Views
5 years ago

Nieuwsblad van Temse

Nieuwsblad van Temse

Nieuwsblad van

Zondag 20 januari 1957 (95«) Jaar WeekbUd 18 Nieuwsblad van Temse EN OMLIGGENDE Abonnementsprijs 100 Fr. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD BUREEL KASTSELSTBAAT 27 | DRUKKER J. SOHUERMAN - Verantw. Uitgorer AL BUYTiERT | Hr, St-Niklaa«858 | TEL 710185 Als Collard en Leburton Overhijlde hervor- samen spannen. ming brengt verpleegstersberoep in gevaar. Zelden of nooit heeft deze regering ontwerpen ingediend of besluiten uitgevaardigd waardoor de katholieke gemeenschap van dit land niet op een of andere wijze getroffen werd Nu is dit ook weer het geval met een op het eerste zicht uitstekend initiatief de verheffing der verpleegstersstudien Sedert jaar en dag wordt hierover gesproken en verscheidene katoheke instellingen evolueerden reeds in die zin door het vormen van meer gespecialiseerde verpleegsters Overijlde hervorming. Ministers Leburton en Collard willen deze evolutie nu geweld aandoen op een vrij simplistische wijze Zij hebben er niets beter op gevonden dan de toegang tot de studies van verpleegster aanzienlijk te bemoeilijken Tot nog toe volstond het dat de kandidaat-verpleegsters drie jaar middelbaar onderwijs van de lagere graad hadden genoten, voortaan zullen ze, zo besloten het de twee socialistische ministers volledige huma- niora moeten gedaan hebben Dezelfde eis wordt gesteld voor kandidaad-vroedvrouwen De duur van de studies wordt niet verlengd maar de studies worden gewijzigd, daar de verpleegstersscholen in de kategone van het hoger technisch onderwijs zullen gerangschikt worden Het ligt voor de hand dat dergelijke hervorming, vooral als de overgangsperiode op slechts drie jaar wordt vastgesteld, de reeds moeilijke aanwerving van verpleegster niet in de hand kan werken Een meisje dat volledige humamora heeft gedaan kan immers universitaire studies kiezen die haar niet dwingen tot het internaatsleven en tot het verrichten van hospitaaldienst en die haar, op de koop toe een beter bezoldigde betrekking dan deze van verpleegster in het vooruitzicht stellen Door de standing van de verpleegsters overijld te willen verhogen, zal de ziekenverpleging m het algemeen niet verbeteren, integendeel Het bemoeilijken van de studies zal het aantal verpleegsters doen dalen, zodat de verpleging in steeds ruimere mate zal moeten toevertrouwd worden aan ziekenverzorgsters. Ernstige gevolgen voor Katoheke scholen Van regeringszijde zal de minister van Volksgezondheid niet veel oppositie hebben ondervonden tegen deze beslui- Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse DE BLINDE KUNSTENAAR n n n En na het dochtertje uit het rijtuig geholpen te hebben, wendde hij zich op nieuw tot mijn moeder — Vrouwke wilt gijonsuw kind eens tonen ? —• Gaarne. Is mijnheer misschien dokter ? — Zoals ge zegt — Gaat binnen, de knecht zal uw paard vasthouden Toen moeder mij bij de vreemdelingen in de herberg leidde, hoorde ik een zilverachtig stemmetje uitroepen — Och arme, wat een knaapje ' Moeder nam de vedel uit mijn handen en zei : — Houd het hoofd recht Doorken, mijnheer is dokter, hij zal uw ogen eens onderzoeken. Terzelfder tijd voelde ik dat een hand mijn hoofd zacht achterover duwde, met deze ondervraging — En gij kunt zowel viool spelen ? — Ja mijnheer — Zonder te zien ? — Ja mijnheer — Ziet gij mij niet ? — Neen mijnheer. — En dit ook niet ? — Neen mijnheer Moeder vertelde mij later dat hij de hand dicht voor mijn ogen bewoog — Weet gij des avonds wanneer men de lamp ontsteekt ? — Ja mijnheer. ten de meerderheid van de ziekenhuizen m België zijn immers vrije katoheke instellingen en liggen