gazette van temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette van temsche

ZONDAG 26 DECEMBBR 1880.: — N' 29 — TWINTIGSTE JAAR.

GAZETTE VAN TEMSCHE

EN VAN HET KANTON.

Frankrijk.

Een schrikkelijk ongeluk is te Bourges

voorgevallen. Eene ontploffing vaneene vuurd^os

heeft in de werkhuizen der pyrotechienieke

school plaats gehad.

Drie werklieden werden op den slag gedood}

een tien tul anderen zijn zwaar gekwetst. Bijna

geheel het gebouw is vernield. Geheel het dak

is ingestort.

Het ongeluk heeft om 10 ure 's morgends

[ilaats gehad.

De ongelukkige slachtoffers van dit ongeluk

zijn gehuwd en vaders van familie.

— Twee jaar geleden lmwdedeweduweMar- .tin,

wasclivrouw met O. I). Zij Urij kinderen''

uit haren eersten echt, twee jongens, oud 16

en 13 jaar, cene dochter oud 11 jaar.

Er ontstond geschil in het huisgezin over Ce

kinderen en in de maand Maart laatst stierf

jaar, en met

rue Tiquetonne.

Koyer gebrek aan werk

verzocht

werd geweigerd, maar er werd be

.^!I""' •"?"»*> — makkers

Louis en Royer kwamen al twistende Ier,,"

^"J"*el, maar wat laler gebeurde "al

lijke wonde in den hals, waaruit het bloed,

gutste, dat laUgs zijne kleeren neèrdroop.

In de rue Grenelle zakte de jongeling in elkander,

een kwartuur later waslnj njetmeer.

Royer werd aangehouden en beweert dat hij

niet alleen grof beleedigd werd door Louis,

maar dat deze hem zelfs hevig met de vuist in

de borst trof.

— De weduwe P., oud 58 jaar, houdt een

gegarnierd hotel, rue du Mont Cénis, waar

weinig gegoeden hunnen intrek nemen.

' Twee huurlingen: V., 31 jaar en Eug. C,

oud 20 jaar, beide kleermakers, bewonen samen

eene kamer op het eerste. Zij waren II

i dagen ten achter met hunne. U^ir, wanneer

' vrouw F. woensdag morgend, rond'8 ure/naar /

'-' boven ging om het geld te eischeji'.

Voor alle antwoord grcpenA'. en C. de vrouw

vast en wierpen haar van boven de trappen af.

Sommiüe huurlingen kwamen de vrouweer

hulp, terwijl anderen om de policio liepen en

nog anderen de twee sehuldigfe aanhielden,

dienaar het kommissariaat wemle'h gevuerd.

intusschen werd het slachlofl'Ar van dien

brutalen aanval opgenomen' en te bed gelegd,

De vrouw heeft zulke ernstige wonuen bekomen

dat haar leven in gevaar verkeert en des

avonds was zij nog niet tot het be\^u$lzijn teruggekeerd.

— Men schrijft uil Avignon : Een betichte,

die vrijdag voor de korrektionneele rechtbank

dezer stad verscheen', heeft van die gelegenheid

gebruik gemaakt om de rechters uitte-

«..«lp jïieeii haarden voorzitter dié

gelukkig niet- getroffen werd. Een Kristusbeeld,

dat achter de rechters hing werd echter

beschadigd. Die kerel had nog eenen anderen

steen bij zich, dien men hem gelukkig heeft

kunnen afnemen. De rechtbank heeft hem tot

5 jaren gevangenis veroordeeld.

Duitschland.

Een zogenaamde degenslikker vertoo'ide

«Jiangs in een koffiehuis te Berlijn zijne kunsten.

