Eerste Communie

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Eerste Communie

Zondag 20 Februari 1910. 67* Jaar N° 3423.

AZETTE VAIV LOKEREIV

Bureel en "Werkhuizen : Statiestraat, Lokeren.

Men schnift in te Lokeren bij den Uitgever en in alle Postkantooran — De prijs der inschrijving is bij hot jaar fr 4 an ptr post fr 5 , voor Frankrijk fr 7 vooruit te betalen Mei aanvaardt

«eane inschrijvingen dan voor ean jaar. — Men wordt verzocht de bekendmakingen den Vrijdag voor den middag toe te zendea, de prijs is 15 centiemen, aankondigingen in ttad.meuwa 26 e.ntiemei

rechterlijke aankondigingen of verkoopingen door failliet 50 centiemen, vonnissen 1 fr per drukragel , dikwijls te herhalen bekendmakingen betalen op voorhand en worden bij overeenkomst gedaan'

Lokeren, 19 Febr,

In de groots magazijnen

A (.'INNOVATION

GENT, Veldstraat, 51-53, (JENT

vindt men de

FIJ KTSTB KEXJS

voor

Eerste

Communie

Al de laatste nieuwigheden

in Stoffen,

Zijden, enz. zijn reeds

ingekomen.

Vraagt ons stalen en

prijzen, wij zullen ze

U gratis zenden.

NEEGENSBETERKOOP

Een en ander.

A Tlnnovation N,LW-'

straat, Biussel, groot assortiment van

KLEEDINGSTOKKEN voor eersten en

twee len lag der COMMUMEKANTFN

Bijzondere artikelen voor Eerste Communie

De bijzondere kalaloog wordt op

aanvraag fianRo ^ezon ten

— Owrstroomiugm — Sa lert

eeltige weken le^st m n mets an lf»rs

meer din van nverstroomingen Daar

on ier verstaat raon alleen de streken

waardesteden on Ier water geloopen

7ijn en bijgevolg onberekenbare schade

veroorzaakt werd Dat daar ellende

haarscht en er hulp dient verstrekt to

worden, blijft buiten allen twijfel , ie

dereen moot het zijne bijdragen, om in

ie eerste noodwendighedon der gt tel

sterden te voorzien en hen te hplpen in

het vergoeden van het veilies, liat zij

onderdaan hebben

Maar buiten de wire overstr omden

rijn er nog andere., ea misschien meer

beklagenswaardige slachcffers van het

OM ZES MILLIOEN.

46' Vervolg

Ondanks het kleine voorval was men

aan tafel zeer vroohjk , dokter Mon

guyon beroemde er nch "p een wair fijn

proever te zijn Lorlonneau aten dronk

voor vier, de onerprdefect deed zijn ui

torste best om het gesprak aan gang te

houden en putte zich uit in geestige aan

of geestige bedoelde opmerkingen, ter

wijl D irgeur zich inspaode om het zijne

gatten naar dtn /in te maken, zich volkomen

bewust van de plichten, die op

hem als gastheer rustten

Het grootste gedeelte der dischgenoo

ten bekommerde zich weldra met meer

om Gisele

Hut gesprek, zooals meestal ondel

menschen, die elkaar voor 't eetüt ont

moeten, veranderde gedurig van onderwerp

Men sprak over jagen, ov?r lei

zen en ook een weinig over politiek

Onder den invloed van den wijn be

gon Lordonneau ?ijn« politiek geloofsbe

lijdenis te behandelen, tot gnot onge

noegen van mev Lordonneau, die bing

was dat haar echtvnend met zijne poli

lieke denkbeelden — hoewel rij kanl

noch wal raakten — zich vijanden zou

maken

Som ï lal en Jacques namen flink leel

aan het gespiek, tlleen lwaalle van

tijd tot lijd bun blik af naar den kant

van Oil«t ren Gisele

BIJ het deisert, onder het knallen der

hoog water

Hoeveel buitenlieden hebben WIJ niet

in onzo Vlaanderen, oovarbewoners van

Schelde en Lei die gansch den ïngekuilde»

voorraad van aardappelen, suiker

boeten wortels, enz verloren hebben,

daar alles gerot is, ten gevolge van den

hoogen waterstand der laatste weken ?

