Nieuws- & Aankondigingsblad van Temsche en omliggende

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuws- & Aankondigingsblad van Temsche en omliggende

ABONNEMENTSPRIJS

yoor lemsche fr 3 Voor België fr 3,5O

Voor de indue Landen mils \erlioo^in^ \jn

De inschrijvingen eindigen met 31 Becemljer

Men sclinjftin op de Postbureelon \ in liel

Rijk bij de Bi ii f ln-,eis en bij den tnt-,e\ei

E. DELA\D1N!!EEIS üeieisiraat Terasche

1-3 JVÏei 19O6. ao "VTrjf-en-twiiitigste Jaargang

Kek lam f ii

Vonnissen en/ ,

10 uruien en den regel

20 « > >

50 • »

EuiteEgewoone annoEcen naar overeenkomst

Ik belanghebbend! n uoidtii \eizo(.lil liun

Aankondigingen Arlikih Uneven, 1117 enz

\iaclitMij loc IL 7endt.i \d


De familie VAN HOECK-GOFFA bedinkt

hartelijk hare geaclue medeburgers \oor de

bewijzen van deelneming en (te hulde aan

haar diepbelreurd timihelid gebracht

NB — De vrienden en kennissen die bij

Y«rgetenhe'd geen doodsbencht zouden ontvangen

hebban, worden verzocht gezien de moeilijke

omstandigheid in die droevige oogeoblikkeD ons

«mgszina te ver schoon en

Kuiistiiieiiw s.

In de uitgave « Liederen loor ons \olk

verscheen deze week Het groetend Kmdji

gedicht \an Lambrecht Lambrechts muziek

van August De Boeck

De uitgave " Liederen \oor 0119 Volk « heeft

tot doel gemakkelijke doeh degelijke liederen

onzer eigene dichters en toondichters aan den

goedkoopst mogehjken prijs rn Maanderen,

te "verspreiden

De inschrijvingsprijs voor een jaargang —

12 nummers — is 2 fr 50 voor Antw erpen, en

3 fr voor buiten Antwerpen

Men kan inschrijven aan het Uitgeversbureel

Excelsior, 30 Prm&enstraat te Antwerpen

TeSt Mkolaas bij Flor SAX-DE MAE1ER

muziekhandel, Anker^traat 52

OPVOERING DER CANTATE.

De repetities voor Tenors en Bassen

zullen, tot later bericht, nu plaats hebben

den Woensdag van elke week, om

8 1/2 ure 's avonds in de lokalen De

Vrijheid en De Belgische Leeuu, T

Gemengd Nieuws

— Deze week zijn de veischillige

bureelen, als Gemeentesekretanaat —

Burgerstand — Gemeenteontvanger!!

— Politie, enz — van bet vouloopig

Gemeentehuis (Schoolstraat) dat ze

sedert begin 1903 tijdeli|k betrok

ken, naar hei nieuw Gemeentehuis

overgebracht

Hel oprichten van dit prachtig ge

bouw, begonnen in de eerste maanden

1903, heeft dne jaren geduurd Dit

sieraad, waarop de Temschenaren te

recht fier mogen zijn, is het werk van

hunnen gemeenlebouwkundige M Ch

Nissens

Moordpoging — Op den wijk « De

Krekel », scheiding tusschen Temsche

en Haasdonk, had Zondag avond volgende

geval plaats

Zekere Karel Verheggen, die in dronken

toestand verkeerde, wilde wat veel

den baas spelen in de herberg van Van

Landeghcm en werd buittn gezet door

de herbergierster en Aug Kussé, belooper

te Haasdonk Deze laat&te werd

door Verheggen zeven messteken toegebracht,

waaronder zeer gevaailijke

Frans Stoop, die ook ter hulp snelde

werd insgelijks gestoken

De dader is door de politie van Temsche

aangehouden en naar Dendermonde

overgebracht Het parket is ter plaats

geweest. Het siaebtofier, vader van 10

kinderen, is niet buiten gevaar

Thielrode. — Maandag aanstaande

zal alhier de wijding van de nieuwgebouwde

kerk gedaan warden door

Z. D H Mgr Stillemans

Allerlei feestelijkheden zullen ter

gelegenheid dezer heugelijke gebeurtenis

plaats hebben

— Morgen Zondag zal de Kunst- en

Letterknog van Hamme, met muziek,

een vnendenbezoek brengen aan haar

medelid, den heer Jules Boel, onzer

gemeente

Rupelmonde. — Zaterdag avond ontstond

er brand, op het schip « Op Gods

genade » van schippei Fr Seeldrayers

De kabien met gaosch den inhoud is

totaal verbrand

De oorzaak wordt aan hetvalleneencr

brandende petrollamp toegeschreven

Alles was verzekerd

— In den uacht tusschen Zaterdag

ea Zondag zijn er eene groote hoeveelheid

witte wijmen, ten nadeele van Fr

Verbraken, gestolen De dieven hidden

misschien moeten vluchten, want in

hunne baast hadden ZIJ nog eene vest

achter gelaten

De politie doei een onderzoek

— Dinsdag heeft men te Dendermonde

de gezonken sleepboot « Mary »

bovengehaald. De jonge stuurman, bij

de ramp omgekomen, is door zijn vader

een schipper, uit de kaju t bovengehaald

Deongelukkige had zich aan den

opgangtrap vastgeklampt

— Naar men meldt zal welhaast het

Oud-Arsenaal der Graanmarkt, te Antwerpen,

afgebroken en de gronden te

koop geboden worden

— Wilt gij, dat uw zoon volmaakt

schilder worde, koop dan zijne gereed

schappen In het k latei blad, 28, Groote

Markt, 28, Antwerpen

— Zaterdag morgend heelt te Calloo

een vrceselijk ongeluk plaats gehad

De kleine R Rombout, 12 jaar oud,

werd door het atrijden der scnoolpoort

hieronder verpletterd.

