Nieuwsblad van Temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temsche

Zond at? 23 October 1949 5* Jaar Weekblad N12

Nieuwsblad van Temsche

1

js 80 Fr.

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN - ANNONCENBLAD

BUREEL. KASTEELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. Uitgever AL. BUYTAERT | Hr. St-Niklaa» 858 | TEL.185

De rol van de Landbouw

in de Belgische economie-

In een land als België, dat in hoofdzaak

op de industriële bedrijvigheid is

afgestemd, wordt de betekenis van de

landbouw gemakkelijk onderschat Onze

landbouwstructuur vertoont immers duidelijk

het kenmerk van het kleinbedrijf

Zoiets is minder spectaculair, valt minder

m het oog, en wordt derhalve

enigszins onachtzaam voorbijgegaan of

althans met voldoende gewaardeerd

Errare humanum est'

Voorzeker heeft de verbrokkeling

van de landbouwgrond haar nadelen ,

sommigen noemen haar zelfs de voornaamste

oorzaak waarom het landbouwbedrijf

met voldoende renderend

is Als argument halen zij aan dat de

kleine boerenbedrijven moeilijk de rationele,

moderne arbeidsmethodes kunnen

toepassen, daar de akkers te weinig

uitgestrekt zijn om machinaal te kunnen

werken Daarnaast wijzen zij nog op het

gebrek aan kapitaal, waardoor onze

kleine landbouwers in de onmogelijkheid

verkerende nodige verbeteringen aan

hun grond aan te brengen

Dat in dit betoog een deel waarheid

schuilt zullen wij niet betwisten Wij

willen er integendeel op wijzen dat er

nog meer nadelen zijn Veelal bestaat

de door onze boeren bewerkte oppervlakte

niet uit een aaneengesloten geheel,

maar is zij verdeeld in een min of

meer groot aantal stukjes grond, die

soms ver van elkaar verwijderd zijn Dit

geeft niet alleen aanleiding tot tijdverlies,

doch ook tot grondverhes, vermits

grensstroken en paden moeten aangebracht

worden langsheen de vele kleine

akkers.

Men mag echter deze gebreken niet

overdrijven, want zulks sluit het gevaar

in de grote voordelen van onze landbouw

uit het oog te verhezen Het is

juist de relatief kleine oppervlakte der

bedrijven die oorzaak is geworden

van een intensieve bewerking Om zich

een redelijk betaan te kunnen verzekeren

moet de boer uit de grond halen wat

er uit te halen is Daaraan is het te danken

dat, wat de opbrengst per hectare

betreft, de Belgische landbouw steeds

een vooraanstaande plaats heeft ingenomen

Hierin zit tevens een voordeel van

sociale aard Dank zij de intensieve

exploitatie vertegenwoordigen onze

landbouwproducten een maximun aan

arbeid, dit is van kapitaal belang in een

land waar de boerenbevolking nog kinderrijk

is en van haar bedrijf houdt De

grote toewijding en de uitstekende vakkennis

onzer boeren zijn trouwens wijd

vermaard Zulks is voornamelijk een

Mengelw v 't Nieuwsblad v Temsche

Wie den kapitein Mac Donald, niet

nauwkeurig kende, zou bezwaarlijk in

den man met den langen jas, den breedgeranden

kwakerhoed en den zwaren

korf op den rug, het gevreesde opperhoofd

van ene wijd vertakte roversbende

hebben vermoed, welke in den tijd

van ons verhaal in Virgmie hare euveldaden

bedreef

Zelfs Bill en Steven stonden een

ogenblik verbaasd, toen zij deze onder

den last van de mand gebogen gestalte

zagen en meenden reeds dat het een door

hunne kameraden opgepakte kramer

was, toen de man met het eerbiedwaardig

uiterlijk zijn kwakerhoed afwierp,

tegelijkertijd korf en overjas aflegde en

kaarsrecht zich oprichtte waardoor hij

wel twee voet langer werd

Luid lachend over deze verandering

klapten Steven en Bill thans in de handen

en gaven luide hunne bewonderende

goedkeuring over de volmaakt gelukte

vermomming van hunnen kapitein te

kennen

— Op mijn woord van eer, Mac, nep

Bill, ik wil aan de hoogste galg van

Virginie te bengelen hangen, als ik zelf

me niet in u vergiste en u voor een eenzaam

kwaker uit Richmond hield Ik zou

den man wel eens willen zien, die onder

deze verkleding den gevreesden Mac

Donald herkent

•—• En toch is mij dat vandaag overkomen,

antwoordde de kapitein


Ternield, een en dertig werden zoda-

Bigverwoest engeplunderd dat slechts

nog de muren overblijven Al wat de

kerk toebehoorde werd gestolen Zelfs

de boeken en registers zijn verdwenen

De vluchtelingen verkeren in uiterste

nood Doch wrj hebben betrouwen op

God en op de hulp onzer gelukkiger

broeders Door gebed en vasten, vragren

wij zonder ophouden dat de storm

zou bedaren, opdat wrj ons werk mo

gen hernemen en al die puinen neroprichten,

,

Een ander bisschop schrijft: "Allen,

priesters en zusters, zullen zolang

mogeHjk ter plaats bluven want het is

de wilvan db H Stoel en dus van God

Brjna gans het bisdom is bezet door

de vnand, die rooft al wat het volk

bezit —Acht onzer priesters leven in

bezet gebied, en komeD grote moeilijkheden

tegen. Trjdenseen missie,

welke hij in bezet gebied predikte

•werd enkele weken geleden een jonge

uitmuntende inlandse priester van het

altaar gerukt juist voor de Consecratie,

naar het bureel van de bevelhebber

gebracht, en beschuldigd van verraad

Bij verdedigde zich zo schitterend,

dat hrj eindelijk vrijgelaten

werd Dat de priesters, zusters en Seminaristen

van Rome voor ons bidden

Ik hield eraan de eigen woorden der

drie bisschoppen te vermelden, doch

het zou geen eind nemen, indien ik

schrikwekkende verslagen die op de

Propaganda toekomen zou weergeven

verwoestingen, vlucnttocht en ontvoeringen,

verspreiding van seminaristen

en christenen, plunderingen moorden

sterfgevallen tengevolge van ontberingen,

enz Doch indien het vlees

zwak is, de geest is vlug Over de

nacht van deze omvangrijke ensmartelyke

vervolging, schittert de glans

van de geest Geen enkel woord van

haat of OBtmoedigiüg is op de Propaganda

toegekomen enkel woorden

van diepe godsvrucht Wij zrjn veracht,

doch wij zegenen »