Niet alleen hun voorraad is bedorven en

verloren, maar alle kosten van bemesting

gedaan voor het winterseizoen,

zijn totaal te niet Inderdaad, al de

krachten zi|n uitgezogen door het water

dat sedert verscheidene weken den

grond doorweekt heeft, en, willen de

landbouwers eenig vooideel trekken uit

hunne akkers ZIJ zullen verplicht zijn,

eene nieuwe bemesting te doen, zoodra

het droog genoeg wordt, om het land to

kunnen bewerken

Hoeft het dus gezegd te worden, dat

daar nood, groote nood moet heerschen

en heeft men met geene booten gevaren

in die overstroomde landerijen, de scha

de dm er door het water veroorzaakt

werd, is niettemin onberekenbaar en

mag op verscheidene duizenden geschat

worden Nochtans hoort men niet, dal

fr bijzondere hulp aan de bewoners

dier geteisterde streken zal verleend

worden

Zou hf t niet hoog tijd worden, ook

•en weinig te denken aan onze eigene

in Igenooien, die insgelijks zooveel

verlies gele len hebben' Uit gouver

neur en gemeentebesturen een grondig

onderzoek bevelen over de aangerichte

schade en men zal verbaasd staan, over

de noodlottige uitkomst van dat onderzoek

De plicht van het Staatsbestuur en

der eigenaars van de geteisterde streken

is tusschen te komen voor die diep

getroffen slachtoifdrs van het hoog

water

— Vrcesehjke scheepsromp — De

Transche paketboot General Ohanty,

der Compagnie Generale Transatlantique

is verleden Donderdag morgend rond 5

ure vergaan in de Middelandsche Zee,

aan het noordpunt van Majorca, aan

de Baleansclio eilai den

Het schip ha 1 87 passagiert aan boord

en 47 koppen bemanning Van deze 134

opvarenden zou er maar een gered zijn,

met name Marcel Bjdez, een tolagent

HIJ heeft 36 uren op eene rots doorge

bracht

Onder de slachtoffers bevinden zich

twee Antwerpenaars, comische acroba

ten, Alfons Meeus, 29 jaar, en Frans

De Gruyter, 30 jaar

De paketboot was Woensdag namiddag

om 1 ure uit Marseille naar Algers vertrokken

Het is tijdens een geweldigen

storm dat de boot op de rotsen is geloo

pen De kapitein stond bekend als een

voorzichtig zeeman

Het verongelukte schip was 109 met

laug, 10 meters br»ed, en groot i9iO

champagnekurken werd de koningskoek

opgebracht

Met zekere plechtigheid sneed Dorgeur

de groote taart in stukken, juist zooveel

als er gasten waren en voor elk een

nauwkeurig even groot

Da stukken werden ron Igeiiend en

Olivier vond m zijn gedeelte het kleine

porceleinen poppeke, dat da traditioneel»

aaidigheid van dit gebak uitmaakt

— Gi] zijt de koning van ons faett,

best» vriend ' riep Dorgeur uit, konrmn

het toeval heeft ditmaal eens goed uit

zijnn oogen gezien

Hij hief zijn glas met schuimende

champagne op

— Leve de koning '

Olivier liet zijn glas vullen en «tond

nu ook op

— Op de gezondheid van mijne ge

hoorzime onderdanen

Doigeur, die er van hiell, de tradities

in e**re te houden, nam de functie heraut

des konings w lar, /oo Olivier het

glas aan de lippen bracht, npp hij met

stentorstem

— De koning Irinkt

Hur hal dokter Minguyon iets ain

te merken

— Pari in, pardon 1 riep hij uit,

hebt gi| ooit een koning gezien zolder

koningin ' Dat is in stnj 1 met het gebruik

daar protesteer ik tegen '

— 't Is waar, 't 11 waar ' n p Lorlonneau

vol geestdrift uit, terwijl hij op

tafel klopte, onze koning mont op slaanden

voet ee ie koningin kiezon

Olivier glimUchto on zon Ier een

woord spreken te gaf hi| het poppeke

ton

— Eene stad onder het ijs — Een

nOp buitengewoner ramp dan Ie Parijzer

overstroomingen heeft de stad Port-

Deposit, in Maryland (Noord Amerika)

