Nieuwsblad van Temsche - Waasland Collective Access

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temsche - Waasland Collective Access

Zondag 22 Augustus 1948 4° Jaar Weekblad N4

Heropening

Nieuwsblad van Temsche Abonnementsprijs 60 Fr.

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BURGEL: KASTBELST8AA.T39 | DKUKKBE J. SCHUERMAN - Verantir. Uitgerer AL.BUYrAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.185

TEMSCHE 21 AUGUSTUS 1948

Wekeiijksen Almanak

AUGUSTUS

22 ZONDAG s Philibertus

23 Maandag s Sidomus

24 Dinsdag s Bartholomeus

25 Woensdag s Ludovicus

26 Donderdag s Adnanus

27 Vrijdag s Cesanus

28 Zaterdag s Augustinus

MAAN de27Aug Laatste kw

Jaar- paarden- en veemarkten

Den 22 Pulderbosch, Wemmei,

Werchter — den 23 Eksaarde, Ledeberg

— den 24 Oordegem, Overmere,

— den 25 Haasdonk — den 26 Aarschot

Ik heb geen geluk...

We hebben dat al zo danig veel gehoord

dat we er geen de minste aandacht

kunnen aan schenken We gaan trachten

er nu toch een weinig dieper in te schouwen,

het zal mij en anderen misschien

van veel nut zijn

Hebt ge er nog met op gelet hoeveel

mensen roepen «ik heb geen geluk » het

zou verbazend zijn moest ge dat getal

bij elkaar zien staan, de mannen van het

kaartspel en de vrouwen van de liefde,

de sportmaniakken en de ontgochelden

van de laatste trekking, de werklozen en

zelfs de rijken ze roepen bijna allen — ik

heb nu toch geen geluk

Oh, het geluk moet dan wel een aardig

iets zijn Wat de ene aanziet als geluk

daar is de anderen van overtuigd dat

het ongeluk is Wat X betracht wordt

door Z veracht, en zo meer En dan

wonder dat ieder mens op dat zogenaamd

geluk zijn hele leven zou bouwen,

dat hij het als hoeksteen zou willen voor

zijn hele verdere levensrichting

Het is heel natuurlijk dat ieder het geluk

nastreeft, maar uitsluitend en alleen

daarop betrouwen is blijk geven van een

zeer bekrompen levensmzicht

Niet het geluk is van bijzonder belang'

maar wel de onwrikbare wilskracht, de

onverbreekbare volharding en de phchtsvervulhng

in volle geweten Alleen hij

die dat doet, bekomt wat hij wil Maar

die wijze van handelen schrikt af, het

kost veel moeite en opoffering, men

wordt niet iets, men zal geen resultaten

boeken, als men niet koppig volhoudt en

werkt aan datgene wat men wil Komen

er ontmoedigingen dan maar met seffens

beginnen tieren om geluk, kalm en vast

de weg gaan en de moeilijkheden omzeilen

Colombus was acht en vijftig jaar als

eindelijk de grootste moeilijkheden uit

den weg waren en hij kon beginnen werken

aan de uitvoering van zijne projecten

•— Colombus is meer dan schitterend

geslaagd

Beethoven was bijna geheel doof toen

hij zijn grootste meesterwerk schiep

En denk maar even aan de moeilijkheden

die Napoleon overkwamen

Wardje Poppe was ook nog niet zo

gemakkelijk priester, het noodlot teisterde

hem en toch is hij gekomen waar hij

wilde.

Waarom zijn zij er geraakt ondanks

de moeilijkheden en de onkans '

Waarom blijven anderen ontgocheld

Mengelw v 't Nieuwsblad v Temsche

59

't Goudbloempje van Leuven

door Lode ScTieltjens

— Natuurlijk , ge zijt immers ook een

vervolgde , en ge hebt de proef glansrijk

doorstaan, dat uw vermomming u

voor alle ontdekking beveiligt

— En welke vrienden, eerwaarde'

•—' Ge keert onmiddellijk naar het slot

van Ransbeke terug, waar de edellieden,

van wien ge zooeven spraakt waarschijnlijk

nog zullen vergaderd zijn Voelt ge u

sterk genoeg om daar een tweede maal

heen te gaan zonder u te verraden ?

