Nieuwsblad van Temse

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse

Zondag IS januari 1958 (97« Jaar 13°) Weekblad N» 16

Nieuwsblad van Temse

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

is 100 h.

BUBBEL KASTEELSTHAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN • Yeraatw. Uitgever AL. BLTTAERT | Hr. St-Niklaas858 | TEL. 710185

Emancipatie en het meisje^ Laboratoria in dienst van de huisvrouw

Tegenwoordig wordt de vrouw vrijwel

m alle opzichten met de man gelijkgesteld

In een opzicht zijn wij erg inconsequent,

nml dat nog maar steeds

verwacht wordt, dat de man en altijd de

man de kaartjes koopt, de rekening voldoet,

ijsjes betaalt, pralines aanbiedt,

enz , enz , wil hij niet als een gigoio of

als een klaploper worden gebrandmerkt

De lieve juffrouwen schijnen nog niet

zover geestelijk ontwikkeld te zijn om te

begrijpen dat ook hierin zich wijzigingen

hebben voorgedaan.

Is het niet eigenaardig, dat de anders

zo moderne, vrije jonge vrouw op dit

punt in de vorige eeuw is blijven staan,

of speelt in deze evolutie haar natuurlijke

(aangeboren) geraffineerdheid weer

een typisch vrouwelijke rol '

Met dat al is de kwestie ' Wie betaalt

' " nog steeds niet volgens moderne

opvattingen geregeld Daarom is het

beter, dat jonge mensen onder elkander

de situatie, hoe die zich ook voordoet,

altijd eerlijk en zonder valse schaamte

onder de ogen zien en bespreken

Een meisje, voor wie de man met wie

ze uitgaat het enige is dat telt, zal het

niet erg vinden om op plaatsen van

10,-F of 12,-F te gaan zitten voor een

goede filmvertoning

Alleen het namaak-dure meisje met

een uit minderwaardigheidsgevoelens

geboren angst te kort te zullen worden

gedaan, zal plaatsen wensen van 20,-F

onder de vertoning 100 gr suikergoed

naar binnen werken en gedurende de

pauze slechts dan tevreden zijn wanneer

ze een " fnsKo „ tussen haar tanden

heeft En " Hij „, arme, verliefde sukkel

betaalt maar steeds Na de vertoning

komt er dan natuurlijk nog een extraatje

bij te pas, waarbij mejuffer met tevreden

is met een limonade of een coca-cola

m een gezellig " cafeetje „, maar een

filter, een porto of een "Dame blanche'

bestelt in een van die dure, zogezegde

artistieke gelegenheden

Alleen zij zal menen, dat hij met genoeg

om haar geeft, wanneer hij haar

ijdelheid niet streelt door overdreven

veel geld voor haar uit te geven Dit

komt doordat zij haar oordeel uitsluitend

op geld baseert

Tot u, jonge heer, die aarzelt, omdat

u niet goed weet of datgene wat u in

gedachten hebt, wel goed is voor het

liefste meisje ter wereld, zou ik zeggen

" Nodig haar uit voor iets dat u werkelijk

kunt betalen " De hoofdzaak is eerlijk

te zijn met haar Voor het ernstig

meisje komt het er in de eerste plaats op

aan, dat ze met U samen is en in de

tweede plaats op wat haar die avond

wordt geboden

Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse

_ _

Schone Nora

de dochter van de Kunstrijder.

Koert boog beleefd, doch voor de

eerste maal stiet het hem tegen de borst,

Nora uit zulke kringen te halen, en hij

was vast besloten te zorgen dat zij daar

geen twee jaar zou doorbrengen,

Spoedig verscheen zij aan de zijde van

haar vader Haar glimlach verdreef al

zijn sombere gedachten en het gevoel

dat zij hem voor goed behoorde overheerste

alle zwarigheid

Nora had haar vader nauwelijks kunnen

geloven, toen hij haar de onverwachte

ommekeer der zaken mededeelde,

Was het de uitwerking van haar

schrijven ' Dit had zij zo gaarne geloofd

Of wel dit had zij nog liever —

was het hart der gravin werkelijk vertederd

' Haar kostte het

geen strijd, het aanbod aan te nemen en

zij begreep niet dat haar vader, alsook

de moeder overste.de wending der zaak

als minder gunstig opvatten In haar

onervarenheid vond zij het uitstel en de

voorwaarden zeer natuurlijk Wat zijn

twee jaren, als het geluk van een geheel

leven voor ons ligt'

Drie dagen bracht Koert nog in de

stad door Zijn plan was voor korten

tijd nog naar de hogeschool weer te

keren en dan onder voorwendsel van

bezigheden naar zijn landgoederen te

gaan, om zijn moeder te helpen Zijn

gevoelig hart dwong hem er toe, te

trachten zijn plaats in haar hart te hero-

Vele jonge mannen zijn nog zeer beledigd,

wanneer een meisje voorstelt

voor zichzelf te betalen

Ten onrechte echter '

Het hangt van de tact van het meisje

af dit zo aardig en aanvaardbaar mogelijk

voor te stellen Merkt zij, dat haar

partner het werkelijk vervelend zou

vinden dan kan zij zijn gastvrijheid

nog altijd met gratie aannemen

Zij zal dan toch blijk gegeven hebben

van moderne opvoeding (wellevendheidetiquette-savoir-vivre

of zoals u het ook

wilt noemen) en hij zal door deze houding

haar meer achten en eerbiedigen

Ene

Op welke temperatuur worden

de wijnen geserveerd ?

