01.09.2013 Views

Download de huisregels - Windesheim

Download de huisregels - Windesheim

Download de huisregels - Windesheim

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HUISREGELS<br />

Artikel 1 Reikwijdte<br />

1. Ter handhaving van <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> gang van zaken binnen Win<strong>de</strong>sheim gel<strong>de</strong>n <strong>huisregels</strong>. De<br />

<strong>huisregels</strong> zijn van toepassing op stu<strong>de</strong>nten, me<strong>de</strong>werkers en an<strong>de</strong>re personen, die zich binnen<br />

<strong>de</strong> gebouwen en op <strong>de</strong> terreinen van Win<strong>de</strong>sheim bevin<strong>de</strong>n dan wel <strong>de</strong> gebouwen en terreinen<br />

die door Win<strong>de</strong>sheim wor<strong>de</strong>n gebruikt.<br />

2. Ter uitvoering van <strong>de</strong> <strong>huisregels</strong> kunnen instructies wor<strong>de</strong>n gegeven door <strong>de</strong> huismeesters<br />

(herkenbaar aan <strong>de</strong> bedrijfskleding) en an<strong>de</strong>re bevoeg<strong>de</strong> personen die door het College van<br />

Bestuur als zodanig zijn aangewezen.<br />

Artikel 2 Algemene gedragsregels<br />

1. Binnen Win<strong>de</strong>sheim wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> in Ne<strong>de</strong>rland gebruikelijke omgangsvormen in acht genomen.<br />

2. Ie<strong>de</strong>reen die zich op het terrein of in één van <strong>de</strong> gebouwen van Win<strong>de</strong>sheim bevindt dient<br />

a. <strong>de</strong> hogeschool, me<strong>de</strong>werkers, stu<strong>de</strong>nten en <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n die op Win<strong>de</strong>sheim aanwezig zijn geen<br />

scha<strong>de</strong> te berokkenen, direct of indirect;<br />

b. geen inbreuk te maken op <strong>de</strong> rechten van <strong>de</strong> hogeschool of van <strong>de</strong> in het vorige lid<br />

genoem<strong>de</strong> personen;<br />

c. niet te han<strong>de</strong>len in strijd met enige wettelijke verplichting;<br />

d. niet te han<strong>de</strong>len in strijd met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer<br />

betaamt;<br />

e. <strong>de</strong> door het College van Bestuur gegeven voorschriften en regels in acht te nemen.<br />

3. Het is binnen Win<strong>de</strong>sheim niet toegestaan<br />

a. in on<strong>de</strong>rwijs- of werksituaties gezichtsbe<strong>de</strong>kken<strong>de</strong> kledingstukken of attributen te dragen die<br />

<strong>de</strong> non-verbale communicatie tussen personen beperken en/of verhin<strong>de</strong>ren;<br />

b. bij het afleggen van een examen of tentamen gezichtsbe<strong>de</strong>kken<strong>de</strong> kledingstukken of<br />

attributen te dragen die het vaststellen van <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit kunnen belemmeren.<br />

4. Door of namens het College van Bestuur kan aan ie<strong>de</strong>reen een expliciete schriftelijke aanwijzing<br />

wor<strong>de</strong>n gegeven met betrekking tot diens gedrag. Wanneer namens het College van Bestuur een<br />

aanwijzing wordt gegeven, dient dat aan het college te wor<strong>de</strong>n gemeld.<br />

Voordat een schriftelijke aanwijzing wordt gegeven, wordt <strong>de</strong> betrokkene in <strong>de</strong> gelegenheid<br />

gesteld zijn standpunt naar voren te brengen<br />

Artikel 3 Legitimatie<br />

1. Stu<strong>de</strong>nten, me<strong>de</strong>werkers en <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n moeten op verzoek hun collegekaart of i<strong>de</strong>ntiteitsbewijs<br />

tonen aan een bevoegd persoon.<br />

2. De huismeester kan ie<strong>de</strong>reen die geen collegekaart of i<strong>de</strong>ntiteitskaart kan tonen reeds om die<br />

re<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> campus (laten) verwij<strong>de</strong>ren.<br />

