Views
5 years ago

Lokeren 23 September.

Lokeren 23 September.

Lokeren 23

Zondug 2ï September 1865 22. Jaar N. 1097. GAZETTE VAIV LOREREIV. Men schrijft in it- Lokeren bij den Uitgever en in alle Posikamooren. — De prijs der inschrijving is bij hel jnar i franks en vraehlvrij met den post 5 fr.; voor Zeeland (i fr. vooruit Ie betalen. Men aanvaardt geenc inschrijvingen dan voor één jaar. — Alle Brieven, Artikels, Bekendmakingen en Geld moeien vraelrtvrij toegestuurd morden. — Men wordt versochl de tielrenihuakingen uiterlijk tien VRIJDAG, vóór ilcu middag, toe te zenden : (te prijs is 12 centimen per druUregel ; dikwijls te lierltaten worden bij akkoord gedaan. Lokeren 23 September. Bezoek van HH. DP. HH. DEN HERTOG EN DE HERTOGIN VAN BRABAXT, te Lokeren. De dag van 18" September zal in de annalen der Durmeslad als een immer heugelijke dag aangeteekend worden ! Zoo, of nagenoeg zoo, luidde de oproep tot ome verstandige bevolking door haar geacht Bestuur. Die voorzegging is thans een volbracht feit. Ja, de dag van 18" September prijkt alreede in Lokerens geschiedenis in onuitwisehbare gouden letteren. Ken feest, als. hetgeen van laatstleden Maandag, werd ongetwijfeld nooit in onze nederige stad gevierd ; aan de boorden der Durme gaf wellicht nooit het volk, — die ontzacheüjke oppcrrechler in België — zijne gevoelens in uilspallender vreugde lnclit. Te vergeefs /.ouden wij trachten eene waardige beschrijving van de feestelijkheden Ie geven ; vergenoege men zich dan, met deze vluchtige, doch naar waarheid geteokende schets. Ken heerlijk weder begunstigde de laatste toebereidselen ter blijde ontvangst der Doorluchtige Bezoekers. De zon klom in volle pracht aan den blauwen hemel en goot nieuwen gijns en nieuwen toover over de versieringen van merk! en straten. Waarhenen men zich wendde, overal blonken en klonken de tcekens der algemeene vreugde u tegen. Bij het gebom der klokken mengde zich het gedonder der kanonnen ; bij de vrolijke galmen der nieuwsgierige menigte de streelende toonen der muziek. Van torentrans en scliouwkolom, van de masten der talrijke, op anker liggende, schepen, uit alle huizen, op alle plaatsen, waar de stoet zou doortrekken, zwaaiden en fladderden drijklcurige vaandels, wimpels en \loggen. Hel was voorwaar een goed gedacht van wegens de Zonder Naam den viertijj mei eene mensch- ,lievende daad te openen. In den voormiddag had er in den kring eene bnilcigcwoone uitdeeling van brood aan de noodlijdenden plaats. ÏSaarmate het uur naderde, waarop lïunnc Doorluchtige Hooglieden verwacht wierden, groeide de vo'lksslrooin meer eu meer aan ; men iiad ged.icht, dat Hunne komst lusschen middag en een uur zon plaats gehad hebben. Een snelsrhrifl uit St. Nicolaas bracht de lijding, dal de Vorstelijke Bezoekers eerst omstreeks 2 ure zonden aankomen. Weinigen tijj vóór het zoo \urig betracht oogenblik, leverden het statienkwarticr en de kom dar stad een treffend uif/iclil op. Eene zee van menschen wemelden daar dooreen : rijken en armen, grootcn en kleinen, ouden en jongen ; allen, naar slaaf en rang, ter feesl uitgedost ; allen met vergenoegen in hel hert, en de uitdrukking der blijde verwachting op hei gelaat. Daaronder rustte het oog met voorliefde op de talrijke maatschappijen, wier slandaailen en eere» teekens boven