gazette temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette temsche

ZONDAG 9 FEBRUARI 18^0. — 29° JAARGANG - 37.

GAZETTE TEMSCHE

Nieuws-& Annoncenblag. van het Kanton.

Abonnementsprijs per jaar: Schuerman-Boi|srkens , j Annoncen:

Voor de gemeente l'r. 3.00; per post m't binnenland fr. 3.50: voorop betaalbaar. DRUKKER-Ü£TJ|*ER 20 cent"' den drukregel. Reklamen enz. 1 tr. ile regel. Amioncen vnnr Vrijdag nnrtdaa

Enkele nummers TO centiemen. KASTEELSTRAAT, 12 teil bureele te bezorgen.— Het recht aniiuneen of artikels ie «eieren is \ooibeh .udeu.

127

2M4

245

347

380

251

152

187

258

176

301

316

123

112

125

235

356

281

135

234

321

314

213

214

132

166

143

156

215

136

154

132

214

123

153

uitslag der Milicie-loting voor het Kanton TemÉhe

TEMSCHE.

Amelinckx August

Boel Joseph Frans StertC

Boeykens Leo "

Boons Augustien

Bryssinck Frans Dotnien Jos.

Buytaert Karel Joseph

Casteleyn Gustaaf

Claus Frans Xavier

Clement Joseph

Cooremans Joseph

Corthals Aloys

Daelemans Emiel

Daelemans Fians

De Bats George Louis Ghislain

De Bisschop AMüust Augustien

De Bock'Petrus Emm. Arth.

De Cauwer Louis Joseph

De Coster Jan Frans

De Kerf Petrus Joseph

De Maere Eduard

De Maeyer Alois

De Malsche Frans Joseph

De Puysseleir Hendrik Joseph

De Rop Bernard Frans

De Vogel Petrus Augustien

De Wehtelinck Petrus Frans

De Wilde Jan

De Wilde Jan Frans

Dudermel Alexander Jules

Engels Leopold Hyppoliet

Goffa Joseph Bernard

Goossens Frans

Goossens Jan August

Hautman Kam iel

Hemelaer Joseph

134 Huynen Frans

176 Janssens Adrianus

264 Jnsters Joseph

167 Keppens Pieter Hyppoliet

no Loossens Polydoor Kamiel

199 Maervoet Joseph

" jVÖMaes

Aniede

100 Maes Frans

126 Maes Frans

154 Maes Joseph

112 Maes Leopold Bernard

132 Martens Karel Lodewijk

123 Meersman Aloys

167 Meersman Joseph

154 Meeus Aloys Joseph

147 Merckx Frans An toon

167 Mertens Amedeus

178 Mertens Joseph Krans

180 Mys Domien

175 Noens Alfons

146 Palet Frans

158 Pauwels Emiel Theophiel

172 Peters Laurent Aloys Domien

283 Pyl Jan

243 Rinckhout Leopold Augustien

177 Riské Ernest

176 Riské Innocentius

184 Schoeters Theophiel

168 Seghers Pieter Jan

357 Servotte Jan Frans •

132 Sloor Frans Em. Fel. Aug. Cl.

263 Smet Judook Jan

325 Smet Pieter Domien

247 Smet Pieter Jacobus

357 Sterck Jan Baptist

365 Stuer Desire _ &,_.


GKMEENTtë STHKNDOK1'.

at*

— Hel -.rlMi.ii.i' li.-iiiirii-i-iii' ili.-im.-i •• Df lvoiiiiiii

,],-i ii 'M-h|;u.-rs. - is .Uiii.lenliiir laatst, in den Ka-

ONZE VOOROUDERS

Trekkingen

iliiilieken \\>ui'A nlliei, «'ene tsveeda maal, met

BVCHAREST 1809: .Trekking van 1 Februari. Gezondheidsmakingswerken.

TK\ TIJDE DKll M 1 I) 1) K I.l'.Bf W BN .

Serie 1U06 n. 53 ir. 2"i,000.

• -M! |ir;ichl ivjlt'voeld.