vernield

De rivier, waaraan deze stad gelegen

is, voerde ontzaglijke ijsschollen mede,

de winter in deze streek thans zeer

streng zijnde

Plots begaf zich de dijk, de stad beschermend

en de. ijsschollen werden

door het bruischende, overweldigende

water, met schrikbarend geweli tegen

huizen, boomen en zoo meer, aange

slingerd Tal van personen kwamen om

Ken zeker aantal konden zich op de

naburige heuvels redden

Maar aldra *erd de ramp nog breeder

in omvang Water en yssch illen bevroren

tot eene steenharle vlakte,

zoodit Port Deposit tegen woor lig in

een waar ijsgraf beiolven ligt

— GIJ DIE MOET BOUWEN, behoed

U voor vochtige muren Inlichtingen

gratis door MM J & J DBVOS,

Doornijk

— Uit een trein gesprongen — Op

de spoorlijn Brussel Dendermonde is

een ontzettende zelfmoord gepleegd Do

genaamde De Coster, oud 40 jaar, w o

nendeWemmelschen steenweg, te Jutte,

bad in de stitie van Jnlte den

trein genomen van 7 en half ure vonr

Zellick Wanneer de trein op zoowat

2 kilometer der statie van Zellick ge

komen was, opende De Coster plots het

portel en voor dat zijne medereizigers

het konden verhinderen, sprong hij uit

den trein

Men ging da lelijk op roek naar den

ongelukkige en ontdekte wel lra zijn

vreesiijk verminkt lijk Bijna gansch

den trein was over hem gereden

De heer De Coster was een ou1 sol

daat vin het Fransch vreem lelingenle

gioin dis in Tonkijn.den oorlog had medegemaakt

Het schijnt dat tedert eeni

gen tiji zijne geettvermegent «aren

gekrenkt

— Kinderlijk ontdekt — Toen een

landbouwer, wonende Hellekapel te

Waasmunstei, Dijntdag namiddag zijn

beirput ruimde, vond hij er tot zijn

groote verwon lering een lang pak

Onmidlellijk werd dit opengedaan en

de man vond er het hjkje in \an een pas

geboren kind, reeds in gevorderden

staat van ontbinding

De politie werd onmidlellijk verwittigd

en kwam ter plaats met de gene*s

heeren He en De Loose, die de eerste

lijkschouwing deden, waarna het lijkjo

naar liet hospitaal werd overgebracht

Het parket is ter plaats gefeest Het

grootste geheim ligt nog rond dezen

kindermoord

Algemeen is men tenter van gevoelen

dat de ontaard» moeder aan het gerecht

met zal kunnen ontsnappen

aan Gisele

Het armo kini kraai Ie van vreugde

en hakkelde

— Voor mij schoon popke voor

mij ' Houden ' O • lief lief

Dank Heel (,oed '

En met van vreugde schitteren In

oogen trok zi| het hoof I van Olivier

naar zich toe en kuste hem op beide

wangen

Onder deze werd Ohvior loidsbleek,

alsof ai zijn bloe I naar het hart terug

liep en het kUmma zweet parelde aan

zijne slapen

Weer schulle Jacques tieurig het

hoofd, terwijl Soranlil krjmpichtig de

vuisten balde, maar in Ie algemeene

vroolijkbeld hal ni»man 1 daarop gelet

Allen stonden op, hieven de volle

glazen omboog

— Leve de koning ' Leve de konin

gin '

Mevr Dorgeur, lie zich verheugde

in het geluk vin haar kind zij, Gisele

met viehtigi oigen aan, terwijl het

maisja vol verrukking herhaalde

— O, wat lief schoon popke

d»nk daik

Olivier hid zich gaande neg van ?yne

ontro ring herstel 1, hij Irooele zich het

zwett van het gelaat en begon weer te

lacht u en te -preken

Inen men in len silon ging, waar

de knffia wert {*edi»n I greep Gisel)

hem bij lo han I nam hom mee na»r den

hoek waar zij voor het diner geiten

had en li»t hem het pnntenboek zien

waarmee rij zich hal bezig gshou len,

toen hij binnenkwam ZIJ deed moeite

— SCHOONE KLUS van juweelen

en geschenken voor Eerste Communie

Ier trouw en matige prijzen bij A VAN

DEN DüRPEL, ROOMSTRAAT, 5, LOKÈREN

— Geplunderd — Te Loochntt

werd het kasteel van M de Ghellmck

d,EJseghera door inbrekers bezocht Van

daar begaven ze zich naar de hoeve van

den landbouwer Coopman Beide wo

ningen werden om zoo te zeggen letterlijk

geplnnderd Men it op h«t spoor

der schuldigen

— Treinongeluk te Baesrode — De

beuritrein van Kortrijk van 5 u 10, is

Maandag avond op een koopwarentrun

gebotst Üe schok was vretslijk en d^

reizigeis sprongen verschrikt naar de

pirtels .Gelukhglijk hal de machinist

vin den reizigerstrein den stoom achter

over getrokken lwee wagons van ieu

koop A aientri ïti sverlen echter vennor

zeld m ur er zijn ^eeno persoonlijke uu

gelukken

Du statieovi*rsle van Baasrode nam

dadfhjk de nuo lige maatregelen, om de

baan vrij te maken

üe reizigers vjor Antwerps, een

bonder Ital zijn over l)on lenn inde

voortgereisd

— De Nieuwe Schepen — In de zitting

van den gamoeiiteiaad vtn Brussel,

Maandag namid lag werl de socnlist

Mae», tot sch pen gekozen met 18 stem

men legen 9 aan len lieer Delbaste en

9 witte briefjes Li zijn drie stemmin

gen noo lig gewei st

— De Zondagt ust en de tentoonstel

hng — De vraag is gestel I op welke

manier de wet op ie Zondagru&t zal na

geleefd worden, ter gelegen heil dir tentoonst

Hing

Het is vooral op de zon lagen dat de

toelw p van bezoekers zeer talrijk is en

de aantrekkelijkheden, vooral deze der

raachidüengalonj biedeu slechts dan belang

aan, wanneer men alles aan het

werk ziet

Zal er das 's zondig* in de tentoonstelling

mogen gewei kt worden '

