31.08.2013 Views

september PDF

september PDF

september PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Heden is rustig van ons<br />

heengegaan onze beste<br />

broer, zwager en oom<br />

JAN VAN DOORN<br />

in de ouderdom van 84<br />

jaar.<br />

Namens de familie,<br />

J. A. Rijntjes.<br />

Kortenhoef<br />

post 's-Graveland,<br />

9 <strong>september</strong> 1968.<br />

Willem Pauwstraat 18.<br />

De overledene is opgebaard<br />

in het Algemeen<br />

Uitvaartcentrum Huize<br />

„Den Hull", Utrechtseweg<br />

11 te Hilversum.<br />

Bezoek aldaar van 10.00<br />

tot 12.00 uur en van<br />

16.00 tot ,20.00 uur.<br />

De teraardebestelling zal<br />

plaatshebben donderdag,<br />

12 <strong>september</strong> om 11.00<br />

uur, op de Algemene<br />

Begraafplaats aan de<br />

Berensteinseweg te<br />

's-Graveland.<br />

Vertrek van Willem<br />

Pauwstraat 18 om 10.30<br />

uur.


GEMEENTE<br />

's-GRAVELAND<br />

Inenting tegen pokken<br />

Burgemeester en wethouders<br />

van 's-Graveland maken<br />

bekend, dat op donderdag,<br />

12 <strong>september</strong> 1968 om<br />

13.00 uur precies in het<br />

wijkgebouw aan de Kerklaan<br />

te Kortenhoef gelegenheid<br />

zal worden gegeven<br />

tot kosteloze inenting tegen<br />

pokken.<br />

Voor een juiste vermelding<br />

in de vaccinatiebewijzen<br />

van de namen en geboortedata<br />

der kinderen, is het<br />

gewenst dat bij de inenting<br />

het Oranje-inentingsboekje<br />

wordt meegebracht.<br />

Burgemeester en wethouders<br />

van 's-Graveland,<br />

De burgemeester,<br />

JANSEN<br />

De secretaris,<br />

J. VALKIER.


Gemeente moet nog<br />

• •<br />

tijdje msvull •<br />

Kortenhoef<br />

•<br />

KORTENHOEF — De gemeente heeft<br />

nogmaals om vrijstelling c:q. ontheffing<br />

moeten wagen van de zgn. plassenverordening<br />

en de verordening<br />

landschapsschoon om het storten van<br />

huisvuil bij Kortenhoef nog een tijdje<br />

te kunnen voortzetten.<br />

Zoals bekend gaat de gemeente in de<br />

naaste toekomst het huisvuil afvoeren<br />

naar de terreinen van de V.A.M. in<br />

Drente. Daarvoor moet echter eerst 'n<br />

overlaadstation bij Crailoo worden gebouwd.<br />

Het2plan hiervoor is nu definitief<br />

uitgewerkt. Na aanbesteding zal<br />

nog dit jaar met de bouw van het station<br />

worden begonnen. Zolang deze<br />

voorziening nog niet gereed is moet<br />

het huisvuil nog naar Kortenhoef gebracht<br />

werden, Daarvoor, is echter opnieuw<br />

vrijstelling dan wel ontheffing<br />

van genoemde verordening nodig.<br />

B, en W. delen dit mede in het<br />

hoofdstuk _openbare werken ,van hun<br />

toelichting op de begroting ,voor 1969.<br />

Daarin valt ook ten aanzien van de<br />

plantsoenaanieg te lezen, dat nog in<br />

• 968 wordt begonnen met de aanleg<br />

van groenstroken buiten de woonunits<br />

lb de Kerkelanden. In de loop van het<br />

nieuwe begrotingsjaar zal bij. de gemeenteraad<br />

een voorstel worden ingediend<br />

voor de -realisering vaji het _recreatieplan<br />

Spanderswoud-Boekestein.