\l de- i,i,',te"s.,,dei-. hegivi-e i g""d •d hunnen hunnen, rol. I YerwllJ. ervolg. . (il''MKENÏEKRKDIET 186S. Trekking van 1 Febjjuari. Het Kollefiie van Burgeineesler en Schepenen

v:„ reeds w.l wt, „ ; kieedu - toonee Iso.ie,;- I; ~* g ï »?,t S^iTJfed. _Y 33'lllf, fr. 10,000; 145806 fr. 13**. f 84368, J170r7 ll/0.iT*. . ...T gemeente Steendorp, brenjrt ter kennis der be-

51W3S. 78303, 8386Ü, 86137,124S2l,»3S583 tr/«o. f. langhebbenden dat er besloten is de omeiseninps .

mei, uuren nvvrlieel lijk' Men mag, «miei ov.i -IJ • » :Us een Jam; ui ld.'ovens glijden,^/S

^ - \ 1 3 T'l "1 | >-M(.ate:-st.: Jlisela Julia Buel kantvv.

— Naar wij \eruemeii, mankt de znngniii.it-

1'. A. PILAET.

inuursi-.hildfi-ina, ons voor uogen stellende de parabel 1 j jünye ducl)ter KasteeLstr.: Eén ilooilgdioi-ea kind.

£


WIJZE VAN GEBRUIK

Verdunt eenan kofF.;lepel poeder in een kopje

melk of ziedend water en een weinig suikeren,

laat dan eenige oogenblikker, koken.

WEN VEREISCHE HET HtMBTEEKEN V»H CH. DELACRE

De CACAO-DSLAOEE verkoopt zich niet all

in blikken doezen.

Depot bij L. BRUYNEEL-VERCAUTEREN,

Akkcrslraat te ïemschc.

Huishoudsters wanneer

GEBRUIKT NIETS ALS

Ilïllïi

wascht

deze maakt alles hagelwit, zelfs zonder bleeken.

Feni-e verkooner in 't Kroot en in '1 klein, vour Temsciic on omstreken L. Bl'.UYINEEL-\ER|8

Honsarië 1881 4 o/o 86 3|l

Spanje 4 oio

72 1(2

Portugal 3 OjO

Rusland 1867-09 4 0|0

,, 1880 4 0(11

Braziliên 5 O/o 1865

id. 4 1/21879

id. 4 1/2 1883

id. 5 ü/0 1889

Ateenlijnö oio 1886

» 4 1|2 010 1888

Cordova 1888 6 0/0

Turkije 1 o/o

Bucharest I860

Parijs 1871

ISijsel 1860

« 1863

Amiens 1871

Bordeaux 1863

Noonler di-parlnmcnl IR"n

Milancn 18lili

Venolié 18C9

63 OU

O-i 1|2

«3 1|4

99 0|(l

85 1,2

84 0 0

73 3|4

93 1/2

82 l/'l

8B Ü|()

17 1|8

50 0/0

400 0/0

111 0|0

118 0/0

109 0,0

I(i6 0|0

104 1]2

II' :i|4

23 O'0


Einde van het Saizoen.

IHT HE €ROOTE MAGAZIJMEEï VAM WTIEUWIGHEDEM

A LA PLACE VERTE

ANTWERPEN nationale StMt 1 Hl 3 GlWIiplaatS 46, ANTWERPEN

VAXEliAlRE ET COLÏIV

MAANDAG 23 DECEMBER ÖROOTE TEKOOPSTELLING VAN

SOLDEN & OCCASIEN

45 tot 50 °/o korting op al de nieuwigheden.

Sponzen en ZeemvelleD I

Boo den en Geelen Bollandschen Boensel

II Klrpnezinjr op

fliie maanden lijd, hem-zen door 12,000

('crlil>(,iten. He moeilijkste breuken

«oiden leniittehoiiden mei licl groobte

jiemiik. -Ziekte drr \louwen, doorzakkins(

der liaainioi'üeronA.iitenc/en zonder

HUM"; (pe^aiic). — Onnmldelijke \er

•Heining., — tene jjcdiplonieenle dame is

•aan hei j-esiieht eeliechl.

J. WAEKSEGHE1SS, biwftmecsierdei

hospitalen en \ai> hel leger.-commiandeur

pniidüei van \rrscheidene orders voor

diensten aan het nieiisrlidom d

(ilUIKM'MA'IS MP AlSlWERI'KN.

G. DE VOS

Nederkouter n' 13, (boek der Savaanstraat) GENT.

l'.ET (RCOTS'IE J.N ILS'IKOOrSIE JÏÏJIS .MR STAD.

