Nieuwsblad van Temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temsche

fa

Zondag §f Jwi 1947 Jaar "Weekblad Nr49

Nieuwsblad van Temsche

Abonnementsprijs 60 Fr.

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL: KASTEELSTRAAT39 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantir. Uitgever AL. BUTrAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.185

TEMSCHE 5 JUNI 1947.

Wekehjkschen Almanak

JULI

6 /' jndag s Godelieve

7 Maandag s Ilidius

8 Dinsdag s Landrada

9 Woensdag s de Martelaars v. G.

10 Donderdag s Amelberga

11 Vrijdag s Pius

12 Zaterdag s Joannes-faualoertus

Maan : den J1 Juli Laatste Kw.

Jaar- paarden- en veemarkten]

JULI

Den 6 : Popennge. — den 7: Desschel,

Gavere Geel Ooslerloo, H


Van Dinsdag i Juli 1947

Uit het verslag der \oorgaande zitting, dal

wordt goedgekeurd, vernemen we dal bet bestuur

der C, O O samengesteld is als volgt .

M.M. Vau Daele Aitnur, aegels Joseph, Vermeuten

Alfons, Maes Edgard, Katholieken, Loveniers

Rtcftard en Joosens Alfred (in vervanging

van Bressmck Karel) socialisten.

DA(.ORDE .

1. Concessies van Begraarplaatsen — Concessies

worden toege&taan aan • Kamillen Weomaes-Hauman,

Maes-Annaert, Wed.Vrn Brouck

en Pdimels-Ysewijn.

2. Gemeentekas, nazicht 2" kwaitaal 1947. —

Goedkeuring. — Algemeene goedkeuring.

3. C.0.0 — Rekering 1946. — Goedkeuring.

Algemeene goedkeuring.

4. Tujsscüengemeeniehjk Lazaret, a. rekening

i945 — b. uegrooUng 1947 — c. bezoldiging

personeel, goedkeuring. — Algemeene goedgekeurd.

5 Gemeentebelastingen — Staten van oninbare

posten, Goedkeuring.

Verscheidene posten kunnen Diet geïnd worden

daar personen vertrokken zijn zonder adres

achter te laten, andere zijn ten onrechte aangeslagen,

enz, — Goedgekeurd,

b. Beperkte aanbestedingen • a aankoop gecombineerde

autokamion en stemming dringende

uitgaven tot dekken dor kosten. — b,

heratel gemakpotten gemeenteschool — Goedkeuring.

aj Kr zijn twee prijzen binnengekomen

Frans Meeus,.3O5.O0O fr. en Juten,, St-Niklaas

440.U0lr. Deautokamion werd aan den minst

biedende besteld enimoet binnen de twee maand

geleverd worden.

b) Voor 't herstel der gemakpotten kwamen

twee prijzen binnen , Buytaen-Seghers 7850 fr.

en 'n andere 7950 fr. boedkeunng wordt vcor

beide aanbestedingen verleend.

7. Verbetenngswerken worden gedaan van aan

den bar eel tot aan St-Niklaasse Steenweg. De

kosten belopen 1 900.000 fr. Er zullen 541 Im2

nieuwe kassei gebruikt woiden. De oude zal.ook

gedeeltelijk verbruikt worden. Nieuwe waterontvangers

worden ook aangebracht. Het weik

moet in 150 dagen gedaan zijn.

M De Maere De verzakkingen in de Oeverstraat

mo^en niet uit het oog verloren worden,

er moei getracht worden te voorzien dat du

met meer plaats beeft. Welke kassei wordt er

gebruikt.

M. Schepen Canfyn • De Ingenieurs der Pro

vincie houden zich bezig met de kwestie der

\erzakking:. Ei zal eerste keus kassei gebruikt

worden. Er zijn ook njwielpaden voorzien.

M, De Maere , De Commissies zouden terug

in voege moeten gebracht worden, om

alles op voorhand ie kunnen,bespreken en overwegen.

De verbeteringen worden goedgekeurd.

8. Aankoop onroerend goed. Bepaalde beslissing.

M. Burgemeester We moeten dit punt verschuiven

tot volgemie zitting, daar de documentatie

niet is binnengekomen.

9 Gemeentescholen, verbetering lokalen en

bemeubeltng. — Goedkeunng ontwerp.

M. Schepen Canfyn Er zal gezorgd worden

voor nieuwe deuren, deurdorpeis, vloeren en

plinten voor een bedrag van 128.939 fr, nieuwe

borden, treden, lessenaars, enz. voor 67.920 fr.

Waterleiding 26.000 fr. Algemeen goedgekeurd.

10. Dichtleggen van schuilkelders. Goedkeur inp

ontwerp.