Op de Propaganda zyn wij met alleen

in betrekking met de natuurlijke

doch ook met hel bovennatuurlnke

De Kerk ludt en bidt, hoopt en

biedt weerstand Om tussen zijn gelovigen

te kunnen binven werd een inlands

bisschop handelaar in - toufou »

soort kaas, gemaakt met soja, andere

priesters oefenen allerhande ambach

teü uit. rondventer haarkapper, enz

's Nachts vergaderen zy de gelovigen

op een afgelegen plaats, en dienen

hun de Sacramenten toe

Z H. Paus Puis XII, die in zijn vaderhart

diep Irjdt, omwille van de beklagenswaardige

toestand der missi

onerende Kerk, verleende ruime faculteiten

voor het opdragen der H Mis.

Het is echt de Calacombentijd die herleeft.

Ik heb de plicht en de vreugde mij

tot tolk te maken van de smekingen

van onze geliefde missionarissen Nimmer

meer dan nu hebben zu onze hulp

verdiend Ik richt mrj tot dp pnestermissiebond,

en groet eerbiedig, in

naam van de Propaganda de Bisschoppen

de bestuurders der Missiewerken

en de geestelijkheid, want zij zijn de

providentiële helpers der missiewerken.

En in naam van alle missionarissen,

bedank ik hen en alle christenen

om hun onuitputtelijke liefdadigheid

m gebeden en aalmoezen

Hoekje van de Middenstand.

Gij die personeel aan het werk stelt,

raakt u er nog uit wrjs ? Rijksdienst

voor maatschappelijke zekerheid gezinsvergoeding

- betaald verlof • verzekering

tegen ongevallen - belastingen

op lonen en wedden Brjdiage

boni ziekte en invaliditeit - pensioenkaart

< kaart voor R M Z.. loonboekje

- werkhuisreglement- personeelregi

sters - enz enz

Hebt u nooit moeilnkheden gehad

met de toepassing der sociale wetgeving'

Hebt n wel ooit eens nageteld hoeveel

formulieren u voor elke arbeider

of bediende hebt ingevuld 2

Hoeveel rekeningen u hebt gemaakt*

Wat voor tyd dat u kost 1

Bn hebt u integendeel al eens geïnformeerd

welke besparing a zoudt

doen, door dat allemaal toe te vertrouwen

aan een ernstig sociaal secretariaat

?

Weet u dat er een Sociaal en Fiscaal

Middenatandssecretanaat van Oost-

Vlaanderen bestaat, en dat het een

aangenomen secretariaat is ? (n° 570

Ministerieel Besluit dd. 4[7|46)

Weet u wat voordelen een erkend

secretariaat u biedt buiten een ander

?

Weet u dat in het Land van Waas

dit secretariaat ZIJD gewestelijk bureau

heeft in hetMiddenstandssecretanaat

Grote Peperstraat, 76, St-Niklaas (Tel

1494) en dat dit ook een der specifieke

diensten is van de middenstand aan

haar leden 1

Weet u dat w« het voordeligste

werken ?

Neem daarvoor onmiddellrjk inlichtingen

op uw secretariaat of op uw

zitdag in de gemeente

De gewest secretaris staat er tot uw

dienst.

Ken middenstander met personeel

vertrouwt al zijn zaken toe aan zrjn

middenstandssesretanaat - znn eigen

profijt dienend en znn Beweging tevens

uitbouwend'

Op Kijkuit.

Lezers ik groet ïedei een

met ne goen dag in 't algemeen

't is vlug ge/eid en vlug gedaan

en ieder neemt het geren aan

ge wordt maar tot uw scha vereerd

met 'noorden zondet kop noch steert

die klinken lijk latijn met haar

leest uw lastenbnefkes maar

Zonder er meer van te zeggen want

met't vallen van alie blaren zijn de

mensen wa galachtig Den herfstwind

blaast koud en droog en't is te

ver-nachten dat de schone dagen geteld

zijn neemt maar uw voorzorgen

en haalt de winterflanellekes uit de

kas Wie 't anders meent is lijk Mie

Sniksteen, die wist op alles wa te zeggen

en ze was er op de markt voor gekend

Ze stond nu al 'n uur aan een

kraam om schoenen te kopen en eindelijk

zag ze 'n paar naar heuiezin.