De vraag is onderworpen geweest aan

den hoogeren raal van Arbei I en Nij

verheid doch tot In den werd geen formeel

besluit genomen

De meerlerheil van len raal is echter

gunstig ian eene stipte naleving der

wet, zooiat op jonia^ in de tentoonstelling

niet zou mogen gewerkt worden

Da bevoegde minister zal echter wel

inzien, dat daarme la la belangen der

tentoonstellers en bezoekers niet zijn

gediend

— De uitwijking naar Congo — De

koloniale raal is bijeengeroepen vo >r

zaterdag, 19 dezer om een decreet te

onderzoeken betreffen Ie de uitwijking

naar de Congo-kolon'e

De minister der koloniën zou Ie uitwijkelingen

naar Congo willen onderwerpen

ain eens voorafganndehika in-

om hem de printen uit to leggen, de ge

dachten, die zich langzamerhand in

haar hoof I ontwikkelden onder woorden

te brengen, maar tot hare smart kon zij

geene woorden genoeg vinden

Olivier zweeg en zig haar meelijdend

aan M«vr Dorgeur kwam bij hem zitten

— Waarlijk, gij zijtal tegoed, mijnheer,

zegle zij Dat arme kind laat u

niet met rust Ik vrees dat zij u verveslt

— 0 ' neen, zeker niet, mevrouw,

antwoorde hij

— Het is zoniorling, hernam mevr

Dorgeur maar ik heh haar nog nooit zoo

gezien Men zou zeggen dat er ie(s in

haar ontwaakt

In een anderen hoek van het salon

stonden Sonndal, Jacques en dokter

Monguyon bij eikair en spraken over

Gisele

— Gij hebt haar waartchijnlijk gadegeslagen,

lokter, zegle Snrinlal,

wat denkt gij er van * Z il er, volgens

u, hoop op genezing besta in *

— Wie weet'zeg Ie de dokter Ik

durf daarover nu noa geen oordeel uitspreken

Wanneer het eene aangeboren

kwaal is, dan zal er niet veel aan to

doen ziji, maar wanneer het eenvoudig

een stjiing in de ontwikkeling der

geestvermogens is dan veranlertdat de

zaak Om eene bepaal Ie behandeling

voor te schrijven, z IU ik haar eerst eemgen

tijd moeten gadeslaan

—- Zoo

— Ztkor, WIJ moeten in da eerste

plaats de oorzaak opsporen In dit ge-

schnjvinp en keuring De toegang tot da

kolonie rou geweigerd worden aan zekere

veroordeelden, aan de perionen londer

mid leien van bestaan, aan degenen

die mat in 't volle bezit zijn van hunne

verstandvermogens, aan de personen

van slecht gedragen aan degenen, die

de openbare rust zonden kunnen »tooren

De inschrijving zou verplichten! lijn,

zoowel voor de Belgen als voor de

vreemdelingen De toelating van het

verblijf in Congo, eens voor 5 jaar toegestaan,

zou dan onwederroepolijk «orden

Binnen de vijf eerste jaren zou ZIJ

voor zekere gevallen kunnen ingetrokken

worden

— Schrikkelijk vitnooldrama —

De jaloertchheid heeft andermaal aanleiding

gegeven tot een nrnttig drama

dat Woenslag avonl rond 7 ur» de xoo

volkrijke wijk van St-Pieters te Gent

in beroering bracht.

Eene vrouw wierp nair de wettige

we !erh


Celestina Danckaert, op den Voetweg

aan de fabriek post vatten, om te weten

waar de man met zijne minnares heen

trok.

Martba De Rycke kwam aldra buiten

en een hevige woordenwisseling had tusschen

beide vrouwen plaats.

Hot volk, nieuwsgierig v?n aard —

tal van fabriekmaisjes waren bovendien

op de hoogte der feiten — volgde belangstellend

in groepjes de kijvesde furi s

Allestonden vreesde men dat beide

Trouwen handgemeen zouden geworden

hebben, zoo groot was de woede, tot

eindelijk Martha De Rycka, ten toppunt

yan gramschap, eene Utnelijk groote

flesch uit den zak trok en ze met volle

kracht naar het hooM van hare tegen-

«treefster wierp.

Zulks gebeurde op het Klein Sint

Pietersplein.

Men boorde plotseling een jammeilijk

gehuil en bet urteenstuiven van da

menigte.

Het eerste oogenblik van algemaene

ontsteltenis voorbij, kwam men allerwege

toegesneld.