Een zware wagea btrooi moest langs

de speelplaats naar het aanpalende

hospitaal rijden De schoolknaap had

hem achter de poort geplaatst De

wagen wa» te breed geladen en reed

de poorteo af waaronder de schoolknaap

vcrpletteid werd De droefheid

der ouder-» i& oubeseunjihjk Het parket

is ter plaats geweest.

— ILt water in de Polders, va

Hamme, Woerzeke en Castel staat nog

altijd omtrent zoo hoog als het sedert

8 weken gestaan heeft

Men is van gedacht dat er dit jaar

niet de minste vruebten nullen Vunnen

gewonnen worden

De tegalten imi Teirhntk — De Club

NauUque van Gent bereidt zich voor om

op sehitterende wii7e op 24 Wei den 25°

verjaaida^ der rc^atten van Teidonck

te vieren Deze nerden voor de eersie

maal ingericht in 188* op het initiatief

van M LavioleitL Hauff

De kad (ten ïan h t S^fnofsthip — De

heer von Bary heeft de geredde sehipbreukelinijen

van net s noolsehip am

geboden dan bujid van U Sehepen d r

o \orddeutsche Lloyü » te plaatsen ten

emde hun opleiding niet te dotn onderbreken

Ook heeft Alf ed Jones een

zelfde voorstel gedaan in naim van de

Lngelschereedersfirnn Cider Dempster

en O

Aan de o Belgigue Coloniale et Man

time « richtte de Belgische poolreiziger

A de Gerlaehe een brief waarin hij

bekend maikt aan het Belgiseh goevernenunt

het voorstel gedaan te hebben

de kadetten een jaar lang op de « Belgica

> te doen varen, in afwachting

dat ei een nieuw school^chip gebouwd

worde

De « Bclgica D ZOU een reis rond de

wereld doen de kosten zouden onge

veer 150 000 frank bedraden

De leerlingen zouden geen school

geld moeten betilen , zelfs zouden ze

naar verdiensten betaald worden

Afloop der Kalveren en Veulens.

WIJ kunnen mn oiue hndhouners mei

e;enoe-ï het AmuiLaanscli PotdcrDipnieie

TinpnjZLii legen t schijt ot afloop dei Ulvtrs

en \culens> Üezt remedie geneest in 3 uren

deze wrtcde kwul, maar lel wel op dal

men u liet eciiie \Qierikaansch poeders an

Depraiere geeft, aan 1 trank de groote doos,

want er hesiaan u uiiaaksels» zonder waaide

Te bekomen Ie Oosiende, bij den uiiwnder

Heer Apolheker Depratere Louisaslraat 1,

die overal verzendt legen een posLbon \an

een fï mk en 10 centiemen, alsook bij M' M

Van derGucht, apolbekei leTtmsche

— Zondag 6 Mei, is het gedenk te e ken

van de kleine Jeanne Van Calek, het

slachtoffer der ijselijke misdaad uit de

Zwaluwstraat, zonder eenig ctremo

meel ontbloot op het kerkhof van

Evere

Het dcnkmia! in blank marmer, is

streng eenvoudig, maar sierlijk van

vorm Het werk van den heer Laloux,

het meddljun aan het oppereindc geeft

de gelaatstrekken weer van het arm

siaehLGtier, uitgevoerd met groot talent

dooi den beeldhouwer Hambre-sm

In gouden letters is daaronder aangebracht

de geboortedag van het kind

en dien van den dag waaiop het arm

zuo rampzalig bezweek, in handen van

een sehurk die tot heden loe aan alle

opzoekingen der justie-ie ontsnapte Aan

den voet van het gedenktecken is een

groote palmtak in gesmeed ijzer neergelegd.

De onthulling had een aanzienlijke

menigte naar de begraafplaats gelokt

Duitenpujskamp yp Dax — Degioote

nationale duucnpnjkamp op Dax decs

jaar ingcrieht duoi de maatbchappi) Le

Giand Colombiet Pnemstraat, te Brus

t,el, zal plaats hebben op Zaterdag 14

Juli, dag wiarop te Dax— 890 kilometers

van Biu^bsl —de duiven zullen

gelost wol den

De inkorving heeft plaatsop Dinsdag

10 juli

Êenesom van t2öö frank wordt onder

vorm van eerepnjzen verdeeld, !• prijs

200 tr prijs des konings, een prachtig

sehouwgarnilLiur aan de eerste duif

Verder zullen $001) fr ondci vorm

van 2o prijzen van i-O fr elk worden

verdeeld

De duiven worden in twee categonen

verdeeld i" categorie, verplichte inleg

5 fr , waarmede na aftrok der kosten,

prijzen van 2o fr zullen gevormd wor

den 2° categorie, verplichte inleg 4

fr met prijzen van 20 frank

DanL nj ecuo gelukkige ovciocnLoni«(

wordt cL slijm verdrijvende Pil van D' Waltlicry

die het geliefkoosd purgeer en geneesmiddel on^er

h^olkingcn 13 overal aan den pry» Tan een frank

de doos verkocht Dit nieuws zal van en zeker met

blijdschap vernomen worden door den armen en

den werkman

— Volgens de Nedcrlandsehe digj

bladen zou het pas gesticht Beursgebouw

op het Damrak, te Amsterdam,

gevaar loopeo in te storten Verscheidene

scheuren zijn in het gebouw ontstaan

Eene kommissie van bouwkundigen

is benoemd om den toestand van

de beurs te onderzoeken

Pioeit de jPetit-Beurre Farem

\an Antwerpen

Een huwelijksgift, een rustgeld, een

erfdeel kunnen worden samengibi ichi in

lojaitn, door sluitingen \.in al 6 (tank

pet maand gedurende slechts» 14jaren, bij

dt a A/utudlt de dame et des Colonies »

kelijk&di naiichuaiidea staat Iu&chnj-

^Lu op cïl Uecerabei 1903 meer da» 410

miljuen Insclinjveis miei dan 205duizend'

