Nieuwsblad van Temse

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse

Zondag 23 september 1956 (95°) Jaar Weekblad N° 51

Nieuwsblad van Temse

EN OMLIGGENDE

Abonnementsprijs 100 Fr.

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL KASTEELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. Uitgarer AL BUÏT4EKT | Hi. St NikUd«858 i TEL 710185

De kleine ondernemingen

de Verenigde Staten.

in

Oppervlakkige waarnemers zijn wel

eens geneigd te geloven dat de Europese

kleine handelszaken 'en ondernemingen

gedoemd zijn binnen afzienbare tijd te

verdwijnen om plaats te maken voor de

grootindustrie en een uitgebreid net van

grootwarenhuizen Om hun beweringen

te staven halen ZIJ allerlei redenen aan

de kleinhandel is een overblijfsel van een

ekonomisch systeem dat aan het verdwijnen

is , de handelaar kan het hoofd

met meer bieden aan de steeds maar

groeiende last der belastingen , er zijn te

veel tussenpersonen, "Kijkt maar eens

naar het Amerikaans voorbeeld, daar

zijn de supermarkets en de grootindustrie

heer en meester I " enz

Een studie van de Amerikaanse markt

bewijst nochtans dat deze argumenten

geen steek houden

Inderdaad, enkele jaren na inflatie

veroorzaakt door de Koreaanse oorlog,

in de tweede helft van het jaar 1954, zijn

de Amerikaanse " small business " opnieuw

in een zeer bloeiende periode getreden

Op de 4 255 000 handels- en

industriezaken die op 30 juni 1955 werden

geteld, waren er met minder dan

4 miljoen die gekatalogeerd werden onder

" kleine ondernemingen ' Zij vertegenwoordigen

bijna de helft van de

waarde der goederen en diensten die per

jaar worden geleverd

Natuurlijk dient de term « kleine onderneming

» hier goed verstaan Teoretisch

wordt elke zaak die minder dan

vijfhonderd personen te werk stelt en

waarvan het jaarlijks verkoopscijfer 250

miljoen F (voor de groothandel) of 53

miljoen F (voor de kleinhandel) niet

overtreft, tot de * small busines » gerekend

l

We mogen ons echter met blind staren

op deze hoge cijfers Er zijn immers

honderdduizenden kleine handelaars die

zulk een omzetcijfer hoegenaamd niet

bereiken en zich tevreden moeten stellen

met heel wat minder personeel. Uit

een studie gepubliceerd door de Kommissie

voor Ekonomische Ontwikkeling

der Verenigde Staten, blijkt dat ongeveer

een derde der Amerikaanse ondernemingen

van 1 tot 3 personen te werk

stellen, terwijl een ander derde helemaal

geen personeel gebruiken en uitgebaat

worden door een patroon met ziji familie

Zoals men ziet, bekleedt de kleinhandel

en de kleine industrie een voorname

Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse

7U

De Zoon van de Galeiboef

naar het Engels

De verandering in mijn toestand, welke

op uw denkwijze van zoveel invloed

is geweest, kan haar niet van haar besluit

brengen Ik heb haar voorgesteld,

haar heur woord terug te geven, ZIJ wil

er echter met van horen, tenzij ik verklaar

dat het mijn eigen wens is Dat

kan ik haar niet zeggen mijnheer en dat

wil ik ook niet,

— Mr Hawthorne, sprak de generaal,

ik beoefen niet altijd de deugd van geduld,

doch ik ken er de waarde van In

dit geval ben ik besloten, ze in praktijk

te brengen en ik acht het waarschijnlijk,

dat ik het langer zal volhouden, dan gij

Ik zou u dus als vriend aanraden u in

deze met geen bednegelijke hoop te

vleien

— Het is gemakkelijk raad te geven,

mijnheer, gaf Hawthorne ten antwoord

— Ik vermeen, zei Mallard, dat er

vao weerszijden genoeg over de zaak is

gesproken. Het grieft mij genoodzaakt

te zijn, deze houding aan te nemen Ik

heb veel over u gehoord Mr Barton,

ging hij verder, met een waardigheid en

oprechtheid, welke hem eer aandeden ,

en weet al zoveel over uw geschiedenis

en karakter, dat ik niet meer kan twijfelen

aan de verzekering, welke gij mij

herhaaldelijk hebt gegeven Ik houd u

voor een man van eer Dat is de algemene

opinie van uw medeburgers, welke

ik volkomen deel.

— Wel, generaal Mallard, sprak Tom,

dat is mooi gezegd en ik dank u ervoor

Maar hebt ge met deze woorden geen

plaats in de Amerikaanse industrie,

nochtans kennen zij ook de nadelen die

eigen zijn aan hun natuur. Zo kunnen

zij door hun beperkte geldmiddelen geen

grote kapitalen besteden aan de studie

ter verbetering of vernieuwing van hun

produkten,

Daarentegen zijn zij m staat veel

vlugger hun handelspolitiek te wijzigen

dan de grootindustrie of de grootwarenhuizen

die slechts na lange onderhandelingen

en studies de verkoop van een

weinig gevraagd produkt te stoppen of

onmiddellijk een nieuw artikel op de

markt te brengen.

Anderzijds verleent de Amerikaanse

regering door bemiddeling van de Small

Business Administration de kleine ondernemingen

haar steun Een technische

hulp door uitgifte van brochures,

raadgevingen, kursussen gegeven in 56

universiteiten en onderwijsinstellingen

en ook een financiële hulp Deze laatste

in de vorm van leningen verdeeld in

twee kategonen financiering en hulp

aan getroffen zaken

De leningen voor aankoop van materiaal

of voor het samenstellen van het

bedrijfskapitaal geschieden rechtstreeks

of door bemiddeling der banken of

plaatselijke kredietinstellingen ZIJ mogen

gaan tot 12 miljoen F terwijl de intrest

de 6 % niet mag overschnjen In

de loop van de laatste 10 maanden van

1955 heeft de Small Business Administration

aldus 625 commerciële leningen

toegestaan of gegarandeerd voor een

totaal bedrag van anderhalf miljard F

Het programma der leningen aan getroffen

zaken is zeer nuttig gebleken tijdens

de laatste zomer en herfst gedurende

dewelke verscheidene orkanen en

overstromingen het noord-oosten van

de Verenigde Staten hebben geteisterd.

Het aantal aldus toegestane leningen

bedroeg van de 1ste juli 1955 tot 31 december

1955 niet minder dan 2 056 voor

een totale waarde van 1 miljard 465

miljoen

In tegenstelling met hetgeen men zou

kunnen denken is de Amerikaanse grootindustrie

veeleer de compagnon dan de

gevaarlijke konkurrent van de kleinhandel

De grote ondernemingen geven

inderdaad duizende bestellingen op aan

kleine ondernemingen General Motors,

bijvoorbeeld, levert werk aan meer dan

21,000 leveranciers waarvan de helft

minder dan 100 personen te werk stel-

bres in uw eigen vesting geschoten '

— Dat kan zijn, antwoordde de generaal,

de vergelijking overnemende,

doch ik blijf je nog verdedigen Mr

Barton laten we schelden met gevoelens

van wederzijdse hoogachting Ik betreur

het noodlottige toeval, hetwelk —

•—• Een ogenblikje, mijnheer, onderbrak

hem Barton Ik heb hier iets bij mij,

dat u misschien belang inboezemt

Hij haalde de brief waar hij straks

enige malen in gekeken had, uit de enveloppe

te voorschijn en bood hem de

generaal aan

— Dit is een schrijven van mijn Londense

zaakgelastigde Wilt ge het eens

lezen '

De generaal nam het aan, zette zijn

bril op en las

« Mijnheer Ik heb de eer u mee te

delen dat ik ingevolge uw orders het

landgoed, de Abdy, heb gekocht voor

de som van drie honderd en twintigduizend

pond, waarvan ik honderd duizend

heb gestort in handen van de heren Eldon

Zonen & Co, die de verkoper

vertegsnwoordigen Het overige

van de koopprijs zal, volgens overeenkomst,

binnen zes maanden voldaan

worden »

Toen hij tot de ondertekening gekomen

was, begonnen de ogen van de generaal

min of meer beneveld te worden

en hij wendde zich met een verbaasd gezicht

naar Barton Deze had alweer een

ander stuk klaar

•—- Kijk dat ook eens in als 't u belieft

mijnheer, zei hij Het is een wissel op de

Engelse Bank voor twee honderd en

twintig duizend pond. Daarmee is de

koop voor goed gesloten, gelijk ge ziet

Mr Mallard nan het papier in de

hand en bezag hetmet een air van iemand

die niet wee,fr hoe hij het heeft.