M. Burgemeester : Al de schuilkelders zouden

worden dichtgelegd en de tuinen en luchtschouwen

boven den grond worden afgebroken

Dit zal vanzelf verfraaiing bijbrengen.We zullen

voor dit werk subsidies aanvragen.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

11. Uitbaten l'axi-autodiensten. 3Iachtiging.

Vijf toelatingen zijn aangevraagd. Een reglement

zal opgemaakt worden. Taxi-meters zijn

verplichtend. Gezien er nu geen vaste standplaats

is, zal er ook geen taks gevraagd worden

12. Geboortepremien. Toekenning.

M. Burgemeester: We willen een gemeentelijke

familiale politiek invoeren en stellen voor

500 fr. voor het 4= kind en 700 tr. voor het 5*

kind en volgende. Verleden jaar waren er 14

families die een 4« kind bijkregen en ;28 een 3».

Du zou dus eeu uitgave gevergd hehben van

28 000 fr. We stellen voor 4O.000 fi. voor de

vergoedingen op de begroting in te schrijven.

De socialisten vinden dat er toelagen zouden

moeten verleend woiden vanaf het eerste kind,

dit om de kinderloze gezinnen aan te moedigen.

Hoe was het verleden jaar metdegeboorten.

M. Burgemeester. 120 gezinnen die hun 1*

kind kregen, fa9 het 2" en 59 het 3». Ik kan niet

aannemeu dat er bij de geboorte van een eerste

of tweede kind moei geholpen worden. Wie

trouwt moeiden moed hebben kinderen op te

voeden. Een gezin met een of twee kinderen

zijn geen middelmatige gezinnen, maar armmoedige.

In de provincie heolien z' ons de raad

gegeven stillekensaan te beginnen. We zullen

dus zien of de financies ons zullen toelaten met

het 5« kind b. v. te beginnen.

M. Verhulst 't geld dat gegeven wordt als

hulp zal mets veranderen, maar het zal degenen

helpen die den moed hebben kinderen te kopen

Hel voorstel wordt aangenomen.

13. Begrotingswijziging. — Vaststelling.

Enkele verhogingen in verschillende posten

worden aangenomen.

14. Groot schoolverlof. —Vaststelling.

Het verlof zal beginnen op 12 Juli a.s. De

klassen zullen hernomen wolden op 1 Sept

M. Burgemeester : Vier soldaten van Temsche

sneuvelden ; een in Oosi-Vl., een in West-Vl

en twee in Limburg. Hun stoffelijk overschot

zal naar hier overgebracht worden.

Bu hoogdringendheid wolden aan de dagorde

gebracht :

1. Lening bij gemeentekrediet van 816.000 fr-

2. Ontwerp vei betering Aug.Wauters , Kouter-

en Pastoor Boelslraten

5 Herstelling dak en torentjes gemeentehuis.

— Deze drie punten worden aangenomen.

M. De Maere • Is er geen viaag binnengekomen

om toelage vanwege K.S.V.T.

M. Burgemeester neen

M. Maps • is er geen binnengekomen van de

Sympliome i Crescendo».

31. Burgemeester, Die is binnengekomen,

üit is voor volgende zitting.

M. De Maere . We zouden toelagen moeUn

verlenen aan 1 urnmaatschappijen |en sportvereenigingen,

die allen aan lichamelijke ontwikkeling

doen. Ons muziek heeft om toelage gevraagd,

en geen antwoord onlvangen.

M. Burgemeester: Wq hebben besloten toelagen

te verlenon bij het vieren van Justiums,

't is te zeggen bij 't bestaan van 25, 50, 75 of 100

jaar.

H. De Rnck , Als er maar een concert gegeven

wordt kunnen we geen toelage verlenen.

In geval het anders is, laat ons 't programma

geworden dan kunnen we zien.

H. De Maere: Wy hebben geen subsidie gevraagd

by ons 25 jarig beslaan, nu bestaan we

er 40 Er zullen minstens drie concerten gegeven

worden en een 20 lal maatschappijen zullen

ons feest komen opluisteren. Dat is loch wel de

moeite.

M. Burgemeester; na uw uitleg kan er natuurlijk

subsidie toegekend worden Had men

ons duidelijk geschreven dan was dit van \oorafaan

toegestaan geweest. Dus 23flo fr. voor uw

lees;, zoals aan andere "maatschappijen.

tl. Verbulst vraagt verbetering voor de landwegen

M "inrgemee^ter, Dit zal toekomend jaar «an

de dagoide komen.

M. Boeykens vraagt ook verbetering: voor de

landwegen.

M. Ue Maere: De rioleringswerken in de

Foniein-traat moeten door de eigenaars bekostigd

worden. Die straat is geteisterd, er zijn

menschen die moeilijk dien last zullen kunnen

draden. Kan dit niet vermeden worden.

M. Burgemeester . We onderzoeken reeds de

kwestie

M Burgemeester . Nog een woordje. Ik heb

het onïair en kleingeestig gevonden dat gg

socialisten, den < ag voor mijn inhuldiging het

nodig gevonden liebt een siiooibnefje uilie geven

om my te willen kleineren. We zullen niet

zoo kleingeestig zrjn er op ie antwoorden en

gaan onzeD weg rechtdoor, voor'tüeil van de

gemeente.

M i»e Maere EUt was toeval dat juist de aan-

É eliaalde punten in die week besproken werden

Daarbij er wordt algemeen gezegd dat ge ne

cadeau doet aan de eigenaars van 'tvlaamsch

Huis. In alle geval ik zou de verantwoordelijkheid

van dien aankoop niet op mij willen nemen

M. Burgemeester Moest dit huis publiek veiboclH

worden dan ging 't zeker lol een millioen.