Artikel 4 Gebouwen en terreinen<br />

1. Gebouwen mogen buiten <strong>de</strong> openingstij<strong>de</strong>n alleen wor<strong>de</strong>n betre<strong>de</strong>n in aanwezigheid van een<br />

huismeester of een beveiligingsme<strong>de</strong>werker.<br />

2. In <strong>de</strong> gebouwen geldt een rookverbod met uitzon<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> plaatsen, die in <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

gebouwen voor roken zijn gereserveerd. Bij overtreding van het rookverbod zijn <strong>de</strong> huismeesters<br />

gerechtigd <strong>de</strong> overtre<strong>de</strong>rs uit het gebouw te verwij<strong>de</strong>ren.<br />

3. Zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re afspraken is het niet toegestaan om etenswaren en dranken te<br />

nuttigen in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijslokalen. Dat mag wel in <strong>de</strong> kantines en <strong>de</strong> sociale ontmoetingsruimten.<br />

4. Afval dient te wor<strong>de</strong>n opgeruimd en tafels moeten schoon wor<strong>de</strong>n achtergelaten. Voor afval zijn<br />

afvalbakken (binnen) en containers (buiten) beschikbaar.<br />

Win<strong>de</strong>sheim│Campus 2-6 │Postbus 10090 │8000 GB Zwolle│Tel. 0900 - 8899│info@win<strong>de</strong>sheim.nl│ www.win<strong>de</strong>sheim.nl


5. Het is niet toegestaan kleding, tassen of an<strong>de</strong>re zaken mee te nemen in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijslokalen<br />

indien <strong>de</strong>ze een belemmering kunnen vormen voor het geven van on<strong>de</strong>rwijs of het afnemen van<br />

een tentamen. Het oor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> docent of surveillant is daarbij doorslaggevend. Op diverse<br />

plaatsen in <strong>de</strong> hogeschool zijn gar<strong>de</strong>robes (voor eigen risico) en kluizen beschikbaar.<br />

6. Voor bijeenkomsten buiten reguliere on<strong>de</strong>rwijs- of werksituaties is voorafgaan<strong>de</strong> toestemming<br />

nodig van <strong>de</strong> dienst Facilitair Bedrijf en Vastgoed.<br />

7. Voor het hou<strong>de</strong>n van inzamelingsacties, verkopen van loten en an<strong>de</strong>re bijzon<strong>de</strong>re activiteiten is<br />

voorafgaan<strong>de</strong> toestemming nodig van <strong>de</strong> dienst Marketing en Communicatie.<br />

8. Uitsluitend na voorafgaan<strong>de</strong> toestemming van <strong>de</strong> dienst Marketing en Communicatie is het<br />

mogelijk reclameposters e.d. op te hangen op <strong>de</strong> algemene prikbor<strong>de</strong>n en/of binnen <strong>de</strong> gebouwen<br />

flyers of give aways uit te <strong>de</strong>len. Posters die zon<strong>de</strong>r toestemming zijn opgehangen, wor<strong>de</strong>n<br />

verwij<strong>de</strong>rd.<br />

9. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in <strong>de</strong> gebouwen, met uitzon<strong>de</strong>ring van een<br />

blin<strong>de</strong>ngelei<strong>de</strong>hond.<br />

10. Gevon<strong>de</strong>n voorwerpen dienen te wor<strong>de</strong>n ingeleverd bij <strong>de</strong> receptie van het hoofdgebouw.<br />

