Views
5 years ago

Nieuwsblad van Temse

Nieuwsblad van Temse

Nieuwsblad van

Zondag IS januari 1958 (97« Jaar 13°) Weekblad N» 16 Nieuwsblad van Temse EN OMLIGGENDE NIEUWS- EN ANNONCENBLAD is 100 h. BUBBEL KASTEELSTHAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN • Yeraatw. Uitgever AL. BLTTAERT | Hr. St-Niklaas858 | TEL. 710185 Emancipatie en het meisje^ Laboratoria in dienst van de huisvrouw Tegenwoordig wordt de vrouw vrijwel m alle opzichten met de man gelijkgesteld In een opzicht zijn wij erg inconsequent, nml dat nog maar steeds verwacht wordt, dat de man en altijd de man de kaartjes koopt, de rekening voldoet, ijsjes betaalt, pralines aanbiedt, enz , enz , wil hij niet als een gigoio of als een klaploper worden gebrandmerkt De lieve juffrouwen schijnen nog niet zover geestelijk ontwikkeld te zijn om te begrijpen dat ook hierin zich wijzigingen hebben voorgedaan. Is het niet eigenaardig, dat de anders zo moderne, vrije jonge vrouw op dit punt in de vorige eeuw is blijven staan, of speelt in deze evolutie haar natuurlijke (aangeboren) geraffineerdheid weer een typisch vrouwelijke rol ' Met dat al is de kwestie ' Wie betaalt ' " nog steeds niet volgens moderne opvattingen geregeld Daarom is het beter, dat jonge mensen onder elkander de situatie, hoe die zich ook voordoet, altijd eerlijk en zonder valse schaamte onder de ogen zien en bespreken Een meisje, voor wie de man met wie ze uitgaat het enige is dat telt, zal het niet erg vinden om op plaatsen van 10,-F of 12,-F te gaan zitten voor een goede filmvertoning Alleen het namaak-dure meisje met een uit minderwaardigheidsgevoelens geboren angst te kort te zullen worden gedaan, zal plaatsen wensen van 20,-F onder de vertoning 100 gr suikergoed naar binnen werken en gedurende de pauze slechts dan tevreden zijn wanneer ze een " fnsKo „ tussen haar tanden heeft En " Hij „, arme, verliefde sukkel betaalt maar steeds Na de vertoning komt er dan natuurlijk nog een extraatje bij te pas, waarbij mejuffer met tevreden is met een limonade of een coca-cola m een gezellig " cafeetje „, maar een filter, een porto of een "Dame blanche' bestelt in een van die dure, zogezegde artistieke gelegenheden Alleen zij zal menen, dat hij met genoeg om haar geeft, wanneer hij haar ijdelheid niet streelt door overdreven veel geld voor haar uit te geven Dit komt doordat zij haar oordeel uitsluitend op geld baseert Tot u, jonge heer, die aarzelt, omdat u niet goed weet of datgene wat u in gedachten hebt, wel goed is voor het liefste meisje ter wereld, zou ik zeggen " Nodig haar uit voor iets dat u werkelijk kunt betalen " De hoofdzaak is eerlijk te zijn met haar Voor het ernstig meisje komt het er in de eerste plaats op aan, dat ze met U samen is en in de tweede plaats op wat haar die avond wordt geboden Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse _ _ Schone Nora de dochter van de Kunstrijder. Koert boog beleefd, doch voor de eerste maal stiet het hem tegen de borst, Nora uit zulke kringen te halen, en hij was vast besloten te zorgen dat zij daar geen twee jaar zou doorbrengen, Spoedig verscheen zij aan de zijde van haar vader Haar glimlach verdreef al zijn sombere gedachten en het gevoel dat zij hem voor goed behoorde overheerste alle zwarigheid Nora had haar vader nauwelijks kunnen geloven, toen hij haar de onverwachte ommekeer der zaken mededeelde, Was het de uitwerking van haar schrijven ' Dit had zij zo gaarne geloofd Of wel dit had zij nog liever — was het hart der gravin werkelijk vertederd ' Haar kostte het geen strijd, het aanbod aan te nemen en zij begreep niet dat haar vader, alsook de moeder overste.de wending der zaak als minder gunstig opvatten In haar onervarenheid vond zij het uitstel en de voorwaarden zeer natuurlijk Wat zijn twee jaren, als het geluk van een geheel leven voor ons ligt' Drie dagen bracht Koert nog in de stad door Zijn plan was voor korten tijd nog naar de hogeschool weer te keren en dan onder voorwendsel van bezigheden naar zijn landgoederen te gaan, om zijn moeder te helpen Zijn gevoelig hart dwong hem er toe, te trachten zijn plaats in haar hart te hero- Vele jonge mannen zijn nog zeer beledigd, wanneer een meisje voorstelt voor zichzelf te betalen Ten onrechte echter ' Het hangt van de tact van het meisje af dit zo aardig en aanvaardbaar mogelijk voor te stellen Merkt zij, dat haar partner het werkelijk vervelend zou vinden dan kan zij zijn gastvrijheid nog altijd met gratie aannemen Zij zal dan toch blijk gegeven hebben van moderne opvoeding (wellevendheidetiquette-savoir-vivre of zoals u het ook wilt noemen) en hij zal door deze houding haar meer achten en eerbiedigen Ene Op welke temperatuur worden de wijnen geserveerd ? Of wijnen vooraf mm of meer