070507 Jaarverslag 2006 met verkorte jaarrekening - Wakker Dier

wakkerdier.nl

070507 Jaarverslag 2006 met verkorte jaarrekening - Wakker Dier

Stichting Wakker Dier

Postbus 92024

1090 AA AMSTERDAM

Jaarverslag 2006

met verkorte jaarrrekening

Telefoon: 020 – 460 42 10 E-mail: info@wakkerdier.nl

Fax: 020 – 460 42 19 Website: www.wakkerdier.nl

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 1 van 21


Inhoudsopgave

1 Stichting Wakker Dier __________________________________________3

1.1 Statutaire doelstelling _____________________________________________________ 3

1.2 Bio-industrie _____________________________________________________________ 3

2 Campagnes en acties ___________________________________________5

2.1 Publicitair activisme_______________________________________________________ 5

2.2 Company campaigning ____________________________________________________ 8

2.3 Consumentenvoorlichting _________________________________________________ 10

2.4 Wetgeving ______________________________________________________________ 11

3 Organisatie _________________________________________________ 13

3.1 Over Wakker Dier ________________________________________________________ 13

3.2 Samenwerking __________________________________________________________ 13

3.3 Financiën ______________________________________________________________ 14

3.4 Toekomstige campagnes en acties__________________________________________ 15

3.5 Interne organisatie in 2007 _______________________________________________ 16

4 Financieel jaarrapport ________________________________________ 17

4.1 Balans per 31-12-2006 __________________________________________________ 17

4.2 Staat van baten en lasten _________________________________________________ 19

4.3 Toelichting op de uitvoeringskosten _________________________________________ 20

4.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling _____________________________ 21

4.5 Accountantsverklaring ____________________________________________________ 21

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 2 van 21


1 Stichting Wakker Dier

1.1 Statutaire doelstelling

Wakker Dier stelt zich tot doel “het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van

landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een

mens-, dier- en milieuvriendelijke veeteelt.”

Wakker Dier wil dit doel bereiken met alle gepaste middelen, waaronder:

• het geven van publieksvoorlichting en persverklaringen;

• het beïnvloeden van consumentengedrag, bevorderlijk voor het bereiken van de

doelstelling;

• het bevorderen van doeltreffende wetgeving en de naleving daarvan;

• het nemen en stimuleren van initiatieven leidende tot de doelstelling;

• het creëren van een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor de

doelstelling bij maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid, semioverheid

en publieke- en privaatrechtelijke organisaties;

• samenwerking met organisaties met soortgelijke doelstellingen in binnen- en

buitenland;

• het voeren van juridische procedures.

1.2 Bio-industrie

Geschiedenis

In de laatste vijftig jaar is de veehouderij in Nederland uitgegroeid van kleinschalige (ambachtelijke)

bedrijfstak tot grootschalige industrie. Overheid en banken stimuleerden

boeren tot schaalvergroting en productiviteitsverhoging. Kleinschalig blijven werken werd

vrijwel onmogelijk. Deze schaalvergroting zet zich nog steeds voort.

Gevaren

Het houden van veel dieren in een klein land maakt Nederland extreem kwetsbaar voor

besmettelijke dierziektes. Het verslepen van miljoenen dieren van opfokbedrijf naar afmestbedrijf

of slachterij spelen een belangrijke rol in de verspreiding hiervan. In een paar

jaar tijd kreeg Nederland als enige land ter wereld dan ook te maken met een reeks pandemieën.

Zoals varkenspest (1997), gekkekoeienziekte (2000), mond- en klauwzeer

(2001) en vogelgriep (2003). Deze ziektes, die vaak een risico voor de volksgezondheid

zijn, worden bestreden door het doden van miljoenen dieren. Het overgrote deel van deze

dieren is niet eens ziek maar wordt ‘preventief geruimd’.

Dierlijke productie

Het totaal aantal dieren dat jaarlijks wordt geslacht in de bio-industrie in Nederland, bedraagt

meer dan 450 miljoen. Zij worden op brute wijze gehouden op ca. 45.000 bedrijven.

Op één bedrijf leven vaak duizenden of zelfs honderdduizenden dieren. Zij worden

eerder gezien als een product dan als een levend wezen dat pijn, stress en verveling kan

ervaren. Ze leiden een dieronwaardig bestaan en worden behandeld als tussenproduct

van het eindproduct vlees (of eieren of zuivel). Het dier wordt aangepast aan de

omgeving. Niet andersom.

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 3 van 21


Dierenleed

Een dierenleven heeft slechts economische waarde voor de bio-industrie. Zo worden

jaarlijks meer dan 30 miljoen eendagskuikens doorgedraaid als afvalproduct van de

eierindustrie. Bij biggen worden de staart, hoektandjes en balletjes onverdoofd afgeknipt

uit economische motieven. Bij kippen wordt vaak een groot deel van de snavel afgeknipt

of gebrand. Zo kunnen ze dicht op elkaar worden gehouden zonder dat ze elkaar

doodpikken. Ook worden groeibevorderende middelen aan het voer toegevoegd,

waardoor veel dieren hun gewicht amper meer kunnen dragen. Een kuiken groeit in zes

weken uit tot een vleesklomp van twee kilo en wordt op die leeftijd al geslacht. Dat

dieren daaronder lijden behoeft geen uitleg.

Onderzoeksresultaten

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat dieren in de bio-industrie ernstig lijden. Het

welzijn van dieren is goed te meten, bijvoorbeeld aan (stress-) stoffen in het bloed of aan

specifiek gedrag. Uit onderzoeken naar dierenwelzijn van bijvoorbeeld Wageningen

Universiteit & Research blijkt steeds dat dieren ernstig lijden in de bio-industrie. Niet

alleen zijn het knippen van staarten, castreren en andere ingrepen heel pijnlijk, maar ook

de onmogelijkheid om natuurlijk gedrag te tonen (bijvoorbeeld het scharrelen van kippen

en varkens in stro of modder) veroorzaakt stress bij dieren. Daarnaast raken dieren

gefrustreerd doordat ze in kale, vaak betonnen hokken zitten zonder afleiding. Deze

frustratie leidt weer tot stress en vaak ook tot agressie. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot

kannibalisme zoals bij varkens. In de kale, betonnen hokken in de bio-industrie is dit een

groot probleem. Kannibalisme onder varkens verdwijnt echter al als ze bijvoorbeeld

dagelijks een handje stro in het hok krijgen.

