Nieuwsblad

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad

Zondag 24 Februari 1946 V Jaar Weekblad Nr 37

Nieuwsblad Temsche ijs 60 Fr.

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL: gASrEELSTRAAT39 | DRUKKEE J. SCHUERMAN -Veraitw. UitgeverAL. BUYfAERT j ËT^sT-Niklaas 858 TEL. 185

TËMSCHE, 23 FEBRUARI 1946.

Wklijkschn Almanak

FEBRUARI 1946.

24 Zondag s Flaviaous

25 Maandag s Mattheus

20 Dinsdag s Alexander

27 Woensdag s Leander

28 Donderdag s Romanus

MAART.

1 Vrijdag s Al bin us

? Zaterdag s Carolus

Maan : den 24 Feb Laatste kwart.

•laar- paarden- en veemarkten

Den 25: Moerbeke-Waas. Luik,

Mol, — den 26 : Herenthout, Westerloo.

— den 28 : Oostmalle. — den 1:

Popennge, Nieuwpoort, — den 2:

Veurne, leper.

TWEE STELSELS.

Daar is nooit iemand gestorven of

hij verviel in de armoede. Als hij bij

testament er niet voor heeft gezorgd

dat hem eene behoorlijke begrafenis

worde toegedeeld, mogen zijne nazateD

hem zonder hemd in zijne kist

stoppen en hem doen begraven voor

dag en dauw. Daaruit moet men allereerst

besluiten, da» het wijs is en

voorzichtig, eer zijne eeuwige belangen

te verzorgen dan zijn tijdelijke :

de Heer is de eenige die de wissels

voldoet, die op de eeuwigheid getrokken

worden.

De vrek uit de fabel was zoo gierig,

dat hij na zijn dood, tot straf, terug

naar de aarde werd gezonden om lijdelijk

toe te zien wat lekker levenije

zijn erfgenamen maakten met zijn

nalatenschap

Daar zijn menschen die beweren,

dat iedereen zoo arm op de wereld

moet komen als hij er af gaat, en zijn

brood moet verdienen met werken.

De Wereldpolitiek en die van den

kooldrager, zouden op dezelfden manier

door den Staat worden opgevoed,

en heel hun leven op dezelfde wijze

behandeld en bedeeld worden.

Het is zeker, dat deze manier van

de wereldorde op hare schragen te

zetten veel weg heeft vin hetgeen de

Zaligmaker voorschreef. Christus ook

vond het onnoodig schatten tevergaren.

Hij heeft ons onderricht no-

Mengelwerk van 't Nieuwsblad v. Temscbe

AVONDSCHEMERING

oorspronkelijke, nog niet uitgegeven

SCHELDEHOVÜLLE

door Lode SCHELTJENS.

Op die woorden volgde nu een vurige

omhelzing van vader en jzoon

met het nog weenende Netje, dat eindelijk

ook tot bedaren kwam, tot zij

aan den arm van liaar zoon de kamer

verliet, gevolgd van den scheepsdirecteur,

— dokter Evrardt was reeds

vroeger vertrokken voor zijn bezoek

aan patiënten. — de oud-onderwijzer

en de trouwe dienstmeid Tnenette,

die haar begeleidde tot aan den autowagen

waar het moedige vrouwke

instapie aan de zijde van den werfbestuurder

en de reis naar het Scheldedorpje

in vlugge vaart werd ingezet,

langs de weeldei ïge akkervelden

waarover de zon haar violet-roode

pens de moeite die degene ondervin*den

zal, die met pakken de hemelpoort

binnen wil.

Maar waarin de communist teenemaal

verschilt met den Heer, dat D«ze

ons leert; zoek eerst het Rijk der

Hemelen : wees rechtvaardig ; bemin

uwen evennaaste gelijk u zelven,

maar bemin vooral den Heer uwen

God en onderhoud zijne geboden.

Maar de communisten schrijven in

hunnen catechismus : « Leef naar

goeddunken ; godsdienst is privaat

zaak ; maar berust op den Staat, gehoorzaamt

hem blindelings en verwachter

alles van,

Ons Heer maakt eerst volmaakte

menschen van de stervelingen, m zoo

verre de volmaaktheid menschehjk

is ; met dergelijke onderdanen stichtte

Hij zijnen slaat, waar de liefde zal

instaan voor do nooddruft van iedereen.

Als ik het zoo zeggen mag : Hij

ontdierhkt eerst den mensch, den burger,

en belooft aan zoo een samenleving

brood en zielerust. Maar in een

maatschappij waar God uitgeschakeld

wordt en ontkend kan noch overeenkomst

heersenen

Misschien is er nooit een tijdperk

over de wereld gekomen, dat de noodwendigheid

dur goddelijke bemoeiing

zoo helder en tastbaar bewees. W.

EO NIKUWSOORTIKE PLAAG.

Uit Londen verneemt men dat Australiën

geteisterd wordt door een papegaaienplaag,

Niet lung geleden

werd dit land door een sprinkhaanplaag

geteisterd. De papegaaien die

groote schade aanrichten zijn groene

i papegaaien die in gelederen van dm-

! zend van het Westelijke naar het

Oostelijk Australië vliegen.

Zij vormen hij hun vlucht een zoo

dichte massa dat de landouwen totaal

groen worden

De papegaaien besmetten alledrinkbaar

water en talrijke reddingsploegen

zijn dag en nacht in de weer om

de dieren te beletten de putten met

drinkbaar water te naderen Tot dusver

hebben de papegaaien het enkel

gemunt op het drinkbaar water doch

men vreest dat naar gelang zij de bebouwde

oppervlakte zutlen bereiken,

ze ook de vruchten en zaaiveiden zullen

aantasten zooals de sprinkhanen

voor hen hebben gedaan.

licht verspreidde en waar de landslieden

volop nog aan den arbeid waren,

diezij als een rook voorbijsnorden

wat de heer van de scheepswerf tot

zijn beschermeling zeggen deed : —

« Zie vrouwke, die arbeid van het

landsvolk is ook het beeld van uw

vroeger leven, toen ge met zwoegen

en slaven het dagehjksch brood moest

verdienen. — waarop het vrouwke

glimlachend antwoordde: — " IK betreur

dien tijd \ an werken niet, mijnheer

de ingenieur w-tnt het heeft mij

toegelaten aan mijn lieven zoon te

schenken wat hij nu is geworden door

mijn moederliefde.,

— " Dat is waar, vrouwke, - lachte

de heer wertbestuurder haar toe, —

"moesten alle moeders hun kinderen

alzoo opvoeden, er zouden zooveel

k.wê.doeners niet rondloopen die van

de wereld een hel van verdei f maken. „

De reis was eindelijk afgeloopen.

