01.09.2013 Views

Lerarenopleiding Informatie- en ... - Windesheim

Lerarenopleiding Informatie- en ... - Windesheim

Lerarenopleiding Informatie- en ... - Windesheim

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Studiegids 2012-2013<br />

Christelijke Hogeschool <strong>Windesheim</strong><br />

Bachelor <strong>en</strong> Associate degree PTH<br />

Associate degree Deeltijd CROHO Bachelor Voltijd Deeltijd CROHO<br />

Bouwtechniek x 80049 Bouwtechniek x x 35383<br />

Bouwkunde x 80062 Bouwkunde x x 35382<br />

Elektrotechniek x 80048 Elektrotechniek x x 35384<br />

ICT x 80063 ICT x x 39116<br />

Mechanische techniek x 80046 Mechanische techniek x x 35385<br />

Techniek in de<br />

x 80051 Techniek in de<br />

x x 35254<br />

onderbouw<br />

onderbouw<br />

Werktuigbouwkunde x 80061 Werktuigbouwkunde x x 35387<br />

Motorvoertuig<strong>en</strong>techni<br />

ek<br />

x 80047 Motorvoertuig<strong>en</strong>techniek - x 35386<br />

Installatietechniek x 80050 Installatietechniek - x 35422<br />

De laatste accreditatie was in 2009 voor alle technische bacheloropleiding<strong>en</strong>. In 2010 is definitief de beoordeling van<br />

alle 9 technische lerar<strong>en</strong>opleiding<strong>en</strong> door de NVAO vastgelegd. In 2016 vindt de volg<strong>en</strong>de accreditatie plaats.<br />

De format Onderwijs <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling is door het College van Bestuur op 14 februari 2012 vastgesteld na<br />

voorafgaand instemming van de C<strong>en</strong>trale Medezegg<strong>en</strong>schapsraad op 14-02-2012.<br />

De Onderwijs <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling van de opleiding<strong>en</strong> is door de directeur van het Domein de heer H. Frantz<strong>en</strong><br />

vastgesteld op 8 juni 2012 na voorafgaand advies van de Opleidingscommissie (3 juni 2012) <strong>en</strong> kreeg instemming<br />

van de Deelraad (9 juli 2012).


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Inhoudsopgave<br />

LEESWIJZER .............................................................................................................................................................4<br />

1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING.............................................................5<br />

A. OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING .................................................................................5<br />

1. De onderwijsvisie van <strong>Windesheim</strong> ............................................................................................................5<br />

2. De onderwijsleeractiviteit<strong>en</strong> ......................................................................................................................6<br />

3. Studiebegeleiding .....................................................................................................................................6<br />

4. Kwaliteit <strong>en</strong> studeerbaarheid ....................................................................................................................7<br />

5. Vorm van de opleiding ..............................................................................................................................7<br />

B. DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD .................................................................................8<br />

1. Doelstelling van de opleiding .................................................................................................................8<br />

2. De eindterm<strong>en</strong> c.q. eindcompet<strong>en</strong>ties van de opleiding .............................................................................8<br />

3. Inhoud van de opleiding ............................................................................................................................9<br />

4. De relatie tuss<strong>en</strong> de opleiding <strong>en</strong> het beroep<strong>en</strong>veld ...................................................................................9<br />

C. INRICHTING VAN HET ONDERWIJS .................................................................................................................. 11<br />

1. Inrichting van de opleiding ...................................................................................................................... 11<br />

1a - De propedeutische fase ........................................................................................................................................ 12<br />

1b - De postpropedeutische fase (hoofdfase) ............................................................................................................... 12<br />

1c - Bijzondere leerweg<strong>en</strong> ........................................................................................................................................... 12<br />

2. Overzicht informatie major, minors <strong>en</strong> modules ...................................................................................... 12<br />

3. Accreditatie ............................................................................................................................................ 13<br />

2. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING – RECHTEN EN PLICHTEN .......................................................................... 14<br />

HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSBEPALINGEN .................................................................................................................... 14<br />

Artikel 1.1 – Begripsbepaling<strong>en</strong> ...................................................................................................................... 14<br />

HOOFDSTUK 2 - TOEGANG EN TOELATING .............................................................................................................. 18<br />

Artikel 2.1 - Toegang (art. 7.24 WHW, art. 7.2.2 WEB) .................................................................................... 18<br />

Artikel 2.2 - Nadere vooropleidingseis (art. 7.25 WHW) ................................................................................... 18<br />

Artikel 2.3 - Aanvull<strong>en</strong>de vooropleidingseis (PMT, Sport <strong>en</strong> Beweg<strong>en</strong>,<br />

<strong>Lerar<strong>en</strong>opleiding</strong> Lichamelijke opvoeding, PABO) – (art. 26 WHW) .................................................................. 18<br />

Artikel 2.4 - Aanvull<strong>en</strong>de vooropleidingseis (DBKV – art. 26a WHW) ................................................................ 18<br />

Artikel 2.4a - Aanvull<strong>en</strong>de vooropleidingseis deeltijdopleiding (art. 27 WHW).................................................. 18<br />

Artikel 2.5 - Toelating (art. 7.29 WHW) ........................................................................................................... 18<br />

Artikel 2.6 - Vrijstelling vooropleidingseis ogv gelijkwaardig diploma (art. 7.10, 7.24 <strong>en</strong> 7.28 WHW) ............... 18<br />

Artikel 2.7 - Vrijstelling propedeutisch exam<strong>en</strong> (art. 7.30 WHW)...................................................................... 19<br />

Artikel 2.8 - EVC (WHW art. 7.13 lid 2 sub r) ................................................................................................... 19<br />

Artikel 2.9 - Ontzegging toegang (art. 7.42a WHW) ........................................................................................ 19<br />

HOOFDSTUK 3 - INRICHTING VAN DE OPLEIDING .................................................................................................... 20<br />

Artikel 3.1 - Vraaggestuurd <strong>en</strong> Compet<strong>en</strong>tiegericht onderwijs ......................................................................... 20<br />

Artikel 3.2 - Structuur van de opleiding - propedeuse, postpropedeuse <strong>en</strong> Associate degree (Ad) ..................... 20<br />

Artikel 3.3 - Exam<strong>en</strong>s <strong>en</strong> grad<strong>en</strong> van de opleiding............................................................................................ 20<br />

Artikel 3.4 - Major .......................................................................................................................................... 20<br />

Artikel 3.5 - Minors ......................................................................................................................................... 21<br />

Artikel 3.6 - Premastertraject .......................................................................................................................... 21<br />

Artikel 3.7 - Studiepunt<strong>en</strong> onderwijse<strong>en</strong>heid ................................................................................................... 21<br />

Artikel 3.8 - Onderwijsperiod<strong>en</strong> per studiejaar ................................................................................................ 21<br />

Artikel 3.9 - Gedragscode Nederlandse taal..................................................................................................... 22<br />

HOOFDSTUK 4 - STUDIEBEGELEIDING (ART. 7.13 LID 2 SUB U WHW) ........................................................................... 23<br />

Artikel 4.1 - Studiebegeleiding ........................................................................................................................ 23<br />

Artikel 4.2 - Studieloopbaanbegeleiding .......................................................................................................... 23<br />

Artikel 4.3 - Algem<strong>en</strong>e studiebegeleiding ........................................................................................................ 23<br />

Artikel 4.4 - Bijzondere studiebegeleiding ........................................................................................................ 23<br />

HOOFDSTUK 5 - STUDIEADVIES .............................................................................................................................. 25<br />

Artikel 5.1 - Uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> studieadvies .............................................................................................................. 25<br />

Artikel 5.2 - Afwijzing bij het studieadvies ....................................................................................................... 25<br />

2


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Artikel 5.3 - Procedure bij afwijzing bij het studieadvies .................................................................................. 26<br />

HOOFDSTUK 6 - TENTAMENS EN EXAMENS ............................................................................................................ 27<br />

Artikel 6.1 - Vorm van de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s ............................................................................................................... 27<br />

Artikel 6.2 - Schriftelijk t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> .................................................................................................................... 27<br />

Artikel 6.3 - Portfolio of werkstuk als t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> ............................................................................................... 27<br />

Artikel 6.4 - Mondeling t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> ................................................................................................................... 27<br />

Artikel 6.5 - Vrijstelling voor t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s .......................................................................................................... 27<br />

Artikel 6.6 - Aflegg<strong>en</strong> van t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s .............................................................................................................. 28<br />

Artikel 6.7 - Cijfers .......................................................................................................................................... 28<br />

Artikel 6.8 - T<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>uitslag .......................................................................................................................... 28<br />

Artikel 6.9 - Inzage beoordeeld werk ............................................................................................................... 29<br />

Artikel 6.10 - Geldigheidsduur t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s ....................................................................................................... 29<br />

Artikel 6.11 - Exam<strong>en</strong>...................................................................................................................................... 29<br />

Artikel 6.12 - Cum laude ................................................................................................................................. 29<br />

HOOFDSTUK 7 - EXAMENCOMMISSIE ..................................................................................................................... 30<br />

Artikel 7.1 - Instelling <strong>en</strong> tak<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>commissie........................................................................................... 30<br />

Artikel 7.2 - B<strong>en</strong>oeming <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stelling exam<strong>en</strong>commissie ........................................................................... 30<br />

Artikel 7.3 - Subcommissies............................................................................................................................. 30<br />

Artikel 7.4 - Examinator<strong>en</strong> .............................................................................................................................. 31<br />

Artikel 7.5 - Getuigschrift<strong>en</strong> <strong>en</strong> verklaring<strong>en</strong> ................................................................................................... 31<br />

HOOFDSTUK 8 - SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN .............................................................................................. 32<br />

Artikel 8.1 - Bezwaar <strong>en</strong> beroep ...................................................................................................................... 32<br />

Artikel 8.2 - Wijziging van de regeling ............................................................................................................. 32<br />

Artikel 8.3 - Bijlag<strong>en</strong> bij onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>regeling .................................................................................... 32<br />

Artikel 8.4 - Slot- <strong>en</strong> overgangsbepaling<strong>en</strong> ...................................................................................................... 32<br />

Artikel 8.5 - Inwerkingtreding <strong>en</strong> looptijd ........................................................................................................ 32<br />

3. REGELS EXAMENCOMMISSIE ............................................................................................................................. 33<br />

Artikel 1 - Inschrijv<strong>en</strong> voor de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s ........................................................................................................ 33<br />

Artikel 2 - Afnem<strong>en</strong> van t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s ................................................................................................................. 33<br />

