gazette vak lokerew

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette vak lokerew

Zondag 1 September 1867.

4aar

GAZETTE VAK LOKEREW

* . schrijft in ,e Lokeren * «. Vitoer en H alle Postkantooren. De prij, der inschrijf * MJ te te, * franks - -«te* - S

feme in,ekri)mn^en da» voor éénjaar. - Alle Brieven, Artikels, Bekendmakingen en Geld moeten vrachlvnj uegettmird worden. - Hen

middag, toe te zenden : de prijs i« 12 centimen per dnkregel; dikwijls te herhalen worden bij akkoord gedaan.

Lokeren 31 Augusti.

POLITIEK OVERZICHT.

De keiier en de keizerin der Franschen zijn

dijnsdag morgend om tien uur naar Rijsel vertrokken.

Zij zijn ie Al recht (Arras) twee uren slil gebleven

om er de hulde der overheden teonuangen.

Op de redevoering van den meier, heeft de keizer

«enige wooiden geantwoord, die eene onreehtslreeksche

weerlegging schijnen der onrust, ontstaan

door de bemerkingen der oostenrijksche dagbladen

over de bijeenkomst van Salzburg.

Telegrammen uil Salzburg hebben reeds gemeld

dal de keizer van Oostenrijk, in de maand October

te Parijs -verwacht, zich aldaar Ie gelijk met koningin

Victoria zou bevinden, en een dagblad van

Weenen, de Dtbat, doet zich Uil Salzburg schrijven,

dat keizer Frans-Joseph aan zijnen doo'luchtigen

bezoeker het verlangen zou uilgedrukt hebben

om ook te Parijs eene ontmoeting te hebben me'

den koning van Ilalie. Die viervoudige overeenkomst

zou kracht bijzetten aan hetgeen door de

ministerieel» dagbladen van Weenen is gezegd geworden

over de pogingen, die de hoven van Parijs

en Weenen zouden willen aanwenden om Italië eo

Engeland tot de overeenkomst te doen bijtreden,

die thans tusschen hen bestaat.

Tijdingen uit Spanje, bekennen, dat er een gevecht

tusschen de troepen der koningin en de

opstandelingen heeft plaats gehad. Een generaal

zou gedood zijn geworden. De telegraaf zegt niet

tot welke partij hij behoort. Natuurlijk zijn de

opstandelingen geklopt geworden ; doch men durft

er niet meer bijvoegen, dat de opstand onderdrukt

is. Wat eene beoordeeling over de kansen van

goeden uilslag moeielijk maakt, is dat de opstand

de behendige werking Heeft aangenomen op eenige

punten te gelijk te handelen, derwijze dat eene

gedeeltelijke ramp geen uitwerksel op liet heele der

beweging hebben kan. Zoo zou de nederlaag van

generaal Fierrad in Cala'onie aangekondigd door

eene depêche uit Perpignan, de beduidenis niet

hebben, die men geloofd had er te moeten aan toeschrijven,

en die nederlaag wordt zelfs heden in

dien zin betwist, dal het generaal Fierrad niet zou

zijn, maar een zijner broeders, die zou verplicht

zijn geweest naar Frankrijk terug te keeren. Maar

inde anderedeelen van Calalonie, in Arago, in

Murcie, in Andalousie, in de baskiesche provinciën

duurt de worsteling voorl en de bevolkingen

zouden er, om in opstand ie komen, enkel de beloofde

afvalling van een deel van het koninklijk

leger afwachten, wat ook reeds op verscheidene

punten heeft plaats gehad.

Een nieuw en zeer merkwaardig tusschengeval

heeft de worsteling gekenmerkt, die voortgezet

2ltumUu-ffl ap tien Spoorweg

NAAR HET EfltrELSCH.

Bij vele personen die in een ledigen waggon

stappen, bestaat het duaze denkbeeld, dat hel

rijtuig het hunne is, en zoo lenanil iracbl dit bezit

met hen te deden, bewijzen hunne houding en

manieren ruimschoots, dat denkbeeld vaniudnngen.

Het lonprn, in era reiskusluuro gewikkeld en

met een-rets* ijzer in de hand, hiirgs eenen spoortrein,

die op bit punt is Ie vertrekken, slelt ons

bloot aan ei'n volle laag van ve>ont»eerdig(le en

terugstoolende blikken- Ut waarheid him an zal

buiten twijfel door iedereen wordt n bevestigd.

Bel ileed mij dan ook leed genoeg, toen k den

vorigiji zaïurdag eerst laai aan ilen trein kwam en

er ((een enkelen wagson meer onbezet «as. Ouder

hel omvangen, en ik vlei mij nok het met woeker

teroggeven van blikken tol haal en wnnlroiiwen,

zocht ik naar een rijtuig, dal ion min mogi lijk bezel

was en mijn blik viel ten, laatste op een coupé,

welleslerhis drij.passagiers bevalle, die mij vreemd

genoeg, niet met de gewone minachting aanzagpu.

De pen was een jonge klerk, met eene uitdrukking

op het-gelaat, die bij uitnemendheid fatsoenlijk

zou jgrweeüt zijn, zoo het mei zoo vetwijfd, zoo

geheel en ai als dal eener vrouw geweesi ware ; «Je

ander had meer het uiterlijk van een militair, zooals

h j naderhand ook bleek Ie lijn ; doch (ie heerschende

uitdrukking van zijn gelaal «as gedruktheid

en zwaarmoedigheid ; de derde was een jonge

brei die ieverig aantekeningen nam. Deze drij

schenen niet met elkaar bekend Ie zijn ; zelfs liestond

Idsschen hen niet dal stilzwijgende verbond

legen de inbreiricniakers op hun partiknlier recln.