De autowagen stopte voor het schamele

huisje van Antoinette, dat zij

eerlang zou verlaten om de meesteres

'RECHTZINNIGHEID.

Wij znn teenemaal niet ïechtzinnig

tegenover malkaar. Als wrj onze op-

1 rechtheid aan die der honden toetsen,

18 er nogal een beetje verschil tusschen,

zou ik denken. Natuurlijk dat

ik hier de hondsche rechtzinnigheid

ni«t kom voorstaan Die ongemakkelijke

kerels kunnen elkaar niet ontmoeten,

zonder slaajjs te geraken ; ten

ware een van de twee, overtuigd van

de enorme tanden enden vreeselijken

muil van zijn tegenstrever, zijn beenen

onder den arm nam en liep reepen

snijden.

In wil de menschen zoo rechtzinnig

niet maken, dat het eene buurtje, het

andere niet ontmoeten kan Bonder

haar steeds te verklaren, hoe leehjk

die groote wrat nevens beur klein

neusje haar toch staat

Twee moeders, door hunne getrouwde

dochters vergezeld, komen elkaar

tegen, en aanstonds ontstaat een wederzijdsen

gestoef, wederzijds geloofd

en aangenomen : de zaken gaan goed

de mannen en schoonzoons en kleinkinderen

hebben alle goede hoedanigheden.

7opkt M, Tosrtjes "en Rolls Royce

aan te schaffen, M. Taartjes staat op

een pracht van een buitengoed En die

acht oogen glarzen van verukking,

omdat de vrieLQin het toch zoo goed

stelt.

Maar nauw keeren ze elkaar den rug

toe of zeleggun elkanders boeksken

open. en valler over elkaar uit, dat de

honden, indien ze Vlaamsen verstonden,

geen brood meer zouden willen

uit de hand van z:o 'n pretentieuze

stoefiers, die op 't springen staan, en

schulden maken, tot zelfs bij hun

meid.

En hier rijst de vraag : zijn het hondentanden

die diepst kwetsen, of

menschentongen ? Grieft de bijval van

uwe goede vrienden, Mevrouwen,

't aij door haar juweele-n, hare schoonheid,

de schoone partyen van hare

dochters, u niet meer, dan al die meevallen

u persoonlijk zouden verblijd

hebben?

En dat geldt niet enkel, waar het

den schoonsten hoed, of den adellijken,

of smoorrvjken vrrjer van de

dochter betreft ; die jaloezie, die men

camoufleert met een wagenvoer complimenten

en leugenachtige vleierijen,

te worden van de heerlijke schoone

sproakjeswomng

" Huis der Glycines.„

NAWOORD.

Sommige lezers van dit verhaal zullen

wellicht denken dat het een romantisch

verdichtsel is, een uit den

duim gezogen vertelling, die met de

werkelijkheid niets gemeens heeft,

door den auteur alleen maar geschreven

om aan het leeszuchtig pub lek

een paar uren lectuur te bezorgen van

lachen traan, zonder hoogere betee

kenis.

Welnu, wie er zoo over oordeelt

bedriegt zich. Het is al beleefde werkelijkheid,

realisme, maar in zachte

kli'ur getint. Dat het geen verheven

letterkundige waarie heeft geeft de

schrijver grif toe en zoo verwaand

ging dan ook zijn bedoeling met

In eenvoudige volkstaal heeft hij al

de gebeurtenissen van deze novelle

geschetst, natuurlijk roet het voor-

•echt de pUatsen der handeling en de

j is zoo goed het leelyk geslacht eigen

. als het zwakke. Wat betuigen wij toch

liever medelijden dan bewondering !

Maar om heel rechtzinnig te zijn,

moeten wij niet bekennen, dat zelfs de

algemeene symphatie door de grootheid

van den tegenstrever opgewekt,

vaak bij machte is, benevens oniie

betuigenis van deelneming, toch nog

een greintje afgunst te doen ontstaan.

Rechtzinnigheid, rechtzinnigheid,

was die wijsgeer dan toch JOO overdreven,

die beweerde, dat het woord,

eer als mom der gedachte, dan als

hun vertolker werd^angewend f

Ons Poëtenbopkje.

ZEGEN-PSALM

bij de geboorte van het eerste

kindje van Christene Ouders,

en met den naam van "Myriam„

gekerstend.

Aanvaardt mijn heilwensch jeugdig

fpaar

by het ontluiken van uw eerste spruit,

gift van uw liefde voor elkaar

en die'k bezing met mijne dichtersluit.

Myriam o, walk hemels schoone woord !

wordt zoo in 't verre Oostersch taalm

• . u -,• (gewest

Maria s heilige naam er ook geooord,

waar met sint Josef zn zich had gevest.

't Is 't voorgaandbloemken in uw woon

van ouderliefde, dat uw hart verbindt;

er bloeien zal tot een kroon

met andre roosjes volgend met den tyd!

Dit zie'k voor U met dichters oog

in 's hemels gouden regenboog.

Pan II

Aan onze Lezers.

Ous mengelwerk " Avondschetne-»'

ring , van M. Lode Schelijens loopt in*

dees nummer ten einde. Onze talryke

lezers hebben het met veel spanning

gevolgd en we danken dan hier openi\

Ir den heer Seheltjens voor zijn gewaardeerde

medewerking aan het

" Nieuwsblad van Temsehe ,.

