gazette

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette

Zondag 27 Juli 1913. 53' Jaar — N° 9

GAZETTE

Abonnementsprijs per jaar •

Voor de gemeente . fr 3 00

Per post in 't binnenland Ir 1 w

~ • • Yttmp teMünWir.

Het recht anncween of artikels te weigeren

is voorbehouden.

Handschi iften, telfs als zij met opgenomen

worden, worden met weergegeven

EN

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

Anijoncen »

50 cenheme* des drulregtl.

Ftfklamtn, enz , 1 frink den regel.

CtooK o( chk»ljl» Ie herbalen lanko»

digiüKcn bij oveieenkomu

Annoneen vuur Vrijdag middag tem

buitelt ie b

BUREEL EN REDACTIE: KASTEELSTRAAT. SCHUERMAN-BOEYKENS, DRJKKER UITGEVER. BUREEL E» REDACTIE: KASTEELSTMAT,

TEMSCHE26JULI 19H

Wekeh]kschen Almanak

Juli of Hooimaand

27 Zondag h Pantaleo

Bloedgetuige t 303 Patroon der geneesheeren

28 Maandag h Viktor

14'plus van Rome, f 417 de naam van latljnsche af

komst beteckent overwinnaar

29 Dinsdag h Maita

I SD Bediende liet ambt van maarte ol dienstmae^

toen O L Heer bij haren broeder en zuster h Lazarps

en Mideleen titelde,

,-)0 Woensdag h Abdon

Bloedgettiige f 250 De mam Abdon die In het Duitspfli

abdoen — ifdoen — gelijkt, verimande eertijds het af

doen en weren vin distels doornen en onkruid

3L Dondeidag h lgnaas van Loyola

Stichter der order vin de Jesuiten f 1°J56 Patroon

der krijgslieden en der kleine kindera

Augustus of Oogstmaand

1 Vrijdag h Pietersbanden

De h Petrus werd onder Nero en later onder Herodes

Agnppa in binden gekluisterd Deze binden op eene

wonderbare wijze ineenge\oegd berusten sedert iiet Jaar

489 m de kerk vin dien naam te Rome

2Ziterdag h Alfors Maria van Liguori

T 1787 Bisschop dokter der H Kerk.stichttehetorder

der eerw paters hguonsten of redeinptoristen

Maan Den 2 \ug ® N 11 te 2 u 58 s na

t Begint met blaaskens in plassen

En de ie,engiataan twa&sen

Jaar- en Paardenmarkten.

Den 28 Loo, Luik, Moll

Den 1 Nieuw poort den 2 Peet, Ve\ rne

Be Eerste Gasfabriek.