•—' O, om Kathehjne te redden, voel ik

mij reuzensterk, zei de monnik rechtstaande

— Dan is alles goed, wedervoer pater

Ambrosius Ge zult uw vrienden sterk op

het hart drukken, hun opsporingen zoo

geheim mogelijk te houden Ik ben er

vast van overtuigd, dat De Cremer's

pleegdochter is opgelicht geworden en

Leuven nog niet verlaten heeft Om de

ongelukkige te verlossen moet men zoo

voorzichtig mogelijk te werk gaan

De monnik vatte de hand van den Benediktijner

in de zijne en die vurig drukkende,

murmelde hij

staan bij de eerste tegenkantingen '

Omdat de meeste ontmoedigingen en

uitroepen «ik heb geen geluk » voortkomen

uit het eenvoudig feit dat de meesten

begeren en daadwerkelijk willen verwarren,

er is nochtans een zeer groot

verschil tussen Begeren is als het papieren

schipje dat de kinderen laten dwarrelen

met de wind op een waterplas

Willen is de sterke s.teamer die onverschrokken

de orkanen en de oceaanstormen

doorkliefd naar veilige landing

Noch zuchten, noch klagen, noch wensen

brengen iets werkehjks voort, maar

wel aanhoudend werk product van blijvende

inspanning, van al de wilskracht

die ge bezit zolang mogelijk volhouden

•—• kijk naar een vlieg die per ongeluk in

een glas water is terecht gekomen, het

beestje ligt op zijn rug en schermt met

zijn vlijtige pootjes m alle richtingen om

toch maar recht te geraken, de vlieg

« zou willen » Maar plots gebruikt het

al de kracht waarover zijn lichaam beschikt

doet een geweldige remonte en

als er geen kwade hand zijn pogingen

met den dood verijdelt, draait het naar

het glas en klautert er vliegensvlug op,

de vlieg heeft « gewild »

Als men van in den beginne in een

zekere zegepraal geloofd kan ons project

met meer ontsnappen het liegt dus enkel

en alleen aan ons Hierdoor kunnen

we ook bewijzen dat we alle plichten zo

godsdienstige als louter profane kunnen

en moeten volbrengen

Niet pessimist zijn, strijden tegen het

noodlot m maakt van ieder van ons een

groter mens, want meegaan steeds door

het geluk gediend is een groot gevaar,

zovelen helaas zijn door het geluk tot het

ongeluk gebracht

Niet in alles kan het gaan zoals we

het willen omdat ons willen ten slotte

te veel wensen en verwachtingen van

het leven koestert

Is ons leven wel iets anders dan een

blijvende verwachting ' van in de jeugd

verlangt men om MENS te zijn mens

zijn en twintig jaar worden schijnt het

einde van alle hopen, men is zo rap tot

twintig jaar gekomen en dan dan begint

het idyllise van het leven, de fantasie

gaat haar gang en met haar de verwachtingen

onstuimig en overvloedig

Laat de jeugd haar wensen, want die

zijn de intensiteit van het leven Men

komt dan met beide voeten in het werkelijk

leven te staan, zich opwerken in

de maatschappij de beste zijn en de verdienstelijkste

zijn kinderen verder brengen

dan men het zelf ook bracht, en weer

gaan de verwachtingen hun loop De

jaren gaan en de grijsheid komt men

denkt mets meer te moeten verwachten

en toch

Maar God, moesten we geen hopen

kennen geen verwachtingen kunnen

koesteren hoe lang en hoe eentonig zou

ons bestaan zijn

Verwachtingen bekroond zien is geluk,

verwachtingen niet bekroond zien

is het levenslot, daarom past nog de uitroep

met « Ik heb geen geluk »