— Ze zijn mij wat te klem, zei Mie als

ze z' aantrok — 't Is uw maat madam,

zei de kraiier kwaad, ali» g'eerst

UTK voeten wast zullen ze wel passen

Daarmee zijn we gekomen aan de

wondere dingen van wondere mensen,

want

wondere menden zijn er zoveel

ieder kent er voor zijn deel

die ge maar kent aan vel of graten

maar die buiten schone schijn

raadselachtige schepsels zijn

raadsel» iii hun doen en laten

komt hier of daar 'n toerken uit

dan kunnen van zo'n wondere guit

kommeren en gazetten praten

Bij gebrek aan plaats kunnen wij

de kijkuit niet meer uitbreiden

Ballekens had in de schooi met opgelet

als de meester uitleg gaf over de

ogen — Ballekens, zei de meester,

wat heb ik langs weerkanten van mijnen

neus — Sproeten, zei de kleinen

en hij vloog in den hoek

Piet kwam Pol tegen in n echt hondenweer

— Hawel zei Pol wa zegde

nu van t weer — 't Steekt tegen, zei

Piet ge zoudt ervan gaan lopen, en

hoe is 't met uw vra ? — Juist gelijk,

zei Pol

En Jef Slok had van zijn andere

helftjen 'n pulleke Schiedam gekregen

voor7ijne feestdag, maar als Jef

eens getutterd had sloeg z'rstopsel

weer op en ze stak het v,ee want ze

kende heure vent op nen draad Ms

Jef alleen was deed hij mets dan zoeken

en eindelijk vond hij 't pulleken

m de kas in nen ouwekorsee van zijn

huisplaag Jet was in zijn element

er. 't 'v. as twee dagen begankems naar

de kas tot t Pulleke leeg was . Mie

had het in de gaten en ze ging nu zelf

naar't pulleken zoeken —Maar kind

wa zoekte toch, zei Jef vriendelijk —

Ha mets, zei ze — Ho daar moet ge

met naar zoeken mijn schaap, zei Jef

mets is er in 't pulleken waar da

vroeger de Schiedam in was

'k Vraag ekskuze, 't JS mijn uur

'k heb lang genoeg geklapt

'k moet op tijd zijn, Mie is stuur,

'k heb ze 'n affront gelapt

't kwam gisteren niet overeen

waar is 't dat 't met gebeurt

waar w ordt er voor nen ja of neen

al eens niet wat gezeurd

en 's avonds nog wat vies geladen

't was in 't gebed en per malheur

ik zei, verlos ons van den kwaden

_ en ik keek precies naar heur

z' had het bemerkt en naderhand

viel zij aan 't riposteren

maar da's boven de jonkheid hun

verstand

en getrouwde mans moet ik 't met

leren

Cies

£ WEKELIJKSE

WIELERKLANKEJ

Ten einde Temsches jonge renners

nog de gelegenheid te geven voor ei

gen volk te rijden heeft onze sympha

tieke onafhankelijke IoIDOOR DE

RIJCK samen met een paar vrienden

het initiatief genomen, om Zondag e k

om 2 30 uur, een wedstrijd te geven

voor jonge renners

HIJ dankt dan ook langs deze weg

de steuners van deze koers

ISID00R DB RIJCK deed verleden

Zaterdag geheel onverwachts zijn debuut

op de piste te Antwerpen Op

aandringen van den Heer Bolemans

zette hij aan bij de abbone's in een

afvalhngswedstrijd en behaalde de 4°

plaats op 28 deelnemers Deze week is

hij volop aan t trainen op de piste en

hij hoopt reeds Zaterdag een flinke

prestatie te verwezentlijken

RENE DAELMAN reed Zaterdag te

Schelle Hij werd er tweede maar het

verschil waarmee hij geklopt werd

was weinig zichtbaar

Te Rupelraonde veroverde 0SWA1 D

SMET de 4' plaats terwijl MEERSMAN

8' en R00MAN 9' werd. In 't klassement

der 2 ritten won OSWALD SMET

terwijl Rooman 3' en Meersman 5'

werd

Zondag kunnen al deze kleppers

voor eigen supporters in de grote Prijs

" Trophee der Nieuwelingen " bevestigen.

KAREL SMET, trok Dinsdag naar

Herzele op het golvend parcour

waarl ij zelf nijdige bergjes dien

den beklommen te worden. Hij moest

ïich met de 9' plaats tevreden stellen

Zonder een spijtige wegvergissmg tijdens

de eerste ronde toen hij reeds

alleen ontsnapt was, had hij alie kans

gehad om het seizoen zegevierend te

besluiten Jov.

Het hoekje

vandeK.S.V.

KbV Temsche 6 — 1 Waasmunster

Zoal» we voorzien hadden werden

de bezoekers in deze gewestelijke

derby met vlotte cijfers geslagen We

zouden echter de waarheid geweld

aan doen zo we beweerden dat ons

elftal een knappe partij vertolkte

Spijts de bezoekende ploeg vooral

tijdens den 1« time voortdurend gedomineerd

werd kregen we zelden

mooie voetbal te zien Met steeds vijf

en bij pozen ze\ en verdedigers die bo

vendien hard en zelfs brutaal optraden

waren de scoo-kansen voor onze

voorhjn bitter klein Degasten namen

zelf de leidicg, daar Jef Verhuist die

vandaag alles behalve trapvast bleek

andermaal mistte het gemeten inzenden

van de rechtsbuiten belande bij

de linksbmnen die spijts een wanhopige

dmkeling \an onze portier onhoudbaar

doelde I-I

De gasten werden echter kort daarop

letterli]k op hun doel geplakt, Resultaat

kon dan ook echter niet uit»

blijven en midvoor Cools stelde de

ploegen met flauwouloch juiste kop

stoot gelijk 1-1 Nog voor de rust bereikt

werd bekwam de KSV door het

hardhandig optreden der Sparta ver

dediging *wee penalty's Kapitein

Pepermans zond de eerste in de doelman

zijn handen en was bij het nemen

van de tweede gelukkiger, zodat

hij de bordjes op 2-1 bracht

Na de koffie demonstreert de KSV

gedurende een tiental minuten een

mooi en gebonden passenspel Wanneer

Van de Perre en W Cools andermaal

goed samenspelen met de Willem

een 3" doelpunt De gasten herstellen

het evenwichten dit spijts het

uitvallen een hunner voorspelers,

doch doelman Vercauteren moet zelden

en dan nog weinig gevaarlijk

werk opknappen, lijdens het laatste

kwartier komen onze jongens er terug

in en langs de gebroedeis Cools

wordt d6 stand tot 6-1 opgedreven

Zondag a s wordt een bezoek gebi

acht aan S K Geeraardsbergen, momenteel

leider onzer reeks Verleden

Zondag behaalde de nieuwe leiders

een prachtuitslag door Gerda op eigen

terrein en dan nog met overtuigende

1 4 cijfers te verslaan Een

spannende partij is dus te verwachten.

Wil, de KSV geen voeling met

de leiders verliezen dan m^"t er mins

tens eenpunlenverdeuii,- tfgedwongen

worden Het zou beslist een mooi

resultaat zijn en zo de voorhjn de productiviteit

der laatste weken betoond

behalen we mogelijks een nipte zege.

Raymond.