— Nu generaal Mallard, hervatte

Indien II lijnwaad koopt.

Fabelachtig damast, sierlijke witte of

gekleurde tafellakens eenvoudige of

geborduurde fijne beddelakens mooie

handdoeken voor alle doeleinden, zachte

en hygiënische luiers voor Uw kleintjes

Het lijnwaad is het ideale weefsel voor

gans de uitzet van uw huis Maar alle

winkels kunnen U geen volledige keuze

van lijnwaad aan het stuk of gekonfektionneerd

aanbied «i •

U hoeft hierom niet bekommerd te

zijn. Uw leverancier kan zich gemakkelijk

aanschaffen hetgeen U verlangt

Het is voldoende dat U het hem vraagt,

Onthoud nochtans dat het lijnwaad

een kwaliteitsartikel wordt Weest op

uw hoede voor de verkopers die aan uw

deur aankloppen, die U niet kent, en die

U nooit meer [zult terugzien, wanneer

ze U misschien een servies van kunstmatige

vezels zullen verkocht hebben voor

lijnwaad Past op om het even waar U

ook uw aankopen van weefsels gekonfektionneerde

artikelen doet, die de speciale

merken niet dragen Het zijn de

merkschilden van t Nationaal Verbond

der Vlaswevers, die de erkentelijkheid

genieten van tienduizende huismoeders,

die verrukt zijn over hun aankopen Zij

hebben inderdaad vastgesteld dat het

merk een waarborg is van de echtheid

van het zuiver vlaslinnen en halflinnen

Wilt gij uw kracht niet krenken,

gij moet op tijd hem rust schenken

len Het bedrag van deze inkopen vertegenwoordigt

een som die iets lager ligt

dan de helft van het verkoopscijfer van

General Motors

De toestand 16 ongeveer dezelfde m

vele andere grootindustrieën, zoals de

electriciteitsmaatschappijen, de staalindustrie,

of nog de industrie van de vliegtuigbouw

die kc-itrakten heeft afgesloten

met meer dan 6o ooo ondernemingen

Tenslotte enkele cijfers die zeer duidelijk

de opgang der Amerikaanse kleine

ondernemingen illustreren (benevens de

hoge belastingen in de Verenigde Staten)

In de periode van 1 October 1954 tot 30

september 1955 boekten de kleine ondernemingen

winsten voor niet minder

dan 62 miljard F., tegen 47 miljard F de

vorige twaalf maanden Na aftrek der

belastingen werden deze cijfers respectievelijk

31 miljard en 22 miljard

Deze vermeerdering van 42 o'o op

een jaar tijds is wel het beste bewijs dat

de « small business » niet voorbestemd

is om te verdwijnen in Amerika maar

integendeel een ongekende bloei tegemoet

gaat.

I D

Torn, dat is mijn huwelijksgeschenk aan

de bruid

— Vergun me, sprak de ander op

enigszins zwakke toon, dat ik ga zitten

Hij deed zo, terwijl hij te vergeefs trachtte

met zijn bevende handen zijn bril goed

te zetten

— Mr Barton, zei hij ten laatste, dat

is een mooi aanbod, neen het is meer,

het is schitterend het is vorstelijk Ik

waardeer uw handelwijze ten hoogste,

doch ge moet oie verschonen, zo ik mijn

laatste woord zeg Ge wilt het fortuin

van mijn familie verdubbelen, ik erken,

dat het voorstel mij op een mannelijke

loyale wijze wordt gedaan, tot mijn spijt

kan ik het niet aannemen

— Veroorloof me, sprak Tom, zich

in zijn volle lengte oprichtende en op

een toon welke hij tot nu toe niet had

gebezigd, maar ik geloof dat ge niet goed

inziet wat ge doet Wilt gij het hem zeggen

Michael, of zal ik het doen '

Hawthorne aarzelde en Tom ging

voort :

— We moeten de zaken goed bekijken

generaal, Deze twee jonge lieden beminnen

elkander, ge weet misschien niet dat

mijn vrouw trouwde toen ik de uitspraak

afwachtte, welke mij voor zeven jaar

naar Van Diemen's Land zond Zo ver

kan de liefde een vrouw brengen en, zo

ik mij niet vergis, zal uw dochter op dezelfde

manier handelen Ze zal wachten

zolang gij er haar toe noodzaakt, doch

in 't eind zal ze Michael huwen Ge

kunt haar het leven zuur maken, ge kunt

haarveel verdriet aandoen, ge kunt Michael

beletten haar te trouwen, tot hij

bijna zo oud is als ik nu Ik ken het ras

van de Bartons en uw dochter ook, geloof

ik, ik ben een eenvoudig man en kan

het zo mooi niet zeggen als sommigen

dat doen zouden, doch dit is zeker • ge

kunt veel narigheid en verdriet veroor-

Het Fonds der

20-duizend pinten»

Oost-Priesterhulp klopt aan

het hart van alle pintenpakkers.

Geachte drinkers' Vandaag wil ik mi)

speciaal richten tot u allen, die, uit levensvreugde

of om een verdriet te vergeten,

min of meer verslaafd zijt aan de

drank

Ik wil geen stenen naar u smijten, omdat

God alleen weet in hoeverre ge

schuldig of onschuldig zijt

Ik kom u alleen maar om hulp vragen

voor een arme dronkaard in Oostenrijk

De kerel heeft veel tegenslag gehad

Eerst tien jaren oorlog en krijgsgevangenschap

Daarbij invalied en verjaagd

uit zijn vaderland Huis, hof en heel zijn

bezit verloren Jarenlang in barakken,

kampen en massakwartieren geleefd

Jarenlang werkloos Als vluchteling geklasseerd

bij het uitschot van de maatschappij

Heeft een bed tafel, twee kisten,

drie stoelen een vrouw en zeven

kinderen Alles op een zolderkamertje

Vrouw met vier kinderen slapen in het

bed, hijzelf sinds drie jaar elke nacht op

twee kisten Drie ander kinderen worden

's avonds uitbesteed bij vreemden

Deze man is aan drank geraakt, en

dat kan ik goed begrijpen Hij had ook

een dief, moordenaar of anarchist kunnen

worden Voor de rust der brave

bezitters is het nog maar het best, dat

hij alleen maar een dronkaard werd

Maar omdat hij drinkt, wil niemand

nog een hand uitsteken om hem en zijn

ongelukkig gezin te helpen Behalve

Zuster Innocentia, een eenvoudig nonneke,

dat uit het verre Oostenrijk een

roerende brief aan de Spekpater schreef

en voor deze arme dronkaard om hulp

smeekte Ze vraagt een paar bouwgezellen

en honderdduizend frank om voor

dit arme gezin een menswaardige woning

te bouwen En waarom zouden we

dit eigenlijk niet doen ? Kristus wiens

levenswerk wij moeten voortzetten, is

immers niet voor rechtvaardigen en vromen,

maar voor de zondaars gekomen '

