Nieuwsblad van Temse

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse

Zondag 20 januari 1957 (95«) Jaar WeekbUd 18

Nieuwsblad van Temse

EN OMLIGGENDE Abonnementsprijs 100 Fr.

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL KASTSELSTBAAT 27 | DRUKKER J. SOHUERMAN - Verantw. Uitgorer AL BUYTiERT | Hr, St-Niklaa«858 | TEL 710185

Als Collard en Leburton Overhijlde hervor-

samen spannen. ming brengt

verpleegstersberoep in gevaar.

Zelden of nooit heeft deze regering

ontwerpen ingediend of besluiten uitgevaardigd

waardoor de katholieke gemeenschap

van dit land niet op een of

andere wijze getroffen werd Nu is dit

ook weer het geval met een op het

eerste zicht uitstekend initiatief

de verheffing der verpleegstersstudien

Sedert jaar en dag wordt hierover gesproken

en verscheidene katoheke instellingen

evolueerden reeds in die zin

door het vormen van meer gespecialiseerde

verpleegsters

Overijlde hervorming.

Ministers Leburton en Collard willen

deze evolutie nu geweld aandoen op een

vrij simplistische wijze Zij hebben er

niets beter op gevonden dan de toegang

tot de studies van verpleegster

aanzienlijk te bemoeilijken Tot nog toe

volstond het dat de kandidaat-verpleegsters

drie jaar middelbaar onderwijs van

de lagere graad hadden genoten, voortaan

zullen ze, zo besloten het de twee

socialistische ministers volledige huma-

niora moeten gedaan hebben Dezelfde

eis wordt gesteld voor kandidaad-vroedvrouwen

De duur van de studies wordt niet

verlengd maar de studies worden gewijzigd,

daar de verpleegstersscholen in

de kategone van het hoger technisch

onderwijs zullen gerangschikt worden

Het ligt voor de hand dat dergelijke

hervorming, vooral als de overgangsperiode

op slechts drie jaar wordt vastgesteld,

de reeds moeilijke aanwerving

van verpleegster niet in de hand kan

werken Een meisje dat volledige humamora

heeft gedaan kan immers universitaire

studies kiezen die haar niet dwingen

tot het internaatsleven en tot het

verrichten van hospitaaldienst en die

haar, op de koop toe een beter bezoldigde

betrekking dan deze van verpleegster

in het vooruitzicht stellen

Door de standing van de verpleegsters

overijld te willen verhogen, zal de

ziekenverpleging m het algemeen niet

verbeteren, integendeel Het bemoeilijken

van de studies zal het aantal verpleegsters

doen dalen, zodat de verpleging

in steeds ruimere mate zal moeten

toevertrouwd worden aan ziekenverzorgsters.

Ernstige gevolgen voor

Katoheke scholen

Van regeringszijde zal de minister van

Volksgezondheid niet veel oppositie

hebben ondervonden tegen deze beslui-

Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse

DE BLINDE

KUNSTENAAR

n n n

En na het dochtertje uit het rijtuig geholpen

te hebben, wendde hij zich op

nieuw tot mijn moeder

— Vrouwke wilt gijonsuw kind eens

tonen ?

—• Gaarne. Is mijnheer misschien dokter

? — Zoals ge zegt

— Gaat binnen, de knecht zal uw

paard vasthouden

Toen moeder mij bij de vreemdelingen

in de herberg leidde, hoorde ik een

zilverachtig stemmetje uitroepen

— Och arme, wat een knaapje '

Moeder nam de vedel uit mijn handen

en zei :

— Houd het hoofd recht Doorken,

mijnheer is dokter, hij zal uw ogen eens

onderzoeken.

Terzelfder tijd voelde ik dat een hand

mijn hoofd zacht achterover duwde, met

deze ondervraging

— En gij kunt zowel viool spelen ?

— Ja mijnheer

— Zonder te zien ?

— Ja mijnheer

— Ziet gij mij niet ?

— Neen mijnheer.

— En dit ook niet ?

— Neen mijnheer

Moeder vertelde mij later dat hij de

hand dicht voor mijn ogen bewoog

— Weet gij des avonds wanneer men

de lamp ontsteekt ?

— Ja mijnheer.

ten de meerderheid van de ziekenhuizen

m België zijn immers vrije katoheke

instellingen en liggen dan nog in het

Vlaamse land

Dezelfde verhouding heerst trouwens

op het gebied van de verpleegstenscholen

Er zijn in het land 78 katolieke

scholen voor verpleegsters, vroedvrouwen

en ziekenverzorgsters met 3 248

leerlingen Er zijn 38 niet-katoheke

scholen met 1 236 leerlingen

Welnu, en hieraan is het duidelijk

merkbaar dat Collard mede dit ontwerp

van koninklijk besluit heeft opgesteld,

voor de niet-katoheke scholen zal er

niet veel veranderen Zo het aantal

leerlingen afneemt ingevolge deze overijlde

hervorming, dan wordt de school

niettemin in stand gehouden door de

Staatskas De katoheke school verbeurt

echter haar recht op subside wanneer

het aantal leerlingen beneden het voor

geschreven minimum daalt

Grote bezorgdheid

De Verbonden van het katohek technisch

onderwijs en der verplegingsinstellmgen

van Caritas Catholica, zien

ten andere de toepassing van deze besluiten

van de ministers Leburton en

Collard met de grootste bezorgdheid

tegemoet

Zi) hebben uitgerekend dat ongeveer

90 ten honderd van de bestaande scholen

voor verpleegsters en vroedvrouwen

zullen moeten afgeschaft worden aangezien

de vereisten voor de toelating van

de kandidaten de toepassing van de

programma's en de vereiste bekwaamheden

van het onderwijzend personeel,

de scholen voor onoplosbare problemen

plaatsen en voor voorwaarden die heden

niet te verwezenlijken zijn

Van katoheke zijde is men niet tegen

de verbetering van het peil var de verpleegstersstudies,

de vrije instellingen

waren trouwens de eersten om deze studies

in ons land een standing te geven

die het buitenland ons benijdt. Maar de

katoheke verplegingsinstelhngen verzetten

zich tegen de overhaasting waarmede

de minister in een overgangsperiode

van drie jaar zijn hervorming wil doordrijven

Er is ten minste een overgangsperiode

van tien jaar nodig Dan zal zich de

wenselijke evolutie normaal kunnen voltrekken

Wat de minister echter wil

doorzetten, is geen evolutie doch een

revolutie '