Einde der publieke zitting. <

Verschillig Nieuws.

Examen. — Leo Van Lancker üeeft

aan ue Gantsche Hoogt school, met onderscneiding,

zijn txaam atgtlegd :

l'jaar burgerlek Iugeueur werktuigkunde.

» Proficiat.

GEMEENTE TEMSCHE

Kermisfoesten 1947.

Zalerdag 12 Juli.

Om 20 uur, op de kiosk ter Markl.

Groot Muzikaal Concert door de Kon.

HarmoDie « St-Ceeilia ».

Zondag 13 Juli.

Tentoonstelling van de wei ken der

leerliugen m de Vak- en Ambachtschool.

Open van 10 tol 12 uur en van 14,30 tot

17 uur. Te .7 uur, Plechtige Prijsuitdeeling

en uitreiking der diploma's in de

fei-slzaal van de tlalh. Werkmansknng.

Tentoonstelling der werken van de

leerlingen der Beroepsschool « St-Amelberga

» Gaslhuisstraat 2, Werken van de

leerlingen der Haudelsschool en van kledingstukken

vervaardigd door de leerlingen

van de beroepsschool. Zalen open

van 10 tot 12 en van 3 tot 6 uur ea dit op

Zondag, Maandag en Dinsdag, 13, i4en

15 Juli. Maandag en Dinsdag sullen de

leerlingen der beide afdelingen aan het

werk zijn in de voormiddag vanaiiO uur

tol 12 u Ma, Jjg om 4 uur, uitreiking

der diploma's.

Te 16 uur, Plechtige Inhuldiging van

drie Wandelpaden, ïDgenclit door de

Touring Club v:m België, met iie medewerking

van de plaatselijke afdeliDg van

dei Vereniging tol Bevordf ring van het

Vreemdelingenverkeer en het Toerisme»

Te dezer gelegenheid heeft een toenslische

Tentoonste ling plaals van de « Touring

Club van jBelgie n in hel Museum

van Temsche en de Schelde, Markl. Deze

tentoonsielling is toegankelijk voor het

publiek de Zondag.13, Maandag 14 en

Dinsdag 15 Juli, telkens van 10 tot 1 en

van 2 tot 6 uur.

Maandag 14 Juli

In de namiddag allerhando Volksspelen

in de St-Jonsstraai, ter gelegenheid van

de Gouden Bruiloft der (echte ingen Van

der Herten-De Meulenaer.

Dinsdag 15 Juli

Om 13 uur, grole Koers voor Begiunelingen

- 3000 fr. prij/eii - Inschrijvirg

en vertrtk bij Aug. UeBoodt, Scheldesiraat.

Woensdag 16 Juli

Om 14 uur, groote Wielerkoers voor

Beroepsrenners. — Inschrijving en aankomsi

bij Jules De Schepper, Kasleelstr.

25.000 fr. prijzen fpremien niet inbegrepen',

Afstand löü Km.

Om 15 uur, allerhande Volksspelen in

de Rupelmondestraat, wijk Vierstradl.

Donderdag 17 Juli

Om 15 uur.

Allerlei Volksspelen in de Schoolstraat

•4000 Ir prijzen.

Om 20 uur op de kiosk ter Harkt Groot

Muzikaal Concert door de Harmonie

• Moed en Volharding »

Zaterdjg 19 Juli

Om S uur op de kiosk ter Markl Grole

Mumkale uitvoering door de harmonie

« Willen is kunnen i.

Zondag 20 Juli.

Om 11,30 uur op de kiosk ter Markt

Zanguitvoeringen door de maatschappij

Vlaamsch en Vrij

Maandag 21 Juli

Herdenking der inhuldiging van de

Eerslen Koning van België Z M. Leopold

1 Stichter van het Koninklijk Stamhuis.

Om 10 uur in de Dekanale Kerk alhior

Plechtig Te Deum waartoe al de maatschappijen

der gemeente worden uitgenodigd.

Vergadering om 9,30 uur voor het

gemeentehuis.

Om 19, 30 uur op de kiosk ter Markl,

Groot Muzikaal Concert door de Harmonie

i Recht door Zee »,

W4TEBFEESTEN.

De Walei feesten \aa verleden

Zonüa» ZIJD ten volle gelukt en de

vreemde bezoekers en deelnemers

waren ten «eersle vo'daan over het

gulle onthaal dat ze hier genoten h b

ben en verzekerden hun deelneming

voor het volgend jaar. We kunnen dan

ook met nalaten het Inrichtend comité

dat noch last noch moeite gespaard

heelt om het leest zoo puik in te

richteiy, van rurte te feltciteeren om

hun flinke prestatie en we durven

hopati dat ze op dan inges'agen weg

zullen voortgaan de spreuk indachtig

" immer beter „.

Da Voor/uter der Belgiscae Federatie

voor Yachting verzekerde dat

Temsche de gesctiisste plaats was om

deKampioer sclinppen ie houden en ze

hier te oeslandigao, te meer daar de

techni'cheinncraingonbeuspelvjk was.

