Nieuwsblad van Temse

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse

Zondag 6 januari 1957 12° (95°) Jaar Weekblad 16

Nieuwsblad van Temse

Abonnementsprijs 100 Fr.

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL. KASTBELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. üitgerer AL. BÜYTAERT | Hr. St Niklaas858 | TEL 710185

Het Internationaal Jaar 1956

Waar de gebeurtenissen van de jong

ste dagen nog vers in het geheugen van

onze lezers zijn, geven wij hierna de

belangrijke internationale gebeurteuissen

tijdens de maanden januari november

Januari

1 Herneming van de jungleoorlog m

Malaya , hijsen van vlag der onafhan-

Oosten Dag Hammarskjoeld gelast zich

met pacificerende zending 7 Marocco,

Einde van protectoraat op Spaans Marocco.

9 Egypte concentratie van

troepen aan Israëlische grens 17 Moscou,

opheffing van Kominform 18

Londen, bezoek van Boelgamn en

Kroechtchev 20 Monaco huwelijk

kehjkheid op het paleis van de gouver- ^an Prins Reinier en Grace Kelly,

neur in Soedan 2 Algemene verkie- Mei

zingen m Frankrijk 8 Eisenhower na Algerie, gedurende de gehele maand

drie maand ziekte, terug op het Witte „ei aanslagen en wanordelijkheden in

Huis Anti-Britse betogingen op Cyprus Algerie, Tunesië en Marocco 6 Bello

Egypte proclamatie van nieuwe grado Tito naar Parijs 10 Cyprus

constitutie door Nasser Islam staats- nieuwe reeks van gewelddaden 14

godsdienst 24 Verenigde Staten weigeren

in te gaan op voorstel van Boelgamn

om de U S A los te maken van

zijn geallieerden 26 Finland, haven

van Porkkala na elf jaar bezetting teruggegeven

door Rusland 27 Praag, ver-

gadering van het communistisch blok,

31 Parijs, G Mollet ontvangt het vertrouwen

van de Assemblee

Februari

2 Birma, Eucharistisch Congres te

Rangoon 6 Algiers, Mollet in Algerie,

vijandige betogingen Geneve, mis

lukking van Holland Indonesische besprekingen,

opzegging van Indonesisch-

Nederlandse Unie door Indonesië 14

Moscou, opening van het 20' congres

der K P 15 Parijs opening der onderhandelingen

tussen sultan Ben Yoessef

en president Coty 18 Moscou, rekwisitonum

van Mikoyan tegen Stalin

en Stalinisme, 19 Soedan, opstand vav

katoentelers

Maart

Marocco, proclamatie van de onafkehjkheid

Jordanië Koning Hussein ontzet

generaal Glubb, bevelhebber van het

Arabisch legioen, uit zijn ambt 14

Cyprus deportatie van aartsbisschop

Makanos naar het eiland Mauritius 15

Londen, bezoek van Malenkov en Russische

delegatie aan de Britse electnsche

centrales, 16 Parijs, volmachten aan

regering Mollet om orde te herstellen

in Algerie 19 Washington, terugkeer

van Dulles na bezoek aan tien Aziatische

hoofdsteden 20 Tunesië, ondertekening

te Parijs van overeenkomst

houdende erkenning van de Tunesische

onafhankelijkheid 23 Pakistan officiële

proclamatie van de Islamietische republiek

Pakistan 30 Algerie, toeneming

van de guerilla

April

1 Algerie, bloedig gevecht tegen opstandelingen

5 Egypte schermutselingen

aan Israëlische grens, 6 Midden

Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse

DE BLINDE

n n n

Dan zonk de mismoedigheid in mijn

ziel en alleen moeders kussen en liefkozingen

waren in staat mij weder op

te beuren

II

WIJ hadden geen andere gebuur dan

een rustend Iegeroverste, die met zijn

Geertrui, een brave, vijftigjarige dienstmeid,

een klem buitengoed bewoonde

Majoor Van der Weyghe — zo heette

hij — was een oude kinderzot en voor

de blinde Door had hij een bijzondere

genegenheid Wanneer hij gedurende de

lange winteravonden tweemaal in de

week met vader kwam jassen, stond ik

tussen zijn knieën en luisterde aandachtig

op de wonderlijke verhalen welke

hij telkens onder het uitdelen der kaarten

hernam En de majoor had stof om

een jaar door te vertellen want hij had

onder Napoleon gediend, de bijzonderste

veldslagen bijgewoond, zijn Austerlitz

en Waterlo gedaan , toen hij een

afdeling Engelsen gevangen nam, had

de Grote Man hem van verre goedkeurend

toegeknikt

Eens had Van der Weyghe naar de

stad geweest en had mij als speelgoed

een blikken fluit, van zes gaatjes voorzien,

meegebracht Sedert twee maand

had hij mij zulks beloofd , iets wat ik

hem minsteas twintigmaal had herinnerd,

Groot was mijn blijdschap toen ik

het speeltuig in handen kreeg het over

tastte en er de eerste tonen uitblies De

Mollet en Pineau te Moscou, Seoel,

Sygman Rhee tot Koreaans president

herkozen 16 President Soekarno te

Washington 21 Bikini, ontploffing

H-bom

Juni

1 Moscou Tito voor 20 dagen naar

USSR Molotov aan Buitenlandse

Zaken vervangen door Chepilov 3

India, troebelen te Bombay 6 Bonn,

Adenauer naar de V S 9 Argentinië,

Peronistische opstand bedwongen 13,

Suez Egyptische vlag geheser na vertrek

van laatste Engelsen 25 Moscou,

Aankomst van de Sha van Perzie 28

°oznan, opstand tegen communistisch

regime en bloedige repressie 29 Tibet

opstand tegen Chinese communisten

30 Noord Afrika heel de maand Juni

terrorisme

Juli

18 Belgrado ontmoeting Tito Nehroe

Nassar 23 Belgrado, tweedaags onderhoud

Tito-Mikoyai 26 Sofia, oproer

te Sofia. Philippopoli, Verna

Kairo, Nasser nationaliseert de Internat

Mij van Suezkanaal Londen, blokkering

van Egyptisch bezit in sterlingzone

30 Suezkwestie, aanvang Engels Frans-

Amerikaanse besprekingen , zenden van

oorlogsschepen naar Midden Oosten

31 Rangoon binnenrukken van Chinese

strijdkrachten in Birma over een front

van 800 km

Augustus

6 Irak kiest partij van Egypte inzake

nationahsatie van Suezkanaa' 16 Londen,

22 staten nemen deel aan conferentie

over Suezkanaal Cyprus Rebellenleider

geeft bevel tot schorsing van

terreurdaden 17 Bonn, communistische

partij onwettig verklaard in West-

Duitsland 23 Londen, 18 landen akkoord

met internationale controle van

Suezkanaa) 29 Keulen, Duitse Kathohekendag

majoor plaatste mijn vingers op de gaten,

deed ze mij beurtelings oplichten en

neerzetten, terwijl hij mij opmerkzaam

maakte op de verschillende tonen welke

ik alzo teweegbracht De ganse namiddag

stapte ik al fluitend huis-in, huis-uit,

in den beginnetot vermaak, maar weldra

tot verveling van vader en moeder

Mijn ouders dachten dat, na een paar

dagen, het geschenk mij geen verzet

meer zou opleveren en in de hoek geworpen

worden Zij bedrogen zich grotelijks.