KusleloozL boekjes en iiilicutin^ea

LMUUI voor België en Nedeilaud. 2,

Lgxunisiraat, Brussel»

Al on iand( awn ilc iniiklcB en aan blo - Stt-t-ndorp, gro t in kapitaal

UI>9,S8(r gevende ttn kroo;,! va i Ir 3» valdag

U Meert erkend bi) Tkt rtnlconsttlulic \an21

Meert 1796

qtbuilhl op jr 610

Terblyf: Dijnsdag 15 Mei 1906,

om 1 uur nanoen, te Tunschi., ter hurbi-rg « DE

BAREELbijM Tronckoc-Buytaeit uabijdibrug

ELk ZhGGE T \OORT

OPENBARC \ tRKOOPING

HUISRAAD

Landbouwalm en eeae bekalfde KOQ

te TEMSCHE, Brandstraat.

Üe notaris Van de Perre te Temsche

zal openbaar verkuopen, ten verzoeke

van de Weezen VAK HOYWEGHEN en

ten hove door hen bewoond, aan de

Brandstraat, re Tcmsehe, op AJaandaq

Si Mei-1906 om 12 we's middigs

A Huismeubelen tafel stoelen eiken klecrlcas,

glazen kas bedstoei commode, kcukengenef,

ijZLren pUat en schouwsiuk, botervat melktcelen,

ZJanpottc enz enz

B Alm spade hakken rijven rieken, vorken,

hand egde burloet reep en bank schalen en

gewichten bale i zakken mait bijl, zagen d stel

sehiaf bcir mest hooi stroo, brandhout enz

C Eene bekalfde Koe

Tijd van betaling mits borg

OPFNBARE VERKOOPING

LA N D E N

te fc$t-Ï

De Notaris Paul Van de iPerre

te Temsche, zal openbaar verkoopen,

met gewin tan 4(3 Ojo instelpremie

Stad ST NIKOLAAS

KOOP 1 — Een perceel Land, in den derden

Heiwyk, pekasir«.ed beetle B Nr 1270, groot 1

hectaar 49 aien 50 centiaren , palende noord \le|

Parent te Antwerpen oost \I \ in Gansberghe ie

TemschcenM Am rlinckx te St Nikolaas zuid

de hceren GoDïsens Van Stappen en Behaegel Ie

St Niliolaasen het Roomsch Katholiek lietdchuis

van Hulst «est de hceren Vün Camp te Nicukerkenen

De Schepper te St Nikolais In regie

ingtbteld fi ÖOO

KOOP 2 — ben perceel Land in den derden

Heiwyk gekadastreerd Sektie B Nr 1381 groot

72 aren 2U centnren palende noord M Rosseels

te St Mkolaas oost M Constant Vcrgucht te

Nieuker^cn zuid M De Macrc Nobcls te Gent,

wear de hecren )e Keiehoven I ippens te Moerbeke

en Buyssens te Brussel

In gebiuik bij \erhulbt t t Kerstavond 190b,

mits tr oO perjiar

ingesteld (i 520

Verblijf 16 Mei 19O6

ZijnÜL L n WüLnhddg om 4 ure

Ddnom Lei iKibt-Tt, van M Cit.Umi.jLf

te Haasdoack aan de Ster.


LESSIVE

OPENBARL VERKOOPING

van een

Woonhuis & Wagenmakerij

TE SIHT-NIKOUAS

3-KONINGENSTRAAT M 98

De Notaris Hamendt te St \ilolaas

zal, met gewin tan //2 0Q instel pi enue,

opcnbaarhjk verkoopeii

EFMGEN KOOP

Een HUIS mei stagie wei Lhuis aan de straat

en groote nieuwe remisie met s tig ie op dea cour

gekend te» kadastralen legeer \an St Nik laas

•ectie A nummtra 77oe dene "taande op 3 aren

30 centiaren cijnsgrond van M \ietor Rjssens

Beerman te Brussel

Bewoond door den verkooper mijnheer Aiens-

Van de Voorde wagenmaker

[ngebrmktredmg i maand na t vet blijf

Dit huis is bijzonder gmeflyk heeft sclioone

boven en bcned nplaatsen en soldering groote

keld«riüg pomp en regenwatPi afzonderlijken

opnj enz en was voot deze \erdceld in twee

woningea

Het re.cat van cijns op dien grond tot 1 Mei

1915 aan de jaarlijksche c jnsprestat e by split

singvan fr 2193 VPIvallend telkens 1 Mei

maw r gr^l id ji b 000

Verblijf 14 Mei 19O6,

zijnde M\ Als DAG om 4 uren namiddag ter

herberg « De nieuwe \ 1 lendschap > bewoond door

Jan Roggeman op dm hoek der Broodstraat en

den Kleinen Roulvard t St Nikolaas

Venditie van

HOUT- & WAGEMAKEfiSGtRIEF

Zelfden Notaris HAMENDT zal ten

voorschreven hui?e, Qp DIJNSDAG 15

Mh,l, om 16 ure M pt b moigens tegenge

teede betaling inn ho >ppi ijzen < n ongel

dtn, openbadrlijk \erkoopen

2 Schaaf banken beitels booren snijmessen,

patronen en ander gun f — hene partij hout

OPLNDART \ERKOOPING

Plaisantstraat H" 3 & 1"