zijn systeem was eerst helpen en dan

spreken Het kan niet verkeerd zijn Hem

daarin na te volgen

Dierbare drinkers, laat eens zien dat

ge ondanks al uw zonden, uitspattingen

beestigheden toch een goed en medelijdend

hart hebt bewaard Dat gij, die

aan veel wetten uw voeten vaagt, de

hoogste wet der liefde in ere houdt De

liefde die naar het woord van de heilige

Schrift, een menigte van zonden bedekt

Honderdduizend Franken Dat zijn

hoogstend twintigduizend pinten Er zijn

toch drinkers en dronkaards genoeg in

zaken en zult toch uw zin niet krijgen

En waar zijt ge nu nog bang voor' Er

is een geheim, maar dat is dood en begraven

— Neen mijnheer, nep de generaal uit,

dat geheim is niet begraven, indien

Op dit ogenblik hoorde men gerucht bij

de deur De bel werd overgehaald en de

klopper in beweging gebracht , de drie

mannen luisterden naar dat ongewone

leven Een ogenblik later klonk er een

haastige voetstap in de gang en 'n knecht

kwam binnen met een brief in de hand

— Moet dadelijk aan Mr Barton bezorgd

worden

Tom opende en las hem, waarna hij

hem aan Mr Mallard overgaf

— Het is een treurige zaak, zei hij, ik

geloof echter dat ze in zekere zin uw bezwaren

zal oplossen

Mallard las het volgende

Waarde en geachte Mevrouw,

Voor ik een einde maak aan n bestaan

dat mij reeds lang tot last is geweest, voel

ik mij gedwongen u nog eens voor uw

goedheid te danken Gij hebt veel geduld

getoond met een ongelukkige die het

niet waard was en die nog voor gij deze

brief ontvangt, zal opgehouden hebben

te leven Ik heb niemand op de wereld

tot wie ik mij kan wenden en ik vertrouw

op uw edelmoedigheid, dat gij de rampzalige

man die eens een eervolle plaats

in de maatschappij heeft ingenomen de

schande zult besparen, van den arme

begraven te worden Ik zal gevonden

worden te Jackson's Town in het bos

met dit schrijven in mijn zak

Ik noem mij, Mevrouw, uw gehoorzame

dienaar, dankbaar tot in de dood

John Dogdyke

HOOFDSTUK XL1

Mr Dogdyke, hoewel hij zich thans

in een welstand mocht verheugen, welke

TEMSE, 22 SEPTEMBER 1956

Wekelijkse Almanak

SEPTEMBER

23 Zondag s Thecla

24 Maandag s Domina

25 Dinsdag s Firminus

26 Woensaag s Justina

27 Donderdag s Cosmas Damian

28 Vrijdag s Wenceslaus

29 Zaterdag s Michiel

MAAN : 27 sept. Laatste kwartier

Jaar-, paarden- en veemarkten

De 23 Boortmeerbeek, — de 24

Londerzeel, Sinaai, — de 25 . Berlare,

Beersel, Lede, - de 26 Kieldrecht

België die met U bereid zullen zijn om

enkele pinten minder te drinken en het

geld te storten op Postcheck 4649 29

van Oostpnesterhulp te Tongerlo Voor

het fonds der twintigduizend pinten !

Wie stuurt aan Oostpnesterhulp te

Tongerlo (Antw ) een briefomslag met

n grijs groen, bruin of blauw briefje

zoveel pinten voor dronkemansgezin '

Wie durft deze brief voorlezen aan de

stamtefel in 't cafe ' Opdat alle drinkers

van België solidair en kameraadschappelijk

hun pint zouden offeren voor het

fonds der twintigduizend pinten Opdat

gij, die nu barmhartig zijt ook zelf eens

barmhartigheid moogt verwerven, die

ge van doen hebt En opdat God u moge

helpen om bij het drinken stillekesaan

juiste maat te leren houden

Werenfned van Straaten,

o praem.

Wintermode reeds aan de orde.

De uiode-tinten voor de winter 56-57

zullen zijn groen, paars, alle schakeringen

van bruin, beige, prachtig rubis en

frambozen-rood en een winters marine

blauw dat zeer in de smaak valt van

Christian Dior.

Kleine dingen die het leven

eenvoudiger maken.

Opgemerkt op de tentoonstelling van

het jongste « Concours Lepine» te Parijs*

— Een ultra-lichte stander (35 gr) die

aan de schouder wordt bevestigd en de

telefoonhoorn in de goede positie houdt

zodat Uzelf de handen volledig vrij

hebt

— Voor strijksters een lichte knijper

die, om de arm bevestigd, de draad van

het strijkijzer ophoudt

— Een zwavel-kam die, naar beweerd

wordt, belet dat de haren uitvallen

— Een speciaal soort knopen voor

kleren en tailleurs die m een wip kunnen

verwijderd worden en vervangen

— Een hamer met buigzaam handvat

(regelbaar) waarmee U urenlang nagels

kunt kloppen zonder de minste vermoeidheid

te gevoelen

Whisky voor de tanden.

In de U S A is een fabrikant van

tandpasta op het idee gekomen zijn

producten met whisky te "parfumeren"

Daar het echter uit de statistieken blijkt

dat de Amerikanen er wat deze drank

betreft verschillende smaken op na houden,

zal er keus zijn tussen tandpasta

met «rye», «bourbon» of « scotch ».

De firma uit Cincinnati die met dit idee

op de markt komt, hoopt dat het verbruik

van tandpasta en tandenborstels

gevoelig zal stijgen

hij in jaren niet had gekend, was verre

van tevreden te zijn met zijn lot De

graaf gaf hem telkens de kleine sommetjes

waar hij om vroeg en zag op

geen vijf of tien pond en zelfs niet op

twintig, wanneer zijn kleine vriend de

driestheid had, zijn eisen zo hoog te

stellen Von Herder was steeds buitengewoon

hef en aardig en complimenteerde

de ander onophoudelijk over zijn

schranderheid en de moed, welke hl)

aan de dag had gelegd

Maar Dogdyke vertrouwde hem niet

Ht] was verstandig genoeg om te gevoelen,

dat die al te grote voorkomendheid

overdreven was en een vermomming,

om andere gedachten te verbergen

Somtijds verbeeldde hij zich de

graaf onder de duim te hebben en hield

zichzelf voor een leeuwentemmer van de

geduchtste soort, een ander maal beefde

hij in tegenwoordigheid van de verslagene

Eindelijk maakte hij het voornemen

de zaak tot een besluit te brengen

Hij schreef Von Herder om een

laatste onderhoud en bedreigde hem,

alles aan generaal Mallard te zollen

openbaren, indien hun onderhandeling

niet tot een hem bevredigende oplossing

kwam Hij deed zi|n brief op de post

onder angst en \ rezen, terwijl hij zich

allerlei voorstellingen maakte van 't geen

de graaf in zijn duivelachtige sluwheid

wel doen zou tengevolge van deze maatregel

Hij droomde er 's nachts van en

maakte zich zo bang, dat, toen hij eindelijk

antwoord ontving, hij de straten inliep,

tot hij een geweerwinkel vond,

waar hij een revolver en patronen kocht,

om zich in geval van nood te kunnen

verdedigen Het bezit van dat wapen

maakte hem nog meer beangst en hij

vreesde elk ogenblik, dat het van zelf

zou afgaan

Vervolgt


SLANK WORDBN

en BLIJVEN

zonder honger

zonder lichaasmoefeningen.

Dank zij de

EXTBRNOTHERAPIE

Serum

Vita^Nova

Lab.: 38 OSYSTRAAT

ANTWHRPEN

ALLE APOTHEKEN

De ontwikkeling van de Sociale

Wetgeving tijdens de laatste

maanden.

In da loop der laatste maanden, heeft

de sociale wetgeving aanzienlijke wijzigingen

aan de verplichtingen der werkgevers

gebracht. Wij geveii er hieronder

een korte samenvatting van.

Inzake arbeidsduur beeft de veralgemening

van de invoering van de vijf—

dagenweek vraagstukken teweeggebracht

waaronder de volgende vooral de ondernemingen

aanbelangen : het werkplaatsreglement

moet in overeenstemming gebracht

worden met de nieuwe uurrooster

de duur der schaftlijd van de vrouwen

en kiaderen moet verlengd worden wan-

•eer zij meer dan acht uren per dag

moeten werken, de nieuwe verdeling van

het werk heeft een weerslag op het te

betalen overloon , een nieuw stelsel van

berekening der bijdrage moet in voege

gebracht worden. Z«kere modaliteiten

worden thans nog niet vaitgesteld.

Op het gebied van de maatschappi/kt

tektrheid werd de bijdrage verschuldigd

voor het derde kwartaal 1956 mei ljz o/o

der geplafoDetrde lonen verhoogd. Deze

verhoging wordt in haar doel als uitzonderlijk

beschouwd : een bijslag aan de

totlage van de meeder aan de haard

toekennen.

