NIEUWS- EN ANNONCEN BLAD

waaslandca.front36.kunstmaan.be

NIEUWS- EN ANNONCEN BLAD

Zondag 5 October 1913. — 53' Jaar — N° 19

Abonnementsprijs per jaar •

Voor de gemeente . fr 3 00

Per post in 't binnenland fr 3 SO

Voorop betaalbaar.

Hel recht annoncen of artikels te weigeren

is voorbehouden.

Handschriften, zelfs als sy met opgenomen

worden, worden met weergegeven

EN Ofifl

NIEUWS- EN ANNONCEN BLAD

Annoncen -.

20 centiemen den dru-jegel.

Reklameii, enz, 1 Trant den regel.

Groole of dikwijls te herhalen aiuke»

dtgingen bij overeenkomst

Annoncen voor Vrijdag middag ten

bureele te bezorgen.

BUREEL EN REDACTIE: KASTEELSTRAAT. SCHUERMAN-BOEYKENS, DRIKKER UITGEVER BUREEL Efl REDACTIE: KASTEELSTRAAT.

1EMSCHE 1 OCTOBER lOU

Wekeh]kschen Almanak

Oktobei of Zaaima ind

ó Zondag h Placidus

-f 541 abt in Sicilien werd wonderlijk uit hetw-iter ver

lost Patroon der drenkelingen

De naim van htijnsche ifkomst beteekent welgemoed

Rozenkranszondig

6 Maandag h Bruno

i 1101 Stichter vin het order der ktrtuizers De nnm

vanGermaansche ifkomst beteekent de bruint

7 Dinsdag h Mukus

is de 34* Paus van Rome t 3ib

8 Woensdag h Bngitta

weduwe patrones \an de moeders

9. Donderdag h Diomjs

eerste bisschop vin Parijs 1 117

10 Vnjdig h Tiaucies van Boigia

"f1572 *- "

11 Zaterdag h Gommaar

(gelattjnd Qummirus) patroon van Lier, zijne geboor

tesud

Patroon der houtdraaiers en boomvelders

Aanroepen voor de slecht gehuwden en tegen de

booze vrouwen

Maan Den 7 Oct JE K telu46 smorg

Jaar- en Paardenmarkten,

Den 5 fhouiout, den 6 I houiout, Sle}

dinge, Liezele, Oosterzeele, Michelbeke,

Herenthak, Mcerhout, Dcndeimonde Mees

sen, Ruysbroeek, Laeine den 7 Zele, iNi

nove, Machelen, Ingoyghem , den 8 Blisen,

Bornhem , den 10 Lampernisse , den 11

luinhout, Alvcunghem, Gappellen

O C T O B E R I 9 I 3

De eerste schooldag is van zijne lange

reis vveei en i is nu uit met joelen en brak

ken Ier scliole nu, om de levenswijbheid

langs oogen en ooien te .laten ingaan ' lei

schole nu, om kennissen te verzamelen in

het ontastbaai kameiken, dat men veisiand

heet

Lieren la aangenaam en al de oudeis

wenschen een puik studentje te maken van

hunnen jongen Mooi zoo i maai met wenschen

heeft men niets Veel ouders denken

dat de meester de kennis maar te schep

pen heeft uit een ketel en als de bubbels

goed geslikt hebben, dat hij dan mag stoeltje-zit

doei Doch zoo gaat de kat met op

ae koord i

Leeren is moeielijk, aaneengeschakeld,

langdurend en daarom moeten de kinderen

alle dagen in de school zijn Alle dagen '

en moeder doet wiegen, liet huib bew aken,

te winkel gaan V adei heeft een trtkkei

noodig in den ktuiwagen, een pataten opra

per fin ze kommen ••»'«? dagen, als ze daaitm

niet vergeten haagschool ie houden'

Oudeis, zijn uu e kindeien bij tijd op ?

Meei gebeuit hot dat /e te lang slapen en

dan komen ze ter schole vuil, ongewas

Echen, ongekamd, gescheurde kleederen en

eensteugen taiwekant in de hand tjwo

kinderen moeten blinken \ au netheid op

hoofd en kleederen

Meester en ouder moeten samenwerken

en leert de mcestei goede mameicn en gewoonten

aan, dan mugen de oudeis het

omgekeerde met in praktijk stellen

Ouders, zegt niets kwaad \an den meester

in aanwezigheid v an bet kind, om Gods

wil doe dat nooit Is de meeatei \an uw

vrienden niet — daarom hem met haten

of vernederen in de oogen van anderen

Neemt hij in uwe herbeig zijn potje met

daarom niet boos zijn Is de kleine ge

straft of heelt hij soms een oorlapje gekie

gen — loopt dan naar de school niet om te

grollen of uwen kleine vöör te spieken

want ge loopt groot^evaai kindeis op te

Meugelweik der . VAN UJMSCHE »

Het Geheim van den Doode.

Ja, misschien alleen, omdat gij nog nimmer

door den nood daartoe weid gedrongen,

zegde majoor Beran scherp

— Majoor, z judt s;l) iets aanraken, zelfs

al was toestand nog zoo wanhopig ?

