Views
5 years ago

Nieuwsblad van Temsche - Waasland Collective Access

Nieuwsblad van Temsche - Waasland Collective Access

Nieuwsblad van Temsche - Waasland Collective

Zondag 22 Augustus 1948 4° Jaar Weekblad N4 Heropening Nieuwsblad van Temsche Abonnementsprijs 60 Fr. EN OMLIGGENDE NIEUWS- EN ANNONCENBLAD BURGEL: KASTBELST8AA.T39 | DKUKKBE J. SCHUERMAN - Verantir. Uitgerer AL.BUYrAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.185 TEMSCHE 21 AUGUSTUS 1948 Wekeiijksen Almanak AUGUSTUS 22 ZONDAG s Philibertus 23 Maandag s Sidomus 24 Dinsdag s Bartholomeus 25 Woensdag s Ludovicus 26 Donderdag s Adnanus 27 Vrijdag s Cesanus 28 Zaterdag s Augustinus MAAN de27Aug Laatste kw Jaar- paarden- en veemarkten Den 22 Pulderbosch, Wemmei, Werchter — den 23 Eksaarde, Ledeberg — den 24 Oordegem, Overmere, — den 25 Haasdonk — den 26 Aarschot Ik heb geen geluk... We hebben dat al zo danig veel gehoord dat we er geen de minste aandacht kunnen aan schenken We gaan trachten er nu toch een weinig dieper in te schouwen, het zal mij en anderen misschien van veel nut zijn Hebt ge er nog met op gelet hoeveel mensen roepen «ik heb geen geluk » het zou verbazend zijn moest ge dat getal bij elkaar zien staan, de mannen van het kaartspel en de vrouwen van de liefde, de sportmaniakken en de ontgochelden van de laatste trekking, de werklozen en zelfs de rijken ze roepen bijna allen — ik heb nu toch geen geluk Oh, het geluk moet dan wel een aardig iets zijn Wat de ene aanziet als geluk daar is de anderen van overtuigd dat het ongeluk is Wat X betracht wordt door Z veracht, en zo meer En dan wonder dat ieder mens op dat zogenaamd geluk zijn hele leven zou bouwen, dat hij het als hoeksteen zou willen voor zijn hele verdere levensrichting Het is heel natuurlijk dat ieder het geluk nastreeft, maar uitsluitend en alleen daarop betrouwen is blijk geven van een zeer bekrompen levensmzicht Niet het geluk is van bijzonder belang' maar wel de onwrikbare wilskracht, de onverbreekbare volharding en de phchtsvervulhng in volle geweten Alleen hij die dat doet, bekomt wat hij wil Maar die wijze van handelen schrikt af, het kost veel moeite en opoffering, men wordt niet iets, men zal geen resultaten boeken, als men niet koppig volhoudt en werkt aan datgene wat men wil Komen er ontmoedigingen dan maar met seffens beginnen tieren om geluk, kalm en vast de weg gaan en de moeilijkheden omzeilen Colombus was acht en vijftig jaar als eindelijk de grootste moeilijkheden uit den weg waren en hij kon beginnen werken aan de uitvoering van zijne projecten •— Colombus is meer dan schitterend geslaagd Beethoven was bijna geheel doof toen hij zijn grootste meesterwerk schiep En denk maar even aan de moeilijkheden die Napoleon overkwamen Wardje Poppe was ook nog niet zo gemakkelijk priester, het noodlot teisterde hem en toch is hij gekomen waar hij wilde. Waarom zijn zij er geraakt ondanks de moeilijkheden en de onkans ' Waarom blijven anderen ontgocheld Mengelw v 't Nieuwsblad v Temsche 59 't Goudbloempje van Leuven door Lode ScTieltjens — Natuurlijk , ge zijt immers ook een vervolgde , en ge hebt de proef glansrijk doorstaan, dat uw vermomming u voor alle ontdekking beveiligt — En welke vrienden, eerwaarde' •—' Ge keert onmiddellijk naar het slot van Ransbeke terug, waar de edellieden, van wien ge zooeven spraakt waarschijnlijk nog zullen vergaderd zijn Voelt ge u sterk genoeg om daar een tweede maal heen te gaan zonder u te verraden ? •—' O, om Kathehjne te redden, voel ik mij reuzensterk, zei de monnik rechtstaande — Dan is alles goed, wedervoer pater Ambrosius Ge zult uw vrienden sterk op het hart drukken, hun opsporingen zoo geheim mogelijk te houden Ik ben er vast van overtuigd, dat De Cremer's pleegdochter is opgelicht geworden en Leuven nog niet verlaten heeft Om de ongelukkige te verlossen moet men zoo voorzichtig mogelijk te werk gaan De monnik vatte de hand van den Benediktijner in de zijne en die vurig drukkende, murmelde hij staan bij de eerste tegenkantingen ' Omdat de meeste ontmoedigingen en uitroepen «ik heb geen geluk » voortkomen uit het eenvoudig feit dat de meesten begeren en daadwerkelijk willen verwarren, er is nochtans een zeer groot verschil tussen Begeren is als het papieren schipje dat de kinderen laten dwarrelen met de wind op een