dan nog in het Vlaamse land Dezelfde verhouding heerst trouwens op het gebied van de verpleegstenscholen Er zijn in het land 78 katolieke scholen voor verpleegsters, vroedvrouwen en ziekenverzorgsters met 3 248 leerlingen Er zijn 38 niet-katoheke scholen met 1 236 leerlingen Welnu, en hieraan is het duidelijk merkbaar dat Collard mede dit ontwerp van koninklijk besluit heeft opgesteld, voor de niet-katoheke scholen zal er niet veel veranderen Zo het aantal leerlingen afneemt ingevolge deze overijlde hervorming, dan wordt de school niettemin in stand gehouden door de Staatskas De katoheke school verbeurt echter haar recht op subside wanneer het aantal leerlingen beneden het voor geschreven minimum daalt Grote bezorgdheid De Verbonden van het katohek technisch onderwijs en der verplegingsinstellmgen van Caritas Catholica, zien ten andere de toepassing van deze besluiten van de ministers Leburton en Collard met de grootste bezorgdheid tegemoet Zi) hebben uitgerekend dat ongeveer 90 ten honderd van de bestaande scholen voor verpleegsters en vroedvrouwen zullen moeten afgeschaft worden aangezien de vereisten voor de toelating van de kandidaten de toepassing van de programma's en de vereiste bekwaamheden van het onderwijzend personeel, de scholen voor onoplosbare problemen plaatsen en voor voorwaarden die heden niet te verwezenlijken zijn Van katoheke zijde is men niet tegen de verbetering van het peil var de verpleegstersstudies, de vrije instellingen waren trouwens de eersten om deze studies in ons land een standing te geven die het buitenland ons benijdt. Maar de katoheke verplegingsinstelhngen verzetten zich tegen de overhaasting waarmede de minister in een overgangsperiode van drie jaar zijn hervorming wil doordrijven Er is ten minste een overgangsperiode van tien jaar nodig Dan zal zich de wenselijke evolutie normaal kunnen voltrekken Wat de minister echter wil doorzetten, is geen evolutie doch een revolutie ' ID — Ziet gij dan iets ' — Neen, maar mij dunkt dat iets mijn ogen prikkelt De geneesheer deed mij nog meer het venster naderen, onderzocht lang mijn ogen en begon dan een franse samenspraak met zijn makker Intussen voelde ik een kleine hand in de mijne en er iets induwen — Neem arm jongske, he* is lekkere honmgkoek, murmelde hetzelfde zoet stemmetje van zoeven, Ik bedankte het kleine meisje, beet gretig in het smakelijk brood en vond die hefdebewijzen gepaster dan de belangstelling van de geneesheer. — Gi] hebt maar dit enig zoontje ? vroeg de dokter, na een poos — Ons enig kind mijnheer — Zoudt gij gelukkig zijn en u enige opofferingen willen getroosten als ik uw knaapje het gezicht schonk ? — O mijnheer, kunt ge dit vragen, ik zou eeuwig uw naam zegenen en mijn gans fortuin gewillig afstaan, Doch wij zijn zo dikwijls in onze hoop teleurgesteld, dat ik schier, zonder een bijzondere gunst des Hemels, geen genezing durf verhopen — Welnu eer drie maand verstreken zijn, zal uw kind zien zo goed als een van ons, maar gij moet het voor enigen tijd naar het gasthuis te Brussel zenden, waar ik het ambt van oogarts uitoefen De gedachte van haar zoon te moeten scheiden deed mijn moeder afschrikken. Zij herhaalde nogmaals al de middelen, welke men tevergeefs beproefd had en vreesde niet haar ongeloof te laten uitschijnen Doch de geneesheer sprak met zoveel vuur en overtuiging dat er nieuwe hoop in moeders hart daalde Hij legde haar uit dat mijn ogen wel gevormd en geenszins dood waren ; Opdat allen een zijn' TTTT Internationale Bid week voor de eenheid van de kristenen 18 tot 25 januari 1957 De kerk vraagt ons van 18 tot 25 januari speciaa] f** ^ dden voor de hereniging met RCOR