Views
5 years ago

Toegang 13-13, inv. Nrs. 4, 5 Sententies 1766-1806

Toegang 13-13, inv. Nrs. 4, 5 Sententies 1766-1806

Toegang 13-13, inv. Nrs. 4, 5 Sententies

BRON: Stavoren, Nederger.,reces-, collateraalboek, sententies. HERKOMST: RA Friesland (Toegang 5, inv.nr.5, 47, 12, 13. STATUS: Opgenomen 30.5.1995, bestand: Sta12txt.txt. INFO: (fragmenten) inv 13: 1722-1806. Vervolg Sententies. 29.11.1702 Adriaen Hendriks Corff, burgemr. contra Eijse Frankena, not.publ (fol.169v). 29.11.1702 Br. Hauwe of Wouter Phocilides contra Sipk Douwes (fol.170v). 28.10.1718 Old.burgemr.David Provana rentmr.v.Stav. contra Not. publ. Eiso Franckena en Sierk Jelles beide borgen over Jelmer Schellinger, gewesen pagter van de Noorderhaven en bakenvuur en postgelden (fol.240v). 10.06.1722 Old bmr Pijter Idses contra.. gedogen dat Not. Eiso Franckena en deszelfs huisvrouw Henrica Klinkenburgh enz. (fol.1). 10.06.1722 Geertien Hitsma wed. convooimr Jacob Binkes als moeder en wettige voorstander van haar dochter in echt verwekt, contra vrouwe Debora Borst wed. Folkert Binkes exec. testamentaire erfgename van deselve geechte. Uitstraak: niet ontvankelijk. (fol.1). 10-06-1722 Antien Balck wed. wijlen Froedsman Tjerk Rinnerts de Jager te Bolsward contra de adm. Voogden en besorgers v.d. diaconie weeshuis (fol.2). 10-06-1722 Antien Balck enz. dito betreft declaratie van de kosten. Uitspr. Executie 8 car. gld. (fol.3). 10-06-1722 Declaratie van kosten uit naam van Nicolaas Balk S.S. theol. Cand. Onder resort van Worcum declarant contra de administrerende voogden en bezorgers van de diaconie weeshuis exec. 8 car.gld (fol.3). 04-09-1722 Thomas Annes impt. Contra Sipk Tjeerds te Joure. Uitspr. Process v dupliq: facto in forma (fol.4). 04-09-1722 Jan Annes te Stav. Contra Sipk Tjeerds op de Joure uitspr. Facto in forma dupliq (fol.4). 04-09-1722 Tjaard Annes contra Sipk Tjeerds te Joure (fol.4). 04-09-1722 Jan Hessels en Pyter Martens burgers te Stav. Contra Jacob Jotties egte huijsvrouw van de old burg mr. Sipke Kuyper gesterkt met deselve. Niet ontvankelijk (fol.5). 12-09-1722 Jacob Willems Ockes wachtmeester contra old burg(?) Pyter Wybes mr. Scheepstimmerman buiten de stad, proces in facto binnen 6 weken voor alle delay (fol. 11). 22-09-1722 Jacob Willems Ockes wachtmeester contra Greeld Abes mr scheepstimmerman, 6 weken uitstel (fol. 11). 22-09-1722 Jacob Willems Ockes wachtmeester contra Teunis Jaities mr. Scheepstimmerman buiten de stad (fol.13). 22-09-1722 Jacob Willems Ockes wachtmeester contra Durk Jetzes Bleker, burger , 6 weken uitstel (fol.13). 28-02-1725 Fiscaal Provana of Fennema contra Wyger Johannes (fol.13). 27-02-1725 Juffrouw Romkes wed. Wopke Beits (?) contra Jarigh Bouwes mr smid (fol. 13). 24-02-1725 Jacob Jotties echte vrouw van old burg. Sipke Kuyper gesterkt contra old burg Pyter Idzes, proces in facto in forma (fol. 13). 11-07-1725 Geertien Hitsma echte huisvrouw van Wynand van der Burgh apothecar te Stav gesterkt voor haar en haar erfgenaam van haar wijlen zuster Anna Huysman an alsoo voor twee derde parten in testament erfgen. Van wijlen Geertien Inthiema laatst weduwe van de brm Jacob Algra impte. Contra de convooijmr Jacob Bolties cum marito mede ald. Proces in facto in forma. (fol.14). 11-07-1725 Hiltien Baarnts wed. hopman Auke Hendriks Brouwer voor haarselfs en als moeder en wettige voorstander voor haar kinderen en echte verwekt, erfgenaam van dezelve impt contra de contr. Leijn Gerrits . Proces facto in forma (fol.14). 11-07-1725 Diaconie geref. Gemeente te Coudum contra Dr. Sixtus Acronius adv HvFr te Lwd, curator over Poulus en Gerbrigje de Jong, kinderen en erfgenamen van wijlen vader Pyter Poulis de Jong (fol.15). 11-07-1725 Pr. Fiscaal van Stav. Contra Wyger Johannes (fol. 15). 11-07-1725 Jacob Jotties echte vrouw van de old brm Sipke Kuyper gesterkt contra de old brm Pyter Idzes mede ald. wonende (fol.16). 11-07-1725 Henrica Klinkenburg wed wijlen de Not. Eiso Frankena voor haar zelfs en als moeder en voorstander over aar kinderen contra Gerlof Zegersma regerend brm (fol. 16). 11-07-1725 Secr. Lolke Haarsma specificeert contra Dirk Taan controlleur (fol.17).

December 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... - Sky Pictures
4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 - Kleinenzhof
Toegang 13-36, inv. Nr. 34 Proclamaties 1773-1804
Toegang 13-36, inv. Nr. 34 Proclamaties 1773-1804
Toegang 13-36, inv. Nr. 34 Proclamaties 1773-1804
Toegang 13-36, inv. Nr. 65 Gaasterland, proclamaties
1 NA. inv. 5, dtb Oud-Beijerland dopen 1797 - 1812 Bewerking door ...
8-5-48 9-5-48 10-5-48 13-5-48 14 5 4~ 15 S 48 16+17-5 18-5-48 20 ...
2 3 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 Willkommen - Urlauber-Tipp.de
13-11 18-12 5-2 4-3 11-3 4-12 26-12 15-1 25-2 8-1 LAUREAAT ...
Les 4 – Jacob Lezen uit de Bijbel Gen. 29:1-13 - Bijbelverhalen
Tussendoelen blok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...
algemeen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... - Rensen
Deut. 5:6–21 en Lucas 4:1–13. Brouwershaven, 21 februari 2010 ...
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VIP - E-Loader.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 11 1.0KR Re 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 1.1 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Starkenborgh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... - Augustus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... - EGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - B & N Cycling
ec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
uitslag m45 tungri run 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Starkenborgh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Starkenborgh