Nieuwsblad van Temse

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse

Zondag 1? april i960 (98* Jafir 15*) Weekblad N° 27

Nieuwsblad van Temse

EN OMLIGGENDE Abonnementsprijs 100 Fr.

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL-: KASTEEL-STRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERVIAN - Verantw. Uit?ew AL. BUYT4.ERT | Hr. St-Niklaas858 | TEL. 710185

TEMSE 16 APRIL 1960

Wekelijkse Almanak

APRIL

17 Zondag PASEN

18 Maandag 2' Paasdag

19 Dinsdag s Leo, Usmarts

20 Woensdag s Oda v Thorembais

21 Donderdag s Anselmus, Silvius

22 Vrijdag s Ulrica, Adelberdus

23 Zaterdag s Georgius, Gerardus

MAAN de 18 april. laatste kw

Jaar-,paarden- en veemarkten

De 18 Nieuwkerken-W , Waasmunster,

Wiinegem — de 19-Beervelde

— de 20 • Herzele, Lille

[ P A S E N ZO IS DE KALVARIEBERG NU Apostolaat der Grootstad

Wij kennen de vrees niet, dat de katoheke

Kerk te gronde zou kunnen gaan

Zij zal nog aan het sterfbed van de

laatste mens staan als boodschapster van

het rijk Gods Wat God gebouwd heeft,

is gegrondvest op een rots Doch er

moest een voortdurende vrees in ons zijn

dat wij, leden en dragers van het rijk

Gods, zijn licht verduisteren, zijn grootheid

verkleinen, zijn heerlijkheid omsluieren

Emil Fiedler

Pasen en het Paasgebeuren dwingt

miljoenen mensen, twintig eeuwen op te

klimmen, en naar de bronnen ce peilen

Naar de eerste Paasmorgen van de geschiedenis

Wat bedoelt Paus Joannps

XXIII waar hij zegt dat het aanstaande

Koncilie aan de Kerk haar ware gelaat

moet helpen duidelijk maken, opdat de

wereld het licht en de vreugde van de

verlossing zou zien ? Twintig eeuwen

hebben wellicht de woorden van Maria-

Magdalena - en zovele andere - " Ik heb

de Meester gezien ", verduisterd ?

Ultramare

NAGELS DOORNEN

Nagels, in Christus'handen

Gedreven, tot mensheid's schande

Nagels, in Chnstus'voeten

Zo moest Hij 'S mensen zonden boeten .

Doornen, gevlochten in een kroon

Symbool van woestheid, schande, hoon .

Op Jezus'hoofd geduwd,

Bespot, oeschimpt, bespuwd..

Nagels, worden immer weer geslagen

In Zijn hart, nog alle dagen

Nagels, nagels, groot en klein,

Elk met zijn eigen pijn

Doornen, worden telkens weer gepind.

In 't vlees van Hem die steeds bemind

Doornen, doornen, met hun leed

Ach, wat is de wereld wreed

Rolf van Scheldelande

We wensen aan al onze

lezeressen en lezers een

Zalige Hoogdag

van PASEN.

Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse

____

De Ridders van

het Wit Kruis

Hij IS verwant aan de Vascello's door

zun begaafde vrouw dona Theresia Hij

is niet schatrijk, maar bezit een eerlijk

fortuin, hij is uitstekend geleerde Om

het kort te maken, uw vijandelijke stemming

valt hem zeer hard

— Mijn liefste Laureloot, daartoe heb

ik mijn redens En ziet hier ene Alvarez

is in alle dingen van een ander gedacht

dan ik Ik ben koningsgezind, hij

is ingelegd bij de Carbonaro

— Hij komt daar juist O ik smeek u,

zwijg daarvan, zegde de graaf haastig

M Alvarez kwam inderdaad langs

daar gewandeld, en, de twee broeders

bemerkende, nam hij zijn hoed af om ze

te groeten

De Hertog, die veinsde enige boeken

na te zien op de uitstalling van een verkoper,

beantwoordde dit teken van be

leeldheid niet Ook de Sicihaan de ogen

gezwollen van inwendige woede, trad

bij M de Rocheraye, en deze op de

schouder kloppende, zegde hij met bijtende

toon

— Heer Hertog, ik heb de eer gehad

u te groeten, gi) hebt niet geantwoord

Vol bedaardheid keerde de grote

heer zich om naar hem en hem met

grootsheid benende zegde hij op gewone

toon

— Beweert gij mij een les van welle-

door H C A R L I E R

Ben Kerk die aan

vijf belijdenissen toebehoort

Een eerste grote verandering die men

op de Heilige plaatsen konstateert is

zeker het karakteristieke en monumentale

gebouw dat men er thans aantreft

Geen ander kerkgebouw ter wereld kan

er zich op beroemen aan zijn poorten

Muzelmannen als portiers te hebben en

binnen in, vijf verschillende groepen van

kristenen te verzamelen, die het overigens

niet altijd met elkaar eens zijn

Toen we op Kerstnacht 1958 te Jeruzalem

een week mochten verblijven was

het inderdaad een Muzelmaan die ons

aan de poort van de basiliek van het

H Graf vertelde (in het engels) ' Mijn

voorouders hebben sedert acht eeuwen

het voorrecht, de sleutels van de basiliek

te bewaren "

Verder sprak de man geen woord

over de twisten die jaren geleden in deze

kerk hadden plaats gevonden We dachten

echter aan de woorden van de Nederlandse

dichter joernalist Bertus Aafjes

waar hij schreef " Wanneer men

acht dagen lang in de basiliek van het

H Graf heeft vertoefd, kent men ze nog

niet Pater Vincent, O P , de bekende

arkeoloog van het Pauselijk Bijbehnstituut

te Jeruzalem drukte het opzijn beurt

uit als volgt ' De eerste indruk, die

men ervaart als men in kontakt komt

met dit monument is er een die men zou

ervaren vooreen doolhof, een chaos

Men doet er inderdaad goed aan,

terdege de gidsen in te si ' n.nen herhaaldelijk

het Godshuis te bezoeken om

enigzins klaar te kunnen zier in deze

sombere kerk, die de mooiste ter wereld

zou moeten zijn

Grieken en Latijnen hebben de soldaten

van de Kalvaneberg niet nagevolgd

Dezen wierpen immers het lot over

Kristus' kleed om het niet te scheuren,

terwijl zij de plaats van Kristus' dood

en verrijzenis onder elkaar en met anderen

moeten delen Zo hebben de Griekse

ortodoksen de noordkant en het koor

van de Kerk der Kruistochters en de

kapel van Adam De Latijnen (hier bedoelen

we de Paters Minderbroeders

van de Custodie van het H Land) hebben

de zuidoostelijke kant der kerk en

tevens de kapel der Kruisvinding Het

Armeens Patnarkaat heeft de kapel van

Keizerin Helena, moeder van Keizer

Konstantijn, die het ware kruis ontdekte

in de vierde eeuw De Kopten bezetten

een plaatsje achter het Heilig Graf en

vendheid te geven, mijnheer'

— t Is een uitlegging die ik verg

— Die uitlegging is zeer eenvoudig,

hernam de hertog koel weg, er zijn gezelschappen

die ik niet zoek en daar is

het al mede

De ogen van graaf Laureloot glimden

en zijn aangezicht werd bleek, hij stamelde

— Mijn broeder, een woord van leedwezen

kan de grootste twisten doen eindigen

— Mijn broeder, ik verwittig u dat

gi| op het punt staat de eerbied te ver

onachtzamen ' zegde M de Rocheraye

tamelijk bijtend,

— Gij zult mij uitlegging geven ' riep

de Palermitaan in woede ontstoken

•—• Gij ztjt er rap bi) mij uit te dagen

ik ben min rap mij te storen Indien het

een tweegevecht is dat ge verzoekt,

sprak de hertog met fierheid ik gevoel

geen schaamte u te zeggen dat ik niet

vechten zal Ik heb mijn bewijzen geleverd

op meer dan een slagveld Mijn

geloof verbied mij zulke daad

De vergramde stem van Alvarez werd

nu schertsend

— Dat is spreken als een kwezel niet

als ede'man ' Zal het nodig zi|n dat ik

op uw wezen sla omu te verplichten het

zwaard te trekken ' Een edelman kan

zich dus laten honen

Het bloed rees naar het hoofd van

de edele banneling en verblind door de

gramschap heft hij de hand op Zijn

broeder hield hem tegen

— Ik ben ter uwer beschikking, mijnheer,

zegde de hertog sidderend Mijn

getuigen zullen met de uwen de schikkingen

van het gevecht leveren, Kom

Laureloot

Wat is er al veranderd aan Golgotha sedert tweeduizend

jaar Moesten de Apostelen en de andere

getuigen van Kristus' lijden thans terugkeren, op

Kalvaneberg ' Of laten ' wi| " liever eens op bezoek

gaan naar de Heilige plaatsen

de Jakobieten (een dissidente Syrische

groep) konden eveneens een kapel veroveren

vor hun liturgische diensten

Op de Kalvaneberg zelf hebben de

katoheken een drietal altaren, ter ere

van Maria s Lijden, (vlak naast de Kalvaneberg)