EN 3 HUIZEKENS NM.6& 8, met poort

aan de Bieshulstraat, te St Nikolaas

De notaris Hamendt, te St Nikolaa%

zal, mei gewtn tan ijJ "/

groot 47 aren oO te tiatLn In regie

Op te leggen boo n« a ir Ie fr 25

Lot 3 — Ei-n Huis mtt aanhoorigheden zijnde

de « Ll^Lka andeerde herberg In Belcele, » met

„ „ U

beckhout, gekend ten kadaster sectie B n" 5 \*y

0 c

In huur tot 1 Januari 1907 bij AlfredLaunys

aan 1OO fr s jaars betaalbaar per tri nester

Op lu kggen bo nwaarde f 500

GEMUHNTE HAMME

Lot 4 — Eene partij Zanhnd «ijkSuybroe k,

scetie A num ïit.r o5 B des kadasters groot 15

In huur tot Kersdag 1906 bij Constant

Veischeldtn Bie^ensttaat mits 20 fr s/aars

J_ot 5 —frene pirtij Zaa land wijk Noubroeck

In hum tot Kersdag 1906 bi] Frans Verhelst,

Bie-,enstraat mits/r HO s jaars

Lot 6 — hent. pariij Zaailand wijk Noubrocek

sectiL A n" ibflJc 3 g ooi tb aren SC centiarcn

In huur tot Kersdag 1906 bi\ de \ed Van de

\ tide Caido kapellestraat mits fr 45 sjaars

Lot 7 — Eene party ZanUnd doors eden met

den ijzeren weg Dendermonde Si-Nikolaas, tn

den wijk Donck seciie A nummers 678A en 678a

groot bb aren 40 ct-ntiaren

olgt den vooi-isits>ang tloi- v»

ei-ffist niet de wonderbare

Pastil Van

wier basis bestaat uit extracten van Zwitsersche Alpenplanten

voor alles mede te wasschen

PVorat icrkocht in groote pakken, 1(2 pakken en i\4 pakken van 10 centiemen Ieder groot pak houdt

een bon premie in — Depot houders te Femsche De Cubbei-ïrnpens, Ih tUülcr si en 71/ Van der Gucht

Ii h it Ut K rsdag 1906 bij Bi u ia DL Clercq^

op t Heet nts 40 frank s jaars

Lot 8 — Kn pen-cel Bouwgrond in den

Meuten* ijk seuie C nummer 30

tilkinsMA \i\D\O om / ui e namiddag

m het hotel < De bptegel » up den hoek dei

(iioote SJail t en dei Stattestrnal te Smt-

A»fco/aas

Plans en iitels UT inzage ter studie van den

Notaris HAMENDT Casinostraat II en IJ

Heeiencn

Kinderkleeie

Hemden Linnengoed

[ ins,b\>ruu) Schoen

, Gordijnen, enz

17 -Eeggynenstraat-17

MECHELEN

MET AL DE OUDE TOT HEDEN TOEGEKENDE PASTILLEN

Zij verzacht oogenbl kkd )k en ^tneest in etnm nacht \anpenaim vaT smaak, de m LM wcrkdadige pron i

stoffen inhoudLnd door de geneeskund ge overheden aarbuvoUn O ?e strnktliike pastil b im uitsluitend sjm n

gesteld u t Plantensap i^onfcilbaar flb en wordt d vtrte^rt d do rdi. ?viksk rrng:cn 't I Is het i| o I i j*t t LTI «


HEELKUNDIG GESTICHT

te T\ lEL-bij Boom

ANTWERPSCHE STEENWEG 45-47

De geneeskundige ditnst van hu GLSIICIH wordt door zei. genei.sbeercn

verzekerd Al de opt-ratien worden door specialisten uitgevoerd

Operatien van Algemeene Heelkunde •

BREUKEN, WATERBREUKLlN, ADLRSPATTLN, ZAhADCRSPATTl N

SPEEN, MISVORMDHEDEN DFR LEDEV1ATEM, bTO\lP\ 01-TCN LIW

GEZWELLEN, VROUWLNZIH KI LC\

Raadplegingen DINSDAG te II ure DONDERDAG ti. 3 ure

Neus-, Keel- en Oorziekten.

Raadplegingen DINSDAG te 9 ure VRIJDAG te 5 ui e

Oogziekten

Raadplegingen DINSDAG te 10 ure , VRIJDAG te 5 ure

Mond- en Tandziekten

Raadplegmgin DhNbDAG te 8 ure

De ziekendienst wordt gedaan dooi Zusters Annonraaden

HOUTVUURMAKERS

Schaft hel gevaarlijk gebruik af van petrol hel gcnukkehjksle zuiverste en \ooidecli,st

van alle soortgelijke producten.

Een sluk \er\ani>t petrol, krollen, pipiri en/ , \uknj-!l).ui un SO centiemen

per 1OO stuks, bij A*. OERLE>IANS,

IN DEN GOUDEN MORTIER

Groote JVIarkt 39,

Magarijn van alle soorlen \an ürogenjen, fijne Specerijen, \erfwarcn, Vernissen

Borstels, Sponsen, Zeeimellen Halten, Inpjkpipitren, Houten kinnen Stoppen

Capsuls en Lak \ooi (lej-sclien, in/ tnz

Depot dei ECBTL BWRLI il/SCflC OLIE ian C de honinq lilly

De Bloedzniïerende- Pargeerende- Gal- k Slpverdrijvende

PILLEN VAN DER GUCHT

De eenvoudi^ate en kracbligstc middel om zi|ne gezondheid te bewaren en ti_ hersttllen i

purgecren Het is zeker indien wij regelmatig purgeerden dat wij \cle groote ontsteltenissei

en zware ziekten zouden vuorkomen

DE BLOEDZUIVERLNDE PILLEN VAN DER GUCHT loorLomm of genezen z -all

nekten door de onzuiverheid der maag en der dirmen roortgtbnLht zweeren bmerhukn dei i e

lastige spijsverteringen, hoofdpijn, dnailooihcdcn ontsti-kingder darmen t.n bijzonder de\erstopihc