ID

— Ziet gij dan iets '

— Neen, maar mij dunkt dat iets mijn

ogen prikkelt

De geneesheer deed mij nog meer het

venster naderen, onderzocht lang mijn

ogen en begon dan een franse samenspraak

met zijn makker Intussen voelde

ik een kleine hand in de mijne en er iets

induwen

— Neem arm jongske, he* is lekkere

honmgkoek, murmelde hetzelfde zoet

stemmetje van zoeven,

Ik bedankte het kleine meisje, beet

gretig in het smakelijk brood en vond

die hefdebewijzen gepaster dan de belangstelling

van de geneesheer.

— Gi] hebt maar dit enig zoontje ?

vroeg de dokter, na een poos

— Ons enig kind mijnheer

— Zoudt gij gelukkig zijn en u enige

opofferingen willen getroosten als ik uw

knaapje het gezicht schonk ?

— O mijnheer, kunt ge dit vragen, ik

zou eeuwig uw naam zegenen en mijn

gans fortuin gewillig afstaan, Doch wij

zijn zo dikwijls in onze hoop teleurgesteld,

dat ik schier, zonder een bijzondere

gunst des Hemels, geen genezing

durf verhopen

— Welnu eer drie maand verstreken

zijn, zal uw kind zien zo goed als een

van ons, maar gij moet het voor enigen

tijd naar het gasthuis te Brussel zenden,

waar ik het ambt van oogarts uitoefen

De gedachte van haar zoon te moeten

scheiden deed mijn moeder afschrikken.

Zij herhaalde nogmaals al de middelen,

welke men tevergeefs beproefd

had en vreesde niet haar ongeloof te

laten uitschijnen Doch de geneesheer

sprak met zoveel vuur en overtuiging

dat er nieuwe hoop in moeders hart

daalde Hij legde haar uit dat mijn ogen

wel gevormd en geenszins dood waren ;

Opdat allen een zijn'

TTTT

Internationale Bid week

voor de eenheid van de kristenen 18 tot 25

januari 1957

De kerk vraagt ons van 18 tot 25

januari speciaa] f** ^ dden voor de hereniging

met RCOR K n alle afgescheiden

kristenen en ze geeft voor iedere dag

van die Internationale Bidweek een eigen

intentie aan voor de protestanten, de

ortodoksen, de joden, de islamieten, de

heidenen, de afvallige katoheken, enz

De algemene intentie luidt OPDAT

ALLEN EEN ZOUDEN ZIJN

In Duitsland wordt op dit ogenblik de

protestantse muur doorbroken door het

werk van de " Bouworde" en van

" Oostpnesterhulp ' Deze aktie van

ongemeten en onbegrensde liefde wist

reeds vele ijskoude harten te ontdooien

Knstus gaf OOK ONS dat wapen van

de liefde en onze liefdedaad moet bestaan

in gebed Als wij bidden Onze

Vader uw Rijk kome ", dan omvatten

wij heel de wereld in Gods grote liefde

Zo kunnen wij het apostolaat bevruchten

van hen die gelast zijn met het terugbrengen

van de andersdenkenden - zo

openen wij het hart zelf van hen, die ook

van hun kant meebidden, voor het licht

van Gods genade

De Intenties van de Bidweek i

18 januari: Voor de eenheid van alle

kristenen

19 januari • Voor de hereniging van

ortodokse kristeneo

20 januari Voor de hereniging van

Anglikaanse kristenen

21 januari Voor de hereniging van

de protestanten van Europa

22 januari * Voor de hereniging van

dap Giestanten van Amerika

23 januari Voor de heiliging van de

Rooms-ka tolieken

24 januari Voor de bekering van de

Joden en de Mohammedanen.

25 januari Voor de bekering van de

heidenen

Duizelingwekkende getallen

Sommige getallen drukken zulke grote

hoeveelheden uit, dat ze doen duizelen

Vooral als het gaat om een bedrag dat

we schuldig zijn, om een bedrag dat we

zouden moeten in handen krijgen om

iets te kunnen •< crwezenluken Maar

met alleen als d e grote getallen een

grote hoeveelheid geld uitdrukken, ontstellen

ze ons Ze doen dat ook bivoorbeeld

als ze ons zeggen hoe snel een

dat slechts een ondoordringbaar vocht

zich achter de kristallens had opeengegehoopt

en de lichtstralen de doorgang

belette een ziekte welke de wetenschap

hedendaags met gemak en zonder smart

wegneemt, zelfs haalde hij voorbeelden

van dergelijke genezingen aan en nog

wel van personen, die veel ouder waren

dan ik

Onder dit gesprek had het meisje mij

een tweede koek in de hand gestoken en

wij insgelijks waren in volle gepraat

— Vader, blijft gij nog ?

•— Wij hebben nog een half uur te

verspillen, Bertha

— Mag ik eens met de kleine jongen

in de weide lopen '