de hoofden uitstaken, en in den mildcn zonncglans hun eigen luister verdubbeld weerkaatsten. Dan schouwde men met verrukking op de duizenden en duizenden nieuwsgierigen der schoone kunne, die overal de vensters vervulden, en waarvan men niet wist wat meer te bewonderen, of de frischheid der wezenstrekken of de frischheid van den opschik. En ten laatste, onder en boven die opeengepakte menigte, het eindeloos gewiegel der vaderlandse!» . driekleurvanen, in welk opzicht de kom der Durme alle andere plaatsen op den achtergrond stelde. : .i I uUIi ui - Aankomst EB.' DO. BH. en verwelkoming. Daar Iaat zich het schel gefluit van den aanstoomenden spoortrein in de verte hgoren..' Eene trillende beweging, als dooi' een elect rieken schok ontslaan, doorloopt de rangen, en doet het vuur dor vaderlandsliefde met nieuwen gloed in aller boezem onlblaken. Nog cen'oogenblik, en de Zoon eit Schoondochter van Leopold den WiJ7.e, van den Koning zonder voorbeeld, van den Vader en Weldoener zijns volks, bevinden zich in ons midden!.. De koninklijke trein, geleid door baron Prisse, eeremgenieur, bestuurder der spoorbaan van hot Land van Waas, en de hoogere bedienden der maatschappij, rijdt langzaam de standplaats binnen, onder de krachtige galmen van het vaderlandsch aria, door onze Harmonie en de Fanfaren van Moerbcke, onder bestuur^ van beider hoofd, heer Iluys, aangeheven. De Hertog en de Hertogin van Brabant stappen de:n trein af, gevolgd dooi' heer Graaf de La'nnoy, grootmeester van 's prinsen huis, mevrouw de Gravin d'Yve de Bavay, hofdame, heer Initenantcoionel GoRinet, aide de camp, heer Brewer, ordpnnancie officier, heer Inilenant-gencraal Ablay, bevelhebber der territoriale afdeeling, heer De Jaegher, gouverneur der provincie, heer Siret, commissaris van het district, heer senator Malou en de heeren volksvertegenwoordigers Van Overloop, Janssens en Verwilghcn. Mijnheer de burgemeester Van Landeghem, vergezeld door de heeren schepenen Benckel en Muys ï'ack, nadert Hunne Doorluchtige Hooglieden en stuurt Hun, in volgende woorden, den welkoingroet toe: Monseigneur! Mevrouw ! « Tolk van de inwooners der stad Lokeren, komt het gemeente-bestuur Hunne Koning- en Keizerlijke Hooglieden te gemoet, om Hun' de hulde zijns diepen ecibieds aan te bieden, Hun de verzekering zijner verkleefdheid te geven en Hen te danken over de uitstekende eer, die Zij hem bewijzen, door Hun bezoek aan deze stad. • Laat mij toe Hunne Hooglieden te geleiden midden deze zoo werkzame en nijverige bevolking, ongeduldig om, in tegenwoordigheid zijner goede Prinsen, hare gevoelens van vaderlandsliefde, en van verknochtheid en trouw aan lietslamhuis van onzen velbeminden Koning te ontboezemen. — Deze gevoelens, Monseigneur, Mevrouw, zullen zich vertolken, door de geestdriftige, uit het hert opgestegen, geroepen van Leve de Hertog, Leve de Hertogin ! » Zijne Dooi'luchtiglieid antwoordde op die welgepasle rede, dat Hij, levendig getroffen door de blijken van toegenegenheid en hoogachting, die hem, reeds bij zijn eersten stap op ons grondgebied, te beurt vielen, ongeduldig was om kennis aan te knoopen met de ingezetenen der goede stad Lokeren. Den Hertog en de Hertogin leidde men vervolgens in de wachtzaal, waar zij door de eeredamen, mevrouwen Van Landeghem en- Beuckel, otilhaald werden. Eerstgenoemde stuurde der llertoginne het welkom toe, in zulke kiesche en hartelijke uitdrukkingen, dat wij den lost niet kunnen we('i sla,in ze hier, bij vertaling, lerug te geven, voor zooveel echter ons oor die. .kunnen vatten heeft : , ^ ,,jj Mevrouw ! '.