DE BLOEDZim ERENDE PILLEN VAN DER GUCHT zijn met uittreksels van inlandsen.

planten samengesteld en op zulke minier dat i.\) illervoardedi-st w rken op de maag op de gal

op de slijmen op het bloed en op het slijm^ vend gestel d r S|.ijaVi-rtLfende pi|p

Zi| zi|n een illerbeat behoed niddi.1 tegen typhus pokken cholera ïntlumzi en and en

betrappellijke ziekioo —Zi| gev 1 noo i geen o >Jemkken s> en lo^ze brakingen geere buinpijni_r

en de flauwste personen evenals de kloekste mcnsi-hen mogen ze allen met g jedei uitslag gebruiken

per 6 of meer doi iddenng van prijs

Wilt ge goeden

LijnolieiHerbergiers.

Tajelverms, bestand tegen genever, wendt

u in volle vertrouwen tot Het Klaverblad.

^ 't Grootste en bestgekendeVerj'magazijn is

"HetKlaverblad"

* hoofd vest.

r 'B Flftooni v&n fr. JLÖO en fr e so

i fr *.oo P«F Ruom

Verkrijgbaar

Ie TLMSCHE bij

Theodoor Miller, apoüieker,

Aikersiiaai

DeLandlsliecr. kastceUlinii

ie IMUUL liIJ

ljL/UStt.lb blcJUÜJfl I

II LUIIMILII IJIJ

LOUIS Van >Jtn lii uiden

De Caluwe.

Een pak ian 1O Ooiiti«=-iiipii staal gelijk met tnee kdos knstalsoda — 10 pakken geven iecht aan

ee/ie zeer schoone premie (broches, tingen, hocdspelden, breloques, bloezen gatnituren kammen, attaches en

haarspelden in simlll écaille. enz enz

Het dubbel pak van 2O Centiemen vervangt vier kdos knstalsoda Deze pakken bevatten elk eene

nuttige ptenue Eischt het uootd « SODEX» en het rood kruis op elk pak

De hamaaksels gelijken alleen doot hunne buitenste verpakking op de Sodex

Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraal - BRUSSEL

;r>

ir

ir

:o

•ir

KTJNSTPHOTOGR VPHIE

TH. VAN DER BIEST

Bestgekuid huis vooralles wat den S(IL! betre»,

niL ikmcr allu prachtu,sii. plintoj^raphu-ön bekomen

11 Plntine Cbaiboo en Bromine ill

O-e to ekende

T*ortretteu

wainan gewaarborgde gelijkenis, inaaki men er

vdn diw kleinste afdrijkicls tot lesenst*rooitË

V ciders treft men er afln alle fant^isit-1 dit_ncnd(_

tot verfraaiing der photos als piss partout s

op alle maten moras, achoone kairtcn in hsié

iqut_ i_n ei.ni ^roitt. keus van kaders

Het IIL1J8TEM, waar men zich ook mede

gelast wordt nauwkeurig ei goed verzorgd

l fc.T WEL OP HET ADRES AUB

TH- Van der Biest

Pastoorboelstraat 23, 1EMSCBE

"Callaerts-Yzerenweg-Horlogie"

in mïkel, 5 jaar gewaarborgd

Aanbevolen \oor hl \TIE-OVEKSTCN ^ZERENWEÜ- en TIUMBE-

DIEIVDEN, LAMJB0U\N LRS, AMBACHTEN, WERKLICOEIV, enz

Kosl 2S frank raet sctondnij/ei, en 20 fi ink zondci secondwij/ei

Woidl !?ele\eid 5 fiink bij ontvangst en \oor(s2 5ü fi , permnnd,

bi] de [alrijke Ae;entu] in Bel^it en Holliii 1, of omlerM u d bulh lijn unulkn

en siuren, onder fiolen envelop, naür de buieoien dei pjbint

Josaphat^traat 1 22, Brussel.

D onJ< igetetlcende leikUiait d? «Ci/Zio/s iseietnoeg Boiloyie» '

met second tan 25 frank of sonde) second ian 20 fmnk in nikkel,

o jaai waaiborg, te hoopen, 5 fis bij ontvangst in loorls 2,50

fi s op den lsten dei maand, met Postktvitantien dooi den

Fabnhant te ontvangen

Bandteel en

Sti aat en nutnmei

Gemeente of "$lnd

N. B — Aanduiden second of ponder second

Wij raden elkeen aan van in het Hnis

LOUIS SIMONS-SCHOETERS

KAMMENSTRAAT

zij lie aankoopeu te doen van

S-SPIEGELS

Beddegoederen • Stoelen - enz.

Alles wordt verkociil mei 5 jaren waarborg. -- Onmogelijke conciirenlie

Alvorens bij ons te koopen vraag de prijzen in andere magazijnen

OVERZICHT VAN EENIGE PRIJZEN:

Slaapkamer in gepolierde nolelaar : Beddenbak met ressort |"7n

klecrkas, commode-lavabo, nachltafel, drooger, fr. |/(J

Slaapkamer in echt Pichtpine hout: Beddenbak met ressort, IflC

groote kleerkas, commo-lavabo, nachltafel, drooger, fr. l^j!)

Grootekeus in slaapkamers Louis XV- XV l Slaapkamers in ouden eik, enz.

Salon Louis XVI : 1 canapé - 2 fauteuils - i sloelen (gegarnierd iif\

in zijde) 7 stuks fr. ||(J

Salon sac-arabe : (1 canapé, 2 fauteuils, 2 stoelen, (5 stuks) m af 87 j|2 - 95 tot 285 fr.