Op het toestemmend antwoord greep

zij mijn hand en sleurde mij, om zo te

zeggen, naar buiten,

Ik weet niet welke macht die speelgenote

op mij uitoefende, het scheen dat

zij mij ras de oude leermeester zou doen

vergeten Haar stem klonk wonderzoet

en als ^zij met haar fijne vingertjes de

mijne drukte, voelde ik een rilling over

het lichaam lopen Zij had mij «Doorke»

horen noemen en besloot daaruit dat ik

Isidoor heette

Twee jaar was zij jonger dan ik Onlangs

was haar moeder gestorven , nu

had zij haar oom in de stad een bezoek

gebracht en morgen keerde zij weder

naar Brussel, om dan binnen enige dagen

bij haar moei in Rouaan te gaan wonen

Haar vader had reeds vescheidene blinden

het gezicht verleend en zij twijfelde

niet of hij zou mij insgelijks genezen,

Dan liep zij weg, plukte een ruikertje

schaarse bloemen, welke de eerste stralen

der maartzonne hadden doen ontluiken

en bood hem mij gulhartig aan Terwijl

wij samen kronen vlochten, vertelde

zij mij meteen kinderlijke eenvoudigheid

meteoorvliegtuig door de lucht vliegt,

hoe sterk een leger is, hoe volknjk een

land of een werelddeel is

Maar gewoonlijk duizelen we niet

Grote getallen dringen niet konkreet tot

ons door , zo lang ze ons met rechtstreeks,

persoonlijk aanbelangen, bedreigen,

in 't gedrang brengen, blijven enorme

hoeveelheden voor ons vaag en onbepaald

Er zijn echter getallen die ons wel

aangaan, ook al gaan we er meestal onverschillig

aan voorbij, ook al vermijden

we voorzichtig de duizeling ' Zo stelt

een oprecht katohek er belang in, dat de

wereld 447 miljoen katoheken telt ' En

hij tracht zich te realiseren wat dit getal

betekent Daarom gaat hij vergelijken

met andere getallen En dan staat hij al

direkt met zijn klein half miljard katcheken

tegenover het anderhalf miljard

heidenen Naast hen telt hij 302 miljoen

Mohammedanen en 205 miljoen protestanten

En dan weer de groep andere

afgescheidenen van Rome, de groep die

in de loop van de geschiedenis de Roomse

Kerk vaarwel zegden en die samen

162 miljoen mensen zijn En dan weer

de groep van de Joden, elf miljoen '

Laten we zeggen dat als op de wereld

100 mensen wonen, onder hen 18,7 katohek

zijn, 9 protestant en 7 andere

kristenen ortodoksen en schismatieken,

0,8 Joden, 12,6 Mohammedanen, 10,4

Boeddhisten, 17,4 Confucianisten 12,5

Hindoes, 0 8 Sjintoisten, 6 2 heidenen en

5 zonder enige godsdienst Dan blijkt,

als we berekenend samenvatten, dat wij

met 18 katoheken staan tegenover 82

andersdenkenden Die 82 moeten wij,

door ons gebed en ons offer winnen of

terugwinnen voor de Kerk van Knstus

In de week van 18 tot 25 januari

spannen we ons daarvoor speciaal in

Dat is plicht voor iedere katohek J

Kanunnik Fr STEELS

{Ultramare)

Paul James Francis 'Wattson

was de man die als protestant de Internationale

Bidweek en meteen de ganse

aktie voor de Hereniging van de Kristenen

lanceerde Hijzelf vond aldus de

poort waardoor hij de Moederkerk van

Rome binnen trad WIJ beantwoorden

zijn oproep opdat de velen die zijn afgedwaald

terug zouden keren naar de

ene, ware schaapstal OPDAT ALLEN

EEN ZOUDEN ZIJN '

hoe schoon alles hier op aarde is voor

hem die het licht geniet, hoe hoog en

blauw de hemel is hoe schiiterend de

bloemen prijken, hoe prachtig de zonnestralen

glazen en toen ik antwoordde,

dat die woorden voor mij geen betekenis

hadden zuchtte zij arm jongsken

Er was een halfuur vervlogen en ons

scheen het slechts enige minuten Moeder

kwam ons roepen Ach waarom

toonden zich de andere kinderen niet zo

lieftallig als Bertha en weigerden ZIJ met

de blinden Door te spelen,

Vooraleer henen te gaan, aanzocht

zij mij een mijner schoonste melodien te

spelen, Met fierheid voldeed ik haar verzoek

Nogmaals drukte zij mijn handen

en zei heb moed Doorken, vader zal u

genezen Leer dan wel de muziek en

eens zult gij een groot kunstenaar worden

Toen zij het vaarwel toeriep, sprongen

tranen uit haar ogen.Zolang ik 't rollen

van het rijtuig waarnam bleef ik op

het voorhof staan luisteren. Dan wendde

ik mij bedrukt tot moeder

— Gewis de kleine Bertha is een

hef meisje, moeder ?

— Inderdaad, schoner engeltje, met

blonde lokken en helderblauwe ogen,

heb ik nooit gezien

— En een stemmetje zo zoet als de

zang van mijn vedel Ach, mocht dit

meisje hier blijven, ik zou minder ongelukkig

zijn

Vader was intussen van de veldarbeid

teruggekeerd Hoopvol verhaalde moeder

het gebeurde, doch de man kon het

vertrouwen van zijn echtgenote niet delen

En geen wonder Hadden zij niet

honderdmaal dezelfde hoop gekoesterd,

zich met dezelfde vleiende vooruitzichten

gestreeld En had telkens niet eennieuwe

teleurstelling hen tot de wreede wezen

19 JANUARI 1957

Wekelijkse Almanak

JANUARI

20 Zondag H Naam Jezus

21 Maandag s Agnes

22 Dinsdag s Vincentius

23 Woensdag s Raymundis

24 Donderdag s Fhimotheus

25 Vrijdag s Paulus bekering

26 Zaterdag s Paula

MAAN 22 jan Eerste kwartier.

Jaar-, paarden- en veemarkten

De 20 Brasschaat, Herenthout, —

de 24 Libin

-

De zeven rijkdommen

der aarde.