Wedstrijd voor Zondag

Geeraardsbergen — KSV Temscha

Vercauteren K

Pepermans A Verhulst J

Buyens A. De Cauwer A De Winter

Van de Perre P Van Heirbeeck L

Cools J Cools'W HuliaJ

ALGEMENE RATCSCHIKKINu

1 Deinze

2 Geeraardsbergen

3 Temsche

4 Weiteren

5 Evergem

6 Eekloe

7 Denderleeuw

8 Lebbeke

9 Gavere

10 /ouegem

il Gerda

12 Zele

13 Lokeren

14 Zelzate

ia Volharden

16 Waasmunster

Profiteer

6

6

6

6

e

6

e

e 6

e

s 6

6

«

5

6

4

4

4

4

2

3 3

J

3

3

8

2

i

1

1

1

i

i

2

2 1

3

i

*

3

3

2

3

3

4

4

5

1

1

0

0

3

1

1

2

0

0

1

1

1

I

0

0

ervan

15

19

18

14

9

17

10

13

10

6

12

18

7

13

8

8

7

9

9

8

13

10

12

14

»

8

13

19

14

20

14

15

8

9

8

8

7

7

7

6

5

6

3

4

4

3

2

2

want't is iets enigs

Gevangenen om een misdaad dragen

geen naam meer maar slechts nog een

nummer

In een stad van Pranknji werden

ten nadele van de Sebretans van de

parochiale werken 12 000 fr gestolen

De S6kretans kent de dief en dreigt

hem aan 't gerecht over te leveren,

waarop de dief. in een waanzinnige

vlaag de Secretaris vermoordt De

moordenaar belijdt zijn misdaad aan

de deken van de Kathedraal. De vermoedens

vallen ep de onderpastoor,

broeder van de deken, bij werd immers

nog gezien in het huis van de

vermoorde, enige minuten vóór de

moord, in net huis van het slachtoffer

en in znn buro worden 10 000 fr. gevonden,

waai van hn de afkomst met

mag zeggen Hij wordt veroordeeld tot ,

verscheidene jaren, en draagt als gevangene

het nummer aoio. [

Hoe loopt nu verder alles af en wie

is de moordenaar? Dit alles kunt ge

vernemen op Zondagen 5 en 18 November

in de Werkmanskrmg, waar

gespeeld wordt tussen een lach en een

traan, het aangrijpend toneelstuk in

een voorspel en drie bedrrjven .

2019

of slachtoffer van het biehtgeheim.

Prijzen der plaatsen 2o, 15 en 10 fr

Markt ie Temsehe, 81 October

Boter 75-80 fr Eieren 1.65 3,25-3,40

Kon Nederlandse

Comedieplaats, Antwerpen.

Een Inspecteur voor U

De K N S heeft van Zaterdag 22 tot

Donderdag 27 October een sterk en

oneipeel spel ep bet programma staan

van de Engelse dramaturg J B. Priestley

Priestley heeft niet alleen steeds een

voorliefde gehad voor de originele

theatervorm, hij weet het masker van

schijnheiligheid ra onze samenleving

af te rukken en de werkelijkheid te

tonen. Dat u, typisch Engels, maar

buitengewoon interessant Dat heeft

Priestley ons o a bewezen met " Qevaarlgke

Bocht".

" Een Inspecteur voor U " zal andermaal

het theaterpubliek in volle spanning

houden en bet slot is typisch voor

Priestley : een volslagen verassing

voor de toeschouwer

In regie van Gaston Vandermeulen

en met hemzelf, Robert Marcel, Anton

Peters, Francois Bernard, JeanDe de

Coen en Fanny Winkeler en Irene

'sJongers, aal "Een Inspecteur voor

U" een sterke indruk maken

Dinsdag 25 October te 20 u spreekt

Firmin Mortier, Directeur van de K N

6 over " Lope de Vega ea zijn Tud '

ter inleiding van de opvoenog van De

Mirakelridder " (Toegang 5 fr.,)

Plaalsbespreking alle dagen behalve

Vrijdag, van 11 tot 15 u. Tel 313 00

Premiere van een fhak Toneelstuk

KAPITEIN MARIE

te HAASDONK.

Wat wordt er niet doorgelezen om

een goed stuk voor onze meisjesknngen

te ontdekken Wie speelde mei Hel

Meisje u t de Acbterbuurl, Als het Bloed

spreekt, Haar Gouden fel*-ai e a Ze blijven

hel spelen waard, maar er moei verandering

komen voor de meeste >an onze

meisjeskringen Goede meisjesstukken

zijn zeldzaam. Welnu KAP1TMN MARIE,

een spel van de Zee, is een stuk dat in

vele opuchleu als een beste aanwinst

moet aanzien worden Het is geschreven

door Arie Van der Lugbt die in Vlaanderen

als tooneelscnnjver en als speler niet

onbekend is Het nieuwe spel draagt de

kenmerken vau zi|n spelerstalent Boven

dien is bet onderwerp eens wat anders

dan 'u goede njam, een goede ea slechte

doeliter een venijnige malant, met het

klassieke weglopen van huis en het natuurlijk

berouwvol terugkeren

KAPlTtlN MARIE behandelt een gans

nieuw thema Er is zelfs geen kopje thee

of kollie met koekjes nodig Sr zijn enkel

O'-n stel flinke speelsters met een goede

zegging en 'n sterk ui'beeidingsvermogen

nodig Kapitein Marie zit vol leven en

spanning Hel is een sle"k stuk voor een

sterke groep onder goede leaing Een regisseur

moet hier zijn kunde bewijzen

«il het derde bedrijf veilig naar een volledig

succes lopen,

Hel is dan ook niet te verwonderen dat

Dr J, Van de Velde wien hel stuk terwijl

het nog ter pers was werd aangeboden de

allereerste vertoning in Vlaanderen gaarne

voor zijn rekeBiug wou nemen met de

B I B. afdeling vau Haasdonk Het is

voor db kringen een waarborg voor de

degelijkheid van het stuk

Deze afdeling B J 6. van Haasdonk

slaat dit jaar vijf jaren onder de leiding

van Dr J Van de Velde In het Spel van

den Boerenkrijg keken velen verbaasd op

Baar de flinke vrouwelijke krachten die

slechts kleine rollen te vertolken hadden

Thans hebben de liefhebbers van flink

toneelspel, demeisjeslmngen van de katholieke

groepen, de speelsters van B J B.

afdelingen zelf gelegenheid een ganse

avond een goed stuk, een goede greep en

een goede leiding te ontdekken Het zal

dan overbodig zijn leidsters en speelsters

van de meisjesaldelingen uit te nodigen

tot deze eeiste opvoering te Haasdonk,

WIJ menen dat allen spontaan rendez vous

zullen geven te Haasdonk, om op 30 October

aanstaande te 19 uur slipt, maar

stipt, de première van Kapitein Marie te

zien. Kaarten aan de zaal aan IS en 10 fr

Land- en Tttinbonwonderwijs

TEMSCHE.