Gebrek aan wetgeving

Helaas voor de dieren heeft de stress en pijn in de bio-industrie meestal geen effect op

de productie. Ook in de legbatterij blijft een kip eieren leggen en ook in betonnen hokken

groeien varkens. Steeds meer kritiek van dierenbeschermingsorganisaties als Wakker

Dier en haar medestanders hiertegen heeft ertoe geleid dat ook in de politiek steeds

vaker om verandering wordt geroepen. Wetten voor varkens, kalveren en kippen moeten

enige bescherming bieden. En er zijn subsidies voor de diervriendelijkere biologische

sector gekomen. Deze wetten stellen helaas echter weinig voor. Zo moet een kip sinds

2003 ruimer worden gehuisvest, namelijk op 550 cm 2 per kip. Dat is nog niet eens een

A4’tje (600 cm 2 ). De wetten die er zijn, worden slecht gecontroleerd en door veel boeren

niet nageleefd. Voor de meeste dieren, bijvoorbeeld vleeskippen of konijnen, zijn zelfs in

het geheel geen welzijnseisen. Deze dieren zijn dus eigenlijk vogelvrij in de bio-industrie.

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 4 van 21


2 Campagnes en acties

2.1 Publicitair activisme

Publicitair activisme is een belangrijke actievorm voor Wakker Dier. Door

misstanden en opmerkelijkheden op uiteenlopende manieren aan de kaak te

stellen houden we het thema bio-industrie op de publieke en politieke agenda.

Kort geding tegen voorzitter vakbond pluimveehouders

In januari start Wakker Dier een kort geding tegen de voorzitter van de Nederlandse

Vakbond Pluimveehouders. Naar aanleiding van de campagne "rem het virus, eet geen

kip" van Wakker Dier deed Ad Kon in diverse media de uitspraak dat Wakker Dier een

criminele organisatie is. De rechter stelt Wakker Dier in het gelijk: Kon moet zijn

uitspraken rectificeren.

Wakker Dier: landbouwminister moet ingrijpen op zelfcontrole

Na een nieuw schandaal in de veevoersector – de vondst van dioxine in varkens- en

kippenvoer – vraagt Wakker Dier eind januari aan landbouwminister Veerman een einde

te maken aan de zelfcontrole in deze sector. Een jaar eerder gaf Veerman de sector de

‘laatste kans’ om zelf orde op zaken te stellen. 3.600 varkens met een te hoog

dioxinegehalte zijn echter als vlees in de winkels terechtgekomen. Het nieuwe schandaal

geeft aan dat de sector niet in staat is zichzelf te controleren. Controle moet daarom

weer terugkomen in de handen waar voedselveiligheid thuis hoort: bij de overheid.

Verkiezing ‘meest sexy vegetariër’

Op Valentijnsdag wordt de eerste verkiezing “wie is de meest sexy vegetariër?”

gelanceerd. Wakker Dier nomineert hiervoor achttien bekende vrouwen en dertien

bekende mannen. Na het tellen van duizenden stemmen die op www.sexyvegetarier.nl

zijn uitgebracht, komen Marly van der Velden en Antonie Kamerling als winnaar uit de

bus. Onder grote mediabelangstelling krijgen ze van Wakker Dier geen bos bloemen,

maar een bos groenten uitgereikt. Maoz’ Falafel biedt het aanwezige publiek een gratis

broodje falafel aan.

“Wreek je kip”

In februari roept Wakker Dier hobbydierhouders op om 1 euro per opgehokte kip over te

maken. De bijdragen worden bestemd voor een campagne voor het recht om je kippen

en andere vatbare hobbydieren met een prikje te beschermen tegen de vogelpest en

tegen de door louter economische motieven ingegeven ophokplicht.

Massale MRSA-besmetting varkenshouderij

Het Bureau Risicobeoordeling van VWA maakt in maart melding van massale MRSAbesmetting

in de Nederlandse varkenshouderij. Het Bureau wil dat het varkensvlees in

de winkels wordt gecontroleerd op de bacterie om een beter beeld te krijgen van de

risico’s voor de voedselveiligheid. Het Bureau waarschuwt ook voor bedreiging van de

volksgezondheid omdat boeren en anderen gemakkelijk geïnfecteerd kunnen raken. In

een brandbrief vraagt Wakker Dier aan minister Hoogervorst en minister Veerman om

een multidisciplinair onderzoek in te stellen naar de samenhang van bedreigingen voor

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 5 van 21


de volksgezondheid vanuit de (intensieve) veehouderij. Aanleiding was een brief van

Directeur Coutinho van het Centrum Infectieziektebestrijding aan artsen en ziekenhuizen

waarin melding werd gemaakt dat varkenshouders én hun varkens op grote schaal

besmet blijken met de gevaarlijke multiresistente MRSA-bacterie.

CDA’er Koopmans gevraagd om daad bij het woord te voegen

In maart vraagt Tweede-Kamerlid Koopmans (CDA) aan minister Veerman om de

Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) opdracht te geven voor een onderzoek naar een

mogelijk verband tussen de verspreiding van vogelgriep en kipconsumptie en de risico’s

van het eten van kip in kaart te brengen. Dit gebeurde naar aanleiding van de “Rem het

virus, eet geen kip”-campagne van Wakker Dier. Bij weigering van de VWA stelde

Wakker Dier voor om samen met het CDA een dergelijk onderzoek te laten doen.

