s Ptolomeus

20 Zaterdag s Wendelinus

MAAN : 19 October Volle m.

Jaar-, paarden- en veemarkten

De H: Dendermonde - de 15: Boom

Eksaarde, Moerbeke-Waas*; Lfppeld,

Schelle.

Apostolaat der Grootstad " Agro „

Dierbare Weldoeners,

U zult wel zo vriendelijk zijn te willen

erkennen dat wij ons niet al te opdringerig

aandienen. Ieder jaar sturen

wij één enkele maal een briefje aan onze

goede weldoeners die onze zware aktiviteit

in de moderne Grootstad begrijpen

en gaarne een stukske van hun bezit

afstaan voor de heropvoeding van het

onderproletarische massavolk.

De voorthollende tijd vergemakkelijkt

absoluut niet onze werking in haar vele

schakeringen. Met een onbuigzame verbetenheid

moeten wij blijven doordringen

in de donkerste zwoele gebieden

van de wereldstad Waar een hele serie

afbrekende elementen met hun perverse

invloeden een duizendtallige menigte altijd

maar verder naar beneden haalt.

Wij, met ons Aspotolaat der Grootstad,

zijn de enigen die tussen de onnoemelijke

verdorvenheden en de gruwelijkste

toestanden nog verwijzen naar de betere

en hogere levenswaarden.

Op ons wordt altijd maar opnieuw

beroep gedaan vanuit alle zijden van het

land om de meest dramatische gevallen,

als gevolgen van de inwijking in de

Grootstad, op te lossen.

We streven naar de verbetering van

onze middelen en vooral naar de vermodernisering

van onze centrale omdat

we niet mogen ten achter blijven tegenover

de sterke aangroei van de verleidingsgelegenheden.

Dergelijke achterstand

zou een enorm grote verliespost

betekenen voor de kultuurstand van ons

volk.

We blijven niet stilstaan. Wat ons

momenteel zeer erg bezorgd maakt is de

morele ondergang van onze jeugd. En

vooral deze jeugd die in familie en milieu

omgeven is door de meest demonische

gevaren, waaraan ze ook fataal ten

gronde gaat voor het ganse leven. Als

we deze ondergang reaktieloos laten

voortduren dan is de na ons komende

generatie volslagen bedorven, zonder

enig uitzicht van herstel en heropstanding.

Daarop hebben we uit diep verantwoordelijkheidsgevoel

onszelf verplicht

een jeugdtehuis op te richten te midden

van de immorele havenwijken En naast

die bezorgdheid voor de jongeren willen

we ook de volwassenen niet aan hun lot

overlaten. We kunnen niet verdragen

dat ze voor hun ontspanning alleen zich

moeten wenden tot inrichtingen die een

aanval zijn op hun zedelijkheid.

Wij hebben ons een groot, vuil, onderkomen'

magazijn aangeschaft dat nu

moet omgevormd worden in een aangenaam

en gezellig lokaal. U kunt een

idéé vormen vatf de' ontzaglijke onkos-

Dogdyke naderde met de revolver in

de hand. Hij nam het bundeltje papier

tussen duim en voorvinger, doch de

graaf hield het steeds vast.

— Nok niet, sprak hij. Fan daak krijgt

ge dit keld en morken het andere ; doch

ge moet me er een bewijs fan keven.

— Een bewijs ?

— Ja, een bewijs ; zodat ge het folkende

jaar niet terukkomt.

— Daar is geen vrees voor, mijnheer,

was Dogdyke's bescheid.

— We zullen het, met uw ferlof puiten

allen twijfel stellen, hernam de graaf

op uiterst vriendschappelijke en bedaarde

toon. Ge ziet, mijn peste Dogdyke,

dat ik mij op alles hep foorpereid. Hier

heb ik een splinternieuwe portefeuille

kisteren kekocht; daar is een fulpen,

efeneens nok niet kepruikt. De portefeuille

zal slechts eenmaal dienst doen :

gij zult er een paar rekeltjes in schrijfen.

— Ik ? Waarom ?

— Ge zult er het folkende in zetten :

Ik, ondergetekende, ferklaar onlfanken

te hebben fan kraaf Von Herder de

som fan dertig duizend pond, zijnde een

kedeelte van het pedrak, hetwelk de keneraal

op die en die datum door oplichterij

is afhandik kemaakt.—

Dat zult ge met eiken hand tekenen,

mijn koete Dogdyke. En zo ge dan ooit

teruk mocht khomen en mij pedreikeii,

zoudt ge uzelf de poeien om de haöden

slaan, he?

Dogdyke dacht een ogenblik na.

—" Ik zie er geen kwaad in, mijnheer,

antwoordde hij eindelijk. Ge kunt het

toch nimmer tegen mij gebruiken.

— Neen, zei de graaf, dat is mijn pedoeling

ook niet. Wilt ge schrijfen ?

-r Ja; ik zie niet in, waarom niet.

Von Herder liet het pakje banknoten

los, dat de ander, bevende van voldane

ten die dergelijke radikale omvorming

zal eisen. En eenmaal hervormd moeten

wij dan nog zorgen voor de bemeubeling,

de ontspanningsmiddelen, het onderhoud

en alles wat het bestaan van

zulke onderneming vraagt.

Het is toch een feit, Dierbare Weldoener,

dat het alleruiterste wordt gedaan

voor de gaafgebleven Jeugd - de

elite - uic de goede families, die over de

mooiste inrichtingen beschikt, terwijl de

onproletarische jongeren - de door hun

ouders verwaarloosden - de moreelbedreigden

alleen leven van de straat en

de schunnigste gelegenheden. Wij besteden

negentig ten honderd van onze

krachten aan de tout-a-fait-d'accordzielen,

maar de jeugd, die aan de drempel

staat van de misdaad, woifdt geschuwd.