1 De Groenten rauw, vers, geconserveerd

of diepgevroren, verschaffen

vitaminen A - be'angrijk voor de ogen

en de huid Ook geven ze een grote

weerstand tegen infecties

Asperges, erwten, spruitjes, groene

kool, worteltjes rapen, veld- en kropsJa,

prinsesseboontjes, spinazie, waterkers

2 Fruit vers, diepge\ roren of m conserven

verschaffen vitaminen C noodzakelijk

voor de aders, het tandvlees en

een goede functie van de darmen

Rauwe kool, watermeloen, pampelmoezen,

aardbeien

3 Aardappelen, groenten en allerlei

fruit rauw, gekookt, diepgevroren of

gedroogd verschaffen een grote verscheidenheid

van vitaminen en minerale

zouten, en bevorderen de darmfunctie

Beetwortelen, bloemkolen, selder, tarwe,

komkommer champignons uien,

aardappelen, zuurKOol, rapen appelen,

peren abnkozen, avocado's, bananen,

bessen, kersen, dadels, vijgen, druiven,

perziken rozijnen, pruimen, rabarber,

meloen

4 Melk, kaas en roomijs • vers, gecondenseerd,

geevaporeerd of in poeder:

volle melk, room karnemelk, yoghourt

Alle melkprodukten bevatten proteïnen

- noodzakelijk voor de groei en

voor het herstel van krachten - De calcium

in de melk speelt een belangrijke

rol in de vorming van het beendergestel,

de tanden, voorde zenuwen tn de spieren

Bovendier bevatten de melkproducten

nog verscheidene minerale zouten

en uiterst nuttige vitaminen

5 Vlees, vis gevogelte, droge erwten,

bonen, hnzen vers, diepgevroren

of in conserven

Ze zijn zeer rijk aan proteïnen die

noodzakelijk zijn voor de groei en de

vernieuwing van de celweefsels, rijk ook

aan ijzer (voor het bloed) en aan vitaminen

die de spijsvertering bevorderen

en het gestel in 't algemeen ten goede

komen

6 Brood, granen en meelstoffen volkorenbrood

is bijzonder rijk aan calorieën,

aan vitaminen, ijzer en verscheidene

proteïnen

Samen genomen met melk, eieren,

vlees of kaas, vormen brood of andere

meelstoffen een volledig voedsel

7 Boter, margarine, vetstoffen, oliën :

Normaal zou ieder mens, per dag, drie

soeplepels vetstoffen onder een of andere

vorm tot zich moeten nemen Zij verschaften

vooral calorieën die energie

geven Boter en margarine leveren vitaminen

A Herinneren wij er aan dat in

margarine van goede kwaliteit de hoeveelheid

vitamine A steeds constant is.

In België is Planta het rijkst aan vitaminen

A en D

hjkheid teruggeroepen ? Moeder kon

ditmaal baar betrouwen maar met opgeven

en de majoor die nu binnentrad

en van het voorval kennis nam, schaarde

zich langs haar zijde Geruimen tijd had

ik als onverschillig op hun redetwist

geluisterd, nog dromend aan het engel

achtig meisje, toen ik eensklaps rechtstond

en als irr begeestering uitriep

— Laa mij gaan lieve vader, ik zal

genezen Mij dunkt dat God ditmaal een

wonderwerk wil verrichten

Wel moest de zonderlinge toon van

mijn gezegde hem getroffen hebben,want

na een poos zei hij diep ontroerd •

Ga mijn zoon. God is goed, wie kent

zijn heilige wil ? Ja ga, dan zullen wij

ten minste de voldoening genieten, al te

hebben gedaan wat in onze macht is

VI

Een week was ik reeds in het Sint

Jan's gasthuis te Brussel Dagelijks

kwam de oogarts enige minuten met mij

praten en dan wist ik altoos het gesprek

over zijn dochter die reeds naar Frankrijk

vertrokken was te doen rollen Een

morgen zei hij mij dat Bertha, in een harer

brieven, inlichtingen over de kleine

blinde had gevraagd en dat hij hoopte

haar weldra mijn volledige genezing te

kunnen melden

Tot nu toe had men mij geen enkel

geneesmiddel voorgeschreven, maar de

negende dag werd mij alle voedsel ontzegd

's Anderendaags inde voormiddag

werd ik in een ander vertrek geleid

Verscheidene heren, waaronder ik de

stem van de oogarts erkende, waren

samen in gesprek.

Vervolgt


Geneesheer van dienst

(by afwezigheid van uw huisdokter

Zondag 20 januari

Dr PEETERS

Hospitaalslraat 8 Steendorp

Telefoon 751.090 Rupelmonde

Zo ontstond de Veertiendaagse

van het Witgoed,

Over enkele dagen wordt hel weer een

erg drukke lud voor publiciteitsagenten

en verkopers ; de veertiendaagse van het

witgoed, bet jongste zusje van de voormalige

" Week van het witgoed " zal

immers al hun aaodacht opeisen.

Eigenluk wortelt die beel moderne

uiting van onze huidige levenswijze in

gewoonten die reeds tientüllen en bonderden

jaren terug in zwang waren Madame

de Sévigué bad bel reeds over de

mooie linnen stoffen die ze op het einde

van de winter had kunnen kopen op de

Speciale verkoopd-ig van het witgoed, die

we de voorvader souden kunnen noemen

vau de huidige veertiendaagse van het

witgoed.

Die speciale koopdagen worden gehouden

tussen hel einde van de winter en

liet begin van de lente — in de maanden

januari-februan In /.uidlianse steden en

in maart in de steden van het noorden.

Tijdens die koopdagen gingen de gewone

huisvrouwenzowel dis de kasteelvrouwen

hun voorraad opdoen van linnen, tafelen

beddelakens, servielten, enz.

In de lente werden heel wat huwelijken

afgesloten. Misschien ucbite men die

tyd wel beel erg geschikt voor het ontluiken

van de jouge liefde ; maar beel

zeker was het in die dagen dat de femilie

van de bruid zorgde voor de bruidschat,

omdat men juist dan op de voordeligste

wijze witgoed kon inkopen.

In die dagen betekende een bruidschat

heel wat! Niet minder dan twintig beddelakens,

dertig tsitellakens, dertig dolijnen

servielten vormden wat men toen

" een kleine bruidschat " noemde ; datgene

wat men nu eenmaal als jonggetrouwd

paar met kon ontberen, hoe

schrap men bet overigens ook had.

Eigenlijk weten we daarmee nog niet

hoe de " Week van bet Witgoed " juist

ontstond. Eu wellicht weet niemand het.