Honderd jaar is het geleden, dat de eerste

gasfabnek \\ erd opgericht

Een eeuw pas, en reed» wordt de gas door

de zegevierende ekktriciteit verdreven

Maar al Zijn ze weinig in aintal nog telt

ook ons land doipjes, waar s avonds de pen

zame lantaarnontsteker met de lidder op

zijn rug langs de meesiil eenige straat trekt

om de vooivaderlrjke ohelampjes — de

gloeiende nagels zegt een spottet — te ont

steken En op een heel fatsoenlgk uur bij

voorbeeld " tien „ doet hij zijn tweede ronde

om het licht te dooven, als ten minste de

wind ot een kwajongen hem niet vooi is

geweest

Maar de ohelampies vooi de stiaatverhchting

zijn thans uitzondenngen

Reeds m de 12 eeuw wist men, dat uit

steenkool door vel warming een btandbaar

gas te v erkrygen is, majreers>t honderd jaar

later v\ endde lord Dundonald het gas tot

verlichting aan, o'sehoon zijn stelsel zeer

gebrekkig «as

Een Pianschman de mgemeui Pilips Lebon

wijdde zijn leven aan pioefncmmgen met

't gaslicht Hij stookte het uu hout, en nam

in 1799 voor zijn uitvinding een bievet

Daar de regeermg zich tegenover deze

nieuwe wnze van verlichting zeet vv untrou

werd toonde,besloot Lebonnet publiek door

openbaie pioefnemmgente oveituigen, hij

huurde een huis en verlichte en veiwaimde

dit met gas, tot gioote verwondeung dei

Panjzenaars

t Is waar, het gas verspreidde onainge

name geuu tveiwekte hooidpyn neiging

tot hoesten, maar zoo nauw /ag men niet

tWas iets nieuws iets wonderbaais en

iedereen sprak ei over, doch tevens be

schouwde men Lebon s uitvinding als eene

liefhebberij zondei praktisch nut

Lebon vroeg een mgangsprijs van d fr

om zijn huis af te kijken, ma ir weldra verminderde

de toeloop en daarmede ook de

geldstioom en daar de regeering tvcn dool

der • GAZETTE VAN

bleef, als de schrandere ingenieur ovei

de straatverlichting sprak moest de uiti indei

naar .endere bestandnuddelen zoeken

HIJ beieidde nu teer — immers een ondet

voortbrengsel van lichtgas - en zijn beun

begon weer wat gevuld te raken, tot eem

latte moord Lebon aan de maatschappij on'

rukte Den 3 December lbO4 vond men del

ongelukkige m de Champs-Ehsees bij Pari|;