— Neen I

Welnu gij zijt nfficiel en ik slechts een

eenvoudig kantooi bediende, maar voor ons

belden is de eer het hoogste goed

De oude majoor zweeg, want het lag niet

in zijnen aard, ïcmat d een bewijs van zijne

hoogachting te geven Maar toen zij voor de

huisdeur stonden en Arnold eenigszins aarzelend

bleet staan, klonk de stem van den

ouden heer \riendehjker dan ooit te voien

—. Paula zal het eenzaam gehad hebben

wil zijn haar wel eene k'eme schadeloosstelling

schuldig, nu het zoo laat is geworden

Ondanks zichzeUe voelde de oude officier

zich aangedieven door Arnold s vujmoedig

en openhaitig optreden

In zijne woning en in tegenwoordigheid

zijner dochter gal hij weliswaar weer hieht

aan zijnen meuschenhaat en zijne gewone

zwartgalligheid, maar de beide jongelieden

wal en veel te gelukkig om zich daaraan te

storen —Toen majoor Bei an een oogenblik

naar de zijkamer ging, nam Frans Paula s

hand

— Zeg mij nogmaals, Paula, hebt ge mij

genoeg lief om eens, als ik eene betere posi-

kweeken dieu over thoofd\\assen Pat

op deze woórdei ^ooit straft een mees

tel uit genoegen al deed den vader groot

ongelijk don meestei aan „ t Is ooit geschreven

"De meester in Fijne school

alsof buiten de school de meestet gelijk

staat meteen kalf Wiibevveun datdeon

derwijze! ook buiten de school moei ondel

lichten en waken ten goede vooi kind en

bmeei

lie oudeisvan hunnen kant moeten die

g(nen eeibiedigen, welke hun eigen weik

veinchten en het hunne kindeien goedinpt

enten dat het werde gebod ook toepasse

lijk is op de meesters

De o\eisten die willen belangstellen in

t onderv* ijs moeten de nv estets Hoogachten

en steeds lanruoedigen °n niet denken dut

/e van brood alleen leyen Ai moeten do ou

deis diets maken dat oen kind zondei l

leeidheid een sukkelaai s is en dit veelvuldie-

schoolverzuim is als eene ketting waaim

schakels ontbi eken X

ie heb vei woi v en, m IJ n hef v rouw ke te wor

den?

Zij zag hem in de donkere, trouwe oogen,

in zijn eerlijk gelaat, en antwoordde toen op

\ asten, ernstlgen toon

— Ja, I rans En wat er ook gebeuren

moge, vergeet nooit, dat ik mijn leven lang

de uwe bhjt'

— Dan zijt gij van af dit uur mijne vei -

oofde En morgen zal ik komen, en uwen

ader om uwc hand vragen

Thans stond hij op Het zou hem onmogeïjk

geweest zijn, na dit plechtig ocgenblik,

nog eenige gewone woorden te kunnen wisselen

Toen majoor Beran de kamei weer

binnentrad, nam Ai notd afscheid

Hm, hij schijnt vandaag ha 1st te hebben,

uw jeugdige ridder, sjiotte de majoor, wien

het eigenlijk ook ^peet dat Arnold zoo spoedig

was heengegaan

Paula bleef ee-n oogenblik sprakeloos staan

toen echter tt ad zij op den ouden man toe

— Vader, zegde zij langzaam en ernstig,

maar met schitterende oogen, vader, morgen

zondag, komt Frans Arnold, cm u mijne

vand te v ragen

De majoor gaf eerst geen antwoord Er

^rok eene donkere schaduw over zijn streng

gelaat , hij staarde strak vooi zich heen,

alsof hij in rxn lang vervlogen verleden]

eene verre, ofleekende toekomst wilde dooidringcn

maai zijne lippen bleven gesloten

Plotseling echter ontmoette hij de smee

kende blikken van zijn eenig kind, dat hij

nooit de volle kracht van zijne vadeihjke

.ïefde had doe" gevoelen, hoewel hij het toch

in den grond zijns harten zoo liefhad

De hard' eid verdween uit zijne trekken en

dat schijnbaar zoo koude hart scheen buitengewoon

ontroerd

- Ja, hij zal ze hebben uwe hand .

Zacht, zondoi eerig horlc" noch

hieuwen zij elk te vveciskanteden

wikkelden list op, ei kvvimui

boord van den \ei«h ontgrr

siain De hond volgde ongedui i^

tl.: hen bespeuicnd, na eens na ir

dan naai elk de twee m innen

t \\ as aisot ze 11 iet noodig

kaai hunne gedachU n in woord

brengen een korte v\ ijle staarden

zwaito donkere dieplo v m het

dolven giat, blikten elk iat eens e'

•hok en

iitinge

bij den

n 1 tul

mil icn

t bei del

hten eli

int te

IJ in de

sell gesn

aan

inokien

Nauwelijks had hij deze woorden gespro

ken of hij t,mg met groote schreden naar

zijne slaapkamei En den volgenden dag was

Paula Beran de dochter vanden geiezen

majoor de verloofde van Trans Arnold den

zoon van den veioordeelde

Toen vertek'c I rans in eenvoudige woorden

\an zijne eerste kindsheid, hoe hij en

zijne zuster hunnen vader in hunne vioegste

jeugd hadden verloren hij sptak van zijne

moeder, van haie zelbpoffeiende lietde en

van den beschermer, die hem met zie i naar

Dultschland had genomen En hij v ei tel Ie

ook vaii7ijnc jonge schoone 7uster, die als

gezelschapsj jliiouvv geplaatst was bij eene

aanzienlijke dame

— Uwc oudei s moeten wel zeer rechtschapen

menschen geweest zijn, zegde nu dt majocr

Welke betrekking bekleede t w vadei

dan '

— Hij was kassier bij een der voornaarostt.