ï-tallon "Setuts \ti IUJPIBCIH ou gehalten], henif

uit 12 Biergla^n. 12 Wyn . 12 Poitn-. 12

.-n- eu 12 ('bttn.iiayuet'lazdi, vu een* Kaïsf teza-

VOÜI Ir. 3fl,Ht.

-iMfn befataataile uit 60 stok*, in liail luisiaal, gefn.

nieuw model aan fi. lT,r>().

'HÏiesej-viezen, van 17 slukk, schoon gedecojeerd,

eginnen \an ü fr.

a^aliogai'iuiui'fn te lipfjinnen v au fr 5,r»0.

jtölsfi \ iezeii \an Tï Mul s perlfe**)d. te l>ec'n

i \an fi. 34,ö(-. Op M?I.'O U woirien fialpn gezonder.

ikeren bollen Miorliuwiigm op \oet, hoogte 1 40,

i'"iiniipn van IV 9.50.

STEENUOKP.

Pensionaat voor Jongetjes

van 4 tot 11 jaar

01 i'.cr liet bestuur der Zusteis van de Visitatie.

Voor alle inlichtingen gelievomen zich ie he

iri'\en hij de Moeder oversle \anhet jteslii hl.

F. J. Maes, Chirurgp-Tandmeester,

yehre\ctponl door Z. II. den Koning der Reljjen

wonende Ie Meedelen, Lange hchipslraal n" 23,

li'Bns-'l ter kennis a:m hel gereid puhliek van

Temsriii! »n omliggende plaatsen, dal hij zich

(I.MI twi'Cilen maandag van clkt; maand lei esianmieL

hel llemehijk van 8 ui e \ moigends tol

11 ure 's itiidihi!?".. i.:\\ lalen he\ inden.

O|i aaiurjaic dei l.unilëi ?al hij /.icli msge-

1 jks lerhiiiinei woning wenden.

.ST. N1KOLAAS, 6 FEB.

Hnodi' larwe ]«,5() a 17,50. Wine Mme

IT) 00 a li').5O. Poldeilarwe 14.51) a To,50.

liiiuue IO.ÖM a 11,5(1. Rorkwi-il 14.00 a 15,00.

(liner 10 50 a 11,50 Winlcigersi 00.00 a oO.iiO

Klavi'izaad 1,31 a 1,00. Iliiiveohoonen 18,00 a

ju 0(1 l'aardehoouen 14.00 a 15,00. EiHtcn

14,00 a 15.00. I ijn/aad 00,00 a C0,0('. Vlas |ier

I! kilos :els per 100 kilos

J.M a 5,10. Hooi per 100 Irnss. 3ï,00 a 34,00

05 15 03 2 00 3 37

Zwiindreelit 6-41 8 32 12 13 3 47

Antwerpen 658 7 26:8 50 9 10 10 25 12 30 2 20 4 04

Terneuzen 6 20 .10 05 1 40 5 50

Sluibkil 6 30 Ï0 12

.600

Axel

6 42 10 20 Wi'i «J2

•Hulst (1). d.) 7 10 1040 l 2 14 65*8

'Olinge \ert. 7 30 10 55 * 2 30 658

•St. Gilts 7 40 11 02 5 40 708

St.Mcolaas7 8 42 11 15

Temsche 7 11 8 53 11 Ï8

Bornliem 7 18 9(0 1KB

Puers vert. 7 29 9 11 11 42 1 UÓ4T 6 25 8 00

WillebroeckT 11 f 0 1 Hó f4 638 806

Tliisselt 7 43'9 £6 11 il re f6 1 S04 ()1 6 45 8 ia

Hombeeck 7 f.0 4 12 -8 24

"Weclielen 7 r 5 9

Boom -6.1* 7,18 8.59 1.41 5.20 7J47

Puers

lintTmands 716 9 22 11.64 2 45 6 09 8.52

Puers 7S8 9 12 9 34 12.06 2 54 6 21 9,04

Boom 7 40 9.M 9 49 12.16 3 05 6.33 9.16

Ouden-God 8.04 9 38 10 10 6.54 9.37

Antwpena. 8.15 9.*8 .10 M -12.39 3 27 7.07 9.4S

More magazines by this user
Similar magazines