t hermam metdolksteken-door-lflTtdennooi

Keft men geweten door wie en waaion

deze aaasKig j\ eid gepleegd

De engelschrran \hdoch. hield zich oo

met de studie vin liet lichtgas bezig en h

hid meai geluk dan de aimc Lebon

Hl) stookte gas uit steenkool kon het daar

dooi vctsl ,.oe.dkooper leveien en in 180c

lit t men hen) toe deismeltei ij van Socho U

verlichten Ma u een groot gebrek bleet bestaan

het gas was niet geyn.veid, het rook

onaangenaam, t was ongezond And ie

mannen zochten nu naar reimgintrsmidde

len vooral Samuel Clegg die het gas doo

kalkmelk leidde e.n Windsor, een Duiteclie

wien het gelukte de vermaarde Gaskom

pagnie te stichten

Een tweede bezvvaai was de plaats van

gasbereiding Tot nu toe werden desiein

kolen cedisulleeid in den keidei van elke

woning welke men op de nieuwe wijze

v ei lichten wilde tot men op t denkbeeld

kwam een eigenlijke labnek op te lichten or

het gas in t groot te stoken en het door

de builen ovmal hen te leiden

En in 1813 bouwde men teerste gasge

sticht te Westmms ei M,uu nu werd het

v ei zet onder het v olk algemeen

Die gaslabnek was als een mijn vvaaidoor

de gansche stad in de lucat kon vliegen

Het gas zou de meusehcMi ongezond makei

Na een hilt jaai zou ïcdei dooi een lon_

ziekte aangedaan zijn Geen schoone viou

wen meet, het gas zou hun huid aantasten

En met al die lantaarns w llde men zekei de

lucht ovei hitten L l.s geleerden boden te

genstand, zooals Davj de uitvinder dei

mijnlanip

Maai üe mannen van ** 't nieuwe licht „

;ingen hun gang, en eet het )uu vooiby

was prijkte de Westnnnsttibrug met gas

lantaarns Doch Clegg, di' bestuuidei dei

tabiick moest zeil hetladdeiljo tegen den

paal zetten en het beklimmen om den bi k

aan te steken, v-ant niemand uit het volk

wilde zich met het j,evdailuko goedje inlaten

11- altijd de oude en v. eer nieuwe geschiedenis,

t vooroordeel tegen een uitvin

der w elke met de oude ïoutme afbieekt, en

nu «as er bovendien wel waaiheidin de

tegenwerpingen getuige hunan een' ont

ploffing in de fabnek van Westmiustei

waarbij Uegggewond weid

Nu vooiooideel heeft iiimme'i eene her

vorming leguigehouden \\ kostte t gas

meer dan een halven flank de kubieke me

tei, al was het nog niet geheel van zijn onaangenamen

gem bevnjd toeh weid het

meei gpbiuikl vooral te Parijs, vanwau

zich het me uwe stelsel ook m andeie rijken

an het vaste land uitbreidde

Zoo is in t koit de geschiedenis van het

;ashcht

In 1813 komt dus de eeiste gasfabnek En

toch in ons land heeft 't lang peduuid eer

degasverhehting w ei kfUik algemeen weid

Ja, we mogen zeggen dat dit pas in de

laatste jaren is geschied /(gemeen dan bedoelen

we, dat het ook toi, in de doipen

diong Men is ei toe gekome" uit eene centr

lie fabriek t gas zeei ver te leiden, zoo

woidt geheel onze stieek bevooiraad dooi

degasfabuek van St Nikl las. — Had men

langen tijd te kampen met alleihande klun-

gespicken uit innige overtuiging, maar had

voor den aangeklaagde de vnjspraak niet

kunnen vei krijgen

Te veigeefs had luj gewezen op den vioe-

Het Geheim van den Doode. geien onbcnspehjktn levenswandel en het

onbesproken geirag van dezen man , te ver-

«—no»—n

geefs schetste hij in aangrijpende bewoordingen

het levenslot van den beschuldigde.

VEROORDEELDi

Men was gettoffen door deze woorden, men

sloeg eenen blik in eene wereld vol jammer

De openbare behandeling der strafzaak en ellende, vol strijd en zorgen , maai de ge-

•was ten einde Het gerechtshof had zich rechtigheid eischte voldoening Het koude

teruggetrokken , toen was het vonnis uitge- wetboek sprak « Hier de misdaad, daar de

sproken, het luidde « driejaren opsluiting' • strat »

Driejaren' eene eeuwigheid voor hem die

ze moest doorleven, steeds de ketenen der En daarna had men Frans Ai nold wegge-

gevangenschap na zich sleepend, het hoofd leid Toen de gevangenbewaarder zich had

volsomberegedachten, inhetharteene wereld veiwijdird, toen hy koud en onverschillig

van veitwijteling, van haat en verachting de zware deur sloot, en de gevangene in de

jegens de ment>chen en een gloeiend ver- donkere cl alleen liet kwam er een dof, gorlangen

naar vrouw en kinderen, ter wille gelend gekleun over Arnold's lippen

van welke hij een misdadiger was geworden De eei ste oogenbhkken stond hij daar, als

Die man daar, op de bank der beschuldigden, of alle lev en in hem was gedood , alleen in

had de kas van zijnen patroon bestolen Het zijne oogen gloeide en brandde een angst-

was, eene som, die deze met zijne vrienden wekkend vuur HIJ /UI htte diep en zwaar,

dikwijls in een enkelen nacht verspeeld, ver- alsof een akelige dioom hem kwelde Toen

bra^t en verkwist had, eene som, die men lachte hij alt, een waanzinnige

Uchend en v erachtehjk w egwierp Maar toen Van nu afzouhij in langen, langen tijd

deze arme kassier op den noodlottigen inval met veel meer zien, dan deze verschrikkelijke

kwam, de hand te slaan aan de kas van zij- muren, het stompzinnige, ruwe gelaat van

nen patroon, om thuis eene leneging te bren- bewaarder en medegevangenen Doch zijne

gen in den rood, toen had men hem onmidde- vrouw zou hij niet zien, en evenmin zijne

hjk ontslagenen overgeleverd aan t gerecht belde scbuldelooze kinderen, thans de kinde-