Of wijnen vooraf mm of meer op kamertemperatuur

gebracht moeten worden

of daarentegen minder of meer gekoeld,

hangt af van hun aard,

RODE WIJNEN De meeste soorten

worden " gechambreerd " op 16 a

20° Lagere temperaturen verminderen

hun eigenschappen of maken de wijn

harder en zunger

Bordeaux wijnen - en voornamelijk

de Medoc - worden iets meer verwarmd

dan Bourgogne

Een Beaujolais m fles wordt geserveerd

op 16 a 18° In een karaf wordt

beaujolais op 12 a 13° geserveerd

Om wijn op te warmen volstaat het

hem gedurende 4 a 5 uren in een kamer

te zetten die de gewenste temperatuur

heeft Te vlug warmen is nooit goed I

Een fles met veel los zwevend bezinksel

moet men minstens een twaalftal uren

rechtop laten rusten, indien men de wijn

helder wil schenken

WITTE WIJNEN Schrale witte

wijnen en Elzasser wijnen worden gekoeld,

doch nooit in ijs gezet Anjouwijnen

en Vouvray worden gedronken op

ongeveer 10° Bordeauxwijnen, Sauterne

en Barsac wordt geserveerd op 0 a

5° In 't algemeen moet een wijn meer

gekoeld worden naarmate hij zachter en

likeurachtiger is Champagne of schuimwijn

moeten nooit in ijs gezet worden

5 of 10° is de beste temperatuur Hetzelfde

geldt voor de rose-wijnen

Iets over het

melkgebruik in t algemeen

In Engeland en het Land van Wales

zouden er, volgens de jaarlijkse statische

gegevens, Hl 000 melkvoortbrengers

bestaan Van heel deze voortbrengst

worden 1 350 millioen liter melk verwerkt

tot melkprodukten

veren en'haar ten gunste van Nora te

stemmen

Gaarne had hij Nora van haar omgeving

gescheiden, doch in haar kmdelijke

liefde tot haar vader wilde ZIJ

hem nog niet verlaten De bestuurder

trad weder als bemiddelaar op en stelde

voor, in de nabijheid ener schone stad

een villa te kopen, waar Nora hetzij met

haar moeder hetzij meteen gezelschapsdame

de tijd zou doorbrengen. Deze

voorslag vond veel bijval en zo werd de

scheiding voor allen draaglijk,

HOOFDSTUK Xt

Een nieuwe diplomaat

Enige maanden na deze gebeurtenissen

trok de gravin met haar familie naar

de residentiestad Het was de eerste maal

sedert zij weduwe was, dat ZIJ haar landelijke

afzondering verliet De tegenwoordigheid

harer jeugdige pleegdochter,

die haar intrede in de wereld moest

doen, alsmede het besluit om haar zoons

in de diplomatische loopbaan te voeren,

was voor het oog der wereld meerdac

een voldoende reden, En toch verwonderde

men zich er over Men vond de

jonge dame nog te zeer kind, om reeds

m de grote wereld gebracht te worden

en nog opvallender vond men het besluit

ten opzichte van graaf Koert, die,

als oudste zoon en eigenaar der uitgestrekte

bezittingen een welafgebakende

levensweg voor zich had. Enigen zagen

daarin een talentvolle greep der moeder,

die niet gaarne de teugels van het bewind

uit de handen gaf, anderen weder

meenden, dat de zoon zich enigszins aan

de heerschappij znner moeder wilde

onttrekken De wereld had geli|k en ongelijk

zoals altijd In de gewone loop

der zaken zou de gravin de zestienjarige

Lilly zeker te jong gevonden hebben

Zeer zeker zijn wij er ons niet van

bewust in welke mate wetenschappelijke

en technische vooruitgang ons leven beïnvloedt,

doch dagelijks profiteren WIJ,

als moderne huisvrouw, wellicht zonder

het te vermoeden van nieuwe vindingen

die voor ons onder de meest geschikte

vorm werden uitgewerkt En dit is met

alleen zo JJ de 1 euweu met nieuwe voedingsprodukten,

wasprodukten en huis

houdehjke apparaten maar ook in de

huiskamer of de salon met meer efficient

ontworpen meubilair, m de badkamer,

in onze kleding in een woord wanneer

wij om ons heen zien dan stellen

wij overal, in alles wat ons omringt, de

resultaten vast van deze vooruitgang en

een kleine vergelijking met levensomstandigheden

van vijftig jaar of slechts

zelfs tien jaar terug zal ons onmiddellijk

duidelijk maken hoezeer al die kleine en

grote dingen samen ons leven aangenamer

en gemakkelijker maken Het zijn

de resultaten van ontdekkingen op scheikundig

of technisch gebied en van langdurige

en onverpoosde arbeid in laboratoria,

proefstations en studiebureau's

van diverse aard Het is dat bijvoorbeeld

de formule wordt gevonden voor

een nieuwe zeep of voor een nieuw detergentpoeder,

en ook daar dat het

nieuwe produkt van -uit alle oogpunten

wordt beproefd, alvorens het op grote

schaal zal worden gefabriceerd om aan

de verbruikers verkocht te worden

Wij hebben gemeend dat een bezoek

aan zulk een groot laboratorium ons interessante

gegevens zou kunnen ver

strekken De laboratoria van de Savon

neries Lever Freres kunnen zich bovendien

de ervaring te nutte maken van

haar verschillende zuster-fabrieken en

laboratoria over de hele wereld Deze

samenwerking maakt het mogelijk steeds

aan de spits v


Ben tweede punt van hun bezigheid

bestaai uit hei houden van demonstraties

aan huis, op jaarbeurzen en tententoonstellingen

in huishoudscholen,

io de grote warenhuizen enz. Hel doel

van deze demonstraties is dienst te

bewijzen aan de huisvrouwen door

meer efficiënte wasmethodes te veripreiden

en moeilijke wasproblemen

op te lossen in hun plaats.

Aldus wordt door een grote firma

met wereldfaam in ons land baanbrekend

werk verricht op huishoudelijk

gebied door steeds nieuwe produkten

te ontwerpen die volledig beantwoorden

aan de behoeften en noden van de

moderne tijd, en al hun streven er op

te richten meer en beter diensten te

bewijzen aan haar die de produkten

gebruikt: de huisvrouw

K. N. S.

ï Comcdleplaala ANTWERPEN

Een handvol sneeuw.

" A Hatful of Rain " is het eerste

werk van een tot voor Kort onbekende

jonge Amerikaan van Italiaans afkomst,

Michael ViDcenteGazzo, dat na

xijn creatie werd verfilmd en met een

paar üscars werd bekroond. Het handelt

over een plaag, welke in Noord-

Amenka grote ravages aanricht: het

overdadig gebruik van verdovingsmiddelen.

Het stuk brengt een jonge

man op de plankeo die aan de morfine

verslaafd geraakt, nadat hu in Korea

gewond werd. Hy geraakt in de

klauwen van de leveranciers van dit

dure goedje en verliest zgc baantje.

Zijn jouge gade verkeert in de mening

dat er een andere vrouw in het spel is.

Tot de jonge man de moed vindt alles

op te biechten en de opneming in het

ziekenhuis te aanvaarden, die alleen

de redding brengen kan.

Een aangrypend en sterk toneelstuk

dat de arliesien uitstekend spelmogeljjküeden

biedt en diepe indruk zal

maken.

' l)e K N. S. voert het op van zater-

11 tot donderdag 16 januari onder.re-

ie van Maunts Balfoort met Hector

ê

amerlyck, Stella Blanchart, Francois

Bernard en Gaston Vandermeulen in

de hoofdrollen.

Plaatsbespreking: alle dagen van 11

t«l 16 uur, (behalve vrijdag).Tel, 310731.

Het K.N.S. abonnement.

De opvoering van " Een bandrol

•neenw " besluit de eerste reeks van

liet abonnement 1957-58. Men kan van

nu af inschrijven op de 2e reeks die 14

verschillende vertoningen omvat en

waarvan de prijs is bepaald op 756 F

(stalles/ 630 ('fauteuils of Ie middenlialkon,

. loge). 490 F (parkot of Ie

zijbalkOD A), 364 F (parterre, Ie rang

zfokant of 2e rang midden), J84 F (2e

rang zijkant) of 182 F (3e rang), üit

abonnement waarborgt een vaste

plaats op de vertoning van zaterdag,

zondagmiddag of -avond, maandag of

donderdag. Het verleent daarbij een

merkelijke reductie op de prijs.

Wie geregeld de KNS-vertoningen

wenst bu te wonen, neemt zoals zovele

honderden het nu reeds doen, een

abonnement op de KNS.

Kon. Vlaamse Opera

Frankrljhlel. ANTWERPEN

HeropT«erlB( ran Lohengrin.