HEROPENING LEERGANGEN

1 De Lagere LANDBOUWSCHOOL

herbegint op Zaterdag 29 Oktober te

lu Lokaal: Schoolstraat, Jongensschool

(achteraan) Verder elke Zaterdag

van 1 tot 4 u. en Zondag voormiddag

van 9 tot 11 u

Program »a van dit jaar Veeteelt.

2 De GEWESTELIJKE FRUIT-

TEELTSGHOOL herbegint op Woensdag

2 November te 9l/2u in het lokaal

hierboven vermeld Verder elke

Dinsdag van 8 1/2 u tot 15 1/2 u

Voor alle inlichtingen zich wenden

tot de bestuurder, CAUWERBURG 14

II

LAGEHE LANDBOUWSCHOOL

Lessenrooster- Veeteelt

Belgische Veestapel - belang ïol -

Bouw- en Verdeling v[h dier - Bewegingsstelsel,

- Spijsvertenngstelsel -

Ademhaling Bloedsomloop-afscheidingen

- Zenuwstelsel - Zintuigen -

Gezondheid en Gunstige levensvoorwaarden

- Stalinnchting en Stalverbetering

• Staltypen - Alg Ziekteoorzaken,

verspreiding, bestrijding -

Voortplanting - Begrippen over erfe

hjkheid. - Teeltmethoden , keus v/d

UU&.I4AUI1AH

AUQ.WAUTERJ4TRftATm9

TEMSCHE

Grote keus. Kleine prijzen.

Fokdieren - Drachtige dieren Verlos

kunde - Voedingselementen, rol, voeding

- Verteerbaarbeid, Zetmeelwaarde,

voedende verhouding. - Tabellen

gebruik berekeningen • Studie

v Ruwvoeders, groenvoeders - Wortel

en Knolgewassen, kuilvoeders -

Granen, Zaden, Nevenprodukten, v/d

Nijverheid - Dierlijke Voeders - Minoralen

- Rantsoen samtnstellen -

Berekeningen - Belgische Veerassen

- Voeding - Verzorging v/h Vee. -

Ziekten en bestrijding - Melk en

Melkverzorging - Melkerijwezen -

Belgisch Trekpaard 't Uitwendige -

Voeding, verzorging, getuig - Ondeugden

gebreken, nekten. Varkensrassen

- Kweek. - Verzorging -

Mesting -Ziekten - Hoendeirassen -

Huisvesting - Opfok - Verpleging -

Ziekten - Koopvernietigende Gebrek

- Beroepsverenigingen in de verschillende

vee takken.

Verschillig Nieuws

Moseamnleowa. — Op Donderdag,

27 October 1949, gaat de eerste spreekbeurt

door ingericht door het Muzeum

van Temsche Rik De Ryck zal spreken

over de Brug van Terasche met

haar toegangswegen en over't nieuwe

stedebouwkundig uitzicht dat ODze gemeente

daar zal krijgen

Deze zeer interessante voordracht

gaat door in de Feestzaal van het gemeentehuis,

te 20 uur en is gratis toegankelijk

aan de leden van de kulturele

kring van het Museum Niet leden

betalen b fr.

Gezien de Brug van Temsche al de

Temschenaren aanbelargt en de spreker

Rik De Ryck zelf de Urbamst is

onzer gemeente en al de besprekingen

over de Brug van Temsche heeft bugewoond,

verwachten wij alle Temtchenaren

Donderdag 27 October te

20 uur in de Feestzaal van ons Gemeentehuis.

muziekschool. — De jongelmgen

welke de muzieklessen willen volgen

bu de KOB Harmonie " Ste Cecilia .

kunnen zich laten mschruven by den

bestuurder heer Hubert Buyeos, Vlietstraat

De lessen worden gegeven in

het lokaal • Gulden Cop „ de Zaterdag

namiddag van 4 tot o uur Alle jonge

elementen worden verwacht,*

Premie, — Verleden Zondag had

te Antwerpen de trekking plaats der

premien van het bestendig Festival

Een premie van 1600 fr werd gewonnen

door de harmonie "Recht door Zee,

onzer gemeente,

Overlijden.— Te Mater overleed op

12 Oetober, in de ouderdom van 8^ jaar

de Eerw Heer Karel De Lobelle, pastoor

aldaar sedert 2 Januari 1924 De

E H De Lobelle was hier te Temsche

onderpastoor van 1902 tot 1917 en te

Bazel van 1897 tot 1902 R. 1 P

h.anrtlng — Verleden Zondag had

er 'n pryskaarting plaats by Janssens

Jos. op de istraat, alhier. De uitslag

was 1 Weyn Petrus-Rombaut Aug.

2 Maes J.- Vermeulen O —ó De Bujrser

J -Volckenek J

BAZEL,, — De heer Theo Ulburghg.

sedert meer dan 30). gemeentesecretaris

alhier, heeft ontslag genomen We

wensen de heer Ulburghs nog vele jaren

een welverdiende rust. De plaats

van Gemeentesecretaris werd open verklaard

De heer Jos. Heylen werd verleden

Zondag gevierd, daar hy sedert 25

jaar secretaris is van het A C V, en de

Chr.sten Mutualiteit De Heer Heylen

werd vereerd met het Ereteken van

de Beroepsverenigingen 2 de Klas

Proficiat.

De prijzen worden

in den Winter voorbereid I

Harde spieren zonder overtollig

vet en pelletjes, maar roze kleur

op de borst met iedere Zondag

een koffielepel

ELIXIR BRU.Y (Ormthol)

en iedere Maandag een soeplepel

THEE BHIJX (Victnx)

in een liter drinkwater te doen.

