Views
5 years ago

Nieuwsblad van Temse

Nieuwsblad van Temse

Nieuwsblad van

Zondag 6 januari 1957 12° (95°) Jaar Weekblad 16 Nieuwsblad van Temse Abonnementsprijs 100 Fr. EN OMLIGGENDE NIEUWS- EN ANNONCENBLAD BUREEL. KASTBELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. üitgerer AL. BÜYTAERT | Hr. St Niklaas858 | TEL 710185 Het Internationaal Jaar 1956 Waar de gebeurtenissen van de jong ste dagen nog vers in het geheugen van onze lezers zijn, geven wij hierna de belangrijke internationale gebeurteuissen tijdens de maanden januari november Januari 1 Herneming van de jungleoorlog m Malaya , hijsen van vlag der onafhan- Oosten Dag Hammarskjoeld gelast zich met pacificerende zending 7 Marocco, Einde van protectoraat op Spaans Marocco. 9 Egypte concentratie van troepen aan Israëlische grens 17 Moscou, opheffing van Kominform 18 Londen, bezoek van Boelgamn en Kroechtchev 20 Monaco huwelijk kehjkheid op het paleis van de gouver- ^an Prins Reinier en Grace Kelly, neur in Soedan 2 Algemene verkie- Mei zingen m Frankrijk 8 Eisenhower na Algerie, gedurende de gehele maand drie maand ziekte, terug op het Witte „ei aanslagen en wanordelijkheden in Huis Anti-Britse betogingen op Cyprus Algerie, Tunesië en Marocco 6 Bello Egypte proclamatie van nieuwe grado Tito naar Parijs 10 Cyprus constitutie door Nasser Islam staats- nieuwe reeks van gewelddaden 14 godsdienst 24 Verenigde Staten weigeren in te gaan op voorstel van Boelgamn om de U S A los te maken van zijn geallieerden 26 Finland, haven van Porkkala na elf jaar bezetting teruggegeven door Rusland 27 Praag, ver- gadering van het communistisch blok, 31 Parijs, G Mollet ontvangt het vertrouwen van de Assemblee Februari 2 Birma, Eucharistisch Congres te Rangoon 6 Algiers, Mollet in Algerie, vijandige betogingen Geneve, mis lukking van Holland Indonesische besprekingen, opzegging van Indonesisch- Nederlandse Unie door Indonesië 14 Moscou, opening van het 20' congres der K P 15 Parijs opening der onderhandelingen tussen sultan Ben Yoessef en president Coty 18 Moscou, rekwisitonum van Mikoyan tegen Stalin en Stalinisme, 19 Soedan, opstand vav katoentelers Maart Marocco, proclamatie van de onafkehjkheid Jordanië Koning Hussein ontzet generaal Glubb, bevelhebber van het Arabisch legioen, uit zijn ambt 14 Cyprus deportatie van aartsbisschop Makanos naar het eiland Mauritius 15 Londen, bezoek van Malenkov en Russische delegatie aan de Britse electnsche centrales, 16 Parijs, volmachten aan regering Mollet om orde te herstellen in Algerie 19 Washington, terugkeer van Dulles na bezoek aan tien Aziatische hoofdsteden 20 Tunesië, ondertekening te Parijs van overeenkomst houdende erkenning van de Tunesische onafhankelijkheid 23 Pakistan officiële proclamatie van de Islamietische republiek Pakistan 30 Algerie, toeneming van de guerilla April 1 Algerie, bloedig gevecht tegen opstandelingen 5 Egypte schermutselingen aan Israëlische grens, 6 Midden Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse DE BLINDE n n n Dan zonk de mismoedigheid in mijn ziel en alleen moeders kussen en liefkozingen waren in staat mij weder op te beuren II WIJ hadden geen andere gebuur dan een rustend Iegeroverste, die met zijn Geertrui, een brave, vijftigjarige dienstmeid, een klem buitengoed bewoonde Majoor Van der Weyghe — zo heette hij — was een oude kinderzot en voor de blinde Door had hij een bijzondere genegenheid Wanneer hij gedurende de lange winteravonden tweemaal in de week met vader kwam jassen, stond ik tussen zijn knieën en luisterde aandachtig op de wonderlijke verhalen welke hij telkens onder het uitdelen der kaarten hernam En de majoor had stof om een jaar door te vertellen want hij had onder Napoleon gediend, de bijzonderste