gazette van temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette van temsche

Zondag 25 October 1885. Jaargang.) JST 22,

GAZETTE VAN TEMSCHE

en van het Kanton, bestaande uit de Gemeenten:

Basel, Cruijbeke, Elversele, Haasdonck, Rupelmonde, Steendorp & Thielrode.

Di. lilad verschijnt geregeld alle Zaturdagen AliOMSCUEMLlN kunnen liet heele

jaar dooi tenornen vvoiden bij den uitgever en opal de Postkantoien des liijks —

Abonnementsprijs, vooraf betaalbaar, perjair voorde gemeente 3 fr , Fiaiuo pei

post \ ooi heel België li 3 60 voor liet buitenland fr S 60 —Enkele nummeis 10 c

TEMSCHE, 24 OCTOBER 1885

Buitenlandsche Hieuwstijdingea^

DUITSCHLAND.

De dames van de Piuisische stad Kulm

houden zich kloek m den strijd tegen de allengs

veld winnende knnoliene Onlangs had een

groot winkeliei aldaar eene ruime bezending

hoepelrokken ontvangen, en daarvan voor

zijne ramen uitgestald Maar nauwelijks üiugen

de oudeiwetsch nieuwmodische kledingstukken

daar,ofveischeidenevoorname dame s

kwamen den winkelier verzoeken, de afsehu

welyke krinohenen weg te nemen, omdat er

daar ter stede toch geene fatsoenlijke Dintsche

vrouw die leehjkste van alle Fransche modes

zou navolgen Aan haren wensch werd \ oldaan

en de geheelebezending krinolienengmgnaar

den fabriekant teiug, met het bericht dat 7ij

te Kulm niet gebruikt konden worden

— UitMetz wordt gemeld dat verleden donderdag

een luitenant der Duitsche infanterie

in burgerkleeding, die eene wandeling deed op

de glacis der versterkingen nabij het Oefe

ningsplein, door den schildwacht doodgeschoten

w erd, omdat hy op eene verboden plaats

wandelde en met antwoordde op t ordewoord

Een andei bericht uit %letz vermeldt het

feit, doch noemt den doode een trompetter die

instaat van dioakenschap terugkeerde naar

de kazerne

Holland.

Lit Andijk woidt van 17 Oktober gemeld

hïft" longelieden, °°n jnpg»p •"• IUW 20

jaien zoon van den landbouwer D T alhier,

en de dienstmeid gingen heden als gewoonlijk

in het vroege moigenduur met een schuitje

naar het land, om de eeiste bezigheden —

koeien melken —te verrichten loen zij ite

bestemder tijd met waien teruggekeerd, stelde

men een onderzoek in, met de treurige uitkomst

dat men beide levenloos uit het -water

ophaalde Kenbaar was eerstgenoemde door

eenen mistied te water geraakt en had de

dienstmeid hulp \erleend, om echtei zelve

mede het slachtoffei te worden

FRANKRIJK.

BLOEDIG GEVECHT — Een betreurenswaardig

en verschrikkelijk gevecht heeft 7ondag

laatst, te Risquons-Tout, bij Tourcoing, tusschen

twee Transchen en twee Vlamingen

plaats gehad

Er werd van kneukel-ijzers en messen gebruik

gemaakt

Zekere Tack bekwam eenen geweldigen

slag, die zijnen hoofdschedel verbrijzelde en

bovendien drie erge-wonden aan den hals

Desouliers heeft drie messteken in den rag

bekomen, zijne longen werden doorboord

Belde gekwetsten bevinden zich. in eenen

zeer wanhopigen toestand

Een der daders, A Vanmorleyghem, geboortig

van Oudenaarde, werd aangehouden

Deze weigert zijnen makker, die naar België

gevlucht is, te doen kennen

Mengelwerk der " GAZETTE TAN TEMSCHE -

Bjj de Boeren,

20

(ZEDESCHETS UIT DE BR4BANTSCHE KEllPEf,)

door

DE J R SMEDERS (TURNHOUT ) ,*,

—=0=0=—

— Wat zegt gij daar? raasde Faust opvliegend,

wat spreekt gij van inbrekers en dievenbende'