Het stelsel van het betaald verlof beeft

twee voorname wijzigingen ondergaan :

de eerste betreft de veralgemeende invoeriDg

der twaalf dagen verlof. Deze

maatregel heeft belang voor de werkgevers

vooral wat betreft de bedienden

omdat zij ertoe gebracht worden het bedrag

te herzien en desgevallend te vervolledigen

van de som die zij ten titel van

vsrlofgeld betaald hebben aan de bedienden

die hen verlaten hebben.

De tweede maatregel getroffen in voornoemde

seklor beeft ten bate van de bedienden,

de gelijkstelling voorzien van

bepaalde werkloosbeidtdagen met arbeidsdagen

vanaf het verlof dat in 1956

dient genomen te worden, om de duur

van dit verlof te bepaleD. De ondernemiogshoofden

moeten te dien einde de

individuele rekeniug voor 1955 weerom

raadplegen. Hel nut van dit dokument

is dus nog gruter geworden en de noodzakelijkheid

het degelijk hij te houden

wordt nog belangrijker vermits het de

werkgevers zal toelaten bel recht van hun

bedienden op de verlofdagen nauwkeurig

t« bepalen.

luzake ouderdomspensioenen werden tijdens

de laalste maanden grondige wijzigingen

aan de wetgeving gebracht. Wat

betreft de arbeiders, zyn de aan de

werkgevers opgelegde formaliteiten al

gekend. Een mededeling van het Ministerie

van Arbeid en Sociale Voorzorg heeft

de alschaffing aangekondigd van de pen-

Sioenkaarten en -zegels voor het uitwonend

huispersoneel waarvan de prestaties

geen 4 uren per dag bij dezelfde

werkgever en geen 24 urea per week in

dienst van één of meerdere werkgevers

bereiken. De «ektor van hel bediendenpensioen

maakt anderzijds het ooderwerp

van besprekingen bij de Kamers en

hei staat vast dat de verplichtingen van

de werkgevers veranderd zullen worden.

Hel in voege brengen van het regiem

voor zelfstandige arbeiders xal tenslotte

deze verplichten een pensioenfonds te

vestigen. Zij zullen eveneens zekere

•tortingen moeten doen aan het Solidariteit-

«n Waarborgfonds en desgevallend

zekere verminderingen van lasten moeten

aanvragen.

De formaliteiten welke aan dê werkgevers

werden opgelegd inzake gezinsvergoedingen,

verzekering ziekle-invali-

diteit, verzekering werkloosheid bleven

ongewi, „

De erkende sociale Sekretariaten voor

Werkgevers, kunnen de ondernemingshoofden

helpen om de moeilijkheden op

la lossen die door dn ontwikkeling van

de sociale wetgeving worden teweeg

gebracht.

(Medegedeeld door de Vereniging

der sociale Sekretariaten voor

Werkgevers,

Jozef 11 straal, 61, Brussel).

Parlementaire

Dhr Staaisminiater Heyman zal zildag

houden, heden Zaterdag, in bet Gildenkuis

te St-NIkla», van 18 lot 19 uur en

heer Senator Van Gerven maandag 24

sepi. vanaf 18 uur.

Harkt te Tcniie, «1 sept.

5300 eieren: kleine 1.76 - 2,00 fr.

grote 2,25 - ï,75 fr.

60 kgr. boter aas 86 - 60 fr.

Koloniale Loterij.

Uilslag der trekking van dn 13e

tranche: j

Winnen 2UO F de nummers die eindigen

op ö.

Winnen 6oo F de nummers die eindigen

op 55.

Winnen looo F de nummers die eindigen

op 298 290,

Winnen 25oo F de nummers die eindigen

op 9687 7539 9243 6181

7498 4578.

Winnen 5ooo F de nummers die eindigen

op 1943 2610 7844 2925 1915

Winnen 1o,oooF de nummers die

eindigen op 4488 5510,

Winnen 25.ooo F de nummers die

eindigen op 22939 58222 66562 29543

43«63 86960 06882 06724 70046

10930 42432 54573 82S7L 23210.

Winnen 5o,ooo fr. de nummers die

eindigen op 19629 88235 84216 01877.

Winnen loo.ooo F de nummers die

eindigen op 65517 04480 10216

85638.

Winnen 5oo,ooo F de nummers die

eindigen op 232548 482946.

Wint l.ooo.ooo F het nr 241368,

Winnen 2,6oo,oo F de nummers

248168 118000.

Basketball.

Na de eerder teleurstellende openingsdag

der basketball kampioen*

sehappen 18E6-57 hebbeo onze Dames

Zondag de punten medegebracht uit

(Jent.

De thuisploeg begon vlug, liep 5-0

uit, maar Temse draaide vlug bij en

de 10' wa» de stand 7-B. De wedstrijd

blijft evenwichtig opgaan en de rust

komt met 14-12 in het voordeel van C

V K. Als De Cauwer E. 8'na de time

reeds uit het spel moet voor 5 p, f. en

De Middelaer en De Cauwer G. reeds

4p.f hebben, verandert Temse van

taktiek en het blijkt een goede zet te

zijn, want aan hel 3' sein staat Temse

met 6 punten aan de leiding 27-33.

Onze dames bevriezen het leder en alhoewel

l)e Middelaer M. ook het terrein

moet verlaten voor 5 pf. en Temse nog

slechts 4 speelsters op 't terrein heeft

weten ze toch hun voorsprong te behouden

en winnen dan ook verdiend

met 29-35 cijfers, na een goede wedstrijd

van onze dames, waarin ook de

nieuwelinge De Rycke Carina zich

voor baar maidenmatch eervol wist te

onderscheiden. Heren.

Zaterdag namiddag speelde onze

Kadettenploeg haar eerste wedstrijd

opSt-Nikiaas, waar zij ondanks moedig

verweer met zware cijfers de vlag

moesten strijken 57-17.

Ook bij onze Herenploeg vlotte het

ook niet goed en na aan de rust met

34-12 achter te staan, werd het een

nederlaag met hoge 81-33 cijfers.

Wedstrijden voor Zondag.

Te 3 h Dames, Temse-Jezebel

Bredene.

Te 4,45 h Heren, Temse-Amical Gent.

Sportmannen allen naar het terrein

op de Volksplaats, voor deze wedstrijden,

want er zal duchtig moeten gespeeld

worden om de puntjes by ons te

houden.

Het hoekje

vandeK.S.V.

KSV TEMSE 1 — VRASENE 1.

Na een party van weinig goed voetbal

hebben beide ploegen de punten

gedeeld-

Pas was vertrokken of de lokale

voorhoede verkeek een reuzen kans.

De repliek der gasten was beter afgewerkt

en na geharrewar doelde De

Zutter van dichtbij onhoudbaar 0-1.

De bezoekers bleven licht in de meerderheid

daar ze steeds vlugger by de

bal waren. Wel deden de onzen enkele

goede pogingen waarby ze weinig

meeval kenden. Doch vooral ontbrak

het aan goede afwerking. Kolt voor

de rust kon back De Waele een zeker

doelpunt voor de bezoekers op de

doellijD redden.

Na de koffie stonden de bordjes alras

in evenwicht. Da partij vervolgde

met veel luchtspel en weinig zienswaardig.

Tijdens de laatste minuten

stelden beide ploegen alles in 't werk

om de zege af te dwingen. K.S.V. kende

geluk wanneer de doelpaal een

zeker doelpunt stuitte, terwijl onze

voorhoede nog een drietal mooie

scoorkansen liet liggen. Juiste drawn

na armtierig vertoon.

Vermelden we tenslotte dat de

match tegen Buggenhout gewonnen

werd met 5-0, maar dat kleine Janseens

voor 4 weken geschorst is. En

daar Frans Janssens niet meer voor

de KSV., wegens financiële reden, wil

optreden, ziet de toekomst er weinig

rooskleurig uit.

Raymond.

RANGSCHIKKING.