Hij had eenen degen door den slokdarm

in zijne maag neergelaten en zou nu aan het

gevest twee stoelen hangen, toen het wapen

dat reeds eens gebroken en weergemaaktwas'

wet tegen dat gewicht bestand bleef en doorhak,

zoodat het ondergedeelte in het lichaam

van den ongelukkige bleef steken en ondanks

'Ie pogingen van een paar geneeskundigen

wier hulp me„ onmiddellijk had ingeroepen'

HERMAN GOUTEREEL L r ^ v ^ ^ ^ ^

Historische „,,,„„,..,., iïovelle, , ^"^JJU, fr de oorzaak van zijn ingebeeld ongeluk!.. Maar

J3.-M. MEOANCK

^inijii kind, daarin ligt gansch de ooraak niet-

*•

)

-1" Vervol" •

ware er in Herman eenig godsdien-ti- «evoei

geweest, o, hij waie nooit zoo om-elukkk- -e

-orden... Ik heb er dikwijls zijne moederV

•ver berispt, dat zij hem al te veel toeliet, hem

••al te «P.nig op zijne plichten deed passen >

Het baart' Biet, en menigmaal heeft zij door

..waarheden de misslagen van haren zoon

hu m,j willen versenoonen. Ik hoopte /dat

—. •• ». »„-„aa gedSn, mijn kind- -root

kwaad ; maar gij hebt heMiuii reeds lang"vergeven,

met waar ?... "*

I T ' **"" ,*"° """^ *«*»" «•'«'iwl

Z 2" *°*°^' »»"»•. gij *.eet het, Maria,,

« '«"e moeder zelve dan zijne builensnori-' '

- Anders zou ik niet waard zijn den naam • lt? '" ''" **** '"*" «°**. **»• *Iea"on"k

van christene te dragen, lieve oom! Maa * t " TTf " "" *°* ***" » «" »'« *

denk eens: zij hebben eerst gepooogd Herman h? , ," ' ''"^'elukkige vrouw heeft

omzijn hu*elijk,.van zijn natuurlijk recht tot " '"^'^


\r,\ ln(ginp"(js n /ijn^ onni

zijn iiioblind is/. 11 In ilniki ]n', IV» n tune

lueft eon oiidi /( y nifristeld

— Iv> /1 ik 1. ui ili n /on^cmair 1 ï h in 1 1

in lil luktn » >-.t.Hi)iit nou mot pi uu >i /ijn

A iil'l ijr f'oefti' Bm •-oKihe ]>oli t w er eim,ii

ni n e .i mh MI Mmr»n ? i'nn

Hol |i u Ut In elf/uil n in een li n-> li i If

(oi il !ti ut bermen, »m ec> ii inluj ui^

, n IIMII meisje >uble\oii k il Do lodriei

\ in n tiuklioM I v\ mi 1 OMI'I»I/ i k c' U

i et nun IIHII 'iMT< i boe t lliinl, heift o >n

i II'IOIHI nj'sihTfilu tri c ifdi„il Icon dn

h nul is \ n ih{ I ii

Het mi is,i wimui prnk is MI- MIII

men v. or/ekei l uim/i'ii V. UI \ iK IK p juifi

\.llllll IJ lis 1111(1 I(M| 1114 ^i"1"- «ip^P^OlMl

IOC^'I 1 l'ji' Is" te Ant \01 pen 111 en du

jclijk huis (\moid

Mili non do (in ihmmomonl nc non op

[1^, KI I 1M KI M' MIRMHH 1*-M i,in dra

iitsv.nll \Ii WK.dhti. ugen hit Unhan

iPilou Uu A Dii-in

ïiTifcTi ji ] ion

o ilmliir Ilospitill — lan lo/el SUiei

undhoiraer O , inngiiidn* 111 — Mini

( din 1K 1 ") 111 A IK Nti 1 it

Almanakken voor 1881.