Algemeen wordt echter aangenomen dat

ZIJ baar oorsprong vond in de gewoonte

van vroeger dagen slechts eens per jaar

" de grote was " te doen, of ten hoogste

een keer per seizoen Gedurende de wintermaanden

stapelden de huisvrouwen in

een daartoe speciaal voorbehouden kamer

al het vuil linnen van het gezin :

beddelakens, tafellakens, servielten, kle.

deren, dweilen, enz.

Werd er tijdens die maanden niet gewassen,

dan kwam iedereen in de weer

zobaast de laatste sneeuw gesmolten was

en de lente in het geluebte kwam, ledereen

werd toen ingespannen om houtblokken

-busbels aan te slepen naar de ovens

boven de enorme ketels waaromheen de

dienstmeiden zich afsloofden om het

vuile linnen zijn wasbeurt te geven.

Het was de tijd van de grote schoonmaak,

van "de grote was". Dat was ook

de tijd waarop bel linnen pens terdege

werd nagekeken, waarop de versleten

beddelakens, de uilralelende tafellakecs

of de niet meer te gebruiken dweilen

werden terzijde gelegd. 0e vrouw des

huizes boekstaafde wat nog dienen kon

en wat diende te worden vervangen; bet

was de tnd van de aankoop van 't nieuwe

witgoed.

Zoveel werd er toen besteld en gekoebt,

van bet lijnste batist tot hel grufste

linnen, maar alles heel stevig en heel

wit, dat de handelaars in witgoed stilaan

de gewoonte moeten bebben aangenomen

voor de lentetijd een speciale voorraad in

te slaan. En hij zou geen goed handelaar

zijn geweest indien bij er met voor had

gezorgd speciaal voor die gelegenheid de

meest uitgebreide keuze van de meest

verscheidene produkten aan te bieden :

het mooiste vlaslinnen van de Leiestreek

vond op die dagen duizenden en nog

eens duizenden kopers.

Om de kopers ternille te zija er. om ze

nog meer te lokken en aan te zetten tot

hel opdoen van een zo groot mogelijke

voorraad linnen, beddelakens, handdoeken,

zakdoeken, enz. maakte liij ook op

dip dagen deschappelijksle prijzen.

Die gewoonte Is gebleven, Ook nadat

onze huisvrouwen ervan overtuigd geraakten

dat het geraden was vaker het

linnen te wassen, ook in wintertijd, bleven

zij hun koopgewoonten van voorheen

getrouw en kozen ZIJ de maand januari

uit om bun nieuwe voorraad witgoed op

te doen.

Dat de handelaars niet met lede ogen

hebben aangezien, maar tlat zij integen.

deel alles hebben gedaan om de huisvrouwen

tegemoet te komen, iaat zich

gemakkelijk raden. En zo, da mos, ontstond

de

Viertlendaagsc van het Witgoed.

Leningen tot Wederopbouw.

1' snede

Bij de 475e trekking is een lot van

e millioen gewonnen door obi. 33S4

nr991.

Tweede snede.

Bij de 415° trekking werden volgende

loten uitgelot :

l.OOo.ooo fr aanoblig, 5T01 n. 82

Derde snede

Bij da 349' trekking werden volgende

loten uitgelot:

l.ooo.ooo fr. aan obl. 7233 nr. 88

öoo.ooofr. aan obl. 8992 nr. 815.

De andere nummers vande vermelde

reeksen zijn terugbetaalbaar aan

100S f r.

Gratis 25.000 fr.

TOMBOLA

ETALAGE WEDSTRIJD


Premières te Antwerpen.

Antwerpens prachtkinema.

REX

Botsende Jeugd

Rebel without a cause

—La fureur de vivre—

James Dean - Natalie Wood - Sal Mineo

Cinemascope - Technicolor

S.N.T. (Warner Bros) Vertoningen: 10, 12,20, 2,40, 5, 7,20. 9,40 u'

/"V 1 De kinema van de elite»

Wanneer het kind

Lorsque l'enfant parait

Gaby Morlay « Andre Luguet - Brigitte Auber

Eastmancolor

K.N.T. (Atos) Vertoningen 12 2 4 6 8 10 uur

/\strid

Vuur, Liefde^

'Tl

5° Week

en Vitaminen

Charles Janssens — Romain De Coniock — Co Flower

Dora Van der Groen — Julien Schoenaerts

Gaston Van der Meulen — Renaat Grassin

K.T. Vertoningen: 10 12 2 4 6 8 10

Savoy* ASTRIDPLEIN

Op algemene aanvraag herneming van i

Folies Bergere

Eddie Constantine - Zizi Jeanmaire - Nadia Gray

Technicolor

KNT. (Atos) Vertoningen 12 2 4 6 8 10 u.

Ven dome*

De kinema met standing.

ANNEESSENSSTRAAT 31 — Vlak bij Cine Rex

Het kind en de eenhoorn

A Kid for two farthings

L'enfant et la iicorne

Celia Johnson - Jonathan Ashmore - Diana Dors

Primo Camera

Technicolor

K.T. (Filrcsonor) Vertoningen 10 12 2 4 6 8 10 u

T\e koop.

FORD(I91«) 18 IIP.

Cond. ini. (6 personen). Ia

staat. Zeer voorden».

Inhcbtmgen bureertdad.

Burgerstand van Temse

van 11 tot en met 17 jan.

Qeboorters :

De Witte Marie Louise en De Witte Lea Florent,

Luiseek 12 — \an Lombergen Erik Frar.s

Rosalie, Krekel 8.

Allen in het Moederhuis alhier.

Overlrjdens :

Van tie Walle Maria Ludovica, 87 j wed. van

Heodnk Van Lancker, Palerstr. 61 — Van Hoeylandt

Maria Bhsa, ~i j. wed. van Petrus Bressinck,

Vooruitganffstr. 38 — De Gendt Frans,

83 J wed van Maria Provot.t, St lonsstr 89 —

Peersman Jozef, 75 j. wed van Amandine Vervynckt,

Oeversir. 37 — Van Overschelde Robert

8 m. Vredestr. to.

Beweging van de Burgerlijke Stand in 1956.