op kamertemperatuur gebracht moeten worden of daarentegen minder of meer gekoeld, hangt af van hun aard, RODE WIJNEN De meeste soorten worden " gechambreerd " op 16 a 20° Lagere temperaturen verminderen hun eigenschappen of maken de wijn harder en zunger Bordeaux wijnen - en voornamelijk de Medoc - worden iets meer verwarmd dan Bourgogne Een Beaujolais m fles wordt geserveerd op 16 a 18° In een karaf wordt beaujolais op 12 a 13° geserveerd Om wijn op te warmen volstaat het hem gedurende 4 a 5 uren in een kamer te zetten die de gewenste temperatuur heeft Te vlug warmen is nooit goed I Een fles met veel los zwevend bezinksel moet men minstens een twaalftal uren rechtop laten rusten, indien men de wijn helder wil schenken WITTE WIJNEN Schrale witte wijnen en Elzasser wijnen worden gekoeld, doch nooit in ijs gezet Anjouwijnen en Vouvray worden gedronken op ongeveer 10° Bordeauxwijnen, Sauterne en Barsac wordt geserveerd op 0 a 5° In 't algemeen moet een wijn meer gekoeld worden naarmate hij zachter en likeurachtiger is Champagne of schuimwijn moeten nooit in ijs gezet worden 5 of 10° is de beste temperatuur Hetzelfde geldt voor de rose-wijnen Iets over het melkgebruik in t algemeen In Engeland en het Land van Wales zouden er, volgens de jaarlijkse statische gegevens, Hl 000 melkvoortbrengers bestaan Van heel deze voortbrengst worden 1 350 millioen liter melk verwerkt tot melkprodukten veren en'haar ten gunste van Nora te stemmen Gaarne had hij Nora van haar omgeving gescheiden, doch in haar kmdelijke liefde tot haar vader wilde ZIJ hem nog niet verlaten De bestuurder trad weder als bemiddelaar op en stelde voor, in de nabijheid ener schone stad een villa te kopen, waar Nora hetzij met haar moeder hetzij meteen gezelschapsdame de tijd zou doorbrengen. Deze voorslag vond veel bijval en zo werd de scheiding voor allen draaglijk, HOOFDSTUK Xt Een nieuwe diplomaat Enige maanden na deze gebeurtenissen trok de gravin met haar familie naar de residentiestad Het was de eerste maal sedert zij weduwe was, dat ZIJ haar landelijke afzondering verliet De tegenwoordigheid harer jeugdige pleegdochter, die haar intrede in de wereld moest doen, alsmede het besluit om haar zoons in de diplomatische loopbaan te voeren, was voor het oog der wereld meerdac een voldoende reden, En toch verwonderde men zich er over Men vond de jonge dame nog te zeer kind, om reeds m de grote wereld gebracht te worden en nog opvallender vond men het besluit ten opzichte van graaf Koert, die, als oudste zoon en eigenaar der uitgestrekte bezittingen een welafgebakende levensweg voor zich had. Enigen zagen daarin een talentvolle greep der moeder, die niet gaarne de teugels van het bewind uit de handen gaf, anderen weder meenden, dat de zoon zich enigszins aan de heerschappij znner moeder wilde onttrekken De wereld had geli|k en ongelijk zoals altijd In de gewone loop der zaken zou de gravin de zestienjarige Lilly zeker te jong gevonden hebben Zeer zeker zijn wij er ons niet van bewust in welke mate wetenschappelijke en technische vooruitgang ons leven beïnvloedt, doch dagelijks profiteren WIJ, als moderne huisvrouw, wellicht zonder het te vermoeden van nieuwe vindingen die voor ons onder de meest geschikte vorm werden uitgewerkt En dit is met alleen zo JJ de 1 euweu met nieuwe voedingsprodukten, wasprodukten en huis houdehjke apparaten maar ook in de huiskamer of de salon met meer efficient ontworpen meubilair, m de badkamer, in onze kleding in een woord wanneer wij om ons heen zien dan stellen wij overal, in alles wat ons omringt, de resultaten vast van deze vooruitgang en een kleine vergelijking met levensomstandigheden van vijftig jaar of slechts zelfs tien jaar terug zal ons onmiddellijk duidelijk maken hoezeer al die kleine en grote dingen samen ons leven aangenamer en gemakkelijker maken Het zijn de resultaten van ontdekkingen op scheikundig of technisch gebied en van langdurige en onverpoosde arbeid in laboratoria, proefstations en studiebureau's van diverse aard Het is dat bijvoorbeeld de formule wordt gevonden voor een nieuwe zeep of voor een nieuw detergentpoeder, en ook daar dat het nieuwe produkt van -uit alle oogpunten wordt beproefd, alvorens het op grote schaal zal worden gefabriceerd om aan de verbruikers verkocht te worden Wij hebben gemeend dat een bezoek aan zulk een groot laboratorium ons interessante gegevens zou kunnen ver strekken De laboratoria van de Savon neries Lever Freres kunnen zich bovendien de ervaring te nutte maken van haar verschillende zuster-fabrieken en laboratoria over de hele wereld Deze samenwerking maakt het mogelijk steeds aan de spits v

Open Vld Temse, programma gemeenteraadsverkiezingen 2018
Weekblad%20Cinema%20en%20Theater_1926_127_r.pdf