Elke morgen ging ik op de rustbank

in het zomerhuisje plaats nemen en

oefende daar mijn geduld in het aanleren

van enig lied Dnj maand nadien speelde

ik op mijn gebrekkig muziekinstrument

al de straatdeuntjes welke te dien tijde

in zwang waren De majoor schepte

groot vermaak in zijn kleine artist en,

bij elke gelegenheid, moest ik zijn vrienden

mijn kunst tonen,

Een avond had ik op zijn verzoek, de

laatst gekende aria voor dnj vreemde

personen gespeeld Tot voldoening van

mijn beschermer moest ik het stuk ongemeen

goed hebben weergegeven want

hij klopte mij aanmoedigend op de

de, dat mijn ouders een violist der stad

zouden gelasten mij het bespelen aan te

Ieren Hoewel ik niets van de naam,

noch van het voorwerp begreep maakte

die belofte mij uiterst gelukkig Ik smeek

te om moeders toestemming toen een

der heren mij minzaam zei

« Mijn jongen, indien gij de vedel van

de majoor kunt verdienen, zal ik mij met

het overige gelasten >.

September

3 Kairo commissie Menzies bij Nasser

om internationale controle van Suezkanaal

voor te stellen 12 Londen

stichting van Vereniging van gebruikers

van Suezkanaal 19 Belgrado Khroechtchev

bij Tito 23 Lake Success Engeland

en Frankrijk brengen Suezkwestie

voor veiligheidsraad , Egypte doet ook

beroep op deze raad 27 Belgrado,

Khroechtchev ec T^o -aer Rusland

Oktober

1 Londen, stichting van de ' Suez

Canal Users Assoc door 15 landen

12 Lake Success, veto van Rusland tegen

Frans Britse formule van controle

van Suezkanaal 19 Moscou oorlogstoestand

met Japan opgeheven 21

Warschau minister Rokossowsky gelimogeerd

, Gomulka aan hoofd van

comm partij, Polen bevrijdt zich van

Russische controle 22, Vijf Algerijnse

rebellenleiders bij verrassing aangehouden

23 Budapest, begin van Hongaarse

opstand bloedige repressie 28 Lake

Success Russische interventie in Hongarije

voor veiligheidsraad Warschau,

Kardinaal Wyszynski, in vrijheid, herneemt

zijn functies 29 Budapest, Nagy

genoopt met opstandelingen te onderhandelen

Israel, opmarsj naar Suezkanaal

November

1 Budapest, Nagy eist terugtrekking

van Russische troepen, zegt pact van

Warschauw op, doet beroep op Verenigde

Naties Egypte, Frans Brits

vliegwezen tracht Egypte tot wapenstilstand

te noodzaken Schiereiland Smai

in handen van Israel 2 Lake Succes,

Verenigde Naties leggen staakt het vuren

op aan Franco-Britten 3 Buda

pest, Russen beloven Hongarije te ontruimen,

4 Egypte, Frans-Britse ontscheping

Budapest, algemene Russische

aanval, schimregering Kadar, Nagy

neemt toevlucht in Yoegoslavische ambassade.

Kardinaal M nc zenfy in Araekaanse

ambassade Lake Succes Verenigde

Naties beslissen lot zenden van

internationaal militair corps in Egypte

5 Lake Succes Verenigde Naties beslissen

veroordeling van Russische interventie

in Hongarije Egypte, Franco-

Britten te Port Said Midden Oosten,

Israel en Egypte aanvaarden staakt het

vuren Washington, herkiezing van

Eisenhower 7 Egypte, staking van de

strijd, bezetting van kanaal door Franco

Britten 9 Lake Succes, Verenigde

Naties vragen evacuatie van Hongarije

door Russen en vrije verkiezingen 10

Vaticaan, Dramatisch beroep van H

Vader op gehele wereld Kairo, Egypte

aanvaardt expeditie corps Verenigde

Naties Budapest, Kadar weigert observators

van Verenigde Naties 10 India

Nehroe veroordeelt Russische interventie

in Hongarije Warschau, Gomulka

Ik bedankte de onbekende en verzekerde

hem mijn best te doen om hun

beider beloningen waardig te worden

Wij waren toen op het einde van oktober

Er bleef mij dus slechts een maand

om de gevergde muziek aan te leren De

volgende nacht droomde ik van de vedel

een aardig speeltuig dat mijn vader

reeds met een hesp vergeleken had, dat

met koorden is bespannen en bij middel

van een boog wordt bespeeld Ondanks

die vergelijking en verdere uitleggingen,

kon ik mij maar geen voorstelling van

dit speeltuig vormen eo nog min begrijpen

hoe het, zonder blazen, zulke lieve

tonen, als men beweerde kan voortbrengen

Vader, vermoeid van op mijn

herhaalde ondervragingen te antwoorden,

had eindelijk gezeid

« Isidoor kind, gij vraagt mij meer

dan ik zelf weet Tracht het geschenk

van de majoor te verdienen, dit zal het

beste middel zijn, om uw nieuwsgierigheid

te bevredigen »

s Anderendaags bevond ik mij reeds

vroeg in onze weide ongeduldig de uren

verbeidende om de beiaard zijn vrolijke

TEMSE, 5 JANUARI 1957

Wekelijkse Almanak

JANUARI

6 Zondag ss Drie Koningen

7 Maandag s Reynoldus

8 Dinsdag s Lucianus

9 Woensdag s Julianus

10 Donderdag s Blondina

11 Vii|dag s Hortensia

12 Zaterdag s Cesaria

MAAN 9 jan Eerste kwartier

Jaar-, paarden- en veemarkten

De 3 Limerle — de 7 : Heist-opden-Berg

St Truiden — de 10

St-Amandsberg, Tongeren

Tekenen des tijds.

We leven in een beroerde tijd de ene

misdaad volgt de andere op En typisch

is het wel dat de meeste geen roofmoor

den zijn wel misdaden gepleegd

door personen, die hun wil niet kunnen

doordrijven of wier verlangen wordt

gedwarsboomd en daarom hun woede

trachten te koelen op hem of haar, die

ze als oorzaak daarvan aanzien

Daar is al vele jaren geschermd met

persoonlijke vrijheid, persoonlijke daad,

losmaken van het individu eigen persoonlijkheid

zelfstandig uitleven

We plukken thans de vruchten de

schone woorden werden gebruikt om een

verdachte lading te dekken Er werd gesproken

over vrijheid men bedoelde

losbandigheid Er werd gehandeld over

persoonlijke daad men bedoelde persoonlijke

voorkeur Men wilde het individu

losmaken nooit was het zo geketend

als thans Men drukte op eigen

persoonlijkheid en bedoelde « ubermensch

» Men wilde zelfstandig uitleven

, en men leerde alleen eigen willekeur

en zin boven alles en iedereen te

plaatsen

Alles werkte die verderfelijke geest in

de hand Onder de mom van « Kunst »

was alles — ook het ongeoorloofde en

obscene —' toegelaten Wie zich daar

tegen durfde verzetten, was een petieterig

mensje een schijnheiligaard, een beknotte

geest

Het gezag werd overal vertroebeld,

afgebroken De gezagsdragers zijn kinderen

van hun tijd ze zinnen op eigen

genoten eigen vnjbewegen De kinderen

worden alles toegelaten in hun prille

jeugd het zijn ofwel de « lieve kindjes »

de schoothondjes der ouders ofwel de

m de weg lopers, die best kunnen gesust

door het inwilligen van alle gnlletjes en

nukjes En eens de kinderen groot, znn

deze niet bekwaam het kleinste hunner

verlangetjes op te offeren Wie, immers

leerde hun zelfzucht en zelfcontrole?