Dan kon men vaststellen, datde flesch,

vitriool bevattend, op het honfd der arme

Celestina Danckaert stuk geslagen

was, en het in alle richtingen spattende,

brandende vocht, verscheidene meisjes,

die in de nadijheid waren, verwond

had.

Calestine Danckaert werd natuurlijk

h«t gruwelijkst verbrand. Vreasalijk

aan het aangezicht, hals, borst en handen

gesteld, wentelde zij zich, kronkelend

van pijn op den grond

Martha Dekens. 18 jaar, wonende

Zandstraal, werd door verscheidene

droppels in het aangezicht getroffen.

Een dezer vloog in bet linkeroog, dat

waarschijnlijk reddeloos verloren is.

Nog 5 meisjes werden licht verbrand.

Een geneesheer diande allen de noodige

zorgen toe, wat ruim een uur tijd

'ergde. |

De heer policiecommissans Vandous-

•elaere, onmiddellijk ter plaats gesneld,

deel ile plichti^e Martha De Rycke

aanhouden er. ter beschikking van den

heer prokureur des konings opsluiten.

— Wielrijder en moordenaar —

Da genaamde Ed. Lijssens, van Saveneeken,

keerde 's avonds naar huis

terug, toen hij werd omgeworpen door

«an wielrijder die verschrikkelijk hard

reed en welke niet voorzien was van

eene lantaarn. Lijs'ens stond op en

merkte aan dat de wielrijder geen licht

had.

Woedend om deze aanmerking, trok

de kerel een dolk en stak op Lyssens als

een wilde. Toen da moordenaar zijn

slachtoffer zag neerzinken mam hij de

vlucht. Een uur nadien werd Lyssens

door een voorbijganger aangetroffen,

badend in zijn bloed. Hij had drie erge

wouden. Zijn toestand is zoer erg. Wat

den moordenaar betreft, deze is niet gekend.

— Aanhouding van een machinist.

Te Rysel is de machinist van «en

trein uit Moescroen aangehouden omdat

hij drie pakjes, elk van tien doosjes

sUkjes uit Frankrijk had gesmokkeld

om ze aan vrienden te geven Zijn locomotief

werd in beslag genomen en door

eene der Noordermaatschappij vervanom

den trein naar België te voeren en

de machinist, van het depot van Gent,

werd eerst woensdag terug in vrijheid

gelaten. Hij is vader van vijf kinderen

en lijne vrouw ligt ziek in het gasthuis

van Gent ; binnen vier weken moebt hij

zijne rechten op pensioen doen gelden.

Er zal 365 fr. boete betaald worden

De machinist heet Laureys, de stoker

Gauwens.

— Schandaal. — Er wordt veel

Vieux-Systême verkocht in witte kruikjes

of stoopkens, doch er bestaat maar eenen

echten Vieux-Système van het merk :

i 't Wit Stoopke. • Wilt gij dus den

echten, eischt de woorden 't Wit Stoopke

op het etiket en den stop, alsook de naam

Jacques Neefs op het etiket.

Te Gent is Donderdagavond een

werkman van 60jaar dooreen auto-taxi

overreden en gedood.

— Onder het water naar de Noordpool.

- Ta Kiel houdt Dr. Anschütz-

Kampf zich reeds 10 jaar bezig met het

bouwen van een ondel zeeboot. Hij boopt

daarmede, onder het ijs varend, de

Noordpool te bereiken. De kwestie van

proviandeering met zuurstof met zulke

vaart is reeds opgelost. Het luchtproviand

is voldoende voor twee dagen en

dit na elk duikelen. Zijne boot, die goed

aan de gewone onderzeeboot gelijkt, zal

slachts zes man aan boord hebban. De

i gewichtigste vraag, de richting, is reeds

door Anschütz Kampf opgelost.

De ratten. — De ratten zijn schadelijk,

en het ware gewenseht, dat deze

knaagdieren verdwenen. Bij het belang

der gezondheidsleer komt zich nu dit

van den handel voegen : inderdaad, het

gebruik van rattenvelien, voor het vervaardigen

van fantazijartikelan, neemt

meor en meer toe. Tijdans het afgaloopen

jaar verhandelde Engeland er voor

1,250,000 frank. Er is sprake van te

Calcutta eene fabriek op te richten voor

het toebereiden der bruine rattenvelien,

daar het in deze stad van ratten krioelt.

Deze vellen zullen gebezigd worden

voor boekbinden, geldbeugels, handfchoenen,

eni.

— Ontdekkingen te Pompei. — Er

worden nog «teeds niewe ontdekkingen

te Pompei gedaan. Nu hseft men «en

huis blootgelegd dat op het uur dat de

oude stad in 't jaar 79 na Christus door

een lavastroom werd begraven, in handen

van schilders, behangers en lunmerliedeo

was overgeleverd. Men vond

er verfpotten, horstcis, alam, kat'ls,

enz.