I Waasmunster

2 Lede

3 Rupelmonde

i Nieuwkerken

5 Wiebelen

6 Bazel

7 Haasdonk

8 K.S.V. Temse

9 Vrasene

10 Klinge

U Buggenhout

12 Steendotp

13 St-GillesW.

U Appels

IS Kieldrecbt

te Berlare

3

3

3

2

3

3

3

•»

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

!

1

1

2

2

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

f

2

»

1

3

3

0

1

1

0

1

0

0

<

2

2

0

0

0

1

0

0

10

6

0

3

8

S

5

6

4

2

t

6

4

S

4

i

7

t 4

1

4

4

1

4

6

4

2

S

5

6

10

«

e 5

5

4

4

4

4

3

2

2

2

2

2

1

0

0

Berlitz School

NIEUWE cursussen i

1 OKTOBER

Frans, Engels, Duits, Spaans

Russ , Ital.. Portug., enz..

SECRBTARIAAT i

MEYSMANS Instituut

Steno-dnclllo

MBIR, 113115 ANTWBRPBN

ingang CelIcbroederMtraat

Tel. 32.54.19

Op Kijkuit.

Mijn goeie vrienden altegaar

't voldoet mij u te spreken

om met 'n vriendelijk gebaar

'n handje toe te steken

da's eenvoudig klaar en net

en duidelijk om verstaan

want waar 't u zo wordt voorgezet

schuurt g'er uw broek niet aan.

't Weer doet wat het kan en voor

den tijd van 't jaar hebben w' er niet

over te klagen, 't Zonudicht blijft in

de nevel hangen, 'tis de herfst die

ons laat gevoelen dat da flanellekens

gaan te pas komen. Ne mens moet

zijn eigen wat in wïerde baan en er

wat fut inzetten om de stijgende indeks

te vergeten. — 't Is schande, zei

de doktoor tegen Jef Lampet, 'k heb

gehoord dat ge gisteren dertig pinten

hebt gezopen. — 'tKanzyn meneer,

zei Seppe, 'k heb ze niet geteld. —

Hoe is 't mogelijk, zei de doktoor,

dertig pinten, 'k zou zoveel water niet

kunnen drinken. — Ik ook niet, zei

Jet. De Suez-kwestiedoet nog altijd veel

inkt vloeien. Nasser wil maar niets

toegeven en Engeland, Frankrijk én

Co gaan ook niet achteruit. d'Er is

weerom 'n nieuwe conferentie aan de

gang, die 'n overeenkomst zou willen

tot stand brengen van een nieuwe

maatschappij van kanaalgebruikers,

'k Zie in heel die kanaalkwestie nog

zo rap geen .oplossing en laat ons hopen

dat ze het zonder wapengeweld

zullen klaarspinnen.

Het Amerikaanse vrachtboot tPelagia»

is nabij de Noorse kust door een

siorm verrast, doormidden gebroken

en gezonken. Vijf en veertig van de

vijftig bemanningsleden kwamen in

de golven om.

Tijdens het weekend hebben zich te

Mexiko-stad ontploftingen voorgedaan

in twee vuurwerkfabrieken. De arbeiders

renden schreuwend de straat op

terwyl hun kleren brandden.Verscheidene

slachtoffers weiden onder instortende

muren begraven.

De Nederlandse kabinetcrisis is nog

altijd niet opgelost. Na 23 dagen heeft

ooK Prof. De Gaay Fortman er het

bijltje bjj neergelegd. Daarmee gaat

de krisis, die bij onze Noorderburen

na de verkiezingen vaa juni is ontstaan,

naar de honderd dagen.

De Russen breiden hun invloedsteer

maar altijd uit en trachten zoveel landen

mogelijk op hun kant te krijgen.

Nu hebben ze weer een krediet van 6

miljard frank toegestaan aan Indonesië.

Rusland en de Verenigde Staten zijn

overeengekomen om samen te werken,

wat betreft het lanceren en het daarna

in hun loopbaan volgen van kunst,

matige aardsatellieten.

Deze week werd in de gazetten gesproken

over een verloving tussen

Don Juan Carlos van Spanje en prinses

Maria Qabriella van Savoye, dochter

van ex-koning Umberto van Italië.

Dit bericht wordt echter gelogenstraft.

De beide koninklijke families wonen

in dezelfde streok en de kinderen der

twee huizen onderhouden, als buren,

vriendschappelijke betrekkingen.

Een viermotorige constellation van

de marine, met 18 man aan boord,

stortte in de stille oceaan op 160 km.

ten zuiden van Guana. De inzittenden

kwamen allen om het leven.

De Amerikaanse luchtmacht en een

bedrijf voor experimentatie met raketten,

kondigde aan dat een tuig

werd vervaardigd dat in twee sekonden

tijd bijna zeven maal de snelheid

van het geluid kan bereiken.

In de loop van de week van 10 toi 16

september deden zich op onze wegen

782 verkeersongevallen voor. Hierbij

kwamen 19 personen om het leven,

143 werden zwaar en 492 licht gewond.

Tijdens het weekeind kwamen

bij 214 ongevallen 6 personen om het

leven en werden er 70 andere gekwetst.

Gevaarlijk voorbijsteken en

overdreven snelheid waren de meeste

oorzaken dezer ongevallen.

De waarde van de mijnproductie in

Belgisch Kongo berekend volgens de

internationale noteringen bedroeg

meer dan 18 miljard fr. in 1965, waarin

de waarde van het uraanerts niet is

begrepen. Meer dan 10 miljard van

dit bedrag heeft betrekking op koper,

anderhalf miljard op diamant, 1.25

miljard op tinerts, 1 miljard op magnaanerts

en anderhalf miljard op kobalt.

Duivenliefhebber Jacques uit Houthulst,

stelde tot zijn verwondering

vast, iat een wilde bosduif zijn hok

tot verblyfplaats had verkozen. Hij

paarde ze met een van zyn reisduiven,

waarna de wilde duif van geen vertrekken

meer wilde weten.

In de reusachtige lantaarn op de

Empire State Building te New-York

werd het licht gedoofd en dit tot 1 november,

om te vermijden dat de trekvogels

tegen de wolkenkrabber zouden

vliegen.

In Parijs woont de koning van de

Kaviaar. Het is EdmoDd Sailland, die

reeds 38 jaar handel drjjft in dit goedje.

In zijn pakhuis, ui'gerost met koelopslagplaatsen,

kan hy 20 ten kaviaar

bergen voor een waarde van 400 miljoen

Franse frank. Iran haalt per jaar

ongeveer 1O0 ton van dit lekkere

goedje op uit de Kaspische zee en levert

daarvan 60 ton aan Sailland.

Acht en twintig gevangenen van de

strafinrichting van Huntsviile, in

Texas, hebben zich met scheermessen

verwond om te protesteren tegen hun

voeding Tien hebben zich de achillespees

doorgesneden.

De Zweed Allan Lundberg is Europees

kampioen koorddanser gewornadat

hü 21 uur en 25 minuten zonder

eten of drinken < boven » was gebleven.

Toen hij op de grond stond, ontdekte

hy, dat zijn portefeuille met inhoud

was gestolen.

Het gestolde bloed van de beschermheilige

van Napels, de H. Januarius,

is woensdag weer vloeibaar geweest.

Klokken luidden en duizenden vrome

Napolitanen braken los in een eindeloos

gejuich toen 't wonder gebeurde.

Wacht hier is wat anders.. Jef

Droog was aan 't boemelen geweest

en 's anderendaags liep hy met 'n

blauw oog en ne gezwolle neus. — Ge

zijt zo lelijk geschalotterd, zei Sis,

waar zijt ge nu tegen gebotst. — Tegen

d' handen van mijn vra, zei Jef,

en hy pinkte.

Seppeke Poolvast was met zijn teerbeminde

naar de kermis gegaan en als

ze daar aan 't kraam stonden zei 't

meisken, Seppeke, koopt my een« ne

portemonee. — Och kind, zei Seppeke

koopt u zelf ene. — 'k Heb geen geld

zei ze. — Ha, zei Seppeke, als ge geen

geld hebt dan hebt ge gene portomones

van doen.