Artikel 3 - Verhindering bij t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s ............................................................................................................. 33<br />

Artikel 4 - Bek<strong>en</strong>dmaking uitslag t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s ................................................................................................... 34<br />

Artikel 5 - Fraude ............................................................................................................................................ 34<br />

Artikel 6 - Procedure vaststelling fraude .......................................................................................................... 34<br />

Artikel 7 - Sancties bij fraude .......................................................................................................................... 34<br />

Artikel 8 - Ingangseis<strong>en</strong> .................................................................................................................................. 35<br />

Artikel 9 - Digitaal inlever<strong>en</strong> van eindwerk ...................................................................................................... 35<br />

Artikel 10 - Procedure vrijstelling<strong>en</strong> (exclusief praktijkervaring) ....................................................................... 35<br />

Artikel 11 - Procedure vrijstelling werkervaring ............................................................................................... 36<br />

Artikel 12 - Bind<strong>en</strong>d studieadvies – uitstel (BSA 5) ........................................................................................... 36<br />

Artikel 13 - Extra herkansing ........................................................................................................................... 37<br />

Artikel 14 - Vervroegde kans ........................................................................................................................... 37<br />

4. KLACHTENREGELING .......................................................................................................................................... 38<br />

Artikel 1 - Instell<strong>en</strong> commissie ......................................................................................................................... 38<br />

Artikel 2 - Indi<strong>en</strong><strong>en</strong> klacht ............................................................................................................................... 38<br />

Artikel 3 - Behandeling klacht ......................................................................................................................... 39<br />

Artikel 4 - Voorlopige voorzi<strong>en</strong>ing ................................................................................................................... 39<br />

Artikel 5 - Beroep ............................................................................................................................................ 39<br />

Artikel 6 - Slotbepaling ................................................................................................................................... 39<br />

5. PRAKTISCHE INFORMATIE ................................................................................................................................. 40<br />

3


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Leeswijzer<br />

In dit stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>statuut vind je verschill<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong> die van belang zijn om je zo overzichtelijk <strong>en</strong><br />

helder mogelijk je te informer<strong>en</strong>.<br />

Allereerst de beschrijving van de opleiding in deel 1. Dit maakt deel uit van het wettelijk verplichte<br />

Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>reglem<strong>en</strong>t (het OER). De studiegids, als e<strong>en</strong> onlosmakelijk onderdeel van het<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>statuut, daarin is de gehele opleiding met haar programmaonderdel<strong>en</strong> uitgewerkt. Naar je<br />

eig<strong>en</strong> opleiding kun je doorlink<strong>en</strong> naar de betreff<strong>en</strong>de studiegids (digitaal beschikbaar op shar<strong>en</strong>et).<br />

Ook deel 2 recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plicht<strong>en</strong>, hoort bij het wettelijk verplichte OER. Dit bevat onder andere<br />

<strong>Informatie</strong> over regels <strong>en</strong> procedures <strong>en</strong> recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plicht<strong>en</strong>. Dit deel is voor heel <strong>Windesheim</strong> hetzelfde.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s tref je aan in deel 3 de regels van de exam<strong>en</strong>commissie van de opleiding.<br />

Daarna in deel 4 komt het klacht<strong>en</strong>reglem<strong>en</strong>t van <strong>Windesheim</strong>.<br />

En tot slot in deel 5 praktische zak<strong>en</strong> verwerkt in de informatiegids 2011-2012. Deze gids kun je als link<br />

vind<strong>en</strong> op ShareNet. Deze gids wordt maandelijks actueel bijgehoud<strong>en</strong>.<br />

4


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING<br />

A. OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING<br />

1. De onderwijsvisie van <strong>Windesheim</strong><br />

In zijn missie heeft <strong>Windesheim</strong> beschrev<strong>en</strong> wat het betek<strong>en</strong>t om e<strong>en</strong> innovatief k<strong>en</strong>nis- <strong>en</strong><br />

expertisec<strong>en</strong>trum te zijn. Kernbegripp<strong>en</strong> daarin zijn dat de hogeschool individu<strong>en</strong> uitdaagt om<br />

maatschappelijk relevante k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> compet<strong>en</strong>ties te verwerv<strong>en</strong> <strong>en</strong> op hoger professioneel niveau te<br />

functioner<strong>en</strong>. Innovatie krijgt niet alle<strong>en</strong> gestalte in de persoonlijke groei waartoe de hogeschool m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

stimuleert, maar ook in de bijdrag<strong>en</strong> die zij lever<strong>en</strong> aan de ontwikkeling, verbetering <strong>en</strong> vernieuwing van<br />

bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong>.<br />

Om deze algem<strong>en</strong>e doel<strong>en</strong> te bereik<strong>en</strong> heeft de hogeschool e<strong>en</strong> aantal keuzes gemaakt voor de<br />

inrichting van het onderwijs, die in de onderwijsvisie zijn vastgelegd. Sam<strong>en</strong>gevat betek<strong>en</strong>t de visie dat<br />

onderwijs op <strong>Windesheim</strong> gericht is op de ontwikkeling van zelfbewuste professionals die in staat zijn<br />

regie te voer<strong>en</strong> over hun loopbaan <strong>en</strong> over de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van hun eig<strong>en</strong> studie of specialisatie he<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

kijk<strong>en</strong>. Ook is afstemming met de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van het beroep<strong>en</strong>veld e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d deel van het<br />

onderwijs. Daartoe behoort ook het strev<strong>en</strong> k<strong>en</strong>niscirculatie op gang te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> onderwijs,<br />

onderzoek <strong>en</strong> maatschappelijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

Concreet betek<strong>en</strong>t dit dat het onderwijs op <strong>Windesheim</strong> de volg<strong>en</strong>de uitgangspunt<strong>en</strong> heeft:<br />

Compet<strong>en</strong>tiegericht is: k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>de beroepssituaties <strong>en</strong> beroepstak<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> de katalysator voor<br />

het ler<strong>en</strong>;<br />

K<strong>en</strong>nisint<strong>en</strong>sief is: niet alle<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisverwerving, maar ook toepassing in realistische context,<br />

theoretische <strong>en</strong> methodische verantwoording <strong>en</strong> transfer staan c<strong>en</strong>traal;<br />

Vraaggestuurd is: de stud<strong>en</strong>t maakt bewuste <strong>en</strong> gemotiveerde keuzes t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van zijn eig<strong>en</strong><br />

studieloopbaan, <strong>en</strong><br />

Aandacht heeft voor de ontwikkeling van het vermog<strong>en</strong> van de stud<strong>en</strong>t tot zelfsturing op de eig<strong>en</strong><br />

opleiding <strong>en</strong> loopbaan.<br />

De opleiding geeft aan deze uitgangspunt<strong>en</strong> invulling door middel van onderwijsdidactische<br />

werkvorm<strong>en</strong>, studie- <strong>en</strong> leeractiviteit<strong>en</strong>, studieloopbaanbegeleiding dan wel stud<strong>en</strong>tbegeleiding, <strong>en</strong><br />

stage- <strong>en</strong> afstudeerperiodes.<br />

Voor de locatie <strong>Windesheim</strong> Flevoland zijn comakerships e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d onderdeel van de<br />

opleiding<strong>en</strong>.<br />

Voor de PTH is de grondslag van belang te wet<strong>en</strong>.<br />

De PTH stelt zich t<strong>en</strong> doel de opleiding van lerar<strong>en</strong> voor het beroepsonderwijs <strong>en</strong> het VO <strong>en</strong> doet dit op<br />

basis van sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> het confessioneel bijzonder onderwijs, algeme<strong>en</strong> bijzonder onderwijs <strong>en</strong><br />

het op<strong>en</strong>baar onderwijs.<br />

Daarbij gaat de PTH gaat uit van voornoemde d<strong>en</strong>ominatieve sam<strong>en</strong>werking <strong>en</strong> streeft e<strong>en</strong> cultuur na<br />

waarin m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ongeacht hun lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke overtuiging zoveel mogelijk tot hun recht kunn<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>svisie in e<strong>en</strong> respectvolle discussie met ander<strong>en</strong> <strong>en</strong> door reflectie in de eig<strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke traditie verder kunn<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

Dit uitgangspunt is verankerd in het curriculum van de Associate Degree <strong>en</strong> de bacheloropleiding,<br />

waarin met name in het onderdeel ethiek aandacht besteed wordt aan waard<strong>en</strong> <strong>en</strong> norm<strong>en</strong> die t<strong>en</strong><br />

grondslag ligg<strong>en</strong> aan keuzes in de wereld van techniek, onderwijs <strong>en</strong> opvoeding.<br />

5


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

2. De onderwijsleeractiviteit<strong>en</strong><br />

Pass<strong>en</strong>d bij het beroepsbeeld dat hiervoor geschetst is, kiest de lerar<strong>en</strong>opleiding ervoor<br />

compet<strong>en</strong>tiegericht op te leid<strong>en</strong>. We hanter<strong>en</strong> in de School of Education de compet<strong>en</strong>ties (of<br />

domeincompet<strong>en</strong>ties) zoals vastgelegd door de Stichting Beroepskwaliteit Lerar<strong>en</strong> (SBL). Deze stichting<br />

heeft de bekwaamheidseis<strong>en</strong> ontwikkeld voor alle lerar<strong>en</strong> primair onderwijs, voortgezet onderwijs <strong>en</strong><br />

middelbaar beroepsonderwijs <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>educatie, zoals vastgelegd in de Wet Beroep<strong>en</strong> in het<br />

Onderwijs (Wet BIO), die per 1 augustus 2006 in werking is getred<strong>en</strong>. Deze bekwaamheidseis<strong>en</strong> zijn<br />

vervolg<strong>en</strong>s gerubriceerd in zev<strong>en</strong> compet<strong>en</strong>ties, de SBL-compet<strong>en</strong>ties g<strong>en</strong>oemd.<br />

De volg<strong>en</strong>de zev<strong>en</strong> compet<strong>en</strong>ties word<strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong>:<br />