Terwijl ik voor mijzelven naar eene plaats uilv.üg,

had ik out eun audeiea man Lertleikt, die rauwer

wordt tussrhen den voorzitter der Yereenijide

Staten en de radicale parlij. De heer Johnson had

van wege den oorlogsseiretaris, den heer Stanlon,

eenen hardnekkigen weerstand ontmoet legen de

afstelling van generaal Sheridan, die wal Ie veel als

dictator in zijn bevelhebberschap van New-Orleans

handelt, en nam hierom het besluit schriftelijk

zijnen minister uiltenoodigen om zijn ontslag te

geven. Doch de heer Stanton, die in hel kabinet

hel radicale element vertegenwoordigt, heeft uitdrukkelijk

geweigerd den voorzitter te gehoorzamen,

en deze, die door eene wet, in den loop der

laatste sessie tieslemd, het recht niet meer bezit

om zonder toeslemming van den senaat zijne ministers

af Ie stellen, heeft zich moeten vergenoegen

met den heer Slanton in zijne bediening op Ie

schorsen tot bij de aanstaande vereeniging van het

congres. Hij heeft generaal Grant met het interim

van het oorlogsdeparlettient gelast, en daar de

overwinnaar van het Zuiden dit aanvaard heeft,

zoo heeft de heer Slanlon zich hieraan moeten

onderwerpen, echter niet zonder te protesteeren

en de wettigheid van den act des voorzitters te

betwisten.

Een der onmiddellijke uilslagen van de muntconferencie,

schijnt een maatregel te zijn, die

reeds de goedkeuring der europeesebe natiën

gekregen heeft, ter uilzondering van Engeland en

Pruisen, die er zouden tegen zijn.

Er zouden geslagen en in omloop gegeven worden,

in Frankrijk even als in andere landen, goudstukken

van 25 fr. De Vereenigde-Staten zijn hevige

voortzetters van dien maatregel. De moeielijkheden

welke Pruisen en Engeland daartegen opwerpen,

zijn gegrond op de meerdere waarde van het

gehalte hunner gouden engelsuhe souvereiin n en

pruisische Frederiks. Er is voozeker geene moeii

lijklieid in gelegen voor de staten die met Frank.

, rijk reeds munt- en posltractaten hebben aangegaan,

zooals Italië, België en Zwitserland.

Men denkt dal die vijf-en-lwintig-francaslukken

nog dit jaar zullen geslagen worden, en voor

gevolg zullen bijbrengen dal de stukken van twintig

francs allengs zullen ingetrokken worden,

omdat derzelver grootte gemakkelijk tot verwarring

met de nieuwe geldstukken zou kunnen aanleiding

geven. Men kan bemerken dat bij de laatste veranderingen

der goudstukken de gouden vijffrankslukjes

en de stukken van twintig centimen, die in

Frankrijk versch geslagen zijn, grooter zijn, om ze

meer gelijk te maken met die muntstukken in Italië

HET LIJK VAN KEIZER MAXIMILIAAN.

De Neue Freie Presse, van Weenen, bevat de

volgende uittreksels uit eenen brief van eenen

geneesheer, welke zich met der woon te Mexiko

gemakkelijk Ie voldoen scheen ; niet voor dal de

bel luidde in de trein zich in beweging Melde, kon

bij tot een hesluit kooien in welk rijtuig hij slappen

zou. en hij ten taaiste ten beslissing deed door liet

onze Ie kiezen. Zelfs toen nog wierp hij zul kin

angslvulligen blik rondom zich, als ik veronderstel

dat een persoon doet, die zoo even aan zijne

schuldeischers ontkomen, zich 10 tegenwoordigheid

van drij dienaren van liet genclil waant; hij zette

zich in eenen hoek van het rijtuig, als hu 1 hij

slechts de halve vracht hetaalii en dus ook maar

reeht had op een halve plaats.

Mijne reis beloofde mei zeer aangenaam te zullen

vezen ; want ik maak gaarne e< n buurpraatje, en

hel was nnl waai schijnlijk, dat ik daanu znu ge-

I uk ken, De officier wa» stilzwijgend ; de jonge Ueik

was schuw eu de laatst aangenomen* sprong ontsteld

op, wanneer men hel woord lot hem richtte.

Een kleiiiigheid echter deed ons een gesprek aankooopen.

Aan de eerste statie, wuar wij stilhielden,

kocht de officier een nieuwsblad, en daar hij geen

klein geld had gaf hij den jonden een groot stuk on

te wisselen. Wel lijd verliep ; hei fluitje deed zich

heoren en wij stelden uns langzaam w beweging.

Juist op het oogenblik, dat wij de statie, zouden

verlaten, verscheen de knaap bunen adem met het

gewisseld g>ld aan ons raamke.

— Gij zijl wel gelukkig, mijnheer, aldus «prak

ik vriendelijk j ik beguu te vreezen, dat gij uw geld

kwijt zoudt weien. Uwe geduld in deze bewijst uwe

betere meeninu omtrent >het menschdom.