V>)> \oU-"\ M»n tedeelen v-in

iri.i i nuon, oa„'eluk si en /o m'

•isiki t' "s schujl jdiddin din is

net nm ii tenc (ijdm ' lo bui . n, AM 1 t u

nul/il iii^-i < PS"' '" ^'"' ^-"fu^il i<

Heel lii-eli (lUilLli)kti-ii o 1-e.k.i c i .utekingen

uiluoid ilij hoffi hPih.ut UJ 'k

in in pel i ikt op (die birttn uumljktfwj

e di lid r /elf lu(ft hem -wiii icn Kims

belli! toerei oepen dai luj 7 th bikoen n en

-, en met u u i /oenen mo st'

I/al eon Msioen 7i|ii iewiw'si. le Dun

luidt Hi's' oiiiWliiik do ili ken

jUn \uvol-rde

' I U M I MUlls \ \\ M 1,1 >,l I UK lit liet

| piihlnk il il hij/idi nirl Ki woon lui II-e\i sti^'d

in ili \uliii^ili Miliisiuil HIJ In vi ill/n li ook

\ ooi ld ui ( ml nu, MIDI al «il dm hopeislign

In I i n_' i il

/ipimi /ju i illij i von/IUI van-ronieen

kluel.iiiii (JiniKp Is Viinniien Mooren

11 nu is, kopui n Ivau/i n vooi silnppiis, in/ HIJ

\I iliuuit ui uikoopl ook alli sooilui v in Iqw

ni i/i n

-4—

Bericht.

1< lik mei lit ( II si "i DI HOICK,

nl il O Misti.iil 7 Rnisthe

ijzeren Grafkruisen met ol /omlei op

si brill \ m 1 > lot "') Irinko»

Bericht.

\lk si oiK n \ in BieiIiE-tcen voolloni

\ in lul Hms. 1 MIUVl, -d ei 11 i n (

hliikl, hij I I. \ U\ l'l \vn 'IL \ \N III (

«inkllici, Miliesliail, n' M"2, te St

\jn /ier „ in il ^e pn /en

^ &"> •••f *IP JT^* irvS'iir' A ^^."--J^pC? '*" • •• - *i - I-T I M I ii

jj Orchestrions.

| Pieces h

louant ile 4 i 200 aus ave ou

mud line I i I ill f mini» eaHat,nll

\ el t s | i drs 1 i etc

Bcites h musique

y\n int ' a Ut a is nécessaires poit< eipan

eb 1 I IK*"< * al' uin* en.< ' '

IK *1el'li s w T I mis elms a e ^ans

us tabl s i ou\ia e b ute Hes veiu

I i!( i nn s 1 -ii* ^ it( a ii usi u

il] nis 111 lus 1 Tl e IK u\ai te (1 e/

J II HELLER, Eerne

Oin I i it lc f es te< es i i en Khessri

cl eotcment A la maison fabr-'cp a Pel ï

i ui i i c< n i tan! jas ru nu m st de 1

1 ïique li n-,t

il ">\

I 0UC1I Spl Snjjl S}TlT,!li

quio\o^ siuU [ismaj i[

iiooubheVd d

de Pi tn tun 1 (in he n«ai I o\ei en in v

^( IM /il \ooi ( i W l en dat lit] met de^.10

vte/oi_\nlili IK id il 1 emtoe"\eitiou\vdobo

-•< ii IJIJ» II /il "\ Hi iivpn

Beste Hole

"«in ge inf,en

i» bekomen I y i»0Nl hoe il i

^looielyks noet l'eMm ïmtdaan, mu

zult die ver-enn" met v. d^eieu aa ï i ie f

moeder, du afletn ce^ondigd lieert to i/i

ie «ïooieUPI ie looi lu r urd n e i -n

dit allo? doo liefde lioopti» /uilen eigi

iVn' Ik 7 il m"ili komen met Hei mini

- Hoe goed s ( >d, &eiic.dan ilai ^e 1 j

Hom'

lid

o

if 1

1 t

0

11 b

- V lit ii. a'S-nWe-ennal -

tj

Lees hier.'