Boer Krelis, sprong te Biillegem

van den trein met d' handen aan zijn

broek en hy zag overal staan, Dames,

Heren. — Hei garde, nep Krelis, d'as

hier allemaal voor heren en damen

maar waar is dat hier voor de boeren.

En hier mee steek ik van kant

om nu naar huis te keren

Mie heeft 'n nieuwe permenant

en 'k moet dat kontroleren

'k zag z' in de spiegel staan ermee

ze streek gedurig aan heur baren

och zei 'k, uw hoofd if als de zes

hier zyn 't golven, daar zyn 't baren

hawel, zei mijn Mieke daarop

da's gesproken met verstand

en kijkt naar uwe kale kop

ik heb de golven en gy hebt 't strand

zo komen w' altijd overeen

gelijk twee druppels water

en loopt er eens wat azijn doorheen

da 's voor 't smaaksken, alia tot later.

Cies.

Verschillig Nieuws

« Tarn». — De turnsters van " Willen

is Kunnen " namen verleden zondag

deel aan het tweede Oostvlaamse

Gouwfeest, voor turnsters, te Eeklo,

Ze hebben flink gewerkt en behaalde

volgende uitslagen :

Julïers, eerste afdeling : Ie plaats

met 192,5 punten.

Meisjes, uitmuntendheid : 3e plaats

met 179 punten.

Speciaal klassement: 3e plaats met

371,5 punten.

Hartelijk proficiat.

Juffrouwen en Meisjes volgt regelmatig

de trainingen en ge zult nog

schoner uitslagen bekomen es aldus

uw leidster belonen voor al de moeite

die ze zich getroosten.

Leningen tol Wederopbouw.

1' snede

Bij de 458e trekking is een lot van

1 millioen gewonnen door obl. 1292

nr 264.

Tweede snede.

Bij de H98* trekking werden volgende

loten uitgelot :

l.ooo.ooo fr, aan obl. 5806 nr. 769

Derde snede

Bij de 331' trekking werden volgende

loten uitgelot:

l.OOo.ooo fr. aan oblig, 9806 n. «13.

De andere nummers vande vermelde

reeksen zijn terugbetaalbaar aan

1000 fr.

JIAUMAN

August Wautersstraat, 3

TEMSE Tel. 710.143

Heeft voor U uitgezocht:

mooie nieuwe stoffen, een elegante

snit, een verzorgde afwerking, zeer

interessante prijzen voor uw nieuw

KOSTUUM

KWALITEITSKLEDING.

Exaam. — M Schuerman Achiel

heeft aan de St-Ignatiushogeschool te

Antwerpen de 1'licentie in de Handelswetenschappen

met vrucht afgelegd.

— Hartelijk proficiat.

Van kelder tot zolder.

De Zeep " Mannsje-van-alles "

Ja, wist U dal een stuk toiletzeep

een echt" manusje-van- alles " is, zo'n

duivel-doe-al in het huishouden ? —

Natuurlijk gebruiken wy ze voor het

aangezicht en ontelbare keren per dag

om unze handen te wassen. Maar dat

is lang niet alles.Waarvoor ze dan nog

te pas komt ? By voorbeeld:

— Om te beletten dat spiegels aandampen.

— Wrijf met een droog stuk

zeep over het glas. Ua er dan nog eens

over met een zuivere lap tot de spiegel

mooi blinkt.

— Om schuiven en schuifvensters

beter te doen schuiven. — Wryf het

houten raamwerk in met een droog

stuk zeep.

— Voor ritssluitingen. — Ga er enkele

keren over met een droog stuk

zeep.;Vervolgensiopenen en weersluiten.

— Om de hielen van uw kousen te

beschermen. — Weer is het een droog

stuk zeep dat we gebruiken, — We

wrijven er mee over de buitenkant van

de hiel, daardoor zal by minder te lyden

hebben van de wrijvingen in de

schoen. 2

— Om te beletten dat ladders in de

kous voortlopen, — Op de plaats waar

de ladder begint, wrijven we met een

klein stukje zeep dat we deze keer

vochtig hebben gemaakt.

— Om wimpers en wenkbrauwen op

te richten, — Als uw rimmel opgebruikt

is, kunt U ze tydelyk uitstekend

vervangen door toiletzeep te gebruiken,

vermits ze samengesteld is uit

geharde olie, Gebruik echter alleen

zeep van zeer goede kwaliteit en pas

op voor de ogen !

— Voor metalen stopsels — Stryk ze

in met zeep om te beletten dat ze zouden

plakken.

— Om gebroken glas op te rapen —

Heel kleine schilfers neemt U makkelyk

op met een stuk vochtig gemaakte

zeep.

— Tegen sleet van knoopsgaten —

Ga met een heel licht vochtig gemaakt

klein stukje zeep over binnen- en buitenkant

van het knoopsgat. Laat volledig

drogen, ze zullen minder vlug

slyten.

— Geen piepende scharnieren meer

— Stryk met een klein stukje goed

natte zeep over de wry vende dalen,

— Synthetische detergenten en het

tokken van varkens — Een eigenaardige

eigenschap van de synthetische

detergeoten werd onlangs en zeer toevallig

ontdekt in EDgeland. Een farmer

stelde vast dai zijn varkens op

korte tyd veel vetter waren geworden

dan gewoonlyk, al was er Diets aan

hun voeding gewyzigd. Hij stelde een

klein ondeizoek in en kwam tot de

bevinding dat zijn vrouw voor de afwas

een synthetische detergent -Omo»

was gaan gebruiken, en dat lij - om

niets van de voetiselresten te laten

verloren gaan • het afwaswater gebruikte

voor het koken van het varkensvoeder.

De man sprak links en

rechts over de wonderen met hst

Omo-afwaswater. Iemand interresseerde

zich er voor, en een wetenschappelijke

verklaring werd gevonden

: de detergent lost in de maag van

bet varken de vetdeeltjes op en maakt

ze daardoor beter verteerbaar. Volgens

dhr Ruster, een Belgisch journalist

die het geval van nabij bestudeerde,

zouden herhaaldelijke proefnemingen

van Engelse geleerden steeds hetzelfde

resultaat hebben opgeleverd :

alle varkens wier voeder gekookt

wordt met Omo-afwaswater vetten

aan dat een plezier is om zien.

— Is uw wasgoed proper V — Dat

kunt U best nakijken door het linnen

voor U uit te houden, vóór een sterk

liebt. Zo spoort U eemakkelyk de vlekken

op die U niet opmerkt wanner het

linnen neerligt, Byvooibeeld: Vlekken

in sponsen handdoeken, Wanneer U ze

tegen het licht houdt zult U beter

kunnen zien of al dan niet alle vlekken

er uit zyn.

Apotheker van dienst.

Zondag 23 september

J, De Leenheer, Markt.

Burgerstand van Temse

van 14 tot en met 20 sept.

Geboortens :

Batens Anne-Use Paula Henri, Legen Heirweg,

33c Eiversele — Loveniers FranQois Marcel

Elisabeth. Koning Roudewijnpark 17 —Claus

Jürgen Thomas Jozet. Nieuwstr. 7 Rupelmonde

— Anné Rita Maria Cyriel, T'.msestraat v Rupelmonde.

— Allen ia bet Moederhuis.

Overlüdens :

Huybens Gustaat, 80 j. wed. van Van Wille

Leonia Maria, Hoogkamerstr. 188 — Walschaerls

Jusllna Amandina, 70 j. wed. tin Kamiel Peerens

Koulerstr. 3.

Huwelijken :

Qoossem Robert Honoré Kare], metaalbew. te

Tielrode en De Cleen Marcella, monteerster,

alh. — Daelman Robert Frans, paswerker en De

Keersmaecker Mariene Victor Sylvia, slikster,

beiden alh. — De Cleen Qeo.-ges Eduard Helene,

ichoenmaker en Hemelaer Diana Haria, z. b.,

beiden alh. — Paulissen Michiel Hubert, beenhouwer

te Hasselt en Nelly Joanna Francois Van

Hul, i. b. alhier.


Premières te Antwerpen.

3'Week Antwerpens prachtkinema.