We hebben tevens 't genoegen onze

lezers mede te deelen dat we van zelfden

schrijver een onuitgegeven novelle

ter publicatie kregen, die g-etitteld is

" Gouden Bruiloft „ en waaraan za

weerom veel genoegen zullen beleven.

SPREUK.

Men moet genoten dienst

met dienst doen weerbetalen

hetzij in eenen keer

hetzij in twee-drie malen.

namen der optredende personen met

hun bediening zoo te veranderen, dat

ze geen aanleiding kunnen geven tot

misplaatste en vruchtelooze opzoekingen

naar verdoken spelden in den

hooischelf,

De schrijver van dit echt gebeurde

verhaal heeft al do personen, die er

in optreden, niet alleen van dichtbij

gekend, maar zelfs een belangrijke

rol gespeeld in hun levenswandel,

hun wel en hun wee medegeleefd en

na het verloop van de jaren, die er

het gras hebben laten op groeien, aan

den inwendigen drang van zijn geest

niet kunnen weerstaan er al de schakeeringen

van te boek te stellen, die

hij thans aan zijn lezers heeft aangeboden,

L. s.

HINDU


Kamers.

De Christelijke Volksparty boekte

een groot succes. Ze behaalde 92 zetels

of 19 zetels winst. De socialisten behaalden

69 zetels of 5 winst. De com-

munisten behaalden 23 zetels ol 14

winst. De liberalen behaalden 17 zetels

en verloren er 16. De U.D.B, behaalde

2 zetels.

Senaat.

Voor den Senaat waren 101 zetels te

begeven door rechtstreeksche verkie-

zingen. De C. V. P, behaalde er 51,

winst 15. Da socialisten behouden hun

35 zetels. De communisten behaalden

11 zetels, winst 8 De liberalen behaalden

4 zetels en verloren er 8.

De C V. P. zal aanslaande Zondag

waarschijnlijk de volstrekte meerderheid

behalen voor den Senaat.

DeC. V. P. behaalde in 't arrondissement

St-Niklaas 3 zetels, winst 1. De

sosialisten behielden hun zetel.

De C. V P. behaalde in het arr. St-

Niklaas-Dendermonde voor de Senaat

3 zetdls, winst 1. De socialisten behaalden

1 zetel, verlies 1.

Stemmen in 't arr. St-Niklaas.

Kanton Beveren-Waas.

CVP

Socialisten

Liberalen

Communisten

ü DB

Steenssens. *>

Kanton Lokeren

CVP

Socialisten

Liberalen

Communisten

UD B

Steenssens

Kanton St-Gillis-Waas

C V.P

Socialisten

Liberalen

Communisten

UüB

Steenssens

Kanton St Niklaas

GVP

Socialisten

Liberaler.

Communisten

ü D B

Steenssens

Kanton Temsche

CVP

Socialisten

Liberalen

Communisten

UDB

Steenssens

6181

1669

85

30

73

29

4773

2468

1046

664

61

3o

7908

1161

92

85

294

21

8S88

4692

360

628

287

DX

6944

30ül

516

443

11*

28

Op K ij kuit.

, Vrienden lief'gé 'zijt gegroet

welgemeend en weigemoed

kort, maar 'K hope dat 't u allen

daarom nie'. min zal welgerailac

de vriendschap immers is lijk't weer

dan eens wa min dan eens wa meer.

Ja lezers lief en lezeressen fijn, het

weer verandert gelijk ne mensch, die

is ook ne keer schoon maar met wa

jaren op zgn levensboekske wordt dat

ook veel min,;bij mij is da natuurlijk

't geval niet, ik Kan niet leelijker worden

zegt mijn Mie, dan is er niets aan

te doeD. Maar dan ne keer schoon en

dan ne keer leelijk da's mij toch zoo

net niet, kük nu da weer, ze geven

zoo wat dagen zonneken dat g' u in de

zomer zou denken en meteens regen en

wind die heel den boel komt verbrodden,

maar enfin daar is niets aan te

doen, en pakken gelij's het komt dan

hebt ge minst miserie in 't leven. Laat

ons maar hopen op nejschoone zomer,

roert dat in een panneken met de belof.en

van voor de kiezing en 't zal wel

goedkomen .. D'uffra was bezig over

de werkwoorden in de klas en ze vroeg

aan Sandrieneken om het werkwoord

kussen te vervoegen. — Wij kussen

zij kussen. — Jamaar, zei d' uffra, ge

zegt biets dan in 't meervoud en 't en

kelvoud dan, — Daar is geen enkel

voud uffra, zei Sandrieneken, om te

kussen moet ge met twee zijn.

Punt andere luo, latenwe nu ne kee

kijïen rond de wereld wadat er alle

maal gebeurd is.

Schurken, belden nen taxichauffeu

op te Antwerpen en deden hem naar

de Koloniënlaan komen om, zoo gezegd,

een rit te doen. Eens aangekomen

op de voornoemde l»an werd d

man neergekogeld. Da schurken ontlasten

huo slachtoffer- fan zijn portefeuille,

waar rond de tien duizend

fraiik inzat en verdwenen dan met

zijn auto Men hoopt dat de lalfe moor- •

denaars weldra zullen gesnapt wor-

Het hoekje van

de K. S. V. j

TOON EEL- '

De K. B. M. J. zorgt morgen Zondag

voor een nuttige ontspanning. Zij

Wedstrijden Provinciaal : voer- op, in den Werkmanskring

Uitdagen,

Akkerstraat, te 5 uur, het prachtig,

zielkundig tooueelspel ir 3 bedrijven:

den.

Eekloo-Deinze "

3-4

De 20 jarige dokwerker Verbeeck, i Denderleeuw-Temsche 0-2 OBSESSIE

die te Antwerpen gekend is als een j Nmove-Geeraardsbergen 1-0

doorgeoefende catchworstelaar, reed j Lokeren-Scela

0-2 Daarbij het leuke blijspel in 2 akten

per vel o, waarop een zakje kqlen was Meulestede-Wetteren uilg.

CKL 13 IS VRIJ

gebonden, huiswaarts. Gekomen op de Gerda-Gavere

uitg.