- Zijne Dooriuchlig'.ieid, in Hoogstdcszelfs bey.orghcid voor alles wat nijverheid en koophandel, kunsten en wetenschappen aanbelangt, moedigt gaarne door bezoeken en raadgevingen dit zoo werkzaam, eerlijk en nijverig volk aan, over hetwelk Hij eensdaags heerschen zal. Minnaars van orde, vooruitgang en vrijheid, zijn wij diep erkentelijk, omdat wij begrijpen, dat, bestuurd als wij worden, men ons leidt tot vreedzame veroveringen, die het welzijn des menschdoms en de openbare weelde met zich medebrengen ; en dergelijke veroveringen oogsten niets in dan dank en zegen. > Zijne Doorluchligheid zal overtuigd zijn, door die openbare aandrift tot eerbied, welken het volk Hem'bewijst, dat wij ons ganscli vertrouwen stellen in onzen welbeniinden Koning en Hoogstdeszelfs stamhuis, en een vast geloof in ons volksbestaan. Mevrowo, derechler dos kantons, het comiteit van den Wij • zemanncmaad, de ambtenaren van het Staatsbestuur , de Notarissen, de bestuurraad der Godshuizen, het bureel van Weldadigheid, de Kerkraad, de bestuurraad der Academie, id. der Middelbare School en de cantonale Schoolopziener van het lager onderwijs. Zijne Hoogheid heeft op\olgendlijk op al de loegencgene gevoelens, door de verschillige sprekers geuit, met veel vriendelijkheid en smaak geantwoord. Wijders ontving de Prins nog de afgevaardigden van de harmoniemaatschappij Sinte (leeilia, aan wier hoofd zich de heer Burgemeester bevond, ten einde Hein liet eerevoorzitterschap hunner maatschappij aan Ie bieden. Z. D. II. heeft beloofd deswegehs een .toegenegen onderzoek te doen. Voorbij tocht der Maatschappijen. « Het gedeelte der Vlaanderen, door Hare De ontvangsten ten einde, begaven HH. DD. IIH. zich andermaal op den balcon van het Hoogheid thans bezocht, is een dergenen, waar Kaadshuis, oin den onlzachelijkcn, op Hen wach- de overleveringen de gedachtenis aan Hare voortenden stoet te 7ien voorbijtrekken. Hadden de ouders best eu levendigst bewaard hebben. — De Hoogedelgcborcn Bezoekers zich alreede in 's volks gezellin wordende van den Prins, bestemd om geestdriftige betoogingen mogen verheugen, dit Belgies troon te bekleeden, galmden hier niets dan maal deed zich voor Hunne oogen een schouwspel op, dat Hen innig moet getroffen, maar kreten van vreugde en geluk. Deze toegenegenlieid, tevens a.ingeiaam verrast hebben. De merkt en Mevrouw, groeit nog dagelijks aan, en wij zijn allen aanpalende straten, zoo ver het oog dringen gelukkig het edel vorstengeslacht on7.er vrije keus kon, waren overdekt met juichende me:ischcn, zich te zien vereeuwigen in de afstammelingen uit wier boezem eon lieiljcrocp opsteeg, 7.110 krach- Harer Keizerlijke Hoogheid. tig eu vol, dat het de schelle galmen der fanfaren, het gelui der klokken vn het verwijderd geschut Monseigneur, Mevrouw, der kanonnen bijna verstommen deed, en niet » De stad Lokeren is niet rijk in historische verminderde, dan om in nog 'zwaardere toonen weder omhoog te klimmen, en over het uitgestrekt herinneringen ; hare openbare gebouwen bewijzen