In kinema en boek en pers worden allerlei

geschiedenisjes verhaald \ an mensen

die zich uitleefden, die niet hebben

geduld dat iemand hun een strohalm in

de weg legden Zulke typen worden als

helden geëerd

Zelfs in minder materialistisch aangelegde

kringen, soms in geestelijk-ge

richte middens worden de «passie»

terug van Moscou 23 Budapest Nagy

verraarderhjk aangehouden door Russen

Egypte begin van evacuatie door

Franco Britten 26 Jordanië, opzegging

van pact met Engeland 29 Algerie,

bloedige gevechten Budapest Kadar

weigert nogmaals obsarvators Verenigde

Naties

zag ik de zesde der wintermaand naderen

De majoor, hoewel hij nu weer zijn

geliefd kaartspel kwam hernemen,

scheen de belofte vergeten te hebben ,

althans wachtte hij zich wel een woord

over de vedel te reppen Verontrust

over dit stilzwijgen maakte ik het voornemen

de volgende avond, zonder iets

te zeggen en terwijl Van der Weyghe

met vader kaarten zou de aria te spelen

Ik deed zo doch de majoor scheen

geen acht op mijn muziek te slaan, want

ik hoorde, dat hij voortging met zijn

behaalde punten luidop te tellen Wanhopig

waagde ik de volgende onderbreking

« Majoor, ik ken reeds het deuntje

van de beiaard ' »

« Ja ? Des te beter I »

Die achterhoudendheid pijnigde mij

Het leed geen twijfel of de geouur be

rouwde zich zijn belofte Ook kon ik

niet nalaten na zijn vertrek, moeder

mijn ongerustheid mede te delen , doch

de goede vrouw gaf mij weer moed,

zeggende, dat Van der Weyghe maar

een woord had, en, zo hij bijgeval zijn

deugden als geduld, gelatenheid, lijdzaamheid

en geestelijke training, als

ouderwets bestempeld Alleen de «actieve»

deugden kunnen volgens hen de

wereld redden Het voorbeeld van

Christus die dertig jaar teruggetrokken

doorbracht en slechts drie jaar in het

openbaar leven .— en dan nog de p^s

sieve deugden beoefende — schijnt voor

hen niet te bestaan

Wetenschapsknngen hebben natuur

lijk het vraagstuk onder de loupe geno

men Ze stellen vast gedurig wordt

beweerd dat de « mens handelde onder

aandrang waaraan hij niet kon weerstaan

» Op de rechtbanken wordt gedurig

die verschoningsgrond gepleit

De mens « kon » met weerstaan aan

of «wilde» hij niet weerstaan? Of .

heeft hij van jongsaf wel geleerd de

zedelijke tucht te oefenen?

Nog enkele jaren afglijden in dezelfde

lijn rille daden zullen dan gerechtvaardigd

zijn, daar de mens niet « kon »

weerstaan Wie zal dan nog het recht

hebben de mens te oordelen en te straffen?

Dan zal het woord «gevang * dienen

veranderd in « huis voor weerstandslozen»

Nog teveel wordt geschermd met

Rousseau s theorie, de mens is goed m

zichzelf de omgeving maakt hem slecht

Velen menen dat of handelen alsof ze dat

menen « ZIJ » zijn goed daarom mogen

« ZIJ » doen wat ze willen'

Juist dat is de ondergrond van vele

moderne dwalingen het niet aannemen

dat de mens met de erfzonde is belast en

er nog de gevolgen van draagt Dat

wordt nu geloochend . omdat men de

Kristus niet meer wilt erkennen Die

leerde rechtvaardigheid zachtmoedigheid

ootmoed, lijdzaamheid Dat past

niet meer in het kader van onze materialistische

en daardoor a godsdienstige of

anti godsdienstige wereld en werd

daarom overboord geworpen En meteen

heeft men het juiste inzicht in de mens

zelf zi|n hoogten en diepten zijn sterkte

en zwakheid, zijn mogelijkheden en zijn

tekortkomingen verloren

We leven in een beroerde tijd • nooit

heeft de mens zich zo « verheven » zo

hoogmoedig aangesteld , nooit heeft hij

zo duidelijk zijn « kleinheid » tentoongesteld

Nooit heeft hu zo geroemd over

zijn vrijheid , nooit was hij zo erg gekluisterd

in eigen banden ' (Zedenadel)

Welnu, hebt gij de beloofde vedel gewonnen

?

— Ik ken de wijze van het klokkenspel,

luidde mijn antwoord

— Ja ? Wij zullen dit gaan zien.

Waar is uw fluit ? Ha I zet u daar

En mij midden in het vertrek plaatsende,

verzocht hij mij het aangeleerd

deuntje te spelen

Hoopvol, met kloppend hart, voerde

ik het lied uit Niemand sprak een

woord Reeds enige seconden was het

stuk geëindigd eer Claerens de stilte

verbrak Toen greep hij mijn handen,

drukte ze vurig en zei

— t Is wel mijn jongen Gij hebt

goed uw best gedaan Geef mij nu de

fluit Emge noten zijn met al te zuiver

WIJ zullen eens beproeven

Ik reikte hem het gebrekkige speeltuig

Weer volgde een ogenblik stilte

Eensklaps klonken zuivere, hemelzoete

tonen door de keuken Ik luisterde

verbaasd ' Zulke liefelijke, aangename

klanken had ik nooit uit de fluit kunnen

halen Eerst bleef ik roerloos, als aan

den vloer genageld , daarna dacht ik,

dat men mij van de grond ophief Moeder

had mij dikwijls van de verleidende

muziek der engelen gesproken en ik

twijfelde nu geenszins of die heer was

een hemels wezen

Na verscheidene wegslepende melodieën

gespeeld te hebben hoorde ik de

ana van de beiaard, zo volmaakt door

van buiten Toen zette IK mij ijverig aan

hij weent ' Het is de eerste

t werk Zodanig was ik met de opge-

de warme kachel en vroeg, misschien maal dat ik mijn kind zie tranen storlegde

taak bezig dat ik er des nachts,

wel voor de tiende maal, naar het uur, ten ' riep moeder, mij tederhjk in de

in mijn droom, van sprak en dikwijls

toen de deur openging en twee perso- armen drukkende

luidop het refrein zong Het gevraagde

nen binnentraden Een der bezoekers De ontroering was inderdaad zo he-

ging echter met gemakkelijk , enige lage

groette zacht, doch luid genoeg om mij vig, dat zij mij tranen had afgeperst Ik

tonen en andere verheven noten kon ik

zijn stem te laten erkennen

voelde iets weemoedigs mijn ziel bes

met de grootste moeite uit de — ~~ Mijnheer ""'""=" Claerens v-iaerens van Sint- omr- meesteren, dat mij nochtans eindeloos

,lazen Eindelijk nochtans had ik Truiden I kreet ik, verheugd rechtspnn- genoegen schonk Hadde de speler zijn

mijn doel bereikt, en, het hart vol hoop, ^ i . , , „ muziek niet gestaakt, ,k ware onfeilbaar

*•

— Juist

luist

geraden,

ncraHpn.

vriendje,

vrtpnHi*

hl)

hu

zelf

iM ten gronde gezegen Vervolgt.


Geneesheer van dienst

(by afwezigheid van uw huisdokter)

Zondag 6 januari

Dr DIERICKX FRANS

Statiestraat 10

Telefoon 710.165

« Zalig Nieuwjaar »

zei U|«g en toen leefde hij nog.