Alle tooneelliefhebbers moeten

brug van de Schijnpoort werd hij door Nederbrakel- Oudenaarde 0-4

daarheen.

twee burgers aangesproken en den- Zele-Beveren

0-4

Kaarten te bekomen en nummeren

kende dat het burgerpolitie was stapte

in de Werkmanskring, Zondag 21 Fe-

hij af- Doch de man kreeg aldra ne DENDERLEEUW-K. S. V, T. 0-2 bruari van 10 tot 12 uur.

klop en werd vast gegrepen door een Zondag 1.1. werd dus weer een ge-

der kerels. Ea nu kwamen de catchvaarlrjke verplaatsing tot een sueces- Verschillig Nieuws.

grepen van Verbeeck hem goed te pas vol einde gebracht..

— Gala-Fllinvoarstelllng ten voor- "

Hij trok zijn kin in, plooide eventjes de In ÜP eerste helft betoonde K. S. V. deele van hel Ko*dc Krols van België,

rechterknie en in veel minder tijd dan ten zekere meerderheid en de 0-2 British Palace, 1 Maart te 19,30 u.

noodig om het te vertellen, sloeg hij tand was reeds aan de rust bereikt. • üe Prins en de Bedelaar •

zijn armen achterwaarts rond het. | Na de koffie ontaarde het spel ech- Kaarten worden ten huize aangeboden.

hoofd van zijn aanvaller en zwierde ter door ruwbeid, zonder dat de KnnnlaTond. — Als getoig aan het -^

hem met^brio over zijn hoofd heen, scheidsrechter voldoende ingreep. jericht hier veriedpu week versebenen

over de balustrade van de brug in de Van goede voetbal was dan ook geen angaande het Kunst Concert der kan.

uimte. De schurk deed een ïuimelir.g .sprake meer. Ben doel van Peersman Harmonie < St-Ceellia » kunnen wij

an 12 meter hoogte in het Albertka- werd nog afgekeurd en de scoor on- er aan toevoegen dat twee alomgekende

naal, waar hij zonder twijfpl verdronderging verder geen weiziging meer. irtisien hunne medewerking zullen verken

is. De iwesdö schuimer die zii» Daarmee blijven we nog steeds in ioenen aan dien Kunstavond.

dat ze zich mispakt hadden zette bet het vaarwater van Oudenaarde, om, Vooreerst melden wij Mevr. Laura

op een loopen.

bij de eerste de beste gelegenheid, De »inter, de gevierde eerste sopraan

't Zgn al bandietanstrekei die de het verloren roer terug inhaudente van deu Muntschouwburg van Brus-

klok slaan. Zaterdag avond waren de nemen.

sel. Deze temperamentvolle opera-diva

Wed. Cools en haar dochter te Burcht, Er zal echter dienen gespeeld te ber.it levens de gevergde innige muzika-

hun kas aan 't natellen, toen plots de u-orden. Zondag a s. komt Nederbraliteit en bescheiden gevoeligheid om

deur openging en drie gemaskerde kel op bezoek. Er moet met flinke insgelijks een uitstekende Concert-so-

schurken binnentraden. Ze legden be- cijfers kunnen gewonen worden. Manpraan daar te stellen.

slag op het geld vernietigden het tenen neemt iedere kans tot doelen Vervolgens zal haar partner den gelefoon

toestel en gingen dan op de zorgvuldig waar, het kan u zeer ten vierden burylon Armand Crabbé van

vlucht.

dienste komen. — Pak het vooral deacala van .tlllaanmet zijn wereldbe-

ïeErtveldeis er een geheimzinnige ernstig op wilt het voor u geen roemd talent dien avond doen uilgroeien

moord gebeurd. Veldwachter Hector desillusie worden. G. C. tot een kunstgebeurtenis die hier te Tem-

Berweghe bad in gezelschap van zijn Kampioenschap Provinciale Afdeeling, sene nog nooit werd voorgebracht.

zoon zyn woonst verlaten en zü waren

RANGSCHIKKING

Nieuimd laat dus deze eenige gelegen-

een weinig later uit mekaar gegaan.

heid voorbij gaan om deze twee uitste-

1 Oudenaarde 25 19 3 1 82 22 39

Ken uur nadien vond men het lijk van

kende anisteo ID de « SCALA • te komen

2 K.S.V. Temst 25 18 4 1 91 28 37

den veldwachter, die omvergeschoten

toejuichen op DONDERDAG 28 MAART,

3 Meulestede 23 16 5 1 87 30 33

was met zijn eigen dienstgeweer, want

a. s. om 7 uur.

4 Beveren 23 IS 9 3 66 39 33

men vond dit wapen een weinig ver-

5 S. K. Zele 22 13 8 1 77 40 27 Zang- & TooneHmaatschanpij

der dan de plaais waar he. zyk lag, in

6 Deinze 21 11 9 4 74 56 25 " Vlaamsen A Vrij ,

een gracht en er ontbrak een kogel.

7 Weiteren 2t 8 7 7 47 43 23 Het Bestuur van - Vlaamse!) en Vrij •

Ze zoetsen naar den moordenaar.

8 Scela

23 ID 10 3 53 S3 23 heeft het genoegen hare leden mede te

Op de Fransch-Belgische grens heb;

9 Eekloo 23 8 9 6 60 33 22 deelen dat tij besloten heeft cog twee

ben de tolbeambten van Halewijn een

10 Denderleeuw 23 9 10 4 5b

Amerikaansene auto, die door twee

'eo 22 avonden in te riebten alvorens hel win-

11 Gavere 23 9 12 2 59 7S 10 terseizoen te sluiten.

soldaten begeleid was, tot staan ge-

12 Ninove 22 - 11 4 41 67 18 1' — Op Zaterdag 23 Maart te ÏO ure,

bracht. Het voertuig vervoerde 118 ba-

15 Gerda

21 7 12 2 39 61 16 BAL met aangenaam orkest (geen lawaai

len tabak, met een totaal gewicht van

14 Geeraardsbergen 21 3 15 3 26 61 9 maar iets naar onze gading).

uU kgr. voor een waarde van tmü-

15 Nedeibrikel 19 3 15 1 24 94 7 2' — Op Zondag 31 Maart te 19 uur,

lioen frank. Voorwaar een schoone

10 Lokeren 24 2 21 1 40 133 5 CABARETAVUND met een gevarieerd

vangst.

opgewekt programma.