— De mensclietijke natuur »or De keizer beantwoorde zijnen vaarwel groet

met een klein en kalmen glimlach. Nadat hij een

korte aanspraak had gedaan, nadat bij afscheid

genomen had van zijne medegezellen in het ongeluk,

en dal hij de hand gedrukt had van de soldalen,

welke hem moesten fusilleren en aan elk hunner

een once goud gegeven bad ging hij met opgeheven

hoofd naar de opkomende zon gekeerd staan ; hij

viel achterwaarts, getroffen door zes kogels in de

borst en den onderbuik. Alzoo stierf, gelijk een

dappere, de keizer van Mexiko, welke zoo dikwijls,

gedurende de belegering der stad den dood getrotseerd

had.

> Ten einde het lijk van den keizer aan de oogen

van het algemeen te onttrekken, snelde ik naar de

plaats waar hel lijk lag en bedekte het met een

beddelaken, hetwelk ik hiervoor had meegebracht

en toen de dragers, welke ik hiervoor besteld had,

waren aangekomen, legde ik het in de lijkkist en

deed het naarde stad overvoeren.

> Doch aldaar kwamen de soldaten er tusschen

en ontnamen mij het lijk. Alstoen begaf baron von

Magnus zich naar generaal Escobedo en verzacht

dezen hem bet lijk af te leveren ; dit werd geweigerd.

Doch de generaal zond twee geneesheeren,

met welke ik en doktoor Basch, die in vrijheid

gesteld was, overgingen tot de balseming welke

met de grootste zorg plaats had. Ik verliet Queretaro

den 21 met baron von Magnus, welke thans

in betwisting is met het gouvernement over de

aflevering van bet lijk. •

— Ik heb dezelfde woorden hojren bevestigen

door een groot wijsgeer, hernam ik.

— Ze zjjn bevestigd «eworden aan mijn eigen ,

persoon, hernam de officier mei een zucht ; mij is

een daad van vriendschap ea vertrouwen van wege

eer. vreemdeling wedervaren, die mijn leven lot «an

mijn laatslen dag zal vei bitteren.

Deze zonderlinge vei klaring werd op zulk een

zwaarinoedigeu loon uilgesproken, dal zelfs de bevreesde

jongeling bel waardeeen blik van vecbazing

op den vreemdeling te slaan ; en de lieer in den

hoek stak zijn hoofd behoedzaam boven den kiatg

van zijoen Irak uit, als eene schildpad haren kop

builen bare schelp, om te lutsleien belgeen volgen

zou.

— Mijnheer, hernam ik, zoo de zaak waarop gij ,.

doelt gien slilz*ij«eudheid vordert, zieu wij, ik

geloof ook uit naam dezer beide heeren Ie mogen

spreken, de mededeeling daarvan met belangstelbqg

tegemoet. Wees zoo goed en verhaal hei ooi.

— H. i U maareen kort verhaal, sprak de officier,

en ik wil uel u met genoegen mededeele.o, niet

slechts om u te verplichten, maar ook omdat hue

meer personen ik er mede bekend maak, zooveel te

minder onwaarschijnlijk wordt de kam om het

ongeluk te herstellen. Gij moet dan welen, dat >oor

ongeveer vier jaren, ik bij lange niet de sombere

en stilzwijgende persoon was die ik nu ben. Ik WJS

tol vuur en leven, en zelfs m gezelschap van vreemdelingen

was ik gewoon zonder eenige t^genhoudiug

te spreken. Een zwakke begeerte om mij zooveel

mogelijk van de goed» opinie van een iegelijk te

verzekeren, dreef mij misschien Uu een te groate

mededeelzaamheid aan, en bel bovenmate httruan

to.geven mag [nis»chieu medewerken om zek«r persoon

te oveituigen.dat ik inderdaad de schurk ben,

waaraan hij adders nog maar kon twijfelen. Indien

ik mij bij 'i verlaUu van een spoot vvegrijiuig baviarj,

dat mij tafia beurs is omfuiseld, vervolgde de offict»r

wl ua;drt|k, valt mijn vermoeien natuuiljk

Zoo als wij melden in ons nummer ran zondag

laatst/heeft de maatschappij Willem Teil, haar uilslapje

naar Antwerpen voltrokken. Om 10 I 2 uren

vergaderden zich de leden ten fjel.ille van 104. in

hel beluik der maatschappij BES HERT, en begaven

zich sloetsgewiize Ier standplaats des ijzeren wees,

opgeleid door de Symphonic, welke ter derer gelegenheid

ervormd was in eene volmaakte tiarmoniê.

Ten I uren stapte men aan Antwerps w.rt, alwaar <

de leden verwelkomt werden door hel bpsmnr der

doelboogmaalschappij de Schelde, in wiens bclnik '

de kampstrijd uitgeschreven was. Hartelijk ea''

broederlijk was de ontvangst, als blijk van vriendschap

en genegenheid, werdl er dnor den heer bestuurder

der maatschappij de Schelde, aan den heer

voorzitter van IFi/(em Telt, een verguld, benevent

een zilver eermelaal voor het grootste getal «chutters

ter hand gesteld. Na dit hartelijk onthaal werden

de bogens gespannen en de kampstrijd nam aanvan».

Dertig schutters hebben zich in den slnjd gewaagd,

drie onder hun zijn voor hunne behendigheid

bekroond geworden. De heeren H.V.C met 91

punten, L. V. B. met 71 in het hoog getal, en den

heer voorzitter mei 27 punten voor het laag getal Na '

de schieling verspreiden zich de leden in de slad '

om zich weder om 6 uren te vereenigen. Dan begaf

men zich sttielsgfewijze ten 'huize van mevrouw

Verslraeten, welke men meteene liiislerlijke serenade

vereerde, na dewelke, men zich in rang stelde

om huiswaarts te keeren. • " •'-.