En wij. die behoren tot het begunstigde

volksdeel, moeten ons toch

het allerpijnlijkste lot van deze kategorie

aantrekken, zoals een moederhart allereerst

vol is van het moeilijkste kind.

Wi) wachten nu vol vertrouwen naar

de middelen om dit grootse opzet tot een

verheugende werkelijkheid te maken.

In de diepste oprechtheid en met reële

eenvoud hebben wij U onze plannen

voorgelegd. We weten dat U, zoals S»i|,

bekommerd zijt om dezelfde zware problemen.Wij

staan voor de onmiddellijke

uitvoering. U werkt mee door uw milde

bijdrage, U kunnen we niet missen. Als

u ons niet te gemoet treedt, dan zal ons

pïan een mooie illusie geweest zjjn. En

we weten dat U deze ontgoocheling niet

zult verdragen.

We verwachten met een blij hart Uw

goede gift op Postcheckrekening: Apostolaat

der Grootstad, Ploegstraat, 23,

Antwerpen, 55,80,03.

Met onze diepgemeende dank, Aanvaard,

dierbare Weldoeners, de' Verzekering

van onze hoogachting.

Pater I. M. Luyts, o.'p.

't Geluk dat is een omnibus

Waarop men zeer lang wacht

En komt hij dan ten lange lest,

Dan roept de conducteur : Bezet I

hebzucht, in de zak deed verdwijnen.

— Daar, sprak de graaf, terwijl hij

pen en zakdoek overreikte, ligt een

poomstam. Ka er zitten en schrijf wat ik

u zekken zal.

Ze stapten naar de aangewezen plek

en de graaf, bij de gevallen boonr gekomen

zijnde, zette er de éne voet op en

wipte vlug naarde andere kant.

— Pekin nu maar, zei Von Herderï

De kleineman gehoorzaamde.

— Zet eerst de datum. Koet. - Ik, ondergetekende

ferklaar ontfangen te hebben

fan de graaf Von Herder —

De hand van de spreker verdween pp.der

zijn jas en klemde zich om de greep

van een revolver, welke in een achterzak

was verborgen. Hij ging wat dichter

naar Dogdyke's linkerzijde en vervolgde

op bedaarde, slepende toon : de som fan

dertig duizend pond, zijnde het fierde

kedeelte van hét pedrak, hetwelk de keneraal

Mallard is afhancfik kemaakt dóór

zwendelarij, waarvan ik pekken medeplichtig

te zijn.

De graaf bracht het wapen van de

linker in de rechterhand over.

— Waaraan, mompelde Dogdyke, in

gebogen houding voortschrijvende, ik

beken medeplichtig te zijn.

Er knalde een schot en Dogdyke viel

van zijn zitplaats, zonder enig geluid te

geven.

De graaf deed voorzichtig een stap

vooruit, de weg op; keek rond naar

weerskanten, keerde terug, nam dé'portefeuille

en de pen, stak zijn eigen pi«

stool weer in de zak, zocht naar het

wapen, waarmee de verslagene hem

enige ogenblikken geleden had gedreigd

en duwde hem de kolf ervan in de hand.

Dat alles deed hij vlug en zonder eöig

teken van opgewondheid of overhaasting

te geven.

Nu knieldchij naast het lijk neer,' legde

de gevoelloze voorvinger van de rechterhand

om de trekker,' drukte af en

noodzaakte de dode op die' wijze'"zélf

eert schot in de lucht te vü'r'ën. Daarna

Het hij de arm van de ongelu&Elge vallen

en opstaande, keek hij een tijdlang met

koude minachting op hem neer.

— Ik heb het u wel kezekd Dogdyke,

sprak hij halfluid, ge hadt uw tweeduizend

pond moeten nemen,

Vervalft


Hij zweeg

Duitsland en Frankrijk hebben ein-

Basketball. Verschillig Nieuws Koloniale Loterij. delijk een overeenkomst gesloten. De

en God begon te spreken.

Dim is Tain) li — ASUS. 3» Algemene jaarvergadering Oud- Uitslag der trekking van de 14eMoezel

zal gekanaliseerd worden. De

Tegen g de ongeslagen gg leidsters heb Leerllngenband M-Wlllebrordus. tranche :

werken worden geraamd op 650 mil-

Wie kent Futuna, dal stukje grond in ben onze dames een wedstrijd beneden

Winnen 200 fr de nummers die einlioen Duitse Mark, (6,43 millard B. fr.)

Op zondag, 14 oktober vergaderen

de onmetelijke waterwoeslheid 'an de hun waarde gespeeld, waarbij vooral

digen op 4.

waarvan Frankrijk er 15t millioen

ALLE Oud-leerlingen voor de grote

Stille Oceaan ? Wie kent het brandende eenschrynend gebrek aan Fcbotvaar-

Winnen S0O fr. de nummers die ein- voor zijn rekening zal nemen.

Vorbroederings-vooimiddag van het

hart, dat op 28 April 1841 under knotdtgheid op te merken viel.

digen op 33

Er zijn weer artikels verschenen in

nieuwe Bondsjaar.

ilagen ophield te slaan, zodat God zelf Nadat Temse tot 4-0 uitliep (de enig-

Winnen lOfO fr. de nummers die de dagbladen over du krisis aan het

Programma :

begon te spreken ?

ste maal) stelden de bezoeksters dra

eindigen op 321 932.