Expositieplanten<br />

groot succes .<br />

- 's-GRAVELAND --' De plantententoonstelling<br />

van de florallavereniging<br />

's-Graveland in de tuin van de Paardetram<br />

b een succes geworèen. Ook<br />

de wedstrijd bloemschikken verheugde<br />

gich in een levendige belangstelling.<br />

, s<br />

Voor de jury was het een moeilijke<br />

taak om uit de vele , planten een keus<br />

tè maken, en winnaars aan te wijzen.<br />

De uitslagen Waren als volgt:<br />

Grdep „Vorig jaar": 1. P. Nagel. 2.<br />

mevr.' Vinthorst—Winde 3. mevr.<br />

Romwiel. 4. de heer Romwiel. 5. mevrouw<br />

Knip.<br />

Groep volwassenen: 1. •J.<br />

Windt. 2.<br />

mevrouw Brikhof—Slulters. .3. mevr.<br />

Roukens. 4. J. van Kalk. 5. Harry<br />

Bijleveld. 6. de heer :Van Bennekom.<br />

Groep kinderen grote pot: 1. Nico<br />

Droogman. 2. Flora Roozendaal. 3. Ingrid<br />

Slegt. 4. Kees Peet.<br />

..'Groep kinderen kleine pot: 1. Frans<br />

Bestebroer. 2. Gerben Jan Haselager.<br />

3. Margo Degenkamp. 4. Betty de<br />

Winter. 5. Fokke de Vries. 6. Gerko<br />

de Vries. 7. Marleen Nagel.<br />

Bloemschikken: 1. de beer .;Van<br />

Bennekom. 2. mevrouw Rieviets. 3.<br />

mevrouw Smallenburg van Doorn. 4.<br />

mevrouw Roukens. .',1 k_ ':; .-- i,..s_<br />

13 4? -- )9 -..


Hederi werd na een<br />

langdurig lijden van<br />

ons weggenomen ons<br />

lief zoontje en broertje<br />

RUDI<br />

op de leeftijd van 2 jaar.<br />

H. Kreuning<br />

J. G. Kreuningvan<br />

Lunteren<br />

,John<br />

Kortenhoef, 14 sept. '68<br />

Krommerade 12<br />

Onze lieve Rudi is opgebaard<br />

in de rouwkapel<br />

van de R.-K. Ziekenverpleging,Koningsstraat,<br />

ingang Eikbosserpad-<br />

te Hilversum.<br />

Bezoek aldaar 's avonds<br />

van 7-8 uur.<br />

De begrafenis zal plaatshebben<br />

woensdag 18<br />

<strong>september</strong> a.s. om 1 uur<br />

op de algemene begraafplaats<br />

aan de Berensteinseweg<br />

te 's-Gravelend.