25 fr de Elixir eii 20 fr de Thee.

In iedere apotheek. —

47-51, Henri Wafelaertsjlraat,

BRUSSEL.


Grote

Tentoonstelling

van

slaapkamers, matrassen,

eetkamers, kleice salonmeubeltjes,

clubzetels,

tapijten,gordijnen en overgordijnen,

en al wat wooninrichting

aangaat.

I n g e r i c h t d o o r h e t H U I S

«TA. Hemelaer,

Aug. Wautcrsstraat 2 Temschc

Open : Op 29 October van 4 u.

30-31 Oktober 9 - 21 u.

1-2 November 9 - 21 u.

in de bovenzaal van den

BURGERKRING

Wilfordkaai, Temscue.

Ieder bezoeker ontvangt G R A T I S

een lot voor ees buitengewone tombola.

De prijzen hiervan zullen op die dagen tentoongesteld

zijn in het uitstalraam, 2 Aug.Wautersstr.

"Wie reist er mee

met Autocar ?

Zondag G November.

Naar de kaarskensprocessie te

Seherpenbeuvel.

Prys 100 Fr. Vertrek om 8 uur.

Zaterdag 13 November.

Naar de alom vermaarde Jaarmarktte

St-lilevens-Houtem.

Vertrek om 7 J0 uur. Prjjs 60 Fr

Inschrijven by :

Gyriel Meeus

Schoolstraat 197 TKWSCIIE.

Telefoon 191.

Te koop

Perceel bouwgrond in de Hooekamerstraat

Temsche Voorgevel 7,20

m. diepte 50 metpr.

Adres ten burele dezer.

Gevraagd voor St Niklaas.

Goede keukenmeid en bekwame

bovenmeid. HOOG LOON.

Adres ten burele.

Gevraagd.

Goede meid, kennende keuken.

Inwoon en hoog loon. — Mercatorstraat

48.JSt Niklaas.

SKODA

K

0

A

Burgerstand van Temsche

Van 13 tot en met 20 October.

Gebeorten :

Ma» Marcel Arthur, Ph. Haumanstraat, 88. —

Van de Vijver Arlette Bertha Leopold, Rupeltnondestraat,

34. — Hoens Freddy Alphons Blanche*

Hamme, Qeemttr. 5. -- Thienn» Nelly Katel,

Hamme, Veldstr. 174. — Van der Qucht Beatrij»

Maria Ludgardis, St-Niklaas, Hemelaerttr. 62. —

Van Htckt Gustaaf Alfons Florlne, Hamme, Hoogstraat,

19.— Spildooren Hugo Constant Eugenie

Maria, Aug. Wauterstr. 4. — Andries Beatrijs

Rachel Robert, Hamme, Hooutr 8. — Perdaen

GodMed Petrus, Steendorp, Warande. 74. — Van

Lombergen Roger Emiel Louise, Haasdonckse

Stwg. 7. — Vlaemmclt Jeannlne, Schoolstr. 47. —

Een doodgeb vrouwelijk geslacht. — Allen In het

Moederhuls.

Overlijden B:

Hauman Frans, z.b. 92 j. wed. van Van Gruem

Joanna Carolina, Wilfordkaai, 12. — Bontlnck

Casimir Alphonse, landbouwer, 60 j. echtg. van

Van Eyck Maria Leonla, wonend* te St-Niklaas,

Brandstl. 10.

Huwelijken :

Van den Eynde Lodewljk Karel, schrijnwerker,

en D'Haen Julia Bertha, fabrlekw. b. alh. — Daeleman

Constant, fabrlekw. en Huyghe Martha,

wed. van Engels Arthur Hubert, z.b. b alhier. —

Van Landeghem Jan Cyriel, meiaalb. en Robberecht

Lea Maria, z.b. b. alh. — Cornells Pierre

Roger, bankbediende, w. te Vorst, en Uyttersprot

Adnenne Maria Louise, dienster alh.

Te koop

Twee beate vaarzen, einde dracht,

bij A. Van Landeghem, Elsstra.it 10

Temsche.

Verminderde PRIJZEN :

2 deur

Onmiddellijk leverbaar.

4 deur

Dècapotable 4 plaatsen

Camionette

Station Wagen

Roadster de luxe

FR. 63.500

64.900

67.900

67.900

70.900

74.900

Garage MODERNE

C. Heyndrickx

Hoogkamerstr. 32 Tel. 50

TEMSGHE

OPENBARE VERKOPING

Gemeente HAASDONK. Medeburgers,

van welgelegen

TE BEGEVEN:

BOUWGROND Plaats van Veldwachter. Geldleningen — Geldplaatsingen

Men leent U het nodige geld om

Krulbekestraat,

Voorwaarden :

te bouwen, landen of huiien te kopen,

1, Belg z\jn.

TE BAZEL

of om oude schulden af te lossen.

i.. Van goed gedrag, zeden en bar

Meester CH. PIEN, notaris ter stand-

Matige intrest.

gertrouw zijn.

plaats Bazel, tal openbaar te koop

Met groot gemak van afbetaling

3. Voldaan hebben aan de militie

stellen :

op 5 — 10 of IS jaar.

verplichtingen.

Gemeente Bazel.

4. Minstens 1-70 m. zijn zonder Geldplaatsingen :

Een perceel bouwgrond aan deschoeisel.

Eerste rang Hypotheken,

Kruibekestraat (midden van het dorp) 5. Geslaagd zijn in het examen voor Obligaties 4 1/2 & S 1/2 ojo intrest.

gekend ten kadaster Sectie A nummer veldwachter. tè L.,_Ü._X tS-jsw Gewettigde waarborg.

163 B[2, groot 318 m2 77 dm2 palende 6. Minstens 25 en hoogstens 35 jaar

Noord Mw. J. ü'Hooghe-Vercauteren, zijn, meer 5 jaar voor voorkeurrecht- Geheimhouding verzekerd.

Oost de Kruibekestraa', Zuid, Heer hebbenden, op 31/1-71949.