- Interpersoonlijk<br />

- Pedagogisch<br />

- Vakinhoudelijk <strong>en</strong> didactisch<br />

- Organisatorisch<br />

- Sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met collega’s<br />

- Sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met de omgeving<br />

- Reflectie <strong>en</strong> ontwikkeling<br />

- Voor e<strong>en</strong> handzaam overzicht <strong>en</strong> beschrijving van de compet<strong>en</strong>ties verwijz<strong>en</strong> we naar<br />

www.lerar<strong>en</strong>web.nl <strong>en</strong> naar de uitgave van de PTH waarin alle compet<strong>en</strong>ties <strong>en</strong> gedragsindicator<strong>en</strong><br />

zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Voor de meeste opleiding<strong>en</strong> die de lerar<strong>en</strong>opleiding voortgezet onderwijs aanbiedt is e<strong>en</strong> landelijk<br />

geld<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>nisbasis vastgesteld. De beroepsk<strong>en</strong>nis van lerar<strong>en</strong> heeft wortels in twee wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

domein<strong>en</strong>. In de eerste plaats het domein van het vak <strong>en</strong> de vakdidactiek (ook wel vakmanschap<br />

g<strong>en</strong>oemd) <strong>en</strong> in de tweede plaats de k<strong>en</strong>nis, die beschikbaar is over leerling<strong>en</strong>, ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderwijz<strong>en</strong><br />

(meesterschap). Die twee pijlers vorm<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> het fundam<strong>en</strong>t onder de beroepsk<strong>en</strong>nis. Het vermog<strong>en</strong><br />

om zijn k<strong>en</strong>nis op e<strong>en</strong> doelmatige manier in de praktijk over te drag<strong>en</strong>, maakt iemand tot e<strong>en</strong> goede<br />

leraar. De opbouw van beroepsk<strong>en</strong>nis begint tijd<strong>en</strong>s de opleiding. De aldaar verworv<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis is e<strong>en</strong><br />

selectie uit het wet<strong>en</strong>schappelijke fundam<strong>en</strong>t, gerelateerd aan de actuele onderwijspraktijk. Deze<br />

selectie is de k<strong>en</strong>nisbasis van de lerar<strong>en</strong>opleiding<strong>en</strong>.<br />

Digitale k<strong>en</strong>nistoets<strong>en</strong><br />

De vakinhoudelijke <strong>en</strong> vakdidactische k<strong>en</strong>nis waarover de startbekwame doc<strong>en</strong>t di<strong>en</strong>t te beschikk<strong>en</strong> is<br />

vastgelegd in de k<strong>en</strong>nisbasis, die landelijk is overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong>. Vanaf 2012-2013 zull<strong>en</strong> pilots word<strong>en</strong><br />

uitgevoerd met het afnem<strong>en</strong> van digitale k<strong>en</strong>nistoets<strong>en</strong> op basis van deze k<strong>en</strong>nisbasis. Vanaf 2014 zull<strong>en</strong><br />

twee digitale k<strong>en</strong>nistoets<strong>en</strong> onderdeel uitmak<strong>en</strong> van de bacheloropleiding: e<strong>en</strong> toets in de<br />

propedeutische fase <strong>en</strong> e<strong>en</strong> toets om het startbekwaamheidsniveau te toets<strong>en</strong>. Voor de Associate<br />

degree moet<strong>en</strong> nog landelijke afsprak<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemaakt tav de k<strong>en</strong>nisbasis.<br />

3. Studiebegeleiding<br />

Om de stud<strong>en</strong>t in de vraagsturing te ondersteun<strong>en</strong> is studieloopbaanbegeleiding van belang. Daarbij<br />

spel<strong>en</strong> de 5 SLB beroepstak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote rol. In nauw contact met zijn studieloopbaanbegeleider leert de<br />

stud<strong>en</strong>t eig<strong>en</strong> leervrag<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar e<strong>en</strong> plan op te mak<strong>en</strong>. Ook allerlei onderwerp<strong>en</strong> die te<br />

mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> met de opleiding kom<strong>en</strong> aan bod. E<strong>en</strong> belangrijk onderdeel hiervan is dat de stud<strong>en</strong>t<br />

gemotiveerde keuzes leert mak<strong>en</strong> voor Minor<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor het uitstroomprofiel. Elke periode werkt de<br />

stud<strong>en</strong>t aan opdracht<strong>en</strong> in het kader van studieloopbaanbegeleiding ( opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de WERO/ PPO<br />

less<strong>en</strong>).<br />

6


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

4. Kwaliteit <strong>en</strong> studeerbaarheid<br />

Belangrijk is dat e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t goed opgeleid wordt. De lerar<strong>en</strong>opleiding doet er alles aan om de opleiding<br />

tot e<strong>en</strong> succes te lat<strong>en</strong> zijn. Daarbij draait het om kwaliteit. De opleiding vindt het belangrijk dat<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> meeprat<strong>en</strong> <strong>en</strong> meebesliss<strong>en</strong> over de opleiding. Dat kan op allerlei manier<strong>en</strong>: via (digitale)<br />

<strong>en</strong>quêtes, panelgesprekk<strong>en</strong>, Alumninetwerk PTH, congress<strong>en</strong> <strong>en</strong> de opleidingscommissie. Het gaat<br />

daarbij om zowel meeprat<strong>en</strong> door als luister<strong>en</strong> naar stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Zo prat<strong>en</strong> ook de schol<strong>en</strong> mee. De<br />

opleiding vraagt aan de schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfslev<strong>en</strong> , die oud-stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van <strong>Windesheim</strong> als werknemer in<br />

di<strong>en</strong>st hebb<strong>en</strong>, of zij adequaat zijn opgeleid voor hun taak. Ook word<strong>en</strong> zij gevraagd hun m<strong>en</strong>ing te<br />

gev<strong>en</strong> over de organisatie van de stages <strong>en</strong> de inhoud van de opleiding.<br />

De opleiding hoopt mede daardoor e<strong>en</strong> opleiding te creër<strong>en</strong> die bij de tijd <strong>en</strong> goed van kwaliteit is.<br />

5. Vorm van de opleiding<br />

De associte degree opleiding bestaat uit 2 leerjar<strong>en</strong> waarvan het eerste jaar de propedeuse <strong>en</strong> het tweede<br />

jaar de startfase. De majorfase bestaat uit 1 jaar <strong>en</strong> is opgedeeld in 4 period<strong>en</strong>, van elk 8 leswek<strong>en</strong> waarvan<br />

de neg<strong>en</strong>de week de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>periode is.<br />

De bacheloropleiding waarvan de major beslaat in totaal drie jaar <strong>en</strong> is opgedeeld in twaalf period<strong>en</strong>,<br />

ook wel majoronderdel<strong>en</strong> (MA) g<strong>en</strong>oemd, van elk acht leswek<strong>en</strong> <strong>en</strong> neg<strong>en</strong>de week t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>week.<br />

De opleiding associate degree <strong>en</strong> de bachelor bestaan ieder uit vier period<strong>en</strong> per jaar waarvan elke<br />

periode bestaat uit 8 leswek<strong>en</strong> <strong>en</strong> de neg<strong>en</strong>de week t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>. De vijfde periode is bestemd voor<br />

herkansing of voor afronding van de studie vanwege vertraging met red<strong>en</strong>.<br />

De Majoronderdel<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de niveaus. Zo zijn er Majoronderdel<strong>en</strong> op basisniveau,<br />

gevorderd niveau <strong>en</strong> bachelorniveau.In het Associate degree programma volgt de stud<strong>en</strong>t onderdel<strong>en</strong> op<br />

basis <strong>en</strong> gevorderd niveau. Het laatste afsluit<strong>en</strong>d jaar is de startfase Ad.<br />

Binn<strong>en</strong> de meeste Majoronderdel<strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> leerwerktraject gedur<strong>en</strong>de de periode <strong>en</strong> zijn er colleges<br />

die de stud<strong>en</strong>t hierop voorbereid<strong>en</strong>. De Lio stage vormt e<strong>en</strong> belangrijk onderdeel van de eindfase van de<br />

major. De stud<strong>en</strong>t loopt stage in het vmbo, de onderbouw van havo/vwo of het middelbaar<br />

beroepsonderwijs <strong>en</strong> de volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>educatie. De keuze van de LiO-stage is afhankelijk van het gekoz<strong>en</strong><br />

profiel. Ook het onderzoek dat tijd<strong>en</strong>s de LiO-stage uitgevoerd wordt, is afhankelijk van het gekoz<strong>en</strong><br />

profiel. Voor de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) geldt dat voltijdstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ook stages lop<strong>en</strong><br />

op bedrijv<strong>en</strong>.<br />

De opleiding hecht veel waarde aan e<strong>en</strong> brede kijk op onderwijs. Dat betek<strong>en</strong>t dat de stud<strong>en</strong>t tijd<strong>en</strong>s de<br />

studie ook ervaring di<strong>en</strong>t op te do<strong>en</strong> in het buit<strong>en</strong>land of met buit<strong>en</strong>landse contact<strong>en</strong>.<br />

In het tweede of derde jaar van de opleiding word<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in de geleg<strong>en</strong>heid gesteld ervaring over<br />

de gr<strong>en</strong>s op te do<strong>en</strong> door deel te nem<strong>en</strong> aan excursies naar het buit<strong>en</strong>land.<br />

Ook kunn<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> stage lop<strong>en</strong> in het buit<strong>en</strong>land. Aangezi<strong>en</strong> de opleiding stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voorbereidt op<br />

de Nederlandse arbeidsmarkt mag e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t maximaal één leerwerktraject in het buit<strong>en</strong>land lop<strong>en</strong>.<br />

7


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

B. DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD<br />

1. Doelstelling van de opleiding<br />

- De Associate degree leidt op tot startbekwaamheid leraarondersteuner van de<br />

betreff<strong>en</strong>de opleiding.<br />

- De bacheloropleiding leidt op tot e<strong>en</strong> startbekwaamheid. Landelijk word<strong>en</strong> de eindkwalificaties<br />

bepaald door de eerder g<strong>en</strong>oemde SBL-compet<strong>en</strong>ties. Deze eindkwalificaties word<strong>en</strong> als het gaat<br />

om de vakcompet<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> de daarmee sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>de (vak)k<strong>en</strong>nis aangevuld met de<br />

k<strong>en</strong>nisbasis.<br />

- In de major <strong>en</strong> de verdiep<strong>en</strong>de minor behaalt de stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> set van sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>de<br />

domeinspecifieke <strong>en</strong> g<strong>en</strong>erieke HBO-compet<strong>en</strong>ties. In e<strong>en</strong> verbred<strong>en</strong>de minor vindt k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong><br />

niveauverbreding plaats. De keuze van de minor<strong>en</strong> is gemotiveerd in e<strong>en</strong> Persoonlijk<br />

Ontwikkelings Plan (POP)<br />

- Daarnaast moet de stud<strong>en</strong>t in de eindkwalificaties lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat hij bekwaam is op het gebied<br />

van de pedagogische opdracht, id<strong>en</strong>titeit, burgerzin <strong>en</strong> onderzoek.<br />