terwijl de Ortodoksen er de

twaalfde statie van de Kruisweg hebben,

Bij het monument van het Heilig Graf

is de toestand nog ingewikkelder, want

daar moeten de drie grote kristelijke

belijdenissen elkaar aflossen Moesten

de Franciskanen echter hun rechten met

met hand en tand verdedigen, dan zouden

de katoheken sedert lang niet meer

toegelaten zijn tot de eredienst bij de

Heilige plaatsen die hun nochtans zo

dierbaar zijn

Ik herinner me wel wat een missionaris

uit Kongo me ooit vertelde, toen hij

over het Heilig Land naar huis keerde

' Ik vergeet nooit van mijn leven dat ik

daar eens werd weggejaagd door een

afgescheiden kristen want het was zijn

uur van gebed

Goed nieuws van het herenigingsfront

- Er is iets veranderd

Ieder gelovige voelt dadelijk dat het

schandaal van de verdeeldheid hier

vooral een grote hinder oplevert Indien

de koepels nog steeds gestut worden

door zware lompe balken die alles

behalve estetisch aandoen, en indien de

ingang als versperd ligt achter logge

ijzeren massa's, dan is de oorzaak daarvan

te zoeken in de, verdeeldheid van

de kristenen

Inderdaad, om de basiliek te herstellen

moeten de betrokken partijen zich

akkoord verklaren Welnu, tot nog toe

vreesde elke partij in haar verworven

rechten benadeeld te worden, en zo

werden de plannen steeds verworpen

Tot er nu eindelijk een plan is aanvaard

geworden ' Met vreugde vernamer we

eveneens dat er in stilte uren van gezamenlijk

gebed gehouden worden, en dit

is een voorteken van betere tijden'