50 verscMllende modellen in salongarnituren, fauteuils, chaises-longues, enz.

Eetkamer in echlen ouden gebeeldhouwden eik: bahut uit 2 iOfï

deelen, 6 riete stoelen, 1 geslepen spiegel, 1 tafel, fr. JOU

Altijd in magazijn 75 eetkamers in alle stijlen. - Onmogel. concur, in de eike meubelen

Groote keus in geslepe spiegels stijl Louis XV, XVI enz. - Spiegels

Louis XVI, geslepen van af fr. 12 tot 165. — Engelsche beddens in

alle kleuren met koper garnituur. - Kapslokken. - Verandameubelen

Kleerkassen. - Glazenkassen. - Legkassen. - Coulisse- en salontafels'

Riele en houte stoelen, enz. enz.

LET DUS WEL OP NAAM EN N^ A. U. B.

Huis Louis Simons-Schoeters

67, fiaimnenstraal 67, (juist irans de Photographic W h Botghout).


Verandering van Woonst

P Dt Cl i 11 I ii n er mi rder

bcucht I i i, o i | I I I n die tn

omlisKui lt huijii \u i [ iü\ i^Lbuclil

\an N 2Ü der Ocvusii ui naji

N 3O & 31 der Markt

nevens liti nieuwe Posüiolü

HIJ btudi mh \ooii lurend jan voor al

wil (Jeu sliü I irffl

P iie Clercq-Maes,

MAIlkl !0 fe 31

Studie vsn den notaris Paul Van dePerre

— TE TEM=CHE —

Wook en klein tapitalen ie bekomen

tan L,emali kn mliesl nu ^ o Ie hvpo

tlieek

EMM ViU DF WINCKEL

Specialiteit iai

GETEEKENDE PORTRETTEN g

Ate! erb order = hikt\oor

VamnkiDgcn van POBTRETI

Landsckappe i et piekte i van Tenseke

Schoon aiisorli v n

KADLRS en PASSE P iRFOUTS

< Men «Lrki in alk lijden

j Goedt en spoediae hediemng

Knnst-en Nijverheifachotographie

•m—m—m——

Horlogie-Goud-ZilYerwinkel

t

If et Gouden Kruis

Markt 12 -TEMSCHE - 12 Markt

REuHTO\ER Dt IiERK)

iU.

Horlogiemakenj — Goudsmederij

hN GRA\LEREN

Verkoop der Horl &t • POSTALA

De BAKKERS du. zich allerbeste

JHollandselie Ovenplaveien

willen lansclniïul wenden zich ot

Bmiel DB ~>\JT

luirisihipper op Kotteidmi tioou. kiai

IEMSOHE

Spreken Teer lerulie Pi*l elkarmq

BELANGRIJK BERICHT

Allerbeste grove Kolen

(EERSTE KWALITU1)

Alexander flchcltjena De nei-r zout eder

n HCT ANKEK te STI TNDORP heeft de «er

het geacht publiek ter kennis te brengen dat er

bn hem altijd allerbeste grove koten te bekomen

zjn aan de hiernavolgende voordeelige prijken

Gemengde kolen (grol on Rruis)

fr 22 per 1000 k'

Grove kolen (zonder gruis) li 24 per 1000 k"

Groote stukken li ^6 pei 1000 k'

Bovenstaande prijzen bl jven onbepaald dezelfde

Groote partijen allerbeste kolen zjn als voorraad

aangekomen zoodat men A erzekerd 15 seffens

bediend te worden Like pnjsve ander ng zal bj

middel van dit benebt bekend gemaakt worden

Spoedige bediemn„ — Verzekmd gewicht

ewaarborgde kwaliteit — Comptante betaling

f ucl

W llebro

Pue a

Bornlen

Tcm5Clie

L i,cloo

St N ko

St G 11 s

Klingeb d

Hulst

Kukuit

Axd

Sluyskil

Tcrncuzen

Tem uzei

Slu)skl

Axe

Knlu t

Hulst n d

Clinge

St G Ills

St Nikola

vertrek

E gcloo

Temsche

Bornhem

i-\ er- bloed.

GEENE MAAGZIEKTEN

gecne leitrziekten meer, geen e neerslachtigheid ofdroej'geestigheid,

vet oorzaakt dooi ziel elijkheid , ziedaai de leus der

HerleviDg8pillenr.Tuypeii8

Deze genezen zonder de minste stoornis lerstopfhcid, slechte spijs,

vertering, maagpijn, maag zuur gebrek aan eetlust onpassehjkheid-

gal en slijmen Ie er ziekten, hoofdpijn draaiingen geraaktheid, hart-

kloppingen, slapeloosheid rheumatick, jicht, huidziekten droog en

nat zilt, geelzucht, enz enz

In doozen v«.n ±r. l.OO en fr. 1.5O

Depot: APOTHEEK F. TÜYPEÏÏS,

HOUTBRIEL N 23 SF NIKOLAAS

leven. Oeluk.

