september PDF

hk.kortenhoef.nl

september PDF

Heden is rustig van ons

heengegaan onze beste

broer, zwager en oom

JAN VAN DOORN

in de ouderdom van 84

jaar.

Namens de familie,

J. A. Rijntjes.

Kortenhoef

post 's-Graveland,

9 september 1968.

Willem Pauwstraat 18.

De overledene is opgebaard

in het Algemeen

Uitvaartcentrum Huize

„Den Hull", Utrechtseweg

11 te Hilversum.

Bezoek aldaar van 10.00

tot 12.00 uur en van

16.00 tot ,20.00 uur.

De teraardebestelling zal

plaatshebben donderdag,

12 september om 11.00

uur, op de Algemene

Begraafplaats aan de

Berensteinseweg te

's-Graveland.

Vertrek van Willem

Pauwstraat 18 om 10.30

uur.


GEMEENTE

's-GRAVELAND

Inenting tegen pokken

Burgemeester en wethouders

van 's-Graveland maken

bekend, dat op donderdag,

12 september 1968 om

13.00 uur precies in het

wijkgebouw aan de Kerklaan

te Kortenhoef gelegenheid

zal worden gegeven

tot kosteloze inenting tegen

pokken.

Voor een juiste vermelding

in de vaccinatiebewijzen

van de namen en geboortedata

der kinderen, is het

gewenst dat bij de inenting

het Oranje-inentingsboekje

wordt meegebracht.

Burgemeester en wethouders

van 's-Graveland,

De burgemeester,

JANSEN

De secretaris,

J. VALKIER.


Gemeente moet nog

• •

tijdje msvull •

Kortenhoef


KORTENHOEF — De gemeente heeft

nogmaals om vrijstelling c:q. ontheffing

moeten wagen van de zgn. plassenverordening

en de verordening

landschapsschoon om het storten van

huisvuil bij Kortenhoef nog een tijdje

te kunnen voortzetten.

Zoals bekend gaat de gemeente in de

naaste toekomst het huisvuil afvoeren

naar de terreinen van de V.A.M. in

Drente. Daarvoor moet echter eerst 'n

overlaadstation bij Crailoo worden gebouwd.

Het2plan hiervoor is nu definitief

uitgewerkt. Na aanbesteding zal

nog dit jaar met de bouw van het station

worden begonnen. Zolang deze

voorziening nog niet gereed is moet

het huisvuil nog naar Kortenhoef gebracht

werden, Daarvoor, is echter opnieuw

vrijstelling dan wel ontheffing

van genoemde verordening nodig.

B, en W. delen dit mede in het

hoofdstuk _openbare werken ,van hun

toelichting op de begroting ,voor 1969.

Daarin valt ook ten aanzien van de

plantsoenaanieg te lezen, dat nog in

• 968 wordt begonnen met de aanleg

van groenstroken buiten de woonunits

lb de Kerkelanden. In de loop van het

nieuwe begrotingsjaar zal bij. de gemeenteraad

een voorstel worden ingediend

voor de -realisering vaji het _recreatieplan

Spanderswoud-Boekestein.


Expositieplanten

groot succes .

- 's-GRAVELAND --' De plantententoonstelling

van de florallavereniging

's-Graveland in de tuin van de Paardetram

b een succes geworèen. Ook

de wedstrijd bloemschikken verheugde

gich in een levendige belangstelling.

, s

Voor de jury was het een moeilijke

taak om uit de vele , planten een keus

tè maken, en winnaars aan te wijzen.

De uitslagen Waren als volgt:

Grdep „Vorig jaar": 1. P. Nagel. 2.

mevr.' Vinthorst—Winde 3. mevr.

Romwiel. 4. de heer Romwiel. 5. mevrouw

Knip.

Groep volwassenen: 1. •J.

Windt. 2.

mevrouw Brikhof—Slulters. .3. mevr.