Meent gij dat ik de kapitein van

eene bende binders ot schelmen ben'

— Stil -wat' gebood een der bewakers, den

vinger opstekend

— Stil wat? herhaalde Faust, weet gij wel

wien gij voor hebt» Baas Khnkert uit de'

Zilveren Stei, die duiten genoeg heeft, om u

allen, jaar in jaar uit, als echte heerenkinderen

te laten leven

— Indien gij uw bek niet houdt, zal ik

zoo dreigde de bewaarder

— En voor wien zou ik dat? antwoordde de

opgewonden gevangene, indien er iets tot mijn

last was, zou ik dat doen, maar nu niet, sappeiloot!

neen, nu zwijg ik voor niemand

En ik zou u raden mij terstond te laten gaan

waar ik gaarne ga, ik ben toch wel meester

over my zelven '

— Indien gy nog een enkel woord spreekt,

nep de bewaarder, zich dreigend voor den ge-

/. Verboden nadruk

— In de koolmyn van Lieviu iPas de Calais)

heeft dinsdag een \erschiikkelyk ongeval

plaats gehad Een ophaalbak waarin zich

„twen w-rklieiien tavosdan, viel benedpn^op

eene diepte van 40 meters Koi ts nadien haalde

men de lijken der twee slachtoffers omnoog

Verschillig Nieuws.

In den nacht van maandag tot dinsdag zijn

er ten nadeele van Fians Daelman op de ^ el

alluei, 3 kiekens gestolen

De daders zijn niet gekend

— Morgen zondag, te St Nikolaas herop-

\oeung van hetdiama » Buiter en Tassyns »