De eerste Wagneropera die dit jaar

op het speelplan van de opera verschijnt,

zal " Lohengrin " zijn, zonder

twijfel het meest graaggenene werk

van de meester van Bayreu'h. Het

heeft bij de bezoekers van de K. V. O.

steeds een bijzondere gunst genoten.

Ue première heefi plaats op zaterdag

11 januari te 19,30 uur.

Programma der week:

Zaterdag 11 januari te 19.30 uur

LOHENGRIN

Zondag 12 januari te 16.00 uur.

MKHE

Zondag 12 januari te 20 aur.

Hoffmanns Vertellingen

Dinsdag 14 januari te 20 uur.

Cavallerla Rusllcana - Paljas

Donderdag 16 januari te 20 uur.

Het Drlemelajeahula

Bespreekbureau : Alle dagen (behalve

Woensdag,) van 11 tot 15 uur

Tel. 33,66,85, na 12 uur, Ook één uur

vóór de voorstelling.

Apotheker van dienst.

Zondag IS januari

E. Van Daele, Schoolstraat.

Het hoekje

vandeK.S.V.

Kieldrecht 1 - KSV Temse 5.

Na de afstraffing van vorige week

te Waasmunster, heeft de KSV zich

flink h rpakt en aan de grens een afgetekende

1-5 verworven. Onze ploeg

kwam andermaal zeer gewijzigd in

lijn daar De Waele, De Gauwer en

Polfliet nerop traden.

Met fel windvoordeel gestart waren

de onzen gedurende de ganse eerste

time aan bod en hadden aan de rust

reeds een geruststellende 0-4 voorsprong.

Fr. Janssena, Smet, Roger

Janssens en Amelinckx lukten ieder

een doelpunt.

Na de herneming zorgden de gastheren

voor een betere replies en konden

de eer redden. Liangs midvoor

Van Royen bereikte KSV dan de eindcijfers

Nadien verkeek Van Breuseghem

nog de kans om de scoor verder

op te drijven daar hij een penalty

mistte.

Zondag a. s. wordt de match tegen

Nieuwkerken met gesloten deuren betwist

en dan nog wel op een neutraal

veld ie Kruibeke Nieuwkerken is voor

de beste gevaarlijk, toch moet KSV

wil het met lager afzakken in de klassering,

minstens de halve inzet behouden.

Raymond.

1

i

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

13

14

IS

16

Eic. St-Niklaas

Buggenhout

Waasmunster

Nieuwkerken

St-Gilles W.

Bazel

Vrasene

K S.V. Temse

Haasdonk

Steendorp

Rupelmonde

Klinge

Kieldrecht

Moorsel

Rob Moerzeke

Wichelen

RANGSCHIKKING.

18

18

18

18

18

18

18

18

18

17

18

18

18

17

17

18

15

IS

10

8

7

7

8

7

8

7

6

3

3

6

3

3

1

2

S

4

6

6

7

7

7

8

9

8

»

10

9

14

2

3

3

6

5

5

3

4

5

i

3

7

«

1

S

1

79

48

65

SO

S7

44

58

40


50

32

59

tl

27

33

31

20

!9

81

46

34

87

43

49

48

43

48


41

87

86

89

31

29

«3

22

21


19

18

17

16

IS

13

12

1?

11

7

Leningen t*t Weder opbauw.

Tweede snede.

Bij de 465* trekking werden volgende

loten uitgelot:

1.000 000 fr. aan obl. 5225 n. »1.

500.000 fr. aan obl. 6wO7 n. 456.

Derde snede

Bij de 400' trekking is een lot Tan

2miihoen gewonnen door obl. 8462

nr f.79.

I,o0o,ooo fr aan oblig. 4928 n. 180.

De andere nummers vande vermelde

reeksen zijn terugbetaalbaar aan

lOOOfr.

HAUMAN

August Wautecsstraat, 3

TEMSE Tel. 710.143

Duffel-Coats Auto-Coats

Pardessus Gabardines

Kostuums Regenmantels

Daimvesten Ledervesten

Kwaliteitskleding.

Nieuwe stoffen • Elegante modellen

Priizen lager dan iedere concurentie

« De Kon Kangmaataehapplj ,

" Vlaams en Vrij '' ^S.

in feeatstemmlng

ZalerdaR 4 januari jl. heerste er bij de

Koninklijke zaogmaaUchappij " Vlaams

en Vrij " een echte feeststemming, ter

gelegenheid van de viering van de heer

Frans Van Britsom, voor de dertigste

verjaardag van zijn dirigentschap, Het

woord werd gevoerd door de heer Ere-

Voorzitter Leon Lejeune die de grote

verdiensten van de gevierde in de schoot

der maatschappij belichtte en de hoop

uitdrukte hem nog lange jaren aan ht-t

hoofd der zangers en zangeressen t*

zien ftingeren. De heer Lejeune overhandigde

dan een prachtig geschenk van

het Bestuur. Vanwege de leden van «ijn

zangkoor mocht hij eee prachtige gouden

chronometer io ontvangst nemen.

Vervolgens sprak Burgemeester Maes,

welke evenals Schepen Sehuerman en

Gemeenteraadslid Van Cleemput, er aio

gehouden had de huldiging bij te wonen,

enkele hartelijke woorden tot de

feesieliog, op zijn gekende gemoedelijke

wijze. Hij hield er aan de lieer Van Bril»

som een klein persoonlijk geschenk aan

te bieden.

Zeer ontroerd dankte dirigent Frans

Van Bnlsom voor de hem gebrachte bulde

en betoonde eerbewijzen, en beloofde

steeds verder ie ijveren tol de groei en

dp bloei van Temse's Koninklijke Zangmaatscbappij

'" Vlaams en Vrij ".

In de grootste gezelligheid werd nog

tot in de late uurtjes verder feest gevierd.

Geneesheer van dienst

(Bij afwezigheid van uw huisdokter)

Zondag 12 januari

Dr ALLAERT L.

Kasteelstraat 6

Tel. 710.510

Davidsfonds. sr

Maandag 13jauuari, te 80 uur, inde

feettzaal van het Gemeentehuis

VËRTELAVOND

door de Radio en TV-sterren :

Piula Semer, Herman Niels en Robert

Bernard,

Programma :

1. "De boer die sterft" van Karel

VÏD de Woestyjne — ernstig — voordracht

door Paula. Semer en Herman

Hiels, met muzikale illustratie door

Robert Bernard.

2. " Kinder twaalfuurtje " va» Samuel

Falkland - Tragi-Kemisch - voordraebt

door Paula Semer.

3. " Van Kwezels en Zondaars " \an

Ernest Claes — zeer luimig — voordracht

door Herman Niels.

Üe populariteit der kunstenaars' en

keuze der onderwerpen s aan borg voor

een aangename en gezellige avond.

Inkom : 10 fr, voor de'leden.

20 fr, voor niet leden.

Tewaterlating. — Heden zaterdag

te 8,30 uur zal op de scheepsbouw weit

" JosBuel en Zonen " alhier de te wa<

terlaling plaats hebben van de bulkcarrier

" Regina " van 14 500 ton d w. in

aanbouw voor de Regina Scbiffbart A G

Basel.

Mevrouw Doris, Bubrle heeft het melerscbap

aanvaardt,

Menselijke wezens

•p andere planeten.