oostenryksche fabnkanten DtTffeUdorPs

zijn mihonairs

— Het is gecne gemakkehjke'betfekking,

kassier van een groot handelshuis Vooral

niet vooi iemand die een gezin heeft Dan

moet men vast in zijne schoenen staan Het

klinken der geldstukken oefent een diMvdachtige

tooveikricht uit op een zwak men

scbenhart

Frans hiel trotsch het hootd op

— Mijn vader bleef eerlijk tot op het uur

van zijnen te v roegen dood Hij zou nooit de

hand naar een ziU erstuk hebben uitgestoken,

al laden wij ook thuis koude en honger Moeder

sprak ons telkens van vader, als man

van eer met v lekkeloos karakter

— Den zoon van zulk een man vertiouw

ik ook mijne dochter toe, zegde de majoor

ernstig, teiwijl Paula haren verloofde teedcr

omhelsde en een kus op het voorhqofd gaf

Muzieknieuws — Muziekliefhebbers iee'.

in " Hoogei Leven „ ovei de chicdaagsche

VI lamschc muziekplechtigheid te Gent, h< t

p ic'itig veislag van de hand van den gekeudeu

muziekcriticus Jef Van den Eynde

Een ledder vandnejm — Te Avesnos

speelde een kleine bengel met name Rem

bl issm met eenige vriendjes lond nen w itunut

wanneei, plots een meespelende

mci-je in t water sukkelde DekleineRene

zondet aarzelen, zette Zich op de knies bij

den zoom v an den put, stak zijn handjesjint

/óó vei hij m tai kon en gelukte eiin, op ge

vaarvnn i^en leven, zijn kleine vriendin

netje mt hit« iim te tukken De jeugdige

ledderoi ibiai lulaxng en gelukwenschen,

aelukwr-nschi n die, naai een Brusselsch

dagblad melat./ich hebben geuit in voim

van suikeigoed en kussen

1 n wat trouwen betreft, kinderen, daarmee

kunt ge wachten tot dat Frans eet ste boekhouder

is of zoo iets, meesmuilde majoor

Beran, die buitengewoon goed geluimd was

— Met Gods hulp zal alles gelukken zegde

Frans v ol blijde hoop

VII

— HEI KIS"1JL — »

De winter had atscheid genomen en langzameihand

deed de lente hiren intocht

Op het slot van M von Raming was niets

ve anderd — shl en eentoonig wasvoorde

bewoners de lange winter voorbijgegaan, al

thans watbetrett hunne aaniaking met de

buitenwereld, want bezoeken werden er niet

ontvangen en teestehjkheden werden er niet

gegev en

Maar toch brachten zij dikwijls aangename

en genotvolle uren door, namelijk op die

avonden, welke de slotheer grootendeels in

het salon zijner moedei sleet

Von Raming vertelde dan dikwijls van

zijne 1 eizen en avonturen en v an de gevaren,

waarin hij meermalen had verkeetd Zijne

stem drong diep door tot de harten en zijne

bruine oogen tinte den dan van levenslust

Magda het dan menigmaleu de anders zoo

bedrijvige handen werkeloos in den schoot

zinken, om naar zijne woorden te luisteien,

en alles lond baarbeen vergetend, rustten

dan hare blikken op het ge^stvol, mannelijk

gelaat van d-n spreker

Sedert den dag, vv aarop zij hem in het slotpark

had ontmoet, was zij schuw en terughoudend

jegens hem geworden, zij wilde het

ontkiemende gevoel in haar hart onderdruk

ken, zij wilde koel en kalm schijnen Met opzet

ontweek zij elke ontmoeting met hem, en

als zij in het park ging wandelen, zocht zij

meental de kleine hut op , Magda had met deu

uw wezens ?ie glinzcn van geestdrift en

uw oogen tintelen van levensvreugde en

stnjdlust dm ontstijgt mij onwillekeurig

de kieet "Ja, Vliandcicn heiwordt' ja,

Vla inderen herleeft' Aan Vlaanderen de

toekomst'

Kuistmcuws — De pasteHentoonstelling

te A ïtwerpen geniet veel bijval De beloolde

studie ovir het tentoongestelde werk

van den bestumdcr onzer Academie, Pteter

Dienckx, is ons vastgezegd voor t volgend

nummer

opeen eigen en het/elfde teektn

ze bei de planke los Zij botbte aai-hol

klinkend in de diepte kwam ei zonder hor-

Nogal kras — Een juflei uit Handzame

tenden schok in te recht,en bleef er loer

moest van eene haiei oveisten in eene kost-

1 ios stil liggen

school, te Koutijk hooien Ondevrait chas-

En vv cei om gingen/ij n i i h m i> i ruk

sei tons ces riamiu„ants la' „ (Men moest

ie. luUdv». gumdf • wat

til die Flaminganteii wegsturen) — en de

iel s te wioeten lom •» il hn

juflei.bij haar antwooid ' CUa u aideiait

telkens ZIJ eenschepsvol los kiigen gi pien

quand même pas' „ (Dat zou toch met hel-

zij ze na u beneden t Dumde met 1 ing, ol

pen), liep een SILCHI punt op

de pi nik met hetgeen ei geshnudop iuste Op oen politieke vergadering, veileden

w is al ondet nen hoop klompen van eerde week te Kn \ ei pen gohouden stelde h t Bezonder Kunstnieuvvs — Op Zondag 12

en steenen vcidvvenen

bit A» I Its (IT )

bestuur v oi den 11 Pul^ M isson, volksici- Oktobei opvoeimg teBiusscl mde l'atria-

Zij hadden met hun aibeid gedaan, en te^envvooidigei ve>oi Belgen uit te noodtgen zaal van Jncol» %asi ftpicvcldc drama van