Om het maar ogenblikkelijk Ie verkbppmi

«ujeg» is het Illokaans voor

" valling " Daarmee is alles dus gezegd

Maar om het een beetje te verduidelnken

loch éeu beetje uitleg , kwestie van liefderijk

te zijn bij het praten

Op de Filippijnen, waar dus het Illokaans

wordt gesproken, leefde onlangs

in afgelegen streek op een afgelegen eiland

van de groep, een afgeleefd man

met zijn vrouw en volwassen dochters De

man was altijd een heiden geweest en

bovendien nog wel een bedienaar van de

heidense godsdienst, die hij er op nahield

Die godsdienst was ook al afgeleefd maar

hij was Diet van znn stuk te brengen, ook

niet door de zusterkes, die hem nochtans

regeimatig bezochten. De man vertoonde

de zonderlingste dingen , zo was hij bivoorbeeld

drager van zéér lang haar, dat

hl] nog nooit ï iijn leven had geknipt,

daarmee zag hij er zowat uit als een

ouw» aftandse leeuw, want dat haar was

spierwit en viel hem over de ogen en

hing al tot ver beneden op de rug Hij

kuchte voortdurend, en dat was znn 2de

eigenaardigheid, es hi) «piak altijd en altijd

met zijn be?oekers over de valling

die hij in zijn jeugd had opgedaan en

waar hij 's levens niet was afgeraakt. Dit

ging zo ver dal heel het eiland hem op de

duur nooit meer anders meer noemde

dan " ujeg ' .

Nu inn we dus op weg om te begrijpen

wat we wilden zeggen,

Op een keer, rond einde december,

kwam Curarapmt, zoals de vrouw van

Ujeg heette, bij de lusterkes aangelopen

met het verzoek of ze misschien met

eens wilden komen, want "Ujeg", zei

ie, " was ziek gevallen en ze was er niks

gerust in " De zusterkes scharrelden wat

medicijn bij elkaar en met Cararapmt

mee Onderweg vernamen ze hue Ujeg

ziek was geworden en boe hij hoopte dat

de zusterkes hem zouden genezen De

zusterkes hoopten dat ook, maar anders,

In de hut van Ujeg troffen ze de zonderling

aan op zijn mat, met erg gezwollen

led- maten , de zusters zagen dat er niet

wel meer aan te doen zou zijn, Ujeg ging

verhuizen naar een betere wereld en des

hoopten ze nog méér hem te kunnen ge-

nezen. Ze spraüen dus van dopen en zo,

maarUjeg zei neen en dat hij een priester

was van zijn volk Welk volk, dat wist hij

niet, wam hij had geen volgelingen meer

De zusterkes Heten met at, ge ziet dat

van hier , ze vertelden de ouwe dal hij

misschien de schoonste nieuwjaar ging

vieren van heel zijn li-ven, als hij zicb

maar wilde laten dopeu.Niks aan te doen

Daags daarna, il december, weer bezoek

van Curarapntt bij de zusters Ze gingen

De zusterkes hadden al gesproken met de

pater en die had loelaling gegeven om te

dopen als 'i hoog nodig zon worden en

hel was hoge nood geworden En Ujeg

vroeg wat hij moest doen om /ich Ie laten

dopen en een goede Nieuwjaar te kunnen

vieren. Dat was met lastig het lioold

buigen, here Sicamber, aanbidden wat hij

verbrand had en verbranden wal hij aanbeden

had — t is goed ", zei Ujeg en

kuchte. De nonnekes hebben hem dan

gedoopt, zo tegen 't vallen van de avond,

en ze bleven bij hem in de hut onder da

boze blikken van Curarapuu, die n ks

moest hebben van al dat gedoup, evenm'n

als haar dochters , de zus ers vreesden

dat, als zij vertrokken, Cu aiapnit Ujeg

praatjes IOU gaan wijsmakn i, die hem in

gedaGhien weer afvallig zou maken.

Ujeg lag daar maar op zijn mat en

«prak met meer Tegen hel ochtendgloren

deed by de ogen open, zag de iwee zusters

naast het bed gehurkt, glimlachte

eens, kuchte eens, opende ziju tandeloze

mond en zei dan " ik gelool in God de

Vader Almach ig en k w ns Hem zalig

Nieuwjaar ". Toen leefde Ujeg nog, toen

hij dal zei, maar vlak daarjp sloot Inj de

ogen en toen leefde hij niet meer Hi| was

gaan nieuwjaren in een beter vaderland

en de nonnekens wensten elkaar ook Adlig

nieuwjaar : ze glimlachten eens naar

elkaar en zeien in schoon Vlaams' "voor

ons is hel nieuw jaar goed begonnen,

Zuster, en God geve dat wij hel aldus mogen

volemden , wij zullen dan niet voor

niks hebben geleefd in het land waar de

Ujegs leven hn zo gebeurde.

Misschien, waarde lezer-es leven in uw

omgeving ook hoogbejaarde of jonge Uges,

zouden we samen niet eens proberen

in IJ*57 om ze er loeover te halen uod

de Vader Almachtig " Zalig nieuwjaar '

te wensen? Wat dunkt U' Goekwaed

Leningen tot Wederopbouw.

1' snede

Bi] de 473e trekking is een lot van

1 milhoen gewonnen door obl 1844

n 1-901

Tweede snede.

Bi] de 413" trekking werden volgende

loten uitgelot

l.OOo.ooofr aan oblig, 6902 n. 128

Derde snede

Bi] de 347' trekking werden volgende

loten uitgelot

l.ooo ooo fr. aan obl 9772 nr. 486

De andere nummers vande vermelde

reeksen zijn terugbetaalbaar aan

100» fr.

Het hoekje

vande K.S.V.

KSV TEMSE-HAASDONK 6-1.

Na een zeer genietbare party beeft

de KSV andermaal een afgetekende

zege behaald.

In de eerste time speelden de gasten

behoorlijk mee en openden zelfs reeds

aan de 3 min de scoor Mtdvoor Bol

sens zou kort daarop met een onhoud

baar ichot de ploegen gelijk stellen.

De onzen ramen dan geleidelijk de

bovenhand en via De Lamper had de

KSV aan de kof lis verdiend de leiding

2-1

Buiten de eerste minuten was bat

na de herneming een vlot overwicht

der gastheren Mtdvoor Bolsens bracht

gang in de lokale voorlijn en de beioekers

moesten de wet der sterksten

ondergaan Naarmate de partij voiderde

verhoogde KSV stelselmatig

zijn voorsprong Langs Van Royen,

Ame'.inckx en nog twee maal Janssens

brachten de onzen he* tot een vlotte

zege Dank zij het puik werk van hun

doelman ontkwamen de bezoekers aan

dubbele cijfers

Zondag a s wordt een bezoek gebracht

aan Buggenhout en we verwachten

een eervol resultaat.

Raymond

1

2

3

4

5

It

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Lede

St-GilIesW.

Basel

Nieuwkerken

Wichelen

waasmunster

Buggenhout

Sleendorp

Rupelmonde

KSV Temse

Khnge

Vrasene

Kieldrecbt

Haasdonk

Appels

Bcrlare

RANGSCHIKKING

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Pros. De : R(

STELT TEN

10

10

9

7

6

7

7

5

5

5

4

4

5

3

2

2

i

4

4

4

4

o 6

5

5

6

6

e

9

8

8

9

4

1

2

4

5

2

2

5

5

4

5

5

1

4

5

4

v< ar

30

TOON

40

36

29

33

35

44

36

37

28

39

25

30

32

22

27

17

19

85

20

27

34

39

30

30

30

23

31

38

43

35

48

35

/

24

21

20

18

17

16

16

15

15

14

13

13

tt

10

9

8

Op het Gemeentehuis -wordt momenteel

een zeer interessante tentoonstelling

gehouden der werken van onze

plaatselijke kunstschilder Prosper De

Roover Er hadden zich bij de plechtige

opening, tal van personaliteiten

s

HAUMAN

August Wautersstraat, 3

TEMSE Tel 710.143

Pardessus - Autocaot

Gabardines - Regenkleding

Leder - Kunstieder

voor groot en klern

Nieuwe modellen

Nieuwe stoffen

Steeds lage prijzen.