Roukens. 4. J. van Kalk. 5. Harry

Bijleveld. 6. de heer :Van Bennekom.

Groep kinderen grote pot: 1. Nico

Droogman. 2. Flora Roozendaal. 3. Ingrid

Slegt. 4. Kees Peet.

..'Groep kinderen kleine pot: 1. Frans

Bestebroer. 2. Gerben Jan Haselager.

3. Margo Degenkamp. 4. Betty de

Winter. 5. Fokke de Vries. 6. Gerko

de Vries. 7. Marleen Nagel.

Bloemschikken: 1. de beer .;Van

Bennekom. 2. mevrouw Rieviets. 3.

mevrouw Smallenburg van Doorn. 4.

mevrouw Roukens. .',1 k_ ':; .-- i,..s_

13 4? -- )9 -..


Hederi werd na een

langdurig lijden van

ons weggenomen ons

lief zoontje en broertje

RUDI

op de leeftijd van 2 jaar.

H. Kreuning

J. G. Kreuningvan

Lunteren

,John

Kortenhoef, 14 sept. '68

Krommerade 12

Onze lieve Rudi is opgebaard

in de rouwkapel

van de R.-K. Ziekenverpleging,Koningsstraat,

ingang Eikbosserpad-

te Hilversum.

Bezoek aldaar 's avonds

van 7-8 uur.

De begrafenis zal plaatshebben

woensdag 18

september a.s. om 1 uur

op de algemene begraafplaats

aan de Berensteinseweg

te 's-Gravelend.


Barendina de Kloet (60) overleden

Patiënten uit het hele land

bezochten wonderdokter

KORTENHOEF — Op 60-jarige leeftijd overleed alhier Barendina

de Kloet, telg uit een oud geslacht van polderwerkers. Haar overgroot-

en grootvader bewoonden reeds het oude pand nabij de „sluis"

alhier. Grootvader Cornelis de Kloet omstreeks de eeuwwisseling overleden,

was een bekende turftrekker. Deze was gehuwd met Willempje

van Dam, die omstreeks 1912 overleed. Voor bijverdienste verzorgde

deze de was van Heideheuvel te Hilversum, welke met de kinderwagen

gehaald en bezorgd werd.

Haar vader, Hein de Kloet. aanvankelijk

ook turftrekker werd later

boer. Hij begon met een paar geiten,

was later boer met een zestal koeien.

In 't najaar sneed hij ruigt ter

dekking van de bollenvelden. Een

viertal jaren was hij lid van de raad

van de CHU. Haar moeder stamde uit

een Russische familie, uit vrees voor

de knoet van vadertje tsaar uit Rusland

gevlucht.

Ter plaatse was ze bekend als „Dien

van Hein". Reeds op 15-jarige leeftijd

leerde zij haar latere man, Jan Boom

kennen, een boerenzoon uit de oude

boerderij aan de Kattenbrug, de bakermat

van het plaatselijke boerengeslacht

Van de Velden. Na een lange

omgangsperiode van bijna twintig

jaar huwde zij tijdens de eerste wereldoorlog

en betrok een gedeelte der

ouderlijke woning. Jan ventte reeds

melk in het oude dorp. Met zijn huwelijk

breidde hij de wijk uit tot nieuw-

Kortenhoefen Ankeveen. Vaak was

Dien hem behulpzaam bij het werk

en hield de boekhouding bij, want kinderen

hadden ze niet. Nadat de broers

allen getrouwd waren en vader overleden

was, nam ze ook de zorg voor

de oude moeder op zich. Toen ook deze

overleed betrok ze diens woongedeelte.

De melkzaa werd later verkocht

en Jan, boer in zijn hart, ging

zich ook aan het vee wijden.