Want ten slotte is het leven toch zoals

God wil, en Zijn wil is voor ons de

grootste waarborg en valt het ons tegen,

denken we dan even na over den

•titel van een piachtroman van Roelandt

« Van het leven dat we droomden

is het leven nog de weerschijn met »

«.««aa»n •IMIII^MIII » • »— IIWIUM»

•—- Dank, eerwaarde, dank voor uw

goeden raad Gij hebt balsem voor elke

wonde Ja ik snel naar mijn vrienden en

zal mijn taak trouw volbrengen

-— Maar opgepast u niet te verraden,

want dit zou voor u zelf de noodlottigste

gevolgen kunnen hebben, waarschuwde

de pater

— Wees gerust, eerwaarde, geen

mens zal mij herkennen

Beiden verlieten de bidcel

De grijze monnik strompelde de baan

op naar Vertnjk Toen hij zich voor het

Jcasteel van graaf van Ransbeke aanmeldde

klopte zijn hart van ontroering

De bediende leidde hem in de zaal,

waar hij werkelijk de drie edellieden nog

bij elkaar vond Zij zagen verwonderd

op, bij die onverwachte terugkomst van

den monnik

De oude graaf kwam naar hem toe en

hem minzaam de hand drukkende, sprak

hi,

— Weihoe, pater, ge hebt u onderweg

bedacht en komt ongetwijfeld den

nacht hier doorbrengen

De monnik kon niet spreken van aandoening

en wankelde als een dronken

man op zijn benen

De edellieden schoten toe om hem te

ondersteunen en in een leunstoel neer te

zetten Graaf van Ransbeke deed den

bediende een verfnssenden drank halen,

't KRONIEKSKE

De Coiffem II

Voor sommige mensen is de coiffeur

een voorwerp van dagelijks gebruik

Voor anderen is hij een gebeurhjke aangelegenheid

zoals daag"; voor de processie,

of als ge ïeverans naartoe moet

waardat ge toch wa proper achter uw

oren moet zijn En zelfs als er gene speciale

gelegenheid is, k


Op Kijkuit.

Vrienden ik heb alle belet

voor m\j gelijk voor u

eenvoudig maar op zij gezet

en 'k geef elk ne salu....

ik eet hier niet, ik drink hier niet

ol 'k haal geen rekening uit

dan is er nergens, sernapiet,

belet, da's mijn besluit.

Laat ODS maar zeggen dat we ne Zomer

gehad hebben van keersken

schiet, dus iets dat op niets trekt. .

Langs de politieke kant ziet er hier de

lucht nogal zuiver uit voor den ogenblik,

ze laten ons weten da z' in de

regering goed overeenkomen en da's

geirakkelyk te verstaan, want ze zitten

bijkans allemaal met verlof nieren

daar in 'n schone streek, natuurlijk in

den vreemde, aan 't nationaal hotelbedrnf

vagen z' hun kasken, van de

zomerweelde te genieten. Hoe verder

gescheen hoe beter vnendeD, zegt mijn

Mie, die van ervaring spreekt. Maar

buiten ons grenzen is 't zo goed niet.

't Staat al overeind in de wereld en da

't verkeerd moest lopen zou me geen

zier verwonderen. Al die conferenties

en bijeenkomsten die schromelijk veel

geld kosten brengen niet veel aarde

aan d


Op Zondag 22 Augustus te 6 uur in de hovingen KATH. KRING

openluchtsvertoning door het VLAAMS TONEEL van

Kaarten te bekomen Telf. 156,

of op de burelen Kath. Kring.

Mlnrkt Ie Temsche, 9O «ug.

Boter 75 80,fr. Eieren 3 45-3,50

UUB.UAUriAtt

TEMSCHE

•Grote keus. Kleine prijzen.

GEMEENTE KRUIBEKE

Maand Juli:

Geboorten :

De Gendt Jeanne Haria Ohislena, Oud Sleengelaagstr.