Bijbel afstappen des treinsin ,PMpjÜ4i

hel eenen waren triomf-tocht, de stoel doortrok de

bijzonderste straten onder het spelen van pas-reduublés

en vergezeld door eene groote menigte

sladsgenoolen. In' bet beluik der maatschappij

vereenigden zich de leden en bleven onder den

indruk hunner reis lol laat in den avond in gezelschap

alwaar geene heildronken hebben ontbroken.

Al de leden van WUlem-TtU waren ten hoogst

te vreden over bun uitstapje en hel vriendelijk

onthaal welk hun ten deele was gevallen. Menige

wensch wordt er geuit om dit jaarlijks te zien ver-,!

nieuwen.

De plechtige prijsdeeling aan de leerlingen van

hel gesticht g O. L. V. Presentatie, , alhier, , zal Ilijns- j

d dag aaqslaande, d ten t 2 1/2 ure namiddag, idd plaats lt

hebben.

Bij koninklijk besluit van 23 Augusti zijn benoemd

: lot burgemeester der gemeente Dacknpm,

(arrondissement SinlNicolaas) de lieer Sclielaut,

tot schepen id. de heer P. de Maesjchalk.

De opening der jacht is vastgesteld als volgt: In

de!

provinciën Oost- en Wesl-Vlaanderen, Ant-„

werpen en Braband, voor alle slach van wild :

zonder loop- of hazewindhond, de fezant uilge-;

zondetd, op 31 oogst.

Met loop- en hazewindhond op 15 september ea

de fez^nijacht op 1 October.

Te rekenen van 1» September, zullen de verlrekuren

van den ijzeren weg van Lokeren naar Setzaatt

eenige veranderingen ondergaan. Zie verder iiiOacl

blad. . >'i

op dien vreemdeling, welke de grooisle brgeerte

hi efi aan den dag gelegd om zich jegens mij vriendelijk

te betoogen.

De jonge Merk wfrd bier geheel rn al «uur, gelijk

eene wolk door de ondergaande zon beschenen,

en sloeg zijne oogen neer als ware hij zelf van ren

klem. r diefstal beschuldigd ; terwijl de man in

zich op in de vraag : wat-zouden wij doen m geval

een «reemi! el ing aai iemand onzer geld te Item

vroeg ?

Wij lachten hertelijk over de uitg hij water was«a of ik nijs plaaukaar


— Men kondigt dp komst aan te Lokeren van

M. Atiler', rhrrtirgyn lamitneesier, d* —eeoigste

liekroond mei eene eervolle melding der geneeskundige

fakiillpjt~vftn Pam* voor zijne valsehe tnnden

en konstüebijt. M. Adler wiens talent erkend

is donr lar.ge jicen ondervinding i* schrijver \an

verscheidene merkwaardige vterten onder rn.leren

over de Turnt- en d.ei.ltmde. T« koop. bij tje

byzonderste hoeklmndi luis en 1>ij den scliiijvrr,

Lcuvensclie-plaais. 5 ie Brussel.

— Me» m.lejfuii Gent:

Zondag avond lie It er op Sim Pieters, Ier gelegenheid

der parochiekcrmh, een tej^enlnn^er

plsais gehad vnn hel bezoek van keizer- Napoleon

en keizer Frans Joseph Ie Salzburg. De k< izer der

Zuigeri In efl ?r een p'echlig bezoek gebracht aan

den keizer der Sleutels, t'e misers is de litel der

Boiifei'sniflalschappij, gevestigd in Sint Pielcr. De

keizer ilier maatschappij, gevolgd van al zijne

onderdanen, de leden lier Zuiders, heeft zich om 9

ure dis avond* in stoet naar de Drie Sleutels,

Sinl PietersHlein, beseven. Al de ztiisers dro»gen

brandende lantaarnkens op hooge stokken, en hun

keizer was verkleed met den kt izerlijken mnnlel,

mei goud gestikt, en had het hoofd met de keizerlijke

kroon iiitnoi '•

Aan de Drie Strutels gekomen, word er bengaalsch

vuur »no.geslok. n en, zoo verlicht, deed de

keizer dij voor het l'Oiiwi u van wetkmansvoningen

zil te Doornijk spoedig lot slan i gekomen

zijn. Inderdaad renejuisie ben kemngbrengt

op 5 I. b. van de uugegevene sommen, de liiniiweerde

der werkminslmizen, door aan de arbeiders

gezonde en grootere woonsten aan Ie bie>'en, dan

degene, welke zij ilmus betrekken. Vai> die som

moeten de onw erden en de aflossing algereki nd

worden, In tjteen de opbrengst des kupiianls op 4

t. h. brengt, liil inkomen is niet voldoende om

de S| ekulalie uit Ie lokken ; de gebouwen zouden

dus kans hebben, uiisluileljk in hel domein der

philantropie ie blijven, inden den ondernemers

geene vootdeelen waren aangeboden.

Het aanbod van e. n kapitaal, uflosbaar in 30

jaren en s'tclns3 i. h. opbrengende, is ei D ernstig

voordcel, aangezien het loelaai op hit door de leden

geleverde kapitail hel ver schil terug Ie brengen,

beslaande lu&schen den intrest, betaald aan hel

v.eldadigheid>bureel en hel inkomen dat zijn kapitaal

zou opgebracht In bhen.

Monitrur des Interets matériels.

— Men schrijd uil Bi ei la, (Holland).