Nederlands Hof 't Schijnt dat Konin-

I.j- -neg stond in Oost-Frankrijk in de wet om met de rust reeds een 9-20 9 h : H Mis in de dekanale kerk, Winnen 2500 fr. de nummers die gin Juliana nog altijd betrekkingen

La Potiere waar lijn moeder hem op 12 voorsprong te bereiken, Ook na de met speciaal in memoriam E. V. Sym- eindigen op 3094, 6394, 8058, 9640, onderhoudt met de « gezondheidsbid-

Juli 1803 al» vijfde van acht kinderen. rust toonde AUSB zich 'n klas sterker phonanus, vorige Broeder-Overste 5"22, 4314.

ster • Greet Hofmans. De Hollanders

het leven schonk. Zijn ouders waren en ze wonnen dan. ook met> zware 14- van S. W., overleden te Sint-Truiden. Winnen 5.000 fr. de cummers die wensen klaarheid.

kleine boeren en schaapherders. De pas- 38 eijfera.

10 h: Feestzitting in de zaal van eindigen op 9279, 79S3. 1332, 18?5, Tijdens de week van 1 tot 7 october

toor van Cras ontdekte dat in de kleine Heren Temse 28 — Helios 43 Sint-Willebrordusinstituut, Na de be- 0854.

hadden er in ons land 832 verkeerson-

Pierre wat meer lag. HIJ haalde hem van Alhoewel Temse.'goed begon moesspreking van het Jaarprogramma Winnen 10 000 fr. de nummers die gevallen plaats. Hierbij kwamen 15

lijn schapen weg en zond hem naar het ten zij toch weldra de wet vaa de 1956-1957 en een bondige uiteenzet- eindigen op 8581, 0621,

personen om het leven, terwijl 102

Seminarie. Als de buschop van tietley sterkste erkennen en na «en eervol ting over de Jubelviering 1957 hebben Winnen 25 00B fr. de nummers die zwaar en 401 licht gewond werden.

op IS Juni 1827 de jonge diaken de ban. verweer stonden zij aan de rust met wij als uitzonderlijke gast de Heer eindigen op 09509, 46465. 19781,30513, Tij lens het week-end deden zien 340

den oplegde, zag hij een jonge priester H-21 in 't krijt. Ook na de appe'sien • L De Lenidecker (L d L. van " De 93873, (8-185, 32837, 12686, 91525, ongevallen voor. Hierbij werden 7

voor zich die door ZIJD superieur als tjes bleef Loneren de meerdere en zij Standaard " en " Het Nieuwsblad " 21115, 54551, 91958, 48889, 99856. personen gedood en 48 zwaar gewond.

voorbeeld gesteld werd om zijn echte wonnen tenslotte verdiend met 28-43. en schrijver van het boek " Wapi Winnen 80 000 fr. de nummers die Gevaarlijk voorbijsteken, overdreven

trouw aan regeld, zijn broederlijkheid, Onze kadetien boekten aan de rust Kongo "j, die een reportage brengt eindigen op 81727, 50399, 82847, 35449. snelheid, en geen prioriteit aan rechts

innige liefde lot Maria en een rusteloze een 13-11 winstscore, maar fyziek te over de Congo-reis van Z, M. Koning Winnen 100 000 fr de nummers die verlenen, waren de meeste oorzaken

lielenijver.

fei benadeeld konden ze niet beletten Boude wijn.

eindigen op 62721, 67762, 866M2, 65856. der ongevallen.

De jonge priester werd als kapelaan dat in de laatste minuten de bezoekers Alle Oud-leerlingen, ook de niet Winnen 500.000 fr. de Dummers In de Kamercommissies voor arbeid

naar Ambeneux gegluurd. Ue bisschop voorsprong namen en de puntjes mee officieel aangeslotenen, zijn welkom. 462669, 494275.

en economische zaken werd bekend-

meende dat hij zijn smekende vraag, deden naar Hamme

Het Bestuur. Wint 1.000.000 fr. het rummer gemaakt dat 114 kinderen onder de 15

hem in de heidense missie te sturen, wel Onze minimen speelden Zaterdag

288444.

jaar in de Belgische Kolenmijnen wer-

Boerlnnenbond— Ue plaatselijke

zou vergeten door hem tot pastoor te be- hun tweede wedstrijd sinds hun be-

Winnen 2.500.000 fr. de nummers ken, 't Is een ware schande en 't

Boennnenbond richt vanat de eerste

noemen. Drie jaren lang was Pierre staan en alhoewel zij verloren deden

249647, 149196.

schijnt dat er wraakroepende toestan-

dinsdag van november een 50-urenden

heersen.

Chanel voor de schapen der parochie ze het reeds heel wat beter dan de leergang in welke zal gegeven worden

Er is in Rusland een wet uitgevaar-

Crozet een ijverige herder. Een kudde vorige maal.

door een landbouwhuishoudregentes

digd waarbij het aan Zigeuners verbo-

en een pastorij aan het liefelijke meer Kadetten Temse 19 — Hamme 25. en welke volgende lessen zal omvat- Kon. Vlaamse Opera den is rond te zwerven en zullen vet-

van Geneve waren voor een wereldwijd Mimmen Hamme 13 — Temse W, ten : melkverzorging, veehouding of FrnnkrIJklel, ANTWERPEN plicht worden « nuttige arbeid voor

hart toch te eng. ZIJD apostolische ijver

veeziektebestrijding, hoevetuin en

deed hem naar de verten verlangen en de

Programma der week : de maatschappij > te verrichten.

bloementeelt, landbouw en huishoud-

In Indonesië werd een militaire

biscchop gaf hem d.in toch eindelijk vrij. Het hoekje

boekhouding, koken en voediDgsleer, Zaterdag 13 oct,, te 20 uur

putsch voorbereid om de regering

In 1831 ging l'ierre Chanel bij de orde

onderhoud van kleding, knippen,naad

•RIS

omver te werpen, 't Is misgelopen en

der Mansten om door het redden van vandeK.S.V.

en woomnnehting.

zielen het deemoedige en offerende le-

Zondag 14 oct., te 15 uur

verscheidene officieren werden aanven

van Maria voort te zetten

KSV Temse 2 • Sp Unie Steendorp 2

Aan de deelneemsters wordt enkel Lucia van Lammermosr

gehouden.