- Tot slot moet e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> profiel hebb<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong>.<br />

- Wanneer de stud<strong>en</strong>t het getuigschrift heeft behaald toont hij daarmee aan dat hij startbekwaam<br />

is om les te gev<strong>en</strong>. Uiteraard is daarmee niet alles gezegd: het onderwijs <strong>en</strong> het beroep van<br />

leraar zijn zo sterk in beweging dat k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> regelmatig opgefrist <strong>en</strong> uitgebreid<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

2. De eindterm<strong>en</strong> c.q. eindcompet<strong>en</strong>ties van de opleiding<br />

Het eindniveau van de opleiding wordt geborgd door:<br />

SBL-compet<strong>en</strong>ties (compet<strong>en</strong>tiegids PTH);<br />

K<strong>en</strong>nisbasis;<br />

Inhoudelijke richting door de pedagogische opdracht met de aandachtspunt<strong>en</strong> Id<strong>en</strong>titeit,<br />

Burgerschap <strong>en</strong> Pedagogische Kwaliteit<br />

Profilering in één van de drie onderscheid<strong>en</strong> profiel<strong>en</strong> vak, beroep of zorg<br />

Zorggericht<br />

Wanneer e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t het zorggerichte profiel kiest, specialiseert hij zich in het gev<strong>en</strong> van onderwijs aan<br />

leerling<strong>en</strong> die extra zorg nodig hebb<strong>en</strong>. Dit betreft bijvoorbeeld leerling<strong>en</strong> die extra hulp nodig hebb<strong>en</strong><br />

omdat zij dyslectisch zijn, of omdat er verschijnsel<strong>en</strong> van ADHD geconstateerd zijn. Maar ook<br />

hoogbegaafde leerling<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ander onderwijsaanbod.<br />

Beroepsgericht<br />

In het beroepsgerichte profiel bekwaamt e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t zich in het werk<strong>en</strong> met leerling<strong>en</strong> in het<br />

beroepsonderwijs. Hij leert compet<strong>en</strong>tiegericht onderwijs te ontwerp<strong>en</strong>, te verzorg<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

compet<strong>en</strong>tiegericht te toets<strong>en</strong>. Hij krijgt zicht op (e<strong>en</strong> deel) van de leerstof in het beroepsonderwijs <strong>en</strong><br />

leert de relatie herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het leervak <strong>en</strong> het beroep<strong>en</strong>veld.<br />

Vakgericht<br />

In het vakgerichte profiel bekwaamt de stud<strong>en</strong>t zich in de inhoud van het vak. Hij leert zich verder te<br />

verdiep<strong>en</strong> in het vakgebied <strong>en</strong> aanverwante vakgebied<strong>en</strong>. Hij krijgt zicht op de inhoud van het hele<br />

schoolvak <strong>en</strong> op hoe het schoolvak terugkomt in verschill<strong>en</strong>de method<strong>en</strong>. Ook weet hij e<strong>en</strong> relatie te<br />

legg<strong>en</strong> naar m.n. de sectorale-, intrasectorale- <strong>en</strong> intersectorale programma’s van het vmbo <strong>en</strong> de<br />

beroepsopleiding<strong>en</strong> van het mbo.<br />

8


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

3. Inhoud van de opleiding<br />

- Om les te mog<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> in Nederland moet e<strong>en</strong> leraar in het bezit zijn van e<strong>en</strong><br />

onderwijsbevoegdheid. Deze bevoegdheid kan op verschill<strong>en</strong>de manier<strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De<br />

lerar<strong>en</strong>opleiding PTH leidt op tot de Associate degree opleiding hetge<strong>en</strong> niet tot e<strong>en</strong><br />

lesbevoegdheid leidt maar is wel aansluit<strong>en</strong>d naar de tweede tweedegraads bevoegdheid in e<strong>en</strong><br />

bepaald vak. Deze tweede graads bevoegdheid geeft recht op het gev<strong>en</strong> van onderwijs aan<br />

leerling<strong>en</strong> van het vmbo <strong>en</strong> het mbo. Voor techniek in de onderbouw geldt de tweede graads<br />

bevoegdheid om les te mog<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> aan de onderbouw van havo <strong>en</strong> vwo.<br />

- Binn<strong>en</strong> de School of Education, afdeling PTH wordt de tweedegraads lerar<strong>en</strong>opleiding<br />

bouwkunde, bouwtechniek, elektrotechniek, motorvoertuig<strong>en</strong>techniek, ICT, mechanische<br />

techniek, installatietechniek, werktuigbouw <strong>en</strong> techniek in de onderbouw aangebod<strong>en</strong>. Het<br />

beroep van leraar is aan grote verandering<strong>en</strong> onderhevig.<br />

- Onze sam<strong>en</strong>leving wordt steeds complexer <strong>en</strong> het onderwijs moet daarop anticiper<strong>en</strong>. Onderwijs<br />

wordt niet alle<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> als middel om k<strong>en</strong>nis aan leerling<strong>en</strong> over te drag<strong>en</strong> maar ook om ze op<br />

te lat<strong>en</strong> groei<strong>en</strong> tot zelfstandige, participer<strong>en</strong>de burgers. Kernpunt hierin is dat doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

belangrijke gidsfunctie vervull<strong>en</strong> in de ontwikkeling van jonger<strong>en</strong> op weg naar zelfstandigheid.<br />

Dit betek<strong>en</strong>t niet alle<strong>en</strong> dat de doc<strong>en</strong>t over e<strong>en</strong> ruime k<strong>en</strong>nis moet beschikk<strong>en</strong> van inhoud<strong>en</strong>,<br />

didactiek, pedagogiek <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> kan begrijp<strong>en</strong> maar ook de bijbehor<strong>en</strong>de vaardighed<strong>en</strong><br />

moet beheers<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s ook de betreff<strong>en</strong>de branches <strong>en</strong> arbeidsomgeving van de opleiding<br />

behoort te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, maar ook dat hij gemotiveerd is <strong>en</strong> dat hij zichzelf ontwikkelt tot e<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>wichtige persoonlijkheid, die e<strong>en</strong> model- <strong>en</strong> gidsfunctie voor leerling<strong>en</strong> vervult. De doc<strong>en</strong>t<br />

heeft hierin e<strong>en</strong> pedagogische opdracht. Die opdracht is onlosmakelijk verbond<strong>en</strong> met de<br />

id<strong>en</strong>titeit van de doc<strong>en</strong>t.<br />

- Schol<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> bewuste keuzes in de wijze waarop zij het onderwijs vorm gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong><br />

daarin van elkaar. Dit komt ook tot uiting in de wijze waarop de doc<strong>en</strong>t zijn less<strong>en</strong> vorm moet<br />

gaan gev<strong>en</strong>. De <strong>en</strong>e doc<strong>en</strong>t is de andere niet. Belangrijk hierin is dat e<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t keuzes maakt:<br />

op welke wijze wil ik het doc<strong>en</strong>tschap vormgev<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat betek<strong>en</strong>t dat voor mij?<br />

- Bov<strong>en</strong>staand is overig<strong>en</strong>s ge<strong>en</strong> statisch beeld: het onderwijs <strong>en</strong> daarmee de school <strong>en</strong> de doc<strong>en</strong>t<br />

staan in wisselwerking met hun omgeving, de klas, de school, de buurt, de branches van het<br />

bedrijfslev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de maatschappij in het algeme<strong>en</strong>.<br />

- Dit betek<strong>en</strong>t dat e<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t nooit uitgeleerd is, maar steeds zijn k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> op peil<br />

moet houd<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> innovatieve <strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong>de houding is daarbij ess<strong>en</strong>tieel: hoe ziet mijn<br />

onderwijspraktijk eruit <strong>en</strong> wat kan ik daarvan ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarin verbeter<strong>en</strong>?<br />

Bov<strong>en</strong>staande is vooral geschrev<strong>en</strong> vanuit de bacheloropleiding maar de Associate degree<br />

(afgekort Ad) heeft ook te mak<strong>en</strong> met dezelfde omstandighed<strong>en</strong>. Associate degree is e<strong>en</strong> hbograad<br />

in Nederland in kader van bachelor-masterstelsel. Om het aanbod te verbred<strong>en</strong> in het<br />

hoger beroepsonderwijs <strong>en</strong> het gat te dicht<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het middelbaar beroepsonderwijs <strong>en</strong> het<br />

hoger onderwijs werd in september 2009 gestart met tweejarige technische opleiding<strong>en</strong> in<br />

deeltijd aan de lerar<strong>en</strong>opleiding<strong>en</strong> van de PTH <strong>Windesheim</strong>.<br />

4. De relatie tuss<strong>en</strong> de opleiding <strong>en</strong> het beroep<strong>en</strong>veld<br />

- Het beroep in zijn context<br />

De lerar<strong>en</strong>opleiding PTH leidt stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op tot formeel de leraarondersteuner (in de praktijk wordt de<br />

naam “ praktijkdoc<strong>en</strong>t” gebruikt) via de opleiding Associate degree <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s de lerar<strong>en</strong> via de<br />

bacheloropleiding. Voor beide richting<strong>en</strong> geldt dat m<strong>en</strong> wordt opgeleid voor het voortgezet onderwijs<br />

<strong>en</strong> het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).<br />

Het onderwijs is sterk in beweging <strong>en</strong> lesgev<strong>en</strong> verschilt van school tot school.<br />

Met de verandering<strong>en</strong> in het lesgev<strong>en</strong>, verandert ook het beroep van leraar. In sommige schol<strong>en</strong> wordt<br />

meer <strong>en</strong> meer gebruik gemaakt van e<strong>en</strong> onderwijsondersteuner (bijvoorbeeld e<strong>en</strong> onderwijsassist<strong>en</strong>t,<br />

e<strong>en</strong> instructeur of e<strong>en</strong> technisch onderwijsassist<strong>en</strong>t (TOA) of associate degree).<br />

9


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Daarnaast maakt m<strong>en</strong> op steeds meer schol<strong>en</strong> onderscheid tuss<strong>en</strong> de zog<strong>en</strong>aamde LB, LC <strong>en</strong> LD-functies.<br />

Aan de functies hang<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de beloning<strong>en</strong> vast namelijk schaal 10,11 <strong>en</strong> 12. Hoewel het ge<strong>en</strong><br />

vereiste is, bestaat de mogelijkheid om je onder meer via e<strong>en</strong> masteropleiding voor te bereid<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