45 47 18 06 19 2

15 25 18 H 19 3

Willcbroek

Thisselt

Honbeck

Mcchelen

Brussel 1

A Stopt ats reiz gers

den donderdau en Zondag

# b Zondags veri ikt deze tre n u t Brussel on I~ ure lb

Gent vertiek

I oochr sti

lde

Lokeren

Duizend App

Si N kolaas

N eukerken

Bevcren

Zwyndrecht

Antwerpen a

Gent vertrek

Looclir sli

Be rvelde

Lokeren

Du zend App

St N kolaas

Nieukcrken

Bevercn

Zwyndrecht

Antwerpen a

— Avondtreinen hieronder

9 4b

9 36

10 00

10 18

10 2i

40 3b

15 02 I" 12 17 io 18 lb 19 44 "O »0

15 23 18 06 18 35 20 41

15 35 1 38 18 1 18 47 »0 10 20 53

15 47 18 30 19 00

21 06

15 5b 47,5D 18 36 19 09 20 2 2112

16 08 18 05 19 21 20 37

16 2t 18 1

19 39 "0 50

16 38

19 So 21 03

16 4b 18 36 J0 02

20 15 21 1-

4 48

4 55

5 10

5 23

5 41

uaai Antwerpen — Avondtremen hieronder

4 3o 6 35 1 40 9 02 40 36 12 35

. 49

*o6

5 13

5 »*

5 36

5 43

5 53

6 02

6 20

lb 16

10 30

lb 3"

lb 51

17 05

1 20

17 27

1 3J

17 ol

18 0"

IO 9 18 11 5" 14 36 15 *2 18 38 2101)

Sombeke 6 »o2 7 13 9 21 l»00 15 45 18 41 •

Waas minstcr 6 31 o- 17 J 26 1 1)5 Io50 18 4b 21 0"

Bc cck

b 40 Z " ' 9 33 12 12 Io57 18 o3 21 14

bt Nikolaas b 48 JO 9 39 42 18 1b 3 18 59 21 2

(». btopt 1 b r b Jie op Zon 1 FcLStdagcr

18 38

Van Willcnroi naar Antwerpen (Kuld)

W Heb oeck

b 'o - 41 9 04 10 lo lb 09 18 0019 03

Boo n

o 04 5 37 7 bO 9 13 10 2b 12 15 14 25 lb 19 18 lb 19 13

DJ

o 12 5 4.7 38 9 »1 10 34 12 23 14 33 11 "b 18 2419 40

H

o 18 b ij 8 8 04 9 2 2" 10 0 40 0 12 29 9 14 4 39 9 16 6 32 18 30 19 727

Hoboken (CippclItitO b » 5 59 8 13 9 36 10 49 12 38 14 46 lb 41 18 39 3 19 3b

Hobok n o 31 6 03 > 1 S 0 10 o3 12 4» 14 51 16 t5 18 43 U tO

A I ver en (Zu d) a b 38 b 10 8 »4 9 4 11 00 1» 49 14 58 16 51 18 50 19 4

Tan Antwerpen (Zuid) naar WIllebroeeL.

A 1» rpen (Zu dl v * 5 6 4C 8 15 9 48 13 36 15 22 1 04 19 05 20 19 '1 45

Hoboken 503654821 9 5b 13 4t 15 )0 17 12 19 13 20 "721 53

Hoboken (hpiillntt) 5 07 6 58 8 2b 10 00 13 48 15 34 17 16 19 17 20 31

H xtm 5 1 7 06 8 30 10 10 13 58 15 44 1" 26 19 28 20 41 52 0.

na k u= Ro i v^arn tu t. goudc nanchel en

Gent nanr Boom en Autwerpen

(tolt)

\ 5 23 7 12 8 41 10 16 14 04 15 50 17 32 19 34 20 47 22 10

h dKn pp ned^l t_n ooi na at se happy

Gent

38 bo 1 48 ^ 1) 3 16 53 19 29 >>0 00 Boom 5 38 " 24 8 48 10 »4 14 10 15 59 17 40 19 42 40 5622 16

z ere pat nost r» all r 1 oo st ^armlurun Wenuxn b 0* 8 0 11 Oo = 13 > 195

W llebroek aank o 4" 32 8 ob 10 34 lb 09 11 48 19 54 21 04

ZIv e kru sen Ex otos ofl rbccldi.n in alle Dtndcrm 4 13 0*382 ll.bg.- U 14 1" ">5 ->0 3 «0 32

mudellen Bronzen s hou vi,irnituren 11 nniken Baasrode 4 o 6 5» 11 35 3 g 14 23

-0 .0

BUURTSPOORWEG Gent - Wetterea Zele - Hamme

horlogiön

si Anands 4 31 5 58 8*0 11 il £= U »9

.0 o»

vertrek b4o 8 45 11 35 14 10 1- 45 20 15

p„s 4 41 12bo3 14b3 44 41 17 45 »1 Oo

Wettcren

6 42 9 42 12 32 15 05 18 12 21 lt

Bijzonder werkhuis voor alle soorten

Booi v 4 58 7 24" Oo 1.0b 13 lo 14 5315

02 17 5-.»! 19 21 l Ze e

"42 10 tl 13 )2 16 07 19 13

van ïeparatien

ló II 21 33

Rtelh 5 0b7 3» 12 14 13 25

Hanïie f

11 11 14 01 16 35 19 40

lo 18 21 40

H P nno | t en Eek Contch 5 13 7 38 9 1o 12 20 13 32 15 31 18 10 21 51

vertrek

80O 1125 14 lo 1 10 20 10

k LJ L a n nh rsï I Ouden God o 3-479231228 134.

15 38 -1 Ö8 Zele

9 * 1155 14 44 17 39 20 40

nvjn «.o uud x.n Z 1 LP urk 00 43 28 15 14 18 44

bt Nikolaas statii. aank

42 lo 13 45 15 30 19 00

Ü^ MAES

Chirugijn Tandmeester Specialist

om spoedicf gediend te voorden

alk MIII ti Joi Ie I i lie tl Nikolaas

(Je welbekende lieer Julien Miei Chiru^vn

landraeLSler speci ilist wo^nichii!? Lan


BIJBLAD

Zaterdag 12 Mei 19O6. SO - "Vijf en Twintigste Jaargang.