De verled'ne week liep deviouw va i een polder,

werkt r, met een kind van 15 maanden op den arm,

in hel land van den heer G., waar ook eene koei

liep. Zoodra het dier de vrouw in het zicht kreeg,

liep het er op los. en zij hel gevaar ziende aankomen,

wierp het kind van zich, en gelukkig want

op hel zeilde ongehblik had de koei haar op de

hoorns en smeel haar op den grond.

Op haar geroep kwamen de gravers van hel diep

tneschieien. verjoegen het dier en namen baar als

levenluos op. Gelukkig echter kwam zij na eenipe

oogenhliUen «éer hij, en Ion bleek hel, dal zij

er heter afgekomen was dan verwachl kon worden,

hoewel zij loch eene belangiijke wood aan het

hoofd had omvangen en hier en daar aun hel

lichaam is gekneusd. Het kind had volstrekt geen

letsel bekomen.

— Sedert eenigen lijd namen de mnbilaine verkoopingen

eene builengewoone uilhreidin' Ie

Brussel, en bovenal in de voorgt borchteu. "over

eenifje dagen verschenen een deurwaarder en een

bestuurder van verknopingen (e Brussel, voor de

coneklionnele reclitbank, beiden beschuldigd van

zonder voorafgingen oorlof, nieuwe koopwaren Ie

hehben verhandeld. Zij werden veroordeeld lot

80 fr. boei en de verbeurd verklaring der aangeslageue

goederen.

Het onderzoek dezer zaak overtuigde de juslicie,

dal het meestendeel der verkoopingen, waarvan wij

honger spreken, voor ingebeelde oorzaken en in

nanm van veronderstelde personen aangekondigd

waren. Men ontdekte daarenboven dal de inrichters

dezer verkoopiugen,— die volgens dal Int schijnt,

zeer schoone winsten deden,— deze meubelen. Ie

Meenden, van slecht hout deden maken.

Deze feiten heefl de juslicie ontroerd. Er is een

onderzoek begonnen, en men heeft nu al de meubelen

in b slag genomen in een huis der Persellestraal

overgebracht, en waarvan de verkuoping, bij

eeuij-e dagen moelende gebeuren, aangekondigd

was, bel afsterven iler weduwe L>'fel) e voor ourzaak

hebbende. l)e in beslag geiiom"u meubelen

zijn in zoo «roole hoeveelheid, dat men drie dagen

heelt noodig gehad om ze naar hel jusliciepaleis

over Ie brengen.

— M. B., een konpman, welke dezer dagen de

tentoonstelling bezocht, wss van zijnen pone-monnaie,

bevattende unjteveer S00 fr., van zijne poriefeuille.

inhoudende, verschilhge billetlen aan or Ier

en handelsaklen, en eindebjk van zijne gouden

horlogie eu ketting bei oord geworden. Hij

betreurde vooral het verlies der horloge, welke

hem als pi ijs in de gymnastiek gege>en was, torn

hij nog sapeur-pompier wa«, en waarop een

opschrift is gegraveerd, diebelnoningaanduidende.

, Den dag nadien ontving M. B. van cei.en kommissionnaris

een zorgvuldig verzegeld pak ; toen

hij hel opende vond dij er zijne horlogie in, zijne

porteleuille en den volgenden brief :

tt We- rde beer,

> Ik heb de behendigheid gehad - iels wal niet

gemakkelijk was - u van alles te bei omen hetgei n

er in u«e z»kken was ; ik zend u uwe portefeuille

terug en de papieren welke m'j volkomen lot niets

kunnen dienen, alsook uwehorlogie. Uit die laatste

zou it voordeel hebben kunnen trekken, dorh het

zou mij inderdaad spijten er u van te berooven.

Toen ik IJS helgecn er op gegraveerd is, begreep

ik hoeveel gij aan dit voorwerp moest houden,

hetwelk het bewijs ee.ner verdiende belooi ing is,

en ik dacht mijtten plicht Ie zijn u hel te moeten

lerugseven Cij ziel wel, dat er overal eerlijke

menschen zijn.

> Uw dienair,

• Een fransehe Pickpocket!. >

De kommissionnnris, welke ondervraagd werd,

antwoordde, dat hem liet pak op het Beursplein

door een welgekleed heer was besleld, en die na

hem Iwee francs voor zijne moeite gegeven te nebbeo,

in een rijtuig gestapt was, gevoerd door eenen

koetsier in liverei en dragende, een gouden band

aan den hoed.

— Men schrijft uil Oostroosebeke, 22 Augusli :

Heden is bevallen, de vrouw van p.eier tteolerek"

van eenen dnjiing, twee zjnen en eene dochter.

De moeder en ,ie kinderen bevinden zich ii eene

voldoende gezondheid. Als eeue bijzondciheij mag

gem. Il worden, dat gezegde vrouw in den lijd van

4jaien,n l.daseo, 8 kinderen ter wereld he.fl

gebiacht. Dal wil nog iels zeggen !

— Men schrijn uil Rijsel, 27 aujjusti:

Hel was vijl uui en remge minuten, wanprer de

keizerlijke ireini,, onze s(»lie aankwam. Wanneer

de „leulels du stad den kei,., door den meier

wa, e„ aangeboden en Z.M. op dezes aanspraak

geanlwoordi had. begaf de stoel zich op aantocht.

Op d,| «ogenblik begon hel geweldig te regenen,

docodevolksinuiigie bleef echter de stralen vervullen.