In 183* vestigde Paus Gregorius XVI Een zeergeweizig en verzwakt KSV

een vergoeding gevraagd van 10 fr.

Te Wenen heeft ben zekere Tscha-

de kleine schaar van Maritlen als reli- elftal heeft dank zij hun moed en

voor het gerief voor de maaltijden. Ballet : Een kleine Nachtmuziek. pek zijn vrouw en zjjn kinderen vergieuze

Ordengemeenschap en vertrouwde geestdrift een puotendeling afge-

Inschrijvingen kunnen van nu af Zondag 14 oct. te 20 uur

moord met een pikhamer. Na sijn

ben de onmetelijke archipel van West dwongen tegen de beter spelende be-

worden gedaan bij da wijkmeesteres-

HUowanstsjIna

misdaad bedreven te hebben pleegde

Oceanië als missiegebied toe. Pierre zoekers. De lokalen, die Aerts en

sen of bij de leidster' an de jeugd. Dinsdag 16 october te 19,30 uur hi) zelfmoord.

De Russen bouwen een maatipro-

Chanel was een der eerste missionaris- Smet, beiden gezift om hun overdre- NCMV. Nieuw*. — Een nieuw

CARMEN

jektiel. De berekeningen tonen aan

sen die afreisden. Op het kleine eiland ven strijdlust?! van vorige week, dien- kampjaar is ingezet, een tijd van QalavoorstelliDg " Transmissietroe- dat het projektiel vertrekkend met

Futuna werd hij aan wal gezet.

den ook doelman De Maeyer, ge- nieuwe actie is aangebroken, pen ".

een snelheid van 11.000 m. per secon-

Een die sterker was dan hij zou aan de kwetst, te vervangen. Dank zij een In het kader van nieuwe richtlijnen Donderdag 18 october te 20 uur de meer dan 500 km. zou kunnen af-

wilde troosteloosheid van dit eiland kun- gaver ploegverband speelden de gast- en activiteiten ten gunste van onze Lucia van Lammermoor geweken zijn wanneer het zijn doel

nen ten onder gaan, Zij die hij bekeren heren met onaardig samen. Bijna gans Middenstand, werd verleden dinsdag Ballet : Kleine Nachtmuziek. bereikt.

moest waren menseneters, die elkaar uit- de partij behielden ze wel is waar een bestuursvergadering belegd voor Bespreekbureau Alle dagen (be- Uit goede bron te Moskou, Belgrado

roeiden, D« kleine sUm was verdeeld in geen overtuigend doch steeds een het kanton Temse, waarop de heren halve Woensdag.) van 11 tot 15 uur en Warschau wordt vernomen dat ze

everwinnaars en overwonnenen. Altijd licht initiatief. Aan de 20 min. langs Van Haver, Boets en E. H. Ullenaers

maar opnieuw eiste de opvlammende vij-

linksbuiten Slaets, door

Tel. 33,66,85, na 12 uur, Ook één uur Kroesjt8jev een voetje willen lichten.

het woord voerden. Vele nieuwe asandigheid

doden en gewonden. Het volk back Van Breusegbem steeds onge-

voorde voorstelliDg.

Molotov, Malenkov, Boelganic en anpecten

in het beroepsleven werden

dere Zjackov's zijn zijn voornaamste

leefde al maar door in dubbele angst, dekt gelaten nam Sport-Unie de lei- belicht, nieuwe houzonten werden

tegenstanders en willen hem tot ont-

eerst voor de boze geesten en dan voor ding o-l. Een tiental minuten later geopend, die ten dienste zullen zijn

slag dwingen, uit deleiding der partij.

het " taboe ". De mensen voelden zich stonden de bordjes reeds in evenwicht van onze Middenstanders, en die hen

Zo krijgt daar ieder zijn toer.

gekweld door harteloze onvenadigbare Inderdaad, scholier De Wilde zullen bijstaan in de strijd om het be-

De koude heerscht in gans Oosten-

geesten en goden, die door altijd weer kogelde van op 25 meter onhoudbaar staan. Nog steeds wordt onza stand

rijk en zware sneeuwval wordt uit tal-

nieuwe ofler te brengen te kalmeren wa- in de winkelhaak, 1-1. Kort nadisn bedreigt door een te grote onverschilrv)ke

Alpenstreken gemeld. Een 13

ren, En waar koning en tovenaar belang stond de bezoekende doelman anderligheid en een te rijk individualisme

jarige jongen werd reeds onder een

in hadden of lust voor gevoelden dat vermaal zonder verhaal. Een machtig van onze beroepsmensen,

sneeuwlawine bedolven, 't Is het eerklaarden

ze " taboe ", dal is heilig en schot van zelfde speler kwam op de Daarom draalt niet langer en sluit

ste slachtoffer van deze winter.

onaanroerbaar. En wie niet door de go- doelpaal terecht zodat de bezoekers aan bij het N C M V, Eendracht maakt

den vernietigd wilde worden of ten ofler spijts hun lichte meerderheid zich nog

Het Indiase dagblad „ Stotesman ,

macht.

vallen aan de wraak van de tovenaars, gelukkig mochten achten met gelijke

meldde uit Rajkot dateen wilde vrouw

die ging bet onverdraagbare en mis- stand kof tie te drinken 1—1.