LC- of LD-functie (schaal 11 of 12). Binn<strong>en</strong> de School of Education k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> we de opleiding tot Master<br />

Special Educational Needs (voor zorg in het onderwijs <strong>en</strong> het speciaal onderwijs) <strong>en</strong> de opleiding tot<br />

Master Learning and Innovation.<br />

In 2013 wordt gestart met de opleiding Master Expert Beroepsonderwijs (MEB).<br />

- De relatie tuss<strong>en</strong> de opleiding <strong>en</strong> het beroep<strong>en</strong>veld<br />

Schol<strong>en</strong> maar ook bedrijfslev<strong>en</strong> gaan e<strong>en</strong> grote rol spel<strong>en</strong> in het opleid<strong>en</strong> van leraar ondersteuners <strong>en</strong><br />

van lerar<strong>en</strong>, immers in de praktijk moet je kunn<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat je kunt lesgev<strong>en</strong>. Dat komt niet alle<strong>en</strong><br />

tot uiting in de leerwerktraject<strong>en</strong>, maar ook doordat schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> branches in bedrijfslev<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> zijn<br />

bij het ontwikkel<strong>en</strong> van het curriculum van de lerar<strong>en</strong>opleiding <strong>en</strong> actief participer<strong>en</strong> bij evaluaties <strong>en</strong><br />

validaties. De mate waarin we sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met schol<strong>en</strong> varieert van school tot school.<br />

10


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

C. INRICHTING VAN HET ONDERWIJS<br />

1. Inrichting van de opleiding<br />

- De lerar<strong>en</strong>opleiding<strong>en</strong> zijn, net als de andere opleiding<strong>en</strong> van <strong>Windesheim</strong>, opgebouwd uit e<strong>en</strong><br />

Major van 180 studiepunt<strong>en</strong> (European Credits) <strong>en</strong> twee Minors van elk 30 EC.<br />

- De Major vormt als het ware de stam van de opleiding. Hier wordt de basis voor de ontwikkeling<br />

tot leraar gelegd. De opleiding legt sterk de nadruk op het Sam<strong>en</strong> Opleid<strong>en</strong> van lerar<strong>en</strong> met<br />

partnerschol<strong>en</strong>. 40 % van het curriculum, dat zijn 96 EC wordt sam<strong>en</strong> met de partnerschol<strong>en</strong><br />

vorm gegev<strong>en</strong>. Daarbij wordt e<strong>en</strong> grote nadruk gelegd op e<strong>en</strong> wisselwerking tuss<strong>en</strong> wat de<br />

stud<strong>en</strong>t in de theorie leert <strong>en</strong> in de praktijk teg<strong>en</strong>komt. Naast de algem<strong>en</strong>e beroepsspecifieke<br />

compet<strong>en</strong>ties speelt de k<strong>en</strong>nisbasis van het vak e<strong>en</strong> grote rol in de opleiding tot doc<strong>en</strong>t.<br />

- De School of Education verplicht stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> één minor te volg<strong>en</strong> die aansluit bij de compet<strong>en</strong>ties<br />

van de opleiding. Dat is e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamde verdiep<strong>en</strong>de minor, d.w.z. e<strong>en</strong> minor die dieper ingaat<br />

op de inhoud<strong>en</strong> van de opleiding <strong>en</strong> gerelateerd is aan het gekoz<strong>en</strong> opleidingsprofiel. De andere<br />

minor mog<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> helemaal vrij kiez<strong>en</strong>. Dat kan e<strong>en</strong> verdiep<strong>en</strong>de of e<strong>en</strong> verbred<strong>en</strong>de<br />

minor zijn.<br />

- Voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de tweedegraads lerar<strong>en</strong>opleiding geldt dat het met succes afrond<strong>en</strong> van de<br />

major, e<strong>en</strong> verdiep<strong>en</strong>de Minor <strong>en</strong> e<strong>en</strong> verbred<strong>en</strong>de Minor resulteert in e<strong>en</strong> bekwaamheid voor<br />

het gehele tweedegraads vakgebied.<br />

- Voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die start<strong>en</strong> met ingang van studiejaar 2012-2013 in het voltijdse- <strong>en</strong> deeltijd<br />

dagopleidings traject geldt, dat zij nog één minor vrij kunn<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong>. De andere minor wordt<br />

verplicht gevolgd binn<strong>en</strong> de opleiding.<br />

- Tijd<strong>en</strong>s de studie kan de toekomstige leraar zich profiler<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> bepaalde richting. In e<strong>en</strong><br />

profiel bereidt de stud<strong>en</strong>t zich namelijk in theorie <strong>en</strong> praktijk voor op het lesgev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong><br />

bepaald deel van het tweedegraads vakgebied. Er kan gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor het vakgerichte, het<br />

beroepsgerichte of het zorggerichte profiel. Deze keuze wordt in het derde jaar van de opleiding<br />

gemaakt voor de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die vóór het studiejaar 2010-2011 met hun opleiding begonn<strong>en</strong> zijn.<br />

Voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die in 2010-2011 met hun studie begonn<strong>en</strong> geldt dat de keuze van de profilering<br />

in het vierde jaar gemaakt wordt.<br />

- Er zijn verschill<strong>en</strong>de manier<strong>en</strong> om de lerar<strong>en</strong>opleiding<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>. Zo zijn er stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die de<br />

opleiding start<strong>en</strong> in aansluiting op e<strong>en</strong> havo-, vwo- of mbo-opleiding (niveau 4). Ze volg<strong>en</strong><br />

gedur<strong>en</strong>de het gehele jaar colleges, practica, etc, die vooral overdag (in de avond wordt e<strong>en</strong><br />

combinatie gemaakt van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voltijd <strong>en</strong> deeltijd) gegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Deze variant k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> we<br />

als de reguliere voltijdse dagopleiding.<br />

- E<strong>en</strong> tweede variant is de deeltijdopleiding. Deze variant wordt door e<strong>en</strong> aantal opleiding<strong>en</strong><br />

aangebod<strong>en</strong>, Bij e<strong>en</strong> deeltijdopleiding volg<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> het gehele jaar colleges, practica etc. ,<br />

die overdag <strong>en</strong> ’s avonds word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>. Daarnaast di<strong>en</strong>t de stud<strong>en</strong>t over relevante<br />

bedrijfservaring te beschikk<strong>en</strong>. Daarnaast bestaat er voor e<strong>en</strong> aantal opleiding<strong>en</strong> nog de<br />

tweejarige Associate Degree opleiding in deeltijd.<br />

11


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Overzicht van de opleiding<strong>en</strong><br />

Opleiding Associate degree<br />

variant<br />

Voortgezet<br />

onderwijs <strong>en</strong> BVE<br />

deeltijd Bachelor<br />

variant<br />

12<br />

voltijd Deeltijd<br />

Bouwtechniek x Bouwtechniek x x<br />

Bouwkunde x Bouwkunde x x<br />

Elektrotechniek x Elektrotechniek x x<br />

ICT x ICT x x<br />

Mechanische<br />

techniek<br />

x Mechanische techniek x<br />

Techniek in de x Techniek in de<br />

x x<br />

onderbouw<br />

onderbouw<br />

Werktuigbouwkunde x Werktuigbouwkunde x x<br />

Motorvoertuig<strong>en</strong>tech<br />

niek<br />

Motorvoertuig<strong>en</strong>techniek x<br />

Installatietechniek x Installatietechniek x<br />

1a - De propedeutische fase<br />

- Het eerste jaar wordt de propedeutische fase g<strong>en</strong>oemd <strong>en</strong> telt 60 studiepunt<strong>en</strong>. Die 60 punt<strong>en</strong><br />

bestaan uit e<strong>en</strong> programma van onderdel<strong>en</strong> dat kan bestaan uit programmaonderdel<strong>en</strong> van<br />

leerjaar e<strong>en</strong> <strong>en</strong> twee (dit komt doordat e<strong>en</strong> alterner<strong>en</strong>d programma kan word<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>).<br />

Wanneer deze studiepunt<strong>en</strong> zijn behaald wordt e<strong>en</strong> propedeutisch getuigschrift uitgereikt. Met<br />

het behal<strong>en</strong> van dat getuigschrift kan e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t in principe doorstrom<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> universitaire<br />

studie. De propedeuse heeft e<strong>en</strong> oriënter<strong>en</strong>d, selectief <strong>en</strong> verwijz<strong>en</strong>d karakter.<br />

1b - De postpropedeutische fase (hoofdfase)<br />

- Na de propedeutische fase volgt de post-propedeutische fase die drie studiejar<strong>en</strong> omvat. In deze<br />

fase ontwikkelt de stud<strong>en</strong>t zich tot startbekwame doc<strong>en</strong>t, waarbij er mogelijkhed<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong><br />

bepaalde kleur <strong>en</strong> bepaalde acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in de studie onder andere door de keuze<br />

van minor<strong>en</strong> <strong>en</strong> de profilering. Elke bacheloropleiding in deeltijd k<strong>en</strong>t ook e<strong>en</strong> Associate degree<br />

opleiding in deeltijd. De totale omvang van e<strong>en</strong> Associate degree opleiding omvat 120<br />

studiepunt<strong>en</strong> (ects).<br />

1c - Bijzondere leerweg<strong>en</strong><br />

De PTH k<strong>en</strong>t ge<strong>en</strong> bijzondere leerweg<strong>en</strong>.<br />

2. Overzicht informatie major, minors <strong>en</strong> modules<br />

In de studiegids van de opleiding wordt het programma beschrev<strong>en</strong> van de opleiding.<br />

Studiegids bouwkunde <strong>en</strong> Bouwtechniek<br />

o Studiegids beschermings- <strong>en</strong> afwerkingstechniek<strong>en</strong> (afstudeerprofiel van Bouwtechniek)<br />

Studiegids Elektrotechniek<br />

Studiegids ICT<br />

Studiegids Installatietechniek<br />

Studiegids Mechanische techniek <strong>en</strong> Werktuigbouwkunde<br />

Studiegids Motorvoertuig<strong>en</strong>techniek<br />

Studiegids Leraar techniek in het voortgezet onderwijs


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Voor de vrij te kiez<strong>en</strong> minors die je wilt volg<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> ander opleiding dan de PTH dan leg je dat<br />

minorprogramma voor aan de exam<strong>en</strong>commissie om toestemming te verkrijg<strong>en</strong>, behalve voor de minors die<br />

in deze bijlage te vind<strong>en</strong> zijn.<br />

Hieronder de minors die kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingevoegd op de lijst vrije minors, format bachelor, OER<br />

artikel 3.5 lid 4.<br />

Minornaam: Ingangseis<strong>en</strong>:<br />

Bewegingsonderwijs De Minor Bewegingsonderwijs is toegankelijk voor<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die in het derde studiejaar van de pabo<br />

studer<strong>en</strong> <strong>en</strong> die het kleuterdeel bewegingsonderwijs<br />

in het Pabo-curriculum voldo<strong>en</strong>de hebb<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong>.<br />