t. \ \\ HODIil I I It k 1)1 IILFI leiilmin

op liinsscl l( Ituisdii, /eulijk Int It dim ut

piiblu k le hemlilen du n Inj linn nlokoiiHii

/IJII liesic { i/kolui ((okc) ilsmcde Wijn-tn

1 ieilli,sscliin Mopsds en ille sooiten \jn /out

Mm uikoopl in t K'oot en in 'I kltin Hij

\eihoopl de euuil \an eeniedei te verwenen

TE ~HUREN:

1" fneetiooti Il\\( U.S, nu I icclil \nn los

sen en liden I uus di, hil, ilsook nn I lecht

\an hius de ^loole poort \ m den hol, met

dt/elu ic fomuiiikeim met widens i n karren

2 1 en (.LliOlVV, „ulimd liel.htiide \ooi kalkscbuin

^eleven in hit sliaalje ne\cns den

eijjomn, 7cci \\«l j,esclnkl \oor werkhuis of

nii.ci/ijii

Zieli It beween IHJ [)e Biu>ne Unlock le

Ttmsilii

H. Loossens-Hofmans

MCI.M, ^ 17 ICliMHI

MaRi/ijn \an luibliitn, ill Iviistilm, Porcclim

en (,elLijcn\eik {.nsweik, Halllitiis, enz

/in, CD/ Mil IIIPS "»*»n & |» ooinindei ilscldii ,

/til» minder als nn licluiiipiijs

, GKÖSöonscrves Alimentaires DETAIL

]!iscni1s ot I onJ oi s Anglais

1 ickles Mixed I*icl Ic Coimclions Oi nons etc

SauLcfa Vnghn«s pom \ianic«et p(.i^«(u«

TctitspOiP champignons tiuilo=! tomites capie= etc

Pate* ,Jl —raangeduid

ten kada^tei sectio B deel Van n* 96ol iol usW HfsC li Temsehe vriaglec

nuijongen kleik iransth in vlaamsin kunnende

li/en en schrijven

Bij zelve \OT\Rls zijn eiki

ijgen aan gem m'den mlresi mits Loidc h\potbeek

\


LOTERIJ DER NATIONALS EXPOSITIE

(jomachtigd bij koninklijk b.^lnil \:::> 17 Juli 1880.

Tweede en iaatsk? ö&rie.

. . ,-r

De Prijs van •een lol der 2° serie is één frank.'

De gelden voortkomende van de uitput, zullen besteed worden, tot oen beloop van

•voor den aankoop van voorwerpen gekozen tusschen ile vooribrengselei , ten loon p"-'.

ste sectiën der Nationale Expositie.

Zooals voor de eerste serie, zijn de groote Lolen de \olgcndc :

Een lol ter waarde van . . 1C5.000 fMte.

Een idem van . LO.000 lianks.

Twee idem van . . • 35.000 funks.

Vier idem van . , 10,000 franks.

Het oversenot der 800,000 frank zal tol verschillende aankoopen licsleed worden.

De loten van 100,000, 50,000 en 28.000 fr. zullen in geldspeciën kunnen uitgewisseld worden, mits

5 per honderd aftrok.

Al de andere prijzen zullen in natuur afgeleverd worden ten l'aleize van Schoono KniiMcn, Uegenliestraat,

te Brussel.

Men kan zich loten aanschaffen ten prijze van EEN FRANK in de Kantoren fier Pock'lé vénérale te

Brussel en inde provincie, in degene derBanquedeBelgique, der Bamjncde BruraV'x, alm,

BEESTIAAL & inj. éno;;ste Veldn-uclU'-n.

no Notaris'; VATT DE PERHE te Te-, che, ?al

nu-t (u~-.r-iiLi:;.omsl van zijnen ambtgenoot Less^Hers

te Bei ei, . jionlu ir verkiDi.eii, mot 1 i ,0;0 riiotelpi-umic,

de wilci'iule f ïemlon.men. nagelaten dof.r .7uf^

trouw Mai'ia Jdor.i • l>e Ujvker, te Temsche overleden.