DAWIDSFONDS, — Wij openen

met ongekamde haren onder de dieren

trouwde uitstorten bij de missionaris. Bij de herneming, op de 63 min. na onze reeks wintervoordrachten op

in de bossen van de streek leeft. Men

Vin een geregeld missiewerk kan hier corner goed door Slaets genomen, donderdag 18 oktober met een aan-

heeft getracht met de vrouw te spre-

geen spraak zijn. Een totaal onbekende konden de bezoekers terug voorsprong trekkelijke en leerzame spreekbeurt JIAUMAN ken, doch konden haar onbehouwen

taal moest geleerd worden zonder gram- nemen 1—2. Aangemoedigd door dit door Bert Brem over

taal niet verstaan.

matika en spraakleer. De bijzondere eer succes werd de lokale achterhoede Mensen In hel Heelal. August Wautersstraat, 3 Drie vrouwen zijn gedood en vier

andere personen zwaargewondtijdens

in de hut van de koning te mogen wonen een kwartiertje duchtig op de proef In de voordracht onderzoekt de kon- TEMSE Tel. 710.143 een luchtmeting te Suncho Corral,

betaalde Pierre Chanel met te moeten al- gesteld. Back Ue Waele en Stopper ferencier, reporter van Humoradio en Heeft voor U uitgezocht :

Argentinië, toen een Bportvliegtuig

zien van elk alleen zijn. Als bij dan ein- Poeck ruimden kordaat alles op ter- lid van de oudste vereniging voor

delijk in zijn eigen hut huisde, kwamen wijl half Raes overal te vinden waf. heelalonderzoek, de " Gesellschaft für mooie nieuwe stoffen, een elegante een slechte landing maakte en in het

publiek terecht kwam.

er de ganse dag door bezoekers die het Op de 75 min. nam Stoims keurig een Welthaumforschung " de geheimen •nit, een verzorgde afwerking, zeer Volgens de Kommissans-generaal

zich gemakkelijk maakten en bem uren- vrijschop en De Lamper stelde met vaD de ruimtevaart, o, m. hoe lang. interessante prijzen voor uw nieuw voor toerisme is het toeristisch seilaag

zaten aan te kijken. De koning zorg' kopstoot de elftallen opnieuw gelijk duurt een reis naar de maan, Mars,

zoen van 1956, niettegenstaande de

de voor het eten van de missionaris. 2—2, Hoe beide ploegen ook nog aan- Venus ? Kunnen wij ook andere zon-

regen, beter dan dat van verleden

Bananen, zoete aardappelen en varkensdrongen de stand bleef ongewijzigd nestelsels bereiken ? Is het waar dat KOSTUUM jaar. De winsten liggen ongeveer 6

vlees dat kon er nog door maar ooL le- en KSV behield onverwacht een er sinds Juni 1954 twee misteneuze

t,h. hoger.

vende vissen en levende, vette witte wor- puntje. Ons elftal speelde heel wat satellieten rond onze aarde zweven ? KWALITEITSKLEDING.

men moest de pater zich laten welgeval- beter dan vorige week legen Bazel. Wie heeft ze er geplaatst ? Rusland of

Lees 'l ander nu maar voort gelijk

len, wilde hij hoffelijk blijven.

Spijtig dat de nieuwe rechtsbuiten te- Amerika ?

Pummels, die zat ook in de gazet te

Drie (aren lang doorkruiste Pierre gen viel. Invaller doelmau Suys deed

Op Kijkuit. lezen.—Wel seemems, riep hij opeens,

Wie antwoord wil hebben op deze

Chanel het kleine eiland, sprak van de zijn best terwijl recblsbinnen Van

da's nu toch te straf, nu lees ik bier

vragen kome naar deze voordracht die

Al wie 'k onmoet

goede vader in de hemel, verzorgde de Boey zeer verdienstelijk bleek.

dat'n vra neure vent met 't strijkijzer

plaats heeft in de feestzaal der Eerw. in mijn praatje van heden halfdood geslagen heeft omdat hij op

zieken en bielp waar bij belpen kon.

Raymond. Broeders, Fr, Rooseveltstr. te 20 u

is vriendelijk gegroet heure nieuwe hoed zat, — En was't

Drie jaren bad en leed hij, maar de

RANGSCHIKKING.

Inkom: leden 5F, meeleden 10 P. en mag ik met reden

mens heuten hoed kapot, vroeg zijn

koning en zijn trawanten waren niet ge-

de hand presenteren

1 Bazel

6 5 1 0 13 5 10 Examen. — Hogeschool Leuven. —

Triene,

neigd bun bedrieglijk leven op te geven. 8 Wichelen

Zyn leven was een stage onverdraaglijke

e 3 0 3 17 10 9

voor een hertiijke plak

Legden hun exaam af: M. Rico Brys

Madam Lepel kreeg 'n nieuwe meid,

wie zou d' hand refuseren

3 Lede

6 3 1 2 16 II 8 Ie jaar Kandidaat Burgerl. ingenieur

— Meiske, zei ze, 'k val niet moeilijk,

aanklacht voor hen en hun aanvankelijke

die met gaat naar zijn zak.

4 Rupelmonde 6 S 1 3 12 il 7 — M. B, Augustyneu, Ie jaar voorbe-

maar 'k wil geen gevrij m mijn huis,

gunsten veranderden zich in haat. En de

't Weer is wat veranderd en veran-

5 Nieuwkerken 5 3 1 1 II 7 7 reidend tot Apotheker.

'k heb erd' ander voor weggezonden.

baat zette hem aan de dijk. Na jarendering

is geen goed teken als de deemlange

inspanning had Pierre Chanel nog

6 Sleendorp 6 2 1 3 19 9 7 Hartelijk proficiat.

— 't Zal m\j niet voorvallen madame,

sterdagen aan 't komen zijn, da zijn

7 Waasmunster

slechts maar 20 zielen gedoopt, drie vol-

e 3 J I 16 15 7

zei Mie. Veertien dagen nadien kwam

wassenen en 17 kinderen allen in bun

8 Haasdonk 6 i 1 1 9 7 6

Parlementaire Zildacen : herfst manieren en als dan de wind madam in de keuken en daar stond ne

stervensuur. Waarom had bij zijn pasto-

9 St-Gllles W. 6 3 3 0 14 12 4 Dhr Senator Van Gervtn zal zitdag naar alle kanten begint te draaien lijk pompier achter de deur. — Zo Mie, zei

rij aan het meer van Geneve verlaten 1

10 Buggenhout 6 3 3 0 16 17 6 houden in 't Gildenhuis te st Niklaas

sommige mensen op ons dagen dan is ze,'k meende da 't u niet zou voor-

Was dat niet waanzinnig ?