Men wendde zich :

Brijs Désiré, West de C.O.O. Bazel, 7. Geen handel dryven of agent-

Hypotheek kantoor

breedte aan de straat 7 m. 90, diepte, schap uitoefenen, ook niet op naam

40 m. 35

dei echtgenote of van tussenpersonen. Mr Frans Massart

ZITDAGEN :

8. De gemeente bewonen - maand Pr. Poppestraat 1 TEMSCHE

na de benoeming.

INSTEL : 24 OKTOBER 1949 Wettelijke wedde volgens barema.

VERBLUF : 31 OKTOBER 1949 De aanvragen dienen per aangete- Te koop.

telkens te 3 u. stipt in de herberg kende zending uiterlijk op 31/10/49 bij Coed gelegen Bouwgrond in de

'' Vrede Best" by Louis Lijssens, de heer Burgemeester toegekomen te fieckhoutdnesstraal en Gebr. Van

Kruibekestiaat.

lijn. Do nodige bescheiüen dienen Raemdonckstraat, aan voordelige

De kopers worden verzocht eich te bygevoegd : nationaliteitsbewys, ge- prijzen.

voorzien van hun trouwboekjê ot uittuigschrift van goed gedrag, zeden, Te bevragen by Ach. HEMELAER,

treksel van hun geboorteakt. burgertrouw, militiegeiuigschrift, af- Aug. Wautersstr. 20 Temsche.

Voor alle inlichtingen zich wenden schiiti van het getuigschrift van wel-

ter studie van Meester Co. Pien, slagen in het examen voor veldwach-

notaris te Bazel.

ter, uittreksel uit de geboorteakt, Antwerpsche Hypotheeikas

officiële bewijzen van eventuele voorkeurrechten.

Naamloze Maatschappij

OPENBAKE VERKOPING

GESTICHT IN 1881.

van welgelegen

'rivale Onderneming beheerd door het

BURGERSHUIS Uit ter hand te koop. K B. van IS December 1934.

Krulbekeatraat 163,

Een schoon gelegen Bouwgrond Antwerpen — Brussel — Luik

aan de Hoogkamerstraat, nevens de SPAARKAS

B4zEL.

genaamde BauweDsuuuen, te Tem- OBLIGATIEN

Meester Ch. PIEN, notaris ter standsche, hebbende een gelijklopende

plaats Bazel, zal openbaar tefikoop

LEENINGEN op Eigendommen

breedte van H me ers en een gemid-

stellen : Alle inlichtingen brj onze vertegendelde

diepte van 89 meters.

Gemeente BAZEL.

woordigers te :

Een zeer voordelige bouwgrond in

Een welgelegen Burgershuis aan

Temsche : Mr Cyr, Govaert, Franklin Roo-

deRi>zenwijlf, Dabij de kerk van het

de Kruibekestraat Nr iPj, gekend ten

seveltstraat 23.

H. Hart te Temscbe, metende 8 m.

kadaster Sectie B nr 12/u., groot :ia.

Bazel : Mr R Geerts, Rupelmondestr 26

ter straat en 22 meters diep.

30 ca.

Kruibeke : Mr. Frans Verbruggen, Gilde-

Te bevragen bvj KAREL SMET, ge-

ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR.

straat, 38.

zworen landmeter te Temsche.

Rupelraonde : Mevr. Maurice Van Glabeke-

ZITDAGEN :

Plasschaeil, Broecksir. 40

INSTEL: 7NOVEMB ) ,„,„

VERBLIJF: 14 - ) "** UIT TER HAND TE KOOP Tlelrode: Mr J. Donckerwolck. Kerkplein.

telkens te S uur slipt in de herberg Een gunstig gelegen

€DeValt|» btf de heer Verschooren,

Kruibekesiraat.

HANDELSHUIS Albert Verheggen

De Kopers worden verzocht zich te met brede inrijpoort en grote magazijnen Kraak?, K47.EL, Tel Rupelmonde 273

voorzien van hun touwboekje of uit- te Teinarbe, «rljbeldslraal 71. levert

treksel uit geboorieakt.

Voor alle ïnlichtiHgen zich wenden

groot 56o m, v. Plantaardappelen

ter studie van Meei-ter Ch. Pien, nota- Beschikbaar bmneo de 6 maanden. van de beste soorten, Friesse, Noord-

Hollandse, Zeelandse, Muiten, Bientris

te Bazel.

Tebevra» enter studie van Notaris jes, Eerstelingen, Eigenheimers, Re-

VANQOSY R l d

cord, Wilpo, Voran, Industrie, enz.

Pryzen. buiten concurentie...

Landbouwers

Leveiingen gewaarbogd voor de

voor Uw landbouwinaehlenen Landbouwers.

Winter.

Het beste en gekende huis

Grote opbiengst.

Voor ecu goede on trom er kooptcen

De aarJappe'en zrjn vrij van ziekte.

ALFONS BOEL-DAELMAN PERSOONS Bests I onmiddellijk bij

Kasleelstraat 1IO, — Temsrbe

— de best gekende,

— Telt 437 —

Frans Van Eyck

— de eenvoudigste otn te

Ontroomers MÉLOTTE

monteren en te reinigen. Café, Krekel, Teuiache.

Ploegen en andere werktuigen

— alles in onroestbaar

Alle wisselstukken beschikbaar

staal,

Studie van Mtr FRANZ DIERICKX,

Dorschmachienen, Maannachienen en

— ingebouwde Electr

Notaris, MELSELE.

Maaimolens SCHELLEKENS met

motor of met de hand,

waarborg.

— de onverslijtbare, Uit ter hand te koop

Wanmoleüs WAUTERJ» de beste.3

— geheel automatische

Stroobmders en pres voor Dorsma-

smering, BOUWGRONDEN

chice 1 en 2 band — SlypsteDen.

— 100 o/o ontroming. Gemeente BEVEREN, aan de Kalloobaan

en de Kasteeldreel.

Pikblnders BOUTZen ACl'IV. Agent voor Temsche en omstreken: Gemeente BURGET, aan de Statie-

Aardappeluitroeiers 1 en 2 paarden

straat.