Onafhankelijk onderzoek: bio-industrie kansloos, vleesvervangers hebben de toekomst

Profetas, een onderzoeksgroep van 19 wetenschappers van 3 universiteiten, publiceert

in april een onderzoek naar de invloed van vlees en vleesvervangers op energieverbruik,

waterverbruik, biodiversiteit, volksgezondheid, diergezondheid en dierwelzijn. Op basis

van het rapport ‘Pigs or Peas’ concludeert Wakker Dier dat de overheid moet stoppen

met het subsidiëren van de noodlijdende bio-industrie en moet gaan investeren in de

veelbelovende markt van vleesvervangers (groenteburgers e.d.).

Wakker Dier wil openbaarmaking neveninkomsten van boerende Kamerleden

Op 1 april wordt het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer verplicht, dat de

publicatie van de hoogte van neveninkomsten verplicht stelt. Wakker Dier vraagt

kamervoorzitter Weisglas per brief om Kamerleden die een agrarisch bedrijf voeren

hiertoe aan te zetten. Met name in de vaste Kamercommissie voor Landbouw zijn een

aantal veehouders actief. Zij bepalen zelf het beleid van de sector waarin zij werkzaam

zijn. Juist zij zouden transparant moeten zijn over hun neveninkomsten hieruit.

In juni vraagt Krista van Velzen (SP-Kamerlid) middels een motie om de gegevens alsnog

openbaar te maken. De kamerfracties van VVD, CDA en LPF nemen echter hun

Kamerleden in bescherming en verwerpen de motie.

www.informatiecentrumvlees.nl: eerlijk over vlees

Het Informatiecentrum Vlees is de opvolger van het begin 2006 opgeheven

Voorlichtingsbureau Vlees van het Productschap Vee, Vlees en Eieren (PVE), de

koepelorganisatie van de vleessector. Samen met Milieudefensie lanceert Wakker Dier

eind juli de website www.informatiecentrumvlees.nl, met daarop eerlijke informatie aan

over de negatieve gevolgen van vleesproductie en -consumptie voor mens, dier en milieu.

Uitbraak blauwtong

In augustus steekt weer een nieuwe dierziekte de kop op: blauwtong. Wakker Dier dringt

er bij minister Veerman op aan dat het huidige exportverbod voor schapen, koeien en

geiten van kracht blijft en dat op langere termijn het gesleep met dieren fors aan banden

wordt gelegd en de veestapel ingekrompen. De door landbouworganisatie LTO bepleite

hervatting van de export is onverantwoord.

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 6 van 21


Diervriendelijke varkensflat is luchtkasteel

Een overleg tussen maatschappelijke organisaties en de initiatiefnemers van een

geplande varkensflat bij Zaanstad heeft tot niets geleid. Bij Wakker Dier, Milieudefensie,

Natuur en Milieu, de Dierenbescherming en Platform Boer en Aarde blijkt in het geheel

geen draagvlak te zijn voor het initiatief. De initiatiefnemers hadden nog geen

uitgewerkte plannen over hoe de dieren gehouden gaan worden en welke

milieumaatregelen worden genomen. Belangrijke bezwaren zoals de verdere

industrialisering van de sector, het mestoverschot en de aanhoudende afhankelijkheid

van veevoersoja uit Zuid-Amerika zijn niet weggenomen.

Koeiendanspremière 2006

Ook in 2006 nodigt Wakker Dier politiek en publiek uit om de eerste weidegang van

koeien bij te wonen. Na een hele winter op stal te hebben gestaan, maken melkkoeien

letterlijk een vreugdedans. Met enthousiaste bokkensprongen in het groene gras luiden

ze het begin van het weideseizoen in. Op meerdere locaties is er veel belangstelling voor

het evenement en ook pers is aanwezig om verslag te doen van de koeiendanspremière.

Veevoerschandaal terecht openbaar gemaakt

Het geheime politierapport dat Wakker Dier in 2005 publiceerde, is terecht in de

openbaarheid gebracht. Het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) had een kort

geding tegen Wakker Dier aangespannen hiervoor. De rechter oordeelt dat "de

gesignaleerde misstanden in de veesector een actueel onderwerp zijn van wezenlijk

maatschappelijk belang, met name omdat de volksgezondheid in het geding is." De eis

van PVE wordt op alle punten afgewezen. De organisatie gaat aanvankelijk in hoger

beroep, maar ziet hier later vanaf.

Verkiezing: “mooiste modderpoel van Nederland”

Om diervriendelijke, biologische varkensboeren in het zonnetje te zetten organiseert

Wakker Dier jaarlijks een verkiezing voor de mooiste modderpoel van Nederland. In

2006 was de eer aan varkensbedrijf ‘t Helder in Winterswijk (Gelderland). De

moddertrofee werd onder grote mediabelangstelling uitgereikt door Belinda Meuldijk en

haar nieuwe vriend Thierry Duval.

Wakker Dier opnieuw in gelijk gesteld

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Zwolle bepaalt dat veearts Plantema uit

Hardenberg moet stoppen met het ongefundeerd beschuldigen van Wakker Dier. De

veearts, met veel legbatterijbedrijven in zijn klantenkring, noemde Wakker Dier

ondermeer een ‘terroristische organisatie’ en wordt nu door de rechtbank gedwongen zijn

uitspraken te rectificeren. Op last van een dwangsom is herhaling verboden, Plantema

wordt opgedragen een voorschot op een schadevergoeding te betalen.

Onderzoek Wakker Dier: weer minder koeien in de wei

Uit de jaarlijkse indicatieve ‘weilandentelling’ van Wakker Dier blijkt dat er beduidend

minder koeien in de meer dan 6.000 onderzochte Hollandse weides te vinden waren.

Gaven de tellingen voorgaande jaren nog aan dat in 14% van de weilanden bevolkt

waren met koeien, in 2006 daalde dit tot 12%. De provincies Flevoland, Limburg en

Groningen zaten zelfs onder de 10%. In de provincies Zuid-Holland, Utrecht en

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 7 van 21


Overijssel waren relatief nog veel koeien te zien: meer dan 15%. De telling bevestigt de

algemene trend dat steeds meer melkveehouders de koeien nooit meer buiten laten.