Novelle geschreven In lentemaind 1909 mir lanlel schikten zich tot de ilieis Miar, wijl zij om het wooid te voeren op een aanstaande

ding v m den Oost Vhamschen Collegiepnjskimp voor

Worda Plakbneven met die aankondiging

hun spit weel iimiemlen, kei on zij acht

letterkunde

m miles-tatie

zijn verspreid gewoiden over alle stieken

loos voor hen uit en hun blikken kruisten

t \\ as half donker na ht

Geen depute s uit de stad waar men en dorpen van Vlaanderen Machtig veel

Inmckaais oogen schmdelden (3)banen

ZIJ kwamen JUISI bij den uitkintvan een

ongestraft de vlimingen afrost' , werd er volk wordt ei verwacht

Ineens begon de nord dnlti_' rond het

boschweic (1) Li lag daai dichtbij den

o|>icns geschreeuwd En vriend Masson Aanviagen tot de reis en de kunstbijwo-

giaf te spin jen als 1 i ig wroetend in den

ïacht een ledehjkdiipe kuil, die goed t,e

vv eid onhei oepelijk afgescheept'

ning worden gedaan bij E H karel De

giond en jamineihjk huilend

f end schei n te zijn, want een al boven be-

Lei nheer, bestuuidci dei stuelentengilde.

De beide gi ucis bchultten orgeiust op

sneeuwd ko'ebiai deis kuiifooi was er, wel-

Verblijdend teoken van den nieuwen tijd (Maatschappij reiskaaiten en op vooihand

'itil Blok uitschcien' „ man de hond

licht van veileên zomei al, in velgeten ge

— Op de giootsehe manifestatie te Gent, aangeviaagde conceitkaailen) Wie zich

zette zich luidei aan t huilen, en keerde

blev en

veileden Zondag gehouden tei eeie van aanbiedt, later dan Donderdag avond, kan

zich met de muil in schuim, uitdagend naar

De twee manske'els gevolgd door hun

Aithur \erhaegen, vooizittervan de demo met meei geneld wolden

zijn me^steis

nen hond traden sprakeloos bij

ciatische hc,ue heeft Vmistei Helleputte

" Blokske toe, kom manneke , fleemden

" Dooi hier is t „ zei met gedempte

een geestdriftige ïedevoenng gehouden

de mannen, maar de hond huilde haidei om

stemme, de eene tot zijn nnkl ei en bet

in het Vlaam icli' Heil zij hem'

1 lanuMcbc Strljclpcnning.

haidei, en booide zijn nagels tot bloedens

Opdat een kairtjesgever van Temsche s spoorhalle

den zondet verdei spieken het n langzaam toe in de eeide

en zoo vooizichtig mogelijk het wijde bei

Muzieknieuws — Uit het hoogei vcimeld beleefder zou voraen en zijne phehten van gedienstig

'Wij zullen hem m eten \at*knjgen, en

held Jegens het f ubl ek gedenken 0 IU fr — üp de 99y»

del neet, dat zij op hu'i schoften getorst

veisiag van Jef Van den Eynde, knippen wij umoenng der « Phino Mirclie» o U5 fr — Omdat hij

dan maar m esleuien liiaban i d r is an-

hielden, en waai iets langweipigs is een

de voUende zinsnede " de zoo gespied gespieid- om halt uen thuis moesi zijn O,0D fr — Omdat zijnen

deis geen doen aan „ /et steeds ongertistci

witte spiei gebunteld, op vastgebonden

C HiNDtaD\hi met zijn n "Zee " tijd uu is O.Oo f r — Voor zi|nen jubilé van 50 dagen 0,05

Door En hij vv ou heui ij den 1 md schat

tr — Omdat er veel zouden inkomen 0,05 fr — Omdat

lag

manslied

wij 4 5U ir over hebben l),0o fr — Omdat er nog geenen

ïen, maai net woedend geVi rden dier

telefoo i ligt 0,(J5 ft — Omdat zijn huis nog niet geschil

Zn grepen elk de spit v in hunnen ïug, spiong dol oj> hun toe -b, |e/!|é.m snak-

die ei met nen diaagneni aan vasthong ei

hen pnesler in Hoogei leven „ schrijft derd isO.uofr — Omd-it het al genoeg isO 05 fr -Voor

kend in de hand, en 1 ukl neU vv*eg

de kombel van t sporf (1 OS fr — Om een Jong gdnsje Ie

Joegen zich een knus Ze vatts i aan

"Een ïas mort uitstctvcn, het ï is der te krijgen 0 05 fr — En zegden dat dat van I-ons komt

Maai daat miste hetdengiond van den

l>tutelingshooide men den hollen bots

" beiges tout cuuit „ het ïas dat noch visch 0 Oo Ir — rot dat het nt fnuk s 0,05 fr — Omdat er

grafbooid, en plotte op 't onvoorziens in de

van minst den seiisnee die bokte en wrong

1 och vWsehis en een ottei als zinnebeeld gebombardeerd werd 0 üo fr — Omdat ze van den tele

diepte'

in detot stcenveiviozen eerdeknuisten

veidiend Omdat ik \ laming heel ben ik graal me durven spreken 0 10 fr — omdat ze van de

Een akelig gt jank s*i eg er uit op ei de

valling met willen spreken 0 to fr — Omdat hij zooveel

Er w as om zoo te zeggen geen doen aan

Helg en met het tegenov ei gestelde Hoe geweld deed dat zijne stoel rammelde 0,10 fr Omdat

twee gtaveis zagen m de donkere ïjlte mn-

om een zeker regelmatige ho te 'e krijgen

moer de Walen de Vlamingen en de Vla- Louis zil lichen ais hij dat leest 0 05 fr — Omdat ze de

nen hond bezig met een gat te wroetei in

in de weubaistige, veisteende botsbolügmingen

de Walen m hun eigen taal en tra - chceur » met gezongen hebben (Maceklier) 0 05 —

de eei de laag die de plank bcaekte

Omd-U liij tegen de reuk van bom niet kon 0 m — Om

heid

ditie eerbiedigenziillen, hoe naauwr de po dat gepasseerde Maandag avond zij den Vlaimschen