Tev<strong>en</strong>s wordt ervan uitgegaan dat stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wat<br />

betreft didactiek <strong>en</strong> methodiek in voorgaande stages<br />

ervaring hebb<strong>en</strong> opgedaan met het beweg<strong>en</strong> van<br />

jonge kinder<strong>en</strong>.<br />

Communicatie Ge<strong>en</strong><br />

Cultuureducatie Ge<strong>en</strong><br />

Drama <strong>en</strong> theater De leerwerkstages in het eerste <strong>en</strong> tweede jaar<br />

moet<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de zijn afgeslot<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast vrag<strong>en</strong> we je e<strong>en</strong> uitgebreide<br />

motivatiebrief te schrijv<strong>en</strong><br />

Educatie (all<strong>en</strong> voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> het Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> 120 ECTS van e<strong>en</strong> bachelor<br />

domein Beweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Educatie)<br />

opleiding hebb<strong>en</strong> afgerond.<br />

Internationalisering Indi<strong>en</strong> je e<strong>en</strong> variant met stage wilt do<strong>en</strong>, moet je<br />

de brp-onderdel<strong>en</strong> <strong>en</strong> stages die je tot het<br />

mom<strong>en</strong>t van de minor hebt kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> met<br />

minimaal e<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de hebb<strong>en</strong> afgerond<br />

afhankelijk van waar je naar toe gaat geldt dat je<br />

de taal, waarin je in het land communiceert, op<br />

voldo<strong>en</strong>de niveau moet beheers<strong>en</strong> voor<br />

onderlinge <strong>en</strong> schriftelijke communicatie<br />

Leerling<strong>en</strong>zorg (alle<strong>en</strong> voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Afgerond hebb<strong>en</strong> van LWT 3.<br />

afstandsler<strong>en</strong>)<br />

MTO / TTO (meertalig onderwijs / tweetalig Redelijk taalniveau Engels, bereidheid te werk<strong>en</strong> aan<br />

onderwijs)<br />

eindniveau B2, bereidheid tot buit<strong>en</strong>landstage<br />

Onderwijskundig leiderschap Dring<strong>en</strong>d advies: minimaal 120 EC afgerond<br />

Je b<strong>en</strong>t bereid om onder begeleiding actief te<br />

participer<strong>en</strong> in ontwikkeltraject<strong>en</strong> <strong>en</strong> je b<strong>en</strong>t bereid<br />

onder begeleiding te participer<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> aantal<br />

leidinggev<strong>en</strong>de tak<strong>en</strong>.<br />

Social gre<strong>en</strong>! Duurzaamheid in Educatie <strong>en</strong> Dring<strong>en</strong>d advies: minimaal 120 EC van e<strong>en</strong><br />

Organisatie<br />

bacheloropleiding is afgerond.<br />

Zingeving voor professionals Propedeuse HBO<br />

De inhoud<strong>en</strong> van deze minors kun je vind<strong>en</strong> op de Infosite/ Education/ Minors.<br />

3. Accreditatie<br />

De laatste accreditatie was in 2009 voor alle technische bacheloropleiding<strong>en</strong>. In 2010 is definitief de<br />

beoordeling van alle 9 technische lerar<strong>en</strong>opleiding<strong>en</strong> door de NVAO vastgelegd.<br />

13


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

2. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING – RECHTEN EN PLICHTEN<br />

Deze regeling wordt vastgesteld door de directeur, na verkreg<strong>en</strong> advies van de opleidingscommissie <strong>en</strong><br />

na verkreg<strong>en</strong> instemming van de deelraad.<br />

Hoofdstuk 1 - BEGRIPSBEPALINGEN<br />

Artikel 1.1 – Begripsbepaling<strong>en</strong><br />

In deze regeling wordt verstaan onder:<br />

Accreditatie: Het keurmerk dat tot uitdrukking br<strong>en</strong>gt dat de kwaliteit van e<strong>en</strong> opleiding<br />

positief is beoordeeld (artikel 1.1 sub s WHW).<br />

Assessm<strong>en</strong>t: E<strong>en</strong> onderzoek naar de compet<strong>en</strong>ties die de stud<strong>en</strong>t bezit.<br />

Assessor: Examinator, deg<strong>en</strong>e die in e<strong>en</strong> assessm<strong>en</strong>t beoordeelt in welke mate de stud<strong>en</strong>t<br />

compet<strong>en</strong>ties heeft verworv<strong>en</strong>.<br />

Associate degree: e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d geheel van onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>, af te sluit<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong> waaraan de graad Associate degree (Ad) is verbond<strong>en</strong>.<br />

Bacheloropleiding: zie hbo-bacheloropleiding.<br />

Beroepsvereist<strong>en</strong>: vereist<strong>en</strong> die voor de uitoef<strong>en</strong>ing van e<strong>en</strong> bepaald beroep op grond van e<strong>en</strong><br />

wettelijk voorschrift word<strong>en</strong> gesteld (artikel 7.6 WHW).<br />

Tot deze vereist<strong>en</strong> behor<strong>en</strong> de eis<strong>en</strong> zoals neergelegd in de Richtlijn<strong>en</strong> van de<br />

Raad van de EG t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van verpleegkundig<strong>en</strong>.<br />

CMR: C<strong>en</strong>trale Medezegg<strong>en</strong>schapsraad.<br />

College van Beroep: het College van Beroep voor de Exam<strong>en</strong>s <strong>Windesheim</strong> dat door het College<br />

voor de exam<strong>en</strong>s van Bestuur is ingesteld (artikel 7:60 t/m 7:63 WHW).<br />

(Cobex)<br />

Colloquium Doctum toelatingsonderzoek wanneer niet aan de vooropleidingseis is voldaan (art.<br />

(21+ toets) 7:29 WHW).<br />

Comakership tripartiete verhouding tuss<strong>en</strong> <strong>Windesheim</strong> Flevoland, de stud<strong>en</strong>t <strong>en</strong> e<strong>en</strong> bedrijf<br />

of instelling waarbij de stud<strong>en</strong>t als onderdeel van zijn curriculum e<strong>en</strong><br />

praktijkopdracht uitvoert.<br />

Compet<strong>en</strong>tie: het duurzaam vermog<strong>en</strong> tot handel<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> beroepscontext met waarneembaar<br />

resultaat, ter uitvoering van bepaalde verrichting<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> omschrev<strong>en</strong><br />

beroepsrol.<br />

Compet<strong>en</strong>tiegericht onderwijs dat is gericht op het koppel<strong>en</strong> van de leerdoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> eind-<br />

onderwijs: kwalificaties van de opleiding aan de beroepspraktijk.<br />

Compet<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveau: aanduiding van het niveau waarop de compet<strong>en</strong>tie beheerst wordt.<br />

14


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

CROHO: C<strong>en</strong>traal Register Opleiding<strong>en</strong> Hoger Onderwijs, waarin de geaccrediteerde<br />

opleiding<strong>en</strong> in het Hoger Onderwijs zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> (artikel 6.13 WHW).<br />

Decaan: De decaan begeleidt stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in situaties waarin hun belang in het geding is.<br />

De decaan is de specialist op het gebied van wet- <strong>en</strong> regelgeving in het Hoger<br />

Onderwijs, opleidingsbeleid, studiefinanciering, financiële problem<strong>en</strong>, studer<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> functiebeperking <strong>en</strong> de regelgeving rondom recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plicht<strong>en</strong> bij<br />

studiestagnatie- of versnelling.<br />

Deeltijdopleiding: e<strong>en</strong> deeltijdopleiding is de opleidingsvorm die zodanig is ingericht dat de stud<strong>en</strong>t<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> kan verricht<strong>en</strong> naast de onderwijsactiviteit<strong>en</strong>.<br />

Domein: de organisatorische e<strong>en</strong>heid waartoe verschill<strong>en</strong>de clusters van (aanverwante)<br />

opleiding<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>.<br />

Domeincompet<strong>en</strong>ties: de door de HBO-raad vastgelegde domeincompet<strong>en</strong>ties in de informatiebank<br />

domeincompet<strong>en</strong>ties.<br />

Diplomasupplem<strong>en</strong>t: docum<strong>en</strong>t dat verplicht aan het getuigschrift wordt toegevoegd, waarop wordt<br />

vermeld de naam, de aard, het niveau, de context <strong>en</strong> de inhoud van de opleiding<br />

(artikel 7.11 lid 3 WHW).<br />

Duale opleiding: e<strong>en</strong> duale opleiding is de opleidingsvorm die zodanig is ingericht dat het volg<strong>en</strong><br />

van onderwijs gedur<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> of meer periodes wordt afgewisseld met<br />

beroepsuitoef<strong>en</strong>ing in verband met dat onderwijs. De beroepsuitoef<strong>en</strong>ing is<br />

onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding<br />

(art. 7.7 lid 2 WHW).<br />

EVC: eerder of elders verworv<strong>en</strong> compet<strong>en</strong>ties.<br />

Exam<strong>en</strong>: de verzameling van met goed gevolg afgelegde t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> opleiding<br />

waarmee de propedeutische fase, het Associate degree programma of de<br />

bachelor- of masteropleiding wordt afgeslot<strong>en</strong>.<br />

Exam<strong>en</strong>commissie: de op grond van artikel 7.12 van de WHW ingestelde commissie voor e<strong>en</strong><br />

opleiding of groep van opleiding<strong>en</strong> in het domein.<br />

Examinator: het door de exam<strong>en</strong>commissie aangewez<strong>en</strong> lid van het personeel dat belast is<br />

met het afnem<strong>en</strong> van t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s.<br />

Geschill<strong>en</strong>-advies- de Geschill<strong>en</strong>adviescommissie <strong>Windesheim</strong> die door het College van Bestuur is<br />

commissie: ingesteld (art. 7:63a <strong>en</strong> art. 7:63b WHW).<br />

hbo-bacheloropleiding:e<strong>en</strong> beroepsopleiding die aansluit op het voortgezet onderwijs <strong>en</strong> het middelbaar<br />

beroepsonderwijs <strong>en</strong> is geregistreerd in het CROHO. Zie ook: voltijdopleiding,<br />

duale opleiding, deeltijdopleiding.<br />

hbo-masteropleiding: e<strong>en</strong> opleiding volg<strong>en</strong>d op e<strong>en</strong> bacheloropleiding (artikel 7.3, 7.3a lid 2 sub b <strong>en</strong><br />