Barendina de Kloet (60) overleden<br />

Patiënten uit het hele land<br />

bezochten wonderdokter<br />

KORTENHOEF — Op 60-jarige leeftijd overleed alhier Barendina<br />

de Kloet, telg uit een oud geslacht van polderwerkers. Haar overgroot-<br />

en grootvader bewoonden reeds het oude pand nabij de „sluis"<br />

alhier. Grootvader Cornelis de Kloet omstreeks de eeuwwisseling overleden,<br />

was een bekende turftrekker. Deze was gehuwd met Willempje<br />

van Dam, die omstreeks 1912 overleed. Voor bijverdienste verzorgde<br />

deze de was van Heideheuvel te Hilversum, welke met de kinderwagen<br />

gehaald en bezorgd werd.<br />

Haar vader, Hein de Kloet. aanvankelijk<br />

ook turftrekker werd later<br />

boer. Hij begon met een paar geiten,<br />

was later boer met een zestal koeien.<br />

In 't najaar sneed hij ruigt ter<br />

dekking van de bollenvelden. Een<br />

viertal jaren was hij lid van de raad<br />

van de CHU. Haar moeder stamde uit<br />

een Russische familie, uit vrees voor<br />

de knoet van vadertje tsaar uit Rusland<br />

gevlucht.<br />

Ter plaatse was ze bekend als „Dien<br />

van Hein". Reeds op 15-jarige leeftijd<br />

leerde zij haar latere man, Jan Boom<br />

kennen, een boerenzoon uit de oude<br />

boerderij aan de Kattenbrug, de bakermat<br />

van het plaatselijke boerengeslacht<br />

Van de Velden. Na een lange<br />

omgangsperiode van bijna twintig<br />

jaar huwde zij tijdens de eerste wereldoorlog<br />

en betrok een gedeelte der<br />

ouderlijke woning. Jan ventte reeds<br />

melk in het oude dorp. Met zijn huwelijk<br />

breidde hij de wijk uit tot nieuw-<br />

Kortenhoefen Ankeveen. Vaak was<br />

Dien hem behulpzaam bij het werk<br />

en hield de boekhouding bij, want kinderen<br />

hadden ze niet. Nadat de broers<br />

allen getrouwd waren en vader overleden<br />

was, nam ze ook de zorg voor<br />

de oude moeder op zich. Toen ook deze<br />

overleed betrok ze diens woongedeelte.<br />

De melkzaa werd later verkocht<br />

en Jan, boer in zijn hart, ging<br />

zich ook aan het vee wijden.<br />

Bekendheid<br />

Toen Dien zich een tiental jaren geleden<br />

niet wel voelde, wendde zij zich<br />

tot een Amsterdamse dame met bovennatuurlijke<br />

genezende krachten<br />

begaafd, die eens per week in 's-Graveland<br />

zitting hield. Deze ontdekte bij<br />

Dien dezelfde gave die zij bezat en<br />

adviseerde haar de mensen terwille<br />

te zijn. Al gauw kreeg zij bekendheid<br />

en uit alle oorden van het land kreeg<br />

. t` . zij patiënten. Zij hield er twee spreek-<br />

avonden op na die zeer drukbezocht<br />

Werden. Met handoplegging en door<br />

haar „gezegend" water behandelde zij<br />

patiënten. En i vszi ns à tá nast oor<br />

Kni jpp in Duitsland. Velen vonden<br />

baat bij haar wijlen.<br />

Dien bezat vele goede eigenschappen.<br />

Zij was zeer gastvrij. Altijd waern<br />

ern vrienden of kennissen op de<br />