Kaarten ten onzen bureele te bekomen

— Op de postbureelen is te koop gesteld dé

algemeene pcyslyst van de loterij der Wereldtentoonstelling

—PIIJS 30 centiemen

—Zele zal eeilang met Gent verbonden

worden meteenen stoomtiam die langs Overmeire,

Calcken, Laarne, Heusden en Destelbergen

zal gdegd worden Het is te denken

dat dit spoor zal verlengd worden langs Hamme,

Elveisele en Thielrode naar Temsche

— Men schrijft uit Bevelen Woensdag

morgend heeft men in eene gracht op het gehucht

de Puiput, te Bevelen, h»t lyk gevonden

van eenen werkman tot hieitoe nog niet

geke'd, maai die men denkt van Cnujbekete

ZIJD Het lijk dl aagt geene sporen van geweld

Het is waarschijnlijk dat de man dinsdag

avond in dronken toestand van BeverenjaarmarJit

komende, m de gracht zal gesukkeld

zijn

— Men schrijft uit Zwijndrecht Dinsdag

morgend heelt men in de vijvers van den heer

Boun, in Burgerweertpolder, tegen St-Anneken,

het lijk opgevischt van eenen onbekenden

persoon Hy was 7eei goed gekleed, doch

*l)ad lioi tas-»- H»„ -gold ir, zsjioc-» „'t II j i- "-^

eenen vollen zwaiten baard en kon vijf en

veertig tot vijftig jaren oud zijn Het lijk dat,

volgens het onderzoek, meer dan 14 dagen in

het water moest gelegen hebben, was reeds

verre in ontbinding In den slaap van het

hoofd heeft men eenen revolverkogel gevonden

Het is nog onmogelijk te zeggen o-f et

hier misdaad of zelfmooid bestaat

— Verleden zaterdag namiddag speelde te

Breendonck een negenjarige knaap, Frans

Raes, nabij den -windmolen van den heer

Franckx gemeenteriadsheer aldaar Het kind

werd door een der wieken van den molen aan

het hoofd getioffen en bleef op den slag dood

— De sluiting der tentoonstelling van Antwerpen

wordt officieel aangekondigd tegen 31

dezer maand

De tentoonstelleis worden verzocht aan de

kommissie het getal ledige kisten te doen kennen,

die 7ii zullen noodig hebben opdat men

hen de dokumenten zou kunnen afzenden, be

noodigd tot de kostelooze verzending dier

kisten

Een latere omzendbrief zal laten weten op

welken datum ?y hunne produkten zullen

mogen terugzenden

— Ziehier eene wetenswaardige offlcieele

statistiek Het getal algemeene kiezers in

België 125,419 Onder de algemeene kiezers

telt men 23 000 landbouwers,, 15,000 renteniers

9,500 koophandelaai s, 8,000 herber-

vangene plaatsend, zal men u oogenbhkkeh]k

geboeid in een donkei hok opsluiten,

verstaat gij dat 1

— Ja, dat veista ik, en doe het ook maar

terstond riep Klinkert, 700 woedend, dat hy

aan een waanzinnig mensch geleek, en dan

moet gy maar zien wat er van komt

— Wat is dat hier voor een ijselijk leven?

vroeg iemand, die door eon langen gang nader

kwam, het was de directeur der gevangenis

— Zoo, dat is er nog een, met wat valschen

zilverdraad om 7ijn pet nep Klinkert, die

speelt zeker ook al op dezelfde viool als al de

anderen Indien gn wilt weten, wie ik ben,

myn naam is Klinkert, de eigenaar der Ziheren

Stei geen van u allen mag zijn hoofd

zoo vry opheffen als ik

— Stil wat, zegde de heer, die daarvan uit

den langen gang kwam, leven maken komt

hier niet te pas

— Ik ben een fatsoenlijk man, voer Faust

in de hoogste opgewondenheid vooit, tien

maal fatsoenlijker dan die duivelskindeien

met hun beerenpels om de ooren, die veel beter

deden schelmen en deugnieten op te zoeken,

dan deftige lieden, candidaten van den

gemeenteiaad te mishandelen

— Scheelt het hem in het hoofd ? vroeg de

dnecteur. den gevangene sfherp beziende

— Of ik zinneloos ben? raasde Klinkert,

vraag liever, of die twee duivelskinderen van

Walen, wie geen Kristen mensch kan verstaan

de zinneloozen niet zijn Ik ben volkomen

by myn verstand, maar

— Stil, of

DRUKKER-UJl GE"\ ER

SCHÜERMAN-VteCAUTEREN

Ainkondigingm 20 cenlimcn den drukiegel Itcchmtn enz i li de legel —

Aankondigingen moeten vooi den Ynjdti) nvdda/ ter drukken) bezorgd worden

Blieven en correspondenten fianco Alle ingO7ondene stukken moeten gcteelend zijn

dooi den schrijver De strengste geheimhouding wordt gewaarborgd

giers, 8,700 winkeliers, 5,000 ondernemeis,

3,300 bakkers

Er zijn 39.3,882 gemeentekiezeis of b9 65

iiet 1000 mvvonexs.-Het. Jvqninj^jjk telt 2584

gemeenten —' "'