Hij booids maai eeubang 1) vooit totdat

Hun arbeid voideide monzaam

litieke bond zal wolden, die beiden veie


k'ïm y V aa J ren r nituwe V Tnnderen — en dien

[ijl vrienden luimden — 7e een li li zitif, innge tin

hellen foricli lanteesidrift tn van lielde Ier eere en u t

liefde voor haargeestehjk mede verrezen 1 einsche ' »

BREED EN DIEP

Er is nooit meer gesproken en gehandeld over breede

gedichten en breede opvdttingen dan ut den tijd, di n

v.ij thans beie\en ook wlerd er ooit mei.r ondernomen,

r oo i hooger geklommen maar ook nooit dieper ge> il

Jen dan thins De breede gedichten schijnen ille voor

«tchtifclic d uit te sluiten zoowei bit kleinen d s bij

grooien

Dit bemerkt eenieder bij allerhande feeste i|kheden

Er wordt dan gezegd en be^atigd dat het \o k niet u

klagen heelt dat in weelde schijnt U zwemn tn wam

nooit werd tr inter verteerd dan thans Üe te bei ragen

oud lOjjien Leübcn fiei c1 American Phonograph Stores tn Alo\s Smtt iNoens le Icmst lie, noord Juf- gekende murk D M C

bij Leon A A\ Dl R 4 \, Hollebeeck, Temsciie.

36 UmeeutEsttaat, intrapt» nabij de middsustaüs frouw Jediinelle V in de \\\LI te lemsclie en

heelt tie beste en goedtooüpsle plionographen den r.ikiiouMiiCMlam

13 veischenm DE

o Mijn zoontje hcefl dn \ ui g insch België Lcn jaai » aarboi g

Op le Itugen boorawaaide fr 700 EEiM B J S

jaien geleden tie kmkliot

Ugcsleldfr 60UO der fjOedt hued ini^lieid sterkte en zacht-

gehad luj 1^ dadt \ in ë^"' Medeburgers rcast op' Koopt lis gij in

zcii, maai die z tkle li

koop due — Eene partij Land in den Eik snelJen loop dei lollemeuteii \ande

Anlvv iptn zijl in hol t.root \\ itgocdhui»

J t.m zeei lan^ei al l en & i AL MONOiOlL 5., ilelkmarkt

houldiieswijk scttit. B nninmu 447, groot 67

Volos BlIBY

nuttig \ ooi eiken liefhebber,

utrl dat oo„enljUlv Ü^LJI L\

Huis van vertrouwen,

jr^n 2U teniiaien paltndt oosl imjnlitir Con- Zieluei \iatzij reeds wonnen in 1912:

duicnil oiit,eru l oeiïii''l k Hou mei vin j oeders of paslihen

slant Üaert te Be\tien zmd mijnhttrtn \ital Kampioenschappen \an België vitesse handelende o\ei de DLIVtASOüRTE\,

Wanneei hij \jn uestlio Om m lag en buikpijn 'e nillen

De M ilbtlie en Poort leTemsche, wcsl mijnheer koeis Onattunkelijk, K MAMPAEYE, Be hunne OPVOEDING, hunne ZILKTEN en

Umi kwam slee] ie luj zit Maar woidlik soms/oo iel gewaar

B \figuchten uvjnlu(.r Ailutl IlellebauL te ïoepsienneis T OTTO — Gioote matclie over alles wat den ernstigen duivenlielheb

\ool l, zaj, Hij er lieunfc t L Neem LtiMit UE kiaiPEt.AAj

lemsdie ui intdtei^cu i us, noord inijnheLi te Meulebeke, tu^behen \ A^ HKVV. \LRT en ber kan aanbelangen — i*rlj». I 5O FM

\ermoud uu en had I

AIUK Iioe>p \oornotind

LEONBmssL ge«onnendooi Bujsse met le beltmnen ten bureele dezer

l inj,e ï om de oogen 1

Op le Icggui boomwa nde fr 510 een inzet van lOOo fi — 21 uienkoeis te

l L ue veel in volliaidu Kui^erstai d vaniemsc'ie

uien HIJ wilde mei uic<

ingeMel 1 fi M00 hveighem 1°BUÏS»E Zoo ook wint te Stij

cleli t.n wat, allud v Van ~>o Septembei tot s Octobei 1913 Beide pirtijenlanu m gebiuik bij Wed Fr Niklaas Louis IMAES de koei s \ an 4o kilorn A. Achuermau Boe} kena,

bireek A n lafel moe*! Gebooiten Maiin gesl 4, Viou« gesl 10 De Bock te Temsche tol Keistdng i instaande voor Desy en Van Migio en was 2° in de

Kasleelslrjjt, Sfl, IEVIS( HE.

mj in najinen oiu heru lo

den le uteiigen eü luj gj

Gebooitens

koeis te (jiemboigeil

ZIFDAOEN

*-r om kosijes

P Clenaul '"e.,

Jozef Joannes Engels knjgabaat .Frans Van Os=e

Mlen op het snelloopend Burj-iijwiel Verhandeling van

\CRBLIJC 13 0GT0BER 1915

Inventjeille Itge: her \cllstr \imanJ Pugecn Lduaici UemeiiUna

Waai boig o ]aien

\anhij anders veel hield ik 'el „evoel v in mgi \ an O teem Schoubellioek-,ir Anna Mai a Mailnlde TtlUns een WOENSDVG om 5 1 2 ure m Agent \ooi t Kanion lemsclie Fondsen en betaling

vervallen en wasuoo teloos iiem alle mogelijk \eihelst, Uoorn&ti

rnidd & tu licibcrg i Üe belgische Leeuw», bij

onmachiomliemieliLli»t

onmachiomliemieliLli»tii ^ ^ em alle mogelijk

zorcen ceseven en e hemiegei"iausa"estloen hemi

inneinpi

O\eihjdens

M-rni* »etl kuclSogers to remsctio Kisleel B. Martens & Zonen van Koepons.