‘Generaal pardon’ voor bio-industriebedrijven

In de laatste week van zijn ministerschap kondigt landbouwminister Veerman een

generaal pardon af voor circa duizend illegale bio-industriebedrijven. Hij presenteert zijn

‘afspraken ammoniak en veehouderij,’ waarin hij naar schatting duizend veebedrijven

zonder vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet ruime

vergunningsmogelijkheden biedt.

Verkiezing: 'meest foute kerstgerecht'

Wakker Dier laat vlak voor Kerst door Marktonderzoeksbureau Team Vier onderzoeken

wat Nederlanders het ‘foutste’ kerstgerecht vinden. Op de eerste plaats eindigt foie gras

(zieke, vervette lever van gedwangvoederde eenden of ganzen). Op de tweede plaats

komt varkensvlees (van biggen die onverdoofd gecastreerd zijn) en als derde eindigt

blank kalfsvlees (van kalveren die men opzettelijk aan bloedarmoede doet laten lijden).

2.2 Company campaigning

Via company campaigning wil Wakker Dier zorgen dat er meer

diervriendelijke producten in de schappen of op de menukaart verschijnen. Zo

kunnen we het aanbod van producten uit de bio-industrie terugdringen.

Diervriendelijke restaurants

In 2006 frist Wakker Dier haar bestand met diervriendelijke restaurants op. Ze krijgen

nieuw promotiemateriaal, de teksten op www.diervriendelijkuiteten.nl worden

gereviseerd en de restaurants worden opnieuw gecertificeerd. Bij het certificaat horen

een raamsticker en een gestanste metalen plaque.

Successen in de strijd tegen foie gras

Foie gras is een met dwangvoedering ziekgemaakte ganzen- of eendenlever en wordt

beschouwd als een delicatesse. Op verzoek van Wakker Dier halen diverse restaurants

de foie gras van de kaart.

Prijs uitgeloofd voor eerste sjoemelpaasei

Voor het eerst kan de scharrelpolitie van Wakker Dier geen legbatterijeierenfraude

ontdekken bij de jaarlijkse Paascontrole. Analoog aan de omstreden kievitseierentraditie

looft Wakker Dier daarom een prijs uit voor het ontdekken van het eerste ei waarmee

gesjoemeld is.

Kwarteleitjes uit schap bij Deen

Supermarktketen Deen haalt op verzoek van Wakker Dier kwarteleitjes uit het schap. De

eitjes kwamen uit de legbatterij en maakten onderdeel uit van een paasactie. Wakker

Dier sprak eerder met alle supermarkten af dat ze geen legbatterijeieren meer verkopen.

Succes bij sausgigant Remia

Remia, de grootste sauzenproducent van Nederland gebruikt voor al haar sauzen alleen

nog maar scharreleieren. Deze toezegging doet het bedrijf na aanblijvende actiedruk van

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 8 van 21


Wakker Dier. De sauzenfabrikant is de eerste grote sauzenverwerker die

geheel omschakelt.

Tijger in je tank, scharrelei in de winkel

Op verzoek van Wakker Dier haalt de toeleverancier van de winkels van de ESSOpompstations

alle legbatterijeieren uit de schappen.

Bedrijven liegen over varkenscastratie

Uit onderzoek van Wakker Dier blijkt dat veel bedrijven liegen over de productiemethode

van het varkensvlees dat zij verkopen. 77 bedrijven werden benaderd door consumenten

over de productie van het varkensvlees dat zij verwerken in onder andere hamburgers,

huisdierenvoer, babyvoeding, worsten en op pizza’s. Van de bedrijven die antwoord

gaven, loog meer dan de helft (27 van de 47) dat de onverdoofde castratie niet

plaatsvindt, al verboden is of pijnloos is. Slechts één op de zes bedrijven (13 van de 77)

gaf toe dat de biggen onverdoofd worden gecastreerd. Meer dan één derde van de

bedrijven (30 van de 77) nam niet eens de moeite de consumenten te antwoorden over

deze heikele kwestie.

Campina: weidemelk vanaf 2007

Per brief laat Campina, de grootste zuivelproducent van Nederland, weten dat alle

halfvolle en volle melk voor verkoop aan consumenten vanaf 2007 afkomstig is van

koeien die in de wei lopen. Een grote doorbraak in de Wakker Dier campagne ‘Koe in de

Wei’! De protestmail die via www.koeindewei.nl kan worden verzonden, zal niet langer

naar Campina gaan maar naar concurrent Friesland Foods (o.a. Friesche Vlag ).

Biologische sector gaat varkens verdoven bij castratie

De biologische varkenssector deelt Wakker Dier mee over te gaan tot verdoving bij het

castreren van biggen. De toezegging volgt binnen een week nadat Wakker Dier haar

campagne startte tegen de onverdoofde castratie van biggen.

Campagne tegen biggencastratie voor HEMA-worst

Nadat Wakker Dier hem wijst op het feit dat biggenvlees in de HEMA-worst afkomstig is

van onverdoofd gecastreerde varkens, herschrijft cabaretier Hans Dorrestijn zijn ode aan

deze worst. Wakker Dier voorziet het lied van een animatiefilm op

www.biggencastratie.nl en roept de mensen op om de site te bezoeken en protest aan te

tekenen. HEMA geeft geen gehoor aan de oproep van Wakker Dier. De aftrap wordt

gegeven voor de zogenaamde ‘HEMA-stalkcampagne’. Met een grote billboardauto

achtervolgt Wakker Dier twee weken lang vrachtwagens van HEMA door het hele land.

Tijdens een flitsactie enkele weken later ontvangen medewerkers van HEMA van

vrijwilligers van Wakker Dier een brief. Daarin worden zij opgeroepen ook intern hun

protest te laten horen tegen de onverdoofde biggencastratie. Bij de eerdere acties bleek

bij de medewerkers veel sympathie voor de acties tegen de biggencastratie te zijn, maar

het personeel werd van hogerhand een spreekverbod opgelegd.