Cei,:e,"i!e Uaasdonck.

Koop 1. — Eeni> j j h'j^ZaaiIand, 1" klas, gelegen

luRwliencli'MplseJn- (il 7-'iKlsüaat,ton kadaster aanid

se.-tie II. nirnrnei »73, gi'oot 1 heo'aar 97 aren

ntian' ! ' -

::oop 3. —Ee. -• partij Laid, 1« klas, wijk R.i'nm

.-.t"n l ad,-. ',"r {jekenii sectie C, n' 120»a.grjot

;•!!*!..,, •.; pak'!-.flo oosi M'"o Burscllf.ert-

''Uicu, znid d'hfer dr- ('annart (i'ilai.'^le

i:uo!andtB-Poodts & noord do TO! stpir'

mnck. Op te Iesgen B.inniwaarde Ir. (d. '

HfAnn ^ l?nn« „grtii /n'-ll'ill.l ]i ](1T« T 1

.tiixren; palende oost m' Cli. fjj.i u\ t .(=' d.' heer be K "eiV

maeker-\an Wauwe, zuidjm west de Botermelkstraat

.en noord d heer Lysscns-,T.asp2orf.

Öp te leggen Boomwaarde fr. 300.

'Gemeente Temsche.

Koop 5.— Eene partij Zaai- en W'ijmland, in den

bchouselbroeckpolder, kadastraal bekend sectie D n"-

784, ei i.ut 30 aren 70 c«atiaren; palende oost den heer

AVittock, zuid de lolgende koop, west dame Hellebaut

en noord deBroockstraat. Boompr^js fr. 120.

koop 6, —Eene partij Wymland, in zelfde Polder

S"nousplbro(jck, sectie D. n' 785 des kadasters groot

41 ai < u 40 cuntiarun ; paleade oostd'heer Wittook, zuid'

de inlgende koop, wpst jWrouw Stephanie Van den

Broeck en noord de voorgaande koop,

koop 7. — Eene partij Wymland met drij aaneenpalcurie

Matpndi|kp, Schouselbroeckpolder, n' 7ïli tier

serüe D \an 't kadastraal plan, groot 50 aren 40 centii

ren : pajoiicle oost d'heer Wittoplt, zuid den Polderdjii;

west dame Heüebaut en noord voorgaande koop. '

Boomprijs fr, 6S0?~

Iroop 8.—Eene pciiij Zaailand, 1« klas, Schousel

li.ipkv ijk, r.' 1267 der sectie D, groot 1 heetaar 10 een

liaren; palende oost mijnheer de Senator dp Cannait

d'iiaaale en den lieer Ch. De Dycker. zuid dame Rooms

(lehecren Ussoliers en Smet. west en noord do heer

Smot-A .i inrtonck. Op te lo^.cn Boómprijo ir. 300. '

Koop O. — Bene lartij Zaailand, vijk Ja'-ezee] ten

kadait.-r sectie 1), n" 1994, groot 7!»: len 90 ctiitiarcn •

palende oost ileOH'nischeidingmet Basel, zird Josopli

TrouIJf-yiuen n.ijnheer Lesseliers, west nr Smet-De

Roeck en nonrd ïozeiden heer Smet-De R.jeck en do

WKA ,i \ an Mi. _hem. Hu niwaarde !r. 2tir>.

'll.T i-1

,• S 11 'A-f -

en liw •! .111

.; , nat,

. U'.'S,

koop 12. - Keilt' ii.irtij Z.LUI!:III.1, wijU .ïa^Y.oel, ton

h ulastcr st"-Ju-* D, n"" 11!)l, irroüt4i) aren, palende ooat

]>Migo» van do

ÜoittcdG onder konp 10 Imsehi'cwn niet I Mei 1£S1.