Te St Niklaas heeft 'men in een Res. A, K. 8. V. T.-Rupelmonde 9-0 Wie daar niet is geweest

gracht aan den "Witten Molen» het Voor Zaudag

Is niet geschoeid op onze leest

lijk o gehaald van Isidoor Dhondt.

•I Pravlnclaal.

Houdt die dagen vrij

Men «eet aiet of het hier gaat om een Lokeren-Gerda

En sluit met ons het feestgetij.

zelfmoord of een ongeval.

Deinze-Meulestede

De 15 jarige Pirmin Mussche leerde Gavere-Eekloo

TEGEN DE VERVAL.SCHEKS.

te Zomergem fietsen. Een auto kwam Sparta-Zele

aangehold en de ongelukkige jonge-

Koning Lodewrjk XI, van Frank-

Temsche-Nederbrakel

ling geraakte eronder. Vreeselnk verrijk,

ging steeds tot krachtige maat-

Seela-Ninove

minkt werd hy opgenomen, doch enregelen

over als er met eetwaren

BeverenOudenaerde

kele minuten later washy reeds over-

werd geknoeid.

Weiteren-Denderleeuw

Zoo gebeurde het in 148) dat op de

1' ploeg,

markt vervalscble boter werd ver-

"TB"Aalst beeft men uit den Dender

'iet lytc opgeviseht van den statiear- ' Vereauteren, Pepermans. Pauwels A. kocht, en ook werd door menige

jeider Petrus Troch. Men denkt hier te WeynEm., Hulin Jos. De Winter K. huisvrouw beweerd dat boeren be-

doen te hebben met eea wraakmoord Brouwers, Van de Perre, Cools W dorven eieren en gedoopte melk met

en ze hopen dat er spoedig klaarte zal Peersman, Herman M.

klinkende munt lieten betalen.

't Zal niet gezegd worden dat men

schijnen in deze duistere zaak.

Lachen menschen, lachen dat g' er Burgerstand van Tem-iCüe in Frankrijk de menscherj glechte

waar verkoopt, zei de koning toeu uy

van bloost.

Van 15 tot 82 Februari zulks vernam. Ik zal de vervalt>ehers

Kleine Frits kwam by den apothe-

Geboorten :

als het zijn moet laten opkneopeu !

ker. — Poeiers voor de luizen meneer, Menens Nicole, Scheldestr. 44. — Volkerick Hij riep zijii raadsman. Olivier Le

vroeg de kleinen. — Voor hoeveel ven- Gaby Pierre, OelT. V, RaemJonck, 31. — Van Daiin en samen stelden zy de volgentje

vro-g de pillekensdraaier. — Dat Heirneeck Freddy Jean, Paterst, 13. Allen moe-

weet ik niet meneer ik heb ze nog derbuis. - Pauwels Jenny Maria, Nieuwstr. 20 de stralverordeningec op .

— Van Raemdonck Guy Jozef Maria Amelber- Doopers van melk zal men een

nooit geteld, zei 't ventje. -W^ ga, Cauwerburg, 4a.

trechter in de keel f teken, ea zij zul-

Tistje Lappers was zat of 't scheelde

Overl;jdens :

len hun vervalscnte melk moeten

niet veel, zoo liep htjoverlest bijsaüs Laevaert Theophiel Maria Jozef, manden- slikken tot zij er in stikken.

tegen meneer de pastoor. — Wel Tistmaker, 70 j. wedn. v. DriessensMaria Celestina 2rj die rotte eieren verkoopen zullen

ie, zei den eerwaarden heer, ge moest Kouterslr. 41. — Wauters Anna Isabella Emilia- aan den schandpaal gebonden wornen

u schamen u zoo aan den drank te bena Maria Josephs, z._b. 78 j. ongeli. Otverstr. 7. en alle straatbengels zullen het recht

zondigen, ge iijt slechter dan de ver-

Huwelijken:

heliben d'overtreders met ro te eieren

koos, die drinken niet meer ]als ze Dreessen Martinus Huberlus, daglooner, Ie te begooien. 't Gebeure liefst op bun

noodig hebben. -•• 't Kan ?vjn meneer Rotam; en Meyers Maria Louisa, z, b. alhier. hoofd !

Pastoor, zei Tistje, maar giet eens

Vooraleer hiermede te beginnen

extra of dubbelen in hunnen trog ze

GEMEENTE TIELRODE

zullen zij een half dozijn van die eie-

zullen 't verschil wel smaken,

Maand januari 1946.

ren moeten verorberen!

't Is juist mijn tijd om heen te gaan

Geboorten.

Zij die hun boter vervallenen zullen

bet mag niet langer duren

Maria Hargarelha Frans Linjou, Ruisstraat. ook aan de schandpaal gebonden wor-

mijn Mie heef i zeker al gedaan

Overlijdens.

den met hun gezicht in de zon. Kun

met kuiseben en met schuren Jeannine Maria Vvonne Wauters, 9 m, Doipslr boter zal op hun hoofd worden ge-

en als ik dan zachtjes binnenkom — Willy Antoon Vereauteren, [7 1/2 m. Kerkstr. legd tot deze gesmolten is Iedereen

— Alfons Maria Osselaer, 33 j. sclmjnwerker.

en 't vloerke niet bespat echtg. v. Irma Maria ue Loose, Dorpstraat. — zal het recht hebb-n deze overtreders

dan ben ik toch zooweilekom Hendrik Jozef Haentjes. 38 j. arbeider, ongeh. van onze wetten een kaakslag te ge-

want op mg en heur vloerke is ze prat. Kaaistraat, _ Melcludis Leonia Agnes De Wesven Is er geen zon dan zal voor hun

Dag vrienden en dat 't wel u gaat terhnck, 66 j. z. b. Antwerpsche steenweg. voeteu 'n vuurtje worden aangelegd,

salut met hand en voeteu

LodewükXl mocht spoedig onder-

en die ge tegen komt op straat Annonceert in het vinden dat er degelijke waar op d»

doet dis dezelfde groeten.

van Tcmaehe markten werd rarkocüt!