Hij was een gemeene dief, een boosdoener ren van een misdadiger, Én zoolang deze

G ebroken naar lichaam en ziel stood Ar- kinderen leven zal dat hun ten \ loek zun en

nold daar naast zijnen verdediger, naar wien bhjvei

hy thans de rechterhand — de eerlooze God in den hemel, wat had luj gedaan '

rechterhand uitstak

Grenzelooze vertwijfeling de bitterstenood

De verdediger was nog een zeer jonge man hadden Frans Arnold in de armen der mis-

met een geestig hjn besneden gelaat en schitdaad gevoerd Vol vertwijfeling hief de man

terende donkere oogen Hij had met bezieling de armen ten hemel, als in stormachtig ver-

gee-tigheden, ja zelfs bekiomp nheid bij

sommige dorpshestuuiders die ever het

hek aan den ouden


Dan zal heel Temsche eerbiedig Uwe zangen hooren

En opgain b j Uw 1 cd on in di.n hemel i )n

De jubelklok zalgili tn u t den grijzen toren

Terwijl Uw stem ons streelt lm stem \an kristallijn

Gelijk de stem des nachtegaals in t stille bosch

Heft aan uw zegelied bleke uw gejubbel los

O Temsche voor Uw nachlegial EUIEL VAN BOSCH

Hierna werd de leesteling naar zijne \\o

mng geleid en s a^ onds v, as heel de buurt

prachtig verlicht

De mnchteib halen eer \an hun 'werk

t Spijt ons dat plaatsgebrek om belet

over alles geen breed\oengei verslag to

kunnen geven

Donderdag ainstnnde 7onder tegenbencht

en indien het wedei gunstig is, zal

onze kunstzanger M Emiel Bosch cenige

liederen zingen, in open lucht, op de markt,

alhier om 8 12 ure s avonds dit als dankbetuiging

aan de be\ olking \ oor zijne plechtige

ontvangst van Zondag laatst De heer

advokaa' Crels zal eene kleine aanspraak

houden, en den tekst der liederen \ooi elke

uitvoenng vooidragen

— De I uchtbal " Dè Wazenaar, die Zon

dag laatst alhier rond 6 uie opsteeg met de

heeicn D Sioen, Achiel en René De Vieo,

Louis Van Nerum en Van Battel kapitein,

is rond 712 uren goed neer gekomen in den

omtrek van \\ a\ ei

, — Maandag kn am hiei de tijding toe dat

onze pompiers in de wederlandscne wed

strijden, die te Ocnt plaats gehad hebben

tusschen Fransche Engelsche en Belgen,

onder bevel \


HUISMOEDERS, doet uw keuken met

Het beste keukenvet. Vervangt de boter.

Antwerpen's Bouw- & Hypotheekbank

ï\ \AMLOOZE MVATöCHAPIIJ

KAPITAAL 5,000 000 FRANK

7clol MNlWLRPrN Twnil Maandensti li (nevonsdc Beui^

Ut heen iid

GiditRol \inilei SiegeniIeSüirn>ek,Vooiz

Baron vin der M aclit d tefcliem

\ ilere Danau\ adtokiat te 7onin„pn

Leopold Mjlsim koopman te Antwerpen

Jos Oi debeeck bankier te Antwerpen

MM

Be»tuurdei

Cll Tujttens, te Antwerpen

Kollegie der Kommi^iiissen

tloreni Uoe}iiaein rek(.nj)lichlij,e te uuit

Spaarboekjes aan 3,60 % fr. 's jaars

interest daags na de storting, zonder op termijn te plaatsen

Mr\ KV\ 1TN UI1N TIlriE OVER 7IJN (Fill IIFSClilhhEN

Kasbons op Naam, van Fr. 500 voor 5 jaar aan 4 °/„

Interest betaalbaar per zes maanden ten huize van den klant

Grondpand obligatiën van f J jaar aan 4 °/o.