Levende kreeften van het ijs gehaald bij V&D

Restaurantketen La Place (V&D) laat aan Wakker Dier weten in hun restaurants geen

levende kreeften meer op ijs te houden. Wakker Dier werd hierover getipt door haar

eigen scharrelpolitie.

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 9 van 21


IKEA doet legbatterijei in de ban

Meubelreus IKEA haalt op verzoek van Wakker Dier legbatterijeieren uit haar restaurant

en vervangt deze door scharreleieren.

Bijenkorf: foie gras uit schap

De Bijenkorf verwijdert alle foie gras (vervette ganzen- of eendenleverpâté) uit de

schappen, nadat Wakker Dier in een brief liet weten hoe de eenden en ganzen voor dit

product onder dwang worden gevoederd.

2.3 Consumentenvoorlichting

Door consumenten voor te lichten over dierenleed en diervriendelijke keuzes

in hun consumptiepatroon wil Wakker Dier zorgen dat er minder vraag is naar

producten uit de bio-industrie.

Radiocampagne ‘Diervriendelijk WK’

Tijdens de Wereldkampioenschappen wordt traditiegetrouw veel extra vlees gegeten,

vooral varkensvlees. Tijdens de WK in Frankrijk in 1998 steeg de prijs van varkensvlees

in Frankrijk met 12% en in Duitsland met 4,5% door de gestegen consumptie. Tijdens

de WK van 2006 in juli roept Wakker Dier de fans van Oranje op om diervriendelijk te

snacken voor, tijdens en na de wedstrijden. In acht verschillende radiospots vragen we

de fans om geen kip te eten, maar liever te kiezen voor oranje paprika’s, pompoensoep,

oranje linzensoep en worteltjes dan voor bloedrode bieflappen. Ook vraagt Wakker Dier

het publiek om geen dieren op de barbecue te leggen, maar te kiezen voor

diervriendelijke alternatieven die volop voorhanden zijn.

VeggieDog gelanceerd

Wakker Dier heeft een Amerikaanse hotdogkar omgebouwd tot diervriendelijke

snackkraam. Hiermee reist VeggieDog-venter Harry Voss vanaf juli door heel Nederland

om op jaarmarkten, braderieën, evenementen etc. het publiek te laten proeven hoe

verrukkelijk de VeggieDog – een vegetarische hotdog – smaakt. Met radiospotjes wordt

bekendgemaakt waar Harry Voss te vinden zal zijn.

V-Day: verrukkelijke vleesloze vrijdag

Samen met de Nederlandse Vegetariërsbond (NVB) heeft Wakker Dier de vrijdag

uitgeroepen tot wekelijkse V-Day, de dag van lekker vegetarisch eten. Iedere week is op

de site www.v-day.nl een recept zonder vlees te vinden.

Internet

Via meerdere websites licht Wakker Dier het publiek voor en zet aan tot actie. Met

www.wakkerdier.nl als belangrijkste site wordt voorgelicht, handelingsperspectief

geboden en worden donateurs geworven. Met de overige sites wordt ook nog

campagnespecifieke informatie gegeven. Vlak voor kerst wordt de volledig herziene versie

van www.wakkerdier.nl gelanceerd.

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 10 van 21


Informatiepakketten

In 2006 verstuurt Wakker Dier bijna 2.000 informatiepakketten naar geïnteresseerden.

In de pakketten zit informatie over de bio-industrie, onze campagnes en een verzoek om

ons werk te steunen.

Stopperadvertenties

Reclamebureau KesselsKramer heeft stopperadvertenties ontwikkeld. Die stuurden we

naar de gedrukte media en zij plaatsten ze gratis. De lezer wordt in de advertenties

opgeroepen om diervriendelijk te consumeren.

2.4 Wetgeving

Met rechtszaken en publiciteitsacties wil Wakker Dier verbeterde wetgeving

realiseren op het gebied van welzijn voor dieren in de bio-industrie. Ook is

Wakker Dier alert op handhaving van bestaande wetgeving.

Buitenhof BBQ

Als tegenhanger van de 'Binnenhof Braai' van de vleesindustrie organiseert Wakker Dier

samen met Milieudefensie in juni de Vegetarische Buitenhof BBQ. Deze barbecue keert

jaarlijks terug zolang de vleesindustrie de Kamerleden ook blijft fêteren.

Red de Dierenwelzijnswet (Gwwd)

In een coalitie met 18 andere dierenbelangenorganisaties protesteert Wakker Dier tegen

de geplande afschaffing van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (Gwwd). In juli

wordt het publiek via radiospotjes opgeroepen om via www.reddedierenwelzijnswet.nl

een protestmail te sturen naar landbouwminister Veerman.

Houd de dieren in de peiling

Half oktober start Wakker Dier een verkiezingscampagne om een diervriendelijke

meerderheid in de Tweede Kamer te realiseren. Met rapportcijfers rekent Wakker Dier de

partijen af op het door hun gevoerde dierenwelzijnsbeleid. Van nieuwe partijen wordt het

partijprogramma doorgelicht op de punten over dierenwelzijn.

Beroep tegen vergunning varkensflat

Samen met Milieudefensie en Stichting de Rotterdamse Hoek (een groep omwonenden)

tekent Wakker Dier bij de Raad van State beroep aan tegen het besluit van de provincie

Flevoland om een vergunning te verlenen aan varkensflat ‘Knorpolder’ in Creil.

Vergunning grootste legbatterij van Nederland vernietigd

Eind 2001 is in Groesbeek illegaal een legbatterijstal gebouwd voor 300.000 kippen. De

Raad van State vernietigt in 2006 eindelijk de vergunning voor de grootste legbatterij

van Nederland in een rechtszaak, aangespannen door onder meer Wakker Dier. Wakker

Dier start onmiddellijk een handhavingprocedure om de gemeente te dwingen de stal na

jaren gedogen snel te sluiten.

Productschap stuurt Gezondheidsdienst af op eigen voorzitter

De voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders (NVV) gaf in de media

te kennen dat hij samen met andere varkenshouders uit protest was gestopt met de

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 11 van 21


vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky. De vaccinatie is verplicht, om nieuwe uitbraken

van dierziekten te voorkomen. Wakker Dier doet aangifte van de weigering, waarna het

Productschap voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) onderzoek laat doen door de

Gezondheidsdienst.