De Belgische schuld was in 1830 van 626 1'2

millioen en nu van 1707 milhoen

Jaarlijks worden er 13,015 jachtveiloven

vergund

Er zijn 206 koolmijnen, die 144 554 hektaren

giond beslaan en die jaarlijks het cijfei

van 18,177,751 tonnen kolen geven, eene

•naarde van 184,777,330 fr hebbende Die mijnen

geven aan 106,226 werklieden arbeid

België verbruikt jaarlijks 20,000 hektoliters

wyn

— HET KRIMPEN YAI* HOUT — Volgens een

tijdschrift vvordt in Sardinië het volgende

middel gebruikt tegen het kumpen en scheuren

van hout Hout dat voor spaken van njtuigen

en wagens van deuren, ramen, PU7

moet dienen wordt gedmende 8 dagen in

eene goed verzadigde pekel van keuken7Out

gelegd waarna het de hevigste zonnewaiinte

en alle onguurheden van het wedei zonder nadeel

schijnt te kunnen onderstaan Dit verdient

beproefd te worden vooizeker

— Z\CHT GIETIJZER — In een vakkundig

blad wordt medegedeeld, dat in eene gieterij

te Melbourne door een toeval is ontdekt, dat

gietijzer na afkoeling door de indompeling in

een mengsel van keukensiroop en water, zoo

zacht wordt, dat men er gaten in boren en

draad in kappen kan, even gemakkelijk als m

smeedyzer

Verroesting van ij7eren staal kan, Volgens

een Oostenryksch tijdschrift, worden vooikomen

door de voorwerpen, by middel \an een

penseel of borstel, te bestrijken met eene oplossing

van zwavel en geest van terpentijn

De oplossing moet er warm opgebracht en het

voorwerp dan nog verhit worden

2/Bh.cr naa o^silui. £a.t tct !os zo 4 'III"nen

strekken voor veel omoomchtige lookers

De heer Ducastel, dio ID de n ibi|heid van

Ath woont, beging de onvoorzichtigheid zijne

pijp in den 7dk van 7ijnen frak te steken vooi

aleer zij totaal uitgedoofd was, zulks kwam

hem slecht te staan, want het vuur zette zich

weldra aan zijne kleedeien ovei De ongelukkige

weid met schnkkehjke brandwonden

naar het gasth_tis van Ath ov ergebi acht waar

hy eemge uren later te midden dei giootste

pijnen bezweek

— HOE MEN HET TEGENWOORDIG AAN BOORD

LEGT OM MENSCHEN TE FOPPEN — Verleden

week zat Regina B in den trein ZIJ reed naar

Aalst en had een pakje Meeren by zich ten

zeei fatsoenelyk heer had haar m t koinpaitiment

vervoegd, waarin zy in de statie van

Puers plaats genomen had Welhaast knoopte

hy met het argelooze meisje een gesprek aan

en luisterde met schijnbare belaugloosheid

naar haar vriendelijk praten.

Regina vertelde hem datzij zich naar Aalst

in eenen dienst begaf, wie hare ouders 7ijn,

en dat deze op het gehucht Den Aspot onder

Puers-Calfort wonen enz

— Maar als gy gaat dienen in de stad, Regineke,

is het wonder dat gy niet meer Meeren

meedoet' zegde hy viiendelyk

— Hace oudeis zouden haar koffer wel opzenden,

als ZIJ het in haren dienst zou gewoon

zyn, -want ziet gy mijnheer, bevestigde Regina,

als ik het in de stad niet kan gewoon wor-

— Maar ik heb den duivel in het lyf, en t

zou my genoegen doen. indien ik my hier in

dat looversnestop het oogenblik nioout dood

vechten my dunkt, dat ik sterk genoeg ben,

ojn u allen den nek te breken

Faust Klinkert was werkelijk woedend geworden

het bloed dat hy zich uit de lip had

gebeten, liep hem over de kin, en haar en

baard schenen met bloed geverwd

De directeur, die voor gewoonte had, zelfs

bij de hevigste tooneelen, welke er somtijds

binnen de muren der gevangenis plaats hadden,

altyd bedaard te blijven, bleef betook in

de tegen wooidigheid vanden gevangene, die

door de hevigheid zijner woorden menig ander

m vuur en vlam zou gezet hebben

Hy bezag eren de twee bewaarders, gaf een

teeken met de hand, dat onmiddelyk werd

begrepen en ging heen, teiwyl men den roependen

en dreigenden waard uit de Zitvaen

Stei een trap deed afgaan en hem in een donker

hok opsloot Faust stampte met de voeten

tegen de deur, sloeg met 7ijn zware vuisten

tegen den muur, en hield niet op, by een vloed

van \erwenschingen, te schelden tegen de

gendarmes, de veldwachters, de oppassers der

gevangenissen, tegen de rechtbank, tegen

gouverneurs en ministers, die allen hondsvotten

waren

In den namiddag kwam men hem uit zijn

hok halen

— Meegaan doe ik niet, zei Faust mei zijne

gewone eigenzinnigheid, wilt gy my hiei in

dit heldonker hok als een hond laten sterven,

dat is voor uwe rekening laat my maar lig-

den, zou dat al kost verloren 7ijn, daarom zou

7ij binnen eemge daaen naai huis schnjven

De trein stopte Hier volgde een vriendelijk

afscheid

Wocnsdng lusftst Ü,wdm eene vre"mc'-p dame

teCalfoit bij de ouders van Regina Zy vertelde

dat hunne dochtei het in haien dienst goed

zou gewoon worden, dat ze zeer tevreden was

en hare oudeis liet groeten

Dat goed nieuws deed de ouders van Regina

veel plezier, 7ij luisterden met belangstelling

naar de dame, die hernam

Ik ben zeker dat ik het met Regina goed zal

getroffen hebben en dat zy niet gauw bij mij.