KWALITEITSKLEDING

Rood Kruin van België

Atdeling ,Temse.

I I I

Lessen voor Helpers(sters)

6 Ambulanciers(sters).

De plaatselijke afdeling van bet Rood

Kruis is voornemens in hel begin van

hel jaar (waarschijnlijk einde januari—

begin februari '57) een nieuwe lessenreeks

in te richten tol het verwerven van

het diploma \an belper(ster) en jmbulaacier(ster).

De verschillende vakken worden onderwezen

door HH Dokters of Ier zake

bevoegde personen.

ZIJ die reeds in het bent zijn van dergelijk

diploma, znn er iich len volle van

bewust omtrent het groot nut ervan

niet alleeu voor zich tpit en eigen ontwikkeling

doch ook bij het verschaffen

van hulp aan zijn evenmens, Denken we

in dit verband maar even aan de eerste

hulp vereist bij ongevallen

De plaatselijke sideling meent dan ook

dal vele personen zich voor de nieuwe

lessenreeks, welke volledig kosteloos is

en 's avonds wordt gegeven zullen lalen

inschrijven. Voorjl de jeugd, zowel

meisjes als ]ongens, mag niet ten achter

bhjveD, Een minimumleeftijd van 16 jaar

is vereist

Voor alle verdere inlichtingen en in-

Op Kijkuit.

Al 'e saam gesalueerd

met viendschap en fatsoen

want ai mrjo lezers zrjn het weerd

dat weke ijks eens te doen

en ieder geven nair zijn weerd

is eerlijk door de wereld gaan

maar 'k zegge dat het omgekeerde

meest wordt gedaan

We weten aan 't begin van 't jaar

da't winter is volgens deü trjd, maar

aan 't weer is't seizoen met geen zekerheid

te bepalen want 't wisselt af

tussen nat en droog,tussen zacht en

scherp, terurjl 't sneeuwt of vriesl

komt de regen al aangedreven om alles

weg te spoelen En zo komen ons

\errassingen van a Ie kanten voor

De wereld die zit vol bedrog

men ondervindt het alle dagen

nu tienmaal meer dan vroeger nog

hoort men eenieder klagen

't bedrog vindt men bij groot en klem

in lompen en m zijen

maar toch blijft steeds de uitkomst lijn

t bedrog zal met gedijen

Ze zijn altijd zo slim niet als Soymes

de militaire dokioor die won altijd

als hij wedde tegen generaal Snor.

Hg werd ei voor naar de divisie verplaatst

van generaal Zweep en Snor

schreef 'n bnefke naar Zweep fopt

hem maar eens goed om hem da wedden

af te leien, Twee dageh nadien telefoneerde

Zweep naar Saor — Ik

heb hem al gefopt, hij wedde tegen

mij voor duizeud frank da'k 't speen

had en 'k- heb getoond dal het met

waar is en hu is verloren — Nee millegnjs

hij 18 gewonren, tierde generaal

Snor door de telefoon, want hij

had tegen mij gewed voor twee duizeüd

trank dag' hem uw achterwerk

zou getoond hên

Ge weet wat op ons weieldje

zoal te vinden is

zelden 'n zuiver pereltje

en heel veel ergernis

laat dua maar elk zijn gangen gaan

en let op d' uw alleen

wie in n anders weg niet gaan

botsen niet tegeneen

En hier hebt ge volgens gewoonta

de nieuwsberichten.

Het nieuwe jaar is in vele landen,

ook in het onze uitbundig gevierd

Overal hebben de grote bazen hue

nieuwjaarsrfiden uitgesproken, doorspekt

met vredewensen Laat ons hopen

dat ze al die schone woorden met

zullen vergeten en hun wapens in de

kas zullen laten, want niemand staat

lukken van verschillende sard Zoals

ge ziet in Amerika gaat het zelfs met

ongelukken alles in 't groot

Maandag is te Hartford, Amerika,

de St Jozefskathedraal door brand vernield.

De schade wordl op 250 miljoen

(ranks geraamd

De Indiaanse vrouw Kamala heeft te

Madras het leven geschonken aan vnf

meisjes, die elk 2 kgr 260 gr. wogen

De 38 lange moeder had reeds zeven

kindei en Allen zijn welvarend (Later

wordt bericht dat reeds twee wichtjes

overleden zijn

De Hongaarse vluchtelingenstroom

duurt maar altijd voort Tndeos de

meuwjaarSDacht kwamen 767 personen

over de Oostenrijkse grens.

Ken inwoner van Bordeaux de h

Henry Van Pee, heeft aan de bladen

medegedeeld dat de Heilige Maagd

hem dinsdagavond te Lourdes is verschenen

en dat ZIJ hem gevraagd heeft

een " leger van Knstus.op de been

te brengen alsook een groot dagblad

op te richten De h Van Pee, die een

geboren Brusselaar is is te Bordeaux

als en uitgever gunstig bekend

't Is uit en laat ons niet overdrrj ven

Irjk Toontje Pekkers, dib had de ooievaar

op '1 dak gekregen en hij liet 'n

telegram naar zijn broer Tweeling

geboren, morgen meer

Mieke Loop ging btj de waarzegster

om te weten met wieda ze moest trouwen

om gelukkig te zijn — Ge zult

gij, zet 't zwart wijf, trouwen met ne

grots blonde — Daarmee weet ik

niets, zei Mie, 's zijn alle vier grote

blonde

Boer Schaver zat er op 't hoeksken

eentje te pakken en Smoelekes kwam

daar binnen met nen hond — Een

schoon beest, zei de boer wa ras is da,

— Verbasteerd, zei Smoelekes spottend

da's kruising van nen boer en nen aap

— Wat da ge zegt zei de boer, dan

zijn we nog alle twee familie aan die

hond

Mie Palul heure kleine kon mets

misdoen. Mie praat alles goed, — Mie,

zei Tnene, uwe kleine is onbeschoft,

ik kom aan uw deur en hij z9gt tegen

mrj, lelijk schandaal — Och zei Mie,

ge moogt da met kwalijk nemen, da

kind is toch zo rechtzinnig

'k Zeg nu zonder veel gedruis

da 'k u in vrede laat

want 't is krisis in ons huis

waar gensn dop op staat

we zitten effenaf ie de krot

ik zeg 't u luistert maar

mijn Mieke heeft geen kalot

en ik ik heb geen haar

maar wij nemen 't licht voorhanden

want mijn Mie zegt even ras

'k heb toch haar op mijn tanden

dat komt bij zo ne vent te pas

'n goed akkoord in d huwehjksstaat

dat is van grote tel

'k wens dat 't eenieder zo vergaat

salu en stelt het wel

Cies

erop om nog eens nen oorlog te beleven.

Dat ze er maar aan denken

schrijvingen worden de belangstellenden " vrede op aarde aan de mensen van

in de stemmige zaal verzameld, waar verzocht ticli in verbinding te stellen met goeden wil "

onder we o a bemerkten, de heer Mev Dr Frans Dlenrkx ondervoorzitster De burgemeester, Amedee Froger,

Burgemeester Maes, en de heren Stauestr. '0, Tel lbo.

van Boefank een Algerijnse stad,

Schepenen Verhulst en Troubleyn

Het Bestuur der Afdeling werd door een terronsi vermoord

De heer J Deniel hield een zeer op-

Tijdeos zijn begrafemsplechdgheden

gemerkte en rake feestrede waarin hl]

ontstonden er relletjes en hadden er

het ceuvre van Pros De Roover be-

gevechten plaats Er werden vrjf persprak

en de kunstenaar in zijn per- Koloniale Loterij. sonen gedood en tientallen gewond

soon ontleedde Hierna nam de heer Uitslag der trekking van da speciale De muntstukken van 5 en 10 centie

Burgemeester August Maes het woord tranche

men zrjn waardeloos sedert 1 januari

die in gemoedelijke woorden allen

uitjes en Datjes.