Ziehier de uitslagf n der verschillende

prijskampen ,

Zeilwedstrijden ,

Olympische Yolleit 1 Lippens J 2 Fecheyr

A. 3 sieyaeri I' 3 Van de Sieene R. 6 Loys T.

7 Buscl.mann i. r. 8 Osle M. 9 Sleelandt E 10

Goostens Y.

Schelde-yollen 1 Lambrechts R. 2 I.ejour M.

5 Devree A. 4 \an Cauwenberg W. 5 van BoscnS.

Dinghies 1 Michielsen F. i Dotch.

Handicaps AAFA 1 Janssens}. ï Vanhaegen J.

B. 1 Maes, 2 DeCaluwe E.

Wateisky 1 De Clercq, i Buysse G. en Mengelbier

P. 4 Lombard M

Kampioenschap van België voor out-boards,

cat. C.F. • 1 Lombard H. 2 Velhauvven k. ö Dantinne

M. 4 De Clercq L. .» Weyler Jan, 6 LargefeuilleCh.

TBueboisJ.

Afgeluisterd.

Op dien heten zaterdagavond, eeoigen

tijd voor het zwaar onweder, zitten

twee vrouwen samen te praten

op bet terras van den kring

— " Wat gaat ge met uw jongste

doen *

— " Och ! Die moet voortleren juist

gelijk de oudste ! „

— " Voortleren ! gaat ze dan naar

een pensionnaat ? „

— " Naar een pensionnaat! dat kan

onze bruine niet .trekken .' Daarbij,

waarom naar een pensionnaat, als we

hier een school hebben, waar ze zo

goed en zoveel leren als ginder 1 »

— " Welke school?,

— Maar de Beroepsschool Smte

Arnelberga, bij de zusters ! Ons oudste

is daar zo content : ze zit in de

Handelsafdeling ; maar de jorgste ga

ik in de Beroepsschool steken om den

naad te leren ; dan hebben ze alle

twee iets anders Kind, ze leren er

zo goed ! Ge moet maar eens Daar d«

expositie gaan kijken : dan zult ge zien

wat ze er kuDnen. „

— " Wanneer is de expositie « „

— «De drie .eerste dagen van de

kermis : Zondag, Maandag en Dinsdag.

En de werkdagen zult ge de kinderen

's morgens aan 't werk zien van

10 tot 12 uur: 't zal de moeite waard

zijn !

— * Daar ga ik zeker naar kijken !»

— "En waar ge ook moet naar

loe gaan, Marie, dat is naar de prijsuitdeling

; de leerlinpen, zullen er

schone balletten uitvoeren, ren zangspel,

liederen, enz. en ge zult er ook

een heer horea spreken over de voordelen

van die school voor onze meisjes.

Wil ik u komen roepen ?

— " Als ge wilt. Ik ga zeker mee

en mijn man moet ook mee !

Dan kan hij ook zijn woordje meé

praten.

N. B De uitreiking der dipioma 's

heeft plaats den Miandag UJuli, 3*

Kermisdag, om 4 uur in den kring,

Akkerstraat

Hondeoiiefhebbers

van Temsche en omliggende,

DIT IS VOOR U !

WEKT GE ! dat in onze gemeente

een Hondenclub bestaat ?

Weei Ge, dat uw hond enkel door

regelmatige training, iets kan presteren?

Weet Ge, dat die training zonder

kosten, kan gevolgd worden door de

leden van de plaatselijke club ?

Weet Ge, dat uw zieke hond van

een kusteloze raadpleging kan genieten

door de bereidwillige zorgen van

Dr Ryksveearts A. Baeke, Statiestraat

alhier ?

Weet Ge dat ge er alle voordeel bij

hebt lid te worden van de plaatselijke

club. aangesloten by de Belgische

KeDnelclub en de Oost-Vlaamse Interclab

?

Welaan dan vrienden Hondonlief'

hebbers! Draalt niet langsr. Brengt

ons een bezoek op Zondag voormiddag

! Van 9 tot 12 u. Voor inschrijving

en nadere mlichtingeD :

Lokaal en terein " Waak en Trouw „

Kasteelstraat, 128, Temsche.

Het Bestuur.

Gevraagd

KRIJGSAUDITOKAAT GENT.

Uittreksel uit Vonnis.

De lilllJGSHAAD Ie Gent, bij vonnis geveld bij

verstek den 2, Hei U47 Heeft veroordeeld de

genaamde mclvE Harcel-Phüip- Alexander, geboren

ie Temselie den 20 September 19C9, zoon

ian Alexander en Paunels Mjiia, handelaar,

wonende lelemsche, Oeterslraal.voorlvluchüg.

W egens

A-Als Belg, de napenbtehebbenopgenomen

legen België of dezer bondgenoten, nl als lid

der Hul|ifeldgendarmene. (Te Temsche, M Niklaas,

en elders in België van 1941 lot Septeaber

1944.)