4 Bazel — Smet Jozel Leonard, Boerenstr.

SS — Wuytack Willy Daniel, Gaanweg

25 -- Felix Eric Octaaf Irma, Warandestraat 30

Steendorp — De Lamper Jean Constant Stefaan,

Nieuwe Kaai 13 Burcht — Colaes Pieter Gildestraal

60 — Van Dam Francois Clement, Langestraat

7 — Amelmckx Nicole Alfonsme, Burcht

straat 109 — Smet Agnes, Bazelstraat 103 —

De Backer Gilbert René, Bazelstraat Bö —

Stuer Roland Fideel Remy, Sclieiddam 8 —

Osselaer Ludwine Albert Leontine, Bazelstraat

129. _ Robert francois Serafien, Broekdam

Noord 80. — Biels Rita Anna Maria Paul Krmbekestraat

se Bazel. — Van üen Houdt Elfneda

Maria Frans, Bazelstr. 232. — Smet Godelieva

Mathilda, Molenbergslr. 8. — Pauwels Monique

Petronella, Kapelslr. a Burcht. - Meyvis Blanche

Marie Petrus, Warandestr. 33 Steendoip. —

Van Hul.Rita Maria, Kerkstr. H.

O verlij deus:

Stuer Fideel Araand, Iandb. ongeh. 38 j oud,

Pismolenstr. ?. — Meersman Maria Eliba, z.b.

echtg. van Ogiers Karel Lodewijfe, 59 j. Hendrik

Mertensstr. 10. — Hauman Maria Leontine, z. b.

ongeh. 76 j. Langestr. 6.

Huwelyken :

De Rijck Karel Lodewijk Iandb en Van Osselner

Marie Florine, z. b. beiden alhier. — Coppieters

Lodewijk Maunts, schilder te Hamme en

Hauman Helena Clementina Rosalie werkm.

alhier.— Bolsens Lodewgk Leopold, paswerker

en Verreydl Mathiidis, dienstmeid beiden alhier

— Rosiers Henn Georges, traceerder, te Rupelmonde

en Boels Luciana Jeanne Leopoldine,

naaister alhier. — Buyens Petrus Jozef, drukkersgast,

te Temsche en Verhelst Suzanna z. b.

alhier. — Van Eetveldt Augustinus metaalbew.

en Vercauteren Leonia Paulina, z. b. beiden alh.

— Claes Joseph, bureelbediende te Antwerpen

en Cant Blondine Maria, z. b. alhier.

Burgerstand van Temscne

Van 15 tot en met 19 Aug.

Geboorten :

De Dycker Willy Gaston Juliana, Leie 9 —

Gyselinck Maria Joanna Jozef, St-Niklaas, Collegestr.

ü — De Pauw Marie Louise, Krijgsbaan

S4A — Vercauteren Lucienne, Antwerpen, Van

Putlei 87 — Meeisman Denise Mathiide Julius,

Eeckhoutdnesstr. 41 — Logé Jeannine Esther

Arthur, Hofstr. 17 — Van .oethem Raymond en

Van Goetbem William, Fonteinslr. 23— Ysewtjn

Rachel Emmerance Emiel, Tielrode, Antw. Stw.

— Anné Magdalena Anna Arthur, Veile 23 —

Vercammen Annie Andre Augusta, Hamme, 3

Gotenkouter 49 — De Roeck Diana Amandina

Victoire, Rupelmonde, Kalverstr, 10 — allen

Moederhuis — Dlieslager Jean Rene, fleistr. 4—

Blommaert Lisette Maria Irma Camilla, Schauselhoek

e.

OverlydenB:

Rooman Augustien, koopman, 71 j. wed. van

Maria Leonia Smet, echtg. van Maria Amelberga

Van Landeghem, Krijgsbaan 158 — Van Bogaert

Prudencia, 70 j. wed. van Theofiel Meirte,echtg.

van LoirAlfons Frans, Vooruugangstr. — Martehs

Constant, Iandb. 66 j. echtg. van Smet Maria

Amelberga, Schoenstr. 11 — Smet Karel Eodewijk,

Iandb. f6 j. echtg. van Smet Elisa Maria

Ludovica, Oostberg— Vercauteren Lucienne, 2

d. Oostberj — Van Goethem Raymond en Van

Qoelliem William, 1 d. Fontemstr.