Een planetaire Godgeleerdheid.

Hoewel het afschieten van een

aardsatelliet door ide Russen de algemene

belangstelling voor hel interplanetaire

verhoogd heeft, is het vrijwel

hoogstonwaarsclujnlijk dat aan

onze katolieke seminaries en/of kolleges

een kursus van " astrofysische

Godgeleerdheid " zal worden gegeven.

Zo meent althans Prof. V. Catiill,

voormalig ,rector van het Sint Lodewukseminane

van New York, waar

hij nu Godgeleerdheid doceert. Antwoordend

op vragen die hem daaromtrent

werden gesteld, zei E. P. Cahnl,

die behoort tot de Vincentianen. dat

geen enkele teologische reden voorhanden

is die het geloof aan andere

menseljjke wezeos op andere planeten

zou verhinderen of verbieden " Tenslotte

is bu God immers alles mogelyk

". zei de Frofessor. Hg verklaarde

nader dat, in geval wen tot de ontdekking

zou komen dat werkelijk andere

menselijke wezeos bestaan dan

deze op de aarde, bv. in enig ander

zonnestelsel, er in geen geval anig

verband zou zijn met ot,s menselijk

ras Indien die desgevallende, andere

wezens een rationele ziel bezitten in

een organisch lichaam, kan men ze

bezwaarlijk anders noemen dao menselijke

wezens, maar in geen geval

zouden ze deel uitmaken van onze huidige

menselijke familie, doch ze zouden

een andere uiiing van schepping

zijn, verschillend van de schepping die

wij zjjn. Ec aangezien deze wezens

niet afkomstig zouden zijn van Adam

en Eva, zouden ze OOK niet onderworpen

zijn aan de gevolgen van de erfzonde

Vandaar dat bun natuui niet in

vervallen toestand zou verkeieoen zy

dus ook geen nood aan de Verlussmg

van Knstus zouden hebben of gehad

hebben.

Hoe het verder ook moge wezen

met het bestaan van menselijke wezens

op andere planeten (veronderstelling

die vooralsnog steeds sterk

onwaarschijnlijk blrjft), het is een feit

dat Knstus op aarde is Mens geworden,

uitsluitend foor de menselijke

wezens van de aarde. Logisch doordenkend

volgt hieruit dan weer dat

dergelijke wezens zéér goed God kunnen

dienen zoals God dit voor bén zou

hebben gewild, zonder dat ZIJ daarom

" knstenen " zouden zijn. Immers is

ook de Rooms Katolieke Kerk, de

stichting van Knstus uitsluitend voor

de mensen op aarde, evenals zrjn Verlossingsdaad

slechts voor de aarde

geldt.

Terloops weze hierbij opgemerkt

dat, na het teorotisch opheffen van

grenzen en afstanden op de wereld,

het menselyk denken meer en meer

over de grenzen van net aardrijk hééo

gaat, zodat wij nu reeds kunntn voorzien

hoe vroeg of laat een wijsgerig

sisteem zal worden opgebouwd, dat

zal berusten op de veronderstelling

van .een interplanetair leven, waardoor

de denkers wel eens " ruimere

horizonten " zouden kunnen opzetten..

Of zulk sisteem zou beantwoorden aan

werkelijk leven, blijft een andere

vraag.

Ultramare.

Plaatst uw

AANKONDIGING

in het

IIEUWSBLAB van TEMSE

Op Kijkuit.

Vrienden 'k groet u eens te meer

gejond en zeer genegen

want ink ik denk zo schinf ik neer

da 's iets om 't overwegen

gewoonlijn is het omgekeerd

om niet gefopt te wezec

moet ge meer slim zyo als geleerd

en tussen de regels lezen,

't Weer en is geen pretje met dat

alledaags gozeevezabber waar de wind

alUmeib 'n vooizeken tussen blaast

dat er de naakte bomen van schouderen...

maar als we 't een of 't ander

met geen beetjes kunnen krijgen is 't

zo toch beter als vriezen da 't kraakt,

wam tussen door schuift, de winter en

lengen de dagen, twee dingen diehoop

van beiemis geven. Zo 'n goeie vooruitzichten

zijn er aan de politieken

hemel met te bespeuren.., 't Ziet er

daar altijd even deemster uit, omdat

er 't zonneke van (ie goeie wil er met

komt doorpiepen. QB moet dat maar

weten te regelen gelijk madam Jans,sens

die aan haar vriendin zei : —

Gister hub ik mijn man eens goed op

de rooster gelegd. Ik wou eindelijk

eens juist weten wat bij 's avonds altijd

uitspookt als hij niet thuiskomt.

Ik had tiem duchtig in de scheer. —

En wal hebt ge er uitgehaald? — Een

schone nieuwe pelsenfrak.

Hier volgt bet nieuws.

Prinses Josephine van België, zuster

van Koning Albert, is maandag-

avond in liet Klooster vau Si. Benoit,

te Namen, waarzrj kloosteizuster was

overleden, Haar drie kinderen waren

tegenwoordig aan het sterfbed. Zij

weid geboren op 18 October 1872, als

dochter van de nertog van Vlaanderen

en de prinses Maria van HobenzoUern-Sigm^riDgen.

Op ' andere ermiig gewond.

Altijd dezelfde oorzaken: overdreven

snelheid en gevaarlijk voorbij-

steken.

Te Korbeek-Dyie, brj Leuven, dal

7S0 inwoners telt, beeft men in 1957

geen enkel overladen te betreuren gehad.

Dat zal ook wel een rekordzijn.

In een cirkus te Napels is een witte

leeuwenwelp geboren. Oat is een

zeer uitzonderlijk geval, des te meer

daar de welp veel groter is dan de

twee andere van dezelfde worp.

In 1957 hebben 1,036 923 personen

per schip de Atlantische Oceaan tussen

Canada en de Verenigde Staten

enerzijds en Europa anderzijds overgestoken.

De laatste overledene soldaat van

Napoleon III, zekere Omer Bogaert, is

te Bethune overleden. Hij was 103

jaar oud

Drie personen hebben in de nacht

van zaterdag op 20Ddag de bank van

het Casino te Cannes, ten bedrage van

56 miljoen Franse F doen springen.

De huidige periode schijnt ongunstig

te zijn voor de banken der Casinos.

In de drie dagen voor oudejaarsavond

heeft namelijk de bank van

Monte Carlo 180 miljoen Fr. P verloren

Zij IS echter niet gesprongen,

Te Landsberg, in Duitsland, 18 een

autobus, ten gevolge van ijzel, legen

een huis te pletter gereden. Uit de

wrakstukken vao de bus werden drie

doden en zeven zwaar gewonden gehaald.

De ongelukkigen waren alien

studenten. De bestuurder van de wagen

kwam ook om het leven.

De president van Roemenië, dr Petroe

Üroza, is dinsdag te Boekarest

overleden op 73 jarige leeftijl.

De Russen hebben 300 < oo soldaten

gedemobiliseerd, maar ze hebben er

nog 3.650.000, waarbij 400 000 man

van de beveiligingsstrijdkrachien

moeten worden gevoegdi De vermindering

in getalsterkte wordt gecompeoseerd

door verhoging van vuurkracht.