II Khnge

6 1 s 3 9 12 5 op maandag 16 october van 18 tot 19

er van alles van te verwachten, maar vallen. — Ajeere madam, zei Mie, t'is

I? Appels

5 1 i 2 11 It 4 uur,

weinig goeds.

de eerste keer da 'k hem zie, d' ander

De mensen van Futuna eisten meer als

Da was ook zo met madam Pimmer-

13 K.S.V. Temse 6 1 3 * 10 10 4

meid moet die vergeten zijn.

een brandend bart Zij waren mensen-

Vierde Grote Avondrally voor mans, ze was ziek en haar man ging

eters en zij eisten bloed. Altijd weer op-

14 Vrasene 6 1 3 2 7 13 4

Een kolonist uit Geel komt bij de

15 Kieldrecht 6 1 J 0 10 17 Autos van de Vlaamse Automobt- met haar naar de dokter. De man der

nieuw bood Pierre Chanel zijn leven aan

t kapper en laat zijn haar snijden Na de

wetenschap onderzocht haar grondig,

in naam van de Heer voor de bekering

16 Berlare e 1 5 0 IS 2 llstanbond te St Nlblaas-waas. —

operatie houdt de Figaro een spieg9l

a

zet daarna een zeer bedenkelijk ge- achter het hoofd van zijn klant en stelt

van de eilandbewoners. Als de zoon van

Op zaterdag 20 oktober 1856, begin zicht op, roept Pinnemans apart en de traditionele vraag : — Is 't 20 goed,

de koning wilde kristen worden was bet Leningen tal Wederopbouw. te 18.30 a wordt de vierde avond- zegt: — meneer het spijt mij dat ik meneer ? — Nee, zegt de ander, ik zou

zo ver. Verbrand door de zengende tro-

1' snede

onentatierit voor autos verreden. Het het u moet zeggen, maar ik vind nw het wat langer willen !

penhilte, uitgemergeld van honger en

Stadsbestuur schenkt naast de wel- vrouw helemaal niet fameus. Waarop

Bij de 461e trekking is een lot van

ontbering, gepijnigd m«l de zorgen van

willende medewerking een tiental Pinnemans: — Ik ook niet dokter,

Cies,

alle heilige priesters, zijn zonden waren

1 milhoen gewonnen door obi. 0M0 waardevol'e herinneringen. Naast de maar ge moest eens weten hoeveel

immers de «orzaak van alle ongeluk, nr 78S.

vele speciale prijzen, als bekers voor centen zij heeft meegekregen toen we

bloedde de missionaris leeg onder de 2,ooo,ooo fr, aan obl, 1594 nr 050. de best geklasseerde autoklub ; de trouwden,

Apotheker van dienst.

knollslagen van zijn moordenaars. Als

Tweede snede.

eerste van bepaalde automerken enz., En we beginnen met 't nieuws.

Zondag 14 october

hij als een ziek dier doodgeslagen werd Bij de 401* trekking werden vol- bestaat de eerste prijs uit de ereprijs Paus Innocentius XI die van 1676 . VanderGucht, Kasteelstraat.

had nog geen enkele gezonde Futunezer gende loten uitgelot:

V.A.B, een Radio waarde 2000 F. tot 1689 pans was, en die door de kerk

zijn hoofd gebogen voor het doopwater. l.ooo.ooo fr, aan obl. 5366 nr. 707 De St. Niklase firmas steunen graag vereerd wordt als een hardnekkige

Alleen stervende had Pierre Chanel kun- 600,000 fr. aan obl. 6829 nr 6:8, deze rally door het schenken van verdediger van haar rechten tegen de Burgerstand van Temse

nen helpen, en alleen stervend redde hij

Derde snede

waardevolle en zeer veel prijzen zodat aardse machten, o. m in de persoon van 5 tot en met 11 ocl.

diegenn die hij in het leven niet bad kun- Bij da 335' trekking werden volgen- praktisch elke deelnemer een prijs van Lodewijk XIV en als bevrijder van

Geboorten» :

nen helpen.

de loten uitgelot:

naar huis meeneemt

het door de Turken belegerde Wenen, Kuppens Patnk Irma Frans Alois. Dweersst.19

Een onweder bij heldere hemel deed l.OOo.ooo fr. aan oblig, 8132 n. 277 Het aantal deelnemers bedroeg ver- is zondag in de Sint Pietersbasihek te TielroJe — Van den Boom Jozel, Broakstr. 38

de moordenaars opschrikken en het volk 5,oo,ooo fr. aan obl. 8691 nr 905 leden jaar 130 en dit jaar zal bet zeker Rome zalig verklaard Dertig duizend Steendorp — Verbraeken Guillaume Y.F., Lfie 67

riep : " De God van de priester heeft ge- De andere nummers vande vermelde de 150 benaderen.

pelgrims woonden de plechtigheid bij, — Van Hocylandt Ft ia II , Eeckboutdnesstr. 68

iproken ! " De touwtjeslrekkers van de reeksen zijn terugbetaalbaar aan Meer inlichtingen zijn te verkrijgen Z. H. de Paus Pius XII, immer jong. - Ledent Knstien Anna Juliette H., Rupelmonde

Kalverstr. — Allen moederhuis.

moord stierven kort daarna een plotse- 1OO0 fr.

op het plaatselijk VTB secretariaat sprak dan een lange rede uit waarin

linge of verschrikkelijke dood. En als

CasiDostraat 23 St Niklaas.

hij het leven en de deugden van zijn

Overlijdens :

Naristen-missionarissen opnieuw op het

voorganger belichtte.