thee of koffie en op elk uur van de<br />

dag.' Zij bezat een sterk gevoel voor<br />

rechtvaardigheid. Onomwonden zei ze<br />

zelfs haar beste vrienden de waarheid<br />

en om recht te verkrijgen ging<br />

ze persoonlijk vaak naar hoge instanties,<br />

én met succes.<br />

Voorliefde<br />

Dien had een bijzondere voorliefde<br />

voor dieren en planten. Alle mogelijke<br />

huisdieren trof men bij haar aan<br />

op het ruime erf. Duiven in vele soorten,<br />

pauwen, kalkoenen, fazanten, een<br />

rijk gevulde voliëre, eenden, kippen,<br />

ganzen, marmotten konijnen enz. Haar<br />

huis stond niet alleen open voor mensen<br />

ook de jonge lammeren en geitjes<br />

huppelden door de huiskamer. Vele<br />

zeer jonge, ouderloze dierem bracht<br />

zij met de zuigfles groot. De zorg<br />

voor de grotere dieren de varkens,<br />

schapen, kalveren, pinken en koeien<br />

berustte bij Jan. Vele dieren hadden<br />

een naam en als Jan ze niet kon krijkrijgen.<br />

gen hoefde Dien maar te roepen en<br />

ze kwamen. In de vroege zomerochtenden<br />

kon men zich tussen alle dierengeluiden<br />

in artis wanen. Haar erf<br />

was een waar paradijsje. Het gezellige<br />

weesje (tuinhuisje) waar ze altijd<br />

in zat (het buitenzitten had ze<br />

van haar moeder geërfd) was omrankt<br />

met een zee van bloemen. In de bloementuin<br />

naast het huis en aan de weg<br />

kon men alle gekweekte planten in vele<br />

variëteiten en kleur aantreffen. En<br />

in huis stonden de vensterbanken met<br />

allerlei kamerplanten vol.<br />

Ook voor Dien, zéér voorra van inslag,<br />

golden de regels van de Guido<br />

Gezelle „Mij spreekt de blomme<br />

een tale, mij is het kruid beleefd, mij<br />

groet het al te male, dat God geschapen<br />

heeft. Zij verlangde niets meer<br />

dan te leven temidden van deze, haar<br />

kinderen. Ruim een jaar geleden kreeg<br />

ze een ernstige keelaandoening welke<br />

haar tenslotte noopte tot medisch ingrijpen.<br />

Aanvankelijke hoop tot herstel<br />

vervloog in rook. Kunstmatige<br />

voeding volgde, maar het baatte niet<br />

meer. De- kwaal verergerde zo, dat<br />

een dezer dagen haar leven nog plotseling<br />

een einde nam. Onder zeer grote<br />

belangstelling werd zij hedenmiddag<br />

achter het oude hervormde kerkje<br />

ter ruste gelegd.


Heden is na een langdurig,<br />

doch geduldig gedragen<br />

lijden, in haar<br />

Here en Heiland ontslapen,<br />

mijn lieve zorgzame<br />

vrouw,<br />

BARENDINA BOOM-<br />

DE KLOET<br />

in de ouderdom van 60<br />

jaar.<br />

Haar leven was liefde<br />

en zorgzaamheid.<br />

J. Boom.<br />

Kortenhoef, 12 sept. 1968<br />

Kortenhoefsedijk 29.<br />

Liever geen bezoek.<br />

Geen bloemen.<br />

De begrafenis zal plaatshebben<br />

dinsdag 17 <strong>september</strong><br />

a.s. om 1 uur op<br />

de Algemene Begraafplaats<br />

te Kortenhoef.