Volgens de laatste berichten zou er

kamerontbinding zijn op 'ZO april a.s.

zodat de verkiezingen zouden plaats

hebben op de eerste zondag van juni.

Kom we zulleD nog maar eens lachen.

— Vieest ge niet dat uw man zal

vergeten al uw bloemen te begieten als

ge op reis gaat, madame Pmiemans?

— Neen, daar ben ik heel gerust in:

hij weet veel ie goed wat het betekent

dorst te lijden !

Twee vaders hadden het over de

studies van hun respektievelijke zonen

en de een zei heel fier. — Myn zoon is

al aan zrn vierde jaar geneeskunde.

En de uwe, wat zal die zijn na zijn

studies ? — Een vent van veertig jaar,

als hij voortdoet op de manier waarop

hq bezig is, bromde de ander.

Madam Pintemans kunt gij mij uw

deegrol niet eens lenen \oor een

kwartiertje ? — Dat zal niet gaan madam

Vandenborrel, om middernacht

is niyne lekkere nog met thuis !

Waarom wandelt grj in uw restaurant

rond met uw kat in de armen,

Lowie ? — Er staat vandaag gestootd

konijn op de spijskaart Fons, en ik wil

mijn klanten geruststellen.

Cies.

Verschillig Nieuws

U. W B-nienws. — Op zaterdag 18

januari e.k. geeft de KWB, Parochie O,

L. Vrouw, baar jaarlijks Uriekoningunfeest.

Het programuia dat een ernstige en

een vermakelijke kant vertoont, met een

blijspel, skelchen, volksspelen, boterhammen

met hesp en een reuzentombola,

zal iedereen bevallen.

Het feest begiot om half zeven en beeft

plaats in dt Katholieke Werkmaoskring,

acuter het «alé,

De derlnemingsp rijs voor grote mensen

is bepaald op So fr. per persoon,

Kinderen onder de tien jaar komen en

eten gratis.

De inschrijvingen moeten binnen lijn

ten laatste op 15 januari,

Inschrijvingen bij wnkmeester en bestuursleden,

Verkeersongeval. — Maandag omstreeks

16 uur, heeft zich alhier op de

Scheldebiug eens Ie meer een ernstig

verkeersongeval voorgedaan. De auto

bestuurd door dhr August Colaes uit

Rupelmonde, is er wegens de gladheid

van de weg geslipt, ter hoogte van het

beweegbaar gedeelte en kwam met geweld

legen bet ijzeren staketsel terecht.

Dn echtgenote Colae3 viel uie de anio en

werd «eer erg gekwetst naar de plaatselijke

kliniek overgebracht, alwaar ze

nu reeds aan de beterhand is, De stoffelijke

schade is belangrijk.

Parlementaire Zltdagen :

De heer Senator Van Gerven zal heden

zaterdag zitdag houdee in het Gildenhuis

te Bazel om !7 uur, in bet Gilden,

huis te Krulbeke om IX aur en in de

Werkmanskring te Temae om 19 u.

Dhr Staatsminisier Heyman zal heden

zaterdag van 17 lot IK uur zitdag houden

in hel Gildenhuis te St-ülklaas, en de

beer Senator Van Gerven op Maandag 13

januari van 18 tot 19 uur.

HOOGWATER TE TEMSE

vao 11 tot 17 januari.

Zaterdag

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.37

9 23

10 20

11.25

12 43

1.29

2.35

21.07 uur

22 00

22.59

24.10

13 54

14.59

Het hoogste getij wordt voorzien

zondagmorgen: Srn.ï*.

Harkt te Temae, IO jan.

7100 eieren: van 1.80 • 2,70 fr.

70 kgr. boter aan - 90 fr.

Burgerstand van Temse

van 3 tot en met 9 januari.

Geboorten 8:

Casteleyn Uartine Lucille Qenrd, Kan. Boudewijnpl.

57 — Latiwers Arlette Hortense Gie

rarda, Kon. {Leopoldpark 31. — De Bock Ann-

Robert Isidoor, Kalverstr. 8 Rupelmonde. —

Bryssinck GerJa, Velditr. 82a. — Van den

Bo3ch Herwig Basiel Alfuns, Hoogstr. 8S Bazel.

— Vansteenkiste Katnen Laura karel, Koiplem

* Borgerhout. - Vandcrhaegne Patrick Robert

Antw. stw 59 Tulrode. — Schoeters Hare Henn

Alfred, Undtstr, 16 Burcht.


Premières te Antwerpen.

REX 2' week Antwerpens prachtkincma.

De brug over de rivier Kwai

The bridge on the river Kwai.Le pont de la rivière Kwai

William Holden - Alec Guineas — Jack Hawkins

Sessue Hayakawa — Ann Sears

EEN FILM VAN DAVID LEAN.

Cinemascope Technicolor

K.T. (Columbia) Vertoningen 9,40 12.20 3 6 9 u.

Laatste vertoning hoofdfilm 9,15 u.

De kinema van de elite.

Odeon*——

2de week

De werkloze van

Cloche Merle

K.N.T.

/\strld

Le chomeur de Cloche Merle

FERNANDEL - RELLYS

fAtos) Vertoningen 12 2 4 6 8 10 u.

3' week

MONPTI

Romy Schneider - Hort Buchholz

Mara Lane

Agfacolor

K.N.T. (Elan Film; Vertoningen : 10 12 2 4 6 8 10 u.

. * -i i • 11 mui H

De kinema met standing.

Ven dome*

ANNEESSENSSTRAAT 31 — Vlak bij Cine Rex

Sterren sterven nooit

Les etoiles ne meurent jamais

Luis Jouvet — Rainu — Marry Baur — Jules Berry — Victor Boucher

André Lefaur — Louis Salou — Max Dearly — Marguerite Moreno

De meest ontroerende film van de Franse Cinemascope.

K.N.T. (Appolon) Vertoningen : 12 2 4 6 8 10 u.

ASTRIDPLEIN

Savoy*

Wat doen

met de liefde

3de week

Charles Janssens — Romain Deconinck — Gaston Vanderrceulen

Dora Van Der Groen — Paul Cammermans — Marcel Hendrick

Ward De Ravet — Jean Snyers — De Woodpeckers — Anny Andersen.

„,„.,,_, Een nieuwe wind in de zeilen van de schaterlach.

K.T. (Pardon)

Twijfel niet meer,

KOOP NU UW-

KOOP IN VERTROUWEN BIT

Gediplomeerd Technieker

Georges VIAENE

St. Jorisstraat 57

Temse Tel.710 336

Verder t RADIO'S LUSTERS,

WASMACHINES, enz..

Eerlijke en trouwe bediening.

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

Te koop.

Beste kalfvaara, einde dracht, vrij

van tuberculose, bij August Meersman

Blindstraat 7 Temse. 19-1

Vertoningen 10 12 2 4 6

Koloniale Loterij

Speciale Tranche

KERSTMIS 1957

Behalve de drie loten

van een miljoen

zijn alle hoge loten

van deze tranche

op tiendeloten

gevallen.

Te koop.

Beste knlfvaars, einde dracht, tubereuloos

vrije stal by Alois Peirgman

Ruisstraat 50 Tielrode.