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 12 van 21


3 Organisatie

3.1 Over Wakker Dier

Stichting

In 2001 ging Wakker Dier verregaand samenwerken met stichting Lekker Dier. Zij werd

hiermee de grootste dierenbeschermingsorganisatie tegen de bio-industrie. Het fonds

‘stichting Vrienden van Lekker Dier’ bestaat uit hetzelfde bestuur en financiert projecten

en campagnes. De cijfers van de stichtingen Lekker Dier, Vrienden van Lekker Dier en

Wakker Dier zijn geconsolideerd. Bestuur, vestigingsplaats, directeur, rechtsvorm en

doelstelling zijn voor alledrie gelijk.

Bestuur

Het bestuur van Wakker Dier wordt niet bezoldigd. Eind 2006 bestaat het uit de

volgende personen:

Mevrouw R. Vonk, voorzitter; de heer F. de Vries, penningmeester; mevrouw C.J. van

Schaik, secretaris; mevrouw D.M. Saaman, lid; de heer J.W.L. van Bokhoven, lid.

In 2006 trad de heer Van Bokhoven terug als penningmeester en trad mevrouw Van

Schaik aan als secretaris. De heer D.W. van Liere heeft zich teruggetrokken als

bestuurslid.

Personeel

Het vaste team van Wakker Dier bestaat uit 8 personen (6,8 FTE), 1 of 2 stagiaires, 2 à

3 kantoorvrijwilligers en ongeveer 125 actieve vrijwilligers. Eind 2006 waren de

volgende personen werkzaam voor Wakker Dier (tijdelijk boven de vaste teamsterkte):

De heer A.D. Wiltink, directeur; de heer S.C. van de Wouw, beleidsmedewerker;

mevrouw X. Asselbergs, kantoormanager; de heer F. Gort, beleid en webbeheer;

mevrouw E. Paron, fondsenwerving en financiën; de heer M. Scheutjens,

communicatiemedewerker; de heer T.J. Meijer, vrijwilligerscoördinator en

bureaumedewerker; de heer H. Voss, campagnemedewerker; de heer J. Holtermans,

administratief medewerker.

Directeurswissel

In september legt directeur mr. Marianne Thieme haar functie neer om zich volledig te

kunnen richten op de verkiezingscampagne van de Partij voor de Dieren, waarmee zij in

november twee zetels in de Tweede Kamer verovert. Mr. Arthur Wiltink fungeert

aanvankelijk als directeur ad interim, maar als Thieme haar functie neerlegt om in de

Tweede Kamer plaats te nemen wordt Wiltink officieel als directeur aangesteld.

3.2 Samenwerking

Kantoorkosten

Stichting Bont voor Dieren is in hetzelfde pand gevestigd als Wakker Dier gevestigd. Om

overheadkosten te besparen worden een aantal faciliteiten gedeeld, zoals het

kopieerapparaat, de server, de keuken en het abonnement op de knipseldienst.

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 13 van 21


Coalitie ‘Red de Dierenwelzijnswet (Gwwd)’

De eerder in dit jaarverslag genoemde ‘Dierenwelzijncoalitie’ is aanvankelijk opgericht

om afschaffing van de Dierenwelzijnswet tegen te gaan. De coalitie wordt gehandhaafd

om een platform te bieden voor gezamenlijk overleg over diverse problemen op

dierenwelzijngebied.

V-Day

Samen met de Nederlandse Vegetariërsbond voert Wakker Dier een langlopende

campagne voor ‘vrijdag: vleesloze dag’, oftewel V-Day.

Buitenhof BBQ

Met vereniging Milieudefensie organiseert Wakker Dier jaarlijks een diervriendelijke

barbecue voor Kamerleden. Tevens wordt projectmatig samengewerkt, bijvoorbeeld door

samen juridische procedures te starten.

3.3 Financiën

Wijzigingen financiële rapportage

In 2006 is Wakker Dier gestart met een verbeterd budget- en rapportagesysteem. Dit

maakt onze financiële gegevens beter en sneller toegankelijk. Zo verkrijgen we betere

managementinformatie en is er beter zicht op besparingsmogelijkheden.

De relevante wijzigingen zijn:

• Maandelijkse in plaats van driemaandelijkse rapportage.

• Uitbreiding van het aantal bestemmingscategorieën van 3 naar 5, te weten:

publicitair activisme, consumentenvoorlichting, company campaigning,

wetgevingsbeïnvloeding en fondsenwerving.

• De uitbreiding van het aantal mogelijke bestemmingen leidt tot wijzigingen in de

procentuele versleuteling van de algemene uitvoeringskosten. Er zijn echter geen

significante veranderingen in de toerekening van deze kosten ontstaan.

• Directe campagnekosten werden tot en met 2005 uitgesplitst naar individuele

campagnes en kostensoorten (zoals drukwerk, porti etc.). Dit leidde tot een weinig

inzichtelijke rapportage. Vanaf 2006 worden alle directe campagnekosten

rechtstreeks aan de betreffende campagnes toegewezen. Dit verhoogt het inzicht in

de daadwerkelijk gemaakte kosten per campagne aanmerkelijk.

• In deze jaarrekening zijn ook de cijfers van 2005 opgenomen. Om redenen van

inzichtelijkheid zijn deze cijfers door ons boekhoudkantoor omgerekend naar de

indeling zoals die voor het jaar 2006 is ingevoerd.

Al deze wijzigingen zijn in overleg met het CBF doorgevoerd. Deze vorm van budgettering

en rapportage is ook toegepast in het nieuwe meerjarenplan 2007 -2009.

Reserves

Wakker Dier is een actieorganisatie. Verkregen fondsen worden in principe direct ingezet

ter bereiking van haar doelstellingen. Er kan wel een reserve worden aangehouden van

maximaal 1 jaar operationele baten. Als inkomsten tijdelijk tegenvallen wordt hiermee de

continuïteit van Wakker Dier gewaarborgd.