In den oven vond men neig het brood,

dat juist ging gnhakken worden, wan

near de bewoners door d'uilbaratmg van

den vuurbei'g warden vt-rrast. In de

keuken lag op aan bronzen schutel

een spaenvaikan gereed om j!el>rad n te

worden.

Men hoopt nog andere ontdekkinge

te doen

— Een zonderling testament. —

Een avocaal uu da Van.Ier Lin .enstraat

te Schaarbeek, vond tusschen xi|iie

briefwisseling eenen brief, een testament

bevattende, oudartcekend door

dan hear Surmont, gewoond hebbende

in de Vandar Lindenstraat. 186. De advocaat

ontbooi de weduwe Sunuont en

de 'Iris aangeduide •ifgeuain couponi et mon-

naies étrangtres, prêtssar titres.

-n 1 n • Wie in ver-

Eerste Communie, trouwen

| gediend zi|n wande zich tot hat huis

TACK SC3URS, Veldstraat, 8, Gent. —

Zin verder de annonce.

•uaieasmo oaa STUD LOKEREN

van den 10 tot den 17 Februari 1910

HUWELIJKEN :

Eugaan Van Langanhove, ijzeranwegbedienda,

Heirbrug met Marie De Paep

strijkster, Poststraat.

Arthur Baatens, hairsnijder, Molenstraat,

mat Bartha Van Luyck, huis

houdster, Veldsiraat.

0VERLIJ DENS :

Alfons Van de Velde, 4 m. 10 d

Boxlaar

Tharasia Lombaert, z. b. 98 j. 10 d

weduwe van Jozef Van de Velde

Nieupoort.

GEBOORTENS18

Terstond te huren.

Een schoon en aangenaam gelagen

BUITENGOED, op eenige minuten afstand

der stad Talrijke en fijne fruitbooman

Bijzonder voor ledige conditiën.

Voor inlichtingen zich te wenden ten

bureele dezer.

GASGESTICHT

Ü1ÏR STAD LOKEREN.

VERKOOP VAN COKES.

Grove cokes met hoeveelheden v»n 1

tot 5 hectoliters aan fr. 1,20

per hectoliter.

Id. van 6 tot 50 htctoliters aai

fr 1,00 p«r hectoliter.

Gemalen cokes aan fr. 1,50 per

hectoliter.

Cokes grui» aan fr. 0.60 per haetolit.

Prijsvermindering voer hoeveelhedei

•oven de 50 hectoliters.

Cokes pei hoeveelheden genomen van

1 tot 5 hectoliters worden enkel besteld

den Donderdag van elke wetk van 8

•ra tot 10 ure 's morgends en van 1 tot

3 ar* 's namiddags

— ZOO HEEFT —

DE ASTHMA

— ü BEET. —

Gij, lijders aan Asthma, gij weet

wat het zeggen wil, asthma te hebban.

Zou er wel een vreesulijker en onaangenamer

ziekte bestaan dan Asthma ?

Weliswaar hebt gij wel eens dagen dat

gij goed zijt, zelfs zoo dat ge denkt dat

gij uw asthma kwijt zijt. Gij maakt

voor den volgenden dag de een of andere

afspraak, omdat gij zeker denkt morgen

goed te zijn, helaas ! gij kunt niet

want gij hebt weer zulk een hevige

asthma-aanval, dat gij zelfs geen voet

kunt verzetten. Het is dan ook meermalen

voorgekomen dat asthtnalijders in

in hun wanhoop zelfmoord pleegden.

Hat was dan ook voor de lijders aan

asthma een waar galuk toen de Abdijsiroop.

Klooster Sancta Paulo hier ten

lande verkrijgbaar werd gestald. De

Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, is

het aenige geneesmiddel dat asthma volkoman

t'anaest en niat, zooals andere

mid.leien tijdelijk verlichting verschaft.

De Abdijsironp geeft nieuwe krachten

aan de longen en doet de organen beter

werken Da Abdijsiroop bevat gaan verdoovende

bestanddeelan. De Abdijsiroop

genas reeds duizenden en duizenden

borst-en longlijders Gij zijt niet minder

dan een ander De Abdijsiroop zal u

even zoo goed ganezen als zoovele duizenden

vóór U. Probeer ze eens. De

Heer Ernest Bourmocq, Metselaar te

Baisy-Thy bij Ganappe, oud veertig

jaar, verklaarde ons :

f Vier jaar geladen kraeg ik asthma

gepaard gaande met hevige benauwdheden

en pijnen aan da maag. Ik had het

soms zoo arg dat ik meermalen mijne

werkzaamheden mat kon verrichten De

minste beweging maakte mij vermoeid

en benauwd, zoodatik meer dan eens

geen voet kon verzetten. Ook zweette

ik hevig, 's Nachts deed ik meestal geen

eog toe, omdat ik het dan het hevigst

had. Daar ook mijn eetlust slacht was

werd ik op het laatst zoo zwak dat ik

op mijne kniën beefde Ik gaf bijna al

mijne spaarpanningen uit voor allerlei

soorten geneesmiddelen, die mij achter

geen van alia hielpen. Doordat ik in de

Gazet voortdurend verklaringen las van

personen, die door de Abdijsiroop Klooster

Sancta Paulo, genezen waren,

schafte ook ik mij dat middel aan bij

den apotheker Albert Toussaint te Nivelles.