Voor uw bewijs van deelne-<br />

ming na het overlijden van<br />

mijn lieve zorgzame vrouw<br />

BERENDINA<br />

BOOk-DE KLOET<br />

betuig ik u.mijn hartelijke<br />

dank. J. Boon<br />

Kortenhoef, oktober 1968<br />

Kortenhoefsedijk 29


3 oktober 50 jaar getrouwd<br />

Welverdiende rust na<br />

leven van hard werken<br />

'S-GRAVELAND — Donderdag 3 oktober<br />

is het vijftig jaar geleden, dat<br />

Arie Goedemans (78) en Johanna de<br />

Ruig (77) elkaar het ja-woord gaven.<br />

Johanna de Ruig werd geboren in<br />

Hilversum in een klein boerderijtjP.<br />

dat gelegen is tegenover de ingang<br />

van het buitengoed Gooilust en be<br />

zocht later de St.-Annaschool aan de<br />

Groest. En als zovelen in die tijd ging<br />

zij als strijkster werken op een der<br />

wasserijen in 's-Graveland.<br />

Arie Goedemans is 's-Gravelander<br />

van geboorte en zijn vader Jacob had<br />

er een handwasserijtje aan het Zuidereinde.<br />

De schooljaren van Arie<br />

werden doorgebracht op de openbare<br />

school in het dorp en dit waren be- i<br />

slist niet de braafste jaren. Toen hij i<br />

twaalf jaar oud was. ging hij van<br />

school en werd slager bij Willem Fortuin.<br />

l7e eerste wereldoorlog riep ook<br />

hem op voor de militaire dienst en<br />

hij werd ingedeeld bij de Grenadiers<br />

en Jagers, blijkbaar omdat hij de<br />

zwemkunst goed machtig was, werd<br />

hij kort daarna zweminstructeur in<br />

een badhuis te Den Briel. Na vervuiling<br />

van de militaire dienstplicht<br />

werd hij stoker bij een tomaten- en<br />

komkommerkwekerij aan de Emmaweg<br />

van Lucas Koopman. Hierna ging<br />

hij weer naar de wasserij, dezelfde<br />

waar ook zijn meisje gewerkt had.<br />

Toen de kinderen wat groter werden,<br />

ging hij naar Wasserij Gooilust aan<br />

de Koninginneweg. In de crisistijd<br />

moest hij daar weg en kwam zonder<br />

werk. Arie vocht om voor zijn gezin<br />

toch iets te verdienen. Hij ging schoenen<br />

verkopen en haalde reparatiewerk<br />

op voor een plaatselijke schoenmaker.<br />

Men vroeg hem ook aan de<br />

zaal te staan, wanneer er uitvoeringen<br />

werden gegeven door plaatselijke verenigingen<br />

en zo stond hij dan ook elke<br />

zondag aan het sportterrein aan ct.-2<br />

Kerklaan voor de voetbalvereniging<br />

DVS.<br />

Na dit enkele jaren gedaan te hebben,<br />

ging hij weer naar de wasserij en<br />

werd machinist-stoker bij Reijmerink<br />

en dit heeft hij volgehouden, totdat<br />

hij vijfenzestig jaar werd.<br />

Jarenlang was Arie Goedemans secretaris<br />

van de plaatselijke fabrieksarbeidersbond<br />

en trots toont hij de<br />

gouden vulpen. die hij kreeg voor zijn<br />

25-jarig bestuurslidmaatschap. Voor<br />

de tweede wereldoorlog was hij een<br />

verwoed duivenliefhebber. maar nu<br />

brengt hij zijn vrije tijd door met<br />

vissen.<br />

Beide oudjes genieten een goede gezondheid<br />

en zij wonen nog steeds aan<br />

het Zuidereinde. daar waar zij ook<br />

voor het eerst een huis betrokken in<br />

•s-Graveland.


_buurgemeenten vee ten<br />

om storten van vuil<br />

Politie verbaliseert het hoofd van<br />

Hilversumse reinigingsdienst<br />

KORTENHOEF — Rijkspolitiemannen hebben gistermiddag op last<br />

van het 's-Gravelandse gemeentebestuur gepoogd Hilversum het storten<br />

van vuilnis te beletten. Met deze daad werd het lang sluimerende<br />

conflict tussen de buurgemeenten 's-Graveland en Hilversum, over het<br />

storten van huisvuil, op de spits gedreven. In de loop van de middag<br />

forceerde Hilversum de toegang tot de stortplaats, waarbij als opzet<br />

gold: het uitlokken van een proces-verbaal. Om kwart voor elf vanochtend<br />

liet het hoofd van de Hilversumse reinigingsdienst opnieuw<br />

een vrachtwagen vol vuilnis storten op het gisteren afgezette terrein.<br />

Dit gebeurde onder de ogen van twee rijkspolitier9annen, die de suilstorter<br />