B t et een kwaad opzet 's vijands politiek ol

plannen in de hand te hebben gewerkt. Wetens,

's i ijands politiek of oogmerken te hebben gedieud,

nl. als lid vanbeMsg. (Telemsche en

elders in België . meteen kwaad op^et, vanaf

1942 10129 Januari 1945, en wetens vanal 28

Januari 1943 tol september 1944.)

C - Deel ie hebben uitgemaakt van een verboden

militie, nl als lid van de Dietse Militie

Znai te Sngade.( fe Temsche en elders in Belg e

vanaf 4 Augustus 1940 tot September 1944 )

Tot: DE UOODsTRAF

Slelt vast dat, bij toepassing van art. 1,1° en

van de besluit» < t van 6 Mei 1944, zijnde ut.

18 ter en qualei van het k. B, van 14 Dec. 1932,

aangevuld dooi dp wet van 30 Juli 1955, na hel

vetsLnjken van den termijn van verzet, de veroordeelde

van rechtswege zal vervallen verklaard

worden van de Bejgische Nationaliteit

indien rienonnis zonder verzet is gebleven en

mei op den persoon van den veroordeelde werd

uitgevoerd.

btelt vast dat bij toepassing van arl. 2/1-, der

besluit-wel un 6 Mei 1944 zynde art. 123 sex -

lies van hel strafwetboek, de veroordeelde van

rechtswege levenslang ontzet is vau de rechten

bij dii ai tikel vei meld.

Verklaart hem afgezel van de titels, graden,

openbare ambten, bediemngen en diensien

waarmee hij bekleed is.

Zegt ual het vonnis bij uittreksel zal aangeplakt

worden zooals voorzien bij arl. 18 strafwetboek.

Zegt dat het doodvonnis in 'i openbaar zal

voltrokken worden met den kogel te üenl op

een daarloe geschikte plaats.

Beveelt deonmiddeilyke aanhouding var. den

! veroordeelde.

Vetklaari hem levenslang ontzet uit de rechten

van art. 31 SWB.

En verwijst hem tot de kosten : S8,8S frank.

Vonnis betekend door Deurwaarder den 12

Juni 1947, spi ekende met zijn moeder.

Voor gelijkluidend uittreksel afgeleveid aan

den Heei Kr.jgsauditeur bij den Krijgsraad Ie

Oent ten einde nilassing m een dagblad der

Provincie waar de verooideelde zijn laatsle

woonplaats had,

Nr 15206 Gr. Gent den 28 Juni t947.

De Griffier,

MSRANSWIJE.

Op Kijkuit.

Vi lenden 'k groet u zeer gepast

met woorden en gebaren

aan zoo 'n groei is niet veel vast

dat wil ik wel verklaren

't brengt met binnen, maar 't draagt mat builen

wat zeker raar gebeurt

'k mag »an mijn groetje dus besluiten

niemand is er aan gezeurd.

Goe v*eer is 't, we smaken de zomer met volle

teugen, Ge vindt wel muggenzifters die 't wal te

droog en te mager vinden, maar Sinl Medard

die weet da toch beter, laat hem daar maar

me begaan. Hij is al zooveel jaren slofblusser

van beroep .. Laai de zonne maar blinken in

de zilverwitte lucht, ze schroeit d' eerde dal

de nieuwe patatjes meeballen zyn, ze stooft

't fruit rijp en ze zet de mensen eens in 't zweet

om de kwa humeuren eruit te slaan. En met

die waimte zijn de ministers over de belastingen

bezig en hoe ze gemakkelijk In oi zen zak

kunnen gaan , da was te pelzen we zijn in d'

oondbdagen dan gebeuren er altijd stomiteiten,

en da staat op geen beteren, zoolang als die

dagen duren, Ba, da 't khnke 't zoo botse

'l lijk bg Minnekes die verslingerd was op

Mie Iookjes... HIJ zat er in decinema bij en hij

wou langs 'n omwegsken aan zgn akte van

liefde beginnen. Mieken, zei Minnekes ge zijl 'n

lieftallig kind, 'ngeziehlje lijknen knekappei en

neite kleine handjes, als ge gaapt moet gij zeker

alie twee uw handen voor uwe mond haan.

EB daar we geen plaats hebben voor 'i nieuws

lachen we maar voort.

JelLijnhaak zat te vissen. — Byten ze wa,

vroeg Pol. — 'k Heb loch al ne snoek, zei Jef.

Is 'i ne grole, vroeg Pol.— Ha zei Jet.'k heb hem

nog niet gewogen, maar als ik hem ophaalde

zakle 't water toch neh halven voet.