veldslagen bijgewoond, zijn Austerlitz en Waterlo gedaan , toen hij een afdeling Engelsen gevangen nam, had de Grote Man hem van verre goedkeurend toegeknikt Eens had Van der Weyghe naar de stad geweest en had mij als speelgoed een blikken fluit, van zes gaatjes voorzien, meegebracht Sedert twee maand had hij mij zulks beloofd , iets wat ik hem minsteas twintigmaal had herinnerd, Groot was mijn blijdschap toen ik het speeltuig in handen kreeg het over tastte en er de eerste tonen uitblies De Mollet en Pineau te Moscou, Seoel, Sygman Rhee tot Koreaans president herkozen 16 President Soekarno te Washington 21 Bikini, ontploffing H-bom Juni 1 Moscou Tito voor 20 dagen naar USSR Molotov aan Buitenlandse Zaken vervangen door Chepilov 3 India, troebelen te Bombay 6 Bonn, Adenauer naar de V S 9 Argentinië, Peronistische opstand bedwongen 13, Suez Egyptische vlag geheser na vertrek van laatste Engelsen 25 Moscou, Aankomst van de Sha van Perzie 28 °oznan, opstand tegen communistisch regime en bloedige repressie 29 Tibet opstand tegen Chinese communisten 30 Noord Afrika heel de maand Juni terrorisme Juli 18 Belgrado ontmoeting Tito Nehroe Nassar 23 Belgrado, tweedaags onderhoud Tito-Mikoyai 26 Sofia, oproer te Sofia. Philippopoli, Verna Kairo, Nasser nationaliseert de Internat Mij van Suezkanaal Londen, blokkering van Egyptisch bezit in sterlingzone 30 Suezkwestie, aanvang Engels Frans- Amerikaanse besprekingen , zenden van oorlogsschepen naar Midden Oosten 31 Rangoon binnenrukken van Chinese strijdkrachten in Birma over een front van 800 km Augustus 6 Irak kiest partij van Egypte inzake nationahsatie van Suezkanaa' 16 Londen, 22 staten nemen deel aan conferentie over Suezkanaal Cyprus Rebellenleider geeft bevel tot schorsing van terreurdaden 17 Bonn, communistische partij onwettig verklaard in West- Duitsland 23 Londen, 18 landen akkoord met internationale controle van Suezkanaa) 29 Keulen, Duitse Kathohekendag majoor plaatste mijn vingers op de gaten, deed ze mij beurtelings oplichten en neerzetten, terwijl hij mij opmerkzaam maakte op de verschillende tonen welke ik alzo teweegbracht De ganse namiddag stapte ik al fluitend huis-in, huis-uit, in den beginnetot vermaak, maar weldra tot verveling van vader en moeder Mijn ouders dachten dat, na een paar dagen, het geschenk mij geen verzet meer zou opleveren en in de hoek geworpen worden Zij bedrogen zich grotelijks. Elke morgen ging ik op de rustbank in het zomerhuisje plaats nemen en oefende daar mijn geduld in het aanleren van enig lied Dnj maand nadien speelde ik op mijn gebrekkig muziekinstrument al de straatdeuntjes welke te dien tijde in zwang waren De majoor schepte groot vermaak in zijn kleine artist en, bij elke gelegenheid, moest ik zijn vrienden mijn kunst tonen, Een avond had ik op zijn verzoek, de laatst gekende aria voor dnj vreemde personen gespeeld Tot voldoening van mijn beschermer moest ik het stuk ongemeen goed hebben weergegeven want hij klopte mij aanmoedigend op de de, dat mijn ouders een violist der stad zouden gelasten mij het bespelen aan te Ieren Hoewel ik niets van de naam, noch van het voorwerp begreep maakte die belofte mij uiterst gelukkig Ik smeek te om moeders toestemming toen een der heren mij minzaam zei « Mijn jongen, indien gij de vedel van de majoor kunt verdienen, zal ik mij met het overige gelasten >. September 3 Kairo commissie Menzies bij Nasser om internationale controle van Suezkanaal voor te stellen 12 Londen stichting van Vereniging van gebruikers van Suezkanaal 19 Belgrado Khroechtchev bij Tito 23 Lake Success Engeland en Frankrijk brengen Suezkwestie voor veiligheidsraad , Egypte doet ook beroep op deze raad 27 Belgrado, Khroechtchev ec T^o -aer Rusland