Bekendheid

Toen Dien zich een tiental jaren geleden

niet wel voelde, wendde zij zich

tot een Amsterdamse dame met bovennatuurlijke

genezende krachten

begaafd, die eens per week in 's-Graveland

zitting hield. Deze ontdekte bij

Dien dezelfde gave die zij bezat en

adviseerde haar de mensen terwille

te zijn. Al gauw kreeg zij bekendheid

en uit alle oorden van het land kreeg

. t` . zij patiënten. Zij hield er twee spreek-

avonden op na die zeer drukbezocht

Werden. Met handoplegging en door

haar „gezegend" water behandelde zij

patiënten. En i vszi ns à tá nast oor

Kni jpp in Duitsland. Velen vonden

baat bij haar wijlen.

Dien bezat vele goede eigenschappen.

Zij was zeer gastvrij. Altijd waern

ern vrienden of kennissen op de

thee of koffie en op elk uur van de

dag.' Zij bezat een sterk gevoel voor

rechtvaardigheid. Onomwonden zei ze

zelfs haar beste vrienden de waarheid

en om recht te verkrijgen ging

ze persoonlijk vaak naar hoge instanties,

én met succes.

Voorliefde

Dien had een bijzondere voorliefde

voor dieren en planten. Alle mogelijke

huisdieren trof men bij haar aan

op het ruime erf. Duiven in vele soorten,

pauwen, kalkoenen, fazanten, een

rijk gevulde voliëre, eenden, kippen,

ganzen, marmotten konijnen enz. Haar

huis stond niet alleen open voor mensen

ook de jonge lammeren en geitjes

huppelden door de huiskamer. Vele

zeer jonge, ouderloze dierem bracht

zij met de zuigfles groot. De zorg

voor de grotere dieren de varkens,

schapen, kalveren, pinken en koeien

berustte bij Jan. Vele dieren hadden

een naam en als Jan ze niet kon krijkrijgen.

gen hoefde Dien maar te roepen en

ze kwamen. In de vroege zomerochtenden

kon men zich tussen alle dierengeluiden

in artis wanen. Haar erf

was een waar paradijsje. Het gezellige

weesje (tuinhuisje) waar ze altijd

in zat (het buitenzitten had ze

van haar moeder geërfd) was omrankt

met een zee van bloemen. In de bloementuin

naast het huis en aan de weg

kon men alle gekweekte planten in vele

variëteiten en kleur aantreffen. En

in huis stonden de vensterbanken met

allerlei kamerplanten vol.

Ook voor Dien, zéér voorra van inslag,

golden de regels van de Guido

Gezelle „Mij spreekt de blomme

een tale, mij is het kruid beleefd, mij

groet het al te male, dat God geschapen

heeft. Zij verlangde niets meer

dan te leven temidden van deze, haar

kinderen. Ruim een jaar geleden kreeg

ze een ernstige keelaandoening welke

haar tenslotte noopte tot medisch ingrijpen.

Aanvankelijke hoop tot herstel

vervloog in rook. Kunstmatige

voeding volgde, maar het baatte niet

meer. De- kwaal verergerde zo, dat

een dezer dagen haar leven nog plotseling

een einde nam. Onder zeer grote

belangstelling werd zij hedenmiddag

achter het oude hervormde kerkje

ter ruste gelegd.


Heden is na een langdurig,

doch geduldig gedragen

lijden, in haar

Here en Heiland ontslapen,

mijn lieve zorgzame

vrouw,

BARENDINA BOOM-

DE KLOET

in de ouderdom van 60

jaar.

Haar leven was liefde

en zorgzaamheid.

J. Boom.

Kortenhoef, 12 sept. 1968

Kortenhoefsedijk 29.

Liever geen bezoek.

Geen bloemen.

De begrafenis zal plaatshebben

dinsdag 17 september

a.s. om 1 uur op

de Algemene Begraafplaats

te Kortenhoef.