Peer Loeb


Burgerstand van Temsche

Van 27 Jam tot 3 Juli 1947

Geboorten :

De Smet Monique Emma Marie Franfoise

Amelberga, Oeverstraat, 4 —Van Hoogeiidorp

Rita, Veldstraat, 59. — Meeus Amelberga José

pha Albertine Maria, Gastbuisstraat. De Maejer

Roger Mathilde Jozef, tlaasdonckse SLeenweg,

30 Verdickt Rita Aiice Alois, Tielrode Huis

ten Halve 15 —Mets Jan Marie, Tielrode Bettecomstraat,

12 — De Cleen Robert Eddj

Cauwenburg, WO — Van Steenlandt Walter

Maunts Ellsa, Veldstraat, 143 — Muylaert

Godelieve, SteendorpJ Kapelstraat, 191 —

Anne Etienne Marie Jozef Ltidovica Alois, Hol

lebeekstraat, 22. — Allen Moederhuis

Overiijdpns

Pyl Josephlna, z b 73 j weduwe van Karet

Lodevvijk Lovemers, EecKhoutdriestraat 37 —

De Bruyne Mathilde, z b 69 j. ongehuwd,

Kouterstraat. 1[3

Huwelijken :

Stoop Frans Jozef, monteerder, en My^

Renildls Emeha,stikster, beidealhier — Lootens

Karel, hovenier, te Zomergem, en Stoop Alice

Ma,na Clementina, verpleegster, alhier —^Van

dei Vooit Karel Jozef, bediende, en Smet

Maria Detphina, huishoudster, echtgescheiden

vanBoschmansJoannes Baptiste binilms, beide

alhier — Van Raemdonck Oscar Sebastiaan,

staatsbedunde, en Martens Georgette Joanna

Petrus, bediende b alh — Waayeret Marcel Lodewijk

Angela, schipper en Servo4te Maria Am el

berga, schipperin, beide alhier

Van heden af te bekomen

Frlesse IMantaardappcIen, alle

soorten, bij Jan Rezaer, StJtiestruat Belcele

— Verdere inlichtingen en van nu

af inschrijven bij ALFONS VAN GAEVER

Ruisstraat, Tielrode.

Te koop—

Uzeren poutrels : 2 van 6x12 —

4 van 5x12 — 6 van 7x12

Te bevragen by Arthur Van Raomdonk,

Markt - Temsche

Te koop.

Beste ressorlkar, zo goed als nieuw

draagvermogen 2500 kg

Te bevragen bij Arthur Smet. wagenmaker,

VooruitgaDgstraat, 10%

Temsche.

Te koop.

Eleetrische wasenmaehien merk

u Flandna » in besten staas

Te bevragen: Kasleelstraat78, Temsche

'n Goede VULPEN

koopt men

TEN BUREELB DEZER.

WOONHUIZEN

(e Tielrode,

De Notaris PAUL VAN DE PERRE

te Temsche, zal ooenbaar verkoipen

opilcn IO Juli Irtlï om 5 uur te

Tieliode, ten lokale " De Zaal ».

2 Woonhuizen met afhangen

en tuin te Tielrode, Gen straat Nrs.

30 en 28, groot van grond 5 ai en 60

cerjt bewoond door Nicolas Van

Kuynder en Gustaaf Coppieters, ver

deeld IE 2 koopen

1[2 o/o instelpremie te winnen.

Verdere inlichtingen te bekomen

ter studie van Notaris VandePerre

Beestiaal-Boerenalm

Vruchten Ie lelde

Deno'ans PAUL VANDEPERRE

te Temsche, zal openbaar verkoopen

ten verzoeke vau den heer Jules De

Bondt en ten hove doorhem bewoond

Lauwer&hoek Nr 3 te Temsche, op

DIKSU4G 8 JULI 1»4Ï

om stipt 3 uur namiddag :

Ben koe 7 maand bekalfd, een bekalfde

vaars 3 maand, een dorschmo-

)en met moteur van 7 5 P.K. Ben elec-

Insch ?aaginachien, een nieuwe dr>ewielkar,

ploegen en tegden, 2 paardengaree'en

met kussens, 4 groote

houtmyjten, 400 weidestaken, reepbank,

bascuul, een stoof in goeden

staat enz. een aantal kiekens, 40f0 kg.

strooi, ongeveer 55 aren ha"er te

Telde.

Komptante betaling

WOONHUIZEN

te TEMSCHK, Leic.

De Notaris PAUL VAN DE PERRE

te Temsche zal openbaar verkoopen

op Dinsdagen 3* en 39 Juli 1917

om 3 uur namiddag ter herberg « De

Nieuwe Ster • brj dame wed. Alfons

Martens te Temsche.

ï Woonhuizen met afhangen, schuur

stalling en grond te Temsche, Steenweg

naar Tielrode, groot j5Cöen!93

m2, bewoond door All Meersman

(vroeger Mr August Verdickt) en

Gerard Moonen.

Verdeeld in 2 Koopen.

Zie verder de plakbneven.

Inlichtingen ter studie van no

lans Van de Perre.

OPENBARE VERKOOPING

van

MEUBELEN

te It4ZEI,

Notaria CH PIEN, te Bazel ?al op

Maandag 7 Juli te '3 a slipt

overgaan tot de openbare verkooping

van allerlei meubelen o. a

Horberg;enef . toog, buffet, tafels,

stoelen, pintglazen, bedstoelen, kassen,

stoof spiegel, af romer Persoons,

wanmolsn, enz. enz.

Deze verkooping geschiedt ten huize

der kinderen Petrus Van Royen,

café a De Lindekes „ Hoogstraat te

Bazel

Onmiddellijke.betaling der koopsom

en onkosten

Om uit onverdeeldheid te'scheiden.