•walHeni \vas voorgeschreven»«"aai ioi mijn wanlioo Albert \ an Ackei l m lw Veld^tr Joanni Ca slrajl Aatiuc inli(hlingen te bekomen ten

nainik waai dal allci» te ver^eLis,cli was. Joen heb i tl «ma De Cock, 7 b 89 j wed \an h in^ pe kintoo-e wu dtn ^oUllS \AN DL PWtKL, Gasthmsstraat, 59, TiMSCHE.

ffeluisieid n.ai helgcen men "Uj \ in ïcclus en \a Jl) p Petrus Antüon Mf*ei«nnn,12j 10 ra GAthuis \oomoemd U l^nisthe, Akkeren Jit

Waai nog de \olgende leeka gekende

ïïnK= zeide en ben ik ei door f,eirolt«,n gewoiden t\ Slia^t, ltaor polten, of 50 >oor

zang i< gewoidei dielio vooi 7ijne ziekte «as » raandenni mei Amandina ^oet, ïabw allen alhier

den tuin ol eene collectie voor de kamer .an

karel Alionb\dii Piaet biouwersg lt Hmgene mei IHotiix gronden

I die» mve kinüeien wiie vvild?ai ^eu zijn veilion Anna Mam Hieh diensira alhier Jo^el Augu^lien

loO sinks looi 43 pollen of eene collectie voor

udmdaa o\er, want ?ij bewijzen tuudoor goei gf

— te MELSEIE Statiestraat —

Jlae« \ociraan ie Si Pauw els mei Ineodoia ^lana

Augustien De Brnyfle-Roems den tuin v in -2oO suks of eene collectie voor ka-

zomi te ?un Indien ZIJ treurigen Uw jnendzijn, in lit: Matlh\ dicn=tm allncr

Ue lSot.iiiv.cn IXVst) lEKS le lie\ercn en

xii niet meer -pelen, wresi din overiuigddat 7ij doo

heeft de eer het Reatht publiek te berichten oeercsiuin \jn 240 stuks, ieder bei,tiende

\AN DF PEKISt, le leunde, /iiillen met ge-

den eroei zijn aangelasi e irm bloed hebben Dai Bm„eihjkcnstird van Haasdonk

dat hij 7ich komt te pi ntsen, in de Vooruit ecue pi JcTitige keiize v in nv le/ntlien, fujpeü

win un Hoo juslelpieraie ope^j-lijk \er

zuil dt I'ink i'illennooiig vooi hen Li i geen ivnft MaandS p* —Gob Man 2 Vr 5

ganfr'straat te Tomsche als MARMER * Nanraen Cioeus Scillis Ntieuwklokjes enz'

ol na een behail'1cJin„ van enkele weken met de Pin

koopen

Pillen ztlenzij In mie klem, JIUUIIL kraLhien hui

Oteihjdens

STSfNHOUWFH en verders voor al wat de Rijk geïllustreerde prijslijst met specificatie

hoop ) — Eme *a!pplegpii lierlieig • Den «t.el beii^'t

onzer eolleeties in het Frunsch zenden WIJ des-

eeiiusihunonicn hebben en w eer op nieuw zijn v\ Joanm Horcnlina \jn Cnenenbroet k, 04 j wed Appel pp H mei afh inijcn j le Mi hel' op p den lioek

zij moeien 7ijn ware w 11/ uipen

Van \ ciiii^ Auguslmus De Kiddei \u lb, niamlooze

Zi] worden verkocht in ille apollieken en in Hel depo dochtei i*ianci«cus Jo/ef De Kidüer 10 j l iiui d der jnne nn mi Pjuwsiuion ge!tljsCreeid tljsCreeid Sec

Door ?i]ne m%l ,. » « in prijzen, verzorüde leiljnk 1 gi ïlis en franco

Sec en '•p P li^e belie mij tiotij t 11 rie stunst dei TUINBOUW-ETABLISSEMENT ,i'JI3TtR DUIN"

ADOtheek Derneville V atcrloohan 06, te Brussel F: 1mel> W j Van Bi OP k naunloo/e /) i Mjuc(,ei tie l> Nuinineri» -i^- f en 4 gi^ol 644 me

b^JarigbeobeDden teverv^erv^n

N00BDWIJK by Haai Urn (Holland)

5Jd d03a tr U.oJd z°s dooze n, franco

main Blommaert ^m , PiuwcW, naamloozeUochie Iers uerkant.


C

a o

Au.

Zetel: AKi

Beheerra.

,1. GtMlRoJ-vanderSl^- J"*••-

M H Florciiu wv

-vVoori, I n

Spaarboekjes aan 3,60 £ir. ^

interest daags na de stating^ ^„„^,^.

HEN KAN TEN AI.LI.N UWE OMll '__

•**• ,_i .1 hotaülhaar per zes

CD

^ a "

^mmimKSmm^

NIETS ZOO GEMAKKELIJK

'«'. Temschr.

Te bekomen zeer soliede Hypolhccmre Oblioolién

van 100 en 500 hankek aan i 1'2 •/. inresl

's jaars, alle zes maande) betaalbaar.

ii

waaronder de lieiberj; „ Hel (Irool Truueel» Ie

Temsche, Nyrerlieidsstraat, n' 1-2 tot en met

55, \t-i Imiird de lieilieiy aan Ir. 4,ol) en ieder

der iO .indeie huizen :i.in Ir. 2,".*> per week.