Weldra zal de Heilige Grafkerk ook een

teken gaan worden dat de kristenen

meer van elkaar gaan houden, en men

kan moeilijk een betere hulde brengen

aan de Zegepralende Kristus

Weinig arbeid geeft iemand veel

eigenliefde, veel arbeid een zeer grote

bescheidenheid

De meest woeste haat is nop lang niet

zo lelijk als liefdeloosheid

Verscheidene nieuwsgierigen waren

bi| de beklagenswaardige gebeurtenis

tegenwoordig Van op het balkon van

hun gasthof hadden sir Archibal Bowside

en baron de Lornay alles afgeluisterd

De twee tegenstrevers namen afscheid

van elkander, en de Hertog, gevolgd

van zijn broeder ging M de Lornay

vinden , deze aanvaardde de moeilijke

zending die hem toevertrouwd werd en

vertrok aanstonds Hij kwam na ene

halve uur terug en gaf rekening zijner

bemiddeling Het tweegevecht zou plaats

gnipen des anderdaags, om vijf uur's

morgens, m een klein bosje, tegen de

poorten der stad M M de Lornay en

de Chavoires waren de getuigen van

de Hertog M de Planazen en sir Archibald

deze van de Palermitaanse heer

Het wapen was de zadelpistool

M de Rocheraye vervuld van sombere

neerslachtigheid, verwijderde zich als

alle schikkingen genomen waren en begaf

zich naar het hef buitenverblijf waar

de graaf de Peyl sedert enige maanden

woonde

HIJ verzocht deze naar huis niet mede

te gaan om bij de gravin geen achterdocht

te wekken en Laureloot die met

een sluw vernuft de schakels smeedde

van de strik in welke hij zijn broeder

wilde doen vallen, volbraeht deze wens

zoveel te liever, daar hij dezelfde avond

nog de koningin der tziganen een bezoek

wilde brengen

IV

Waar graaf Laureloot te laat

ondervindt dat niets bedrieglijker

is dan de schijn,

Er was op het foorplein van Evian

Donderdag 7 april ging er in Cine

Odeon te Antwerpen de gala-premiere

door van de Franse film ' Meisjes onder

toezicht " (Filles a surveilier) ten voordele

van hogergenoemd werk

In zijn inleiding wees de E P Luyts

o p , directeur, op het feit dat ook deze

5' gala-premiere voor doel heeft om

door film een onderwerp voor het publiek

te brenged dat de sociale aktiviteiten

van het werk " Agro " (Apostolaat

der Grootstad) omvat Hl] bedankte van

harte alle weldoeners en wees er op dat

de film van deze avond de 3' was

in de reeks die het jeugdprobleem

tot inhoud heeft, en speciaal de « losbandige

jeugd » zou behandelen De geachte

spreker wees er op dat ontzaglijk

veel wordt gesproken en geschreven,

gekonferenceerd en gekongresseerdover

het probleem van de delink wente jeugd

Met de hartstochtelijke jeugd en zelfs

met de delinkwente jeugd hebben alle

tijden af te rekenen gehad De vormen

nu wel gewijzigd, maar moeten we om

wille van de rechtvaardigheid hoeden

voor de overdrijvingen Het paedagogisch

aspekt van het grootstadsprobleem

ligt in het onbegrip waarmede onze huidige

jeugd wordt bejegend door ouders

zowel uit normale als abnormale gezinnen

en het gebrek aan liefde of genegenheid

van hen die leiding moeten geven

HIJ wees er verder op verkeerde

voorstellingen en onwaarheden b v,

er zijn geen misdadige kinderen, er zijn

alleen schuldige ouders Zeker, vele ouders

moeten ter verantwoording geroepen,

wat betreft de verlopen kinderen,

maar zeer vele ouders zijn niet schuldig.

Medelijden is gevaarlijk ' Het is beter

onze jeugd te helpen met de energie die

ze in zich voelt branden en al te veel

misbruiken voor stommiteiten te orienteftn

naar schonere idealen Het losstormen

van die jonge mensen is veelal

ook een kombatieve reactie tegen een

maatschappelijke struktuur, die oud,

versleten, aftands is geworden Is het

onze taak de moderne jeugd te saneren,

dan moeten wi| ook tegeluker tijd de

moed en de durf hebben om de maatschappij

gezond te maken Maar daar

hoort ook bij dat eens ernstig dient gedacht

aan de spoedige sanering van alle

instellingen die zogenaamde heropvoedmgsinstituten

worden genoemd Dit

opdat zij er niet als grotere misdadigers,

maar als volwaardige mensen zouden

uitkomen Tot slot doet hij een warme

oproep voor de eerstvolgende autotocht

om onze ouderlingen, gebrekkigen en

paria's uit oas havengebied de kans te

geven te profiteren van de heerlijkheden

van het leven en van de natuur door ze

geen levende ziel meer te vinden als het

donkere nacht was geworden De kwakzalvers,

de hansworsten en gochelaars

zaten in de herbergen van 't ronde de

wijnpot te strelen, De wilden van de

Markiezeneilanden waren reeds lang

slapen gegaan, de geleerde honden en

de gelaarsde katers waren van hun plunje

ontdaan en mochten thans vrijelijk gaan

lopen, de muziekanten doof van hun

eigen gerucht, vermoeid en dorstig van

t blazen, waren bezig met zich uit te

strekken op hun bussels strooi , men

hoorde geen gerucht meer inde barakken,

de eerzame Syndik van de hoofdstad

van 't land Gavot had echter de

toelating geweigerd van " comedie te

spelen ' met de lantaarnen

Doch een licht stond te glimmen op

't einde van het weideplein onder de

twijgen der platanen en notelaren

't Waren de bohemers die, rond hun

haard gezeten hun avondmaal in een

grote kopere ketel stonden te. koken

Het vuur wierp een grote klaarte op

hun, door de zon verbrande, doch

schone wezens Zij hadden allen goede

jacht gemaakt

Foredinels de arabische vrouw was

bezig met in haar schoot enige handsvollen

kopergeld, waartussen er enige

witte stukjes liepen, te overpampelen ,

zij had het gewonnen met jonge vnjsters

of lotehugen voor 't aanstaande

jaar alle geluk mogelijk te voorspellen

Phalti haar echtgenoot, een oude

Gypte, wier grijze haren slechts verborgen

staken onder een versleten haren

muts, kwam weder met een dozijn beurzen,

die hij van gapende boeren gesneden

had en een zilveren kroes die hij in de

pastorij gestolen had.