Oktober 1 Londen, stichting van de ' Suez Canal Users Assoc door 15 landen 12 Lake Success, veto van Rusland tegen Frans Britse formule van controle van Suezkanaal 19 Moscou oorlogstoestand met Japan opgeheven 21 Warschau minister Rokossowsky gelimogeerd , Gomulka aan hoofd van comm partij, Polen bevrijdt zich van Russische controle 22, Vijf Algerijnse rebellenleiders bij verrassing aangehouden 23 Budapest, begin van Hongaarse opstand bloedige repressie 28 Lake Success Russische interventie in Hongarije voor veiligheidsraad Warschau, Kardinaal Wyszynski, in vrijheid, herneemt zijn functies 29 Budapest, Nagy genoopt met opstandelingen te onderhandelen Israel, opmarsj naar Suezkanaal November 1 Budapest, Nagy eist terugtrekking van Russische troepen, zegt pact van Warschauw op, doet beroep op Verenigde Naties Egypte, Frans Brits vliegwezen tracht Egypte tot wapenstilstand te noodzaken Schiereiland Smai in handen van Israel 2 Lake Succes, Verenigde Naties leggen staakt het vuren op aan Franco-Britten 3 Buda pest, Russen beloven Hongarije te ontruimen, 4 Egypte, Frans-Britse ontscheping Budapest, algemene Russische aanval, schimregering Kadar, Nagy neemt toevlucht in Yoegoslavische ambassade. Kardinaal M nc zenfy in Araekaanse ambassade Lake Succes Verenigde Naties beslissen lot zenden van internationaal militair corps in Egypte 5 Lake Succes Verenigde Naties beslissen veroordeling van Russische interventie in Hongarije Egypte, Franco- Britten te Port Said Midden Oosten, Israel en Egypte aanvaarden staakt het vuren Washington, herkiezing van Eisenhower 7 Egypte, staking van de strijd, bezetting van kanaal door Franco Britten 9 Lake Succes, Verenigde Naties vragen evacuatie van Hongarije door Russen en vrije verkiezingen 10 Vaticaan, Dramatisch beroep van H Vader op gehele wereld Kairo, Egypte aanvaardt expeditie corps Verenigde Naties Budapest, Kadar weigert observators van Verenigde Naties 10 India Nehroe veroordeelt Russische interventie in Hongarije Warschau, Gomulka Ik bedankte de onbekende en verzekerde hem mijn best te doen om hun beider beloningen waardig te worden Wij waren toen op het einde van oktober Er bleef mij dus slechts een maand om de gevergde muziek aan te leren De volgende nacht droomde ik van de vedel een aardig speeltuig dat mijn vader reeds met een hesp vergeleken had, dat met koorden is bespannen en bij middel van een boog wordt bespeeld Ondanks die vergelijking en verdere uitleggingen, kon ik mij maar geen voorstelling van dit speeltuig vormen eo nog min begrijpen hoe het, zonder blazen, zulke lieve tonen, als men beweerde kan voortbrengen Vader, vermoeid van op mijn herhaalde ondervragingen te antwoorden, had eindelijk gezeid « Isidoor kind, gij vraagt mij meer dan ik zelf weet Tracht het geschenk van de majoor te verdienen, dit zal het beste middel zijn, om uw nieuwsgierigheid te bevredigen » s Anderendaags bevond ik mij reeds vroeg in onze weide ongeduldig de uren verbeidende om de beiaard zijn vrolijke TEMSE, 5 JANUARI 1957 Wekelijkse Almanak JANUARI 6 Zondag ss Drie Koningen 7 Maandag s Reynoldus 8 Dinsdag s Lucianus 9 Woensdag s Julianus 10 Donderdag s Blondina 11 Vii|dag s Hortensia 12 Zaterdag s Cesaria MAAN 9 jan Eerste kwartier Jaar-, paarden- en veemarkten De 3 Limerle — de 7 : Heist-opden-Berg St Truiden — de 10 St-Amandsberg, Tongeren Tekenen des tijds. We leven in een beroerde tijd de ene misdaad volgt de andere op En typisch is het wel dat de meeste geen roofmoor den zijn wel misdaden gepleegd door personen, die hun wil niet kunnen doordrijven of wier verlangen wordt gedwarsboomd en daarom hun woede trachten te koelen op hem of haar, die ze als oorzaak daarvan aanzien Daar is al vele jaren geschermd met persoonlijke