-, ) IXsf I1L 24 Jaru&ri ) .aai

ZITDAÜEN-r ;

* VERBLIJF 7 Febraarl) " " "

/Teikens ernen Maandag oin 1 u•:i- namidd.'ig, ter llüiClEemelryfe,

aandoKasteelstiaa; te TemsclK'.

^ _,'Voixr^veldere inlichtingen begeve men zich Ion kantftoran-van

jreneenide Notarissen.

(' —a—

Opynbare Verkoopintï .vaju. Hiiisr.iiVd, I.and-

Bouwrrala!, ÜKKSfl.VAL & ingooofvste

',/VoIr''.nic:it-..ii te'Temsche.

} ^n't'l , :.,,i- A"tr„-is Yctx de Perro. zal nirt tns-

)•! K i /ijM-n Anl-,t(.-eanot Lessllers te Beton

\.iizcckr \an (!t'Cii^pnaii,ub.-iarllj!v TOTkuojien, op .\tv.m:ht

•'muuri]',ni,itiby,!U)neii(jM S ui-o s i::o:-

-. n.s, ter ivrijers HET PAAXE:-; 1H;IS, te Bai

1, in het Dorp, bewoond »ewee-.t duor dê wc- •

1 are van Fideel Kruytier, de vounver(,e'i

: cli aldaar lieviudende en. bestaande Ea:neüt-

|k in:

Meubelen en Herbarggorief: Stoelen, tafels, hed-

I koetsen, Tva^.i'ouder een in eiken hout, kinderstoel,

'.ken kotters, ' utfet met toog en onlangs nieuwe bier-

! "np en darni, spoelkom en verzijp in rood kopert

i 'kbakken i-ok in roei koper, schoono flta.inde hoi 'o-

-'achtd,i',"'u\iHk.) •> stoven met toebehoorlMi h-

. rs, pintgla/en en andere, karatlen, roomers, trechter

i arets, k..pere>' laarpsi-uitel-, l.aartkasken, bier-

• lieven, ciootebierkanncn, herliergiersbanken en t i-

!s voor buiten, fleiclikorven, koperen kl'anen, nie.'i-

,.n 5001ei.il'o iles«"hen, korkon. venstersebijnen in

:ers en,groutc l.la- f],

::»i 2

lot i ure.

LUIK INT'J. Tr-k. j^Decemlier 1SS0.

11C7.''-' fr. 50,000.

W2C>, 1,000.

r>CiHjs • 750.

750ÜÏ), 115JI57 f , Ï50.

\'erders lö'mim. jtan löO en 1"? aan HiO.

i^Cl.llll,- up 1 ,,1L. 1,. ,J.

PARIJS 1»G5. Trek^vau 1,1 December 1X80.

• '.f}'u~ f£" "'• '"'",000.

' ~"" ' i 50 000

::or,iA LMOOJÖ, 44519, 50!«77 jo.'ooo'

lietulint; (i[i 1 I'


Te bekomen -*/m bureele dezer: Post- en

-lapier. 3:1- ;*oiiwenveloppen, jasth- en whistk

^ or- -": rton, porcelein, glas en andere voc

.^r.5, geparfumeerde zeepen en pommadeTÊau JA

- ^-^ deze bureele, op de prachtige Plaatwerkene,me,

pi-ys per jaar Sr. 10.50; Musée du Jeuiie Age ni

Aanbelangend Bericht

U-;OXA'UJ> i'.U \VKLS-\.YN UOFSTKIH;,

, f ; /

Tetnsciv, j-.-ri (Tcei- l,pt ]nili!ieK kenbaar te

naU'M, •..•;; i kj-'i;,i v.>oitjtl>vl^!-k» voorvauidcu en de. stipstc

vol!irpii2iutt xjjnpi- iwrkpn.

fej' ,.ya otik hjj lipin l»-u «Hen lij.le te liokoiii.".!