Voor uw bewijs van deelne-

ming na het overlijden van

mijn lieve zorgzame vrouw

BERENDINA

BOOk-DE KLOET

betuig ik u.mijn hartelijke

dank. J. Boon

Kortenhoef, oktober 1968

Kortenhoefsedijk 29


3 oktober 50 jaar getrouwd

Welverdiende rust na

leven van hard werken

'S-GRAVELAND — Donderdag 3 oktober

is het vijftig jaar geleden, dat

Arie Goedemans (78) en Johanna de

Ruig (77) elkaar het ja-woord gaven.

Johanna de Ruig werd geboren in

Hilversum in een klein boerderijtjP.

dat gelegen is tegenover de ingang

van het buitengoed Gooilust en be

zocht later de St.-Annaschool aan de

Groest. En als zovelen in die tijd ging

zij als strijkster werken op een der

wasserijen in 's-Graveland.

Arie Goedemans is 's-Gravelander

van geboorte en zijn vader Jacob had

er een handwasserijtje aan het Zuidereinde.

De schooljaren van Arie

werden doorgebracht op de openbare

school in het dorp en dit waren be- i

slist niet de braafste jaren. Toen hij i

twaalf jaar oud was. ging hij van

school en werd slager bij Willem Fortuin.

l7e eerste wereldoorlog riep ook

hem op voor de militaire dienst en

hij werd ingedeeld bij de Grenadiers

en Jagers, blijkbaar omdat hij de

zwemkunst goed machtig was, werd

hij kort daarna zweminstructeur in

een badhuis te Den Briel. Na vervuiling

van de militaire dienstplicht

werd hij stoker bij een tomaten- en

komkommerkwekerij aan de Emmaweg

van Lucas Koopman. Hierna ging

hij weer naar de wasserij, dezelfde

waar ook zijn meisje gewerkt had.

Toen de kinderen wat groter werden,

ging hij naar Wasserij Gooilust aan

de Koninginneweg. In de crisistijd

moest hij daar weg en kwam zonder

werk. Arie vocht om voor zijn gezin

toch iets te verdienen. Hij ging schoenen

verkopen en haalde reparatiewerk

op voor een plaatselijke schoenmaker.

Men vroeg hem ook aan de

zaal te staan, wanneer er uitvoeringen

werden gegeven door plaatselijke verenigingen

en zo stond hij dan ook elke

zondag aan het sportterrein aan ct.-2

Kerklaan voor de voetbalvereniging

DVS.

Na dit enkele jaren gedaan te hebben,

ging hij weer naar de wasserij en

werd machinist-stoker bij Reijmerink

en dit heeft hij volgehouden, totdat

hij vijfenzestig jaar werd.

Jarenlang was Arie Goedemans secretaris

van de plaatselijke fabrieksarbeidersbond

en trots toont hij de

gouden vulpen. die hij kreeg voor zijn

25-jarig bestuurslidmaatschap. Voor

de tweede wereldoorlog was hij een

verwoed duivenliefhebber. maar nu

brengt hij zijn vrije tijd door met

vissen.

Beide oudjes genieten een goede gezondheid

en zij wonen nog steeds aan

het Zuidereinde. daar waar zij ook

voor het eerst een huis betrokken in

•s-Graveland.


_buurgemeenten vee ten

om storten van vuil

Politie verbaliseert het hoofd van

Hilversumse reinigingsdienst

KORTENHOEF — Rijkspolitiemannen hebben gistermiddag op last

van het 's-Gravelandse gemeentebestuur gepoogd Hilversum het storten

van vuilnis te beletten. Met deze daad werd het lang sluimerende

conflict tussen de buurgemeenten 's-Graveland en Hilversum, over het

storten van huisvuil, op de spits gedreven. In de loop van de middag

forceerde Hilversum de toegang tot de stortplaats, waarbij als opzet

gold: het uitlokken van een proces-verbaal. Om kwart voor elf vanochtend

liet het hoofd van de Hilversumse reinigingsdienst opnieuw

een vrachtwagen vol vuilnis storten op het gisteren afgezette terrein.