K n alle afgescheiden kristenen en ze geeft voor iedere dag van die Internationale Bidweek een eigen intentie aan voor de protestanten, de ortodoksen, de joden, de islamieten, de heidenen, de afvallige katoheken, enz De algemene intentie luidt OPDAT ALLEN EEN ZOUDEN ZIJN In Duitsland wordt op dit ogenblik de protestantse muur doorbroken door het werk van de " Bouworde" en van " Oostpnesterhulp ' Deze aktie van ongemeten en onbegrensde liefde wist reeds vele ijskoude harten te ontdooien Knstus gaf OOK ONS dat wapen van de liefde en onze liefdedaad moet bestaan in gebed Als wij bidden Onze Vader uw Rijk kome ", dan omvatten wij heel de wereld in Gods grote liefde Zo kunnen wij het apostolaat bevruchten van hen die gelast zijn met het terugbrengen van de andersdenkenden - zo openen wij het hart zelf van hen, die ook van hun kant meebidden, voor het licht van Gods genade De Intenties van de Bidweek i 18 januari: Voor de eenheid van alle kristenen 19 januari • Voor de hereniging van ortodokse kristeneo 20 januari Voor de hereniging van Anglikaanse kristenen 21 januari Voor de hereniging van de protestanten van Europa 22 januari * Voor de hereniging van dap Giestanten van Amerika 23 januari Voor de heiliging van de Rooms-ka tolieken 24 januari Voor de bekering van de Joden en de Mohammedanen. 25 januari Voor de bekering van de heidenen Duizelingwekkende getallen Sommige getallen drukken zulke grote hoeveelheden uit, dat ze doen duizelen Vooral als het gaat om een bedrag dat we schuldig zijn, om een bedrag dat we zouden moeten in handen krijgen om iets te kunnen •< crwezenluken Maar met alleen als d e grote getallen een grote hoeveelheid geld uitdrukken, ontstellen ze ons Ze doen dat ook bivoorbeeld als ze ons zeggen hoe snel een dat slechts een ondoordringbaar vocht zich achter de kristallens had opeengegehoopt en de lichtstralen de doorgang belette een ziekte welke de wetenschap hedendaags met gemak en zonder smart wegneemt, zelfs haalde hij voorbeelden van dergelijke genezingen aan en nog wel van personen, die veel ouder waren dan ik Onder dit gesprek had het meisje mij een tweede koek in de hand gestoken en wij insgelijks waren in volle gepraat — Vader, blijft gij nog ? •— Wij hebben nog een half uur te verspillen, Bertha — Mag ik eens met de kleine jongen in de weide lopen ' Op het toestemmend antwoord greep zij mijn hand en sleurde mij, om zo te zeggen, naar buiten, Ik weet niet welke macht die speelgenote op mij uitoefende, het scheen dat zij mij ras de oude leermeester zou doen vergeten Haar stem klonk wonderzoet en als ^zij met haar fijne vingertjes de mijne drukte, voelde ik een rilling over het lichaam lopen Zij had mij «Doorke» horen noemen en besloot daaruit dat ik Isidoor heette Twee jaar was zij jonger dan ik Onlangs was haar moeder gestorven , nu had zij haar oom in de stad een bezoek gebracht en morgen keerde zij weder naar Brussel, om dan binnen enige dagen bij haar moei in Rouaan te gaan wonen Haar vader had reeds vescheidene blinden het gezicht verleend en zij twijfelde niet of hij zou mij insgelijks genezen, Dan liep zij weg, plukte een ruikertje schaarse bloemen, welke de eerste stralen der maartzonne hadden doen ontluiken en bood hem mij gulhartig aan Terwijl wij samen kronen vlochten, vertelde zij mij meteen kinderlijke eenvoudigheid meteoorvliegtuig door de lucht vliegt, hoe sterk een leger is, hoe volknjk een land of een werelddeel is Maar gewoonlijk duizelen we niet Grote getallen dringen niet konkreet tot ons door , zo lang ze ons met rechtstreeks, persoonlijk aanbelangen, bedreigen, in 't gedrang brengen, blijven enorme hoeveelheden voor ons vaag en onbepaald