Grote keus in bureelbeüodigdheden

Vulpennen en -inkten der beste merken

Almanakken, bureel- en zakagendis, mementos, ens.

GROPE KEUS in allerhande NUTTIGE GESCHENKEN.

PAPIER VOOR ÉTALGIS EN PAKJES.

LUXEEPRODUCTIES.

J- Schuerman-Stevens

Kasteelstraat 27 Temse

Rechtbank van Koophandel

Ie SI-NIKLAAS.

Gerechtelijk akkoord.

Bjj voncis van 7 januari 1958 heeft

de rechtbank van Koophandel te St.

Niklaas-Waas, het gerectiierljjk akkoord

aangevraagd door de heer

COLMAN Jozef, bouwsmid, Hoogkamerstraat

176. te Temse, bekrachtigd.

De Griffier,

V. LORET.

By uitscheiding van bedrijf.

OPENBARE VERKOOP

van

WINKELGERIEF

en koopwaren

Ie TEilSE, Fr. Kooaeveltstraal 38.

Deurwaarder JAN SNOECK, te

Temse, zal op maandag IS Januari

1958, om « are namiddag, overgaan

lot de openbare verkoping ten verzoeke

van Dame Wed. Petrus De Leenheer

te Temse, Fr Rooseveltstraat 38.

Van de winkelwaren zoals : handtassen,

kousen, handschoenen, alle

soorten garen, wol, katoen, zijde,

kols voor heren en damen, hemden»,

poederdozen, centuren, anjeu, eni,

De volledige installatie van de winkel

: toog. gans de etalage bestaande

uit vitrien. twee deuren, waaier in

vitraux, twee glaze kassen, toog,

schubben, glaze uitstal kassen, grote

koffer, lessenaar, enz.

Gewone voorwaarden.

Bij uitscheiding van bedrijf.

Meester HIPPOLIET CUELENABRE,

doctor in de rechten, notaris te Temse

zal openbaar verkopen op dinsdag

38 januari 1958 te 13 aar, ten

verzoeke en ten hove van de heer

Aohiel VAN LANDËGHEM te Tcmae

Nwelfersatraat 1,

EK\ P4KTIJ

LAN DBOU WALM

Een breeddorser (Schellekeos, dubbele

reiniging), een maal mol en, een

motor 5 PK., driewielkar, beesienwagen,

slede, eggen, grote en kleine

keerploejr, kleine ploeg, aardappelaanrijploeg,

zwicgeu amen en kettingen,

wionewan, raapmolen, beetzaaimachine,

hakmachine, cultivator, balen

en graanjakken, bachen. stalmest,

een afromer (Persooos), een boterknedér

(Magis) paardengarelen met tomen,

kiembakken, rieken, vorken en

ryven.

Komptante betaling van koopsommen

en ongelden.

KANADA BOMEN

De Notaris HIPPOLIET CUELENAERE

doctor in de rechten te Temse, zal

openbaar verkopen op maandag is

januari 1958 om 3 aar stipt, namiddag

ten lokale * Vlaams Huis, te

Tielrode, dorp,

Ten verzoeke van het Bestuur van

de Polder Thielrode-Broeck.

Een schone partij KANADA. BOMEN

in Thielrode-Broeck onder Tielrode en

Temse. verdeeld in 5 kopen, en wasseDde

:

A. In de nieuwe en lange schoren :

Koop 1. — 16 bomen van 1.53 M. tot

184 M. omvang.

Koop 2. — 16 bomen van 1.26 M, tot

1,84 M. omvang.

Koop 3. — Irt bomen van 1.29 M. tot

1.81 M. omvang.

B. Op de grote dijk langs Broeck :

Koop 4. — 15 bomen van 1.30 M. tot

1,92 M. omvang,

C. Aan de kaai van het steengelaag

en aan fabriek Orlay:

Koop 5. — 12 bomen van 1.50 M. tot

2.32 M. omvang.

Aanwijs der bomen daor de Polderpachter

Mr. Frans Vincke te Tielrode.

Komptante betaling van koopsommen

en ongelden.

Verdere inlichtingen te bekomen

ter Studie van de verkoopboudende

notaris.

OPENBARE VERKOPING

van een

BURGERSHUIS

TE «TEE1DORP

Gelaagatraat 97

Meester AUGUST DEPUYDT-VAN

GOEY, dokter in de rechten en notaris

te Rupelmonde, zal openbaar verkopen

met winst van premie.

Een burgershuis op en met grond te

Steendorp Qelaagstraat 27, sectie C

c° IO29f groot 149 m2.

Verdeling : voorplaats, gang, keu-

' ken, pomphuis, ke'der, stal. koer en

; W.C. Hot met uitweg naar Warandei

straat. Op het verdiep 2 kamers en

open zolder. ••---— --—•*•-—

Voorzien van waterleiding, pompen

regenwater, gas en electriciteit.

Verhuurd zonder schrift asn Mijnheer

August Claus mits HCfr, per

week.

ZITDAGEN :

VERBLIJF 11 JANUARI 1957

te 3 uur, telkens enen zaterdag te

Steendorp ter herberg Oud Gemeentehuis

gehouden door Mr Jozef Vinck,

bock Gelaagstraat 1.

Voor alle verdere inlichtingen zich

te bevragen ter studie van de verkoophoudende

notaris.

A N T W E R P E N

PALACE 2« week

Halte in 't Paradijs

(The Admirable CrichtoD)

KENNETH MORE, Engelanda 1ste vedette en CECIL PARKER

in een onweerstaanbare lachbui

Techniclor

K.T.

Vertoningen 2 4 6 8 10 U.

P A T H É 2* wee*

IN WERELDPREMIÈRE !

De onteerde Engelen

. Een nieuw en buitengewoon onderwerp, een machtige film naar de

beroemde roman van William Faulkner " PYLON ".

Rock HUDSON - Dorothy MALONE

Robert STACK - Jack CARSON

C I N E M A S C O P E

K.N.T. Vertoningen 1Ü 12 2 4 6 8 10 «.

EDEN

Curd Jurgens — Socja Nieman

Heidemarie Hatheyer

IN

Liefde zonder illusie

K.N.T. Vertoningen 2 4 6 8 10 u.

STUDIEBUREEL

VOOR

Bouw- & Wegeniswerken

Expertisen

VILLA ROZENWIJK TEMSE

T«l. 710.378

Ontwerpen — Toezicht

Bouwwerken

Betonconstructies

Wegenisontwerpen

Verkavelingen — Waterpassing

Algemene Planemetric

Expertisen van Onroerende Goederen

Zakenbeheer

Laat uw geld niet reoteloos liggen...

het kan ü tot 5,50 7„ opbrengen,

indien het geplaatst wordt bij de

Antwerpsche Hypotheekkas*

GESTICHT IN 1881

(Private onderneming beheerd door het K. B. van 18 December 1934).

Beheerde Kapitalen

Vier JVlilliard Frank

Leningen op eigendommen.

Vertegenwoordigers:

TEMSE Mr Cyriel Govaert, Franklin Rooievelt«tr»at 23.

Mr Pierre Verhoeven, Baodtitraat.il.

KRUIBEKE Mr Frans Verbruggen, Bazelstraat 1*5.