Dit gebeurde onder de ogen van twee rijkspolitier9annen, die de suilstorter

direct na het gebeurde verbaliseerden.

Met een aftandse potkachel, twee

verroeste wasmachines, twee balken

en enkele meters prikkeldraad werd

gisteren rond het middaguur een terrein

van één hectare afgezet, waar

Hilversum al verscheidene vrachten

vuil gedeponeerd had. De alarmerende

berichten uit de buurgemeenten

noopten het Hilversumse college van

B. en W. zijn maandagmiddagbijeenkomst

te openen met een bespreking

van het in de ochtenduren gerezen

probleem. Besloten weru een procesverbaal

uit te lokken door toch vuil

te storten op het afgesloten, drassige

terrein. Het hoofd van de Hilversumse

reinigingsdienst nam deze

taak op zich.

Tegen half, vijf gistermiddag werden

wasmachines, potkachel, balken

en prikkeldraad gesloopt en de inhoud

van een vuilniswagen gestort op

het land van de boeren Frans Luyer

(651;je~43q9rn milt voormalig,Kor-

,tenhoef. Deze twee boeren hebij'h'

, _,veel baat bij het . storten van vuil op

_ hun 1ad:s1VréeheedgiSoneren van bl-

-ke vracht afval stijgt het drassige

terrein aanzienlijk in waarde. Een-

. maal opgehoogd met vele tonnen vuil

en geëgaliseerd met zand is de hecta-

. re land vele duizenden guldens meer

waard geworden. Kortenhoefs voorma-

' lige burgemeester Wildeboer zag veel

heil in deze transacties. Maar 's-Graveland

heeft Hilversum nu de pas afgesneden.

van de boeren Luyer en Boom te kunnen

ontzeggen, omdat dez... strook

grond binnen het zogeheten meldingsgebied

zou liggen, d.w.z. dat het

grondperceel binnen de bepalingen

van de natuurbescherming zou vallen.

Hilversum, zo vernemen wij,

meent dat er alleen nog maar een

aanvraag loopt om het stuk grond in

kwestie in het meldingsgebied te laten

vallen. Een fiat daarvoor zou nog

niet zijn afgekomen.

Rancune

In de radiostad leeft de gedachte.

dat 's-Graveland handelt uit een rancune

tegenover de provincie- Een

verzoek van burgemeester J. D. Jansen

e.a. om zand te mogen zuigen op

het land van Luyer en Boom is door

de provincie afgewezen. En daarom,

zo redeneert men in Hilversum, heeft

's-Graveland gezegd: „Dan Haver-

..stu32 -ook geen . karrev,racb ten .,.1411Linis

storten op diezelfde grond".

Nadat de directeur van openbare

werken inds--,Graveglandr,t de heer J.

W. Stigter gisterochtend met eigen

ogen gezien had, dat Hilversumse

wagens van de reinigingsdienst af

en aan reden naar de hectare grond,

gaf loco-burgemeester W. G. de

Kwant de rijkspolitie opdracht het

terrein af te sluiten.

's-Graveland stort z'n vuil sinds gis-

teren niet meer op hetzelfde terrein

als Hilversum. Men heeft een stuk wei-

land de bestemming gegeven van belt.

De eerste hopen afval liggen er: de

koeien lopen er wat schichtig om heen,

maar laat in de maandagmiddag was

er toch een die de stoute schoenen

aantrok om eens te snuffelen in het

neergestorte vuil.

praten. De houding van Hilversum

kunnen we hier niet begrijpen. Het,

speelt eigen rechter op andermans'

grond. Dat lijkt toch nergens op".

Voordat wethouder De Kwant overging

tot de drastische maatregelen

van de afzetting van het vaaltterrein,

heeft hij zich verzekerd van de steun

van de grootste raadsfracties. „Hilversum

doet maar. En dan moet u

weten dat ze in Naarden terecht kunnen

met hun vuil. Maar dat vertikken

ze gewoonweg....", betoogde wethouder

De Kwant.