GESLAAGDE GALA-PREMIÈRE.

een halve dag geluk te schenken Deze

tocht gaat door op zondag 29 mei

De heer Rechter R Majean, voorzitter

van Grootstadszorg behandelde de

probleemstelling van de film Hij noemt

de film Meisjes onder toezicht " of

' Baldenuit" zoals ze oorspronkelijk

heette een ' aanklacht " tegen de misdadige

jeugd, die geen maat weet te

houden Aanklacht tegen de jeugd in

haar armzalige leegheid, haar fiktieve

geblaseerdheid haar volslagen amorahteit,

haar huichelachtig zelfbedrog en ,

haar laag bij de grondse Aanklacht tegen

de ouders, die geen morale opvoeding

aan hun kinderen geven, die nalaten

enige zielenjkdom te ontwikkelen

en die seimen te beleven Het boofdkonflikt

ontwikkelt zich rond een burgerhik

interieur waarin alle warmte en liefde

ontbreekt voor het 16-jarig dochtertje

Marline die van de moedergenegenheid

moet ontberen en lijdt onder het tekort

aan vastberadenheid van een willoze

vader die niet durft weerstaan aan egoïstische,

onrechtvaardige grillen van zijn

vrouw Om niet te stikken moet Martine

er uit Zij ZOU tevreden zijn met een

paar dagen andere lucht, maar zij wordt

achterhaald door het aventuur en belevenissen

die een eind vinden in een tragische

scene nadat zij de jongen die zij

lief had tot betere gevoelens heeft gebracht

Het is, zegt spreker, een moderne

versie \an het eeuwenoude thema van

schuld en boete

Deze gala-avond, waaraan T V en

Radio medewerkten, ging door voor een

elite publiek van allereerste gehalte De

aanwezigheid werd opgemerk van verschillende

rechterlijke personaliteiten als

de Heer Sabbe, prokureur des Konings,

de Heer Ooms, stafhouder van de Balie,

de Heer Roevens, raadsheer van het

Beroepshof De Heren Commissarissen

Van Duysse Pauwels en Rymenans

Ook de geestelijkheid was fel vertegenwoordigd

Waren aanwezig Z E Pater

Lucas, o p .direkteur van het Begunbof

te Gent, eerwaarqe Pater Baston o p ,

Pater Neinnck o p , rector van het opvoedingsinstituut

Margareta van Cortona.

Pater Bosmans, directeur van de

Vervolg 2e blz Ie kolom.

Hun oudste zonen, Gulee en Zanai.

overzagen hun buit, die bestond uit zilveren

kruisjes, gouden hartjes, vergulde

oorringen, al kleinnodien voortkomstig

van diefste langs de baan

De kleine Amraphel, een guit van 10

tot 12 |aar, licht ah een vogel, rap als

een slang, vond zijn vermaak in het

werpen met lange messen op een plank

en hij was in dit spel zeer behendig

Een oude jood, Abessalom, de schuwe

bewaarder van de schat van de bobemers,

verdeelde de buit, en ofschoon hij

bedronken was, wist hij met nauwgezetheid

te bepalen wat er elk toekwam

Hij mompelde binnensmonds

— Slechte vangst, dit land is voor

niets goed Geen rijke en weinig arme

lieden 't Is hier nog niet ons Nehelescol

de vallei van Chanaan waar de spioenen

van Israel een druiventak Zanai, wat

hebt ge daar in de ketel geworpen '

•— Een verkenskop vader

— Amraphel, hebt gij niets gevonden,

kwa jongen '

Het kind antwoordde

— Ze laten mij niet gaan, in plaats

van beurzen te snijden moet ik t vlees

braden en het brood snijden ik zou veel

liever met de groten in de herbergen

medelopen.

— Tahal fil souffra, kom aan tafel,

nep Faedineh hem toe in Arabisch van

Egypte Zij voegde er bij zich tot Abbessalom

kerende

— Esmanf, luister gij, morgen zullen

er in mijn voorschoot zoveel goudstukken

dansen als dat ge er nu koperstukken

ziet in liggen Agacho, de man is wedergekomen

Deze nacht gaan WIJ naar

het filatia, kasteel en gij zult onder uwe

arakka, mantel, de fortuin van onze familie

wegdragen

— Weigesproken daja, moeder, zegde

Amraphel, maar uwe slaco, jongen

moet er bij zijn, hij zal bewijzen dat hij

geen choukela, hond, is om te bassen,

noch een guckba, slang, om te schuifelen,

maar dat hij getrouw is lijk de eerste

en dat hij kan kruipen gelijk de

tweede,

Vervolgt.


Bond zonder Naam. en vele andere

seculiere en reguliere geestelijken

Verder de heer J. Verbeeck, de heren

Directeurs R. De Smedt en H. Gesp.

Mejufirouw Verstraeten van de Hogeschool

voor Vrouwen, Baron de Terwagne,

Notaris Istas, advokaten, dokters,

leraars, verpleegsters en sociale

asssistenten, de leden van db Bfheerraaii

en zeer vele leden van " Agro"

en " Groots'adszorg ".