Huwelijken:

Heirwegh Gustaaf Eduard Sylvia Lodewijk,

bakker en Van Kerckhuven Yvonne Ludoviea z.

b. — Hulin Adoll Eugeen Reray. schrijnwerker

en VanSpitael Anna Clementina Eduard, naaister

allen alh. — Vergauwen Alois Antoon, magazijnier

te Bazel en Walschaerts Magdalena Elisabet

Jabw, alh. —Vanhoyweghen AJOert Henri Ar.g.

paswerker te Rupelmonde en Ros Maria, winkeljnffer,

alh.

Te koop.

Alle onderdelen van bipbak-auto

zoals : assen met wielen, bak, kabien

enz bij J. CLAUS, Bazelstraat 143,

Kruibeke.

Uit ter hand te koop

Schone Boerderij, met puiken

boomgaard, groot 1 Êla 20 a. en twee

stukken land. — Hof Florentinus Vermeulen,

RuysstraatSl, Tielrode.

Zich te bevragen : Hypotheekkantoor

M. Frans Massart, Priester Poppestraat

i, Temsche. 2» 8

Gevraagd.

Kleermaker-snijder. - Hoog loon

Vast werk. Levenspositie.

« Modepalels> H. Hauman Temsche.

Gevraagd.

Deftige leerjongen, liefst op "stiel

geweest. Pasteibakkerij Edg. Smet

Aug. Wautersstraat 27, Temsche

UIT OORZAAK VAN FAILLIET

OPENBARE VERKOPING

VAN

MACHIENEN EN

HOUT

ie Temsche Schoolstraat.

Deurwaarder Jan Snoeck te Temsche,

zal op Maandag 93 Augustus

194$, om twee ure namiddag, ten

verzoeke van den heer Advocaat De

Cuyper te Temsche, curateur van het

failliet Van de Walle, te Temsche,

Schoolstraat, overgaan tot de openbare

verkoping van :

verschillige kubieke meter hout,

kanada, eik, abeel, van verschillige

afmetingen - een.kubieken meier

congolees hout Tola — een groot

aantal platen triplex — eik, accajou

— plakhout en lamellé in eik en acajou

en advodiré; enige balken ;

Machienen : houtzaag met platteau

en «cbljfzagen met elecrrieke motor

van f> P. K.; schuurmachien met

schuurbanden en electnake motor 5.

P. K. — houtpers voor triplex merk

Robor, 1.50 m. breed en drie m. lang;

Bureau — boekenkast — stoelen —

duplicator — 2 schaaf banken met toebehoqrten

- koffer — drie vaten

houtlijm, ongeveer 400 liters vernis

in bassen van 20 liters, 5 ledige ijzeren

vaten, schragen en drogers, eu

meer andere voorwerpen.

De onvergelijkbare Corsets en Soutiens

P. D.zyn alleenlijk te verkrijgen

in het

HUIS ELEGANCE

JOS. AEBYN-DE JONGHE

:i0,' Statiestraat, TEMSCHE.

OPElNBARE VERKOPING

van

4 werkmanswoningen met tain

te MELSELE, Esch.

De notaris FLORIMOND VAN QOEY

te Kupelmonde, zal openbaar verkopen

met winst van premie

Koop l. Een werkmanswoning Esch

n° 17(i, sectie D. n° 1198b en 1195a ex,

groot 305 m2, begrypende voorplaats

gang, bovenkamer, koer, stal, hof

als bouwgrond. Verders open zolder

en kelder.

Verhuurd zonder ecbriit aan M. De

Clercq Gerard mits 145 fr. per maand.

Koop 2 Een werkmanswoning Esch

169 groot 311 m2, zelfde verdeeling

als Koop een. •

Verhuurd ionder schrift aan Mvr.

DeClercp-De Cock mits 135 ir, per

maand.

Koop 3. Een werkmanswoning Esch

168 groot 325 m2 zeilde verdeling als

Koop een.