Doordacht

Hilversum is niet over één nacht ijs

gegaan bij het besluit, een proces-verbaal

uit te lokken. Het bleek mogelijk

om vuil van de gemeente 's-Graveland

zelf op het afgezette stuk

grond te storten. Zodat de politiemannen

Hilversum verbaliseerden omdat

het 's-Gravelands vuil stortte op

's-Gravelands grondgebied.

Deze mogelijkheid kon bestaan op

grond van een oude afspraak tussen

Hilversum en de voormalige gemeente

Kortenhoef. Als compensatie

voor het ja van Kortenhoef op de

aanvraag vuil te mogen storten, bood

Hilversum aan het huisvuil in deze

kleine, gemeente ,op te,, gaan halen.

Met .personeelen.rnateriM

.versum. Ook na' de samensmelting

van. de drie gemeenten, zijn de vuil-,

nisrriannen van. » Hilversurd 5KOrteri-z

hoef blijven doen. Tot vandaag de

dag toe. Zodat het helemaal geen

moeilijkheid was, om in een Hilversumse

wagen 's-Gravelands vuil te

storten op de omstreden plek.


Jaarlijks verdwijnén er zo'n 300.000

kubieke meters Hilversums vuilnis op

de 10 hectare grote vaaltterreinen in

het verlengde van de Curtevenneweg

in 's-Graveland. En Hilversum, en

's-Graveland stortten er hun afval.

Landaanwinst

Vanuit Hilversum rijden er zo'n

kleine 200 wagens per dag naar de

grote belt, waar de landaanwinst in

de afgelopen jaren aanzienlijk is geweest.

Waar vroeger nog geen hond

kon staan op de „todden", grazen nu

de koeien. Gras van een prima kwaliteit

groeit boven de vuilnislaag van

Hilversum.

De stortterreinen van 10 ha. zijn zo

langzamerhand echter „verzadigd".

Het laatste stuk grond waar Hilversum

nog kan storten wordt deze

week „glad gestreken". Dan blijft er

over, de strook land van een ruime

hectare van de boeren Luyer en

Boom. Daar zou Hilversum nog een

maand of negen vuil op kunnen storten.

Dan loopt er ook nog een aanvraag

voor een „hinderwetvergunning"

voor een kleiner terrein op

grondgebied 'van 's-Graveland, waar

hoogstens drie maanden vuil gestort

zou kunnen worden. En dan moet de

overlaadinstallatie op het spoorwegemplacement

Crailoo afgebouwd

zijn. Vandaar zal het Hilversumse

huisvuil worden afgevoerd naar de

VAM in het Drentse Wijster.

Meldingsgebied

De gemeente 's-Graveland denkt

Hilversum de toegang tot het terrein

Overleg

Spoedoverleg tussen de reinigingsdienst

van Hilversum en de dagelijkse

bestuurders op het raadhuis leidde

ertoe, dat het hoofd van de reinigingsdienst

achter in de middag de afzetting

forceerde. Zelf drukte hij op de

knop die de grote laadbak op z'n kop

zette.... Er was echter geen politie

bij aanwezig. Tegen vijf uur vernam

loco-burgemeester De Kwant deze

daad, begaan om een proces-verbaal

uit te lokken. De loco-burgemeester

van 's-Graveland zei .le terugkomst

van burgemeester Jansen — vanochtend

— af te willen wachten, alvorens

bekend te maken wat de volgende

stap zou zijn.

Steun

Wethouder De Kwant: „'s-Grave-

land is altijd bereid geweest om tel

Een wagen van de Hilversumse ge-

1 meentereiniging passeert de a f -:etting.