Abonucmo:! L

'6 Fr - TEMvHi, -' i 3

PER JAAR

Aaukoudigingen. j

Arth. De Rille-Walersclioot

KASTEELSTRAAT, N'9

(Nevens het rueuu Gemeentehuis)

SPECIALITEIT VAN

handschoenen in luki >p mul .scm

lmulschoenfin in ille pnj/cii

Vollenen, reuken, ])uu hu de 11/ kim

men, bielLl! rt uinuiiui porie moniuiis

FAUSSE BIJOUTERIE

UtmtlLii ui kousen \OJI nnniici, \rouwen

en kinikun in IUL pnjcui

Schoont keus \ in corseis, cjclu con>eli>

en onderrokken vooi Dimeü

Alle modellLn \ ni col» op HIJ 11 Dannn

cols nundietun, ei w min ui fouhrdi.

DOOPGERIEF

zooals houlen irunkK enz eiu

Sohoone keus van fcindcihoeüen

en zonoekappen \ooi 1/omcrsei/otn

HÜREIN

jan de HOU(,K VMERsrR\ \l ilhui

Een WOONHUIS met giooten grond,

dieiiMis \ooi hoieniuduij ol UI buinjl

Zich 11. bi-M ucn bij tkn Nol iris Van de

Pene, te Temsdie, ikkci^tititl

Te Koop.

Onlangs OKU»L Nationale Vlag met

stok. Zith te bei tagen tt > buneleilezir

Te Huur

BURGERSHUIS, Schoolstraat N 60

Zicht* hnra^cn UIJ M L liK\S-\ VN

RAEMDOlNCk, ScliOOWnJl 19

Leerj oug ens

tooi den srlteepibüuiu woidi_n gevraagd

op de timmerwert van M Jos, Bod te

Tcms>cht

Uit ter hand te koop

IJZEREN AAKSCHIP

in besten stall, ladende SO ton, mei nieuw

zeil en fok en \eidus \olkili-;ui invullen*

en ACH1ERBOO1 — Zich ie bevujen liij

den Inej-Louis Cleempoel, esuminel « H t

Mossc Itfuis • ti Temschi Vissihersslrnl

TJB3 KOOI»:

Len «tool Limonademachien (En^elsch

systeem), met toebtho ut 11 voonbrengsl

3Ü0 1 400 nes^chen per uur

Een 1000-tal flesschen

Alsook een klein Limonademachien

voortbrengt 50 flisclikuiMiu uur

Wordt iangeleerd (.ennk \ 111 bailing

Ten bureele dezer

Groote en kleine Kapitalen

aan gematigde intresten tem'n „oede

hypotheek te bekomen ter sludictan den

nolausHA^It. iDTM Nikolaas Casmostr

TE KOOP:

Glasen Winkelkas — mei 12 sdiimen

2 70X3 e" sclnbhen ^Xö m

Zich IL bevrj^en tra buietlt di/i r

VISCHHANDEL

BIJ Ch. REUSENS-DE TET, Veerstraat

n'20, te Temsche, zijn te bekomen ille

soorleu van in^elCsden in gezouten visih

slokviscb, echte l^lnlippinscbe mosselen,

Zeelaudsclie oesters enz

Alsnog allerhande consenen roerken

Marie Thumas en Le Soleil

Zaakwaarnemer.

De Deurwaarder ERP.E!>T AERTS, te

TEMSCHE, KAS rtEI S TRAA1, bei ichl dl

belanghebbenden dn lnj zich ook gilasl met

vereffening van eifemssen, opmakui vjn

aangiften van nalatenschap m oudeihandsche

konlraklen en akten \an allen aiid

Gizien zijne hnqepraklijk ten kantore van

registratie en erfenisrechten zal niemand

daartoe zgne bevoegdheid betwijfelen

TZMSCHL

Gesticht Sint-Willebrordus

voor lager en middelbaar onderwijs,

bestuurd door ae Broeders van Liefde.

(Imslene Q|)\oedmg Giomlig onderwijs

Bijzondere ?oraen be&l ui ion Vljimsche,

Fr^nsclie, Ëruelsche t,n Üuitscbe t tien

Schoolgeld ISInnkpu trimester,\ooiop

bctiilbnr

N B De stoomtram die uit Basel om 6 luie

vert ekt en langs Rupclmonde en St tnduip

loopt komt om ~ ^8 ure te Temsche aan

s Namiddags om 5 57 ure vertre! t een tram

uit Temsche naii Basel

^choolaboDnemenlen ïin 1* Mei,lol I"Oü^t>l

lan Basel 14 franlv van RL pelra nd 10 f ti !

\&u Stoei dorp S frank

Nadere inlichtingen op aanvraag

Blazoens voor Doelschietingen ?i)n u

JLI jmi.n i p bui Jt, van u/Jc S h lilc i

Hei Gouden Kruis

Horlogiemakerij, Goudsmederij & Gravoeren

Maikt, TEMSCHE

(RhCHTOVf-R DE GROO TL KtRKDcUR)

Uitbreiding van Horlogiehandel

DOOR

Van Derheyden i Zusters

AmloiiM MM nipuni RtGLI AT EL US

pnchli^hrc /enSCHOUTGA1UI1 LHLN

( i audtre in Tilt slyl.n WEKKtKS met

itiu/itk ni iilliiscl] litlil, ÜUKLOOICN

\ (i K ui ii is niacln iikiiniis upuilniL

^i si ielil i SLIIOI ii en s( 1KC|)SL ilnuiui

Bijzjiiti IL ilhuii, ion alle anotlen

t m iPpu ili n — \Ui s qexuiaibnq I inn

2t)'5j i n —helium tmtgtzijn

STEMPELS in Caoutchouc

m alle Torraen en grootten

FRAAI EN KUNSTIG AFGEMAAKT

Prijzen beneden alle Concurrentie

Bij E DE LA.JDTbHELS

Oeverstraat, 17

• • • rEi\cc< "

De Borstpillen VAN DER 6TJCHT

t-i i- rs i L \^rwaarloozen soms cune valling Ni

More magazines by this user
Similar magazines