De laai zelf was stemmig versierd

door toedoen van hei stadsbestuur,

en de stijlvolle houding en optreden

van de juffrouwen, die de ontvangst

regelden, droeg zeer veel bij om dpze

stemmige avond het verdiend succes

te verlenen. " Agro " dat zijn plan

om een clubhuis op ie richten voor

onze verdwaalde stadsjeutrd doorzet

doet er goed aan zijn traditie om onze

kuHurele bevolking te betrekken by

dringende grooistadsproblemen te behouden

en verder te blrjven nveren

voor gezondmaking van ons volk.

Tentoonstelling

Luc Meersman.

• — ^

On».e jonge schilder uit Temse stelde

ten loon te Brussel in de Galerie Le Zodiaque,

Zavelstraat, van 26 maart tol 7

april jl,

Mei genoegen lazen we in " De Standaard

" volgend artikel over deze veel

belovende kunstenaar, geschreven door

de bekende kunstcriticus Urbai-u Van de

Voorde : " Van de gnheel rijpe kunst

van de Fransman Yves Alei (welke eveneens

tentoonstelde, n.v,d,rj naar het

werk van de jonge Vlamieg Luc Meersman

is het een hele stap, dal spreeKt *an

zelf, Hij IS amper 21 jaar oud en dus

ware het onrechtvaardig als men vao

hem reeds een eigen persoonlijke stijl

en e


Premières te Antwerpen.

DpY Antwerpens prachtkinema.

Don't give up the skip Jerry Lewis dans la flotte

De Amerikaanse marine is een oorlogschip kwijt. .

Jerry Lewis.»* Zoet watermatroos

met Dina Merrill - Diana Spencer - Mickey Shangnessy

Op hetzelfde programma - Een origineel document in Ge» aeolor

voert ons van de ene stad naar de andere we maken kennis met typische

personnages en moppentappers en ontmoeten in de straten rond het Steen ï

Charel Jansaens.

K.T. (Paramount) Vert. 10 12 2 4 6 8 10 uur

1 Odeon.

De kinema van de elite.

8de week

Maigret et l'affaire St. Fiacre

JVlaigret

en de zaak St. Fiacre {

Werkelijk een grote film met Jean GABIN, Michel AUCLAIR,

Valentin TESSIEH, Armand NAVABRE.

K.N.T. (Discifael) Vert. 11,45 1,25 3 30 5,35 7,40 9.45 uur

/\strid

Het plezier staat U te wachten in ciné Astrid de nieuwe A.F.O. film

De duivel te slim

Een film naar het hart van ieder antwerpenaar

met Gastoog Bergmans - De Woodpeckers - Betty Pattijn

Jenny Danella - Jaak Germain - Staf Permentier

Jeannine Schevernels - Pala Sleyp - Wim Tocquet

Jan Moonen

K.T. (AFC. Vertoningen 10 12 2 4 6 8 10 u.

Ven dome*

-ODE

De kinema met standing.

2de week

ANNEESSENSSTRAAT 31 — Vlak bij Cine Rex

DE PESTKERELS

LES AFFREUX

met Pierre Fresnay - Darry Cowl

Een film vol verrassingen.

De lotgevallen van twee stijfkoppen.

K.N.T. Vert. 12 2 4 6 8 10 uur

Savoy* ASTRIDPLEIN

Und Ewig singen die Walder — La-bas chante la forêt

De beroemde triologie .•" Het Geslacht Bjorndal " verfilmd in

" En eeuwig zingen de Bossen

met Gert Fröbe - Hansjörg Felmy

Joachim Hansen - Maj-Britt Nilsson

6de treek

Heel de atmosfeer en al de spanning van het boek worden U gebracht in

een tover van kleur en beweging. TECHNICOLOR

K.T. (Europ) Vert. 11,45 1,25 3,30 5,35 7,40 9,45 u.

25® Verjaardag.

Ten titel van reklame en om onze

firma beter te laten kennen, welke zinnens

is een studio te openen te T E II ^ E

mag iedere lezer van dit blad ons een

kleine foto opsturen, die zal vergroot

worden op 24 x 30 cm. aan de uitzonderlijke

prijs «an 95.— F.

Betaling bij ontvangst.

Stuur uw foto naar :

S.F.EUGENE DEMOLDERLAAN16

BRUSSEL.

Afwasbaar

(plastiek)

KASPAPIER

Rollen van 5 meter.

e=

Grote keus

Eerste kwaliteit papier

Te verkrijgen ter Drukkerij

SCHUERMAN

Kasteelstraat 27 Temse

Stempels

te bekomen tenburele duer.