direct na het gebeurde verbaliseerden.<br />

Met een aftandse potkachel, twee<br />

verroeste wasmachines, twee balken<br />

en enkele meters prikkeldraad werd<br />

gisteren rond het middaguur een terrein<br />

van één hectare afgezet, waar<br />

Hilversum al verscheidene vrachten<br />

vuil gedeponeerd had. De alarmerende<br />

berichten uit de buurgemeenten<br />

noopten het Hilversumse college van<br />

B. en W. zijn maandagmiddagbijeenkomst<br />

te openen met een bespreking<br />

van het in de ochtenduren gerezen<br />

probleem. Besloten weru een procesverbaal<br />

uit te lokken door toch vuil<br />

te storten op het afgesloten, drassige<br />

terrein. Het hoofd van de Hilversumse<br />

reinigingsdienst nam deze<br />

taak op zich.<br />

Tegen half, vijf gistermiddag werden<br />

wasmachines, potkachel, balken<br />

en prikkeldraad gesloopt en de inhoud<br />

van een vuilniswagen gestort op<br />

het land van de boeren Frans Luyer<br />

(651;je~43q9rn milt voormalig,Kor-<br />

,tenhoef. Deze twee boeren hebij'h'<br />

, _,veel baat bij het . storten van vuil op<br />

_ hun 1ad:s1VréeheedgiSoneren van bl-<br />

-ke vracht afval stijgt het drassige<br />

terrein aanzienlijk in waarde. Een-<br />

. maal opgehoogd met vele tonnen vuil<br />

en geëgaliseerd met zand is de hecta-<br />

. re land vele duizenden guldens meer<br />

waard geworden. Kortenhoefs voorma-<br />

' lige burgemeester Wildeboer zag veel<br />

heil in deze transacties. Maar 's-Graveland<br />

heeft Hilversum nu de pas afgesneden.<br />

van de boeren Luyer en Boom te kunnen<br />

ontzeggen, omdat dez... strook<br />

grond binnen het zogeheten meldingsgebied<br />

zou liggen, d.w.z. dat het<br />

grondperceel binnen de bepalingen<br />

van de natuurbescherming zou vallen.<br />

Hilversum, zo vernemen wij,<br />

meent dat er alleen nog maar een<br />

aanvraag loopt om het stuk grond in<br />

kwestie in het meldingsgebied te laten<br />

vallen. Een fiat daarvoor zou nog<br />

niet zijn afgekomen.<br />

Rancune<br />

In de radiostad leeft de gedachte.<br />

dat 's-Graveland handelt uit een rancune<br />

tegenover de provincie- Een<br />

verzoek van burgemeester J. D. Jansen<br />

e.a. om zand te mogen zuigen op<br />

het land van Luyer en Boom is door<br />

de provincie afgewezen. En daarom,<br />

zo redeneert men in Hilversum, heeft<br />

's-Graveland gezegd: „Dan Haver-<br />

..stu32 -ook geen . karrev,racb ten .,.1411Linis<br />

storten op diezelfde grond".<br />

Nadat de directeur van openbare<br />

werken inds--,Graveglandr,t de heer J.<br />

W. Stigter gisterochtend met eigen<br />

ogen gezien had, dat Hilversumse<br />

wagens van de reinigingsdienst af<br />

en aan reden naar de hectare grond,<br />

gaf loco-burgemeester W. G. de<br />

Kwant de rijkspolitie opdracht het<br />

terrein af te sluiten.<br />

's-Graveland stort z'n vuil sinds gis-<br />

teren niet meer op hetzelfde terrein<br />

als Hilversum. Men heeft een stuk wei-<br />

land de bestemming gegeven van belt.<br />

De eerste hopen afval liggen er: de<br />

koeien lopen er wat schichtig om heen,<br />

maar laat in de maandagmiddag was<br />

er toch een die de stoute schoenen<br />

aantrok om eens te snuffelen in het<br />

neergestorte vuil.<br />

praten. De houding van Hilversum<br />

kunnen we hier niet begrijpen. Het,<br />

speelt eigen rechter op andermans'<br />

grond. Dat lijkt toch nergens op".<br />

Voordat wethouder De Kwant overging<br />

tot de drastische maatregelen<br />

van de afzetting van het vaaltterrein,<br />

heeft hij zich verzekerd van de steun<br />

van de grootste raadsfracties. „Hilversum<br />

doet maar. En dan moet u<br />

weten dat ze in Naarden terecht kunnen<br />

met hun vuil. Maar dat vertikken<br />

ze gewoonweg....", betoogde wethouder<br />

De Kwant.<br />

Doordacht<br />

Hilversum is niet over één nacht ijs<br />

gegaan bij het besluit, een proces-verbaal<br />

uit te lokken. Het bleek mogelijk<br />

om vuil van de gemeente 's-Graveland<br />

zelf op het afgezette stuk<br />

grond te storten. Zodat de politiemannen<br />

Hilversum verbaliseerden omdat<br />

het 's-Gravelands vuil stortte op<br />

's-Gravelands grondgebied.<br />

Deze mogelijkheid kon bestaan op<br />

grond van een oude afspraak tussen<br />

Hilversum en de voormalige gemeente<br />

Kortenhoef. Als compensatie<br />

voor het ja van Kortenhoef op de<br />

aanvraag vuil te mogen storten, bood<br />

Hilversum aan het huisvuil in deze<br />

kleine, gemeente ,op te,, gaan halen.<br />

Met .personeelen.rnateriM<br />

.versum. Ook na' de samensmelting<br />

van. de drie gemeenten, zijn de vuil-,<br />

nisrriannen van. » Hilversurd 5KOrteri-z<br />

hoef blijven doen. Tot vandaag de<br />

dag toe. Zodat het helemaal geen<br />

moeilijkheid was, om in een Hilversumse<br />

wagen 's-Gravelands vuil te<br />

storten op de omstreden plek.


