Views
4 years ago

Nieuwsblad van Temsche

Nieuwsblad van Temsche

Nieuwsblad van

Zond at? 23 October 1949 5* Jaar Weekblad N12 Nieuwsblad van Temsche 1 js 80 Fr. EN OMLIGGENDE NIEUWS- EN - ANNONCENBLAD BUREEL. KASTEELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. Uitgever AL. BUYTAERT | Hr. St-Niklaa» 858 | TEL.185 De rol van de Landbouw in de Belgische economie- In een land als België, dat in hoofdzaak op de industriële bedrijvigheid is afgestemd, wordt de betekenis van de landbouw gemakkelijk onderschat Onze landbouwstructuur vertoont immers duidelijk het kenmerk van het kleinbedrijf Zoiets is minder spectaculair, valt minder m het oog, en wordt derhalve enigszins onachtzaam voorbijgegaan of althans met voldoende gewaardeerd Errare humanum est' Voorzeker heeft de verbrokkeling van de landbouwgrond haar nadelen , sommigen noemen haar zelfs de voornaamste oorzaak waarom het landbouwbedrijf met voldoende renderend is Als argument halen zij aan dat de kleine boerenbedrijven moeilijk de rationele, moderne arbeidsmethodes kunnen toepassen, daar de akkers te weinig uitgestrekt zijn om machinaal te kunnen werken Daarnaast wijzen zij nog op het gebrek aan kapitaal, waardoor onze kleine landbouwers in de onmogelijkheid verkerende nodige verbeteringen aan hun grond aan te brengen Dat in dit betoog een deel waarheid schuilt zullen wij niet betwisten Wij willen er integendeel op wijzen dat er nog meer nadelen zijn Veelal bestaat de door onze boeren bewerkte oppervlakte niet uit een aaneengesloten geheel, maar is zij verdeeld in een min of meer groot aantal stukjes grond, die soms ver van elkaar verwijderd zijn Dit geeft niet alleen aanleiding tot tijdverlies, doch ook tot grondverhes, vermits grensstroken en paden moeten aangebracht worden langsheen de vele kleine akkers. Men mag echter deze gebreken niet overdrijven, want zulks sluit het gevaar in de grote voordelen van onze landbouw uit het oog te verhezen Het is juist de relatief kleine oppervlakte der bedrijven die oorzaak is geworden van een intensieve bewerking Om zich een redelijk betaan te kunnen verzekeren moet de boer uit de grond halen wat er uit te halen is Daaraan is het te danken dat, wat de opbrengst per hectare betreft, de Belgische landbouw steeds een vooraanstaande plaats heeft ingenomen Hierin zit tevens een voordeel van sociale aard Dank zij de intensieve exploitatie vertegenwoordigen onze landbouwproducten een maximun aan arbeid, dit is van kapitaal belang in een land waar de boerenbevolking nog kinderrijk is en van haar bedrijf houdt De grote toewijding en de uitstekende vakkennis onzer boeren zijn trouwens wijd vermaard Zulks is voornamelijk een Mengelw v 't Nieuwsblad v Temsche Wie den kapitein Mac Donald, niet nauwkeurig kende, zou bezwaarlijk in den man met den langen jas, den breedgeranden kwakerhoed en den zwaren korf op den rug, het gevreesde opperhoofd van ene wijd vertakte roversbende hebben vermoed, welke in den tijd van ons verhaal in Virgmie hare euveldaden bedreef Zelfs Bill en Steven stonden een ogenblik verbaasd, toen zij deze onder den last van de mand gebogen gestalte zagen en meenden reeds dat het een door hunne kameraden opgepakte kramer was, toen de man met het eerbiedwaardig uiterlijk zijn kwakerhoed afwierp, tegelijkertijd korf en overjas aflegde en kaarsrecht zich oprichtte waardoor hij wel twee voet langer werd Luid lachend over deze verandering klapten Steven en Bill thans in de handen en gaven luide hunne bewonderende goedkeuring over de volmaakt gelukte vermomming van hunnen kapitein te kennen — Op mijn woord van eer, Mac, nep Bill, ik wil aan de hoogste galg van Virginie te bengelen hangen, als ik zelf me niet in u vergiste en u voor een eenzaam kwaker uit Richmond hield Ik zou den man wel eens willen zien, die onder deze verkleding den gevreesden Mac Donald herkent •—• En toch is mij dat vandaag overkomen, antwoordde de kapitein