MINISTERIE van ARBEID en SOCIA-

LE VOORZORG -STEUNFONDS voor

WERKLOGZEN.

G. B. ST-NILAAS.

Openstaande betrekkingen te begeven

bij het Gewestelijk Bureau voor

Arbeidsbemiddeling van St Niklaas

of zijn kantoren Dendermonde, Lokeren

en Temsche.

MANNEN:

5o leerjongens, stukadoors, grondwerkers,

metserdiecers, metselaars,

vloerder, schrijnwerkers, vormers,

1 smid (voor Kieldreeht), handelsreizigers

voor koloniale wart-n, elestriciens,

kaarders, trekkers, mandenmakers,

glazenmakers", paswerkers, monteerders,

matteerders, losse arbeiders

VROUWEN :

voeten- en beeeenbreisters, leermeisjes,

meiden, garenmaakste's, aftreksterg.

peesaanlegsters, kleermaaksters,

riemenlegsters, spoelsters, stiksters,

weefsters, leermeisjes 14 - 16 j.

orerlocksters, spinsters, losse-arbeidsters.

Werkyrouw gevraagd

voor Dinsdag en Vrijdag.

Adres ttn bureele.

Gevraagd

M. of sv. Bediende dactylo voor

heele en /ofhalve dagen. Schrijven

met aanduidingen referentiën bureel

van het blad onder motto E.D.O.C,

GROOTEN AFSLAG op de

Wind haren Matrassen

Volledig met levering van tijk naar

eigen keus aan dec prijs van »5O fr.

Matras alleen 68© fr.

Alsook groote afslag op al onze

meauelen.

EEN ADRES:

Houtkaai 26, Temsehe.

Bericht aan Tuin-en Landbouwers

Met den aanvang van het nieuwe

seizoen laat ik U weten dat bjj my

Henri Pauwels-Verhulst

RUPELMONDESTR. 1, TEMSCHE,

beetznad, inlandscb klarerzaad en

alle andere Hof- en Landbouwzaden

te verkrijgen zijn, ven 't oudgekend

huis, Firma PELEMAN-MOORTGAT,

Heidestraat, 76, St-Amands-bij-Puurs.

HandeUr. St-NiklaasNr 17742.

AANDACHT

Voor Uwe levensverzekeringen —

stut'iebeursverzekerirgeii — lnvali

diteit — Ongevallen en Brandverzekeringen.

Voor het verzekeren van uw personeel.

Voor liet verz' keren vanU w

auto, moto of ander voertuig,

Leeningen en Hypotheken.

Uw adres weze :

Jos. Van Rossem,

Distrikt inspecteur

Seheldestraat SSa, Terasebe.

Alle inlichtingen kosteloos, schrijf

of breng een bezoek aan de

Scheldestraat nr. 88a., Temscl>e.

Uit ter hand te koop

Hotstede 40 aren 4o ca. met 4 1/2

hectaren buurland, met of zonder overname.

Te bevragen bij PIESSENS August

Smesstraat 31, Temsche.

Beste Zavel.

Te verkrijgen aan den Haasdoncksche

steenweg, tusschen Veile en Krekel. —

Gemakkelijke afvoer. — Tel. 120.

GROOTE KRUS IN

Doozen Briefpapier

Compendiums

ten bureele dezer.

OPENBARE VERKOOPING

van het

Schip «Advèrsaire»

Voorheen met en thans zonder motor

metende 260 Ton

Gemeerd Mexlcodok Nr 4Oa

te Antwerpen.

De notaris FERNAND ISTAS te Antwerpen

Van Breestraat Nr 27 zal met

lusaebenLomst van Notaris KLOKIMOlM)

VAN GOEY te RupelmO'rde, openbaar

verkoopen up Donderdag *8 Februari

1946, om 3 ure, te Antwerpen

in de verkoopzaal der sctiippersbeurs,

l' verdiep ingang Lange Nieuwstraat :

Het Schip uAdversaire» voorheen met

en thans zonder molor hebbende eene

lengte vac 38,SO m. eene breedte van

5,06 m. en eene tonnemaal van 260 ton en

833 duizendste gebouwd te Boom in 1912

gemeerd te Antwerpen Mexicodok Nr 40a

Het schip is in buitengewooen goeden

s'aat van onderhoud en is te bezichtigen

alle dagen op behoorlijke uren.

Eomptante bctaliug van koopprijs met

15 O|0 verhoogiug.

Voor verdere inlichtingen zich Ie wenden

ter 'studiën van de verkoophoudende

notarissen.

WOONHUIS

te TEMSSHE, Krljgsbaan.

De Notaris PAUL VAN DE PERRE

te Temsche zal openbaar verkoopen .•

Een Woonhuis met afhangen, hof

en stallingen te Temsche, Krijgsbaan

Nr 162. hebbende eene gevel bieedte

van 15 meters en eene oppervlakte van

320 vierkante meters, palende van de

eene zijde Mr. Alfons Goossens en van

de andere Mr Edmond Maes.

VEttDEELING : Beneden : gang

voorplaats, keuken, pomphuis en

paardenstal; boven : 2 kamers, verders

.solder, kelder, pomp- en regenwater,

electriciteit.

Bewoond door Louis Buyens.

ZITDAGEN: ;

INSTEL : 26 Februari 1846

VERBLIJF : 6 Maart 1946

telkens eenen Dinsdag om stipt 3 uur

namiddag ter herberg « De Belgische

Leeuw » bjj Mr Maurice Seghers te

Temsche, aan het Gemeentehuis.

N. B. Een half ten honderd instelpremie

te verdienen.

Uit ter hand te koop

8CHOONE VILLA

aan de Groote Baan Bevaren-Antwerpen.

Te bevragen ter studie van Notaris

DIERICKX te Melsele. Teletoon Beveren-

Waas 122.