OPENBARE VERK.OOPING

van een welgelegen

HOFSTEDEKEN

met

stalling en boomgaard

tcKRLIREKE

Helbocbstraai, IG ('Platte put)

Notaris VAN PUYVELDE te Haasdonk-Waas,

zal met tusschenkomst

n zyn ambtgenoot, notaris VER-

MOELENfe Hoboken-Antwerpen, met

winst van 1/2 o/o instelpremie, openbaar

te koop stellen : •

Gemeente Kruibeke

EENIGE KOOP : Een hofstedeken,

bestaande uit woning stalling

boomgaard en hofland, te Kruibekej

aan de Heihoekstraat (Platte put) 16,

ten kadaster bekend Sektie C, Nrs

100S/d, l.06'b, 1007/b, groot 36 aren

«0 centiaren,

VERDEELING ; Gelijkvloers : gang

vier woonkamers, verkenshok, keet,

groote stal met schuur, W C. kelder

boomgaard en hofland, boven : opene

solder.

Voorzien van eleotnciteit, pompen

regenwater.

Onmiddellijk beschikbaar,

Oorlogsschade vergoeding voorbehouden.

ZITDAQEN

INSTEL 14

VERBLIJF ï8 Juli (947

telkens een Maar dag, te 3 uur 's namiddags

ter herherg « Rubenszsal -,

gehouden dooi Victor De Backer-

Ghys, herbergier te Kruibeke, Kapellestraat.

Voor alle verdere inlichtingen zich

te bevragen ter studie van den verkoophoudenden

notaris.

KAPITALEN

gevraagd en gewaarborgd op hypotheek

{• rang,

Zich wenden ter studie van notaris

VANGOBYte Rupelmonde

Uit er hand te koop

Schoon Woonhuis met grond en

boomgaard te Tielrode, Kerkstraat,

groot 21 aren 10 ca Bewoond door

Buytaeit-Van den Branden

Zich te wenden ter studie van

Notaris Paul Van de Perre te Temsche


VERKOOPING VAN

TOEMAATGRAS

NOTEN & BIET

Ie TEMSCHE

De notaris A. HELLEBAUTte

Temsche zal openbaar verkoopen. op

Donderdag 94 Juli 1947 om 2 1|2

uur namiddag :

al Het toemaalgras wassende op de

meerschen van Schouselbroekpolder.

b) De noten staande op den di|k van

Schouselbroekpolder evenals van

verschillige eigenaars.

c) Het net wassende op de schoren

van den polder.

Vergadering op den dijk aan het

melkschoor waar de voorwaarden

zullen bekerid gemaakt worden.

Na de grasverpachting vergadering

ter herbnrg " Den Oostberg „ bij Mr

Rooman, waar de noten en het riet

zullen verkocht worden en waar men

ook kan betalen de aankoopprijzen en

kosten

AUTO-TAXIS

Doopcn, Bnwelljken,

Plechtige Communie, enz.

Alle personen vervoer

Moderne Wagens. - Spoedige bediening.

Richard De Ryck-Troubleyn

- Café de la Gare -

Statiestraat 16 - TEMSCHE

Tel f 2*5 — H,R. 155.25

Gevraagd.

Leerjongen voor garage, van 14

tot 16 jaar — Bevragen bureel blad.

Te huur.

Groot magazijn met koer, groot

2 aren. gelegen Veerstraat 7 Temsche

TE KÜOP inandenmakerswagen.

Te bevragen Kouterstr. 46 Temche

Uit ter hand te koop

Een hooiineers gelegen in Tielrode

broek. — Te bevragen by No aris Van

de Pene te Temsche.

Te huur.

Gront magazijn met verdiep, in de

kom derlgemeente Aanvragen na 18 uur.

Adres ten burele deier.

Eerste klas maatschappij welke meer

dan 100 jaar bestaat, zoekt voor Temsche

en omliggende

VERTECEftW OOBDIGERS

met goede relaties, voor 't bewerken

van klienten gedurende vrije uren.

Z interessante voorwaarden. Schril',

ven : Remi De Potter, Lindenstraat

130, Zwijndreeht, Telefoon 17247 Antwerpen.

277.

HKT AANGEWEZEN MATERAAL VOOR

PLAF»KDS en SCHEIDIIÏGSMUkEN

ZIJN DE

ISOLATIE & DECORATIE PLATEN

TREETEX-KATRINITE & UNALIT

(Zweedsch fabrikaat)

Deze zijn te bekomen, in \ersehillige

afmetinge» en ma offieieele prqzeo, bij

Ad.Poort-Wauters & Zoon

Oeverstraat 16 TEMSCHE Tel. 74

VRAAGT PBIJZEN EN STALEN.

'FLOEALL

TEMSCHE

AÜG. WAUTER8STKAAT Tel. 231

BEVEREN

MARKTTel. 6

BRUIDSTUILEN vanaf 150 fr.

Conagen voor bruidsklesderan -yersisring ra> feeattafels.ikerken eu zalen

Bleemmandjas, tmlen en garrea

DAGELIJKS VERSCHE SNIJBLOEMEN - KRANSEN en GARVEN

VOOR BESRAFENISSEN - PALMEN VOOR SPORTPEESTEN.