Jaarlijks verdwijnén er zo'n 300.000<br />

kubieke meters Hilversums vuilnis op<br />

de 10 hectare grote vaaltterreinen in<br />

het verlengde van de Curtevenneweg<br />

in 's-Graveland. En Hilversum, en<br />

's-Graveland stortten er hun afval.<br />

Landaanwinst<br />

Vanuit Hilversum rijden er zo'n<br />

kleine 200 wagens per dag naar de<br />

grote belt, waar de landaanwinst in<br />

de afgelopen jaren aanzienlijk is geweest.<br />

Waar vroeger nog geen hond<br />

kon staan op de „todden", grazen nu<br />

de koeien. Gras van een prima kwaliteit<br />

groeit boven de vuilnislaag van<br />

Hilversum.<br />

De stortterreinen van 10 ha. zijn zo<br />

langzamerhand echter „verzadigd".<br />

Het laatste stuk grond waar Hilversum<br />

nog kan storten wordt deze<br />

week „glad gestreken". Dan blijft er<br />

over, de strook land van een ruime<br />

hectare van de boeren Luyer en<br />

Boom. Daar zou Hilversum nog een<br />

maand of negen vuil op kunnen storten.<br />

Dan loopt er ook nog een aanvraag<br />

voor een „hinderwetvergunning"<br />

voor een kleiner terrein op<br />

grondgebied 'van 's-Graveland, waar<br />

hoogstens drie maanden vuil gestort<br />

zou kunnen worden. En dan moet de<br />

overlaadinstallatie op het spoorwegemplacement<br />

Crailoo afgebouwd<br />

zijn. Vandaar zal het Hilversumse<br />

huisvuil worden afgevoerd naar de<br />

VAM in het Drentse Wijster.<br />

Meldingsgebied<br />

De gemeente 's-Graveland denkt<br />

Hilversum de toegang tot het terrein<br />

Overleg<br />

Spoedoverleg tussen de reinigingsdienst<br />

van Hilversum en de dagelijkse<br />

bestuurders op het raadhuis leidde<br />

ertoe, dat het hoofd van de reinigingsdienst<br />

achter in de middag de afzetting<br />

forceerde. Zelf drukte hij op de<br />

knop die de grote laadbak op z'n kop<br />

zette.... Er was echter geen politie<br />

bij aanwezig. Tegen vijf uur vernam<br />

loco-burgemeester De Kwant deze<br />

daad, begaan om een proces-verbaal<br />

uit te lokken. De loco-burgemeester<br />

van 's-Graveland zei .le terugkomst<br />

van burgemeester Jansen — vanochtend<br />

— af te willen wachten, alvorens<br />

bekend te maken wat de volgende<br />

stap zou zijn.<br />

Steun<br />

Wethouder De Kwant: „'s-Grave-<br />

land is altijd bereid geweest om tel<br />

Een wagen van de Hilversumse ge-<br />

1 meentereiniging passeert de a f -:etting.<br />

Korte tijd later mal Hilversum de


s-Gravelandse smid maakt<br />

hek voor stortplaats<br />

HILVERSUM — Met een blocnote in de hand stond gisteren<br />

een gemeente-opzichter van 's-Graveland de autonummers op te nemen ,<br />

van vuilniswagens uit Hilversum die hun lading stortten op het voor<br />

hen sinds maandag verboden terrein aan de Curtevenneweg in Kor.<br />

tenhoef. Tien meter van hem vandaan stond het hoofd van de Hilversumse<br />

vuilnisdienst met de twee landeigenaren te praten. De oude<br />

versperring lag wat zielig aan de kant geschoven.<br />

Het gerucht deed de ronde dat<br />

's-Graveland de toegang tot het terrein<br />

zou afsluiten met een ijzeren hek.<br />

Om half elf waren er al enige mensen<br />

daartoe grond komen. opmeten aan het<br />

begin van de oprit naar het sport-<br />

. terrein.<br />

Het hoofd van de Hilversumse<br />

stortingsdienst vroeg de 's-Grave-<br />

landse gemeente-opzichter: „Wie is<br />

die smid eigenlijk, die het hek plaatste?"<br />

De aangesprokene haalde de<br />

schouders op, waarop de Hilversummer<br />

gekscherend zei: „Jij gebruikt je<br />

tong ook alleen maar om hem tegen<br />

mij uit te steken." De ander bromde'<br />

dat hij tenslotte ook zijn consigne:<br />

had. Het was duidelijk dat de ver•<br />

tegenwoordigers van beide gemeenter<br />

wat onwennig tegenover elkaar ston•<br />

den.<br />

„Zonde"<br />

Aan het Zuidereinde inmiddels wie<br />

de smid A. Walstra van smederij<br />

Aambeeld al begonnen aan het heli<br />

dat vanmiddag geplaatst moet worden.<br />

„Ik heb geen nieuw gemaakt om<br />

daar neer te zetten. ik had nog een<br />

oude staan en die pas ik wat aan. Het<br />

is toch zonde om voor zo'n gekke geschiedenis<br />

een nieuw hek te zetten?"