Studie van Mier FRANZ DIERICKX.

Notaris te Melsele.

Uit ter hand te koop

SMIT NIUL4««

Een nette Burgerswoning aan de

Minderbroedeisstraat Nr. 34 Voor alle

inlichtingen «icb wenden ter studie

van notaris Dierickx te Melsple.

BERICHT.

Voor het opbouwen en herstellen

van nw hulzen en stallingen

wendt u in volle vertrouwen tot

Dés. De Ciercq

Metser-Aannemer

Gebr. Van Raemdouckatraat, 33,

TE.UMIIE,

Te koop.

Een motor Diesel Dentz viertakt 6-8

PK. — Een motor «Bernard» I cylinder

naphte 4 - S PK, — Een marine

motor «Vero- 1 cylinder naphte 7 I'K.

— Eeu motor Diesel G.L M. 6 - 8 PK.

Kunnen dienen voor dorsenen of

dekmotoren.

Adres : Hotel Jagersrustte Doel.

StempelCaoutchouc

in alle vormen, ten bureele dezer.

Studie van Notaris DIERICKX

\ ' te Melsele.

OPENBARE VERKOOPING

vac een

goedgelegen

E I G E N D O M

te ZWIJIDBECHT

Moortelslraat 77.

De Notaris FRANS DIERICKX te

Melsele verblijvende, zal, mei het

houden van twee zitdapen en gswin

van 1)2 ojo instelpremie openbaar

verkoopen:

Eenige Koop.

GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Een goedgelegen en stevig gebouwde

eigendom, zijnde drjjwoonst, met

\grond en afhangen, gestaan en geleden

te Zwvjndrecnt, Moortelstraat 77,

ten kadaster bekend Sectie A S99/F/2

en 599 G/2 groot 7 aren 90 eentiaren.

Verdeeling:

Huis met half verdiep. - Voorplaats

met gang, bovenkamer, keuken, boven

twee kamers.

Achter : 2de Huis : twee plaatsen,

verder stallage, kamer boven, verder :

keuken, slaapkamer, zolder.

Hof met tien fruitboomen.

Verhuurd zonder schrift beschikbaar

volgens de wet.

Te bezichtigen mits te bevragen bjj

Jozef De Caluwé, Moortelstraat.

ZITDAGEN :

18 FEBRUARI en 4 MAART 1946.

telkens een Maandag ie 3 ure namid-

dag ter herberg - Het Leéuwken» bij

ddr, heer August De Coek, Zwijndrechtsche

baan, Melsele.

Voor verdere inlichtingen zich wenden

ter studie Dierickx.

OPENBARE VERKOOPING

van

38 Kanada-Boomen

te 8TEEIDDOBP

aan het Uljkerverdrleten de sluis.

De notaris A HBLLSBAUT te Temsche

zal openbaar verkocpen ten verzoeke

van Schduseloroekpolder, op

Maandag 4 Maart I94G. tel uur

namiddag, ter hurberg - De Gulden

Cop » te Terneene bij Mr. Jules De

Schepper,de volgendekciuadaboomen,

hebbende eene dikte van 1.20 m tot

J.6S in, in 4 koopen, met recht van

samenvoeging.

De Boomen zijn geteekend en kunnen

door de koopers bezichtigd worden.

Voor alle inlichtingen zich te wenden

tot de Polderwachter A. Moerman

op den Oostberg te Temsche.

Kimptante betaling. Verder gewone

voorwaarden.

OPENBARE VERKOOPING

van

HOFSTEDE

zijnde tweewoonst

te Temsche

De notaris HELLEBAUT ie Terasche j

ïal openbaar vei koopen met gewin

van een half ten honderd instelpremie

op de hierna vermelde dagen. Eefien

eigendom zijnde bolstede begrijpende

twee woonhuizen mei schuur, stalling

en verdere aanhoorightden te

Tem«he, Dwecrsstraat 91. met

boomgaard, gekadastreerd sectie B

nrs. 68t>f 685g 685e groot 15 aren 30

cemiaren.

Dadelijk hesebikbrar. Laatst bewoond

door A. Verhulst-Muylaert.

Een perceel land, gmotj 72 aren,

kan aan de hofstede blijven.

ZITDAGEN :

Instel : 28 FEBRUARI. ) ,. „

Verbijt : 7 MAART. ) """"

Telkens eenen Donderdag om 9

uur namiddag ter herberg -Nieuwe

Ster - bij madame w' Altons Martens-

Wauters hoek Akkerstraat.

Te koop.

Góéde Piano, merk Fraty, in allerbesten

staat. Groote zuivere klank.

Prijs I5,oou fr.

Adres ten bureele.

Studie var. MEESTER DIERICKX

Notaris te Melsele.

OPENBARE VERKOOPING

van een

SCHOONE en GROOTE

HOFSTEDE

met

TUIN, BOOMGAARD en LAUD

growl. 1 bectaar S3 aren CO ca. ook

goed geschikt voor hoventerderij.

te

BEVEKEN-WAAS, Kronistraat S

De notaris DIERICKX te Melsele

verblijvende zal met het houden van

twee zitdagen en gewin van 1/2 % insteipiemie

openbaar verkoopen :

EENIGE KOOP:

Gemeente BEVEREN-WAAS.

Een groote hofstede met schuur,

stalling en afhangen geslaan en gelegen

te Beveren, Kromstraat 9, ten

kadaster bekend Sectie A Nrs. 634,

6.J5. 636, E08 samen groot 1 hectaar,

82 aren 60 ca. zeer geschikt voor

hovenierderij of kiekenkweekerij,

hebbende een scboooen boomgaard

en een uitgestrekt perceel land.

Palende : Noord : Juffrouw Odila

Andries, Juffrouw Verhaert. Mr. De

Dobbelaer-Van Puymbroeck Jozef.

Mr. Van Puymbroeck-Maes Désiré

en de erven De Scheppet-Van Puymbroeck

alle te Keveren.

Oost .• Krorastaaat.

Zuid : Juffrouw Anna Bosnians en

Juffrouw Bertha Verhaert. beiden te

Beveren.