Korte tijd later mal Hilversum de


s-Gravelandse smid maakt

hek voor stortplaats

HILVERSUM — Met een blocnote in de hand stond gisteren

een gemeente-opzichter van 's-Graveland de autonummers op te nemen ,

van vuilniswagens uit Hilversum die hun lading stortten op het voor

hen sinds maandag verboden terrein aan de Curtevenneweg in Kor.

tenhoef. Tien meter van hem vandaan stond het hoofd van de Hilversumse

vuilnisdienst met de twee landeigenaren te praten. De oude

versperring lag wat zielig aan de kant geschoven.

Het gerucht deed de ronde dat

's-Graveland de toegang tot het terrein

zou afsluiten met een ijzeren hek.

Om half elf waren er al enige mensen

daartoe grond komen. opmeten aan het

begin van de oprit naar het sport-

. terrein.

Het hoofd van de Hilversumse

stortingsdienst vroeg de 's-Grave-

landse gemeente-opzichter: „Wie is

die smid eigenlijk, die het hek plaatste?"

De aangesprokene haalde de

schouders op, waarop de Hilversummer

gekscherend zei: „Jij gebruikt je

tong ook alleen maar om hem tegen

mij uit te steken." De ander bromde'

dat hij tenslotte ook zijn consigne:

had. Het was duidelijk dat de ver•

tegenwoordigers van beide gemeenter

wat onwennig tegenover elkaar ston•

den.

„Zonde"

Aan het Zuidereinde inmiddels wie

de smid A. Walstra van smederij

Aambeeld al begonnen aan het heli

dat vanmiddag geplaatst moet worden.

„Ik heb geen nieuw gemaakt om

daar neer te zetten. ik had nog een

oude staan en die pas ik wat aan. Het

is toch zonde om voor zo'n gekke geschiedenis

een nieuw hek te zetten?"


Tot na middernacht discussie

Raad keurt beleid B. en W.

inzake sluiting stortplaats

voor Hilversum goed

'S-GRAFELAND — liet leek welhaast

onvermijdelijk dat de vuilstortingsproblemen

tussen Hilversum en

's-Graveland die de laatste week zich

toespitsten tot de afsluiting van het

door Hilversum gebruikte Kortenhoefse

terrein, in 'de raadsvergadering

van gisteravond ter sprake zouden komen.

Inderdaad werd in het begin van

de vergadering door de raad gevraagd

of de burgemeester een toelichting

zou kunnen geven. Deze voelde daar

niet alles voor, maar beloofde, zij het

summier, aan het einde van de vergadering

enige mededelingen te doen.

Om tien minuten voor twaalf werd

daartoe het laatste agendapunt uitgesteld.

Burgemeester J. D. Jansen zette uiteen

dat drie jaar geleden Hilversum

op de hoogte was gesteld van het volraken

van de door haar gebruikte en

op Kortenhoefs grondgebied liggende

terreinen voor vuilstortingen en dat

HilVersum verzocht was andere gebieden

te zoeken. In juni is er een

gesprek geweest met de locoburgemeester

van Hilversum dr. P. G. v.d.

Vliet en zijn staf, waarbij dezen erop

werden gewezen dat de doorgang vin-

dende vuilstorting een overtreding be-

,

tekende. De wethouder zou toen een

bijeenkomst beloofd hebben om een

oplossing te vinden. Die is er niet gekomen.

De motivering voor het verbod van

vuilstorting was mede dat het een gebied

betreft dat tot natuurgebied is

verklaard.

Geen verlof

Om die reden ook mocht de gemeen-'

te 's-Graveland van Gedeputeerde'

Staten geen zand zuigen. Hilversum is

toen een andere stortplaats toegewezen,

maar daar heeft zij niet op gereageerd.