Ook wilden Hunne Majesteiten niel, dat hun

njiuigmet zij„e Upol oveitrokken werd en zij

lieier, h.l open. In de preffdutir hebben de voor' "

si. Hingen pin»|» gHiad in orde, doorliet ce-rroomëel

aangeduid. Om jeven uur werd een feestmaal

voor Ijchlrg griinndigden docr tien keizer neg. ven.<

Des avonds was het ve.ioom.ig in den groo'en

«cliou.buig. Deschr.jversder cantate la France

el l Emptreur, die , i werd uitgevoerd, de herren

De crue La.aiuue. werden door Hunne Majesteiten

gtluk gewensclit.

De,en morrend, woensdag, zijn de keizer en de

keizerin, niettegenstaande het onzeler weder, uitgereden.

Na e, n uur mei den minister van openbare

werken te hebben «eweikl. is de keiier de drukkerij

gaan bezo.ken van den h-er Dar.pl, Je

fahnek vanden heer Dequoy te Fives en die van

den heer Parcnl-Schaken.

In al de werl. huizen werd de keizer met de leve»dijjite

toejuichingen begroet.

Van haren kant beeft de keizerin de liefdaJigheidsReslichlen

der stad bezocht.

Des avonds was hel grool bal ten stadlmize.

9'JBSEBSTA»iD OER STAD LOKERE»,

van den 23 lot den 30 Augusli 18li7.

HUWELIJKEN.

Sebaslianiis-Liidovicus de Vuyst, vlasbewerker,

29j mei Maria-Franciska van Peteghem, vla»bewerksler,

27 j. — Paulus Polder, vlasbeweiker,

33 j. met Sliphanij van de Walle, dienstmeid, 23 j,

OVERLUUENS.

Anlonius Julia IUS de Bruyne, 8 m. Kapellestraal.

— Mana-Scraphina Van de'Voorde, 3 m. Voermanstraat.

GEBOORTEN S 14.

Revalenta Arabica.

Voortaan ia! nirniai.H Luimen Iwijfeiei. Dier de wonderbirs

;e..uiiir,cit dtnr de Reiolenta Arabica, >an B„ Barry Ig w^ej

gelracht. Bij de duttende zegeningen die uns reedj lelt deeie

tij» gd«allen. hobbel, wij hel geluk nog deget.e .all oen Paul

te kunnen To«jen lij »,.idl aangehaald in tie Eilimiiliii'

« Rome. 21 juli 18116 : De geioudlirid van den H. Vader it

uitmoiitend, vooial sedert dat htj, lich nnlh'tudende van al

ati.ler hulpmiddel, lijue eetmafe.i doet met tiv Revateula Aiabica

du Ba.ry. die zulke wondtrbare uilwerLseteit op hem

gemaakt heeft Zijne Id-iligheid kan nit-l genoeg de Toordeeten

prijini dt.or dit uitmuntend meel hom teurhafl, «aartan

hij bij inder eetmial eene achntel neemt. »

In het belang >i» het mens. hilom ge.en wij tmj na Llcin

uiltrekaela van de 65,000 ErneiinBen. >onder meilccijnen. bewtrlt.

d.iordp»nilrrtTehjkrRiTiLii»?iA.»BicA UD B*««T. die,

mita eenige aluinen


ACADEMIE

TEEKEN EN BOUWKUNDE,

TE LOKEREM.

Inschrijving der Leerlingen.

DE BESTURENDE COMMISSIE brengt ter kenlit

eter Ma ghfhheoin zijnen ambtgenoot H'«' DE HENAU,

Notaris Ie Wondelghefn, ten aanzoeke der eryen

van de eebtgenoten Van Quickelberge-Haeck,'openbaar

verknopen de volgende goederen :

Stad Lokeren, öej/e/eirentouferj y ^ f

Eerste koop.

Twee aan eikanderen palende Huizen met stalling

en .groenselliof, «eteekend n" 77 en 79,

bekend ter kadaster seciie E n" 2013c, 2019A en

20I7A, te samen groot 10 aren 30 cemiaren, palende

oost den heer Jozef Baert-Vyi, zuid de Kauterslraal,

west den volgenden koop en noord de

Knaplandbeek, daaiover den Edelen beer Vermeulen-Dons.

Bewoond door CA. du Bots en Petrus van Avermaat.

Tweede knop.

Een Voorhuis en twee achlerwooninxen met stallen

en groeoselbof, geteekend n" 87, 85 en 81 en

tfr kadaster aangeduid sectie E n" 2022, 202ims,

2021 en 20-JOA, te samen groot 9 «ten ; palende

oost vpoigaanden koop, zuid de Kauleistraal,

west den heer Joseph Baert-Vyl, en noord de Knap.

landbeek, daarover den Edelen beer Veimeulen-

Uons.

Bewoond door Felix de Munter, Petrus Baelens

en Camille Baetens.

Derde koop.

Een Huis met schuur, stalling en grond, geteen'

99, Ier kadaster aangewezen sectie E u° 2U28B,

groot S aren, palende oost Pieter Antoon van

Cleempul, zuid de Kautereiiaal, west den raddsbeer

De Wjige-Lutens en noord de Knaptandbeek,

daarover den edelen heer Vernv uien-Dons.

Bewoond door de weduwe Jan Coppieters.

WijkBtUaar.

Vierde koop.