Ingelever<strong>de</strong> voorwerpen wor<strong>de</strong>n een jaar na inlevering bewaard en kunnen binnen <strong>de</strong>ze termijn<br />

wor<strong>de</strong>n opgehaald door <strong>de</strong> eigenaar.<br />

Artikel 5 Veiligheid en beveiliging<br />

1. Het is <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van <strong>de</strong> huismeesters er op toe te zien dat <strong>de</strong> veiligheid in <strong>de</strong><br />

gebouwen wordt gewaarborgd.<br />

2. Ter beveiliging van persoonlijke eigendommen zijn kluizen beschikbaar. Bij <strong>de</strong> winkel in gebouw C<br />

kunnen kluissleutels wor<strong>de</strong>n gehuurd voor kluizen van <strong>de</strong> diverse gebouwen. Win<strong>de</strong>sheim<br />

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.<br />

3. Bij <strong>de</strong> ingangen en in- en uitritten van <strong>de</strong> terreinen zijn camera’s opgesteld, on<strong>de</strong>r meer ter<br />

voorkoming van diefstal. De beel<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> gaten gehou<strong>de</strong>n door beveiligingspersoneel.<br />

De beel<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n geduren<strong>de</strong> 14 dagen bewaard.<br />

4. Calamiteiten zoals ongevallen, gevaarlijke situaties, vandalisme en diefstal in of rond <strong>de</strong><br />

gebouwen moeten onmid<strong>de</strong>llijk wor<strong>de</strong>n gemeld bij <strong>de</strong> Receptie hoofdgebouw.<br />

5. Bij een ontruimingssignaal dienen alle in een gebouw aanwezigen dit onmid<strong>de</strong>llijk te verlaten via<br />

<strong>de</strong> dichtstbijzijn<strong>de</strong> nooduitgang (zie <strong>de</strong> vluchtwegenplattegrond bij <strong>de</strong> brandhaspels). Instructies<br />

van bevoeg<strong>de</strong> personen dienen goed en snel te wor<strong>de</strong>n opgevolgd.<br />

6. Om bij calamiteiten snel en veilig te kunnen vluchten dienen <strong>de</strong> nooduitgangen te allen tij<strong>de</strong> vrij te<br />

blijven.<br />

Artikel 6 Fietsen en auto’s<br />

1. Het stallen van fietsen is uitsluitend toegestaan in <strong>de</strong> fietsenstallingen van <strong>de</strong> gebouwen. Fietsen<br />

buiten <strong>de</strong> fietsenstalling kunnen wor<strong>de</strong>n verwij<strong>de</strong>rd.<br />

2. Het permanent stallen van fietsen is niet toegestaan. Fietsen die langer dan 14 dagen in <strong>de</strong><br />

fietsenstalling staan, kunnen wor<strong>de</strong>n verwij<strong>de</strong>rd.<br />

3. Het parkeren van bromfietsen en motoren is uitsluitend toegestaan op <strong>de</strong> daarvoor aangewezen<br />

plaatsen.<br />

4. Het parkeren van auto’s is uitsluitend toegestaan op <strong>de</strong> daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.<br />

Indien auto’s buiten <strong>de</strong>ze parkeerplaatsen wor<strong>de</strong>n geparkeerd, kan een wielklem wor<strong>de</strong>n<br />

geplaatst of <strong>de</strong> auto kan wor<strong>de</strong>n weggesleept. De regeling Parkeerbeleid Win<strong>de</strong>sheim is van<br />

toepassing.<br />

Artikel 7 ICT-faciliteiten<br />

1. De binnen Win<strong>de</strong>sheim aanwezige computersystemen (hardware en software) dienen uitsluitend<br />

te wor<strong>de</strong>n gebruikt voor on<strong>de</strong>rwijs- of werkdoelein<strong>de</strong>n.<br />

2. Het is niet toegestaan om zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke toestemming van <strong>de</strong> directeur ICT<br />

een kopie van <strong>de</strong> software en/of documentatie te maken.<br />

3. De door of namens het College van Bestuur vastgestel<strong>de</strong> voorschriften met betrekking tot het<br />

gebruik van ICT-faciliteiten, waaron<strong>de</strong>r het ICT-reglement, dienen in acht te wor<strong>de</strong>n genomen.<br />