zal verhuizen

Op het hoorsn dat 7ij de dame was by wie

hunne Re"ine woont, waren de goede lieden

in de wen ( m Madame van dienst te zyn en

viiendschip te bewyzen

Eindelijk en om het poit te sparen wist Madame

er toe te doen besluiten dat zy Regina s

koffer zou meenemen naar Aalst, en dat de

zuster \an Madames meid hetzelve naar de

statie te Pueis zou voeren

Het kol'u dat met Meeren, lijnwaad enz

zooveel ei in kon, gevuld was, werd op de

kruiwagen gezet, en er volgde een zeer hartelijk

afscheid, de gelukwenschen waren overvloedig

Madame was met het koffei vertrokken

Wie schetst echter de verbaasdheid der bedrogene

oudeis, toen 7e op het einde dezer

week eenen brief van hunne Regine uit Aajst

ontvingen, meldende dat zy het goed gewoon

was en verzocht haien koffer op te zenden

De • vnendelyke- heei •> en de « bevallige,

madame •> waren ei mee gaan vliegen

Beide waien Pich-poclets

— EE\T TAMF uu AMEHIKA — Verloden vrij"

dag namiddag ontving een Biusselsch huisgezin

te Schaarbeek gevestigd, het bezoek van een

zestigjarig vrouwke, die vroeg om eene kamer

te zien welke te Innen was Men l»idde baar boven

alwaal rij ZICTI o>er de kamer voldaan vei -

klimlc en deze terstond huurde

Weci beneden gekomen vioeg ZIJ bijzonderheden

over de lamilie van mad X en zegde eindelijk

Ik mag u thans alles tocvu trouwen Ik

heet De Linghe en ben uwe tante, de halfzuster

van uw vader

De echtgenoten X hechten geloof aan deze

veiklanngen, als vriendelijke familie, noodigden

de tante, die ais uit de lucht gevallen was,

uit om wat te zitten

Deze voldeed aan de uitnoodiging en zette hare

openbaringen voort

«Nu dat ik hier zoo soed ontvangen word,

7e?de 7ij, ga ik u wat nieuws vertellen Ik woon

in de Koninklijkestraat, 48, mijne meesters znn

op hunnen huilen Geld noodig hebbende begaf

ik mij bij eenen wisselaar om een lot te verkoopen

Hoe groot was mijne verrassing, toen ik

vernam dat het nummer van mijn lot sedert twee

jaien uitgekomen was, met eene piemie van

23,000 frank

« Ik weigerde aan dit geluk te gelooven,

maar do wisselaar vergezelde mij naar'het stadhuis

en daai werd mijn laatste twijfel weggenomen

Men vvenschte mij geluk en zegde dat ik

binnen twee dagen, dus morgen, mijn geld mocht

gaan ontvangen Ik hoop, neef, dat gij mij wel

naar de Bank zult willen vergezellen' »

Onnoodig te zeggen dat neef aannam.

« Thans, hernam zij, ga ik mij naarVilvoorde

begeven, alwaar ïkeen huiske bezit, waarvan de

gen veel heeft de rosse Faust niet meer noodig,

en nagel hem dan maar in de kist, dan

kunt gy hem m den grond stoppen zoodoende

is het in eens uit

— Ik 7ie wel, dat gy een man zyt, tegen

wien men geweld moet gebruiken, zegde de

oppasser, nu, daaraan zyn wij hier nogal gewoon.

