EEN MAN UIT HET VOLK.

waaslandca.front36.kunstmaan.be

EEN MAN UIT HET VOLK.

Uit er hand te koop.

Omtrent duizend roeden allerbeste TOEMAAT-

GRAS, gelegen ie Waasmunster in de Spechten,

eoaamd den Postmeeslersmeèrsch, verdeeld in vijf

nopen. Ztch Ie bevragen bij den eigeua»r, MAR-

CEL HVYGE.

Openbare veiling

van een pari ij

TIMMERHOUT,

beslaande in schoon, droog Abeelm-, Wilgen-,

Esschen- en Kanada BARD, van alle dikten, breeden

en lenglen, Kruidwagentrcmen en dergelijk ; voortkornslig

uit het land van Aelst en Brabant.

WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1865, ten 2 uren

in namiddags, Ier afspanning DEN HERT, bij juffrouw

de weduwe De Vriendt, aan het Zand, te

lokeren ; door het ambt van den Deurwaarder

0Ë VEIRMAN, onderde gewoune besprekken.

BOOR VERANDERING VAN WOONST.

Openbare \'erkooping

van eene Schoon- en Sterkgebouwde

ZAAILAND,

TE LOKEREN-STAEKTE.

De Notaris MUYS, te Lokeren, zal openbaarlijk

verkoopen :

Eerste koop.

Eene schoone Hofstede, beslaande in woonhuis,

nieuwe steene schuur, stallen, boomgaard, groenselbol

eo hofland, genaamd liet Bogaardeken, met

groote en welwassende boomen, gesiaan en gelegen

Ie Lokeren, wijk Staekie, nabij de Keersmaker,

Ier kadaster bekend sectie O, nummers 2043,

2044, 2045 en 2046, te santen groot van gronde

50 aren 30 centiaren, palmde oost de Keersmakerstraat,

zuid de Eijerstraat, west mijnheer Edouard

van Damme te Lokeren en noord mijnheer den

pastor Van Damme te Moortzcle.

En tweede koop.

Eene partij Zaailand, gelegen te Lokeren, wijk

Puttenen, in de Tarwakkers, omtrent de Keersmaker,

sectie D, n° 46, groot 77 aren 10 centiaren,

palende noord-oost en zuid-oost dame wed. Lapeer-

Aotbucnis, zuid-west de erven Godelive de Pspe,

pn noord-west de Gentdam, de twee rijen boomen

medegaande.

Deze goederen zijn bewoond en gebruikt door

den eigenaar sieur AUGUSTE VERHELST, en de koopers

zullen daarvan met Kersavond aanstaande in

bet genot treden.

ZITDAGEN:

t elkens eenen Woensdag, om 4 uren namiddag,

ter afspanning van sieur Charles de Munck, op den

Keersmaker, Ie Lokeren voorzeid.

Voor nadere inlichtingen vervoege men zich ter

studie van Hen Notaris MüYS voornoemd, aan de

Groote Markt, n° 49, bij wien grooleen kleine kapitalen

in leening te bekomen zijn , tegen eeuen

gematigden intrest en mits voldoende bezet.

Elk zeg hel voort.

Openbare verkooping

BIJ LICITATIE,

EN ZAAILANDEN,

Ie

Lokeren, Groenstraat.

De Notaris MUYS, te Lokeren, a

More magazines by this user
Similar magazines