Artikel 8 Mediacentrum<br />

1. On<strong>de</strong>r Mediacentrum wordt begrepen <strong>de</strong> plaats waar fysieke en digitale leermid<strong>de</strong>len zoals<br />

boeken, tijdschriften, platen, geluid-, beeld- en vi<strong>de</strong>oban<strong>de</strong>n, alle beschikbare databanken, <strong>de</strong><br />

Win<strong>de</strong>sheim│Campus 2-6 │Postbus 10090 │8000 GB Zwolle│Tel. 0900 - 8899│info@win<strong>de</strong>sheim.nl│ www.win<strong>de</strong>sheim.nl


ijbehoren<strong>de</strong> audiovisuele apparatuur evenals an<strong>de</strong>re mediavoorzieningen beschikbaar wor<strong>de</strong>n<br />

gesteld.<br />

2. De door of namens het College van Bestuur gestel<strong>de</strong> voorschriften, waaron<strong>de</strong>r het<br />

uitleenreglement en <strong>de</strong> <strong>huisregels</strong> voor het Mediacentrum, dienen in acht te wor<strong>de</strong>n genomen.<br />

Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht<br />

1. Het is verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r toestemming van <strong>de</strong> maker inbreuk te maken op diens intellectuele<br />

eigendomsrechten. Dit geldt zowel het auteursrecht, naburige rechten, uitvindingen en mo<strong>de</strong>llen.<br />

2. Er is geen sprake van inbreuk op het auteursrecht wanneer auteursrechtelijk bescherm<strong>de</strong> werken<br />

zoals boeken, brochures, nieuwsbla<strong>de</strong>n en an<strong>de</strong>re geschriften zon<strong>de</strong>r toestemming wor<strong>de</strong>n<br />

verveelvoudigd, mits <strong>de</strong> verveelvoudiging:<br />

a. beperkt blijft tot enkele exemplaren;<br />

b. uitsluitend dient tot eigen oefening of eigen gebruik van <strong>de</strong>gene, die <strong>de</strong> verveelvoudiging<br />

vervaardigt of doet vervaardigen;<br />

c. beperkt blijft tot een ge<strong>de</strong>elte van het werk.<br />

3. Degene die binnen Win<strong>de</strong>sheim het intellectuele eigendomsrecht van een an<strong>de</strong>r schendt, vrijwaart<br />

Win<strong>de</strong>sheim en, indien van toepassing, an<strong>de</strong>ren binnen Win<strong>de</strong>sheim voor <strong>de</strong> eventuele scha<strong>de</strong><br />

als gevolg daarvan.<br />

Artikel 10 Arbo-wet en Arbeidsomstandighe<strong>de</strong>nbesluit<br />

Op basis van <strong>de</strong> Arbeidsomstandighe<strong>de</strong>nwet geldt <strong>de</strong> plicht om:<br />

1. in werk en studie zorgvuldig te han<strong>de</strong>len;<br />

2. zich op <strong>de</strong> hoogte te stellen van <strong>de</strong> (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op werk en<br />

studie;<br />

3. aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op <strong>de</strong> juiste wijze te gebruiken en <strong>de</strong> verplichte<br />

beschermingsmid<strong>de</strong>len te dragen of toe te passen;<br />

4. onveilige en/of ongezon<strong>de</strong> werksituaties te mel<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> directeur van <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> School<br />

of dienst.<br />

Artikel 11 Aangaan van overeenkomsten met <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n<br />

1. Het is verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r toestemming van of namens het College van Bestuur overeenkomsten<br />

aan te gaan met <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n die verplichtingen (kunnen) inhou<strong>de</strong>n voor Win<strong>de</strong>sheim. Dit geldt niet<br />

voor me<strong>de</strong>werkers die han<strong>de</strong>len binnen <strong>de</strong> grenzen van hun bevoegdheid.<br />