7.3b sub b van de WHW).<br />

Hogeschool: de Christelijke Hogeschool <strong>Windesheim</strong>.<br />

Jaar: studiejaar (zie studiejaar verderop in de begripsbepaling<strong>en</strong>).<br />

15


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Major: e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stel aan onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> opleiding met e<strong>en</strong><br />

programmatische sam<strong>en</strong>hang van 180 studiepunt<strong>en</strong> voor de opleiding<strong>en</strong> op<br />

locatie Zwolle <strong>en</strong> 210 studiepunt<strong>en</strong> voor de opleiding<strong>en</strong> op locatie Flevoland).<br />

Minor: e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stel aan onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> programmatische sam<strong>en</strong>hang<br />

van 30 studiepunt<strong>en</strong>.<br />

Onderwijse<strong>en</strong>heid: e<strong>en</strong> onderwijse<strong>en</strong>heid als bedoeld in artikel 7.13 van de WHW, bestaande uit<br />

- e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>de beroepssituatie, waarbij het gaat om de integratie van<br />

k<strong>en</strong>nis, vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> attitudes <strong>en</strong> de toepassing daarvan in de<br />

beroepscontext;<br />

- e<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>de onderwijse<strong>en</strong>heid, waar de nadruk ligt op k<strong>en</strong>nis,<br />

vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> attitudes.<br />

Onderwijsperiode: e<strong>en</strong> periode van 10 wek<strong>en</strong> onderwijs met e<strong>en</strong> maximale studielast van 18<br />

studiepunt<strong>en</strong>. Per studiejaar bedraagt de gemiddelde studielast van e<strong>en</strong> periode<br />

15 studiepunt<strong>en</strong>. Voor het WHC geldt: e<strong>en</strong> periode van 14 wek<strong>en</strong> gevolgd door<br />

e<strong>en</strong> periode van 3 wek<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> studielast van respectievelijk 25 <strong>en</strong> 5<br />

studiepunt<strong>en</strong><br />

Opleiding: e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d geheel van onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> gericht op de verwez<strong>en</strong>lijking<br />

van welomschrev<strong>en</strong> doelstelling<strong>en</strong> op het gebied van k<strong>en</strong>nis, inzicht <strong>en</strong><br />

vaardighed<strong>en</strong> waarover deg<strong>en</strong>e die de opleiding voltooit, di<strong>en</strong>t te beschikk<strong>en</strong><br />

(artikel 7.3 WHW).<br />

Persoonlijk het docum<strong>en</strong>t waarin e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t zijn ontwikkeling vastlegt in relatie met de<br />

Ontwikkelingsplan: onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> die tezam<strong>en</strong> de onderdel<strong>en</strong> van het door hem af te legg<strong>en</strong><br />

afsluit<strong>en</strong>d exam<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong>.<br />

Persoonlijk weergave van de door de stud<strong>en</strong>t gevolgde <strong>en</strong> nog te volg<strong>en</strong> onderwijs-<br />

Activiteit<strong>en</strong>plan: e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>.<br />

Postpropedeuse: de fase van de opleiding die volgt na het behal<strong>en</strong> van de propedeuse <strong>en</strong> wordt<br />

afgeslot<strong>en</strong> met het afsluit<strong>en</strong>d exam<strong>en</strong>, ook wel hoofdfase g<strong>en</strong>oemd.<br />

Premastertraject: e<strong>en</strong> deel van het exam<strong>en</strong>programma dat de stud<strong>en</strong>t voorbereidt op het volg<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> masteropleiding aan e<strong>en</strong> universiteit.<br />

Profileringsfonds: het door het College van Bestuur ingestelde fonds van waaruit financiële<br />

ondersteuning verle<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong> in de vorm van de toek<strong>en</strong>ning van<br />

afstudeersteun <strong>en</strong>/of bestuurs- <strong>en</strong> topsportbeurz<strong>en</strong>.<br />

Propedeuse: de propedeutische fase van de opleiding, af te sluit<strong>en</strong> met het propedeutisch<br />

exam<strong>en</strong> (artikel 7.8 WHW).<br />

Semester: twee ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de onderwijsperiod<strong>en</strong>, die aanvang<strong>en</strong> in onderwijsperiode 1<br />

<strong>en</strong> onderwijsperiode 3.<br />

Stud<strong>en</strong>t: deg<strong>en</strong>e die is ingeschrev<strong>en</strong> aan de hogeschool voor het volg<strong>en</strong> van onderwijs <strong>en</strong><br />

het aflegg<strong>en</strong> van de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de exam<strong>en</strong>s van e<strong>en</strong> opleiding.<br />

Studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september <strong>en</strong> eindigt op 31 augustus van het<br />

daarop volg<strong>en</strong>de kal<strong>en</strong>derjaar (art. 1.1. WHW).<br />

16


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Studieloopbaan- e<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t die door de directeur van het domein als zodanig is aangewez<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

begeleider: die de stud<strong>en</strong>t begeleidt bij het mak<strong>en</strong> van studie- <strong>en</strong> loopbaankeuzes. Voor de<br />

opleiding<strong>en</strong> op locatie <strong>Windesheim</strong> Flevoland di<strong>en</strong>t de term studieloopbaanbegeleider<br />

te word<strong>en</strong> gelez<strong>en</strong> als stud<strong>en</strong>tbegeleider.<br />

Studiepunt: één studiepunt omvat e<strong>en</strong> studielast van 28 studie-ur<strong>en</strong> (ook European Credit<br />

g<strong>en</strong>oemd).<br />

T<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> beoordeling van compet<strong>en</strong>ties van e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t, waarin begrep<strong>en</strong> het<br />

onderzoek naar k<strong>en</strong>nis, inzicht <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> als bedoeld in artikel 7.10 van de<br />

WHW, alsmede de beoordeling van de uitkomst<strong>en</strong> van dat onderzoek door t<strong>en</strong><br />

minste één door de exam<strong>en</strong>commissie aangewez<strong>en</strong> examinator.<br />

Toelatingscommissie: commissie zoals bedoeld in art. 7.29 WHW welke belast is met het onderzoek<br />

naar de toelaatbaarheid van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor het hoger onderwijs indi<strong>en</strong> niet<br />

wordt voldaan aan de wettelijke (vooropleidings)eis<strong>en</strong>.<br />

Verkort studietraject: het volg<strong>en</strong> van het onderwijsprogramma binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kortere tijdsperiode dan<br />

vier studiejar<strong>en</strong>, doordat voor onderdel<strong>en</strong> vrijstelling<strong>en</strong> zijn verle<strong>en</strong>d.<br />

Versneld studietraject: het volg<strong>en</strong> van het volledige onderwijsprogramma binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kortere<br />

tijdsperiode dan vier studiejar<strong>en</strong>.<br />

Vraaggestuurd onderwijs waarbij de stud<strong>en</strong>t bewuste <strong>en</strong> gemotiveerde keuzes maakt t<strong>en</strong><br />

onderwijs: aanzi<strong>en</strong> van de eig<strong>en</strong> studieloopbaan.<br />

Week: iedere week gedur<strong>en</strong>de het kal<strong>en</strong>derjaar.<br />

WEB: Wet Educatie Beroepsonderwijs<br />

WHW: de Wet op het Hoger onderwijs <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek.<br />

17


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Hoofdstuk 2 - TOEGANG EN TOELATING<br />

Artikel 2.1 - Toegang (art. 7.24 WHW, art. 7.2.2 WEB)<br />

Voor de inschrijving in e<strong>en</strong> opleiding is als vooropleidingseis het bezit vereist van:<br />

a. E<strong>en</strong> vwo- dan wel havo-diploma<br />

b. e<strong>en</strong> diploma op mbo-4 niveau (WEB), dat wil zegg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> midd<strong>en</strong>kaderopleiding of e<strong>en</strong><br />

specialist<strong>en</strong>opleiding.<br />

Artikel 2.2 - Nadere vooropleidingseis (art. 7.25 WHW)<br />

N.v.t.<br />

Artikel 2.3 - Aanvull<strong>en</strong>de vooropleidingseis (PMT, Sport <strong>en</strong> Beweg<strong>en</strong>, <strong>Lerar<strong>en</strong>opleiding</strong><br />

Lichamelijke opvoeding, PABO) – (art. 26 WHW)<br />

N.v.t.<br />

Artikel 2.4 - Aanvull<strong>en</strong>de vooropleidingseis (DBKV – art. 26a WHW)<br />

N.v.t.<br />

Artikel 2.4a - Aanvull<strong>en</strong>de vooropleidingseis deeltijdopleiding (art. 27 WHW)<br />

N.v.t.<br />

Artikel 2.5 - Toelating (art. 7.29 WHW)<br />

1. E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die op de inschrijvingsdatum ouder is dan 21 jaar <strong>en</strong> niet voldoet aan de vooropleidingseis,<br />

wordt daarvan vrijgesteld op basis van e<strong>en</strong> met goed gevolg afgelegde 21+toets (colloquium doctum).<br />

2. N.v.t<br />

3. Voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die in het bezit zijn van e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> Nederland afgegev<strong>en</strong> diploma dat in eig<strong>en</strong> land<br />

toegang geeft tot e<strong>en</strong> opleiding aan e<strong>en</strong> instelling voor hoger onderwijs kan door het instellingsbestuur<br />

word<strong>en</strong> afgewek<strong>en</strong> van de in het eerste lid g<strong>en</strong>oemde leeftijdsgr<strong>en</strong>s. Dit geldt ook indi<strong>en</strong> in bijzondere<br />

gevall<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> diploma kan word<strong>en</strong> overlegd.<br />

4. Het toelatingsbewijs wordt verstrekt door de toelatingscommissie.<br />

5. Opleiding PTH: van de in lid 1 g<strong>en</strong>oemde leeftijd kan word<strong>en</strong> afgewek<strong>en</strong> in de volg<strong>en</strong>de gevall<strong>en</strong>;<br />

Naast de afgelegde 21+toets is er e<strong>en</strong> opleiding specifieke test.<br />

6. De stud<strong>en</strong>t wordt schriftelijk van het besluit tot toelating in k<strong>en</strong>nis gesteld.<br />