In 2006 ontving Wakker Dier een legaat ter grootte van ongeveer één jaarbudget.

Hierdoor is het eigen vermogen tijdelijk boven de gestelde norm uitgekomen. Dit bedrag

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 14 van 21


is in de balans opgenomen als een bestemmingsreserve en wordt in de jaren 2006-

2009 ingezet als aanvulling op de operationele baten.

CBF-Keur voor Goede Doelen

Wakker Dier is in het bezit van het CBF-Keur voor Goede Doelen. Hiermee garandeert

Wakker Dier een verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Instellingen die dit

keurmerk mogen voeren worden jaarlijks door het Centraal Bureau Fondsenwerving

getoetst. Hiermee wordt aan onze donateurs gegarandeerd dat hun donaties op een

verantwoorde en effectieve manier worden besteed.

In 2006 bedragen de wervingskosten 14% van de operationele baten. Daarmee blijft

Wakker Dier ruim beneden de door het CBF gestelde maximum van 25%.

Financiële procedures

In samenwerking met onze boekhouder zijn wij in 2006 gestart met een programma om

onze financiële procedures up-to-date en sluitend te houden. Zo sluiten we de kansen op

fouten, misstanden en in het slechtste geval fraude zoveel mogelijk uit.

3.4 Toekomstige campagnes en acties

Publicitair activisme

In 2007 blijft Wakker Dier misstanden publiekelijk aan de kaak stellen waar dat nodig

en mogelijk is. Elk thema of nieuwsbericht dat helpt onze bekendheid en imago te

verbeteren en/of kan bijdragen aan het onder de aandacht brengen van onze doelstelling

komt hiervoor in aanmerking. Gezond opportunisme en activisme gelden hierbij als

belangrijkste leidraad. Daarnaast organiseert Wakker Dier opnieuw een aantal jaarlijks

terugkerende acties zoals de koeiendanspremière en de verkiezingen van de meest sexy

vegetariër en mooiste modderpoel.

Company campaigning

In de campagne tegen onverdoofde biggencastratie zullen weer diverse bedrijven

aangesproken worden op het dierenleed dat met de castratie gepaard gaat. We willen

een concrete datum te horen krijgen waarop omschakeling zal plaatsvinden. Verder

zullen we bedrijven die legbatterijeieren in hun eindproducten verwerken vragen om te

schakelen naar scharrel-, vrije-uitloop- of biologische eieren. De diervriendelijkerestaurantscampagne

en de campagne tegen foie gras worden onveranderd voortgezet.

Consumentenvoorlichting

Bestaand foldermateriaal is verouderd. Er zal nieuw foldermateriaal worden ontwikkeld.

Op diverse stands zal Wakker Dier aanwezig zijn om het publiek voor te lichten. De

VeggieDogs-campagne wordt voortgezet, evenals V-Day. Een campagne die gericht is op

jongeren (‘de toekomst’) zal worden opgezet. De campagne “Rem het virus, eet geen kip”

wordt niet voortgezet, maar blijft wel stand-by.

Wetgeving

Beïnvloeding van wetgeving heeft in 2007 geen prioriteit, maar er is ruimte vrijgehouden

voor ad hoc acties. Deelname aan de Dierenwelzijncoalitie wordt voortgezet.

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 15 van 21


Fondsenwerving

In 2007 zal fondsenwerving verder worden opgepakt. De ondersteunende software

hiervoor wordt geëvalueerd. De fondsenwerving zal in 2007 onder meer bestaan uit

actieve werving, betere communicatie naar bestaande donateurs, terugwinnen van

'afhakers' en vergroten van de transparantie naar donateurs toe wat betreft besteding.

3.5 Interne organisatie in 2007

Vrijwilligers

Het vrijwilligersbestand biedt vele mogelijkheden. Het bestand zal worden opgeschoond

en niet alleen worden aangewend voor het inzetten van vrijwilligers bij acties, maar ook

voor betere inzet van specifieke expertise of kennis die onder de vrijwilligers aanwezig is.

Er wordt nieuwe software voor het vrijwilligersbeheer in gebruik genomen.

Kantoorefficiency

De interne administratieve procedures en processen slokken veel kostbare arbeidstijd op.

Er zal worden gekeken naar versimpeling, stroomlijning en betere it-ondersteuning.

Personeelszaken

De werknemers van Wakker Dier hebben hart voor de doelstelling en zijn in het

algemeen vrij jong, hoog opgeleid, goed gemotiveerd en resultaatgericht. Er zijn volop

groeimogelijkheden. Het team zal met formele training en coaching on the job verder

worden ontwikkeld. Wakker Dier streeft naar een relatief klein, maar hecht opererend

team dat slagvaardig en beweeglijk kan opereren. Er worden geen personele

uitbreidingen gepland.