DE HOFNAR

Vi8tavision - Technicolor

Glynii Johns - Basil Rathbone - Angela Lansbury

't IS EEN PARAMOUNT FILM

K.T. Vertoningen: 10 12 2 4 6 8 10 u.

Odeon*

Mijn leve begint

in Malakka

De kincma van de elite.

A town like Alice

Ma vie commence en Malaisie

Virgin!» Me Kenna — Peter Fince

De verboden film op het Festival van Cannes 1956.

K. T. (Gaumont) Vertoningen 12 2,20 4,45 7,10 9,35 u.

/\strid

2de Week

BONJOUR KATHRIN

Katerina Valente - Peter Alexander

Kurt Edelhagen en zijn Orkest

— TECHNICOLOR -

K.T. (5 Continent) Vertoningen: 10, 12, 2, 4, 6, 8 10 u.

1 IP—-^^-^

Savoy.

ASTRIDPLEIN

08[15 III Deel

2de week

Heimat en Einde

08(15 III Deel - In der Heimat

08|15 Hlième - ou Ie Triomphe des resquilleurs

O.B. Hasse . Peter Carsten - Joachim Fuchsberger -'Helen Vita

K.N.T. (Elan) Vertoningen 12 2 4 6 8 10 u.

De kinema met standing.

Vendomè*

ANNEESSENSSTRAAT 31 — Vlak bij Cine Rex

2de week

Liefde sterft nooit

L'amour ne meurt pas

Ich suche dinh

Naar het toneelstuk van A.J. Cronin — < Jupiter Lacht »

O. W. Fischer - Anouk Aimée

KT. (Elan) Vertoningen 10 12 2 4 6 8 10 u.

STUDIEBUREEL

VOOR

Bouw- & Wegeniswerken

Expertisen

DERON LEON DE NIL PAUL

Burgerlijk Bouwkundig

Ingenieur-Architect

Beëdigd

Deskundige Landmeter

VILLA ROZENWIJK TEMSE

Ontwerpen — Toezicht

Bouwwerken

Betonconstructies

Wegenisont werpen

Verkavelingen — Waterpassing

Algemene Planemetric

Expertisen van Onroerende Goederen

Zakenbeheer

Een zaak is zeker !

Met een lot van

DE KOLONIALE

kunt U

multimiljonair

worden

bij de trekking van

de 14de tranche 1956

zaterdag 6 October te Bree.

Electriciteit!!

VOOR U \IV

installatie's

Licht — Kracht

Radio en Televisie

Herstellingen en Nieuwbouw

Toestellen en benodigdheden

Weideafsluitingen.

Laat U bedienen door een vakman

met gemak van betaling.

Een adres:

J. Van Remoortere

Fr. Roosevellslraat Ï9, Tcmae

Tclefma 710,199 TcnH

GEMEENTE TEMSE

VERKOOP

Afbraakmaterialen

Hei College van Burgemeester m

Schepenen brui g' ter kennis aan de

inwoners van Temse en cmliggende,

dal wordt oveigegaan toi het verkopen

van arbraakmalrrlalen voortkomende

van de gesloopte krotwoningen

in de Paterstraat.

De atbraakmaterialen zjjn in veertien

genummerde loten ingedeeld en

beminden zich in de gemeentelijke

siapelplaats (oud fabriek Wntock-Van

Landegbem». welke toegankelijk is

langsheen de inrijpoort van het Museum,

Kasteelstrart 16.

De kopen zijn te bezichtigen op

MaaLdag, 24 september, Woensdag,

26 september en Vrijdag, 28 september

1956, van 10 tot 12 uur.

De belangstellenden worden verzocht

uiterlijk tegen Maandag 1 okiober

1950, bun prijsotferte onder geslolen

omslag (e laten geworden aan het

adres van het College van Burgemeester

en Schepenen van Temse, met

de vermelding : " prljsaanbledlng

afbraakmaterlalen „ »»or lot n' ...„

De kopen zullen aan de meestbiedenden

worden toegewezen, lot per

lot. De prijsaanbitders verbinden zich

ertoe onmiddellijk na dei toewijzing

van de koop. welke zal geschieden op

Woensdag, 3 oktober 1956, om 14 uur,

in het openbaar ten Gemeentenuize,

de geboden som vermeerderd mei 5 o/o

taks en 10 o/o als dekking van algemene

onkosten, te storten in handen

van de heer Gemeenteontvanger en

binnen de vijf dagen de betaalde

materialen zelf weg te halen.

Indien een koper voor ALLE loten

samen, méér biedt dan desamentelling

der hoogst geboden prijzen voor

elk lot, zullen alle loten hem toegewezen

wordeo.

Verdeling der loten :

Lot 11 grote partij balken en planken.

Lot 2 : een tiental oude buiten- en

binnendeuren.

Lot 3 : vijf ramen met glas. 5 deuren,

oude steektrap van 12 treden.

Lot 4: 16 oude staldeuren.

Lol 5 : 8 ramen met glas en 6 staldeuren.

Lot 6 : 5 ramen met glas en 8 staldeuren.

Lol 7 : een draaiende trap met 15

verdreven treden.

Lot 8 een parlij loden darm, loden

pompkest.

L^t W : parlij oude zink.

Lot 10 : pai li) oud ijzer (ankers)

Lot 11 : 1000 pannen.

Lot 12 : 1000 pannen.

Lot 13 : 1000 pannen.

Lot 14 : 2000 pannen.

Het opgegeven aantal stuks is voor

sommige loten benaderend.

By verandering van woonst.

WINKËLHUIS

(e TEM*E

Scbeldestraat 19.

Notaris HIPPOLIET CUELENAEÜE

doctor in de rechten te Temse zal

openbaar verkopen met winst van

1)2 o/o instelpremie.

ENIGE KOOP.

Een schoon en welgelegen winitelhuis

met etalage - ook dienstig voor

burgershuis - te Temse, Scbeldestraal

12. bewoond door de verkoper de heer

Alfons De Kerf.

Inwendige verdeling :

Gelijkvloers : hall - voorplaats of

winkel- gang - vestiaire- woonkamer

- keuken - W.C. en bergplaats.

Boven : ruime slaapkamer ler straat

bergplaats dienstig voor badkamer

(leidingen van aanvoer en afloop zijn

geplaatst) - slaapkamer langs achter.

Hierboven : mansardekamer en z8lder.

Di aangepaste meubelen der keuken

en vestiaire kunnen in akkoord met de

eigenaar overgenomen worden.

Waterleiding - regen waterpomp -

electriciteit.

Te bezichtigen : maandag en dinsdag

van 2 tet 4 uur mits toegangsbewijs

van de verkoophoudende notaris

ZITDAGE1N :

INSTEL : 25 SEPTEMBER 1956

VERBLIJF : 2 OKTOBER 1956

telkens een dinsdag om 3 uur namiddag

ten lokale « Hollands Hof - te

Temse, Kasteelstraat.

De kopers worden venoc h bnn

trouwboekje mede te brengen.

Twijfel niet meer.

KOOP NU UW

Mi-Olt

KOOP IN VERTROUWEN Bil

Gediplomeerd Technieker

Georges VIAENE

St. Jorisstraat 57

Temse Tel. 710.336

Verder : RADIO'S LUSTERS,

WASMACHINES, enz..

Eerlijke en trouwe bediening.

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ANTWERPEN

P A I» A C E

Whisky en Vodka

(The iron Petticoat)

Een verzoening tussen Oost en West! dank zij

Katharine Hepburn en Bob Hope

Kapt. Kavalenko Capt Chuck Lockwood

Test Piloot USSR US Air Force

met James Robertson Justice

ill VISTAVINION - TECHNICOLOR

K.T. Vertoningen 2 4 6 8 10 u.

P A T H É

Gejaagd in de Nacht

(THE UNGUARDED MOMENT)

Een kolossale Thriller

met Esther Williams en George Nader

K.T.

TECHMICOI.OR

Vertoningen 10 12 2 4 6 8 10 u.

E D E IV

Sophia Loren

in een prachtig drama i

Hetteken van Venus

met Vittorio Desica — Raf Vallone

K.NT.

Vertoningen 2 4 6 8 10 u.

