gazette van temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette van temsche

uur, 2üü fr , sedert den 1 dezer maand vervallcn

is Ik kom nog de?en avond terug en zal

mijne kamer \ooiop heulen, ik zou dat seffens

doen indien IK geld Inj mij htd Ik heb nuj eenen

poilc monn ue gekocht om er mijn geld van

vandaag en dat \an morgen in te steken »

He echtgenoten X werden hoe linger hoe

vrienddijku De min hood de goede tante zelts

cun stuk \an vijl fnnk aan om dm trein te

Hnnen nemen Indeidaad, zigdi* 7j al I ichende

f,ij iisliceil er niets bij Men mag mi] fciusl

krediet .,'even \ooi tien tvvintitt, vijftig fiank en

nog meer Geel maar ep

En madame \ zoo liaitelijk lachende als de

peesti»e tmte, gal Inar tien \ijlfi inkslukken

mede

Op het oojcnblik van we? te gaan vroeg hel

aangename oudje zijnen legenscherm, doch

deze weid mrgens gevonden Dm de tijd begon

ie koiten gil de 1 eei X haar den splintermeuwen

zijden paiaplu van zijne vrouw meê Daarna

veitrok tante, met veel komplmienten, na eene

vvedeuijdsche omhelzing, als moest men elkandei

nooit meer vvedemen

l Was indei daad zoo De oude tante was voor

goed gaan vliegen en met haai de regenscherm

7 69, Antwerpen 3 0/0,

1874, Luik 3 0/0. 1879, Bordeaux 3 0/0, 1863

Temniie, 3 Oktober 1885

Ch DE MAEYER

GENT 1868 Trek van 15 October 1885

22154 fr 5,000, 56050 fr 2,000, 121112 fr.

1,000,103669, 124 310 fr 500, 2292, 5973,

10569, 72768, 89502 fr 250

Betaling met 16 November 1885

PARIJS 1869 Trek van 15 October 1885

711488 fr 200 000, 10197, 456886, 614940,

665788 fr 10,000, 23230, 53855, 118303,

126993, 298288 424193, 426656, 543575,

637564, 683990 fr 1,000 Bet 31 Oct 18S5

GRONDKREDIET van FRANKRIJK 1880

Tiekking van 5 October 1885

883824 fr 100 000 160690 fi 25,000, 88363,

186210, 764668 849395, 864828, 949709, fr

5,000 Betaling met 2 November 1885

BARI1868 Trekking van 10 October 1885

Serie 869 n 49 lir 50,000, s 819 n 31 lir

2,000, s 810 n 37 lir 1,000 s 527 n 83, s

608 n 80 lir 600, s 101 n 44, s 153 n 22,

s 426 n 67 lir 200 Bet 11 Januari 1886

Aanbelangend Bericht

Er woidt het publiek ter kennis georacht

J* Alle To^uj^nngn,; vaa-overiyden moeten

gedaan worden dooi twee meerderjarige mannelijke

peisonen, zijnde van de naaste bloedverwanten

of geburen van den ovei ledenen

(Art 78 van het Buigerlyk Wetboek )

2* Dat de aangevers van jong geborenen of

kinderen vóór de geboorteverklaring overleden

TWEE mannelijke getuigen moeten medebrengen

(Art 56 B W )

Temsc he, 23 October 1885

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

P VAN RAEMDONCK-BAUWENS

BURGERSTAND VAN TEMSCHE

Van 17 tot 23 October 1885

Geboortens Man 4. Vrouw 3

Overlydens

M' Leo Frans Baert, z b 23 j , jongman,

Oostberg

Huwelijken

Jozef Meersman, blokm , met Clementina

Bujtaert, huish •—Jan Baptist Vercauteren,

aardewelker met Maria Juliana Van Drom,

fabriekw , allen alhier

SCHEURALMANAKKEN

voor 't jaar 1886, te bekomen ten bureele dezer

— Dat meen ik ook, waarom moesten die

duivelskinderen my dan als een schelm op het

lijf vallen mij binden als waie ik een wild

dier, en my als een booswicht, met een bedelaar,

in een gevangenkai herwaarts voeren?

vroeg Klinkert eenigzins bedaard geworden

— Het moet een misverstand wezen, oordeelde

de rechter, met opgehaalden schouder

— Een misveistand! grinnikte Faust, en

Iran ik die rekels, die duivelskinderen daarvoor

niet op de vingers tikken, om hen die

booze streken eens en voor altijd af te leeren?

— De gendarmes handelden ter goeder

trouw indien zy het Vlaamsch machtig waïen

— Fndatzou een vooitreffelyk man moeten

bezuren, dat /y niets dan hun brabbeltaal

spreken ? wat komen die pruikenmakeis, die

bondsvotten, die lekels, die snapsneuzen, die

duivelskinderen hier maken, indien 7ij met

een kempenschen boer met pi aten kunnen?

Een nieuwe, langgerekte, hartelijke schaterlach

van den instructie-rechter en griffier

— Luistei Faust Klinkert, de zaak zal

verder onderzocht worden, en indien ik bevind

dat alles wezenlijk, zoo als gy opgeeft,

heeft plaats gehad

— Hoe'Is dan het deuntje nog al niet uit'

vroeg Klinkert, verwonderd opziende, kunt

gy my niet terstond weg helpen' Moet dat

kluchtspel nog langer duren'

— Zoodra ik het bewijs heb, dat

— Hebt gy dat niet, heer rechter? Of denkt

gy dat ik met valsche streken omga'

— Ik geloof dat gy my de waaiheid hebt

gezegd doch op uwe vei klaringen alleen kan

een rechter niet voortgaan, myne verantwoordelijkheid

— Indien heel dit gebouw met al zijn ij7e-

Pont Rupelmonde.

De gouverneur geeft aan de belanghebbenden

te kennen dat, om de uitvoering toe te

laten van herstellingswerken aan de pont van

het overzetveer gevestigd op de Schelde, tusschen

Rupelmonde enWintham, de dienst van

gezegde pont, gedurende 17 dagen 7al onderbroken

zyn, te rekenen van 24 dezer maand

Oogstaf spoeling.

Op Zondag 25 October, bij Sylvester Smet m

de Blindstraat Schieting, stokvischklippenng,

bandekenbollen, loting voor vele en sehoone

prijzen, enz

Des avond» Pienng voor beste Saucissen

Vester /ijnen keidei zal volgens gewoonte goed

vaoizien zijn

STAD ST NICOLAAS.

OP ALGEMEE1SE AANVRAAG

Muzikaal- & Tooneelkundig Concert

dooi de Muziekmaatschappij

« DB KUNSTVRIENDEN >

en Prachtige heropvoenngvanhet oorspronkelijk

Vadeflaudsch Drama

De Buiter en Tassyns

nooR G VAN DUYSSE,

ter groote Feestzaal der Stads-Akademie,

op Zondag 2S Odobei om 4

More magazines by this user
Similar magazines