(op proef) ^orteerdeis met handmoior FRASS AME-HEMELAER Gemeente MELSELE, aan de Grote

Zaaien en Hakmachienen kleine-grote Knyastraat 34, Tlelrode. Baan en de nieuwe straat.

Schoefteli op wielen en sleden

Telefoon Temscbe 386. Gemeente ZWUNDRECHT aan de

7 en S) tanden.

H. R. St-Niklaas 18610.

Grote Baan, de Leopold-, Adhémar

Bonn- en Statiestraten.

Bascules v, 5,10,5",100,200 en 300 Kg, Alleenvertegenwoordiger voor Waas-

Beerpompen met handmotor en

land der gekende

darmpompen. Maaimolens « Exelsior » Bouwgrond te koop

Fornuizen van 100 tot 200 1.

Wasmacbienen, Stoven en

met Hollandse Jasperstenen Zich wenden bureel van het blad.

alle ijzerwaren.

en levenslange waarborg.

In één woord :

Maaimachienen en Pikbinders STOPPAGE.

AL wat nodig is voor de LAWDBOUW der beste merken : Knotek, Active, Voor HET STOPPEN uwer Klederen.

Alles wordt tbula beateld in

Jumbo, Massey Harris, enz. Linnengoed en dergelijke wendt U in

in werking geiet.

Dorïmachienen : Claeys, Domimcy, volle vertrouwen tot bet gekend huis

- LAAGSTE PRIJZEN —

Van der Velde, Neis.

voor elke kwaliteit. 4-9

RIBBY

ZADEN —

Strooipersen en Bindeis

(Claas patenten Rausseudorf) Kasteelstrant 36Temaehe. Tel. 117

Aardappeluitroeiers en Sorteerders Aflevering binnen de 8 dagen

Men vraagt

Alle Landbouwmateriaal.

Bekwame meld in post slapende,

Alle wissalstukken.

Zich wenden:

Te koop

CONCUREERENDH PRIJZEN.

Kasteelstraat 66, Temsche.

Alles wordt aan huisbesteld en aan-

Een Heste Kalfvaars bij de ba&t

tuberculose vrij bij: Sebaerlakea

geleerd zonder kosten.

Doralen, Callebeek, Basel.

HUWELIJK.

Weduwnaar met pensioen, eigendom

en spaargeld verlangt kennis te

maken met een vrouw van 60 tot 7a

jaar.

Adres ten burele deier.

Landbouwers!

Voor de aankoop van PULP

wendt U tot

Frans SMET-VAN GOETHEM

VOERMAN,— Temscbe, Veile.

Teleloon 40*.

Landbouwers.

Voor uwe NOODGESLACHTE of

IN NOOD TE SLACHTEN dieren

wendt u in volle vertrouwen tot

Hector

VLAEMINGK

VEE- en VLEESHANDELAAE

Dorpstraat HAASDONK

Tel. Bev. 88

Vlugge handeling,

etrdelige, eoncurerende prijzen.

w

Allerheiligen,

Allerzielen.

Voor Uw

Kronen, Bloemtuilen,

Chrysanten in potten,

Wendt U tot het gekend HUIS

IBIS KE:TE:LS

Kasteelstraat 39, Temsche - Telf. 321

I

Altijd verkrijgbaar t Trouwruikers, bloemenmandjes,

snijbloemen, voor alle feestelijkheden.

•"•^^•"•^•'«•" MEN BESTELT TEN HUIZE.


Benm van Antwerpen.

van 20 October

Belgische Rent 1937,3 1\Z ojo 78,30

m » 1943 . 77,00

Belgische rent 2* reeks S8.4C

4 t. h. Geumfl. StaaUsch, 1° r. 88,70

4 t. h. Geanifi. Staatssch. 2'r. 88,70

Loten d. Verw.streken Itili'l. 225,01

> , 1922 4o/o243.01

. . 1923 4 o/o Slo.Ou

Loten Wederopbouw Ie snede ',004

» » a »

Bevrydingsleening 4 U[0

1006

80,95

Loten 1932 5 o,'o

518,U

Loten 1933, i o|0

10,35

Loten 1938 3 1]2 o[o 491,00

Loten 1941 3|oo

886,01.

Schatkistceruf. 1942 3.5ü o|o )U4,70

> 1943 3 5oo|O lü.i.lu

1944 3.50 0 0 97.IC

. 1947 4 0[0 99.60

» 1948 4 0[0 )yj.4O

Belgische Spoorwegen bev. 4OP UV

Belgische Spooiw. obi. 1937 öa^.ou

1 1 1943 874,00

, . 1946 937,00

ft a 19 4:0 91( o;

. » 1949 99 10

Schatkistbons 1940/50

K0,4o

Aiinuneiten

98,70

bieiiu:.uH6ii.r«diei 5 0)0 73,85

4 0/0 i912 84.7»

» 4 O/o 1*80

1931

Gemeentekrbuiei 4 ojo i«di

Oteweentekrediei I9ab 4 oiu

. j_. _. »

1942

iyi3

1941

1946

1946

Gemeentekrediet, loten 1938

Antwerpen leening 1917

» B 191V

.

1930 4 0/0

1931 4 O|O

193» 4O/O

1937 4 O|o

» 1927 4,00 O|O

1943 4 0)0

Antwerpen kasbons 1946/56

> 1943/51

. . '947

Antwerpen 1948 4,5 oio

Geut IV14 4 o/o

«ent

tient 1928

Sent 1930

Sent 1926

Qent 1937

Seut 1946

4 oio i927

(jent 194$(bÖ

Luik 1913

Luik 1919 4 oio

Luik 4 o/o 192»

Luik t 4 oio 1930

Luik 1936

Luik 1937

Luik kasbons 1946/56 4 0)0

Luik 1947/32 4 0[0

Luik 1948 4,50 0[0

Luik 1949 4.50 0/0

Brussel 1930 4,00 0/0

. Kasbons 194ö 4o/o

f 7,0..

b„,7o

Sb bü

«U.7J

6o.lv

497. (H

91,10

i.D.50

87,ijO

More magazines by this user
Similar magazines