Na deze uiteenzetting bracht

de heer J. Brug 'een voorstel tot een

motie ter tafel, dat algemeen werd.

aanvaard: De raad steunt het college

van B. en W. en doet een beroep`op

Gedeputeerde Staten, de Commissie

van Noord-Holland en op de gemeen-.

te Hilversum om een spoedige oplossing

te vinden. De heer Fokke merkte

op dat er een proces-verbaal op het

meldingsgebied was opgemaakt,

maar vroeg zich af of dat niet gedaan

had kunnen worden op grond van de

nieuwe politieverordening, die het

L_ storten van vuil zonder de toestemming

van 's-Graveland. verbiedt.

Gesprek

De burgemeester verklaarde dat

Hilversum is geschreven tot zaterdag

van een andere stortplaats gebruik te'

mogen maken. Bovendien zal er

maandagochtend een gesprek met.

Hilversum zijn en vóór die tijd willen

B. en W. niets meer ondernemen. 1

)

Aanhakend op die bespreking achtte;

de heer Fokke het wenselijk dat ook.

andere kwesties als de waterleiding

door het Spanderswoud en het huisje

.aan de Kortenhoefsedijk ter sprake

zouden komen. De heer Vroom vroeg

of toch vooral ook de belangen 'van

de grondeigenaren in het oog gehouden

zouden worden. inmiddels was

het al geruime tijd na middernacht,

wat de heer Fokke met een onschul- ,

dig gezicht deed vragen of er voor

deze nieuwe dag wéér presentielijsten]

door de raadsleden getekend moesten;

worden. Een daverend gelach beëindigde

de kwestie van de vuilstorting.


Pastoor en kerk

meester gehuldigd

KORTENHOEF — Op feestelijke

wijze heeft de r.-k. parochie van Kortenhoef

het zilveren priesterfeest van

haar pastoor L. J. M. Hakewessel gevierd.

Om negen uur werd in de parochiekerk

een plechtige eucharistieviering

gehouden. De jubilaris werd daarbij

geassisteerd door deken II. A.

Schliitken en emeritus-pastoor Van

Gendt uit Hilversum.

Op uitdrukkelijke wens van pastoor

Hakewessel werd aan het einde van

dezer kerkdienst door emeritus-pastoor

A. V. Oomes aan de scheidende kerkmeester

en oud-wethouder van de gemeente

Kortenhoef, de heer H. Brouwer,

de, Pauselijke onderscheiding Pro

Ecclesia et Pontifice uitgereikt.

Het kerkkoor, onder leiding van de

80-jarige dirigent J. Stuiver, zong bij

de intrede het priesterlied van Herman

Strategier. Verder werkten mee het

kinderkoor onder leiding van K. J. M.

Blommesteyn. Deken H. A. Schliitken

hield de predikatie over de betekenis

van het priesterschap in deze tijd.

De oud-pastoor richtte zich in een

krachtige toespraak tot beide jubilarissen,

welke door de parochianen werd

beantwoord met een luid applaus en

een hartelijk „Lang zullen ze leven".

Na de kerkdienst werd aan de jubilarissen,

familieleden en vele genodigden

een feestelijk ontbijt aangeboden

door het kerkbestuur in de aula van de

pastorie. Hier werden de jubilarissen

op feestelijke wijze toegesproken door

kerkmeester J. Verschure. Om twaalf

uur werd in het parochiehuis Sint-Lambertus

een receptie gehouden, waarop

de parochianen de gelegenheid hadden

de jubilerende pastoor geluk te wensen.

Aan het begin van deze receptie

werd namens de parochianen het woord

gevoerd door de heer J. Huyzer,

zitter van de parochieraad. Hij overhandigde

de jubilaris een door de kunstenaar

Jos van Grieken' ontworpen

cheque ter waarde van rulmƒ »00 als

geschenk van de parochianen, te be:-

steden voor de verfraaiing van het li-

turgisch centrum in het kerkgebouw.'

Ook vele oud-parochianen en kennissen

uit de Hilversumse tijd van pastoor

Hakewessel bezochten deze receptie,

die pas na twee uur eindigde.

More magazines by this user
Similar magazines