Veihuurdzorder schrift aan Mr. De

Rijck Frans met 135 fr. per maand.

Koop 4. Een werkmanswoning Esch

167 groot 478 m2 zeilde verdeeling als

Koop een.

Verhuurd zonder schrift aan Mr.

Palet Henri mits 145 fr. per maand.

INSTEL 18 OOGST 1948

VERBLIJF 2b OOGST 1948

telkens eenen Woensdag om 4 ure

te Kruibeke schiphoek ter herberg gehouden

dooi Mr. Stanislas De Volder.

Voor plans en inlichtingen zich te

bevragen ter studie van den verkoophoudende

notaris.

Gevraagd.

Bekwame meid, goed op de hoogte

van Burgerskeuken.

Adres bureel blad.

Te koop.

Darm van 17 m. lang. — Kraam

met groot zeil, waterdicht. — Grote

baHcnle. 100 kgr. weegkracht -Toog

— 2 kleine basculen met gewichten.

Aan voordelige prijzen,

St-Jorisstraat 6, Temsche.

VEEHANDEL

Karel Claus-De Witte

Rooden Hengst, 85 STEENDORP.

Telefoon 58 Rupelmonde.

VOLLE en GEKALFDE VAARZEN.

Wsndt U in volle vertrouwen tot

bsïcnstaand adres.

VOOR OUTER EN HEERD

RADIO'S

MOTOREN, CONSTRUCTIE HUIS

G. Baeck-Heinelaer

gespecialiseerd in RADIO- eo.

MOTOREN BOBINUGE.

Eenig op Temsche.

Allerlei soorten PIC-CÜPS.

Vrljhetdstr. 34, TEMSCHE Tel- 229

Te koop per occasie.

Paddelboot irf nieuwen staat, voor

1 persoor,paddels inbegrepen.

Te bevragen Fr. Roosevelstraat 28,

Temsche.

Te koop

Kleine Cainionette Opel. — Zeer

voordelig. Adres ten bui ele dezer.

Studie van MtrFRANZ DIEKICKX,

fotaris, MELSELE.

Uit ter hand te koop

BOUWGRONDEN

Gemeette BEVIüREN, aan de Kailoobaan

ea de Kasteeldreef.

Gemeente BUi^GHT, aan de Statiestraat.

Gemeente MBliSELE, aan de Grote

Baan en de nieu^estraat.

Gemeente ZWiJNDRECHT aan de

Grote Baan, de Leopold-, Adhémar

Bonn- en StatiesltateD.

Aunonc

•liieutvablaii

i't ia het

van Temgche»

RApiO'S.

Voor uw defectje radio's is er slechts

een adres.

Voor uw aankoop is'er maar een

adres waar u het.voordeligst beidend

wordt.

Steeds een gro e keus van Radiotoestellen

aller m ,rken in voorraad.

Te bekomen bi

FRANS MAES

SI Jorisstra it 67, Temsche

KOMPTANT ! KREDIET

Telefoon 355, 305

Landbouwers.

Voor uwe NODGESLACHTE of

IN NOOD TE SL1CHTEN dieren

weD(!t u iü vol e vertrsunen tot

Hector Vlaeminck

VEE- en VLEBSHANDELAAR

Dorpstr. Haaauonb, Tel. Rev. SS

Vlugge handeling. 1411

Voordelige, coa mrerende Prijzen.

ü

1=1

1=1

1=1

1=1

tq koolwitjes, preimotten,

• • en «adere schadelijke iosscten t

1=1 vliegen, muggen»

l=t motten, wespen,

^ rupsen, maden.

' mieren, kevers,

^_, enz, enz.

jr doden

* met

Insectdood.

Spuit met INSECTDOOD 50

Stuif met INSECTDOOD 50

Verkrijgbaar bij t Gebr. Troubleyn,

Meststoffen Hollebeek - Blommaert G.

Hoogkamerstraat - TEMSCHE.

Te koop.