Geboorten, inwoners gemeente

Geboorten, met inwoners

Totaal geboorten

Inwoners onzer gemeente

elders geboren

Aantal overlijdens

Doodgeboren en levensloop

aangegeven kinderen

Huwelijken . 109.

Echtscheidingen : 2

H.

til

75

97

6

Vr.

104

77

Loop van de Bevolking.

Inwoners op 31|12|19S5 7184 7068

Aangekomen door geboorte (17 110

» door adreswijziging 147 140

Totaal

Vertrokken door overlijden

» door adreswijziging

Totaal

Verschil

Totaalaantal inwoners

op31|UH9S6

504

91

191

-18

84

5

2S0

77

190

267

• 17

T166 7051

14.117

Te koop.

HUIS «e Bazel, dienstig voor alle

handel. Mag berent blijven. Zicb wenden

Notaris DEPüYDT, Kloosterstraat

Rupelmor.de. 27-1

GEMEENTE RUPELHOMDE

Maand derember

Overlijdens:

De Clercq Eduard, i. b. 71 jaar, wed. van De

Jonghe Margarets, Bazelstr. 124. — De Joi.ghe

Maria Hector, 27 dagen, d. v. Stanislaus en De

Roeck Lisette, Kloosterstraat, 43. — Schoeters

Petrus Jozef, 76 laar, echlg. ran De Ryck Maria,

Verkenstraat, 21.

Hnweltjken

Van Wauwe Altons, lasser, en Van Bove Elsy,

herbergierster, beiden alhier.

By uitscheiding van bedrijf.

OPENBARE VERKOPING

van

BEESTIAAL

(tuberculose-vrrj)

MELKMACHIEN

Landbouw-alem en -materiee

(e ttnlllBEKE,

Hospitaal ("boerderij)

Notaris VAN PUYVELDE, te Haas

donk-waas, zal ten verzoeke der kom

missta van Openbare Onderstand dei

Gemeente Kruibeka. en ten hov

(boerderij vaü het Hospitaal) i

Kruiboke, Kattenstraat, nr 4, op .

Maandag «8 januari 1957, om

1 nar namiddag, openbaarlyk te koop

stellen :

Beesllaal (tuberculose-vrij): z^jnd

twee paarden (10 a li jaar oud) (poney's),

vrjt KoeieD en één vaars (plus

min 11 maand oud).

Een nielkmacblen met bu./en en

motor (voor twee koeien tegelijk).

Landbouwnlem en -materieel

zgnde afromer en botervat, verders

dnjwielkarop autobanden, drijwitlkar

op rjzeien banden, treemkar

2 -rielen^ met ijzeren banden, wagen

,je, dubbele spitploeg, enkele ploeg,

beirkar, beirpomp, rolblok (grote,),

handrolblok, ÜOUIBL eegde (b balken),

yzeren eegde (5balken), dorsmolén,

wmnenwan ;

Dan neg : paardengetuig, (gareel,

temen, kussen,) en een 5!) tal balen en

gebeurhjk verdere alam alsdan voor

te brengen.

Onmiddellijke betalmg van koopsommen

en onkosten in bet bureel der

Kommissie, Hospitaal. - na de verkoping.

Bouwgronden

XE TEJ18E

Krljgsbaan A lloogkanierstraat.

De notaris H1PPOL1ET CUELENAERE,

doctor in de reebten té Temse, zal

openbaar verkopen met winst van

1/2 °/„ instelpremie.

GEMEENTE TEMSE.

Koop 1.

Een perceel bouwgrond aan de

Krijgsbaan. Sie D deel van Nr. 1329/W

hebbende aan de Krijgsbaan, ongeveer

een evenwijdige breedte van

6,15 M. op een diepte van 14 M. en

verder een breedte van ongeveer 9.3uM.

op een diepte van 26 M. ; langs de

noordzijde een breedte van 8.55 M. ;

groot 3 a, 03 ca.

Koop 2

Een perceel bouwgrond neven voorgaande,

Sie D deel van Nr. 1320/W.

Hebbende een eveuwudige breedte van

6 M. een diepte van ÏÖ M. en een

oppervlante van 1 a. 50 ca.

Koop 3.

Een perceel bouwgroud neven voorgaande

Sie D deel van Nr. 152P/W,

hebbende een gsvelbreedte van 9 M.

ten voorhoofde van de Krijgsbaan en

van 25 M langsheen een entworpen

straat; een breedte langs de noordzpe

van 9,70 M ; groot 2 a. 28 ca.

Koop 4.

Een perceel bouwgrond Sie D deel

van Nr 1529JV, hebbende een gevelbreed

ie van 8,80 M, ten vooruootde

van de Krijgsbaan en van 25 M. laogsheen

da ontwerpen straal; een breedte

laogs de noordzijde vaD 10.10 M ;

groot 2 a. 31 ca

Koop 5.

Een perceel bouwgrond naven voorgaande

Sie O deel van Nr. 1329; V, hebbende

een evenwijdige breedte van

6 M. een diepte van 25 M. en een oppervlakte

van I a. 50 ca

Koop 6.

Een perceel bouwgrond neven voorgaande

Sie D deel van Nr. 1529/V,

hebbende aan de Krijgsbaan, ongeveer

een evenwijdige breedte van 6,05 M.

op een diepte van 14 M. en verder een

breedte van ongeveer 9 20 M op een

diepte van 25 M. ; langs de noordzijde

een breedte van 7 90M.; groot 2 a.

90 ca.

De percelen kopen 1, 3, '4 en 6 di enen

aangewend voor het bouwen van een

handelshuis en de percelen kopen 2 en

5 voor een woonhuis, en dit volgens

de bouwplanLen voorgeschreven door

de verkopende Bouwmaatschappij,

A N T W E R P E N

P A Ii A C E

De bruid neemt de vlucht

You Cant Run Away it ^

Een der beste komedien der laatste 20 jaar 1

MEESTERLIJK VERTOLKT DOOR

June Allyson = Jack Lemmoo

Cinemascope Technicolor

K.T. Vertoningen 2 4 6 8 10

P A T H É

4 Bekoorlijke meisjes

in Hollywood

Georges Nader - Julie Adams - Elsa Martinelli

Marianne Cook - Gia Scala - Sidney Chaplin

Cinemascope Technicolor

K.T. Vertoningen 10 12 2 4 6 8 10 u.