De Cleen Maria Blondina. 66 j. wed. van De

eiland toekwamen, wilden honderden het waar bij zijn slachtoffer bad neergesla-

Ryck Allons Frans en van Alfons Hemdennen,

Nabij Boblio, Italië, is tijdens het Kouterstr. 1 — I doodgeboren — Noens Valen-

heilig doopsel ontvangen. Twee jaar na gen. Nu nog telt Futuna onder de meest

voorbije weekecd een autobus met 80

Markt te Temae, 1« «et.

tina, 72 j. echtg. van Groenwals Polydoor Fre-

de dood van Pierre Chanel was hetbloeiende

katholieke eilanden van We«l-

inzittenden in een 60 meter diepe radenk, Vooruitgang&tr, 118.

eiland Katholiek. Zelfs de moordenaars Oceanië.

6000 eieren: kleme 1.90 • 2,00 fr. vijn gestort en daarna door de Trebla-

Huwelijken :

werden Kristen. Musumusu die de dode- Waar een brandend hart ophoud te

grote 2,25 - «,90 fr. rivier verzwolgen Dertien personen De Wilde Marcel Georges Bertha, bediende te

lijke slag bad toegebracht, stierf een kloppen, begint God zelf Ie «preken. 70 kgr. boter aan 85 - 60 fr.

werden hierbij gedood en de andere Lükaren en De Clercq Hilda liana Tbérese Anna

aangrijpende dood op de zelfde plaats,

ULTRAMARE.

werden gewond.

steno-dactylo, alhier.


n

REX

Premières te Antwerpen.

Antwerpens prachtkinema.

De man in het grijze pak

The man in the grey flannel Suit {}

L'Homme au complet gris

Gregory Peck - Jennifer Jones - Frederic March

Marisa Pavan Cinemascope - Technicolor

K.T. (Fox) Vertoningen; 10 12,20 2,40 5 7,20 9,40 u.

Odeon*

De kinema van de elite.

Marcelino ~ Pan y vino

met de kleine Pablito CalvO

Bekroond op de Festivals

te Cannes en te Berlijn

K. T. (Gaumont) Vertoningen 12 2 4 6 8 10 u

Het Liefdesavontuur van een Tsaar

Het Congres danst

L'aventure amoureuse d'un Tsar - Le congres s'amuse

Der Kongress .Tanzt

JOHANNA MATZ - RUDOLF PRACK

Cinemascope - Technicolor

K.T. (Elan) Vertoningen: 10, 12, 2, 4, 6, 8. 10 u.

Savoy* ASTRIDPLEIN

2de week

Een meisje uit Vlaanderen

Ein Madchen aus Flandern

Une fille des Flandres

Nicole Berger - Maximilian Schell - Vicor de Kowa

K.N-T. (Elan) Vertoningen 12 2 4 6 8 10 u.

Vendomè*

K.T.

De kinema met standing.

5de week

ANNEESSENSSTRAAT 31 — Vlak bij Cine Rex

Liefde sterft nooit

L'amour ne meurt pas

Ich suche dioh

Naar het toneelstuk van A.J. Cronin — « Jupiter Lacht >

O. W. Fischer — Anouk Aimée

(Elan) Vertoningen 10 12 2 4 6 8 10 u.

STUDIEBUREEL

VOOR

Bouw- & Wegeniswerken

Expertisen

DERON LEON DE NIL PAUL

Burgerlijk Bouwkundig

Ingenieur-Architect

Beëdigd

Deskundige Landmeter

VILLA ROZENWIJK TEMSE

Helpt uw kinderen

de lange

winteravonden

aangenaam

doorbrengen

en KOOPT ze een

Ontwerpen —jToeiicht

Bouwwerken

Betonconstructies

Wegenisontwerpen

Verkavelingen — Waterpassing

Algemene Planemetric

Expertisen van Onroerende Goederen

Zakenbeheer

PUZZLES

Grote keus

in alle prijzen

ton bnrele dezer.

De aanhouder wint

met een tikje geluk

een fortuin

IN

01 KOLONIALE

LOTERIJ

Trekking

op zaterdag

27 October

te Aarlen

Electriciteit!!

VOOR UW

installatie's

Licht — Kracht

Radio en Televisie

Herstellingen en Nieuwbouw

Toestellen en benodigdheden

Weideafsluitingen.

Laat U bedienen door een vakman

met gemak van betaling.

Een adres:

J. Van Remoortere

Fr. Boosevellstraal 99, Temac

Telefoon 710,18» Tenm

Twijfel niet meer,

KOOP NU UW

KOOP IN VERTROUWEN Bil

Gediplomeerd Technieker

Georges VIAENE

St. Jorisstraat 57

TemseTel.710.3a6

Verder i RADIO'S LUSTERS,

WASMACHINES, enz..

Eerlijke en trouwe bediening.