Het noorddeel eener parhj Zaailand, bekend Ier

kadnsler sectie C n' 9öi, dees deel gruol 96 aren

38 cenliaren, palende oost den heer Alouït Maes,

Ie St. Gillis Waai, zuid den volgenden koop, west

den heer Julien Tbienponl-De Wiloe en Dorothea

Baelens en nooid den walerloop de Leede, daarover

den heer Francois Joseph van Damme, te

Belcele en den heer Honoré van Damme.

Gelnuikt met den volgende koop door Francois

van Drknche.

Vijfde koop.

Mel zuiddeel der partij Zaailand, bekend sectie

C n° 968, dei s deel giool 09 aren 65 centiaren,

palende oost den heer Alouis Mae», te St. Gillis

Waas, 7uid Pieter van Gyseghem en Jan Rooms,

west den beer Julien Tbienpont-De Wilde en

noord den voorgaanden koop.

Gebruikt met voorgaanden koop door Francois

van Driessche,

Zesde Koop.

Eene Schuldvordering in hoofdsom bedrageode

5,500 fr. eischbaar 6 December 1876, intrest gevende

, mits djdeli|ke betaling, aan 4°/. 's jaars ;

bezet en in eersten rang ingeschreven op een huis

en erf en eene partij za.iiUnd Ie. Wondelghem.

Z IT DAGEN:

W !

Telkens om 3 ure namiddag, ter estaminet het

Lindeken, bij de kindereu Naudts, op den Desleleiren

Kauler Ie Lokeren.

Voor nadere inlichtingen, vervoege men zich ter

studiën van genoemde Notarissen.

)/2"/jinsielpenning.

Openbare verkooping

WOONHUIS,

LOKEREN-ROOMSTRAAT.

De Notaris MUYS, te Lokrren, zal, ten aanzoeke

der eig' nare, openbaar verkoopen, met winst van

iiistelpiemie :

Een groot en gerieflijk HUIS, met stagien, sehoone

winkelplaals nul dubbel deur, keuken, kamer,

groot werkhuis, vele bovenkamers, voórcour en

achtergrond, een bijzonder uttgangpoortjen ter

stmal en verdere afhangelijkheden, aller voordeeligst

voor winkel en veel andere neriugen, gestaan

en gelegen te Lokeren, ten inkomen van de Roomslraai,

bij de Veemerkl, kadaslraal bekend sectie

E, n° 242, groot een are li. n cemiaren, palende

noord den beer Gossiaux, oost mijnheer Augu'•

Telkens om 4 uren namiddag, ter estaminet dé

Vier Eemers, bij den beer Joseph Saey, te Lokeren,

aan de Veemerkl.

Alle verdere inlirhtingen tijn te bekomen ten

kamoore van den Notaris MUYS voornoemd, aan

de Groole Merkt.

Merkwaardige Veiling

tan versibillige

TE LOKEREN.

De Deurwaarder DE VEIRMAN, te Lokereo

zal openbaailijk en tegen dadelijke betaling verkoopen,

Ie Lekeren, aan de Statiebrug en Groole

Kaa :

Woensdag 4 September 1867, ten 9 uren des

niorgeiidleekerskuipen,3xiooleziuke vaten

of slandeis, vete kwpkens en onder»alen, 2 groot**

eiken gangen, 10 zetels, 300 bolnjnwielcn en win-.''

den, eenen volialbgen zeeldraaiersalem, vele ieepen,

katrollen en andere gerieven voor molenmakers,

schrijnwerkers en metsel sbazen ; 28 schuone

matrassen. 29 hnofdpeluws, allen van goede en tuivere

wol, en menigvuldige andere voorwerpen per

schip aan de groute kaai, te Lokeren, aangekomen.

Openbare Verkooping

van eene

HOFSTEDE

en twee partijen

ZAAILAND,

•' . i Ie

ttteCHRISTIJ - SDIALLEtHERWEB. t'

De Notaris DELFORTRIE, te Loochristij, zal

o pde hierna bepaalde zitdagen, met gewin vso

inslelpenniugeu, opeubaailijk vtikoopen :

Eerste koop.

Eene Hofstede met srliuur en stallingen, boomgaard,

tuin en deelken «rond, gestaan en gelegen Ie

Lonchristij in den Smalteuheivieg, ter kadaster beschreven

onder de sectie D, nummers "01, 701,

"u3 en 704, zamen groot 30 aren 20 cenliaren,

palende zuid d'erven Angelus de Cleriq, noord

mijnheer de graal d'Aleanlara en mijnheer Cordon,

oost bet slraatjen en Wesl de kinderen «an mijnheer

Van Loo.

Tweede koop.

Eene parlij Zaailand, gelegen alsvoren, kadastraal

bekend sectie D, n° St 8, groot een Iu dure,

39 aren 40 ceniiaien, verdeeld in twee partijen,

palende oost mijnheer Cardon, west Pieler van

Acker, te Evergem en mijnheer Diaei-kinan, zuid

inndame DeRoeck en noord den Smalltnherweg,

Gebruikt geweest door wijlen Angelus en Livinus

de Clercq.

Om bij de koopei! in het vrij ea Mier gebruik

en op lieve der pachten te treden wet keradag 1867.

Z1TDAGEN:

Instel 26 Aitgusti ) ,„..

Verbhjl 9 September) ""•

Wetende telkens eenen Maandag, om 4 ure niarroiddag,

ter bei berg den Voyageur, bewoond bij de

wed en kinderen P. Schatteman, te Loochiislij,

digt aan de champs-Elysée. ,

Haakt 't ru«blbt»r.

Venditie

AAK DE* ETBOSCH, TE MOERBEKE.