VILLA

93 OEIEHMH14T

XE U. O O P

Bpvraeen ter studie van Notaris

M

Studie van notaris M1SONNE te Temse

Te koop

Winkelhuis

Ie Temse, Kaaleelelraat 53.

Bevragen ter studie.

Studie van notaris MISONNE te Temse

Te koop

Woonhuizen

Hoogkamerstraal, 4», 44, IS, 5O,

«O «i.«l, 66enC8.

Bevragen ter studie.

Te koop

BOUWGROND Ie Temse. Beekstraat

eD Doornstraat.

Bevragen ter studie van notaris

Misonne.

Gevraagd

Deftige werktronw, een dag per

week.

Bevragen ten barele dezer.

Grote keus in

If

ten burele dezer.

tt

Studie VSD Notaris A. MISONNE

te Temse

OPENBARE VERKOPING

van een besigelegen

HERBERG

(e TEMSE, Kasleelslraat, 43

Notaris A. MISONNE te Tems» zCHlKBAAR

INsTtL : ü6 APRIL i960

VtihtSLUF : 3 MM 196U

telkens een dinsdag om 3 uur namiddag

ter tieibeig « uUiüeiiUup» bij dor

Jan Ui lis la l'ein&e, habiet-lsuaal, 1

lulicüungen ter siuuie vau üe verkuophuudenae

nuians.

Studie van Notaris M1SONNK ie Temse

OPENBARE VERKOPING

van eec

Werkmanswoning

eo een bestuiiderüuuaeu

WOONHUIS

Ie BAZLL,

Kerkstraat 9* en 3*.

Noians A. MIüONNE te Temse zal

mei wmsi van ïustelp.emieupenDaar

verkupen :

Gemeente BAZEL

Koop 1

Een werkmanswoning te Baz^l,

Kerksiraai, 24, geKad. file A nis 245/a

2tK)/o en 2-;O/Cgiuol saOibli öbU au.

VtjrdeliuK : lieajkyloer» : 5 Kamers,

keuköu, upkanicr.

Upen zuider, keider, stal, schuur en

tuin.

Hei huis is voorzien van elektriciteit

en puinpwaiet, nei is aangesloten

aan de waiorieidiug.

In gebruik doui dhr Augustien Colruuü

mus 7Ou -F por maand.

Koop II

Een best oodeiriouuen en welgelegen

wuounuis te Bazel, KerKt>iraat, 32

genau. Sie A ni 2iy/.i gruui iöu m'£.

Veraaiinu .-UeivJKviuHis; a duoreenlopende

kanieis, gang, voorpiaats,

woonkamer, keu&un, aenteckeu en,

SLal, wasüuis en tuin.

1' Vetuicp: 4 slaapkamers.

Zolder - Kelder.

Hei nuis is voorzien van eleutricilen,

pump- en regenwatei, hel is aangesloten

aan de Wdterdlenst en de gas,

üeaeelleirjk in geöiuik door dhr

Ferdinand Veigauweu mus 1 UüU.—F

per maand, gedeeiieiyk bebcnikbaar.

INüTKL : 6 Mill I960

VKHriLiJF : 13 MEI l«6o

telkens op etn vrijdag om '6 uur namiddag

ter uerberg " douing van

Spanje " by dnr tdgard Uuueel te

Bazel, Kernslraat, 2.

lniicüiin^en ter siudie van de verkoophuuaende

noians.

Bouwgrond

te Temse, Potaardeslraat.

isonne l» Temse.

A N T W E R P E N

P A L A C 2» Week

Een uitmuntend humor festival

David Niven - Mitzi Gaynor

Monique Van Vooren

Gelukkige Verjaardag

(Happy Anniversary)

K.T. Vertoningen 2 4 6 8 10

P A T H E 3° Week

In het heetste van de Zomer

(Suddenly Last Summer)

Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn. Montgomery Clift

Een film van SAM SPIEGEL fBrug van River Kwai).

Naar het beroemd werk van TENNESSEE WILLIAMS.

K N.T. Vertoningen 10,30 12,45 3 5.15 7,30 9,45 u.