waterplas Willen is de sterke s.teamer die onverschrokken de orkanen en de oceaanstormen doorkliefd naar veilige landing Noch zuchten, noch klagen, noch wensen brengen iets werkehjks voort, maar wel aanhoudend werk product van blijvende inspanning, van al de wilskracht die ge bezit zolang mogelijk volhouden •—• kijk naar een vlieg die per ongeluk in een glas water is terecht gekomen, het beestje ligt op zijn rug en schermt met zijn vlijtige pootjes m alle richtingen om toch maar recht te geraken, de vlieg « zou willen » Maar plots gebruikt het al de kracht waarover zijn lichaam beschikt doet een geweldige remonte en als er geen kwade hand zijn pogingen met den dood verijdelt, draait het naar het glas en klautert er vliegensvlug op, de vlieg heeft « gewild » Als men van in den beginne in een zekere zegepraal geloofd kan ons project met meer ontsnappen het liegt dus enkel en alleen aan ons Hierdoor kunnen we ook bewijzen dat we alle plichten zo godsdienstige als louter profane kunnen en moeten volbrengen Niet pessimist zijn, strijden tegen het noodlot m maakt van ieder van ons een groter mens, want meegaan steeds door het geluk gediend is een groot gevaar, zovelen helaas zijn door het geluk tot het ongeluk gebracht Niet in alles kan het gaan zoals we het willen omdat ons willen ten slotte te veel wensen en verwachtingen van het leven koestert Is ons leven wel iets anders dan een blijvende verwachting ' van in de jeugd verlangt men om MENS te zijn mens zijn en twintig jaar worden schijnt het einde van alle hopen, men is zo rap tot twintig jaar gekomen en dan dan begint het idyllise van het leven, de fantasie gaat haar gang en met haar de verwachtingen onstuimig en overvloedig Laat de jeugd haar wensen, want die zijn de intensiteit van het leven Men komt dan met beide voeten in het werkelijk leven te staan, zich opwerken in de maatschappij de beste zijn en de verdienstelijkste zijn kinderen verder brengen dan men het zelf ook bracht, en weer gaan de verwachtingen hun loop De jaren gaan en de grijsheid komt men denkt mets meer te moeten verwachten en toch Maar God, moesten we geen hopen kennen geen verwachtingen kunnen koesteren hoe lang en hoe eentonig zou ons bestaan zijn Verwachtingen bekroond zien is geluk, verwachtingen niet bekroond zien is het levenslot, daarom past nog de uitroep met « Ik heb geen geluk » Want ten slotte is het leven toch zoals God wil, en Zijn wil is voor ons de grootste waarborg en valt het ons tegen, denken we dan even na over den •titel van een piachtroman van Roelandt « Van het leven dat we droomden is het leven nog de weerschijn met » «.««aa»n •IMIII^MIII » • »— IIWIUM» •—- Dank, eerwaarde, dank voor uw goeden raad Gij hebt balsem voor elke wonde Ja ik snel naar mijn vrienden en zal mijn taak trouw volbrengen -— Maar opgepast u niet te verraden, want dit zou voor u zelf de noodlottigste gevolgen kunnen hebben, waarschuwde de pater — Wees gerust, eerwaarde, geen mens zal mij herkennen Beiden verlieten de bidcel De grijze monnik strompelde de baan op naar Vertnjk Toen hij zich voor het Jcasteel van graaf van Ransbeke aanmeldde klopte zijn hart van ontroering De bediende leidde hem in de zaal, waar hij werkelijk de drie edellieden nog bij elkaar vond Zij zagen verwonderd op, bij die onverwachte terugkomst van den monnik De oude graaf kwam naar hem toe en hem minzaam de hand drukkende, sprak hi, — Weihoe, pater, ge hebt u onderweg bedacht en komt ongetwijfeld den nacht hier doorbrengen De monnik kon niet spreken van aandoening en wankelde als een dronken man op zijn benen De edellieden schoten toe om hem te ondersteunen en in een leunstoel neer te zetten Graaf van Ransbeke deed den bediende een verfnssenden drank halen, 't KRONIEKSKE De Coiffem II Voor sommige mensen is de coiffeur een voorwerp van dagelijks gebruik Voor anderen is hij een gebeurhjke aangelegenheid zoals daag"; voor de processie, of als ge ïeverans naartoe moet waardat ge toch wa proper achter uw oren moet zijn En zelfs als er gene speciale gelegenheid is, k

Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant
Nieuwsblad van het Noorden - Koninklijke Bibliotheek
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant
Rotterdamsch nieuwsblad - Koninklijke Bibliotheek
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad