gazette van temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette van temsche

Zondag 24 Februari 1884. (23* Jaargang.)

GAZETTE VAN TEMSCHE

en van het Kanton, bestaande uit de Gemeenten:

BASEL, CRUY3EKE, ELVERSELE, HAASDOXCK, RUPEIMOXDE, STEESDORP & TI1IELRODF,

Di. Wad \ersclnjnt geregeld alle Zatuidagen ABOlVIvEMEMEN kunnen het heele

jaar doorgenomen vvoide'n bij den uitgever en op al de Postkantoren des Rijks —

aboiiTiein(.mt.pnjs, vooiaf beualbaar, pei jaar vooi de gemeente ', fr , Fianco pei

post \ooi hetl Uelgie li i bO, saai ha buitenland fi 5 50 — Lnkclc nummcis 10 c

TEMSCHr 23 I< EBRUARI 1SS1

Buitenlandsclie Nieuwstijdingen.

Frankrijk.

Op de lijst dei voorn ei pen bened?n de 10

franks waard, welke in een jaar te Panjs in

de bank van leening weiden verpand, komen

voor 5500 loignetten, 400 teeken en 450 v ei fdoozeu,

425 fiaai gebonden kerkboeken 400

handschoendoozen en 550 w aaiers 70 meei -

schuimen pijpen, 150 ki uitbeelden, 50 kleine

spiegels, 950 glazen en karaffer, S00O eetlepels,

4350 velschillende seiviesstukken, 3000

parapluies, parasols en wandelstokken, 2C21

muziekkastjes, 2289 meest nog nieuwe kopc

ren pannen, 600 likeuikeldertjes 3300 tapijten

en 65000 gouden ringen

— Sinds eenigen tyd woidt te Panjs een u

genaardig blad ïondgevent, dat oen naam

diaagt van Le I dou journal (lts vokuis, on

der redaktie van den Chevalier de la Sainte

Fnpouille Ziehier een staaltje van dit dienblad

• Een huis te Asnifres te plunderen

Geen poortier De bewoners zyn naar f\i77i

Kostbare meubels, fraaie toiletten, diam inten

Het huis ligt zeei eenzaam en een half

uur van het bureel dei gendarmen Nadeie inlichtingen

zijn te bekomen bij de ïedaUtie "

En verder « Een oud heer verlaat ïedeien

a\end tegen middernacht, het Cafe des \ane

tés om naar zijn huis in de Nollestiaat terug

te keeren Hij heeft eene portefeuille met

hanknotsn bij zich Beschnjving _,eefi de ledaktie

Dit onzinnig blad is een waaidige tegenhanger

van het Journal des Abnitn de ga/et

vooi zotten dio nu haien vieiden jaaigaugis

ingetreden en waai boven vei meld staat, dat

het ledaktie bureel is gevestigd in het krankzinnigengesticht

te Charenton

— Verledenvrydag heeft de policie te Aa

lancija eenen 22jangen jongeling, die zijne

12jange zustei naarde school te Hergnies was

gaan afhalen en in de vaart geworpen had aangehouden

Hy beticht veidei zijne moeder van

de schandigste feiten Ook de moedei is aangehouden,

maar ?ij loochent al wat haai zoon

haar ten laste legt Het lijk v an het meisje is

nog niet gevonden

China.

MOORDIEIJEN IN TONKIN — De I11OOI du l|ep

op knstenen gepleegd in de piovmcitn 1 liank-

Hoa en Nghe-An, hebben plaats geïnd in de

eerste dagen der maand Januari Het zijn de

mandarijnen 7elf, die de opperhoofden dei

moordersbenden hebben doen handelen, waaischynlyk

op bevelen uit Hue

Mengelweik der «GAZETTE VAN rivisun

De Bestedeling.

(DORPS\ERHAAL )

—=OÏSO— —

(8» Vervolg )

Echter repte hij van dit alles geen wooid

aan iemand, en zeker niet aanjuffei Maigareet,

wier straffende blik hem reeds van de be

ginne had getroffen, en welker smart hem feller

pijnigde, dan wel de uitgezochtste vv ooi den

hadden kunnen doen

Hn bracht zich, wanneer hij alleen in zijne

schrijfkamer was, menige zaak te binnen, die

nij vroeger, verblind m Gasper, met opgemerkt

had, hij stelde zich de slechtv erdoken

vreugd dezes mensehen over zijne geluktt,

schelmenstreek voor oogen, dit rusteloos

steenwerpen op den jongeling die zich met

verdedigen kon — en de twijfel begon uit de

verbolgen plooien zijns harten, waarin hij terug

gedwongen was, eerst schuw, dan immei

sterker en sterker het hoofd op te beuien lot

heden moest hij echter terug wijken , doch

zijn eigen geweten zal hem welhaast overtui-

, gen door het toedoen van den openhartigen,

eerlijken boschwachter, die hem in naakte,

drooge woorden, wilde voorbehouden, hoe hij

in zijnen drift, aaBgehitst door den doodvijand

Hendriks, dezen ongelukkigen mishan

De ïnimstei van ooilog van Annam schijnt

vooial in de ziak betiokken

Te Phia Queng op de Song-Ma heeft een

militaire mandarijn, genaamd Chunk-Sa-Son,

die het bevel voelt in de gebergten van Thank

Hoa, op 1 Janudii laatstleden eenen Anamietschen

pnester en zeven katechisten doen onthoofden,

hij heeft veivolgens hunne woningen

afgebrand, en de andere knstenen vermoord

Te Long-Thanh hebben de beigschutteis

een pnestei en verscheidene knstenen vermooid

en due iloipenveibiand s Anderdaags

2Januan, werden zes knstenen le Song Na

verin ooi d

Men vei zekert dat, vóór de ïnneming van

Son 1 ly, de Zwarte vlaggen v xn een dei ondeikoningen

uit China bevel ontvangen hadden

al de knstenen te vermoorden

Admnaal Gouibet heeft het schip ChaUdu

Renaud mai Ihanh Hoa gezonden, om de

ki ïstuien te beschermen

Engeland.

Een jonjmensch, George Adams genaamd,

uit Wolveihampthon, heeft eeneu zeel gevaarlijken

tocht per spoor van Liverpool tot Ciewe

ixemaakt loen de Schotsche koenertrem in

laats_renoemde plaats aankwam, ontdekte men

ondeiaan eenen waggon den jongen man

Hij had een touw dubbel van de eene as

naai de andeie gespannen, zoodat lnj zich op

deze wijze had vastgebonden De vaart van

den trein was echtei zoo bnel, dat de jonge

man zich aan de ketting moest vastklemmen

en hij geheel uitgeput was toen de kondukteurs

hem uit zijne gevaarlijke positie bevrijdden

Hij weid te Crewe vooi den rechter ge

bracht, daar hij zondei plaatbbiljet van den

treingebiuik had gemaakt, doch hij werd vrij

gelaten omdat de rechtei meende, dat hij met

den dooigestanen angst voldoende vias gestiaft

Duitschland.

Dat ten gev ol 'e van hev ige gemoedsaandoe

mngen het haar plotseling grijs woidt, is meei

waai genomen, maai dat het gedurig van

kleut verandert, is zfkei een zeer zeldzaam

veibchijnsel Dit veischijnsel doet zich nu

vooi in het krankzinnigengesticht te Dalldoif

In den tijd van 48 tot 00 uien gaat de

klem van witblond tot rood ovei PII keeitdan

na eene week tyds tot de ooispionkelyke

kleur terug Zoo gaat het steeds vooi t zonder

dat de geneesheeien in stiat zijn ditvreemdsooitig

veisehijiisel te verklaien

Verschillij Nieuws.

Deze week zijn de belooningen dei Anistei-

dcld hcd

Op zekeien zondag morgend, toen Gasper

tei kerken Munster alleen inden winkel was,

trad de boschwachter binnen Zijn aangezicht

was einstig, zijne houding vast, zijn gioet

koud

Munstei reikte hem de hand en zegde

— Heei Albiechlwvt heeft zich bij ons

vooi gedaan, dat ik u nietsmeei zag? Het moet

reeds meer dan een half jaai geleden zijn '

Albrecht vatte de hand niet die hij vroeger

had gevat, en dit viel Munstei zwaai

— Hoe' nephijuit, gij vei smaadt mijne

aangeboden hand '

—Ja, zegde de boschwachter, daaraan kleeft

onrecht » 1 usschen u en mij is eene scheidsmuur

opgerecht waai de oude vnendschap

met ovei kan'

Munstei vei bleekte, ener ging hem een

dolk dooi het halt De twijfel vei hief het

hoofd en greep met beide handen het met

meei vast staande geloof aan Hendnks schuld

— Onrecht' riep hn Zijt gij alwetend, heei

Albiecht ' dat gij de vooi oogen liggeDde

waaiheid duift logenstraffen '

— De voor oogen liggende waarheid ' Wat

ligt ei vooi oogen'vroeg lustig de bosehwachtei

vijf ^eteekende munten, die een schelm

in Hendriks kommode legde, wijl de arglooze

tl ouw e jongen ze niet vastsloot, de leugen en

bedrogvolle woorden eens boozen menschen,

die in Hendnk diengenen bespeurde, die hem

DRUKKER-UITGEVrR

SCHÜERMAN-VERCAUTEREN.

Aankondigingen 20cenlimen den drukiegel Reclamen enz 1 fr de regel

Aankondigingen moeien lom den \njdaij middag ter diuWkeri) bezou;d worden

Briuen en correspondenliui Iranco Alle mgezondene stukken moeten geteekend zijn

door den schnjiei De strengste geheimhouding wordt gewaarborgd

damsche tentoonstelling aui de bekroonde

tpn*npnsiPllers overhandigd

lo heer John Wilfoid ni]\oiaar alhier,

welke eene gouden mmhlie bokorren heeft is

Dinsdag avond dooi de 7angmaitschappij • de

Waissche Zonen, • en Woensdag avond door

de Haimomemaatschappij S' Ceuln met oene

serenade v ereerd .

— Men schi ïjft uit Rupelmonde

Een begin van biand is maandag voormiddag,

om 11 ure, in een afhangend gebouw der

brouwerij van den heei Lvssens-Scheltjens,

uitgeborsten, de pompiers en eene menigte

moedige burgers, waarondei de heeren \M

Wouwe 1' schepen, Stas, schepen en Mattens,

laadslid, waren spoedig ter plaats, men was

het vernielend element in een uur meester

Hadde deze ramp binnen den nacht vooi gevallen,

dan had vooizekei eene groote \eiwoesting

onze Gemeente getioffen, daai er

nog di ie groote nij\ ei heidsgestichten aanpa

len Alles bepaalt zich by eene met aanzien

lyke stoilijke schade, door eene brandmaatschappij

verzekerd

— Volgens het bureel V^RITAS zijn in het

jaar 1883 1357 zeilschepen verongelukt, als

van Engeland 550, Amerika 114, INoorwegen

134 Duitschland 118 Italië 89, Frankrijk

118, Zweden 13, Isederland 15, Oostenrijk 22,

Rusland 23, Poitugal 27, Denemark 32 Gnekenland

16, Chili 5 Spanje 9, Uruguav 1

H.uti 1, Hawai 1, Biazilie 2, Nicaragua 1 In

hetzelfde tijdsverloop zijn 215 stoomschepen

verongelukt als van Engeland 141 Duitschhnd

14, Tianknjk 10 Amenkall, Belgio4

Noorwegen 11, Spanje 4, INederland 4, Italië

3, Zweden 5, Denemarken 5, Japan 1, Bra/ilie

1, Poitugal 2, Chili 2

— De stoomboot Waesland van de Bed Sla)

Jjne was zateidag morgend, omtrent 0 ure, in

de eeiste nieuwe Drooge Dok te Antwerpen

gebiacht om nagezien te worden Eenige

werklieden begonnen aanstonds eenebiugte

leggen van de kaai op het schip

De brug was nog maar langs eenen kant

onderschooid toen leeds een tiental werklieden

zich aan booid van het schip wilden begeven

De brug kantelde om en een der balken

welke reeds geplaatst waien om ze te ondeischoien,

weid gebioken De werklieden wei

den in den val meegesleept en kwamen te

recht, de eenen ï a de dok, de andeien op de

ai duinen trappen

Er was op dit oogenbliV 15 tot 17 voet watei

in de dok De werklieden werden spoedig

geied, doch vijf onder hen hadden min of meei

eige wonden bekomen Tweehunnei zijn naai

tgasthuis gedrasen August Balzak, wonende

in de Scheldestiaat, en Van Hove wonende

in de Keistraat De eeiste werd opgenomen

dooi vlijt, trouw en grooter talent uit den zadel

dieigde te lichten, zondei dat ooit ('e wil

het te doen in hem ontstaan was , dat ligt

voor oogen ' — En eindelijk uw onbekwaam

hait, dat zich aan de ïnfluistciingen eens

schuiks opende, zondor diegene zich te laten

verdedigen, die ?oo snood beschuldigd was'

Dat is hetvvat u voor God en eiken eeilijken

mensch als zwaie schuld woidt aangeiekend

Gij hebt hem zondei iechtlwiten pestooten,

veitreden vernietigd Bij mij heeft lnj langen

tijd met den dood geworsteld

Ik heb zijne kooitsdioomen beluisterd nooit

is een hard woord tegen u nooit een vloek

vooi zijnen verdervei, van zijne lippen gekomen,

slechts eene klacht, eene smartvolle

over onvei dienden smaad ' Heer, bedenk het

eenmaal, voer hij voort hoe Gaspei, de kat gelijk,

zijne prooi bekioop, vooraleer hij den

sprong waagde ' Hebt gij dan wel eenmaal zijne

zaken onderzocht» fveen hy kwam u voor

als een engel des lichts, en het was eene dei

duisternis Hij klapte u de everweging weg,

en melden ai men beschuldigden spiaakt gij

met' Heei, dit roept wiaak ten Hemel ' Zie

hoe gy u verzoent met uw geweten en met

God die heden of moigen de waai heid zal aan

den dag brengen, terwijl het offei uw ei hardheid

in de wereld londzwerft zondei een deelnemend

hart te vinden, dat hy zijn leed kla

gen kan ÏSu hy hoeft ook geen Hy heeft zijnen

Heer en God daarboven, en het bewust-

met gebroken rechtei been, de tweede inet gebroken

nbben en andeie inwendige wonden

De dl ie anderen zijn naai hunno woning gevoeld

l\adete bijzonderheden — Wy hebben gemeld

dat eeue brug, van de kaai der gioote

drooge dok, naar de Belgische stoomboot

Waesland gelegd, omgekanteld en ingestort"

was, een tiental weiklieden inhalen val meeslepende

Een dier werklieden, Alexander % an

Hove, die erge inwendige wonden bekomen

had, is b» zijne aankomst in t gasthuis overleden

Van Hove was 48 jaien oud, gehuwd en

vaderdes huisgezins, hij was geboortig van

Rupelmonde en woonde te Antwerpen in de

Keistraat Ken der andere slachtofleis, Aug

Balzak, stokei aan boord van de stoomboot

Waesland, verkoelt in bedenkelyken toestand

— Men zal zich nog viel deu mooidenaar

lonneau hennneien, een soldaat die te Antwerpen

eene viouw ter dood biacht en haar

daarna in stukken sneed Hy werd door het

as'isenhof tei dood veroordeeld

Tonneau is de vei leden maand in het gevingenhuis

te Gent overleden De dagbladen kondigen

nu de veidwynmg aan van zyn jongste

zusteiken een kind van tien jaar

Tonneau heeft ongeveer 300 frank aan zijne

ouders nagelaten

— Maandag is te Antwerpen eene zelfmoord

gepleegd

De bewoneis van het huis Begynenstrast,

2, weiden maandag namiddag op den tiap den

leuk gewaar van een kolenvuur Zy gingen

zien naai eenekamei op de tweede vei dieping,

betrokken door eenen vveikmau Zij

vondöh de deur gesloten, en het sleutelgat en

de spleten opgestopt

De policie werd onmiddehjk verwittigd, en

een smid gehaald, die de deur opende Men

vond den werkman dood opzijn bed liggen

In t midden dei kamet stond een komfoor

met uitgebrande boschkolen Op de tafel lagen

twee brieven en een familie-album

Debrief bevatte het verzoek het album tebestellen

aan eenen advokaat dezei stad De

andere blief luidt als volgt

• Vrienden en kennissen, ik sterf omdat ik

» door den diank myne jeugd, mijne toe

» komst, myne fortuin, en ten laatste mijn

» werk vei loren heb Myne ieputatie ben ik

n ook kw yt Vaarwel *

Die man was 43jaai oud, geboren te Beichem

Hy leefde gescheiden van zijne vrouw.

— Volgens een telegi am uit Maden a /ouden

wy andeimaal het verlies te betreuien

hebben van eenen dei officieren van het Belgisch

legei, die zich sedert eenigen tyd in

Midden-Afnka bevond Die telegram meldt

dat de luitenant der artillerie, de heerOrban,

te Viv ï o^ erleden is

zyn zijner onschuld in het hait Zie daar zijn

troost en steun ' —God bevolen, heer Munster

'

Daarmede wendde hij zich om en ging

— Heei Albrecht' Heer Albrecht I schieeunde

Munster hem na, en wilde hem terughou

den

— Ik heb niets meer met u temaken, heer

Munster, zegde, zich omwendende, de boschwachter

Vereffen uwe zaken met hem daaiboven

' hy w ees ten Hemel en v ertrok

Munstei brak schier te zamen Zijne beenen

weigeiden hem hunnen dienst Het was wel

dat er niemand in den winkel kwam , want

hy was met in staat te bedienen In zyn hoofd:

warde het alles dooreen en zyn geweten pijnigde

hem onverdragelyk

Wat zou hy doen ? — Het was als of hem.

iemand in het oor fluisterde Ga en onderzoek '

en zonder eigentlyk te weten wat hy deed, ijlde

hij naar boven op Gaspers kamer, doorzocht

dezelve, envondbij kiuis en munt de

ontvreemde kleine geldstukken, en in. een pa

pier gerold de gestolen guldens

Hy verstieifalseendoode De gedachte echter

dat Gaspei kou terugkeeien gaf hem weder

leven Hy legde het geld zoo hy het gevonden

had, en ging in den winkel

Gasper kwam, en verschrikte over het ontstelde

gelaat zijns meesters.

Deelnemend vroeg hy hem naar

oorzaak, en Munster bracht eene he.vi_>e


De lelegiam die de/p droeve tijding aan

lnengt meldt insgelijks het oveilijden van eenen

indelen onzer land.onnoteii, de mekanieien

v ui dtn stoonboot U lliion

I uitenant Jli iconniei, onze Afrikiansehe

natuun 01 schei is volgens men ons vei zekert,

/egt de Inilrpemlance, /eu eig ziek geweest

Hij heelt aan eene longontsteking geleden

De ofllcioi is op een slecht jnrgeüjde, in het

begin van den «inter in het lmd temgge

keerd en heeft eene zwaie vei kondheid opge

da in ?ijn toestand is heden veel \ei beleid en

hij woidl aanzien als geied

— In den nacht v in 10 tot 17 dezer, is in

den koolput Si lloitenie van de koolmijn

lloime )iine, te Paturages, het giauwvuui uitgeboistun

Ten weikman is veistikt en vijf

mdoie liebben bi and nonden bekomen De vei-

Mikte weikman heet limothee "vanhassel,

vns72jaii oud en woonde te Patuiages De

indeie slachtoffers zijn J Limbeit, 34 jaar,

1e Paturiges, J B Huait, 54 jaar, te Quaregnen,

E Haviu\, 28 jaai E Blanehet, 29

jaai, en Anstide Lienard, 33jaai, deze due

laatsten wonen ui La Bou\ene

— Lene mooidpoging heeft zondag nacht

]il ia tb gehad in de Passage iles Pi tnres, te Brussel

Rond half due wilden eenige kalanten uit

den Domino de estaminet veilalen, toen een

«lekoratiescluldei, de genaamde R , binnen

kwam De man was bij diank Hij begon twist

to zoeken tegen de aanwezigen en vroeg of ei

iemand den moed zou hebben met hem buiten

f e gaan Een jongeling w as dw aas genoeg naar

die uitdaging te luisteren ZIJ „repen elkandei

va?t en lolden weidia ovei de blauwe steenen

dei gaandei ij

loen de vechteis gescheiden weiden dooi

de verbruikers, stelde men \ast dat de jonge

ling eene messteek in den onderbuik bekomen

hul

Dp gekwetste weid opgenomen en naai eenen

geneesheei m de bunit gevoerd, die liem

de noodige zoigen toediende R werd bij het

mtuan dei caanderri aangehouden en naai

het policiebmeel geleid Hij werd nog denzelfden

nacht naai de gevangenis der Kleine

hirmelieten ovei gebracht

— De giaaf en degiavinvan Maanderen

hebben maandag namiddig, ten 2 12 ure, een

bezoek afgelegd in het Musie (hstchangt* opge!

icht op het oude Oefeningsplein, in een deel

der lokalen dei Tentoonstelling van 1880 Het

bezoek heett z^er ling gedumd Dit muzeum

/al eer^t tegen het einde van den zomer of het

begin vanden herfst, \oorhet publiek open

zijn, het schijnt dat het reei belangrijk /iin

•?al

— De Brusselsche konespondent ïa'n do

Meuse zegt dat heel waaischrjnlyk de Kamei

tlit jaar geene vakantie zal nemen, ter gelegenheid

Aan karnaval

— Sedet t eemgc dagen zijn de puinen van

liet Paleis der N »tie geheel w eggeruimd Het

bestuur der domeinen 13 overgegaan tot den

verkoop der materialen De buitendeuren zijn

toegenageld en men wacht slechts de lente af

om te beginnen met de herbouw ingswerken van

hot afgebrande gebouw De plannen zijn ge-

Jeedenhet werk zal met spoed vooitgezet

Morden

— Een bmfdiagei van het postkantoor van

Dour, die bezig was metoenen bornput te giaven

lieeft oenen steenen pot aangetroffen, inhoudende

zestien zilveren muntstukken met

debeeldtenis van Philips IV, koning van

Spanje, waai van een het jaai tal 1663 diaagt

— Maandag is een verschrikkelijk ongeluk

gebeurd langs den spooiweg van Dooimjk

mar Beigen Rond lOuie savondsheeft men

op ongeveei TOOmete s afstand der statie van

schielijk o-erkomende onpasselijkheid voor,


Au bénéfice des Pauvres de Tamise.

Soiree fflusicale

donnée

a Vanden Hotel du Lion d'Or, au Quai,

par MM.

TH. MILLER, JOS. WITTOCK, L.&A. ABRASSART,

le Lundi 25 Fëvrkr 488i, h G 4j$ heures du sok.

PROGRAMME :

1"> Partio:

1- Ouverture de ï'Opéra Les Joyeuses Commèros de

Windsor, pour piano a 4 mains Otto Nicolai.

„ a) La Serenata, légende valaque) . , G. Braga.

*b) Rève d'enfant )P'"°*°" Schumann

3. Les Bretelles, chansonnette . . .

4. Andante du 3"* Concerto, pour violoncelle

Golterman.

5. Concerto en La mineur, pour piano Hummel,

6. Trio en Ré mineur (1 Partie) pour'piano, violen

ct violoncello Mendelssohn.

7. Le Beige & Paris, chansonnette * * *

Intermède Gomique: Parodie de l'opéra

- Robert le Dlable. -

1. Fantaisie Espagnole, pour piano a 4 mains.

Govaort.

„ a) Berceuse, ) . . V. Sighicelli.

*• b) Chant dusoir,) pour uolou Schumann.

3. Je suis Papa depuisce matin, chansonnette * '

, a) Ëlégie J. Massenet.

" b) 2°"= Nocturne, pour violoncello Chopin,

r a) Polka A. Rubinstein.

' ' b) Saltarello sur un thènie de Mendelssohn. Heller.

6. Trio en Ré mineur (Andante et Final) pour piano,

violon et violoncello Mendelasolm.

7. Parodie de l'opéra: Lucie de Lammermoor * *

S. Marche aus flambeaux, pour piano a 4 mains

Meyerbeer.

PRIX DES PLACES:

Réservées: 2 fr. — Premières: 1 fr.

On peut se procurer des cartes au local, chcz M'

Louis De Smet.

Landbouwers leest.

Het is van het grootste belang dat men voor

hel bemesten van het land stollen gebruikt, welke

al de vereischte hoedanigheden bezitten.

Voor, de volledige Meststoffen

adressere men zich bij den eenlge Agent der

heeren Courtois & Van Roy voor het Knutnn

Temsche, St. Nikolaas, Beveren. Kieukerben en

Melsele, den heer J. Jantot, in de Statiestraat

te Temsche.

Gemeente Thielrode.

LUISTERRIJKE

Romeinsche Eierkoers

MET RIJTUIGEN IN DEN DRAF,

«p MAANDAG 44 APRIL 4SS4, 2" Paaschdag

Vooruit 20 Franken

Bovendien de inleg der ruiters te verdeden in

geldprijzen door de Commissie te stellen.

Voorwaarden.

Begin om 3 ure slipt. Inleg Ir. 1 per mededinger.

Inschrijving van heden af bij d'heer Ch. Van

de Vyver ter herberg de Volle Ton.

Hei zal de mededingers toegelaten zijn dubbelen

inleg le doen. lederen mededinger zal maar

eenen prijs kunnen behalen.

Een onbepaald getal mededingers zal mei hetzelve

rijtuig mogen mededingen. Het beslag der

wielen zal de 6 eentim" niet mogen overtreffen.

Rijtuigen op 2 wielen zijn alleen teegelaten.

De afstand 520 meters zal op 2 1/2 minuten

moeten afgelegd vyordcn.

Prijsdeeling bij d'heer Vinck, Anlwerpsdie

PonH. Bijeenkomst ten 2 ure bij d'heer J. B. Govaert,

herberg de Ploeg.

De geschillen zullen door de commissie onwederroepelijk

geslist worden.

De Ontvanger, De Voorzitter,

Polydoor Slevelinckx. Cam. Van do Velde.

De Secretaris, De Hoofdman,

Camille Seghcrs. Frans Van de Velde.

LA PETITE ÉPARGNE

Paraissanl le dimanche avec 8 pages

Renseignem. financiers complets. — Listes de

tous les tirages.

NUMERO SPECIMEN GRATIS

Abonnement d'un an : 2 francs

Bureaux du journal: 93, boul'' Anspaeh,

Bruxeücs.

Wonderbaar Scheermes.

gebruik het sn gij zult u met geen ander instrument

meer laten scheren.

Om het Franco (e ontvangen zende men fr.

5-BO aan M. Bourrier, 6, rue Neuve, Picpus

Paris. * '

IJzer-Winkel,

Petrus Geerts, smid, Veldstraat (Seestenhoek)

Temsche, bericht het geëerd publiek, dat zijn

winkel altijd voorzien is van een schoon assortiment

Stoven, Kachels, Cuisinièren

en deszelfs toebehoorlen, zooals : kooleemers,

schuppen, pannen, ringen, enz. enz, Verders

kan men bij hem nog bekomen alle slach van

ijzer Keukengeriet.

Alles aan prijzen builen concurentie,

REPARATIE en VERWISSELING.

WIJMÉN.

Te koop eene partij groote Roode Maagdenwijmen

PlantsoeD (op een jaar gegroeid), onder

Bornhem.

Zich te bevragen bij de gebroeders Van Vracem

te Bornhem, nabij het Sas.

Puik KLAVERZAAD

zooals naar gewoonte verkrijgbaar bij VICT. VAN

GHEEM, Veldstraat (Beestenhoek) Temsche, aan

civiele prijs.

Ben Bekwamen Blokmakersknecht

wordt gevraagd, met kost en inwoon en verders

zeer goede voorwaarden, bij J. CAU.AERTS,

schilder le Thisaeil.

BERICHT.

Uil ei hand te koop cenen schoonen Eigendom

bestaande uit een IIL'IS met 2 stagiën, koetspoort,

paarclcnstallen, koolmagazijn, groole

schuur en hof, bewoond door L. Vinck voerman;

alsmede een winkel heden gebruikten bewoond

cLoor d'heer Aug. De Decker, Verlengde

Statiestraal; le samen grool 5 aren 87 centiaren

(ol 40 roeden.)

Zich te bevragen bij den eigenaar J. De Stitter-Meeus,

Kasteelstraat, 17.

Stoven, Kachels en Cuisinières

ALPHONS STEELS, smid, Oeverstraat,

alhier, maakt bekend dat er bij hem te bekomen

zijn: stoven, kachels, Cuisinières en alle

deszelfs toebehoortens, zooals: pannen, ringen,

haken, kooleemers ea koolbakken in verschil-

Hge soorten enz. enz.

Reparatie en verwisseling. — Ook zijn er

bij hem te bekomen oude gerepareerde stoven

aan lageprijzen.

Goede bediening, trouwen handel.

Tijdhooi en Toemaat

aan eenen civielen prijs

Te koop bij PET. SEGHEIiS, ter herberg

de Gouden Poort, Leie, Temsche.

OPENBARE VERKOOPING

\an

LANDEN

& eene Hofstede

TE TEMSCHE EN BASEL

De Notaris VAN DE PERRE te Temsche

verblijvende, zal met 1/2 o/o Instelpremie,

openbaarjverkoopen :

GEMEENTE TEMSCHE.

Koop I.

Eene partij Land, aan de Landmolenstraat,

Sectie C, n' 35, groot 63 aren 80 centiaren.

.Boomwaarde fr. 400.

Koop II.

Eene partij Land, Lauwershoekwijk, Sectie

C, n'jl, groet 50 aren 20 centiaren.

Boomprijs fr. 450.

Koop III,

Eene partij Land, Landmolenwijk, Sectie

A, n' 830, groot 29 aren 20 cnntiaren.

Boomprijs fr. 110.

GEMEENTE BASEL.

Koop IV.

Eene partij Land, Wachtstraathoek, Sectie

A, n' 1451, groot 59 aren 80 centiaren.

Boomwaarde fr. 520.

Koop V.

Een Hofsteedje aan de Haagstraat, 'Wachtstraathoek,

Sectie A, n' 1467 en deel fan n'

1466, groot,7 aren.

A'oo/j' VI.

Eene partij Land, zelfden wijk, Sectie"A

n' 1468 en deel van n' 1466, groot 30 aren.

Koop VII.

Eene party Land, zelfden wijk.ftSectie A

n' 1463, groot 61 aren 70 centiaren.

Boomwaarde fr. 105

In gebruik bij Pieter Jan De'IMaever tot

Kersdag 1884.

ZITDAGEN :

Instel Vrijdag 29 Februari ) ,„.,

Verbluf - 14 Maart ) ****•

Telkens om 3 uren namiddag, ter Hotel

••Au Pavilion de Commerce, .. bij M' Jos. Van

Gansberghe, aan de Kaai te Temsche.

Om uit onverdeeldheid le scheiden.

OPENBARE VERKOOPING VAN EENE

Beste Partij Zaailand

' Te Thielrode

een Woonhuis met Erf

en eone partij

ZAAILAND

Te Moerzeke

De Notaris VAN DE PERBE te Temsche verblijvende,

zal namens d'erven Robert Smet en

Maria Thercsia viassenroot te Thielrode ovcileden,

openbaar verkoopen, met 1(2 o[O instelpremie,

de volgende goederen:

Koop Één. — De Noordwaartsche verdeelde

helft van eene partij Zaailand gelegen te Thielrode,

in den Roomakkerwijk, deel van n' 417

der sectie B, groot 71 aren; palende oost M'

Van Damme en jufvrouw Jeanette Rogman, zuid

de volgende koop, west M' Ch. D.Smet en noord

M'De Neve-Kervyn en M' de advokaat Boëyé.

Boomwaarde fr. 165

Maar ingesteld fr. 6350.

Koop Twee. — De zuidwaartsche helft van

voorschreven parlij Land hebbende die helft

eene grootte van 71 aren 10 centiaren, palende

oost Jufvrouw Jeanette Rogman en M' Bongaerls-Rogman,

zuid Mijnheeren De Neve-Ker-

Vyn en Kervyn, west Ch. D. Smet en noord

voorgaande koop. Boomwaarde Ir. 320

Maar ingesteld fr. 6010.

Beide koopen zijn in pacht bij Edward Van

Pneck le Thielrode, aan de Kerkstraat, tol kersdag

1899, mits 250 fr. 's jaars.

Voor deze twee koopen wordt liet recht van

samenreeging voorbehouden.

Koop Drij. — Ken Woonhuis met erf gestaan

tn gelegen te Moerzeke, ten kadaster 'gekend

sectie K, n' 829A, groot 1 aar CO centiaren; palende

oost M' Joseph D'Hollandcr, zuid den

openbaren weg, west Felix Verlieyden en noord

Joanna Maria Van Riet en zuster en M' D'Hollander

voorzeid. — Thans bewoond door den

heer Windey mits fr. 110 's jaars, iotlMeil885

Maar ingesteld fr. 1300.

Koop Vier. — Eene partij Zaailand te Moerzeke,

wijk groote Wal, kadastraallijk voorkomende

sectie C. nummer 1182, groot 56 aren

90 cenliarcn; palende oost de wed. Vlassenrool-

Gons en M' Emmanuel Van Bogaert, broeder en

zusters, zuid dezelve, Felix Verlieyden en d'heer

Jan Jacob Van Assche en noord Mijnheeren Vertongen-Verbecck,

De Smel-Van der Cruyssen en

Vlasscnroot-Goris. — In gebruik tot kersdag

1884 bij Vitalis Nobels, mits fr. 55 's jaars.

Maar ingesteld Ir. H80.

YEBBLIJF 3 MAART 1884,

een' Maandag om 3 ure namiddag,

tor Estaminet « Europa » bij d'heer Bernaid

Boel, te Thielrode dorp.

Duivenprij skampen 1884.

Door de maatschappij bij Fid. Buytaert. ter herberg

» den Glazen Leeuw > te Haasdonck.Bauk.

1. Op Ath, Zondag 20 April. Vooruit 2 nieuwe Cylinders

en 1 Penduul, waarde 70 fr. — Inleg Ir. 1 05, inhoud

0.70c.

2. Op Doornijk, Zondag 22 Juni. Vooruit 2 nieuwe

Cylinders en 2 prachtige Penduuls, waarde 110 fr —

Inleg fr. 2.35, inhoud 85 c.

Door de maatschappij bij F. Van Esbroeck, ter herberg

• de Wegwijzer . nabij do Vel, Temtche.

OpAth, ZondagS Juni. Vooruit 3 Prachtige Penduuls,

waarde 70 fr. — Inleg fr. 1.95, inhoud 0.70 o.

Door do maatschappij by David Van Rossem, herberg

- den Appel • wijk Luiseek, Temsche.

1. Op Doornijk, Zondag4 Mei. — Inleg fr. 1.50, te

verspelen fr. 1.35, inhoud 0.15 c.

2. Op Ath, Maandag 2 Juni. Vooruit 3 prachtige Cylinder»,

waarde 60 fr. — Inleg fr. 1.85, inhoud 0.60 c.

3. Op Ath, Zondag 10 Augusti. Vooruit 30 fr., verdeeld

luj de « eerste prijzen elk 5 fr. — Inleg fr 1 50

inhoud 0.40 c.

Door de maatschappij • do Zwaluw, • by Felix Steennens,

herberg Gouden Leeuw, Haasdonck.

1. Op Doorngk, zondag 27 April, vooruit 125 fr in

6 Eerepriizen. — Inleg fr. 2-40 inhoud 90 c.

2. Uit Parijs, zondag 27 Juli. Geld voor Geld. 'Inlog

fr. 2,45, inhoud 45 c; — .'Een Regelateur waarde 35 fr

verplichtende inleg 50 c; Daarvan boven de 70 duiven

alle 10 duiYen eon prijs van 5 fr.

Door de maatschappij . de V«l . bij Jan Weyn t«

Temsche.

1. Op Creil op Zondag 18 Mei. Geld voor Geld, inleg

fr. 2 te verspelen fr. 1-60.

2. Op Ath op Zondag 15 Juni. Vooruit 3 prachtige

Cylinders, waarde 70 fr. inleg fr. 2-25 inhoud 70 c.

Door de maatschappij . moed en Vlijt « Bn Ch, Van

den Branden. Veldstraat, Temsche :

Op Arras, Zondag 11 Mei, Vooruit 500 fr. verdeeld

in 12 Eereprijzen, inleg fr. 3-80 fr. 2 voor geldprijzen.

Op Parijs, Zondag 8 Juni, Vooruit 600 fr. verdeeld

in 12 Eereprijzen, inleg fr. 5-10 fr. 3 voor geldprijzen.

Op Parijs, Zondag 10 Augusti, Vooruit 11 Penduuls

waarde fr. 500,.inleg fr- 5, te verspelen fr. 3.

Door do maatschappij . De Vereenigde Vrienden -

bij F. Roozen-De Greydt, nabij de Statie :

Op Clermont, Zondag 25 Mei, Vooruit 8 Régulateius

on 4 Penduuls waarde 500 fr. inleg fr. 3-80'fr. 2

te verspelen.

Op Clermont, Zondag 27 Juli, Vooruit 500 fr. in 12

Eereprijzen, inleg fr. 3-80 te verspelen 2 fr.

Door de maatschappij, . d'Hoop . bij Edm. De Clippeleyr,

te Cruybeke.

Op Amicns, Zondag 18 Mei, Vooruit 110 fr. verdeeld

in 5 Eereprijzen, inleg fr. 3-30 to verspelen fr. 2.

De Vereonigde maatschappijen geven by Ch. Stans,

Kloosterstraat te Rupelmonde 40C fr, Eerepryzra.

Znndag 4 Mei op Blaton, vooruit 100 franken in 7

eerejirijzon, inleg fr. 2-50 inhoud fr. 1-17 tot 100 duiven,

boven ditgstain c.

Zondag 1 Juni op Parijs, vooruit 150 fr. in 7 eereprijzen,

inleg fr. 3-45, inhoud fr. 1-45 tot 150 duiven

boven dit getal 45 c.

Zondag 27 Juli op Clermont, vooruit 150 franken in

7 oeroprijzen, inleg fr. 2-85 inhoud ir. 1-35 tot 150 duiven,

boven dit getal 35 c.

Door de maatschappij d'Eondracht, gevestigd bij

Ch. L. Van der Aa, 4Straat, Temsche.

Zondag 27 April op Ath vooruit 75 franken in 5

eerepnjzen, inleg fr. 1-75 inhoud 75 c.

Zondag 15 Juni op Ath, vooruit 75 franken i» 5 eereprijzen,

inleg fr. 1-75 inhoud 75 c.

AUen breeder byafflehen beschreven.

FAILLIET

WATERSCHOOT.

Bericht.

De CURATOR heeft de eer liet publiek kenbaar

te maken dat eerstdaags alle de nog overblijvende

Goederen van den boedel afhangende

te koop zullen aangeboden worden, en dat tot

gemak der koopers de volgende overeenkomst

met de Hypothecaire Kas, gevestigd te Brussel,

is geH'offen

1" Het zal de koopers vrij staan S0, 60, 70

ten hewderd der koopsomrae verpand op het

Goed te laten; zelfs de gcheele koopsomme mi*

een supplement van bezet.

2° De verpande koopsommen zullen kunnen

afgelegd worden, bij jaarlijksche betalingen van

13.33 o/o gedurende 10 jaren.

10.OO o/o > 15 »

8.36 o/o » 20 »

7.41 o/o » 28 »

6.79 o/o » 30 »

allen intrest is in dien afle uegrepen.

3° De prijzeisomme de - Gelagen ' mag in de

verpanding begrepen wor • a.

Zoo dal enkel comptant i e betalen zau zijn de

verkoopkosten bepaald op 12 1/2 o/o, de Hypsthecaire

Kas de koopsomme of verzocht deel der

zelve voor de keopers betalende aan den boedel.

G. B'HANKNS,

Advokaat.

Men vraagt

Leermeisjes -voor den fijnen naad & 'tstrijken.

Men wende zich bij Rosalia Van Nerum

Visschersstraat, alhier.

"Wed. Peerens-Felix,

TE TEMSCHE,

maakt het geëerd publiek kenbaar, dat zij de

Beurt van Temsche op Leuven

en yice-versa blijft voortzetten en getrouw zal

bedienen; ook is er, zooals naar gewoonte, ten

allen tijde bij haar te bekomen: Leuvensen

Bier(Artois), Noordscb Hout, Wagespeeken

en Blafonlatten, Kolen en Cocke en

Boideaux-slukken.

Zij beveelt zich in eeniedeis gunst.

Kapitalen Groote en Kleine

aan gematigde intresten tegen goede hypotheek,

te bekomen ter Studie van den NolarisHAMEMBT

te St. Nikolaas, Statiestraat, 18.

ST. MCOLAAS 21 FEBRUARI

Witte tarwe fr. 18.50 a 20.59. Roode tarwe

19.50a 21.50. Poldertarwe 17.50a 19.50. Rogge

12.00 a 14.80. boekvveit 18.00 a 16.00. Haver

12.00 a 14.00. Wintergerst 13.00 a 14.00. Klaverzaad

2.00 a 2.18. Paardeboonen 17 00 a

18.00. Duiveboonen 19.50 a 20.00. Lijnzaao

16.00 a 18.00 Erwten 17.00 a 18.00. Vlas pei 3

kilos 3.63 a 4.36. Aardappels per 100 kilos 8.00

a 6,00. Boter pei kilo 2.62 a 2.81. Hooi per (00

bussels 34.00 a 36.00. Eieren per 26 2.18a 2.45.

Tarwebloem per 100 kil. 32.50 a 33.50. — Prrjs

per kilo tarwen brood N' 1. Fijn brood 38 c. N' 2.

Tweede soort 34 c. N' 3.Manage brood 30 c. N'4

Rogge pei kilo 20 c.

TEMSCHE 22 FEBRUARI

Tarwe Ir. 29.50 a 00.00 Boter 2.72 i 3 09 Eieren

2,00 a 2.38 Geersl 00.00

Beurs van Antwerpen, 22 Februari 1884

België 4 o;o

i 8 o/o

» 2 1(2 o;o

Gemeente krediet

» 1861

4 Ut

3 ote

» 1868 3 0(0

Antwerpen 4859 3 O)o

»

1867

1874

3 o,o

3 oio

1882 3 o;o

Brussel 1853 3 o;o

1856 3 oio

-Gent

<

1862

1867

1872

1874

1879

1868

1880

3 o;o

3 o/o

3 o,o

3 0(8

3 o/o

3 0/8

3 o/O

Luik fr. 80 1853 2 1;2

> I860 3 o/o

. 1868 3 o/o

» 1874 3 o/o

1879

Verviers 1873

Schaarbeek 50 fr

3 ojo

3 0|O

3 O)«

Boornijk SO fr. 3 oio

Oostende zender intrest

RonieineH 1857 5 0[8

Pontificalen 1860-64

Oostenrijk Metallieken

5o[o

» Nationalen

1860

Hong arie 1871

» 1873

» Goudrent

5 o|o

5 o|0

5 0(0

6 oio

» »

Theiss i o/o 1880

Spanje 4 eto 1882

4 «/a

Portugal

3 0[0

Rusland

»

1867-09

1880

4 0(0

4 0[0

» Grondtrediet 5 0[0

Turkye

5 0(0

Ottomans

Bucharest 1869

6 Oio

Parijs400fr. 1871 3 0(0

Rijssel

«

1860

1663

3 oio

3 eio

184 1|4

82 3/8

70 1)4

107 OIO

107 1(2

iOI 1,2

117 1)2

103 l|ï

101 0|0

103 0;0

103 0|0

99 0|0

101 3)4

101 3|4

104 1,2

109 1|2

104 0(0

lOfl 1]2

99 1|2

88 0,0

109 0,0

99 OjO

97 114

97 0|O

99 1|4

48 1)2

47 9(0

29 0|0

94 0(0

93 1(8

64 314

65 1|2

fr 1390

94 1|4

94 1|4

99 3/4

74 0|0

234 0/0

89 3[4

50 5(8

78 1|4

73 1(8

86 6,9

8 1(2

32 d|O

32 0(0

389 OiO

106

1Q2


Men schrijft in ten bureele dezer op

DE BELGISCHE ILLUSTRATIE

\eMcliijnendL. wekelijks mei 8 pa^ k\U en 4,nu» es — abonnementspiijs per jam fi 10 50

Schoone Premiën.

^ILLUSTRATION EUROPÉENNE,

publication hebdomadaire, paraissanten 8 pages

de texte avec 4 ou5 gravures. Par an fr. 10.5U.

Primes gratuites.

Le FOYER NATIONAL ILLUSTRÉ

compose de 8 pages & paraissant chaque semame

au prix minime de 3 fr. par an.

Le MUSÉE du JEUNE AGE

publication hebdomadaire par livraison de 8

pages, illustréesde nombreuses gravures.

Arts, sciences, découvertes, lecons de dessins etc.

Prix par an : fr. 6.50.

2 Fr. 50

GEEN

GRIJS HAER

MEER'M

De Nieuwe London

doethetgrja haerop

14 dagen verdw jnci

Maekl het haer zacl t

en glanar jk Belet

Jiet uitvallen en is

geonc verfstof

2 Fr. 50

le veiknj„en bij WVMANS \ \1\ ROOSMAL

LEN Kasleelslnal, nabij het kasteel, Temsche

-g>c sa:

Ware Gezondheidspillen,

MUOERSTERkrNDr L\ 7U\rnr\ï)F IIIÏtN

gereed gemaakt door H Standaert apotheker,

Steenstraat, n" 29, te Brugge

die pillen bevatten met eene minerale zelfstandig

heid /g zijn uit niet anders -=an]en„esteld dan uit i it

trel «;elB\an de zuiverste plantstoflen -niertegenwoor

dgheidin t lichaam ran den xaeiiEch geen de minste

stoornis te weeg kau biengen Hun ^el" ruik ^eieis'-ht

^een bijzonderen Jeefregel en men moet m bij \ooi

keui met eene goede maaltijd nemen Zij smelten in

de inaa^, maUen zich metstei van alle nuttige \ochten

die 7ij aidryven en laten penen vM|en weg tot het vei

spreiden van al de grondstoffen eener goede voedm„

^Vaaneer men vau die pillen een matig doch geip

geld ge' ruik maakt mag men verzekeid zijn\an altijd

eene goede gezondheid te genieten want al de kwalen

en 7iekten \an den mensch kom n looit uit het \ei

blijf in tlichaam^an slechte \ och ten die het bloed

•* eden en en ontstekingen teweeg brengen

Die pillen voorkomen en gene7en de ziektendie door

ie galen de Tochten 7ijn \oort„ebracht zoo als de le

\er en meltziekten de gelezucht de ziekte der maag

enderdarmen de zuurheden de moeilijke \ ei teering

en de wormen

Met zich-\an de slijmen meester te taaken \ooilo

menzij de borstziekten den hoest de grijp de kort

borstigheid de zenuw/iel ten enlos=e hoofdpijn

Alle zware vollyvige en l loedi ijke personen moeten

%an ile/e i illen een bijzonder gebruik maken indien

/y de geraaktheden (apojlciie fondiojantej willen

voorl omen

7JJ \OOI komen ook de 1 waadaardige en afgaande

kooitsen die ouder den naam \an « poldeil oortsen •>

gekend zijn

/y zijn ook zeer wel opende tegen de jicht en Ie/in

kingen en bo\enal het lumathi^nms omdat zij de

btecnen beletten ?ich te i ei eemgen

/ij ^eneien en \ ooi komen alle ^elziekten zooalsde

zweien bet schurft de kindei pokken deioo^ meen

wooid al de ziel ten die door een onzuncr bloed \ci

oorzaakt wordeu

Prtfs fr 1 50 de doos van 35 pillen

DEPOT bi] M* AINJO\SF Dn Cocx, apotbcker

On?e Lie\e ^rouwstraii 12, St ISikolaas Ie

Mecielen bij M^Vin MELCKI BFKL apotheker,Gil

destraat en te Denderraonde bij '