Televisie — Radio

Hoogspanning — Laagspanning

Installatie

Electro Huis G. B A E C K

Scheldestraat IE. Temse Tel. 710.292

Komptant — Krediet.

Om uit onverdeeldheid te treden. Uit Ó.B hand te

Zeer goed gelegen Vfc OONHUI8

te Temse, Franklin Rqoseveltstraal 51.

Te bevragen ter studie van de notaris

H. CUELENAERE te Temse.

M E U B~E L E N

Bouwmaterialen en Gerieven

Notaris HIPPOLIET CUELENAERE,

doctor inde reebten, te Temse, daartoe

in rechte benoemd, zal openbaar

verkopen :

•p woensdag 36 September 1956

om 2 uur namiddag, te Teinse, Philemon

llnnmanslraal, recht over de

Bondtsstraat, ten hove en ten verzoeke

van de heer Achiel Boel en medegerechtigden

:

Een partij huismeubelen en gleiswerk,

onder andere : tafels, stoelen,

naaimacuien, Leuvensesloof, schouwgarnituur,

haardvuren, polten, pannen,

schotels, tassen, teljoren, schilderijen,

kaders, garnituren, radiotoestel,

enz. enz.

Kruiwageris, ladders, morlelkuipen

in bout en yzer, sleutels, hamers, beitels,

katrollen, balken, arduinen rollen,

ijzeren deksels voor teerputten,

betonmolen met naphte moteur, allerhande

klein gerief zoals boren, soijmesjes

enz.; allerlei kleine en grote

alm, enz, enz.

Komptantn betaling van koopsom'

men en ongelden.

Huis te huren.

Besi geschikt voor winkel, of handel

Dorpstraat 7, te Bazel-Waas.

Adres bekendmaken aan PietersW.

22, Isab. Brantslraat Antwerpen.

Te koop.

Batfetstoof (wit kreem) ï ovens,

merk : Péeters, Vilvoorde. Als nieuw.

Drie maand gebruikt.

Adres bureel blad.

Toekomstige Moeder

De grootste keus in

Kinderwagens

De mooiste

Kinderbedden

En alles voor het kind

vind U in de

" Ooievaar „

Schoolstraat 18 T E M S E

(Recht over 't Vredegerecht)

Bij aankoop van een KINDERWAGEN

GRATIS MATRAS

Annonceert in het

Nieuwsblad vai Temu

Koop met oordeel

Koop in uw voordeel

De Hemisferio Olie

Aangepast voor elke motor.

Uw vertrouwen waard.

Rechtstreekse invoerder:

B. YAN WOLVELAES

HOLLEBEEK 3,

Tel. 710.226 TEMSE


Hieuw!

De vierde van de nieuwe hoorden}

«AR1A1SE "

NESTOR MARTIN

SUPER-ECONOMISCH

SUPER- VERWARMEN*

SUPER-TECHNISCH

,..en zijn bovenplaal laat toe

er op te koken

Hoofdverkoopdienst voor Waasland

WILLEM HULIN

LEIE 6, TEMSE

Telefoon 710.320

De winter nadert!

Koopt nuuw

Televiseur

REUZESCHERM 53 cm.

STANDARD 43 cm

VOLKSPOST 43 cm.

TEN TOON BIJ t

J. GoVaert

Leie 28, Temse

TELESTATION 1

Plaatst uw aankondigingen in het

IIMIilüJ VAN TfiMtf

dan wordt ze in gaas 't kanton f elesen.

ALLE GELDLENINGEN

op huizen, gronden, schepen.

Hours van Aatwcrpu

l»«B/82 102,4« Gent 1936

95,00

> 19Mp . 2 » 1048 Annuïteiten 94.10 Luik 1952 4 50 0|0 101,60 ongevallen, persoonlijke ongevallen) Leven Voor Ie reeks 94.00

L»tec 1953, 4 O1« 1097

Oostende 1951)61 4.50 u{o 103.10 Jean De Ryck~Bauer

» 2e reeks 94.15

LeUn 1B88 4 oio 6m,ot)

Brusifll 19S0 4,00 0/0 93,35

. 3e teel» t4.40

Loten 4 |oo 1941 1002

, Kasbons 1944 4 0/0 100,00

4e rseks 94.40

Pastoor Boelstraat 9, Temse Telefoon 45

Tentoonstelling 1»5S 1024.00

• Kasbons 1943 ;6S

1948 100,50

4 oio 98,80

SchatklBtcertif. 1942 3.5üo|o 114,90

Brussel 1943/73 4 0/0

1952|6? 101,10

94.25

Ilooldver tegen» oordl jer:

• 1943 3.00 O|O 107.85

Brussel 19S7 4 oio

Antwerpen leening 1817 99,16

95 55

. 1947 4 oio 105.50

Brussel 1952|Ö2

» 191» 97 00

101.65 Algemene Hypotheek en Kredietkas,n.v.

> 1048 40|0 107.65

Brussel 19S3|6S 4.600)0

1980 4 0/0 9400

99,35

Schuttershofstraat 5. ANTWERPEN.

1949 4O|O 103.30

Antwerpen 1887

1981 4 O|O 95,45

90.75

Lening 1951 4,6 O|O 100.25

1986 4 O|O 92,60

» 1*03

77,00

1952|62 4.60 O|O 101,25

1937 4 0|0 94.50

Brussel 1902

go.00

195i|64 4.50 0|0 100.20

1927 4,00 O]O 97.70

Brussel 1905

702 .00

1»53|75 98.25

1943 4 O[O 96.40

Brussel Zeehaven

72,0»

, 1953/68 4.50 98.25 Antwerpen kasbons 1956/71 95,11 L»ik 1897

88.75

• 1954|72 98.10

> 1961/56 102 •* Oostende 1898

70,75 Stevige beleggingen voor Leningen op Eigendommen

» 1954J74 4,25o|O 95 25

• 1961/01 1C3.3C Gent 1696

71.50 Beschikbaar Kapitalisen voor Aankoop, Bouwen»

> i9ó5|76 4 0|0 91.80 Antwerpen 1953/68 4,5 oio 99,40 Schaerbeeck 1891

67.25 (spaarboekjes, obligaties enz...) Handels- of

Belgische Spoowegee bevr. 489.00 , . 1952/62 4.60 O|O 101 6b Wittock-V»n Landeghem orü. 650 INTEREST : van 3 tot 4,5 o,'o Beroepsnoodwendigheden,

Wegenfends 1965|6fi 4 1|4 «6,60 > > 1953/68 4,50 O|O 99 3K • • div, 975

Belgisohe Spoorw. obl. 1937 «1J.00 , . 1954 4 25 0)0 94.50

512,50

« • 1943

„ . 1955 4,00 0|O 91,50

946,00

Geut 1914 4 o/o 95,05 Aankoop «nTtrkoop van allo loten

1»56 97.&0 dent 4 ojo 1927 102.45 on fondien

1948 107.SO Gent 192t 94.80

I960 103.00 Sent 193« 9» 20 Oageltjks beursbeioek.

la SCHUBBHAK

Grote keus in

ten burele dezer.

's jaars netto. enz.,

BIJ

"ONDERLING HYPOTHECAIRE KREDIET"

Naamloze vennootschap opgericht in 1910.

Private onderneming beheerd door Kon, Besluit van 15 December 1934.

Maatschappelijk Kapitaal en diverse reserves : 400 Millioen.

Beheerde kapitalen t j In de loop zijnde leniagen i

meer dan 1 Milliard. | meer dan 1 Milliard 200 mlllioea

Voor alle kosteloze inlichtingen zich wenden tot agent:

M. ROBERT DEGROUP, Notarisklerk

35, BOODTSSTRAAT, te TEMSB.

Rechte opligger met schommelassen^l2 T.

Aanhanger op 2 assen, houtencarrosserie, 4 T.

Opligger citftrne van speciale constructie voor vervoer

vao beczioeen mazout. Inhoud 8.0001.

Halfrechte opligger met beweegbare tandemassen.

Handelscarrosseriën

FR. & L. STEVENS

Hundelgemse Steenweg 516

LEDEBERG - GENT

More magazines by this user
Similar magazines