Na het gebruik der eerste flesch

kon ik dadelijk ean groote verlichting

bespeuren, want ik gaf een groota hoeveelheid

verouderde slijm over, waardoor

ik gemakkelijk adem haalde. Ik

gebruikte toan nog eene flesch waarna

ik kon bestatigan dat ik ganezen »as.

Ik kan niet ganoag zeggan, hoe gelukkig

ik ben van mijn lijden bevrijd te zijn ..

Prijs per fleseh van 230 grammen

2 franken ; van 550 gramman 4 franken

en van 1000 gramman 7 franken —

Hoe grootere flesch, hoe voordeeliger

dus .'.'.'

Algemeen depot L. I. Akker, Rot

terdam

Hoofd-Depót voor België : O. de

Beul, Lange Nieuwstraat, 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar te Lokeren bij Ferdinand

Jacobs, Groote Markt, en in alle goede

apotheken.

Kantoor van den Notaris LYSSENS

te Lokeren.

Uit de hand te koop

I. Een schoon gerieflijk HUIS, dienstig

vonr alle bedrijven, te Lokeren,

Schoolstraat.

Bewoond door M' Basial Tollanaare.

II Ean welgelegen WINKELHUIS

te Lokeren, Voermanstraat.

Bewoond door de wed. Bunneni.

TE KOOP

Allerschoonste en welgalegene

BOUWGRONDEN, te Lokeren, Statiestraat,

gedeeltelijk uitzicht gevend»

ep de Groote Hurkt, dienstig voor alle

bedrijven, bijzonderlijk voor hotel ••

café.

Met gemak van betaling Zich t* bevragen

tea bareele van dit blad.

Marktprijzen.

Lokeren 16 Februari 1909.

Witte tarwe per 106 lit. fr. 00 00 0000

Rogge «00 00 0000

Seerste «00 00 00 00

Boekweit .00 00 0000,

Haver per 100 kiloi » 00 00 00 00

Klaverzaad per kilo » 00 00 00 00

Boter » » • 2 90 317

Eieren per 25 t 2 86 2 54

Aardappelan per 100 kil. > 5 50. 650

Raapkoek .13 50 0000

Lijnkoek .22 50 0000

Kempkoek IOOOOOOOO

Om uit onverdeeldheid te scheiden.

OPENBARE VERK00PING

van een allarbast galegen

ZAAILAND

te Waasmunster Heesdonck

en een goeden MEERSCH

gelegen te Dacknam broek.

De Notaris DE BEULE te Lokeran

verblijvendo, zal ten aanzoeke van wian

het behoort, en met gewin van 1/2 O/rj

instelpremie, openbaarlijk verkoopen :

Eerste Koop.

Gemeente Waasmunster.

Eene partij Zaailand, gelagen te

Waasmunster. Heasdonck, sectie A, nr

386, groot 1 h 04 aran 10 cantiaren,

palende oost dame weduwe Galdmeyer,

zuid Patrus Lesire en zuster an mijnhaer

Joseph Verstraaten, wast juffer Marie

Verstraeten en noord mijnheer Varmeu

len. Bnnmprijs 10 fr.

In pacht bij Patrus Van Claamput,

aan 85 fr. en August Da Clercq aan

15 fr. 's jaars, tot Kerstdag aanstaande.

Tweede Koop.

Gemeente Dacknam.

Eenen goeden Maersch. galegen tt

Dacknam.in 'tbroak, sectie A,nr776bi§,

groot 48 aran 20cantiaren. palende oost

Bannit Sandars en jufvrouw Rosalie

Cruyt. zuid haar Petrus Da Borger an

genoemde juffer Rosalia Cruyt. west de

kinderen Da Cock, Aloys Sandars en

Eduard Da Cock, en nonrd Tharasia D»

Plncker en kinderen Van Damme t«

Exaarda- Donrs«laar

In pacht tot 1 Oktober 1910 bij Pe-

trus Fermont aan fr. 77.50 's jaart

7IT0AGRN :

Instel Woensdag 23 Februari 1910.

Verblijf ' 2 Maart

Telkens om 2 uran. te Lokaren,

Markt, tar herberg f Da Groene Poort •

bij heer Norbert Castille.