Winnen 3oo P de nummers die ein- De opruimmgsweiken aan het ka

welkom heette, zich hartelijk tot de digen op 0

naai van Suea zijn begonnen Men

heer De Roover richtte en de merk-

Werkkiedi) voor Landbouwers

waardige tentoonstelling voor ge-

Winnen 5oo F de nummers eindi- denkt dat het een jaar zal duren om

opend verklaarde

gend op 44

alle wrakken uit hei W8ter Ie verwij- In Frankrijk is de Technische Dienst

Winnen looo F de nummers eindideren voor werkkedrj op de lumineuze idee

By een rondgang in de zaal, wer-

gekomen, een heal dorp uil te rusten

gend op 913 878 749 2öS 119 De Brusselse Rabbnn Israel Brief,

den wrj getroffen door


n DR

REX

Premières te Antwerpen.

Antwerpens prachtkinema.

Folies-Bergere

Eddie Constantine - Zizi Janmaire - Nadia Gray

Technicolor

K.N.T. (Atos)

Odeocu

Vertoningen: 10, 12, 2, 4, 6, 8. 10 u.

31=11 II II a»=!

De kinema van de elite.

3de Week

GERVAISE

Maria Schell = Francois Perier

Suzy Delair - Armand Mestral

K.N.T. (Atos) Vertoningen 12 2,20 4,45 7,10 9,35 uur

/\strid 2° Week

Vuur, Liefde =====

=en Vitaminen

Charles Jaassens — Romain De Coninek — Co Flower

Dora Van der Groen — Julien Schoenacrts

Gaston Van der Meulen — Renaat Grassin

K.T.

Vertoningen: 10 12 2 4 6 8 10 u.

ASTRIDPLEIN

Savoy*

DE DUIVEL IN ZIJDE

Teufel in Seide

Le diable en denteiles

Lili Palmer - Curd Jurgens - Winnie Markus

Kjs[T. (Cosmopolis) Vertoningen 12 2 4 6 8 10 u.

De kinema met standing.

Vendomè*

ANNEESSENSSTRAAT 31 — Vlak bil Cine Rex

Une fée pas comme les autres

Een fee die niet is zoals de anderen

VVODCler waarin heel de dierenwereld mee acteert aan

't leukste verhaal in prachtkleuren.

Le ballon rouge - De rode ballon

Een nieuw poëtisch verhaal dat Grimm en Anderson - meer dan waardig is

Gouden palm van het Festival van Cannes 1956

Gouden Medaille van de Franse Films 1956

Technicolor

K T. (Atos) Vertoningen 10 12 2 4 6 8 10 u

Alle Bureelbenodigheden

Vulpennen der beste merken

Inkten voor elke pen.

Almanakken, bureel- en zakagendas, nieuwjaarsbrieven mementos, enz.

GROTE KEUS in allerhande NUTTIGE BESCHENKEN.

PAPIER VOOR ETALAGES ENP AKJES.

Schuerman-Stevens

Kasteelstraat 29 - Tel. 185 Temse

Voor de feestdagen, EleCtriciteit !!

KOOPT IN HET

OUD GEKEND HUIS

W' Rob. Bruyneel

Kasteelstraat 13, Temse.

Alle merken eigoren, Belgische,

Hollandse, Zwitserse.

Vi ijiien - Likeuren, binnencn

buitenlandse merken in alle prijzen.

Pralines en koekjes «Verkade»

pralines « Faustin »

Kottie f Zwarte Kat»

Thee « Pickwick >.

Loten van de Middenstandstombola

Kaartspelen enz.

VOOR UW

installatie's

Licht — Kracht j

Radio en Televisie

Herstellingen en Nieuwbouw

Toestellen en benodigdheden

Weideafsluitingen.

Laat U bedienen door een valrman

mei gemak van betaling.

Een adres:

J. Van Remoortere

i Fr. RooseTellsIraat *9, Temae

) Telefoon 7IO.18» Temse

Te koop. | Te koop.

FORD (19*») 18 H.P. j Beate kalfvaars. bjj de baat, vry

Cond. Int. (6 personen). Ia goede , »»n tuberculose, alsook een kernTat

tlaat. Zeer voordelig \ met of zonder electnek brjTHEOPHIEL

Inlichtingen bureel blad. ! HAENTJES, Bettecomstraat, Tieltode.

Om uit onverdeeldheid te treden.

OPENBARE VERKOPING

van een gunstig gelogen

Werkman swon i n g

le Temse, VoomiCgungstraat, 56.

Nolanssen VAN Vü\ VELDE, le

Haasdonk-Wa&s. ui UEPUYDT. te

Rupelmocde, zullen ten verzoeke van

wien het behoort en met winst van

1/2 •/„ Instelpremie, openbaar te koop

stellen :

Gemeente Temae.

ENIGE KOOP.

Ben werkmanswoning op en met

grond en alle verdere afhangen te

Temse, aan de Voorungangstraal, 56,

ten kadaster bekend Sectie 1), Dr

15u7/a/4 groot 80 m2.

VKRDhLING : Gelijkvloers : voerkamer,

gang, «outekamer, kelder,

koer, grote stal niet veidiep, W.C

VeroiepiDg: 2 slaapkamers.

Voorzien van gaz, elee nciteit, waterleiding,

pomp-en regenwater.

Verhuurd aan heer Jozef-Fraoc/ns-

Conslant Kiden, oUtomekameker. te

Temse, mits 120 trk. per week, binkens

geregistreerde onderhandse

huurovereenkomst, in date 1 maart

1955, voor een termyn van drie, zes,

legeii jaar, ingaacde op 1 maait 1953,

mei dien verstande dat m geval van

overlrjden van heer Jozef-Frans Kiden

te Temse (voorgevallen op 8 ]uh 195ö)

een nieuwe termijn van drie jaar begint.

i Ingesteld 190.000 fr.

ZITDAGEN :

INSTEL : 27 DECEMBER 1956

VERBLIJF: 10 JANUARI 195T

telkens eec donderdag, te ó uur namiddag-,

Ier herberg " Het Hollands

Hof", gehouden door heer August

Mys-Troubleyn, herbergier, wonende

te" Temse, Kasteelstraat, 2.

Voor verdere inlichtingen zich wenden

ter studie van de verkoopaoudende

notarissen.

Studie van Notaris MISONNE te Temse

WOONHUIS

TE TEMSE.

De Notaris A. MIöONNE te Temse,

zal mei winst van premie openbaar

verkopeD :

Een woonhuis te Tetnse 24, Veerttiaai,

gekad. Sif D nr 6W8, gruot

90 m2

VERDELING :

Gelijkvloers : vourplaa'f, keuken,

koer. sta', holj".

Verdiep : 2 kamers.

Zolder en kelder.

Elektriciteit

In gebruik zonder schrift door dhr

Altons Pauwels. i

ZITDAGEN : j

10 JANUARI ,„„

17J4NUARI °

telkens op een donderdag te 5 uur namiddag

ter cafe " Polingshuis " brj

dhr LeoDaid Lenaerts ts Temse,

1» Kaai.