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

Toekomstige Moeder

De grootste keu; in

Kinderwagens

De mooiste

Kinderbedden

En alles voor het kind

vind U in de i

" Ooievaar „

Schoolstraat 18 T E M S E ;

(Recht over 't Vredegerecht) j

Bij aankoop van een KINDERWAGEN

GRATIS MATRAS

Koop een

Schrijfmachien

olivetti

Letters 22

D* uttK>nd«rll|k« formul* :


•• Aatwarpa

IMS/62 102,26 Qant 1936

95,00

199»f«6 1(0,30

vu 11 October

Dent 193:

95 10

1954(72 97.70 «nt 19{t>4l74

93.50

lf3T,3 Ir2 ofo 89,00 Belg. SpoorW 1954/74 4 1/4 (I/O 95 20 Gent 1956 4,50 98,80

, . 1948 . 89.00

195ö|7ö ie reeki 91,00

Halgticke roat 8' reeks 97,15

1956|71

9; ,30

Luik 1913

93 50 Overname van bestaaDde schulden, aan zeer

voordelige voorwaarden, terugbetaalbaar op

4 ;.k. a«unifl Staattseh, IT 94 85 Regie Tel Tel 1944 3 1(2 0|0 91 10 Latk i919 4 ©Jo

90 50

op 3 10 of 15 jaar

1950 4 O|0 103.60 Luik lofo 19»* 92 CO

4 t. h. GWmfi. $taati«ch 2' r «1 8»

Geldplaatsingeu.

1951 4,50 O|O 104.05 Luk > 4 O/« 1930

93 85 (• op eerste rang hypotheken

d. Verw streken 19214*/. 238,00

1952|62 » 102,(0 ,Ulk 19Ï6

92.40 i' spaarkas op zicht

1922 4 0/0 2S2.00

1953|68 ,

op termyn

89 30 Luik 1*37

95,10 3' obligaties

1S23 4 a/o 1663

1954 4.25 94 35

g 1»53 1044

1954 4 O|O

Luk kasbons 1955/75 4 0)0 91,00

92 65

Verzekeringen.

Wederopbouw Ie inede 1032

1956[71

94,65

Luik 1851 4.60 O|O

102.06

Brand Oogevallen (Auto's Moto's, Arbeids-

Annuïteiten

» . ü » 1048

94 00 Luik 195Ï 4 60 0)0 101,40 ongevallen, persoonlijke ongevallen) Leven

KredtieNyTerh 1961 ,

• > s »

101 DO Luik 1953 4,50 0)0

97.70

Pensioenverzekenngen, enz.. Transport en

Casco, enz ..

1082

1952|62 102 60 Luik 1954 4.26 O,'O

93.45

B**rQdiB«r*le«ning 4 «to 94,05 Gemeentekrediet 3 O|o 94.00 Luik 1955 4 0)0

91 00

Lotan 1922 6 ojo

660.0C

Ie reeks

OosUBde 1961)01 4.50 0(0 102.60

L*Un 1»*3, 4 o|o

1107

2e reeks . Brnsial 1980 4,00 o/o

90,60

L*UD If 38 4 oio

506,00

3e reek» 93 76

Kasbons 1956 4 35

fjent 1936 94 20 Dagolljkf beursbazoek

> 1960 102.90

la

De vierde van de nieuwe haarden)

«ARIANE "

NESTOR MARTIN

SUPER-ECOMOMISCfc

SU PER-VERWARMEND

...en iyh bovenplaat laat toe

er on te koken

Hoofdverkoopdienst voor "Waasland

WILLEM HULIN

LEIE 6, TEMSE

Telefoon 710.330

Temser BBErafenisonflernBinina.

Bij sterfgeval wendt U in volle

vertrouwen tot de agent:

P. DE SJHEDT

Tel. 642 OEVERSTRAAT 56a

dis U zal helpei in die droevige omstandigheid. BH ai zorgen dat

allti in orde komt, zonder verder geloop voor U :

Lijkdienst, Gemeentehuis, lijkkist, grafmaker, dodenwagen

rouwdrukwerk, rouwkapel, in één woord t VOOR ALLES

Aiï bet werk irordt.voor U gedaan zonder de mmste kttttën

Goncurerende prijzen.

Dus bij sterfgeval raadpleeg dadelijk

4e TEMSER BEGRAFENISORDER

NEMING die voor alles zorgê.

PNaatst uw aankondigingen in het

DECWSBLAD M TEMSE

wordt ie ia gaas 't kanten galasan.

rrote keus in

ten burele dezer.

ALLE GELDLENINÖEM

op huizen, gronden, schepen.

Expertisen*

Auto's Schepen Senaltingen T»n brinden

enz .

Zaakwaarnemingen.

Aan- en Verkoop Huizen, grond», sc&tpen

enz.

Strikte geheimhouding.

Voor \LLE kosteloze inlicktirifeen

wendde men zich tot:

Jean De Ryck-Bauer

PastoorBoelstraat 9, Temse Telefoon 45

Hooldrertegcni* aardiger:

Algemene Hypotheek en Kredietkas,n.v.

Schuttershofstraat 5. ANTWERPEN.

Laat uw geld niet reuteloos liggen...

het kan U tot 4,25 % opbrengen,

indien het geplaatst wordt bij de

Antwerpsche Hypotheekkas

(Private onderneming beheerd door tiet K B. van 15 Deeember 1934).

Beheerde kapitalen :

Meer dan 3 1/2 milliard Frank

Leningen op eigendommen.

Vertegenwoordigers :

TEMSE Mr Cynel Govaert, Fraoklin Raosevellstraat 23

Mr Pierre Verhoeven, Boodtstraat.il

KKUIBEKE Mr Fians Verbrujjgeo, Baielstraat 145.

RÜPELMONDEMevr M. Van Glabeke-Plasschaert, KerKstfaat 25

TIELRODE MrJ Donckerwolck, Kerkplein 4.

Rechte opligger met schommelassen 12 T.

Aanhanger op 2 assen, houtencarrosserie, 4 T.

Opligger citerne van speciale constructie voor vervoer

van benzine en mazout. Inhoud 8.0001.

Halfrechte opligger met beweegbare tandemassen.

Haatódscarross^riën

FR. & L. STEVENS

Hundelgemse Steenweg 516

LEDEBERG - GENT

More magazines by this user
Similar magazines