vrijheid, persoonlijke daad, losmaken van het individu eigen persoonlijkheid zelfstandig uitleven We plukken thans de vruchten de schone woorden werden gebruikt om een verdachte lading te dekken Er werd gesproken over vrijheid men bedoelde losbandigheid Er werd gehandeld over persoonlijke daad men bedoelde persoonlijke voorkeur Men wilde het individu losmaken nooit was het zo geketend als thans Men drukte op eigen persoonlijkheid en bedoelde « ubermensch » Men wilde zelfstandig uitleven , en men leerde alleen eigen willekeur en zin boven alles en iedereen te plaatsen Alles werkte die verderfelijke geest in de hand Onder de mom van « Kunst » was alles — ook het ongeoorloofde en obscene —' toegelaten Wie zich daar tegen durfde verzetten, was een petieterig mensje een schijnheiligaard, een beknotte geest Het gezag werd overal vertroebeld, afgebroken De gezagsdragers zijn kinderen van hun tijd ze zinnen op eigen genoten eigen vnjbewegen De kinderen worden alles toegelaten in hun prille jeugd het zijn ofwel de « lieve kindjes » de schoothondjes der ouders ofwel de m de weg lopers, die best kunnen gesust door het inwilligen van alle gnlletjes en nukjes En eens de kinderen groot, znn deze niet bekwaam het kleinste hunner verlangetjes op te offeren Wie, immers leerde hun zelfzucht en zelfcontrole? In kinema en boek en pers worden allerlei geschiedenisjes verhaald \ an mensen die zich uitleefden, die niet hebben geduld dat iemand hun een strohalm in de weg legden Zulke typen worden als helden geëerd Zelfs in minder materialistisch aangelegde kringen, soms in geestelijk-ge richte middens worden de «passie» terug van Moscou 23 Budapest Nagy verraarderhjk aangehouden door Russen Egypte begin van evacuatie door Franco Britten 26 Jordanië, opzegging van pact met Engeland 29 Algerie, bloedige gevechten Budapest Kadar weigert nogmaals obsarvators Verenigde Naties zag ik de zesde der wintermaand naderen De majoor, hoewel hij nu weer zijn geliefd kaartspel kwam hernemen, scheen de belofte vergeten te hebben , althans wachtte hij zich wel een woord over de vedel te reppen Verontrust over dit stilzwijgen maakte ik het voornemen de volgende avond, zonder iets te zeggen en terwijl Van der Weyghe met vader kaarten zou de aria te spelen Ik deed zo doch de majoor scheen geen acht op mijn muziek te slaan, want ik hoorde, dat hij voortging met zijn behaalde punten luidop te tellen Wanhopig waagde ik de volgende onderbreking « Majoor, ik ken reeds het deuntje van de beiaard ' » « Ja ? Des te beter I » Die achterhoudendheid pijnigde mij Het leed geen twijfel of de geouur be rouwde zich zijn belofte Ook kon ik niet nalaten na zijn vertrek, moeder mijn ongerustheid mede te delen , doch de goede vrouw gaf mij weer moed, zeggende, dat Van der Weyghe maar een woord had, en, zo hij bijgeval zijn deugden als geduld, gelatenheid, lijdzaamheid en geestelijke training, als ouderwets bestempeld Alleen de «actieve» deugden kunnen volgens hen de wereld redden Het voorbeeld van Christus die dertig jaar teruggetrokken doorbracht en slechts drie jaar in het openbaar leven .— en dan nog de p^s sieve deugden beoefende — schijnt voor hen niet te bestaan Wetenschapsknngen hebben natuur lijk het vraagstuk onder de loupe geno men Ze stellen vast gedurig wordt beweerd dat de « mens handelde onder aandrang waaraan hij niet kon weerstaan » Op de rechtbanken wordt gedurig die verschoningsgrond gepleit De mens « kon » met weerstaan aan of «wilde» hij niet weerstaan? Of . heeft hij van jongsaf wel geleerd de zedelijke tucht te oefenen? Nog enkele jaren afglijden in dezelfde lijn rille daden zullen dan gerechtvaardigd zijn, daar de mens niet « kon » weerstaan Wie zal dan nog het recht hebben de mens