EOEN 7» Week

TRAPEZE

Cinemascope - Technicolor

Burt Lancaster - Tony Curtis

Gina Lollobrigida

K.T. Vertoningen 2 4 6 8 10 u.

H

MET

nuo UUE 0

start men 's morgens

ZONDER MOEITE

SMEERT BIJ ELKE

TEMPERATUUR

ZE DOET OOK

ZOVEEL KM

Uw vertrouwen waard.

Alle inlichtingen bij :

R. VAN WOLVELAER

HOLLEBEEK 3,

Tel. 710.226 TEMSE

Vergeet Uw A NjT I|GjE L niet!—

Uit oorzaak van vertrek

VRIJWILLIGE

OPENBARE VERKOPING

van

SCHONE SALON

Huismeubelen, Huisgerief

en enkele antiekatukken.

«e TKMSE, Galdo Gezelleplaats 6.

Deurwaarder J SNOECK te Temse,

zal ( p Maandag 98 JanuaM 1957,

s Toekomstige Moeder

De grootste keus in

Kinderwagens

De mooiste

Kinderbedden

En alles voor het kind

vind U in de

" Ooievaar „

| Schoolstraat 18 T E M S E

om ecu nre, stipt, overgaan lot de

opecbare en vrijwillige verkoping ten ! (Recht over 't Vredegerecht)

verzoeke van de heer J. THOMAS te Bij aankoop van een KINDERWAGEN

Temse, Gutdo Gezelleplaats n° 6, van :

GRATIS MATRAS

Een vitrienkas met zilvere en glazé

coupen; een antieke stoeltje met pop;

een rond tafeltje met gedrukt koperen

blad. een schoon naaimachien merk

BEWEGING BEVOLKING 1956. goedgekeurd door de diensten van " Singer", een buffetkas, ti eiken Te huur.

M. Vr. Tot. Stedebouw, diensivo'gens zullen vorm stoelen, grote eiken ronde uittrektafel Ie Krnlbeke, Langeatraat IO3.

Geboorten : 24 38 62 en materiaal streng moeten gevolgd met verlengsels zes antieke teiloren, ZE Kit SCHOON APPARTEMENT.

Aangekomen: 52 47 99 worden.

salongarnituur, porceleinen koffie en VIT kamers en bergplaatsen.

De koper van Koop 3 is verplicht theeservies, gewone theeserviezen, Eleklnek, gai en waterleiding.

Totaal:

76 83 161

O\erhjdens:

17

de straat te overbonwen naar Koop 4 dozen mei twaalf iepels en vorken

23 40

700 fr per maand.

vertrokken:

71

140 toe. welke laatste koop zich biernaar (waaronder zilvere), spiegelplatteau Ook te bevragen, Paardenmarkt 70,

zal schikken.

met likeurglazen gasvuur.cuismière, te AntwerpeD.

Tolaal :

88 9! 180 De plannen hiertoe liggen ter image spiegelkast (grote), grote en andere

Bevolking 31 12/55 1704 I6S8 3362 der kopers ter studie van de verkoop-

spiegels, lavabo's met garnituren,

Verschil

— IJ —7 —19boudende

notaris, alwaar verdere in-

nachttafeltjes, grote en kleine bedlichtingen

kunnen bekomen worden.

stoelen met matrassen (in pluim, haar Gevraagd

lievolkingop3l.li.5G 1692 1651 3343

en andere), dne grote koffers, tapijten voor Schilde, bij Antwerpen, goede

Huwelijken 23.

Koop 7.

balatum, gordijnen en draperies, ka- meld, voor goed burgersgenin.

Echtscheidingen : 2.

Een perceel bouwgrond op de hoek ders en beelden, schouwgarnituremet Schrijven met getuigschriften, Bou-

Huwehjksafkondlglngen. 40.

der Hoogkamer- en Vredestraat Sie B horloge, lusters en venstergarnituren, ckaert 't droogh einde. Kasteeldreef,

de"l van Nr. 906/O. palende aan de uitschuifbare ladder, twee trappen, Schilde.

Hoogkamerstraat met een lengte van wasmanden en strijkplanken, kristal-

VOOR UW

17,90 M. en aan de Vredestraat met een len lantaarnluster met 2 lampen, plu-

lengte van 26,46 M.; grost 211,52 M2. che traploper met kopere ban^n, Over te nemen.

Op dit perceel mag een woon- of ga-gmatlen, gekrocheteerde bed-

handelshuis opgericht worden spreien, tapijtjesin kuüstwerk, tassen Goed gekalandeerde kraldenlera-

Drukwerken Al deze percelen mogen niet aange- schotels, schoon eetservies in 12 stuks zaak »f winkelhula.

wend worden tot het oprichten van tafellakens, rieten zetels, stoelen, ta- Groenten, fruit, vleeswaren, zuivel-

EEN ADRES

een café.

fels, bascuul, potten en planten,cacheproducten enz.

ZITDAGEN :

pots, spade, ryf, hak, beirlepel, schop- Zeer modern ingericht met koelloeg

pen, banken enz.

vleesmachien. kaasmachien, aardap-

IN^TPI d

pelmachien, 3 automatische ballansen,

J. Setmerman-Stevens VERBLIJF : 18 FEBRUARI 1B57 Te bezichtigen voor de verkoop. L gewone bascul.

telkens een Maandag om stipt 3 uur

namiddag ten lokale " Temuca"

Gewone voorwaarden.

Inrijpoort.

Ligging : Bq de fabriek Bell-Telefoon

KMteelstraat, 27. — TEMSE

Wilfordkaai te Temse.

Bresstraat, 22, Antwerpen.