De heer FRANCOIS BERLAHONT, koopman in

hoornvee Ie Lokeren, zal op Donderdag 2f> September

1867, van ten 9 ure 's morgens, te .Moerbeke

aan den Etbosch, uit er hand, te koop prrsenleeren :

EEN GROOT AANTAL JONGE GEZONDE

OSSEN, RUNDERS, KALFVAARSEN EN

KOEIEN.

Een deel van dit vee is van heden ef Ie zien en

te koopen, in den Kaaibosch, omtrent de Steenelirug

te Moi-rueke, en op den meersrh van 'd heer

Jan de Scliryver, aan de Static te Lokeren.

De vei koop zal geschieden op lijd van betalen

voor degene die voldoende borg zullen stellen.

Lokeren, 21 Augusli 1867.

Zeg hel voort,

1867.

Openbare verkoop/ing|,

van wel opgewassen

TOEMAATGRAS,

TE WAASMUNSTER.

Den Ontvanger Administrateur VERSTRAEJEN

to Waasmunster, zal ten verzwke van flen Edelen

heer Vermeulen- Dons, urondeigenaorle Gent, door

behoorlijk ministerie, openbaarlijk «an de roeestbiedende

verkoopen : ,n

Op Dijnsdag den 10 September 1867, •'

om twaalf are *s htiddags.

Het schoon xwaar Toemaal-gras, wassenrle op

S0 hectaren durm\Ioea'-n>'erschen, «elke nisr hel

Tijd-Gras, door liet openstellen d


BERICHT.

M. ADLER, Chunirgijn-Tandmeester,

Leuvensche Plaats, iV. 3, te Brussel.

De eenigste die eene eervolle melding bekwam der geneeskundige fakulteit van Patijs, voor zijne valsche tanden

en kunslgebijt, zal te Lokeren zijn in het hotel DE SPIEGEL, den Woensdag 11 September, van 9 uren 's morgens tot

4 ure namiddag. ,

NOTA. M. ADLER begeeft zich ten huize der personen die zulks verlangen.

Merkwaardige verkooping

. na srtioone iware

OLrfË-, éilNADA-, ESSCHE- ea WILGE-

BOOMEN,

mede eenen schoonen xwareo Ungslammigei)

& 3 - 1 dito.

• 4 -1 dito.

> S - 1 ditu.

» 6 • 1 dito.

» 8-1 dito.

• 9-1 dito

• 10- t dito.

> 11 - 1 dito.

Voormelde bui enge» oone schoone hoogstammige

Boomen, hebbeu etne dikte van 2 tot 2 t/2 meters

in de koorde.

Meu zal hiertoe vetgaderen op gestelden dag en

iiur Ier herberg dtn groenen Boomgaard, bewoond

door d heer Jan van Puyvelde, te Waasmunster,

wijk YVarrslage, nabij het Dorp

Men gelieve het voots te leggen

Venditie

van circa 11 hectaren schoon opgewassen

TOEMAAT GRAS

OP STRUIK,

«, ^ TE WAASMIMSTER,

is Spechten, Ham en Rijbroeken, Jompels en

Abroek.

ROMA1N PAUWELS, Gemeente secretaris Ie

Waasmunster, zal, door behoorlijk ministerie, ten

verioeke tan mijnheeren BEUCKEL, doctor en grondeigenaar.

MARCEL HUYCC, grondeigenaar, bilde te

LoLereii.

op Woetudag 4 September 1867,

om 2 uren namiddag, oppnbaarlijk aan de meest'

biedende, op tijd van beljling, verkoopen

Circa II hectaren aldeibeslrn opgewassen Toeojaal,

op dr mrerschen genaamd Wurften, Haver-

•naerscb, liammeerecn, Hnoversmeersch en PóslmékiterineeraTb,

in Spechten- en Hambroeken,

Berckmoesmcerseh, Ptchlgoedmerrschen en Driewilowersrb,

I" Rijbroek, Zelenaar en andere meerichen

in de Jompels en Blanckaerlnieerssehtn en

PachlgoeHmetrschen m Abroek, alle Ie VVjattnunster,

verdreld in merngvntdije koopen.

Hen ia! hiertoe vergaderen ter herberg »m

WORTEL, bij Judocu» Steel», te Waa«munsfrr, aan

d« lN«t rstratt. Slaakt b«l ruchibaar.

Men verlangt uilteleenen,

mits bijpolhetkslelling en redelijkeo intrest, l«ee

kapitalen van bOOO franks ieder, verdeelbaar in

kleioe sommen

Zich te bevragen bij den Nolans TOLL1EKS, Ie

Lokeren.

BIJ

A. BÜNNENS EN ZUSTERS,

AAN HET ZAHO, TE LOKERE».

Groote sortering van amenkaansche Lampen,

fransen model, met gebrevpleerrie bekken, Alia'»

jnürs en verdere toebehoorten, alsook Giz-fëlazen

in Mica. ijzere l)jttven$tf*rs, Ptnorama bollen,

ij/eren amertkaansche Pompen, Bed-, Sioel- en

Kaïupé- Rissorls houten Süioenpim>en, euz., enz.

Vei koop ïu het groot en m het klein

STAD LOKEREN.

Uit er band, en met groote gemakkelijkbeid van

betaling. Ie koopen •

Sen groot en prachtig Huis met koetspoort, gebouwd

naar den laalsten smaak, met schoone en

grnote stapelplaatsen en stjllingen, lusthof en gronden,

be\altende te S

More magazines by this user
Similar magazines