te oordelen en te straffen? Dan zal het woord «gevang * dienen veranderd in « huis voor weerstandslozen» Nog teveel wordt geschermd met Rousseau s theorie, de mens is goed m zichzelf de omgeving maakt hem slecht Velen menen dat of handelen alsof ze dat menen « ZIJ » zijn goed daarom mogen « ZIJ » doen wat ze willen' Juist dat is de ondergrond van vele moderne dwalingen het niet aannemen dat de mens met de erfzonde is belast en er nog de gevolgen van draagt Dat wordt nu geloochend . omdat men de Kristus niet meer wilt erkennen Die leerde rechtvaardigheid zachtmoedigheid ootmoed, lijdzaamheid Dat past niet meer in het kader van onze materialistische en daardoor a godsdienstige of anti godsdienstige wereld en werd daarom overboord geworpen En meteen heeft men het juiste inzicht in de mens zelf zi|n hoogten en diepten zijn sterkte en zwakheid, zijn mogelijkheden en zijn tekortkomingen verloren We leven in een beroerde tijd • nooit heeft de mens zich zo « verheven » zo hoogmoedig aangesteld , nooit heeft hij zo duidelijk zijn « kleinheid » tentoongesteld Nooit heeft hu zo geroemd over zijn vrijheid , nooit was hij zo erg gekluisterd in eigen banden ' (Zedenadel) Welnu, hebt gij de beloofde vedel gewonnen ? — Ik ken de wijze van het klokkenspel, luidde mijn antwoord — Ja ? Wij zullen dit gaan zien. Waar is uw fluit ? Ha I zet u daar En mij midden in het vertrek plaatsende, verzocht hij mij het aangeleerd deuntje te spelen Hoopvol, met kloppend hart, voerde ik het lied uit Niemand sprak een woord Reeds enige seconden was het stuk geëindigd eer Claerens de stilte verbrak Toen greep hij mijn handen, drukte ze vurig en zei — t Is wel mijn jongen Gij hebt goed uw best gedaan Geef mij nu de fluit Emge noten zijn met al te zuiver WIJ zullen eens beproeven Ik reikte hem het gebrekkige speeltuig Weer volgde een ogenblik stilte Eensklaps klonken zuivere, hemelzoete tonen door de keuken Ik luisterde verbaasd ' Zulke liefelijke, aangename klanken had ik nooit uit de fluit kunnen halen Eerst bleef ik roerloos, als aan den vloer genageld , daarna dacht ik, dat men mij van de grond ophief Moeder had mij dikwijls van de verleidende muziek der engelen gesproken en ik twijfelde nu geenszins of die heer was een hemels wezen Na verscheidene wegslepende melodieën gespeeld te hebben hoorde ik de ana van de beiaard, zo volmaakt door van buiten Toen zette IK mij ijverig aan hij weent ' Het is de eerste t werk Zodanig was ik met de opge- de warme kachel en vroeg, misschien maal dat ik mijn kind zie tranen storlegde taak bezig dat ik er des nachts, wel voor de tiende maal, naar het uur, ten ' riep moeder, mij tederhjk in de in mijn droom, van sprak en dikwijls toen de deur openging en twee perso- armen drukkende luidop het refrein zong Het gevraagde nen binnentraden Een der bezoekers De ontroering was inderdaad zo he- ging echter met gemakkelijk , enige lage groette zacht, doch luid genoeg om mij vig, dat zij mij tranen had afgeperst Ik tonen en andere verheven noten kon ik zijn stem te laten erkennen voelde iets weemoedigs mijn ziel bes met de grootste moeite uit de — ~~ Mijnheer ""'""=" Claerens v-iaerens van Sint- omr- meesteren, dat mij nochtans eindeloos ,lazen Eindelijk nochtans had ik Truiden I kreet ik, verheugd rechtspnn- genoegen schonk Hadde de speler zijn mijn doel bereikt, en, het hart vol hoop, ^ i . , , „ muziek niet gestaakt, ,k ware onfeilbaar *• — Juist luist geraden, ncraHpn. vriendje, vrtpnHi* hl) hu zelf iM ten gronde gezegen Vervolgt.

Ontdek onze campagnebrochure! - Open VLD Temse
AT_wervingskaart_web2013-14-recto - Academie Temse
Open Vld Temse, programma gemeenteraadsverkiezingen 2018
58» Jaar N° 2948. Bureel en Werkhuizen : Statiënstraat, 33, Lokeren ...