Hypothecaire Kas

NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ

CEST1CH1 TE BhUbSEL IN 183b

AH 2 rfo Statuten De kis beeft 'tooi doel

leeningen te doen, aan gematigden ïnticbt, on

lansen termijn, mils be/ct op landgoedeicn en

tevens aan de geldlicbteis het iriddel ie MI

scbaflen de schuld uit te betalen met jaaihjksche

doelen

AH 1 De Maalsclnppn geeft 'voor elke lec

ning obligatien uit, die geuaarboi^'d zijn door

bel ?ege*en bezet en ("ooi bet maatschappelijk

kip taal

üe kas „'eefl obli^aticn uit intrest geïnde tes,l

i 4 per honderd s jaais

Aoor ille «crkinscn en inlicbtin?en \enoese

men 7ich ten kantoore \nn den Giefliw \Aft

MIEGHEM, te Sint ^kolaas, Kilkstrait 38 \an

9 ure \ooimiddig tot i me namiddag de 7on en

1-tcstda^cn uili«eionderd

Lees hier.

C \ANH00REBEECh DLHLEF bcuitman

op Hrusstl le lerascbe, Zeedijk, heelt de eei i et

publiek te berichten, dit ei bij htm ie bekomen

iijn liesie CiAolen (Coke,) alsmede \\i]n

l,lnmpa«nt en Bieillcssdien, Stopsels en illc

boorlen \an Zoul, en Somh, lioideau\stukkcn

Men \erkoopt in l pioot en in t klein llij

\eihooptde scunst van eeimderte verwenen

Bazar van Speelgoed,

Bij E RODRK.O \e'dstraat 66 is vin heden

te koop en ten loonscsteld, cenen ovcigiootin

kent. vin Speelgoed in poicelein hout en/

Groote Nieuwigheden.

Mcr vindt tr Speelgoed \ in de hagste tot de

hoogste pi ij/en en in alle sooilen

Ooi zijn ei tin illuilijdc Konijnen te lul ompn

aan en iele pi ij s en beaectl hij /iel) ook, ten

huize \ in wie l v ei 1 ingt, om Konijnen te sli oopen

'ELIXIR des ALPB.J

£ LIQ^L/LR DE T4BLE ^

f Me^alie bekomen in de Tentoonstelling^

5 'van Amsterdam 1S&3 a

f De7e Likeur is gestookt uit fijne g

g-n-eli lekende en maag-s ei stei kende plan g

aten gloeiende op de Alpen »

tf Zij i" dooi laie TooitieffehiUcg

I eigendommen zeei mangi ei Merkend |

*\eibetert den eetlust en beeft een uit |

j| muntenden goeden smaak f

f EEMG DEPOT DrR SlOKrRIJ I

f voor Temscbe en omliggende bij £

ff Schuerman-Vereautereji, Temsche f

1 Pi ijs pei flesch 3 flanken £

J. De Sutter-Meeus,

beeft de cei liet publitk Kenlnar te ranken

dat zijn Jlaga/ijn altijd voorziui is \an een

schoontn keus Coffie torts, fetoven, kachels

en CuisiMLies en deszelfs toebebooitens, in

alle prijzen

Depot "n Naaimachiens

en alle Ainhoonghcdcn

Alsnog gewaiiboi,jdc Basculs van 5 tot

• bOÜ kilos, en7

Hij vuboopt door de laasbeid /ïjnci pnj-

7en en de i,ccde hoedani-heid zijner vv len

eeniedeis suist le veivveiven

INAAMLOOZE SlAATSCHAl'PU

LLOÏB BELCE

AM £RS

?an verzekering op vaste premien

TEGEN

losbantvifiinn Bhhscm Ont\ logingimiGai

in \\unijen utn Stoomlelels

mm

te Anlwtipcii Schoenmaikl, 16/2

"omaclli illi)l ninl lul elcduiten vin 17 Juh

18Sb 2» ^o^ei il el l'-oi 14 Juni 1H>6 en

1 Septembei is 2

Maatschappelijk Kapitail 4,000 000 I r

BlS1T.LRRi.AD

Commi ^ar ««en

MM B°< Const de Caters chef vin liet 1 nn

dclshui'C J M Dc^olf Panlui

O Günter clief tan hethandehl uis Cor

nehub Da^ ld koopman

Ch BuDge chef van het handelshuis

Bung & O

Directem M W Engels

Hoofdagent^chap te Temsclie Schoolstraat

n° 9 — M Wittock, gierher,

hoofd yent

Bericht.

CH DE MAEYEfi,

hasleelstiaat, 69,

l\oop en verkoop van openbare Fondsen,

alins van hoepons, des Maandags Woens

,s i)ondcidai,s en Zaterdags v in 9 tot 11 en

2 tot 4 ure

l ER \ADERIbG EN BVITEbGEWONE

Vergrooting van Handelszaken

Huis WAUTERS-DE BEER Oeverstraat E° 63, te Temsche,

zijne MCCIRSAAL sedcit twee j ucn in de Rasleelstrait Bevestigd is oveigebracht in zijn oud en alom

gekend Huis in de OEYERblRAAl n° b3 hetwelk nu voor opschnftbeeft

Deze vergiootin? vin 7ilen slns,t op alle de artikels welke de twee hm/en behelsden, 70owe! de

GEMAAK1L hLEED^GSJLMvEN alsandeie

l)e "cJuri"t uitbieidmn welke bet Huis WALTERb-DE BEER sedert lange jaren aan zijne handelszaken

«eelt en nu wedeiom een moot nieuw lokail vooi Mans & Vrouwartikels opent, bewijzen temeci den

voorkeui welken het geniet, en dn dooi voortreffelijkheid zijner Sloffen, de Groote Keus, alsook de builen

gewone ! 8 07 11 52 3 21 8 22

6 00 8 17 10 19 12 02

3 32 8 08 6 25 8 33

6 13 8 27 12 12 3 42 8 44

. 6 30 8 4o 9 10 10 37 12 30

00 5 30 6 45 9 04

lenst van St IVkolaas

Beveren 1 45, Zwijn-

"217

Omnimisdienst

tusschen Teksche en Basel \

Vertrek van Temsche fear Basel 7 50 & 11 40

u sm en 7 45 t> av

Vertrek Van Basel naW/Temsche 5 40 en

10 05 u s moig en 5 00 4 namiddag

Vertrek van Basel naar Ciuybeke 9 00 u

s moig en 1 15 naniid

Vertiek tan Giuijbeke naar Jjgsel 9,30 u

des morgens

More magazines by this user
Similar magazines