Uit ter hand te koop

bijden Nolan» DESiCIIAEl'DRYVEB, Ie Temsehe,

Wersli.i.il, 5.

Hipp, VJJJI de Winckel

\vi8SEi4ciJJiT

Kasteelstraat, 72,

T K AT S C II E

Hij gehsl /icb niet den aankoop en verkoop

v:"i -'lie vvaaidens, In" beurzen van AntwerDeii

on lirussei vuinaiioüiu, -— Uitl,otuling Vun

koepons, enz.

Agent der Uelgische Spaar- en Verzekeringsmaatschappij

llooldzelel gevestigd te Brussel.

Prospectussen en inliclilingen te verkrijgen ten

zijnen bnrecle.

Kantoor open alle dagen van H l(tt i%vre en

ran' 'i''ilïïol S u>«.

Belgische Hypotheekmaatschappij

en Spaarkas

Naamloos Vennootschap — Kapitaal 5.0Q0.00O fr

Ztlel u AÜITIVbRPEÜ, H'17. kVbSTLM.

lleiicmnad: SIM. Hdion Fiedegand ''c^sla, V^«m

°M mr

WHS-}

^^r^. 4f

«nGlt 'ea

'«H, o,.,

^.

y

s

^et

pnjs.

--w ut* 10 uitstallingen en gij muH ten

volle overtuigd zijn.

5

zieken.

Koopt nwe Ileedereo in de g

LA VIEROE NOiRE

toek Kipdorp en St-Jacobsmarkt, Antwerpen

tegenover St-Jacobskerli

Het bijzonderste huis der stad voor al wat

de kleeding betreft voor

Heeren, Jongelingen en Kinderen

Bijzondere afdeeling van Kleederen en

Paletots voor Damen en Meisjes

Zie de bestendige Tentoonstelling in onze Veertien (14) vitrienen

Kipdorp en St-Jacobstraat.

Zelfde Huizen m Brussel, Charleroi en Doornijk.

KINAWIJN

beste GENEESMIDDEL tegen

Bloedgebrek, Rachitism, Zwakheid en

Zenuw ziekten.

Dei-eitl met Kr

ap der

-De liter fr. 4,00

ie "bekomen bij: Th. MILLER, Apotheker, TEMSCHE.

Men .gelieve in acht te nemen dat dezen wijn geheel verschillend is van

likonsten kina, die in 't geheel niet geneesbare vloeistoffen bevatten

Apotheker-Drogist

Kasteelstraat, 36, (bij Markt en Gemeentebuis) TEMSCHE

TE VERKRIJGEN:

' '^«kelen. Marseilsche Zeep, Sponsen,

iijóK^ttam ^'1« Cologne aan 4 fr de liter, Poudre de

Brillen en pi.nse-nez van afl.00 ii

Quimtuinawijn (Echte Cortewijn) voo:-slappe personea fr. 3,50de liter.iesch.

Maagpoedö's, tegen alle pijnen en kivalen der maag, 1 fr. de doos

BLOEBPUAEN tegen alle verstoptheden, gal, zuur, enz. 1 fr. de doos.

BQRST.PH.LEN tegen hoest, vallingen e 1 alle borstaandoenin-en 1 50 fr de doos

T*° S " ^ *°** ""** Aderen, voor hoest, valling, kinkhoest'

vefztkte'n':" "fde pof

Tandenbalsem tegen de hevige tandp.jn fr. 0,30 deflesch.

Eksteraogenbalsem, tegen eksteroogm, wratten, zweeren, enz. fr. 0,75 't notie

Plaasterkens Van Bucken burg, tegen iksteroogen fr. 0,30 het doosje.'

Dragees toni ferngineuses, is een bijï-,.;ider middel voor slappe en bleeke me«schen

om de gezondheid en kleur weo-rom te krygen, tegen't achterblijven dér

maandstonden, bloedfluimen, verlies va krachten, enz , de doos va 144 dragees

ë


De betalingen mogen in verschillige malen gedaan woiclen, Valsche Tanden van af' 5 franken, ' ^ g

De reis iveg en weer 3« Uas zal terug gegeven worden boven de 25 franken. — MARCEL SOUWEINE, tnndnioester 53,

Telefoon 797 Huis

Groote Magazijnen van Nieuwigheden

moeten

denOjSlzelfden dag gedaan.

VAXELAIRE CLAES Hofleverancier

ANTWERPEN — Groenplaats - ANTWERPEN

Bijzondere Tentoonstelling van

NIEUWIGHEDEN van het SEIZOEN

Vrachtvrij verzending in België en Holland, van stalen, catalogen en alle aanknopen boven 20 ir.

STUDIE VAN DEN

Notaris Van de Perre

TE TEMSCHE

Groote en kleine KAPITALI» /ijn te

bekomen aan gematigden inlre&t, mils goede

hypotheek.

Ss5

HET VOLKSHUIS

DER SOCIALISTEN

leTemsclic, Veldslraal, Heestenlioek, groot \nn

grond 752 \irrksmte meiers. [IT I Ell HAND

lEhOOI' bijden notaris DE SCIIAEI'UKIJVEK,

te Tcmschc, Veerslraat, N" 3.

Ziedaar de leus der

STANDAERT'S PILLEN!

(BLOEDZUIVEREND EN YBRKLOEKEND)

Ah! die goede Standaert's pil!

Dat is nu de Gezondheid!