Stukken van Fr. 100, — 500 en 1 000

Leemgen op vier- en D.imenUttmgen,

(Sautons) in goud, /iher, nielli on nickel Gouden en .«herfin trouwringen, ooi

bellen, g.uintureii, Breloque>, Mulmllons, (Pendintifs) Ringon Paternosters in goud

on Zihor, Medahun, en/

Koopt uwe Kleederen in de groote Magazijnen

LA ÏIERGE NOIR

hoek Kipdorp en St-Jacobsmarkt, Antwerpen

Het bijzonderste huis der stad vooral wat

de kleedmg beti eft voor

Heer en, Jongelingen en Kinderen

Bijzondere afdeeling van Kleederen en

Paletots voor Damen en Meisjes

Zie de bestendige Tentoonstelling ir onzs Veertien (14) vltrienen

Kipdorp en St Jrcobstraat

Zei tie Huizen in Brassn, Charleroi en Doornijk

Apotheker-Drogist 1

Kasteelstraat, 36, (b;j Markt en Gemeentehuis) TEMSCHE

TE VERKRIJGEN-

W" To„eta,t„ce,e„,Ma,se,l,cheZeep, Sponsen

M ^ h a ï r ""•""'• ^JeCotoijnaawlf. de liter, Poudre de

Brillen en Pinse nez \an af 1 00 ii

Quinquinas ijn (Eolite Corte»yn) vooi slappe personen fr 3,50de liter.lescli

Maaffpoedeu, tegen alle pijnen en kwalen der maag, 1 fi de doos

BLOLDPILLE\ tegen allo verstopiheden gal, zuui.enz 1 ir de doos

BORSTPILLEV tegen hoest, i ilhngen en alle borstaandoeningen I 50 fr de doos

alle andaie

Tandenb ilsem tegen g db he\ ige g tandpyn pyn fr 0,50 de (lesch

EEksteroogenbalsem k t b l ttgen ekfteioogen, wratten zweet en. enz fi o 75 t potie

Plaastei kens Van Buckenburg, teg»n eksteroogci fr 0 50 het doo=je

,nd,umden.blocdiluinun veil.es van k.o


De betalingen moeten in verschillige malen gedaan worden, Valsche Tanden van af 5 franken. ^ 1

Telefoon 797 Huis

De reis weg en weer 3= klas zal torug gegeven worden boven de 25 Sunken. — MAIICEL SODWEINE, tjlndmeester, 56, Kunstlei 56, ANTWERPEN, bij de Groote Statie.

VAXELAIRE CLAES Hofleverancier

ANTWERPEN — Groenplaats — ANTWERPEN

Maandag 28 JULI en volgende dagen

ALGEMEEN UITVERKOOP voor Inventaris

Overgroote Afslag op al de Koopwaren zonder uitzondering

Vrachtvrij verzending in België en Rolland, van stalen, catalogen en alle aanknopen boven 20 ir.

STUDIE VAN DEN

Notaris Van de Perre

TE TEMSCHE

Groote en kleine KAPITAIE» >ijn Ie

bekomen aan gematigden intrest, mits goede

hypotheek.

HET VOLKSHUIS

DEK SOCIALIST EN

leTemsche, Neldstraat, Beeslenhoek, groot \an

grond 75-2 uerkanle meiers VIT IER HAND

TEhüOI'bijden notaris DE SCHAEPUIUJVEK,

te Temsche, Vecrslraat, N" 3.

*ÊÊ&Ê0h\

Zladaar ds laus dar

STANDAERT'S PILLEN*

w nvnnrnaniini M TBRKLOBKEND

VBRKLOEK1CND) £

All! die goede Standaerfs pil!

Dat is nu de Gezondheid I

Altijd

Men neemt ze bij het Eten I *

Zij vereischt geen Regiem I

Met deze pil geene Verstopping U vreenn!

Geene Gal of Slijmen meer!

Geene Slechte spijsvertering meert

Geene Scheele hoofdpijn meert

Geene Zwaarte', geene Draaiingen!