Bezoek maandag, wo=nfd., vrijdag

tussen 2 en 4 uur mits toalatirg van

de verkoopnoudeude notaris. ;

Voor de Feesten!

Steeds de ruimste keus in het

gekend VERNIEUWD Huis

A.BRUYNEEL

Alle soorten WIJNEN. LIKEUREN,

SCHUIMWIJNEN aan de meest voordelige

prijzen. — Prijzen vanaf IS fr.

AANSTEKERS vanaf IS fr.

De beste merken zoals Silver Match met

gas, Ronson, Imco enz,

SIGAREN & SIGARETTENETUIS

in metaal en leder,

TABAKZAKKEN enz. J

Gratis loten voor Tombola. 1

GESCHENKEN.

Voor bestellingen i

Telefoon nr 27

Adres i

Kasteelstraat 79.

Te huur.

Ie Krulbeke, Langestraat IO3

ZEER SCHOOI* IPPIHTGHEKT.

VIT kamers en bergplaatsen.

Kiel- inek, gaz en waterleiding.

700 fr per maand.

Ook te bevragen, Paardei'markt 70.

te Antwerpen.

Te koop.

* allerbeste kalfvaarzen Ingeschreven

in de stamboek B»ide mof.

ders hpbben een iet gehalte van 235

bolervet, bij VAN OSSELAER CYRIEL

Lauwershoek 9, Temse.

VOOR UW

Drukwerken

BEN ADRES '

J. Sehuerman-Stevens !

Kasteelstraat, 27. - TEMSE |

A N T W E R P E N

P A L A C E

Vlucht naar de zon

(Run For the Sun)

Richard Widmark - Trevor Howard

Jane Greer - Peter Van Eyck

Superscope — Technicolor

K.T. Vertoningen 2 4 6 8 10

T H E

Don't Knock

the Rock

K.T.

Bill Haley and

His Comets.

In Europese Première

Vertoningen 10 12 2 4 6 8 10 u.

EDEN 5» Week

TRAPEZE

Cinemascope - Technicolor

Burt Lancaster - Tony Curtis

Gina Lollobrigida

K.T. Vertoningen 2 4 6 8 10 u.

Motor Oi

H

MET

EMISFEEIO 0ULIE

start men 's morgens

ZONDER MOEITE

SMEERT BIJ ELKE

TEMPERATUUR

ZE DOET OOK

ZOVEEL KM.

Uw vertrouwen waard.

Alle inlichtingen bij :

B. f AN WOL?ELAER

HOLLEBEEK 3,

Tel. 710.226 TEMSE

— Vergeet Uw A N T I G E L niet !—

6 Januari laatste dag met vele kansen.

1ste Prijs 6.000 fr. en 75 prijzen

in waardebons

Waarde Verbruikers,

Geef bij Uw aankopen, de voorkeur aan die

winkels waar de gele reklaamband met volgende

tekst is aangebracht.

1»J C M.V. XEMSE

Koop hier ! Wij geven loten

om Uw kansen te vergroten.

Gratis 25.000 fr.

TOMBOLA

1 lot bij elke aankoop van 20 fr.

Trekking 13 januari 1957.

Koloniale Loterij

Opnieuw het normale trekkingsplan

Twee hoge loten van

2 1]2 miljoen

Ees hoog lot van

een miljoen

Twee hoge loten van

een half miljoen

en 45.408 loten van 200 tot 100.000 fr.

Hetzij 24 Miljoen in het totaal

Het Lot 1100 fr.

Het tiendenlot t 11 fr.

Trekking van de le tranche 1957

Zaterdag 1 «januari

te Londerzeel

Grote keus in

II

ten burele dezer.

VRAAGT INLICHTINGEN

over de

IDEALE

ien Olivetti

Bij de gewestelijke verdeler

J« Schuerman

Kasteelstraat 27

Temse


Beurs van Antwerpen

van 3 januari

BelgiseheRent 1937, 3 Ij2 o\o 87,00

„ . 1943 . 84.2S

öelgische rent 2' reeks Ibfio

4 t.h. Geumfl. Staattsch, l°r. 89,50

4 t. h. Qeunifl. Staatssch. 2«r. 89.50

Lotend. Verw.streken 19214°;. 252,00

« , 1922 4 o/o 25i>,00

1923 4 o/o

Lotenlening 1953

Loten Wederopbouw Ie snede

» . 2 »

• » 3 »

Bevnjdingsleening 4 0]0

Loten 1932 5 0/0

Loten 1933, i oio

Loten 1938 4 ojo

Loten 4 100 1941

Tentoonstelliüg 195S

Schatkistcertif. 1942 3.50 o|o

» 1943 5.5o 0|O

. 1947 4 ojo

» 1948 4o|0

Lening

1949 40)0

1951 4,5 ojo

1952[6i 4.50 O]O

1952|64 4.50 OIO

;1956|75

1955/68 4.50

1954|72

» )965|75 4 0|0

Belgische Spoo-weeen bevr.

Wegenfonds 1955]65 4 1]4

Belgische Spoorw. obl. 1937

• « 1943

» > 1956

• • 1948

. » 1950

1057

1015

1012

1011

lOIfi

S8,75

54l,0C

1080

500,00

978

1007

115,50

105.30

iO4.9ö

107.80

10U.9U

97.00

98,50

96 4C

90.50

93.10

91.15

88 55

86.10

469.00

92,05

860,00

910,00

90,10

107,20

99.90

» 1952/62 99,20

. 19P3/65 96,30

1954/72 91,00

Belg. Spoorw. 1954/74 4 1/4 0/0 88.75 |

„ „ 1955j75 ie reeks 90,8"

• „ 1956171 93,-25

Regie Tel. Tel. 1943 3 1j2 o|O 9rf 35

. . 1950 4 O|O 1( 1.05

» 1951 4,50 O|O 1D0.15

„ » 1952)62 • «9.16

„ , 1953/68 „ 95 60

» » 1954 4.25 89 00

> » 1954 4 010 87 50

„ 1956(71 90,75

Annuïteiten 94 00

KredtieNijverh.1851 . 98.05

• 19S2|62 99 IK

Gemeentekrediet 3 o)o 93.50

» Ie reeks 88.65

» 2e reeks 89.10

. 3e reeks 89.10

4e reeks 89.10

1948 99,«0

1952[6? 99,30

Antwerpen leening 1917 97,60

» 191» 95 90

1930 4 0/0 91.80

1931 4 O|O 93,ïO

1936 4o|o 90 65

1937 4 0[o 93 40

1927 4,00 O|o 96.75

„ 1943 4 0)0 9Ü.50

Antwerpen kasbons 1966/71 88,90

1 1951/61 99 30

Antwerpen 1953/68 4,5 oio 92,80

. . 1952/62 4.50 O|O 98 80

B » 1953/68 4,5S O)O 93 75

„ „ 1954 4 25 O]O 87.25

„ „ 1955 4,00 O|O 85,V0

1966|71 4,25 O[O 88 90

Geut 1914 4 0/0 91 60

I Gent 4 ojo 1927 100.45

Gent 1929 90 On

Gent 1930 89 85

Temser BegraMsoiiornoiiiiiL

Bij sterfgeval wendt U in volle

vertrouwen tot de agent:

P. DE SMEDT

Tel. 542 OEVERSTRAAT 55a

die U zal helpei in die droevige omstandigheid. Hij zal zorgen

alias in orde komt, zonder verder geloop voor U :

Lijkdienst, Gemeentehuis, lijkkist, grafmaker, dodenwagcn,

rouwdrukwerk, rouwkapel, in één woord $ VOOR ALLES.