Men neemt ze bij het Eten I

Zij vereiseht geen Regiem I

Met deze pil geene Verstopping te vreezen!

Geene Gal of Slijmen meer!

Geene Slechte spijsvertering meer!

Geene Scheele hoofdpijn meer!

Geene Zwaarte', geene Draalingen I

Geene Huldzlektel geene JeukingenI

OPBELKTI Mijdt V ,.. il NAMAK1NBENI OPGELETJ

*P • ** ^ *- Km Ê E EIBCHT OP EUKE DOOS OC FIRMA •# «^ «W «-»—*— •»

H. STAMDAERT. Apoaan. M, MUM MÜM1 - I.Bp "' to. -----41

Temsche: bij AI' TH. JU ILL BH ,apoihok. leNikolaas bij M' DE COCK, apoüick.; Meclielen

M' VAN MnLCkF.DEKB, apotheker.

en bij Maurice Van der Gucht, Ap o teker-Drogist Temsche

Likeurstokerij en Fabriek van Minerale Wateren

AUGUST HENfiRD

PATERSTRAAT, TEMSCHE.

Algemeenen handel in

Wijnen en Likeuren.

Champagne van de beste Marken.

APOTHEEK-DROGERIJ

47, Aug.-Wautersstraat, TEMSGHE.

Bloedpillen:

genezen maagkrampen, maagzuur, verstoptheid. slechte teeringen, gal, enz.

Beste middel om te purgeeren. Do doos fr. O,**»>.

Poeders antinévralgique:

genezen hoofdpijn, migraine, zenuwkoortsen, tandpijnen; zij genezen om

zoo te zeggen oogenblikkelijk. " De doos fr. 1,OO.

Borstsiroop der kinderen:

krachtig hulpmiddel tegen hoest, fluim- en slijmhoest, en alle bo>stziekten

der kleine kindoren. De flesch fr. O,JO.

fiS Maagpoeder:

tegen aandoeningen der spijsverteringsorganen, kramp en zwaarten der

maag, gebrek aan eetlust, maagontsteking. De doos fr. 1,OO.

Pillen van het Rood Rruis

Tan D' Opart, van Parijs:

"voor genezing van nevralgièn zenuwpijnen op de tanden en in de kop.

De doos fr. 1.5JO.

• MOLENS VAN TEMSCHE.

lYaamlooze Maatschappij — Temsche.

Extra Puik en Gewaarborgd Zuiver

S. K. Lijnmeel.

Wij waarborgen al ons lijnmeel zuiver en onvenalsclit

en gemaakt ' van de alomgrkende

S K. /-t/JiAoc^/.^RH^iirdonibunneonoverlrelbare

kwuliteil en lufnhen rijkdom in \oeding.

Ook Ie VLM krijgen alle soorlen van MEEL

zooals GERSTENMEEL en gepleüerde HAVER

Molens van Tciksche.

Cement - Fabriek

PLAASTER & TRASS

AD. POORT-WAUTERS

TEMSCflE, O. V.

Artificieele Portland cement gewaarborgd

op de proef bank van den Staat.

Depot der fementfabrieken Niel-on-Rupel,

Kiel en Buda-Haren.

Alle andere Cementen.

Tegen concureerende prijzen.

Dgprniksche Kalk per wagon. Zelfde prijs

~ ' - ate Doornik.

ZENUWLIJDERS!

STAAT OP!

HEIL IS FSABBJ!

De Wimdcrbnro Poeders van liet Wit Kruis fan deze

alleen) verzachten oogenl>likkelijk en genezen spoedig alle ZKMWZIKkTEN :

svarlvoUemcandstonden, lioo/dpijn, schele Iwofdptjn [rnigrjine) dmiïng, hoofddui-

""'"ig, zenuukoorts, de hevigste tandpijn. schculpn inde landen, hartklopping,

relm~i£l,aw4 innï\l An BAIIIIII IIIIIJl |B irtll^riFlA ?l^Ui^ ïnpli H'l'HlU'.ll f0n nil (IA

De Woixlerbare Poeders vnn het Wit Kruis veistcrken

de zenuwen, zij zijn ecludfioos voor de gezondheid, en missen rooiUmn uitwerksel.

Te koop m alle apotheken aan den prijs van fr. I 25 de doos; fr. 3.25 de

3 doozen of driedubbele doos; fr. 6.25 deC doozen of zesdiibbele doos.

OPGEIET,— Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd met etnen

ivaarb'^'gtand^èn een wit kruis vanSint Andreas, tusscfien Vlaamsdien en Fransdien

tekst, boven cf onder de doos dragende.

DEPOTS 5

te Temsche: Th. Miller en M.Van der Gucht

BANK VAN WAAS.

MM. Verwilghen, Wauters en C"

Banhteiste St-Nikolaas.

Verhuring van Brandkoffers. GowaarborTd

togen diefte en brand, dag en nacht bewaakt. Huurprys:

15 franken per jaar ot meer, volgens grootte

der brandkasten.

Fondsenbewaring. Kan door de Kleinste fondsen

bezitters aan de Bank toevertrouwd worden. Be

warmgskohten. 40 centiemen per jaar en per 1000

Jrank j en 's in.nstens 3 f J jnks per bewaargever,

BEUISORDERS. Arge/onderd bureel uitsluiteud

voor den dienst der openbare fondsen en koepous

Commissieloon: 1 frank per duizend, zonder verdeie

kosten.

KOEPONS. Kostetooze uitbetaling ten voordeele dergenen

die hunne fondsen in bewanrg zdiien hebben

neêrgelegil en \an hen welke gewoonlyk iiuniiö

beursordeis aan de Bank toeverliouwen.

More magazines by this user
Similar magazines