Er zijn echter getallen die ons wel aangaan, ook al gaan we er meestal onverschillig aan voorbij, ook al vermijden we voorzichtig de duizeling ' Zo stelt een oprecht katohek er belang in, dat de wereld 447 miljoen katoheken telt ' En hij tracht zich te realiseren wat dit getal betekent Daarom gaat hij vergelijken met andere getallen En dan staat hij al direkt met zijn klein half miljard katcheken tegenover het anderhalf miljard heidenen Naast hen telt hij 302 miljoen Mohammedanen en 205 miljoen protestanten En dan weer de groep andere afgescheidenen van Rome, de groep die in de loop van de geschiedenis de Roomse Kerk vaarwel zegden en die samen 162 miljoen mensen zijn En dan weer de groep van de Joden, elf miljoen ' Laten we zeggen dat als op de wereld 100 mensen wonen, onder hen 18,7 katohek zijn, 9 protestant en 7 andere kristenen ortodoksen en schismatieken, 0,8 Joden, 12,6 Mohammedanen, 10,4 Boeddhisten, 17,4 Confucianisten 12,5 Hindoes, 0 8 Sjintoisten, 6 2 heidenen en 5 zonder enige godsdienst Dan blijkt, als we berekenend samenvatten, dat wij met 18 katoheken staan tegenover 82 andersdenkenden Die 82 moeten wij, door ons gebed en ons offer winnen of terugwinnen voor de Kerk van Knstus In de week van 18 tot 25 januari spannen we ons daarvoor speciaal in Dat is plicht voor iedere katohek J Kanunnik Fr STEELS {Ultramare) Paul James Francis 'Wattson was de man die als protestant de Internationale Bidweek en meteen de ganse aktie voor de Hereniging van de Kristenen lanceerde Hijzelf vond aldus de poort waardoor hij de Moederkerk van Rome binnen trad WIJ beantwoorden zijn oproep opdat de velen die zijn afgedwaald terug zouden keren naar de ene, ware schaapstal OPDAT ALLEN EEN ZOUDEN ZIJN ' hoe schoon alles hier op aarde is voor hem die het licht geniet, hoe hoog en blauw de hemel is hoe schiiterend de bloemen prijken, hoe prachtig de zonnestralen glazen en toen ik antwoordde, dat die woorden voor mij geen betekenis hadden zuchtte zij arm jongsken Er was een halfuur vervlogen en ons scheen het slechts enige minuten Moeder kwam ons roepen Ach waarom toonden zich de andere kinderen niet zo lieftallig als Bertha en weigerden ZIJ met de blinden Door te spelen, Vooraleer henen te gaan, aanzocht zij mij een mijner schoonste melodien te spelen, Met fierheid voldeed ik haar verzoek Nogmaals drukte zij mijn handen en zei heb moed Doorken, vader zal u genezen Leer dan wel de muziek en eens zult gij een groot kunstenaar worden Toen zij het vaarwel toeriep, sprongen tranen uit haar ogen.Zolang ik 't rollen van het rijtuig waarnam bleef ik op het voorhof staan luisteren. Dan wendde ik mij bedrukt tot moeder — Gewis de kleine Bertha is een hef meisje, moeder ? — Inderdaad, schoner engeltje, met blonde lokken en helderblauwe ogen, heb ik nooit gezien — En een stemmetje zo zoet als de zang van mijn vedel Ach, mocht dit meisje hier blijven, ik zou minder ongelukkig zijn Vader was intussen van de veldarbeid teruggekeerd Hoopvol verhaalde moeder het gebeurde, doch de man kon het vertrouwen van zijn echtgenote niet delen En geen wonder Hadden zij niet honderdmaal dezelfde hoop gekoesterd, zich met dezelfde vleiende vooruitzichten gestreeld En had telkens niet eennieuwe teleurstelling hen tot de wreede wezen 19 JANUARI 1957 Wekelijkse Almanak JANUARI 20 Zondag H Naam Jezus 21 Maandag s Agnes 22 Dinsdag s Vincentius 23 Woensdag s Raymundis 24 Donderdag s Fhimotheus 25 Vrijdag s Paulus bekering 26 Zaterdag s Paula MAAN 22 jan Eerste kwartier. Jaar-, paarden- en veemarkten De 20 Brasschaat, Herenthout, — de 24 Libin - De zeven rijkdommen der aarde. 