E D E IV

Tijdelijk gesloten

voor volledige veranderingswerken

Binnenkort heropening

met een sensationeel spektakel in

een der meest moderne zalen van Europa

Koloniale Loterij

Speciale Tranche PASEN 1960

Een hoog lot van VIJF MILJOEN

Een hoog lot van VIER MILJOEN

Een hoog lot van DRIE MILJOEN

Een hoog lot van TWEE MILJOEN

Vier hoge loten van EEN MILJOEN

8 loten van 250 000 F

36 loten van 100.000 F

40 loten van 50 000 F

960 loten van 2.500 F tot 20 00 F

46.000 loten van 300 F tot 1.000 F

Het biljet: 200 F Het tiendebiljet« 21 F

Trekking t vrijdag 29 april 1960

Drossini

de specialist in betere REGIGNK LEDIIVG

Spoeddienst voor rouw

in zwarte gabardine, velours,

popeline en optima

Fr. Rooseveltstr. 38 TEMSE, Tel. 710.646

AANHANG WAGENS van 4 tot en met 20 Ton

op 4 wielen

Opliggers met schommelassen

Opliggers met tandemassen

GITERNES & KIPWAGENS

Carrosserie Fr. & L Stevens

Hundelgemse steenweg 516 LEDEBERG-GENT


ALLE GELDLENINGEN

op huizen, gronden, schepen.

wan Antwrp»!

< » Ulötyffi 103^0 Gent 1936 84.80

van 14 april

> >9f>3/65 101.4U G«nt I93T 95 20

, • 1954(72 95,30 üent 19|M|74 4.25o)0 95.50

Belgische Rent 1937,3 1]2 oio Si 60

Belg. Spoorw. 1954/74 4 1/4 o/o 92.90

, 1943 , 85.30

Gent 19S6 4,50 97,10

1955|75 ie reeks 90,20

rielgische rent 2' reeks rf9,«0

Luik 1913 89 10

. 1956|71 ad.30

Overname van beslaande schulden, aan zeer

4 i.a. üeuniü. Staatsscn, 1° r. 93.80 Regie Tel. Tel. 1943 3 1]2 o|O 97 20

Luik 4919 4 oio 86 00 Yoordehge voorwaarden, lerugDeiaalbaar op

op 5 - 10 of 15 jaar.

4 t. h. Geumfi. Staatssch. 2' r. 9.1.80

i 1951 4,50 O|O lt&.OO Luik 4o/o l»sv 85 20

Lotend. Verw.streken 19214»(. 940 00 , > 1952|62 > 1(J3.8Ü Luik • 4 oio 930 94 10 Geldplaatsingen.

« , 1922 4 0/0 1013

(• op eerste raag hypotheken.

1953168 „ 99. 1952|62 104,v0

Loten 1933, i o|o

1091

Luik 1955 4 0|O

Casco, enz...

1957|62 S.öOolO :01.70

1672

Luik 19.-6 4.50 O|O 96.40

Loten 1938 4 oio

Gemeentekrediet 3 o|o 90.00

10(0

Loten 4 |oo 1941

» Ie reelis 88.(to

» 1957 5 010 99.70

969

> 2e reeks *« 2u . Ivö9[tt9 6 o[0 97.90 I

Sehatkistcertif. 4943 3.5oo|O

110.30

. 3e reeks 94.40 Oostende 1951|61 4.50 u|o 104.50

1949 4OJO

105.00

4e reeks 92.70

1930 4,00 O/O 86 90

Lening 1952|6i 19M 4,5 4.50 o|0 oio 102,40 100.lu

, 1958 5,50 O|O 10Ï.70

I95ö 4,50 J/o 95 90 |

Lotenl. Gemeentekrediet 1957 li>25 • Kasbons 1943 ,68 4,50olo 99.10

looldvertegennesrdiger:

1954|64 4.50 0(0 ICC.60 \ntwerpen leening 1911 99.70 BlUtsel 1943(73 4 o/o 4 7G

1955/68 4.50 'J6.60

» 101f> 99 40 Brussel 1937 4 oio

1954|72 94.60

Brussel I9h2i62

1954|74 4,S50|0 93^0

1980 4 0/0 94.00

Biussel 1953|68 4.60010

lfirÖ|76 4 0|0 •90.40

1981 4 oio «4,00 • 1958)63 5.50 0)0

1966|71 4 1|4 95.80

1935 4 Oio 92 9(> Antwerpen 18*7

195673 4,25 94 80

1937 4 0|0 «6 50 . 1903

19ö'l63 5,60 loa.40 1 1927 4,0(1 O|O 94 40

Hemisterio

Brussel 1902

195'. i69 5O|O 98,70 . 1943 4 oio 94.40 Brussel 1905

I«58i64ï> b0o]O 02.50 Antwerpen kasbonsl956/71 93,50 Brussel Zeehaven

1959/71 4 75|O 94,«0

• 195^61 104 40 Luik 1897

1959/74 4,75 95,8(1 Antwerpen 19f>3/6* 4,6 oio 99,80 Oottend» 189»

1959|70 5 o/o 9S,

More magazines by this user
Similar magazines