RUPELMONDE Htvr. M. Van Glabeke-Plaasehaert, Kerkstraat».

TIELRODE MrJ. Donckerwolck, Kerkplein 4

Tenser Biiriloiisoiliriiiiii

Bij sterfgeval wendt U in volle

vertrouwen tot de agent:

P. DE SMEDT

V-Tel. 542 OEVERSTRAAT55a

dis U zal helpei in die droevige omstandigheid. Hij zal mgn fat

alias in orde komt, zonder verder geloop voor U :

Lijkdienst, gemeentehuis, lijkkist, gr/afmaker, dodenwagea,

rouwdrukwerk, rouwkapel, in één woord t VOOR ALLES.

Al het werk wordt voor U gedaan zonder de minste kosten.

Concur e ren de prijzen.


Beurs van 4ntwerpen

van 9 januari

BelgiaeheReut 1937, 3 1;2 ofo 82.40

1943 . 76,00

Belgische rent 2' reeks 91,15

4 t.h. Geünifl. StaaUsch, l'r. 81.10

4 t. h. Getmifi. Staatssch. Pi. 8).10

Lotend. Varw.streken 192U»/. 203 00

« , 1922 4 O/O 219.00

1923 4 o/o 983

LoteuleniDg 1953 1005

Loten Wederopbouw ie wede 954

» . 2 » 970

f » ï » 2004

Sevrijdinggleening 4 4{0 79,1c

Loten 19i2 5 o|o 1019

Loten 1933, 4 oio 962

Loten 1938 4 oio 886,00

Loten 4 IOO 1941 892

Tentoonstelling 1»5S 1030

Scbatkistcertit. 1843 5.PO «|O 165.35

> 1948 4 oio 107.80

» 1949 4O]O 101,15

Lening 1951 4,5 o|o 95.60

, 1952(62 4.60 O[O 96,20

. 1952)64 4.50 O)O 92.90

» 1956)75 86.75

1953/68 4.50 87.05

1954|72 84.80

1954|74 4,?5o|O 82.89

19S5|75 4 o|O 8J.20

1956|71 4 1[4 8» 55

1956173 4,25 83,7ö

1956[67 4,60 86,40

195'. |69 5O|O 90,95

Belgische Spoowepea bavr. 413.00

Wegenfonds 1955|65 4 1|4 8rt,45

Belgische Spoorw. obl. 1937 74X00

• i 1943 840,00

» • 1956 84,45

* • 1948 107.75

1960 101.10

,

, - 1954172

Belg. Spoorw. 1954/74 4 1/4 o/o

„ . 1955[75 ie reeks

» „ 1956i71

Regie Tel. Tel. 1943 3 Ij2 o[O

1950 4 O(O

1951 4,50 O|O

1952|62 i

1953|68 ,

1954 4.25

1954 4 oio

1956[71

» ~„ 1957/72 — 5 o/o

KredtieNyTerh.1951

> 1932)62

Gemeentekrediet 3 ojo

» Ie reeks

> 2e reeks

. 3e reeks

» 4e reeks

1948

1952|6?

Lotenl. Gemeentekrediet 1957

4nt-werpec Leening 1917

» 1916

1930 4 0/0

1931 4 O|o

1986 4 O|o

1»37 4 0|0

1927 4,00 O|O

, 1943 4 oro

Antwerpen kasbons 1956/71

i 1951/61

Antwerpen 1953/68 4,5 oio

. . 1952/62 4.60 O|O

» » 1953/68 4,50 oio

„ . 1954 4 25 O]o

„ „ 1955 4,00 0(0

1956/71 4,25 0[O

Geut 1914 4 o/o

Gent 1929

Gent 1930

Moderne toestellen

voor verwarmen, koken

met kolen, gaz, of mazout.

92,05

85.80

82,05

80.00

84,45

86.80

102.35

99.35

97.60

89.10

83.45

«9.20

88.C0

91.30

97.20

87.20

92.15

T9.20

80.35

81.28

83.00

99,90

96,90

978

93,80

Huishoudbenodigheden

vindt U naar keus bij

Willem HULIN

Brussel (Boudewijn laan)

Londerzeel

Temse (C. Oezellepl.)

St. Niklaas (Statie)

Brussel (Boudswijn laan)

Londerzeel

Temse (O. Gezellepl.)

St. Niklaas (Station)

St. Niklaas (Statie) 7.00 1,458,00

Temse (Statie)

Londerzeel (Statie)

7.19 8,048.19

7.54

Brussel (Boudewijnlaan) 8,25

St. Niklaas (Statie)

Temse (G. Gezellepl.)

Londerzeel (Statie)

Biusiel (Bouilewijn laan)

93 00

83 30

86,60

85 60

88.9

94 25

83.-0

*5,25

100.n0

89,60

97 20

89 60

«1.10

78,90

85 25

Sft 30

81.00

S3 80

Leie 6

TEMSE

GftDt 1«3C

Gent 193:

Gent 19|b4l74 4.25010

Gent 1936 4,60

Luik 1913

jQik 1919 4 0)0

..uik 4 ofo 19ïv

juik > 4 oio 1930

Luik 19Ï6

Luik 1937

Luik kasbons 1955/75 4 Ojo

Luik 1952 4.50 OgO

Luik 1953 4,50 0(0

Luik 1954 4.25 o,'o

Luik 1955 4 0(0

Luik 18*6 4.50 ojo

> 1957 5o]0

Oostende 1951161 4.50 oio

Brussel 1930 4,00 o/o

Plaatst uw aankondiging in het

NIEUWSBLAD Til TUI

dan wordt ze in gans 't kanton gelezen.

Autobus Brussel - Temse - St. Niklaas

x Alleen op werkdagen. f Alleen op Zon- en feeitdagen.

xw RydlNIET op Zaterdag en «p Zon- of (eestdaten.

St.Niklaas vertrek

Temse

Mechelen aankomst

Brussel Noord

St. Niklaas

Temse

Paars

Mechelen

Brussel Noord

Brussel Noord

Mechelen vertrek

Temse

St. Niklaas aankomst

Brussel Neord

Mechelen

Puurs

Temse

St. Niklaas

_ _ _ _ _ 8,30 — 10,50 _ 11,30 -

6,50 9,01 11,01 13,01

6,56 7,25 7,36 8,0» 8,S6 9,36 10,36 11,36 12,36 13,31 14,36

6,55 T,U 7,55 «,25 1,5» 0,35 10.55il,W

12,35 13,58 M,55

x t

— 11.00 10,39 21.CO

18.31 Ï0.01 11.31

18.0( 19.06 10.36 1S.O0

18.15 19.ÏS 20.55 ÏÏ.25

6,30

8,49

9,24

9,55

t

10.35

19,54

20.29

11.00

9.00

9.19

10.00

10,19

10,54

11,25

t

31.00 21.30

31.19 22.49

23.24

11,00

11,19

15,00

U,19

12,54

13,25

13,00

13,19 14,00

14.19

14,54

13,25

15,00

15.19

«4.70

89 30

81.30

86,50

88 40

De SINGER

winkel

VOOR HET KANTON

T E M S E

is nog steeds bij :