Geene Huidziekte I geene Jeukingen I

te pas! 8

OPGELET 1 ^«„» ïJf."£5*ïE'.!!;« O P O EL £ TI j

Temsche: bij M'TH. MILLER .apothek. ie IVikolaas bij M' DE Cock, apotliek.; Meclielen

M' VAN MFLCkcnEkF, apotheker,

en bij Maurice Van der Gucht, Apoteker Drogist Temsche

Likeurstokerij en Fabriek van Minerale Wateren

AUGUST BENARD

PATERSTRAAT, TEMSCHE.

Algemeenen handel in

Wijnen en Likeuren.

Champagne van de beste Marken.

APOTHEEK-DROGERIJ

47, Aug.-Wautersstraat, TEMSCHE.

Bloedpillen:

genezen maagkrampen, maagzuur, verstoptheid. slechte teenngên, gal, enz.

Beste middel om te purgeeren. De doos fr. O,8£».

Poeders antinévralgique:

genezen hoofdpijn, migraine, zenuwkoortsen, tandpijnen; zij genezen om

IOO te zeggen oogenblikkelijk. De doos tr. 1,OO.

Borstsiroop der kinderen:

krachtig hulpmiddel tegen hoest, fluim- en slijmhoest, en alle borstziekten

der kleine kinderen. De flesch fr. O,ÏO.

Maagpoeder:

t«fén aandoeningen der spijsverteringsorganen, kramp en zwaarten der

maag, gebrek aan eetlust, maagontsteking. De doosfr. 1,OO.

Pillen van het Rood Kruis

yan D' Opart, van Parijs:

voor genezing van nevralgien zenuwpijnen op de tanden en in de kop.

De doos tr. 1,SO.

< MOLENS ViN TEMSCHE i

Naamlooze Maatschappij — Temsche.

Extra Puik> en Gewaarborgd Zuiver

S. K.Lijnmeel.

Wij waarboigep al ons lijnmccl zimer en onver

valsclït—tïprjgTffiïiifcf van de alomgekende

S.K, Lijnhodehiwrmaar&Qmhunnconowilreïbaic

kwjlüeit en hunnen rijkdom in voeding.

Ook te Mrkrijgeii alie soorten \an MEEL

zooals GERSTENUEEL en gepleücrde HAVER

Molens van Temsche,

AD.

Cement - Fabriek

PLAASTER & TRASS

POORT-WAUTERS

TEMSCllE, O. V.

Artiflcieele Portland cement gewaarborgd

op de proefbank van den Staat.

Depot der Oementfabneken Niel-on Rupel,

Niel en Buda-Haren.

Alle andere Cementen

Tegen concureerende pnjzen.

Doorniksche Kalk per wagon. Zelfde prijs

als Doornik

ZENUWLIJDERS!

STAAT OP!

UW HEIL IS NABIJ!

I De Wonilerbnre Poeders vnn liet Wit Krtils (en dere

allfien) ^e^zachteIl oogenblikkelijk en genezen spoedig alle /b.NLW/IEhTEN :

••iiikrtvoUe maandslonde» hoofdpijn, sclielc hoofdpijn (migraine) duaunp, hoofddui-

/eltog, zenuwkoorts, de hevigste Undpijn, seheulen inde landen, haitkloppiug,

bhpelooslieid, jachten, zemmzwjkte, vallende ziekte, zcnuwamvillen bij de

\iqm\en (hysterie), zwaarmoedigheid, slokken in de keel beiuuudhcid, — intlu

t'Ma, koorts, celelkoprts, polderkooits, rhunntism, fleiei-ijn, julii, ruggepijn, enz.

I)e Wonderbare Poeders vtin het Wit Kruis versterken

de pniitt It — '« Zondags \an 13 JUNI tot en met 17 OOGST

zal ei nog eenvel trek plaats hebben om* UILEN

'SAVO.\DS teleaisclie en te Antwerpen roor bttdt

richtingen

More magazines by this user
Similar magazines