1 De Groenten rauw, vers, geconserveerd of diepgevroren, verschaffen vitaminen A - be'angrijk voor de ogen en de huid Ook geven ze een grote weerstand tegen infecties Asperges, erwten, spruitjes, groene kool, worteltjes rapen, veld- en kropsJa, prinsesseboontjes, spinazie, waterkers 2 Fruit vers, diepge\ roren of m conserven verschaffen vitaminen C noodzakelijk voor de aders, het tandvlees en een goede functie van de darmen Rauwe kool, watermeloen, pampelmoezen, aardbeien 3 Aardappelen, groenten en allerlei fruit rauw, gekookt, diepgevroren of gedroogd verschaffen een grote verscheidenheid van vitaminen en minerale zouten, en bevorderen de darmfunctie Beetwortelen, bloemkolen, selder, tarwe, komkommer champignons uien, aardappelen, zuurKOol, rapen appelen, peren abnkozen, avocado's, bananen, bessen, kersen, dadels, vijgen, druiven, perziken rozijnen, pruimen, rabarber, meloen 4 Melk, kaas en roomijs • vers, gecondenseerd, geevaporeerd of in poeder: volle melk, room karnemelk, yoghourt Alle melkprodukten bevatten proteïnen - noodzakelijk voor de groei en voor het herstel van krachten - De calcium in de melk speelt een belangrijke rol in de vorming van het beendergestel, de tanden, voorde zenuwen tn de spieren Bovendier bevatten de melkproducten nog verscheidene minerale zouten en uiterst nuttige vitaminen 5 Vlees, vis gevogelte, droge erwten, bonen, hnzen vers, diepgevroren of in conserven Ze zijn zeer rijk aan proteïnen die noodzakelijk zijn voor de groei en de vernieuwing van de celweefsels, rijk ook aan ijzer (voor het bloed) en aan vitaminen die de spijsvertering bevorderen en het gestel in 't algemeen ten goede komen 6 Brood, granen en meelstoffen volkorenbrood is bijzonder rijk aan calorieën, aan vitaminen, ijzer en verscheidene proteïnen Samen genomen met melk, eieren, vlees of kaas, vormen brood of andere meelstoffen een volledig voedsel 7 Boter, margarine, vetstoffen, oliën : Normaal zou ieder mens, per dag, drie soeplepels vetstoffen onder een of andere vorm tot zich moeten nemen Zij verschaften vooral calorieën die energie geven Boter en margarine leveren vitaminen A Herinneren wij er aan dat in margarine van goede kwaliteit de hoeveelheid vitamine A steeds constant is. In België is Planta het rijkst aan vitaminen A en D hjkheid teruggeroepen ? Moeder kon ditmaal baar betrouwen maar met opgeven en de majoor die nu binnentrad en van het voorval kennis nam, schaarde zich langs haar zijde Geruimen tijd had ik als onverschillig op hun redetwist geluisterd, nog dromend aan het engel achtig meisje, toen ik eensklaps rechtstond en als irr begeestering uitriep — Laa mij gaan lieve vader, ik zal genezen Mij dunkt dat God ditmaal een wonderwerk wil verrichten Wel moest de zonderlinge toon van mijn gezegde hem getroffen hebben,want na een poos zei hij diep ontroerd • Ga mijn zoon. God is goed, wie kent zijn heilige wil ? Ja ga, dan zullen wij ten minste de voldoening genieten, al te hebben gedaan wat in onze macht is VI Een week was ik reeds in het Sint Jan's gasthuis te Brussel Dagelijks kwam de oogarts enige minuten met mij praten en dan wist ik altoos het gesprek over zijn dochter die reeds naar Frankrijk vertrokken was te doen rollen Een morgen zei hij mij dat Bertha, in een harer brieven, inlichtingen over de kleine blinde had gevraagd en dat hij hoopte haar weldra mijn volledige genezing te kunnen melden Tot nu toe had men mij geen enkel geneesmiddel voorgeschreven, maar de negende dag werd mij alle voedsel ontzegd 's Anderendaags inde voormiddag werd ik in een ander vertrek geleid Verscheidene heren, waaronder ik de stem van de oogarts erkende, waren samen in gesprek. Vervolgt

Ontdek onze campagnebrochure! - Open VLD Temse