JOZEF GOVAERT

I.ËIE «8 TE1I8E

16,15

ie,34

17,09

17,40

ALLE WISSELSTUKKEN

17.C0

17,19

U,S0 — — 16.30

15,01 17,01

15,36 16.Se 17,20 17,36

15,88 16.SS 17,39 17,55

x

17,40

17,59

Treinen St. Niklaas - Temse • Mechelen

X

5,14

3,15

6,17

X X D

6, 11

5,34 6,38

6,32 7.12

6,43 7,20

X XW

15,53 —

_

16,86 17,19

16,48 17,27

x

5,82

t x x

8,15 6,196,58

6,04 6,84 6,347,12

6,43 7,80 7,M7,S6

SS i

14,18 14,48

14,21 14,37

13,01 18,38

t x

7,13 7,J9

7,36 8,15

8,05 8,26

xw

16,49 17,18

17,40 18,»2

17,51 18,13

xw

15,10

15,20

10,04

SS

8.23

8,59

9,10

X

17,58

18,38:

1*,51

t

7,11

7,30

8,12

X

U.fll

16,11

16,48

9,44

10,19

10,28

xw


18,43

18,53

19,02

x D

7,33

7,41

8,09

«,31

XV*

17,09

17,17ss D

11,27

11,49

12,20

12,2*

xw

18,31

18.14

1»,25

e,i7

8,36

9,10

17,30

17,39

18,18

xw

13,19

13,28

D

18,40

19,02

19,3:

19,40

10,45

10,84

11,30

xw

17,51

IMS

18,17


s

11.59

13,21

13,85

20,14

20,51

31,00


11,15

11,15

11,97

SS

19,03

19,15

18,59

t

11,16

21,52

22,01

X X

18,00 18,30 19.30

18,19 18,49 19,49

I«,54 20,24

19,15

SS 1} XW

13,40 13,07

12,48 13,16

13,14

13,38

D

10,25

20,33

21.01

31,26

S SS S

13,58 13.44 14,44

14,14 14,90 15,21

14,25 14,29 15,30

t

x Enkel op weekdag. + Enkel op Zondag. xw Rijdt NIET op Zaterdag en Zon- of feejldagen.

s Enkel op Zaterdag. ss Rijdt niet op Zaterdag. D Is direct, rechtstreeks

OPGELET : De treinen XW St-Nikjtas vertrek 13.07 u. Tapse aankomst 18,16 u. en Temse vtrtrtk 15.19 u. St-Niklaas aankomst 15.28 u, wwdea

opnieuw ingelegd van 50-9-87 af.

23,30

0,06

0,15

ALLE GELDLENINGEN

op huizen, gronden, schepen.

Overname van beslaande schulden, aan zeer

88 2) i voordelige voorwaarden, terugbetaalbaar op Expertisen.

op S - 10 of IS jaar.

Auto's - Schepen - Schattingen vin branden

78.20

enz...

S6 IS Geldplaataingen.

83.75

1* op eerste raag hypotheken, Zaakwaarnemingen.

J« spaarkas : op zicht,

Aan- en Verkoop. Huizen, gronden, schepen

87,40

op termijn.

enz...

3» obligaties.

78,70

96,90 Verzekeringen.

Strikte geheimhouding.

88.90 Brand. Ongevallen (Auto's, Moto's, Arbeidsongevallen,

persoonlijke ongevallen) Leven Voor \LLE kosteloze inlichtingen

81.90 Pensioenverzekeringen, enz... Transport en

78 70 Casco, enz...

wendde men zich tot:

85.60

91.10

10O.80 Jean De Ryck-Bauer

. Kasbons 1056 4,50 J/O

79.30

84,3b Pastoor Boelstraat 9, Temse Telefoon 45

• Kasbons 1948 /68 4,60oio 85,40

Brussel 1943)73 4 o/o 81.30

Brussel 19X7 4 oio

79 60

Hooidrertegeniv aardiger:

Algemene Hypotheek en Kredietkas,n.v.

Brussel 19&2[62

Brussel 1953(68 4.50 0 jO

S6.90

86,8.5

Schuttershofstraat 5. ANTWERPEN.

Antweipeu 1887

> 1903

Brussel 1902

Brussel 1905

Brussel Zeehaven

Luik 1897

Oostende 1898

Gent 1S96

Schaerbeeck 1891

86.75

705

72,00

6b 0.00

66.75

64,75

65.60

6S.75

64.60

ilentomnepdewjÉlipte

«dei

Stevige beleggingen voor Leningen op Eigendommen

Beschikbaar Kapitalisen voor Aankoop, Bouwen,

(spaarboekjes, obligaties enz...) Handels' of

Wittosk-VaD Landeghem ord 560,00

• dit. 830,00

Dacca ,

475,00

Aankoop ea verkoop van allo loten

•> fondsen

Dagelijks beursbezoek.

INTEREST : van 5 tot 5, 50o,'o Beroepsnoodwendigheden,

's jaars netto. enz...

B IJ

"ONDERLING i^YPOTHECp

CRED1ET"

la SCBUERMAN, WluelaccMt.

Naamloze vennootscl ïap opgericht in 1910.

Private onderneming beheerd door K .on, Besluit van 15 December 1934.

Maatschappelijk Kapitaal en liverse < reserves : 400 Millioen.

Beheerde kapitalen t

meer dan 1 Milliard, 200 miljoen

Voor alle kosteloze inlichtingen

zich wenden tot agent :

M. ROBERT DEGFtOUP,

NotarisKlerK

35, BOODTSSTRAAT,

In de loop zijnde leningen t

meer dan 1 Milliard 300 millioen

te TEMSE.

Radio- en Televisie Liefhebbers,

Koopt kwaliteit. Koopt in vertrouwen.

Niets beter, dan een toestel van Duitse fabrikatie.

Eist: Graetz Radio

Graetz Radio Pic-up

Graetz Televisie

Het merk dat aan de spits staat.

Geen reklame merk zoals sommige

Niet duurder dan om 't even welk eerste rangstoestel.

Op gebied van klank een tchi wonder, gebouwd ooder de strengste

kontrole

Een waar succes I — Vraag inlichtingen aan onze

klienten, zij zijn onze reclame.

Beste voorwaarden. Betaling naar keus.

Uw oud toestel wordt steeds overgenomen.

Een adrei!

Van Remoortere=Vanderbiest

. RooseTellstranl 99, TemaeTelefoon 7IO.IS9 Tenne

Motor Oi

GeachteKlant,

De strenge koude is 'm

aantocht.

Voor een Winter zonder

stoornissen, voor uw radiator

gebruik

Antivries

POLAR

en rijdt met zekerheid.

Officiële Verdeler:

R. TAN W0LTELAE1

HOLLEBEEK. 3,

Tel. 710.226 TEMSE

Televisie — Radio

Hoogspanning — Laagspanning

Installatie

Electro Huis G. B A E C K

Scheldestraat IE. Temse Tel. 710.292

Komptant — Krediet.

Schoon Winkelhuis Grote keus in

te huur.

Gèlegei. op de Krijgsbaan, nabij

Tuinwijk. Zich te bevragen : Franklin

Rooseveltstraat 19, Temse. ten burele dezer.

i

More magazines by this user
Similar magazines