3

Tt

ui'

ko

De Ontvanger der Registratie an Do

mainen te Lokaren, zal op Donderdag,

3 Maart 1910. te 2 ure, ter herberg

van J Van Gaver aan de statie te

Grembergen, overgaan tot da openbare

verkooping bij opbod van de volgende

staatsgoederen.

Gemeente Grembergen.

Koop I.

Een perceel Bouwgrond,aan de statia.

bekend ten kadaster wijk B, nrll41p

en gedeelte van nrll4lH, groot volgens

meting 12 a. 28 ca., palende hat voor

plein der statie, dan staat, den steen»eg

naar Dendermonde, De Waepenaert an

Veldeman, verdeeld in drij loten. [Zie

plakbrieven).

Koop II.

Een driahoakig perceel Bouwgrond

aldaar ten kadaster bekand wijk A

gedeelte van nr 1 103B,groot 4 a. 35 ca.

gelegen tusschen den ijzerenwag, den

steenweg van Dendermonda naar St.

Nikolaas en de voorgracht van den

gewezen vardedigingsdijk.

Voor alle inlichtingen wande man

zich ten kantore der Domeinen ta Loke

ren.

V E I L I N G

TE LOKERHN. ZAND,

ten hove van weduwe Joseph Verl»yzen,

op Maandag 21 February 1910,

om 9 ure 's morgens,

van MEUBELEN, als : Bad met ressort.

lavabo, nachttafel, stoelen, tafels,

klaarkas. stoof, vuurken, groota bascule

koffers en verdere keukengerievan

GEREEü GELU EN 10 % KOSTEN

Bij Rechtsmacht.

VEILING TE LOKEREN,

op da Groota Markt,

op Woensdag 23 Februari 1910,

om 9 ure 's morgens van :

toog, kassen, tafels, stoelen, baalden,

borstels, koordan, stouf. weef- en zeeldraaiersgeriaven

Hond

Gereed gald zonder kosten.

De Notaris VAN" PÖÉCKE,

zal aaninakens en ten hova van heer

EDUARÜ VAN RUMST, ta Lokeran,

Bergendries, openbaatlijk verkoopen :

op Woensdag, 9 Maart 1910,

om 10 uren stipt voormiddag :

Ongeveer 70 koopen goed get'frd

koeistalmest.

De


OPENBARE VERK09PING

Tan

3 BESTE ZAAILANDEN

TE LOKEREN, STAAKTE, KATTE.

L)B Notarit LYSSENS te Lokeren, zal

nift 1/2 O/0 instclpremie, openbaar verkoopen

:

Koop I.

Een Zaailand, nabij de Doorgangstraat

en d» Gentsche baan, genaamd c den

Bfgijnakker >, wijk D, nr 3Ü58, groot

68 aren 40 centiaren.

Boomprijs fr. 100.

In pacht tot Kerstdag aanstaande bij

Domien Verschraegen.

Koop II.

Een Zaailand te Lokeren, Staakte, bi

de Molenstraat, genaamd t de Rake >,

wilk D, nr 1998, groot 78 aren 10 eentiarcn.

Boomprij» fr. 40.

In pacht tot Kerstdag aanstaande bij

Katel Verschuoren.

Koop III.

Een Zaailand nerens koop II, te Lokeren,

genaamd • de Leegheid* », wijk

[), nrs 1997a en 1997b, groot 51 aren

10 centiaren Boomprijs fr. 45

In pacht tot Kerstdag aanstaande bij

Vertchueren en Van d« Velde.

ZIT0A6EN :

Instel Woensdag 9 Maart 1910,

Verblijf 16

telkens om 3 uren namiddag, in het

f Café de la Durme » bij M' R Van den

Broeck.

DEFTIG PERSOON

zeer vertrouwbaar on volkomen op de

hoogte, zoekt pkats in handelshuis all

reiziger, comptable of iets dergelijks.

Voor alle inlichtingen zich te bevr»gen

ten bureele dez«r.

E. Verstraeten-Thoma

Meester-kuiper, Langemarck,

(Westvlaanderen) biedt zich aan voor

het maken van staanders en dnjfkuipen

aan de voordeeligste voorwaarden, alsook

voor het herstellen van het niet in

goeden «taat zijnde gemaakt» vaatwerk

Huis te huren of te koop

Eoomstraat n*" 28.

Zich te bevragen bij M' Blancquaert-

Marten», Leuvensche weg n' 34, U

Brnual.

JuTes De Vylder

"Wisselagent, Lokeren.

Aan- et* verkoop tan alle obligatién.

loten, akhen. Uitbetaling vat.

koepons. Vrrwisselino t>«*


Studie T»n den Notaris LYSSENS

tcLoktren, Stationstraat.

Bewaarder

More magazines by this user
Similar magazines