Beurs van 4ntnerpen •

van 17 januari

BelgiseheReut 1937, 3 1]2 op 87,00

, , is*43 . 84,25

Belgische rent 2' reek8 95,00

i t.h. Geumfl. Staatisch, l°r. 89.55

4 t. h. Qeumfl, Staatasch. 2'r. 89.55

Lotend. Verw.streken 19214°/„ 232,00

• „ 1922 4 o/o 258.00

1923 4 o/O 10&8

LotenleniDg 1953 K'20

Loten Wederopbouw Ie snede 1013

> . 2 B 1011

• » 3 • 1023

Bevrydingsleemng 4 0[0 88,75

Loten 1932 5 o/o 541,cc

Loten 1933, 4 O[O 1080

Loten 1938 4 o[o 5ftO,oo

Loten 4 |oo 1041 980

Tentoonstelling 195S 1013

Schatkistcertif. 1942 3.50 o|o 114,70

» 1943 3.öO0|O 105.30

» 1947 4 O]o 105.00

> Id48 4 0)0 107.80

• 1949 40(0 lOl.uO

Lening 1951 4,5 ojo 97.00

, 1952[62 4.50 O]o 98,65

. 1952(64 4.50 O[O 86.4C

» ;1956|73 90.50

. 1953/68 4.50 83.25

• 1954|72 91.80

. 1954]74 4,;5o|O 88 55

» 196Ö175 4 O|O 87.15

Belgische Spoowesen bevr 470.00

Wegenfonds 1955j65 4 1|4 92,05

Belgische Spoorw. obl. 1937 860,80

t • 1943 910,00

» - 1956 90,7ö

» • 1948 107.20

. > I860 100.05

« » 1952/62 99,45

• 19f.3/65 96 30

, • 1954J72 91,70

Belg. Spoorw. 1954/74 4 1/4 o/o 88.80

„ „ 1956|75 Ie reeks 8^,00

• „ 1956171 99,10

Regie Tel. Tel. 1943 3 l(ï O|O 93 35

1950 4 ojo lol.05

1ÏJ51 4,50 O|0 100.20

1952|62 . «9.60

1953/68 „ 95 65

1954 4.25 8S 80

• 1954 i ojo 87 50

., 1956[71 90,75

Annuïteiten 94.75

KredtieNqTerh.lPöl 9900

» 1952|62 99 76

Gemeentekrediet 3 o[o 9.3.50

> Ie reeks 88.65

» 2e reeks 89 10

, 3e reeks 89.10

4e reeks 89.20

1948 99,95

1952|62 9*,40

Antwerpen leening 1917 97,SO

» 1»1» 96 90

1930 4 0/0 91.7S

1931 4 O]o 93,15

1936 4o/o 90 65

1937 4 0[o 93 40

1927 4,00 O|o 96.70

, 1943 4 o;o 92.50

Antwerpen kasbons 19S6/71 f8,90

• s 1951/61 99 60

Antwerpen 1953/68 4,5 oio 94,60

» . I952>62 4.51 oio 98 65

» • 1953/68 4,5C oio 94 95

„ , 1954 4 25 O|O 87.1 o

„ „ 1955 4,00 O]O 85,ÏO

19S6/71 4,26 O[O 88 90

Geut 1914 4 0/0 91 60

(jent 4 OTO i»27 100.45

Gent 192» 89 75

Gent 1930 89,65

Temser BecrafenisoDflerneming.

Bij sterfgeval wendt U in volle

vertrouwen tot de agent:

P. DE SMEDT

Tel. 542 OEVERSTRAAT 55a

die U zal helpei in die droevige omstandigheid. Hy zal zorgen dat

alias in orde komt, zonder verder geloop voor U :

Lijkdienst, Gemeentehuis, lijkkist, grafmaker, dodenwagen,

rouwdrukwerk, rouwkapel, in één woord t VOOR ALLES.

Al tet nerk wordt voor U gedaan zonder de minste kosten.

Concurerende prijzen.

Dus bij sterfgeval raadpleeg dadelijk

de TEMSER BEGRAFENISONDER-

NEMING die voor alles zorgt.

Televisie — Radio

Hoogspanning — Laagspanning

Installatie

Electro Huis G. B A E C K

Scheldestraat IE. Temse Tel. 710.292

Komptant — Krediet.

Kabinets Almanakken

te bekomen ten burele dezer.

De winter is daar !

Koopt nu uw

Televiseur ACEC

REUZESCHERM 53 cm.

STANDARD 43 cm

VOLKSPOST 43 cm,

TEN TOON BIJ :

J. GoVaert

Leie 28, Temse

TELESTATION 1

Gent J936

Gent 193T

Oent [

Gent 1936

Luik 1913

Luik 1 o|o

Luik 1936

Luik 1937

90,10

94 75

4.ï5o]O S7.üö

4,50 91,50

90 50

88 25

J9St 87 90

98C 91 go

90,00

94,bo

Luik kasbons 1955/75 4 0|0 85,10

Luik 1982 4 50 0|0 99,00

Luik 1953 4,50 0[0 §3 05

Luik 1954 4.25 00 87.70

Luik 1955 4 6|0 85 10

Luik 19=6 4 50 ojo 91.50

Oostende 1951]61 4.50 ojo 100.00

Brussul 1930 4,00 0/0 80.2C

„ Salons 1956 4,50»/o 91,50

- KasDon» 1943/68 4,50oio 95,00

«Brussel 1943)73 4 0/0 90.90

Brussel 1927 4 0/0 89,80

Brussel 19f2[62 39,30

Brussel 1953168 4.50o|o 93,00

Antweipen 1887 88.50

» 1903 75,75

Brussel 1902 79,25

Brussel 1905 695 .00

Brussel Zeatiaveo 69,Sü

Luik 1897 69.60

Oostende 1898 71,75

Gent 1896 f,9,75

Schaerbeeek 1881 68 00

Wittock-Van Landeghem ora 330

• » div. 975

Dacca 5to,oo

Aankoop es Terkoop TU alle loter

en fondsen

Dagelijks beursbesoek.

• • SCHUERMAlf, W

Koop een

Schrijfmachien

olivetti

>• Uit* widarlljk* fnrmu •

More magazines by this user
Similar magazines