Al bet werk wordt voor U gedaan zonder de minste kosten.

Goneurerende prijzen.

Dus bij sterfgeval raadpleeg dadelijk

de TEMSER BEGRAFENISONDER-

NEMING die voor; alles zorgt.

Televisie — Radio

Hoogspanning — Laagspanning

Installatie

Electro Huis G.BAECK

Scheldestraat IE. Temse Tel. 710.292

Komptant — Krediet.

Kabinets Almanakken

te [bekomen ten burele dezer.

De winter is daar ! I p f

Koopt nu uw A I- r

Televiseur ** ** ^

dat

REUZESCHHRM 53 cm.

STANDARD 43 cm

VOLKSPOST 43 cm.

TEN TOON BIJ :

J. Gov*aert

Leie 28, Temse

TELESTATION 1

Gent 1936 90,90

Gent 1937 94 75

üent 19|b4(74 4.25j|0 S7.Ü0

Gent 19S6 4,50 94,00

Luik 1913 90 50

Luik 1919 4 O)O 88 25

Luik • o/o 19ïv 87 90

Luik • 4 o/o 1930 9i go

Luik 19 i6 90,10

Luik 1937 94,60

Luik kasbous 1955/75 4 0)0 8S,10

Luik 1PB2 4 50 0[0 99,00

Luik 1953 4,50 0(0 93.00

Luik 1954 4.25 00 87.70

Luik 1955 4 0)0 85 10

Luik 19^6 4 50 o|O 94.S0

Oostende 1951(61 4.50 0)0 lOc.OO

Brussel 1930 4,00 0/0 86,2C

. itashons 195e 4,50o/o 94,00

- Kasbous 1943/68 4,50oio 95,00

Brussel 1943/73 4 o/o 90.90

Brussel 1927 4 o/o 89,80

Brussel 19E>2[62 99,25

Brussel 1953|68 4.60o|0 93,00

Antweipen 1887 90.25

» 1903 75,75

Brussel 1902 79,25

Brussel 1905 687..00

Brussel Zaaliavec 71,25

Luik 1897 68.50

Oostende 1898 71,75

Gent 189ö 71,25

Schaerbeeck 189; 68.00

Wittock-V'au Landeghem ord. 640

• • div. 950

Dacca ' 495,00

Aankoop en Terkoop TUI alle loten

•n fondsen

Dagelijks beursbezoek.

•• SCHUEEtMAN, Wl

Koop een

Schrijfmachien

olivetti

D* ultzondarl IJh. formula d* ho*dM)«itandaardmacKlne

de voor.

ichta draagbare machina

r 3 700 . hoogte cm 8.5

tabulator en alinea Dubbele

de wagen Beweegbare k*.

ilbar* eenflea

•" Komptant 3.980 fr.:

Bezit er een thuis

...zij is zo kostbaar voor

uw bedrijvigheid.

ten burele dezer.

Toekomstige Moeder j

De grootste keus in '

Kinderwagens <

De mooiste f

Kinderbedden ;

En alles voor het kind !

vind U in de

" Ooievaar „

Schoolstraat 18 T E M S E

(Recht over 't Vredegerecht)

Bij aankoop van een KINDERWAGEN

GRATIS MATRAS

Twijfel niet meer.

KOOP NU UW

TeleYlsie-ODtvancer

KOOP IN VERTROUWEN Bil

Gediplomeerd Technieker

Georges VIAENE

St. Jorisstraat 57

Temse Tel.710.3b6

Verder t RADIO'S LUSTERS, |

WASMACHINES, enz.. '

Eerlijke en trouwe bediening. ,

Gemakkelij ke betalingsvoorwaarden, 1

ALLE GELDLENINGEN

op huizen, gronden, schepen.

Overname van beslaande schulden, aan zeer

voordelige voorwaarden, terugbetaalbaar op

op S - 10 of 15 jaar.

Geldplaatsingen.

i» op eerste raüg hypotheken,

i« spaarbas . op zicht,

op termijn.

3» obligaties.

Verzekeringen.

Brand, Ongevallen (Auto's, Moto's, Arbeidsongevallen,

persoonlijke ongevallen) Leven

Pensioenverzekeringen, enz.. Transport en

Casco, enz...

Expertisen.

Auto's - Schepen Schattingen van branden

enz...

Zaakwaarnemingen»

Aan- en Verkoop. Huizen, gronden, scheperenz...

Strikte geheimhouding*

Voor \LLE kosteloze inlichtingen

wendde men zich tot:

Jean De Ryck-Bauer

Pastoor Boelstraat 9, Temse Telefoon 45

Hooldver tegen weordlgcr:

Algemene Hypotheek en Kredietkas,n.v.

Schuttershofstraat 5. ANTWERPEN.

Men bekomt tegen ie vo orfleligste voorwaarden

Stevige beleggingen voor

Beschikbaar Kapitalisen

(spaarboekjes, obligaties enz...)

INTEREST : van 3 tot 4,5 o,'o

's jaars netto.

"ONDERLING rjYPO'

BIJ

Naamloze vennootsc ïap opgericht in 1910.

Private onderneming beheerd door KIon,

Besluit van 15 December 1934.

Maatschappelijk Kapitaal en diverse reserves : 400 Millioen.

Beheerde kapitalen i

meer dan 1 Milliard.

Voor"alle kosteloze ïnlichtin gen zich wenden tot agent :

M. ROBERT DEGFtOUP,

Notarisklerk

35, BOODTSSTRAAT,

Leningen op Eigendommen

voor Aankoopt Bouwen,

Handels- of

Beroepsnoodwendigheden,

enz...

rHECpE KREDIET"

In de loop zijnde leningen t

meer dan 1 Milliard 200 millioen

te TEMSE.

STUDIEBUREEL

VOOR

Bouw- & Wegeniswerken

Expertisen

DERON LEÖN DE NIL PAUL

Burgerlijk Bouwkundig

Ingenieur-Architect

Beëdigd

Deskundige Landmeter

VILLA ROZENWIJK TEMSE

Ontwerpen — jToezicht

Bouwwerken

Betonconstructies

Wegenisont werpen

Verkavelingen — Waterpassing

Algemene Planemetric

Expertisen van Onroerende Goederen

Zaken beheer

EEN WAARBORG TE MEER :

nel chromium is oen duur en

zGidzaorn 6rts htochtans, om de

duurzoarnhfiid van Uwhaard te

verlengen; heefl NESTOR MARTIN

de stukken die in kontakt komen

verhard Dit wordt ge

//\ waarborgd door deze

4jQ\ driehoek, die op elk van

WV) \ A*,~ stukken voorkomt

NESTOR

ARIANE

omvat de

ALLERLAATSTE

technische vervolmakingen

O VOORWAND CIRKULATIÊ

U zult het warm hebben van lop lot

leen door UITSTRALING.

Q REKUPERATOR «TORRIOO •

U zult omhuld worden met warmt*

door KONVEKTIE.

A Een vereenvoudigde regeling bhfciem-

wichtlge tempering dank il| de

t SYNCHROSTAT»

O VERBRANDINGSKAMER

met dubbele «ilneemboro blnnan

wanden

© VERWARMEND KOPSTUK

om de spi|ien warm Ie houden.

Q AUTOMATISCH WEGNEMEN

VAN HET ROEI

EN het is

DE SPAARZAAMSTE

van alle vulhaarden

KOLEN WORDEN VOL-

LEDIG TOT «DODE» ASSE

VERPULVERD

Hoofdverkoopdienst v"oor "Waasland

WILLEM HULIN

LEIE 6, TEMSE Telefoon 710.320

More magazines by this user
Similar magazines