West : De C. O. 0. van Beveren.

In pacht zonder scbnft bij Mr. Martinus

Mqorthamerte Beveren,

Beschikbaar volgens de wet.

Altyd te bezichtigen op behoorlijke

uren.

ZITDAGEN:

INSTEL : 11 Maart )

VERBLIJF : 25 Maart )

telkens een Maandag te 3 ure namiddag

ter herberg St. Barbara bijden

heer Honoré Thilleman, Groote Markt

te Beveren.

Voor verdere inlichtingen en inzage

van plan zich wenden ter studie van

Meester Dierickx, notaris te Melsele.

N. B. De koopers worden verzocht

7.ich te voorzien van hua trouwboekje

Hendrix' Veevoeders.'

KOEMEEL - VARKENSVOEDER

PAARDENVOEDER- HOENDERVOEDER

Uesle kwaliteit.

Verkrijgbaar brj

Van WolvelaerJ

Hollebeek 3,

Handelaars, aandacht

Voor Uw Papieren Zakken

wendt U tot het gekend huis

EMIEL MAES-DE MUYNK

Akkerstraat 11, Temsehe.

Alle soorten : Sulfite en andere.

Offlcieele prezen.

Te koop.

IOO Wilgen poten bij

KAMIEIi SEGHERS. Laagstraat 1,

Temsche.

Electrische

Broederij=Kiekenkweekerijen.

ALOIS VAN O VERMEIRE

Cauwenberg 73, Temsche.

(nabij de GasketeU

Daar kunt u bekomen :

Roede Islands kuikens, (de gekende

Wicterlegsters).

Witte Leghorn kuikeds, (die ieder

voldoening schenkt).

Eendjes en Ganzen, op aanvraag.

Poeljen, van af 6 tot 10 weken oud.

DE KUIKENS WORDEN THUIS GE-

LEVERD en op aanvraag gratis onder

loeiicht gehouden om alle mislukkingen

te vermijden.

Zellregelende

Kolen- Itkiinstmoeder»

die 24 uren branden, en een waarborg

is zjjn te bekomen.


Spa Monopole »

is terug te verkrijgen bij

ROBERT ROOSEN-OKGENA

Hoagkamerstraat «7,'TEHSCHE.

't Is ook het beste adres voor ;

Lekkere "Wijnen en

Fijne Likeuren.

ALLE BOEKEN

te bekomen bij

Jos. SCHUERMAN - STEVENS

l£asteelstraal, 39 Temscbe

Te huur,

Café en kleine Burgerswoning op

het Luuwershoek, Temscbe.

KOfPTEEN

goede VULPEN

Ten bureele dezer.

VROUWEN - PILLEN

regelen de Maandstonden.

Apolh. Michel, Wetstr. 102, Brussel.

Tegen terugbetaling van 60 fr.

Verzekeringen.

Voor uwe verzekeringen - alle rlsleo's

- brand, ongevallen, diefstal,

braak, sociale verantwoordelijkheid,

enz. enz.

Wendt U iavertrouwen tot

A.V.Raemdonck-Van Breuseghem

Eeckhoutdriesstraat, 49, Temscbe

Agent der gekende maatschappij

« Het Belgisch Anker -.

NUT VOOSZICEtTIS!

Voor ge iets koopt denkt toch na.

Wij geven NU AL de beste kwaliteit

aan de LAAGSTE PRIJZEN.

SLAAPKAMERS - EETPLAATSEN

GEVULDE en RESSORTMATRASSEN

PLAATBEDDEN - ZETELS

KINDERBEDJES KINDERVOITUREN

enz. enz. enz.

Wij hebben Dog altijd de GROOTSTE KEUS van den omtrek en ook

de GOEDKOOPSTE PRIJZEN.

: Bazar St. MICHEL :-

PLEZANTSRAAT 1S3 i 159 ST. NIKLAAS

Cooreman

OEVERSTRAAT 15, TEMSGHE

Groote keus van

CCASIE-MSUfiELEN

PIANO'S EN NAAIMACH1ENEN.

Altijd voorbanden: slaapkamers, eetkamers, salons, clubs,

kassen, stoelen, keukens, -vureii, bpiegels, schildeiijei, Chinavazen

bureaux, èn alle huisbenoodigheden, te lacg om te melden.

g ; Uit Temsche : MAANDAG en DONDEBDAG

voor 12 ure Uit Antwerpen : DINSDAG en VRIJDAG

Aanlegplaats: Verbindingsdok Nr 3

Vervoer en Verhuizingen

ALLE VRACHTEN

FRANS SMET - VAN GOETHEM

Haasdonck sche Stftivug. 25

TEMSCHB Tel. 120

Leen Hypotheekkas

Medeburgers !

Wenscht gij een goede en verze

kerde geldbelegging : plaatst dan uw

geld op 1* rang Hypotheek of in Hypotheke

obligaties.

Zeer loonende Intrest

Hebt gij geld noodig om eigendommen

of gronden aan te koopen? Zaken

uit te breiden ot schulden al te

lossen ?

't Is te bekomen, met gemak van

terugbetaling in 5, 10 tot 20 jaar,

Daar keus Matigen inirest.

Geheimhoudirg verzekerd.

Wendt U tot

M. Frans Massart

Priester Poppesiraat,! , Temsche

Landbouw-maehienen.

ALFONS BOEL

Hoogstraat 7o, BAZEL.

Huis van vertrouwen.

Van nu af verkrijgbaar :

Electrische Waschmachienen

en Boterkarnen.

Enkele en dubbele ploegen.

Dorschmachienen en Moteurs.

Beet-en Stroobusselsnijders.

Alle soorten Beerpompen.

i Oogstmacbiecen - Aardappelrooiers.

i Zaaggmachienen en Afroomers.

Eggen en Schroefitels. Zaaimachieneo.

H. R. St. N. 15976.

Bericht.

Deondergeteekende beveelt zich aan voor

Vervoer en Verhuizingen

in alle richtingen mei kamion van 7 ton.

Zeer stipte en verzorgde bediening.

Frans SmcIVan

More magazines by this user
Similar magazines