merktplein, als een bestendig dondurgeromme! (e dal onze voorspoed van niet zeer hing dagteckent. blijven heen en wefir vlotten. Wie zieh echter het Wij huldigen eerst deze zaal in, tot de beraadsla- meest in die koortsige nitstorting van verheveöe gingen der gemeente bestemd, en wij hopon het gewaarwordingen den boezem ontlastte, waren de ontwerp te kunnen ten uitvoer brengen, hare nog leden der voorbijtrekkende maatschappijen. Tel- naakte wanden met de beeldtenisscn Hunner Hoogkens dat de heusehc groei van den Zoon onzes roemrijken Konings en de minzame glimlach der lieden te sieren, naast de heugelijke dagteekeuing Spruit van Marifi-Theresia, als eene zoete beloo- van 18" September, die voortaan lol de geschiening voor hun begeesterd heilgBsctneeiiw, den baldenis der gemeente behoort. — In atwachting, con \an het stadhuis afdaalde, bonsde andermaal hebben wij, van heden af, gewild, dat het herden- i-l : Keizerlijke Hooglieden oorlof, Hun een exemplaar van het brons, dat helzelve vereeuwigen moet, aan te bieden. • Laat toe, dat ik nuniie Hooglieden dezen herinneringspenning aanbiede, vergezeld van den vaderlandschen kreet: Leve de Koning ! Leve de Koninklijke Familie ! » • De gedenkpenning is van groot moduul en het werk van den schranderen plaatsnijder Leopold Wiener. Langs de eene zijde ziet men de welgelijkcnde beeldtenis van den prins en de prinses; op de keerzijde leest men dit opschrift: Hulde en aandenken. Beioek UU. DD. UU. den Hertog en ilc Hertogin van Brabant te Lokeren, op 18" September 18(io.' Op de aanspraak des heeren Burgemeester, door de vertaling wel eenigzins ontkleurd, heeft de Hertog geantwoord : • Ik bedank de stad Lokeren over het gemoedelijk onthaal, dat zij mij doel. en inzonderheid U, heer Burgemeester, over de vaderlaudsche gevoelens, die gij mij even hebt uitgedrukt, en die insgelijks den welkoingroet kenschetsten, dien gij mij, toen ik uit bel spoorrijluig stapte, bebl toegestuurd. Ik zie duidelijk uit de houding des talrijken publieks, dat gij mij volkomen de gevoelens uwer inwooners hebt blootgelegd. Ik bedank de gemeente , over de vriendelijkheid , die zij ons bewijst, met ons een exemplaar van den deukpenning te schenken, welken zij te dezer gelegenheid heeft doen vervaardigen, en wiens uitvoering onberispelijk is. Wat het ontwerp betreft ons portret wuifden witte zakdoeken, uit dnizendo lieve manden zal ook voorzeker een hartelijk en begeesterd : Heil!... zijn ontsnapt; want het ware onrechtvaardig, zoo niet bcleetligend, te veronderstellen, dal de boezem der vrouw koeler voor vadei landsliefde on vorsteumiu klopt, dan die des mans ; maar hun geroep moet onfeilbaar door dat, uU zwaardere borsten opgegaan, verdoofd zijn gewordeu. En, 7.00 galmde en daverde hel voort en voort, tot dat HH. Dl). HH. zich verwijderden en aldus, althans voor eenige oogenbbkken, een einde aan de losgebroken opgetogenheid stelden. Eu nu vragen wij het, Ier afwisseling van ons, noodwendige»' wijze, langdradig verslag: — wal mag er omgegaan zijn in het liarle der Hoogedele Pri nsen, bij het aanschouwen van zoo veel ongehuiclielden geestdrift, van zulk eene krachtig vertolkte liefde tot Hem, die eenmaal liet voetspoor zijns omergelijkelijken vaders zal drukken, lot Haar, die eenmaal de plaats zal innemen der onvergetelijke