Een tandem in zeer goeden staat,

drie versnellingen, te bekomen Veile

33, Temsche:

Uit ter hand te koop

bgst gelegen Werkmanswoning in

de Viietstraat nc3ft, in goede staat,

te bevragen Kasteelstraat, 45 . .

StempelCao utchouc

in alle vormen, ten bureele dezer.

Occasie.

Mooie Damesfiets, zo goed als

nieuw, bevragen ten burele dezer.

Braadkiekens en Soepkiekens

altijd verkrijgbaar in de Gastbnisstraat

79 Temsche. Tel. 3u3. 26 9

Landbouwers, Kiekenkwehrs.

TE KOOP.

Beste Knlkens van bloedonder

zoclite dieren, beste afstamming.

A. t'Felt-Poodts

Legen Heirweg, 15, Elversele.

Tel. Hamme 610.

Een goede MATRAS IZ

Een goede NACHTRUST

voor een gezonde en onverslijtbare

matras zonder veren

LAMA Deze

MEVROUW, MIJNHEER,

Ml. ffiam Wi

Kasteelstraat TEMSCIIE

VRAGEN LEERLINGEN-WEVERS

proper werk.

LOON Ujaar 6,00 r.

15 » 7,50 fr.

16 v 8,25 fr.

17 » 9,75 fr.

Wij aanvaarden van nu af leerlingen

om na 't schooljaar in dienst te treden.

STOMPKOPJES

SIGAKEN CIGARILLOS

nog steeds de beste!

Te verkrijgen bij :

Suy-Temmerman

Kasteelstr. 140 Temscbe Tel. 250

Te koop.

Transformatcur. Adres ten burele.

Te koop,

Schone talel en 4 stoelen kunnende

dienen voor eetkamer el keuken.

Adres ten' burele.

XE HUUR. •

Magazlju met 9 verdiepen voorzien

van electriciteit, gelegen in de

kom der gemeente Temsche.

Adres ten burele dezer.

Uit ter hand te koop

Best gelegen Winkclbnls, Scheldestraat

48, Temsche, in heel goede slaat.

Tebevragun aan bovenstaande adres.

slechle spijsverleriiig,

overgeven, ?

buikpijn,

afgang, ^|,

krampen, enz?

In alle Apotheken.

Prijs 15 fr. + 2 fr. voor de fles.

Hebt U een MATRAS nodig voor U,

of voor uwe kinderen, wendt U dan

tot het huis

AdnHemelaer- ^ Wautersstraat 20

M

matras is BETER en

GOEDKOPER dan alle

andere.

Alle gewenste inlichtingen wordea U bereidwillig gegeven

aan Yooraoemd adres :


Beurs van Antwerpen.

van 19 Augustus

Belgische Reïit 1937, 3 li2 oio 76,80

1943 » 72,40

Belgische rent 2* reeks X7,50

4 t. h. Geunifl. Staatssch, 1° r. 83,80

4 t. h. Geunifl. Staatssch. 2' r. «3,60

Loten d. Verw.streken 19"2H°/„ 21Ö,UÜ

. , 1922 4 0/0 235,00

1923 4 o/O 490,00

Loten Wederopbouw 1005

Bevrijdingsleening 4 0[0 80,10

Loten 1932 5o/o B04.CC

Loten 1953, 4 0(0 10lS,0(

Loten 1938 3 1]2 oio 46>,0C

Loten 1941 3|oo 824,0c

Schatkistcertif. 1942 3.50 o[o 1t)ü,45

i 1943 3.50 O|O 100.iO

1944 3.50 0.0 93.80

1947 4 ojo 96.b5

» 1948 4 0[0 97.20

Belgische Spoorwegen bev. 423,ou

Belgische Spoorw. obl. 1937 8'i5,oo

, , 1943 875,00

1946 920.00

Schatkistbons 1940/50 100,15

Annuïteiten 9», 15

liemejntekrediet 3 0J0 75,55

4 0/0

Gemeentekrediet 4 0)0 1919 83,60

> 4 0/0 1930 8

More magazines by this user
Similar magazines