Tot na middernacht discussie<br />

Raad keurt beleid B. en W.<br />

inzake sluiting stortplaats<br />

voor Hilversum goed<br />

'S-GRAFELAND — liet leek welhaast<br />

onvermijdelijk dat de vuilstortingsproblemen<br />

tussen Hilversum en<br />

's-Graveland die de laatste week zich<br />

toespitsten tot de afsluiting van het<br />

door Hilversum gebruikte Kortenhoefse<br />

terrein, in 'de raadsvergadering<br />

van gisteravond ter sprake zouden komen.<br />

Inderdaad werd in het begin van<br />

de vergadering door de raad gevraagd<br />

of de burgemeester een toelichting<br />

zou kunnen geven. Deze voelde daar<br />

niet alles voor, maar beloofde, zij het<br />

summier, aan het einde van de vergadering<br />

enige mededelingen te doen.<br />

Om tien minuten voor twaalf werd<br />

daartoe het laatste agendapunt uitgesteld.<br />

Burgemeester J. D. Jansen zette uiteen<br />

dat drie jaar geleden Hilversum<br />

op de hoogte was gesteld van het volraken<br />

van de door haar gebruikte en<br />

op Kortenhoefs grondgebied liggende<br />

terreinen voor vuilstortingen en dat<br />

HilVersum verzocht was andere gebieden<br />

te zoeken. In juni is er een<br />

gesprek geweest met de locoburgemeester<br />

van Hilversum dr. P. G. v.d.<br />

Vliet en zijn staf, waarbij dezen erop<br />

werden gewezen dat de doorgang vin-<br />

dende vuilstorting een overtreding be-<br />

,<br />

tekende. De wethouder zou toen een<br />

bijeenkomst beloofd hebben om een<br />

oplossing te vinden. Die is er niet gekomen.<br />

De motivering voor het verbod van<br />

vuilstorting was mede dat het een gebied<br />

betreft dat tot natuurgebied is<br />

verklaard.<br />

Geen verlof<br />

Om die reden ook mocht de gemeen-'<br />

te 's-Graveland van Gedeputeerde'<br />

Staten geen zand zuigen. Hilversum is<br />

toen een andere stortplaats toegewezen,<br />

maar daar heeft zij niet op gereageerd.<br />

Na deze uiteenzetting bracht<br />

de heer J. Brug 'een voorstel tot een<br />

motie ter tafel, dat algemeen werd.<br />

aanvaard: De raad steunt het college<br />

van B. en W. en doet een beroep`op<br />

Gedeputeerde Staten, de Commissie<br />

van Noord-Holland en op de gemeen-.<br />

te Hilversum om een spoedige oplossing<br />

te vinden. De heer Fokke merkte<br />

op dat er een proces-verbaal op het<br />

meldingsgebied was opgemaakt,<br />

maar vroeg zich af of dat niet gedaan<br />

had kunnen worden op grond van de<br />

nieuwe politieverordening, die het<br />

L_ storten van vuil zonder de toestemming<br />

van 's-Graveland. verbiedt.<br />

Gesprek<br />

De burgemeester verklaarde dat<br />

Hilversum is geschreven tot zaterdag<br />

van een andere stortplaats gebruik te'<br />

mogen maken. Bovendien zal er<br />

maandagochtend een gesprek met.<br />

Hilversum zijn en vóór die tijd willen<br />

B. en W. niets meer ondernemen. 1<br />

)<br />

Aanhakend op die bespreking achtte;<br />

de heer Fokke het wenselijk dat ook.<br />

andere kwesties als de waterleiding<br />

door het Spanderswoud en het huisje<br />

.aan de Kortenhoefsedijk ter sprake<br />

zouden komen. De heer Vroom vroeg<br />

of toch vooral ook de belangen 'van<br />

de grondeigenaren in het oog gehouden<br />

zouden worden. inmiddels was<br />

het al geruime tijd na middernacht,<br />

wat de heer Fokke met een onschul- ,<br />

dig gezicht deed vragen of er voor<br />

deze nieuwe dag wéér presentielijsten]<br />

door de raadsleden getekend moesten;<br />

worden. Een daverend gelach beëindigde<br />

de kwestie van de vuilstorting.


Pastoor en kerk<br />

meester gehuldigd<br />

KORTENHOEF — Op feestelijke<br />

wijze heeft de r.-k. parochie van Kortenhoef<br />

het zilveren priesterfeest van<br />

haar pastoor L. J. M. Hakewessel gevierd.<br />

Om negen uur werd in de parochiekerk<br />

een plechtige eucharistieviering<br />

gehouden. De jubilaris werd daarbij<br />

geassisteerd door deken II. A.<br />

Schliitken en emeritus-pastoor Van<br />

Gendt uit Hilversum.<br />

Op uitdrukkelijke wens van pastoor<br />

Hakewessel werd aan het einde van<br />

dezer kerkdienst door emeritus-pastoor<br />

A. V. Oomes aan de scheidende kerkmeester<br />

en oud-wethouder van de gemeente<br />

Kortenhoef, de heer H. Brouwer,<br />

de, Pauselijke onderscheiding Pro<br />

Ecclesia et Pontifice uitgereikt.<br />

Het kerkkoor, onder leiding van de<br />

80-jarige dirigent J. Stuiver, zong bij<br />

de intrede het priesterlied van Herman<br />

Strategier. Verder werkten mee het<br />

kinderkoor onder leiding van K. J. M.<br />

Blommesteyn. Deken H. A. Schliitken<br />

hield de predikatie over de betekenis<br />

van het priesterschap in deze tijd.<br />

De oud-pastoor richtte zich in een<br />

krachtige toespraak tot beide jubilarissen,<br />

welke door de parochianen werd<br />

beantwoord met een luid applaus en<br />

een hartelijk „Lang zullen ze leven".<br />

Na de kerkdienst werd aan de jubilarissen,<br />

familieleden en vele genodigden<br />

een feestelijk ontbijt aangeboden<br />

door het kerkbestuur in de aula van de<br />

pastorie. Hier werden de jubilarissen<br />

op feestelijke wijze toegesproken door<br />

kerkmeester J. Verschure. Om twaalf<br />

uur werd in het parochiehuis Sint-Lambertus<br />

een receptie gehouden, waarop<br />

de parochianen de gelegenheid hadden<br />

de jubilerende pastoor geluk te wensen.<br />

Aan het begin van deze receptie<br />

werd namens de parochianen het woord<br />

gevoerd door de heer J. Huyzer,<br />

zitter van de parochieraad. Hij overhandigde<br />

de jubilaris een door de kunstenaar<br />

Jos van Grieken' ontworpen<br />

cheque ter waarde van rulmƒ »00 als<br />

geschenk van de parochianen, te be:-<br />

steden voor de verfraaiing van het li-<br />

turgisch centrum in het kerkgebouw.'<br />

Ook vele oud-parochianen en kennissen<br />

uit de Hilversumse tijd van pastoor<br />

Hakewessel bezochten deze receptie,<br />

die pas na twee uur eindigde.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!