koningin Maria-Louisa ?.. Eene zoele overtuiging moet ongetwijfeld in hunnen geest zijn opgevaren, de overtuiging namelijk, dat de Mauiiugen nog niets verloi'en hebben van dien geest van verknochtheid, liefde en dankbaarheid, die hen, door de eeuwen heen, jegens hunne wettige, goede vorsten bezield heeft. En de Hoogade.bjke Persoonagies., wier geoufend oog gewoonlijk zoo diep en zoo juist in 's volks gemoederen weet te dringen, en er de vcrlKirgendsle drijfvecren spelen ziet, zullen zich nopens de gevoelens der Lokereuaren te Hunnen oji/.iclite niet bedrogen, maar verslaan hebben, dat diezelfde gevoelens zich 00V en welsprekender zouden vertolken, moest eenmaal — wat God verhoede ! — de aanwezigheid des gevaars op de klok des tijds kleppen. in deze zaal te hangen, ik beloof u, dat de Hertogin Beiosk ter Academie. en ik het gaarne voor de stad Lokeren zullen laten vervaardigen. • D.iarna heeft do Hertog zich cenigen lijd met de raadsleden, heeren Cruyt en Doelens, betrekkelijk de belangen der stad, onderhouden. Verders had de voorstelling der overheden en ambtenaren plaats. In zijne hoedanigheid van provinciaal raadslid, heeft heer Beuckel eene korte, maar wclgevoelde en hartelijke aanspraik tot HH. DD. HH. gericht. Hem antwoordde de Hertog : • Ik bedank U over de vaderlandslievende gevoelens, die gij even njet zooveel gevoel en welsprekendheid hebt uitgedrukt. De Hertogin en ik zijn gevoelig getroffen geweest, door de s"hoons woorden, welke gij ons hebt toegestuurd en wij zullen dezelve immer aangenaam herdenken. > Ook voor ons zullen de woorden van den Doorluchügcn Bezoeker, die wij letterlijk opnemen, in dankbaar aandenken blijven ; zij bevallen eene hulde en mogelijk iets ineer aan de weaonlijke bfgaafdheden eens nedcrigen mans. $u was het de beurt van den eerw. heer Deken om voorgesteld te worden. Hij voerde het woord tot Hunne Hooglieden, in naam der geestelijkheid, en ontving van den Hertog een zeer minzaam antwoord. Op hem volgdon beurtelings de heer Yre- Ka den voorbij tocht onder don balcou van het stadhuis, bleven de maatschappijen , langs de tegenovergestelde zijde der Merkl, in reeksen geschaard sta.ui, mil den koninklijken stoet eenen doorgang te leencn naar de Academie, waar de voortbrengselen van Lokereni nijverheid in gansch hunne schoonheid pronkten. De zaal binnentredende, werd den Hertoge, door heer Burgemeester Van Landeghem, de inrichtings-cooiniissie voorgesteld . Heer Jae (nol, ondervoorzitter tau de koophandclkamer des Ressorts, na ceno doeltreffende redevoering Ie hebben uitgesproken, leidde de Doorluchtige Bezoekers de tentoonstelling binnen . Hunne Hooglieden hebben een levendig belang gesteld in de menigvuldige en zoo verscheidene nijvurheidsvoortbrengseUju,, die er, met uittersten smaak, dank vooral aan de onbaatzuchtige bemoeiingen van heer Leroy, uit Gent, waren gerangschikt, en een waarlijk verrukkende» aanblik opleverden. Herhaalde malen hebben Zij Hun genoegen uitgedrukt, benevens het gunstig gedacht, welk deze tentoonstelling Hun deed omvallen vjn de vlijt, do werkziicht en het vernult onu-r verlichte bevolking. Wij onthouden ons van alle bespreking over de tentoongestelde producten, daar wij vermeencn, dat een uitgebreid verslag

Zondag 7 Mei 1899. 56° Jaar N° 2859. Lokeren 6 Mei. 4 GOEDE ...