— Geweld' wie my durft aanraken, byt ik

de handen van t lyf at' nep Faust

— Waarom komt gy met? De instructierechter

zit te wachten, kwam een ander oppasser

zeggen

— Indien het is om voor den instructierechter

te verschijnen, ben ik bereid u te

volgen, zegde Klinkert op bedaarden toon

Daarop verliet hij zyn hok, klom een trap

op, dan wedeiom een trap af, ging door lange

gangen met stevige deuren gesloten, dan rechts,

dan weer links, en zoo kwam hy eindelijk

voor den instructie-rechter. In een zijvleugel

van het gebouw, waar men hem had binnen

gebracht was een groot vertrek, in welks

midden een lange lafel stond, aan de tafel zat

de instructie-rechter, tegenover hem de griffier

Zoodia Faust aan het einde der tafel plaats

had genomen, begon de i echter

— Gy zyt Faustinus Klinkert, eigenaar der

Zilveren Stet 1

— Ja, die ben ik, en wie heeft er iets op

mijne rekening te zeggen? antwoordde Faust

— Dat zal de instructie het best uitwyzen

— Dat denk ik ook, be,nn maar, mynheer,

die comedie heeft reeds al te lanj geduurd


uur, 2üü fr , sedert den 1 dezer maand vervallcn

is Ik kom nog de?en avond terug en zal

mijne kamer \ooiop heulen, ik zou dat seffens

doen indien IK geld Inj mij htd Ik heb nuj eenen

poilc monn ue gekocht om er mijn geld van

vandaag en dat \an morgen in te steken »

He echtgenoten X werden hoe linger hoe

vrienddijku De min hood de goede tante zelts

cun stuk \an vijl fnnk aan om dm trein te

Hnnen nemen Indeidaad, zigdi* 7j al I ichende

f,ij iisliceil er niets bij Men mag mi] fciusl

krediet .,'even \ooi tien tvvintitt, vijftig fiank en

nog meer Geel maar ep

En madame \ zoo liaitelijk lachende als de

peesti»e tmte, gal Inar tien \ijlfi inkslukken

mede

Op het oojcnblik van we? te gaan vroeg hel

aangename oudje zijnen legenscherm, doch

deze weid mrgens gevonden Dm de tijd begon

ie koiten gil de 1 eei X haar den splintermeuwen

zijden paiaplu van zijne vrouw meê Daarna

veitrok tante, met veel komplmienten, na eene

vvedeuijdsche omhelzing, als moest men elkandei

nooit meer vvedemen

l Was indei daad zoo De oude tante was voor

goed gaan vliegen en met haai de regenscherm

7 69, Antwerpen 3 0/0,

1874, Luik 3 0/0. 1879, Bordeaux 3 0/0, 1863

Temniie, 3 Oktober 1885

Ch DE MAEYER

GENT 1868 Trek van 15 October 1885

22154 fr 5,000, 56050 fr 2,000, 121112 fr.

1,000,103669, 124 310 fr 500, 2292, 5973,

10569, 72768, 89502 fr 250

Betaling met 16 November 1885

PARIJS 1869 Trek van 15 October 1885

711488 fr 200 000, 10197, 456886, 614940,

665788 fr 10,000, 23230, 53855, 118303,

126993, 298288 424193, 426656, 543575,

637564, 683990 fr 1,000 Bet 31 Oct 18S5

GRONDKREDIET van FRANKRIJK 1880

Tiekking van 5 October 1885

883824 fr 100 000 160690 fi 25,000, 88363,

186210, 764668 849395, 864828, 949709, fr

5,000 Betaling met 2 November 1885

BARI1868 Trekking van 10 October 1885

Serie 869 n 49 lir 50,000, s 819 n 31 lir

2,000, s 810 n 37 lir 1,000 s 527 n 83, s

608 n 80 lir 600, s 101 n 44, s 153 n 22,

s 426 n 67 lir 200 Bet 11 Januari 1886

Aanbelangend Bericht

Er woidt het publiek ter kennis georacht

J* Alle To^uj^nngn,; vaa-overiyden moeten

gedaan worden dooi twee meerderjarige mannelijke

peisonen, zijnde van de naaste bloedverwanten

of geburen van den ovei ledenen

(Art 78 van het Buigerlyk Wetboek )