Te huur

Schoone groole magazijnen gelegen

aan de Schelde te Steendorp, dienstig

voor alle bedrijf. 248

Te bevrigen bij Juf Aogrelique Van

de Velde, Lepelstraat 28, Steendorp.

Crême-Glace-installatie.

Volledig ea in goeden staat, te koop

aan voordelige voorwa.irden. — Motor

niet inbegrepen. — Zich berragen:

Kasteelstraat 126, Temsrhe.

Van fabrikant rechtstreeks aan verbruiker. I

K Todts-Van der Borcht

Edgard Tinelplaats, 4a - TEMSCHE

halt tram St. Niklaasse Steenweg - Telefoon 243.

Bezoekt onze nieuwe toonzalen

en onze moderne ingerichte werkhuizen.

HONDERD MODELLED Eet- en slaapkamers, keuken», «osycBrner», divans en zetels,

•HIHHI^HHHPi &He kleu-meubels. — Matrassen, (kwaliteit ïett eenig.)

LEVENSLANG GEWAARBORGD.

Alle Tülsels los verkrijgbaar.

Engelse plaatbsddeo, allernieuwste modellen — Alle menbelen desgewenst naar tekening.

Volledige Café installatie — Burelen enz.

Een kwaliteit de beste. - Een prijs de laagste.

Alles wordt kosteloos per ante t' huis geleverd en

over gansen het land.

geplaatst


Baar* vaniiatwerpen.

van 3 Juli

Belgische Rent 1937,3 Ij2 o[o 82 45

1943 . 78,7!

Belgische r«nt 2' reeks 90,9)

4 t. a. Geunifl. Staatssch, 1" r 92,45

4 t. h. Qeunifl. Staatssch. 2' r. 92,4

Loten d. Ver-w streken 19214°/. 237,U(>

1922 40/0 258,00

1923 4 o/o 628,00

Bevrgdingsleentng 4 0|0 89,15

Loten 1942 5 o/o «58,00

Loten 1933, i O|O 1C93,O(

Loten 1938 3.1[2 o|O 5C7,00

Loten 1941 3|oo 930,(K

Belgische Spoorwegen bev. 49 .o<

Belgische Spoorw. obl. 1937 877,00

< » 1943 896,00

» » 1946 4 o/o 9\00

Schatkistbons 1940/50

AnnuUeiten

(jemejütekrediet 3 0/ii

4 0/0 1912

Gemeentekrediet 4 0/0 1919

» 4 o/o 19.10

1931

Gemeentekrediet 4 ojo 1932

Gemeentekrediet 1936 4 o[o

Gemeentekrediet, loten 1938

»ai»erpen leening 1917

» 1919

1930 4 0/0

1931 4 O|o

193» 4ofO

1937 4 0|0

•> 1927 4,00 O[O

• 1943 4 ü[O

Antwerpen kasbons 1946/66

» 1946/5)

1946

Seut 1914 4 o/o

Sent 4 o[o 1927

ftent 1929

••at i9: en aadere.

Maai- en Oogstmachienen.

Aardappeluilroeiers - Schroeffeltars

Verschillende typen Aalpompen,

motoren, alk Wisselstukken

en«. enz.

NIETS DAN GOEDE EN GEKENDE MELKEN !

FR&1NS ANNÉ-HEMELAER

«poenen Boomgaard '39, Tlelrode.

H. R. St-Niklaas 18610.

HUIDZIEKTEN

Alle huidïiekteospoedig en zeker genezen

mal de buidzui'verende zalf van

Dr Huidarls DACKSON

Zelfs de oudste en wederspannige gevallen

moeten genezeD. De eerste pot zal

't u bewijzen. Doe proef ! Gij zult ttvreden

zijn !

In alle Apotheken. Indien uw Apotheker

de echte DACKSON zalf niet heefl

bestel ze dan zelf bij

Opgelet : In geval van schurft, krasselavond]eukingen

vraagt een flesch Gall.

Kraa. GpDezing op 24 u, zonder, pijn,

zonder ontsmetting. Prijs de tlesch S0 fr

APOTHEEK F. MISSOTTEN - GEBL

De pot 30 ir. tegen remboursement.

HANDGEKN00PTE KUNST-

TAPIJTEN

Alle teefeeningen, kleuren en maten.

E. Van Hoorick-De Nayer

Statiestraat 45, Waasmanster

Telfoon 474 226

MONSTER TOMBOLA

G. BAEGK-HEMELAER Vry heidstraat, 24

•HHHHHi^iH^HHi TEMSGHE - Tel. 292

Electro-Technieker

Gedeeltelijke opbrengst voor het ROODE KRUIS VAN BELGIË.

Electrische Cuisinière, 2 Radio's Murphy, Lusters, Lampe k daire, Strijkijzers

Scheerapparaten, Kookvuurtjes, Verwarmingskussens, enz. enz.

Prijg per lot 10 fr. Loten te bekomen ten burelo dezer.

More magazines by this user
Similar magazines