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 16 van 21


4 Financieel jaarrapport

4.1 Balans per 31-12-2006

ACTIVA

vaste activa

materiële vaste activa

31-12-2006 31-12-2005

€ € € €

verbouwing 2.867 3.738

inventaris 3.358 2.068

apparatuur 6.822 8.980

beleggingen

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 17 van 21

13.047 14.786

obligatielening - 90.756

vlottende activa

voorraden

voorraad materiaal 6.213 6.213

vorderingen

borgsom 4.125 4.125

pensioen - 257

overige vorderingen en overlopende activa 26.281 620.599

30.406 624.981

liquide middelen 1.144.214 648.526

totaal activa 1.193.880 1.385.262


PASSIVA

eigen vermogen

vrij besteedbaar vermogen

31-12-2006 31-12-2005

€ € € €

algemene reserve 572.305 598.295

bestemmingsfonds 475.000 600.000

vastgelegd vermogen

1.047.305 1.198.295

fonds activa bedrijfsvoering 13.047 14.786

fonds activa doelstelling 6.213 -

kortlopende schulden

19.260 14.786

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 18 van 21

1.066.565 1.213.081

loonheffing en premieheffing 8.000 9.484

UWV - 1.977

pensioen 4.383 -

crediteuren 62.912 91.058

overige schulden en overlopende passiva 52.020 69.662

127.315 172.181

totaal passiva 1.193.880 1.385.262


4.2 Staat van baten en lasten

werkelijk 2006 begroot 2006 werkelijk 2005

€ € € € € €

baten uit eigen fondsenwerving

schenkingen 16.360 5.000 7.020

legaten 93.759 120.000 626.173

donaties/giften 481.159 460.000 486.157

subsidie 31.101 50.000 27.075

collectes - 1.400 152

loterijen 78 100 180

overige activiteiten 4.267 6.000 6.079

626.724 642.500 1.152.836

directe wervingkosten

uitvoeringskosten 86.215 69.850 61.218

in % van baten uit eigen fondsenwerving 14% 11% 5%

netto baten 540.509 572.650 1.091.618

resultaat uit verkoop artikelen 4.706 5.000 4.102

totaal eigen fondsenwerving 545.215 577.650

1.095.720

resultaat beleggingen 5.497 5.000

overige baten 23.277 20.000

5.496

18.412

totaal beschikbaar voor doelstelling 573.989 602.650 1.119.628

besteed aan doelstelling:

publicitair en activisme 139.211 152.625 128.428

voorlichting en bewustmaking 353.542 285.050 283.895

company campaigning 117.804 119.375 80.942

wetgeving en beinvloeding 109.948 141.600 41.175

720.505 698.650 534.440

overschot -146.516 -96.000 585.188

resultaatverdeling

toevoeging aan algemene reserve -25.990 4.000 32.786

dotatie bestemmingsfonds -125.000 -100.000 538.750

dotatie fonds activa bedrijfsvoering -1.739 - 13.652

dotatie fonds activa doelstelling 6.213 - -

-146.516 -96.000 585.188

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 19 van 21


4.3 Toelichting op de uitvoeringskosten

publicitair consumenten- company wetgeving fondsenwerving begroot werkelijk begroot werkelijk

activisme voorlichting campaigning 2007 2006 2006 2005

% € % € % € % € % € € €

uitvoeringskosten

salarissen/sociale lasten 25 50.129 30 60.155 25 50.129 10 20.052 10 20.050 235.000 200.515 230.000 153.261

pensioenen 25 1.969 30 2.363 25 1.969 10 788 10 787 0 7.876 - -

overige personeelskosten 25 2.693 30 3.232 25 2.693 10 1.077 10 1.078 5.000 10.773 6.000 6.521

huisvesting 25 1.963 30 2.356 25 1.963 10 785 10 786 9.000 7.853 19.000 6.941

kantoor algemeen 25 10.394 30 12.472 25 10.394 10 4.157 10 4.157 45.000 41.574 40.500 39.064

externe expertise 25 13.496 30 16.195 25 13.496 10 5.398 10 5.398 45.000 53.983 11.531

nieuwsbrief - 0 50 53.388 - 0 - 0 50 53.387 85.000 106.775 80.000 78.386

fondsenwerving - - - - 100 0 50.000 - - -

afschrijvingen 25 1.431 30 1.717 25 1.431 10 572 10 572 5.723 3.000 2.943

overige kosten 25 0 30 0 25 0 10 0 10 0 10.000 - - -

totaal uitvoeringskosten 82.075 151.878 82.075 32.829 86.215 484.000 435.072 378.500 298.647

directe campagnekosten

publicitair activisme

imagoactivisme 16.755 25.000 16.755

ad hocs 8.119 25.000 8.119 58.000 51.064

juridische procedures 32.262 15.000 32.262 20.000 22.298

consumentenvoorlichting

voorlichting incl. website 47.349 20.000 47.349 43.500 38.298

VeggieDog 60.954 35.000 60.954 7.000

V-Day 15.745 15.000 15.745

Virus 19.263 0 19.263

Kinderboerderij 0 40.000 0

Toekomst 0 45.000 0

Overige consumentenvoorlichting 58.353 10.000 58.353 105.000 140.325

company campaigning

K-egg 124 65.000 124

Foie gras 0 5.000 0

Diervriendelijke restaurants 16.928 5.000 16.928

BOC 18.677 65.000 18.677

Knaller 0 5.000 0

Overig 0 0 0 44.750 25.876

Wetgeving

Gwwd 5.172 10.000 5.172

Ad hocs 71.947 10.000 71.947 111.750 19.149

totaal directe campagnekosten 57.136 201.664 35.729 77.119 0 395.000 371.648 390.000 297.010

139.211 353.542 117.804 109.948 86.215 879.000 806.720 768.500 595.657

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 20 van 21


4.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders

is vermeld.

Materiële vaste activa

De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de

afschrijvingen. De afschrijving bedraagt een vast percentage van de aanschafwaarde,

vindt plaats naar tijdsgelang en is op basis van de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingspercentages bedragen: verbouwing 20%, inventaris 20%, investering

algemene campagnekosten 33,3% en apparatuur 33,3%.

Financiële vaste activa

De obligatielening wordt gewaardeerd tegen de aflossingswaarde.

Voorraden

De voorraad goederen wordt gewaardeerd tegen kostprijs of de lagere marktwaarde op

balansdatum.

Bestemmingsfonds

Het bestemmingsfonds is door het bestuur gevormd inzake de huidige campagnes te

perfectioneren en te intensiveren.

Resultaatbepaling

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde

waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de donaties zijn

verricht. Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar

waarin deze voorzienbaar zijn.

Richtlijnen

Met betrekking tot het samenstellen van de jaarrekening is Richtlijn voor de

jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen” gevolgd.

4.5 Accountantsverklaring

Het financiële jaarrapport van stichting Wakker Dier over 2006 is gecontroleerd en

goedgekeurd door de accountant. Op aanvraag is een exemplaar van de volledige

accountantsverklaring in kopie beschikbaar via stichting Wakker Dier.

jaarverslag 2006, stichting Wakker Dier

pagina 21 van 21

More magazines by this user
Similar magazines