2* Dat de aangevers van jong geborenen of

kinderen vóór de geboorteverklaring overleden

TWEE mannelijke getuigen moeten medebrengen

(Art 56 B W )

Temsc he, 23 October 1885

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

P VAN RAEMDONCK-BAUWENS

BURGERSTAND VAN TEMSCHE

Van 17 tot 23 October 1885

Geboortens Man 4. Vrouw 3

Overlydens

M' Leo Frans Baert, z b 23 j , jongman,

Oostberg

Huwelijken

Jozef Meersman, blokm , met Clementina

Bujtaert, huish •—Jan Baptist Vercauteren,

aardewelker met Maria Juliana Van Drom,

fabriekw , allen alhier

SCHEURALMANAKKEN

voor 't jaar 1886, te bekomen ten bureele dezer

— Dat meen ik ook, waarom moesten die

duivelskinderen my dan als een schelm op het

lijf vallen mij binden als waie ik een wild

dier, en my als een booswicht, met een bedelaar,

in een gevangenkai herwaarts voeren?

vroeg Klinkert eenigzins bedaard geworden

— Het moet een misverstand wezen, oordeelde

de rechter, met opgehaalden schouder

— Een misveistand! grinnikte Faust, en

Iran ik die rekels, die duivelskinderen daarvoor

niet op de vingers tikken, om hen die

booze streken eens en voor altijd af te leeren?

— De gendarmes handelden ter goeder

trouw indien zy het Vlaamsch machtig waïen

— Fndatzou een vooitreffelyk man moeten

bezuren, dat /y niets dan hun brabbeltaal

spreken ? wat komen die pruikenmakeis, die

bondsvotten, die lekels, die snapsneuzen, die

duivelskinderen hier maken, indien 7ij met

een kempenschen boer met pi aten kunnen?

Een nieuwe, langgerekte, hartelijke schaterlach

van den instructie-rechter en griffier

— Luistei Faust Klinkert, de zaak zal

verder onderzocht worden, en indien ik bevind

dat alles wezenlijk, zoo als gy opgeeft,

heeft plaats gehad

— Hoe'Is dan het deuntje nog al niet uit'

vroeg Klinkert, verwonderd opziende, kunt

gy my niet terstond weg helpen' Moet dat

kluchtspel nog langer duren'

— Zoodra ik het bewijs heb, dat

— Hebt gy dat niet, heer rechter? Of denkt

gy dat ik met valsche streken omga'

— Ik geloof dat gy my de waaiheid hebt

gezegd doch op uwe vei klaringen alleen kan

een rechter niet voortgaan, myne verantwoordelijkheid

— Indien heel dit gebouw met al zijn ij7e-

Pont Rupelmonde.

De gouverneur geeft aan de belanghebbenden

te kennen dat, om de uitvoering toe te

laten van herstellingswerken aan de pont van

het overzetveer gevestigd op de Schelde, tusschen

Rupelmonde enWintham, de dienst van

gezegde pont, gedurende 17 dagen 7al onderbroken

zyn, te rekenen van 24 dezer maand

Oogstaf spoeling.

Op Zondag 25 October, bij Sylvester Smet m

de Blindstraat Schieting, stokvischklippenng,

bandekenbollen, loting voor vele en sehoone

prijzen, enz

Des avond» Pienng voor beste Saucissen

Vester /ijnen keidei zal volgens gewoonte goed

vaoizien zijn

STAD ST NICOLAAS.

OP ALGEMEE1SE AANVRAAG

Muzikaal- & Tooneelkundig Concert

dooi de Muziekmaatschappij

« DB KUNSTVRIENDEN >

en Prachtige heropvoenngvanhet oorspronkelijk

Vadeflaudsch Drama

De Buiter en Tassyns

nooR G VAN DUYSSE,

ter groote Feestzaal der Stads-Akademie,

op Zondag 2S Odobei om 4

More magazines by this user
Similar magazines