2. Personen of rechtspersonen die in strijd han<strong>de</strong>len met het voorgaan<strong>de</strong> lid kunnen door het<br />

College van Bestuur persoonlijk of als rechtspersoon aansprakelijk gesteld wor<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong><br />

na<strong>de</strong>lige gevolgen die daaruit voor Win<strong>de</strong>sheim voortvloeien.<br />

Artikel 12 Aansprakelijkheid bij scha<strong>de</strong><br />

Wanneer iemand materiële scha<strong>de</strong> veroorzaakt aan <strong>de</strong> inventaris of een gebouw van Win<strong>de</strong>sheim<br />

dient hij <strong>de</strong>ze persoonlijk te mel<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> huismeester. Voor scha<strong>de</strong> die is veroorzaakt door schuld,<br />

nalatigheid, of onoor<strong>de</strong>elkundig of onbevoegd gebruik kan <strong>de</strong>gene die <strong>de</strong> scha<strong>de</strong> heeft veroorzaakt,<br />

daarvoor aansprakelijk wor<strong>de</strong>n gesteld.<br />

Artikel 13 Maatregelen<br />

1. Bij overtreding van <strong>de</strong> <strong>huisregels</strong> of van een schriftelijke aanwijzing kan het College van Bestuur<br />

maatregelen nemen. Voordat het College van Bestuur besluit tot een maatregel, stelt het <strong>de</strong><br />

betrokkene in <strong>de</strong> gelegenheid te wor<strong>de</strong>n gehoord.<br />

2. Het College van Bestuur kan voor ten hoogste 14 dagen, maar met onmid<strong>de</strong>llijke ingang,<br />

besluiten tot een voorlopige ontzegging van <strong>de</strong> toegang tot gebouwen en terreinen.<br />

3. De maatregelen voor het personeel zijn in overeenstemming met het bepaal<strong>de</strong> in <strong>de</strong> CAO.<br />

4. De maatregelen voor stu<strong>de</strong>nten en <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n kunnen zijn<br />

a. een schriftelijke waarschuwing;<br />

b. ontzegging van <strong>de</strong> toegang tot bepaal<strong>de</strong> lessen;<br />

c. ontzegging van het gebruik van voorzieningen;<br />

d. ontzegging van <strong>de</strong> toegang tot <strong>de</strong> gebouwen en terreinen.<br />

5. Een maatregel kan in combinatie met een of meer an<strong>de</strong>re maatregelen wor<strong>de</strong>n opgelegd en geldt<br />

voor wat betreft <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r b, c en d van het vorige lid genoem<strong>de</strong> maatregelen voor <strong>de</strong> tijd van ten<br />

hoogste één jaar.<br />

Win<strong>de</strong>sheim│Campus 2-6 │Postbus 10090 │8000 GB Zwolle│Tel. 0900 - 8899│info@win<strong>de</strong>sheim.nl│ www.win<strong>de</strong>sheim.nl


6. Bij het treffen van <strong>de</strong> maatregel als bedoeld in lid 4 sub b, c en d kan wor<strong>de</strong>n bepaald dat <strong>de</strong>ze<br />

niet ten uitvoer wordt gelegd indien en zolang <strong>de</strong> betrokkene zich houdt aan <strong>de</strong> gestel<strong>de</strong><br />

voorwaar<strong>de</strong>n.<br />

7. In geval van diefstal of frau<strong>de</strong> kan door of namens het College van Bestuur wor<strong>de</strong>n besloten tot<br />

aangifte bij <strong>de</strong> politie.<br />

8. Voor stu<strong>de</strong>nten en extraneï is <strong>de</strong> uit het stu<strong>de</strong>ntenstatuut voortvloeien<strong>de</strong> rechtbescherming van<br />

toepassing.<br />

Win<strong>de</strong>sheim│Campus 2-6 │Postbus 10090 │8000 GB Zwolle│Tel. 0900 - 8899│info@win<strong>de</strong>sheim.nl│ www.win<strong>de</strong>sheim.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!