"iiuilj' K-n klein» lilauuo en roode Hooin-

••«•lii»i"aiiijejiLX KlICSr, Temsclie, Akktrslraai

Ï7, mankt intend rial hij (fcsiadijr \oornen

is van alle soorli-n van MEl'HKLÏ.X 011

namenlijk va»: M»honilioiili>n-, Nolclarcn-, Kerselaren-en

Oiineii Bed"!tooleii, lioiiiniodni»- | aieb»s

en Connnodens-Serrclairs; ronde CuulisU

en Speeltafels, Le^kat-sen, enz.

Ook uij bem te bekomen llessclien zecl'dion^i"

• iOVT hel opkiiisscben der Meubelen. "

\nje inganR, juiste en va.->tKCsteMc |ir.jzrn en

hy20Ddr genuarbor)rrti' Meubelen.

vers

In de Kasl.eelstraat,

Temsche.

Buitengewo aen Goeden Koop.

Magazijn van OemaalUo KI.EKDD

l'UM LI MS vuur Kei si e C'fiimniijiic

Dok zijn er i «j: ie bekcii,-pn alleil

?elie, DuilM-lie, Fianst-lren :,;,di'ie

Uit alles maak ik aan mijne laliii],

ii.eenteiis bekend. Iedereen zal stipte

Mij in eenieders gunst bevelend*

AMEDl|

Ileeli de ccr liet arluluar pul lick van 1

«al bij zicbaihioi lei « ll„i,Hlni,iliij\

Behanger

'ijn Map/ijn ?al allijd vomzien zijn van

van al 2o cenliraen, Mciibelsloflen Coid

voor Jlalrassen en liesorls.

Hij gelast zicli nok mei bel maken en

allcAinkelen noodiï lol lul iiiloeforini /

l'coreene pKimpic n, ,fu!c |''miinj!en enz. in tentoon,,

rsbiüeu van Koninklijke Akadeiniën van jjenceskunde, eere-

.«^

.,.,„ ,'"''!'" "'" ''f li'onen der kinders rei

ii'U'esiiebi vasi(,'e^cclil,-ieii dienste dei

aktlieden en lichamelijke gebreken'der kinderen te veibetevan

bet iiiggebeen Ie Iierslellen; artiliciële lidmaten, enz

ie brengen. — Eenc Dame, ervaren in de breukkunde, is

'i'sonen van haar geslacht.

m~ S55ES3SSÊ

"Hi^^"? "^

=c cc x ~. J c-: d '-;

Stoombootmaatschappij Sclielde & Ruj;

John 'Wilford James-Barber & C".

•\ t ' 1 - i-lviii-ï'it ^f'liurnile \inl

Decciuljcr 18^0, & Juuuuri 1SS1.

DACEI.UKSCHE ÜIENST.

A ui vntwerpen nnar TcniPvlic 7.30 11. 's n T^'I

en 3.00 u. namiditag.

'rcnischen. Antwerpen 7.30en llf-u 'sm.

Vuil Amwerpfin naar Rupelnnuido^Q-Eoom 1 niena

Van Iïoom naar Kupelmondo on Antwerpen 3.1:> u. 1:

ZONDAOniENST.

\ an Anlworppn iiaarTemsclie S «. "sm„ 1 & 3 u.

Xan Tenischenaar AJilvv:er]ien ^,A lOu. Vm. &'•' I!

-^ — -=. =c

=. = y

5.S 2 2

o ~ ï; ^

J o =

CO


£= S

II

I MiJatie ieinselie. — Jien kan er bekomen-

Jikhlagi.ialen voor Familien, Maalscbaopijen

llinvelijk.sleeslen, Slertfïevallen, enz. - '

Goede bediening en geiinge prijzen.

Er zijn ook (eu :;'.len lijde Ie bekomen besle,

kvvalite.t van llaiiemonlsebc Kolen aan de

laagste prijzen.

Bericht.

J. De Sutter-Meeus,

beeft de eer liet publiek kenbaar te maken,

More magazines by this user
Similar magazines