Artikel 2.6 - Vrijstelling vooropleidingseis ogv gelijkwaardig diploma<br />

(art. 7.10, 7.24 <strong>en</strong> 7.28 WHW)<br />

1. De bezitter van e<strong>en</strong> Nederlandse bachelor- of mastergraad of van e<strong>en</strong> getuigschrift van e<strong>en</strong><br />

propedeutisch exam<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> instelling voor hoger onderwijs, is vrijgesteld van de vooropleidingseis,<br />

maar niet van de nadere vooropleidingseis <strong>en</strong> de aanvull<strong>en</strong>de vooropleidingseis<strong>en</strong>.<br />

2. De bezitter van e<strong>en</strong> al dan niet in Nederland afgegev<strong>en</strong> diploma dat voorkomt in de ministeriële regeling<br />

als bedoeld in artikel 7.28, tweede lid van de WHW, is vrijgesteld van de vooropleidingseis, maar niet<br />

van de nadere vooropleidingseis<strong>en</strong>, de aanvull<strong>en</strong>de vooropleidingseis<strong>en</strong> <strong>en</strong> in het geval dat het e<strong>en</strong> niet<br />

in Nederland afgegev<strong>en</strong> diploma betreft het vierde lid van dit artikel.<br />

3. De bezitter van e<strong>en</strong> al dan niet in Nederland afgegev<strong>en</strong> diploma dat , na onderzoek, naar oordeel van<br />

het instellingsbestuur t<strong>en</strong>minste gelijkwaardig wordt geacht aan e<strong>en</strong> van de diploma’s zoals g<strong>en</strong>oemd in<br />

artikel 2.1, is vrijgesteld van de vooropleidingseis, maar niet van de nadere vooropleidingseis <strong>en</strong> de<br />

aanvull<strong>en</strong>de vooropleidingseis<strong>en</strong> <strong>en</strong> de eis zoals g<strong>en</strong>oemd in lid 4.<br />

4. Indi<strong>en</strong> sprake is van e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> Nederland afgegev<strong>en</strong> diploma, wordt de vrijstelling, zoals g<strong>en</strong>oemd in lid<br />

2 <strong>en</strong> 3 verle<strong>en</strong>d nadat bewijs is geleverd van voldo<strong>en</strong>de beheersing van de Nederlandse taal. Aan de eis<br />

18


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

van voldo<strong>en</strong>de beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg aflegg<strong>en</strong><br />

van het staatsexam<strong>en</strong> Nederlands als tweede taal, certificaat NT2, t<strong>en</strong>minste niveau II.<br />

5. In plaats van het gestelde in lid 4 geldt voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> Nederland afgegev<strong>en</strong> diploma<br />

die volledig Engelstalig onderwijs gaan volg<strong>en</strong> dat moet zijn voldaan aan e<strong>en</strong> met goed gevolg afgelegde<br />

TOEFL test (paper-based test, result 550, e<strong>en</strong> TOEFL computer-based test, result 213 of e<strong>en</strong> TOEFL<br />

internet-based test, result 80) of e<strong>en</strong> IELTS 6.0.<br />

6. In bijzondere gevall<strong>en</strong> kan door het instellingsbestuur word<strong>en</strong> afgewek<strong>en</strong> van de eis zoals g<strong>en</strong>oemd in<br />

lid 4 <strong>en</strong> 5.<br />

Artikel 2.7 - Vrijstelling propedeutisch exam<strong>en</strong> (art. 7.30 WHW)<br />

1. Niet van toepassing. De exam<strong>en</strong>commissie kan vrijstelling verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van het propedeutisch exam<strong>en</strong> aan de<br />

bezitter van e<strong>en</strong> al dan niet in Nederland afgegev<strong>en</strong> diploma, indi<strong>en</strong> dat diploma naar het oordeel van de exam<strong>en</strong>commissie<br />

t<strong>en</strong>minste gelijkwaardig is aan het propedeutisch getuigschrift, onverminderd de aanvull<strong>en</strong>de eis<strong>en</strong>. Of<br />

vrijstelling verle<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong> is hier te vind<strong>en</strong>.<br />

2. De stud<strong>en</strong>t wordt schriftelijk van het besluit tot vrijstelling van de exam<strong>en</strong>commissie in k<strong>en</strong>nis gesteld.<br />

Artikel 2.8 - EVC (WHW art. 7.13 lid 2 sub r)<br />

1. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> Ervaringscertificaat is overgelegd in overe<strong>en</strong>stemming met de landelijke kwaliteitscode<br />

EVC, kan de exam<strong>en</strong>commissie bij aanvang van de studie vrijstelling<strong>en</strong> verl<strong>en</strong><strong>en</strong>, voor zowel exam<strong>en</strong>onderdel<strong>en</strong><br />

van de propedeutische fase als van de hoofdfase van de opleiding.<br />

2. Indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t niet voldoet aan de vooropleidingseis, wordt door de Toelatingscommissie<br />

onderzocht in hoeverre met het overlegg<strong>en</strong> van het Ervaringscertificaat is voldaan aan de eis<strong>en</strong> van<br />

het colloquium doctum zoals g<strong>en</strong>oemd in art. 2.5 lid 1 van dit hoofdstuk.<br />

3. De vrijstelling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d door de exam<strong>en</strong>commissie op basis van e<strong>en</strong> intakegesprek met de<br />

betrokk<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t.<br />

4. De stud<strong>en</strong>t wordt schriftelijk van het besluit tot vrijstelling van de exam<strong>en</strong>commissie in k<strong>en</strong>nis<br />

gesteld.<br />

Artikel 2.9 - Ontzegging toegang (art. 7.42a WHW)<br />

1. E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t kan in bijzondere gevall<strong>en</strong> <strong>en</strong> na e<strong>en</strong> zorgvuldige belang<strong>en</strong>afweging door het<br />

instellingsbestuur de inschrijving aan de opleiding word<strong>en</strong> geweigerd dan wel kan de inschrijving<br />

word<strong>en</strong> beëindigd, wanneer de stud<strong>en</strong>t door zijn gedraging<strong>en</strong> of uitlating<strong>en</strong> blijk heeft gegev<strong>en</strong> van<br />

ongeschiktheid voor de uitoef<strong>en</strong>ing van e<strong>en</strong> of meer beroep<strong>en</strong> waartoe de door hem gevolgde<br />

opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoef<strong>en</strong>ing.<br />

2. Inschrijving of herinschrijving voor e<strong>en</strong>zelfde of verwante opleiding binn<strong>en</strong> of buit<strong>en</strong> de instelling kan<br />

word<strong>en</strong> geweigerd op basis van de grond<strong>en</strong> zoals g<strong>en</strong>oemd in lid 1.<br />

3. Wanneer sprake is van de situatie zoals g<strong>en</strong>oemd in lid 1 kan word<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> dat de stud<strong>en</strong>t, die bij<br />

e<strong>en</strong> andere opleiding e<strong>en</strong> afstudeerrichting volgt die overe<strong>en</strong>komt met of, gelet op de praktische<br />

voorbereiding op de beroepsuitoef<strong>en</strong>ing, verwant is aan de opleiding zoals bedoeld in lid 1, die<br />

afstudeerrichting of andere onderdel<strong>en</strong> van die opleiding niet mag volg<strong>en</strong>.<br />

4. De door het College van Bestuur ter zake vastgestelde procedurele regels word<strong>en</strong> in acht g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Deze regels zijn te vind<strong>en</strong> in het Uitvoeringsreglem<strong>en</strong>t In- <strong>en</strong> Uitschrijving.<br />

5. De stud<strong>en</strong>t wordt geïnformeerd over de beëindiging van de inschrijving.<br />

19


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Hoofdstuk 3 - INRICHTING VAN DE OPLEIDING<br />

Artikel 3.1 - Vraaggestuurd <strong>en</strong> Compet<strong>en</strong>tiegericht onderwijs<br />

1. De inrichting van de opleiding is zodanig dat stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in staat word<strong>en</strong> gesteld het onderwijs<br />

vraaggestuurd te volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> beroepscompet<strong>en</strong>ties te verwerv<strong>en</strong>.<br />

Artikel 3.2 - Structuur van de opleiding - propedeuse, postpropedeuse <strong>en</strong> Associate degree (Ad)<br />

1. De studielast van de bacheloropleiding bedraagt 240 studiepunt<strong>en</strong>. Voor de opleiding<strong>en</strong> op de<br />

locatie Zwolle zijn 180 studiepunt<strong>en</strong> gewijd aan de major <strong>en</strong> 60 studiepunt<strong>en</strong> aan de minor(<strong>en</strong>) <strong>en</strong>/of<br />

het pre-mastertraject. Voor de opleiding<strong>en</strong> op locatie Flevoland zijn 210 studiepunt<strong>en</strong> gewijd aan de<br />

major <strong>en</strong> 30 studiepunt<strong>en</strong> aan de minor.<br />

2. De opleiding is ingericht in e<strong>en</strong> propedeutische fase die de eerste 60 studiepunt<strong>en</strong> van de opleiding<br />

omvat <strong>en</strong> e<strong>en</strong> postpropedeutische fase van 180 studiepunt<strong>en</strong>.<br />

3. Het propedeutisch exam<strong>en</strong> wordt afgelegd over de onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> van de propedeutische fase.<br />

De propedeutische fase is zodanig ingericht dat de stud<strong>en</strong>t inzicht krijgt in de inhoud van de<br />

opleiding met de mogelijkheid van selectie <strong>en</strong> verwijzing aan het einde van die fase.<br />

4. De studielast van het studieprogramma is 60 studiepunt<strong>en</strong> per jaar.<br />

5. Iedere stud<strong>en</strong>t wordt in beginsel in staat gesteld om 60 studiepunt<strong>en</strong> per studiejaar te behal<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> het niet mogelijk is voor de opleiding om 60 studiepunt<strong>en</strong> aan te bied<strong>en</strong> gelet op het tijdstip<br />

van inschrijving dan wel de eerder geleverde studieprestaties van de stud<strong>en</strong>t, word<strong>en</strong> er met de<br />

betrokk<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t afsprak<strong>en</strong> gemaakt om tot e<strong>en</strong> studeerbaar onderwijsprogramma te kom<strong>en</strong>.<br />

6. Verwant aan de opleiding is e<strong>en</strong> Associate degree programma ingesteld van 120 studiepunt<strong>en</strong>.<br />

Binn<strong>en</strong> het Associate degree programma is e<strong>en</strong> propedeutische fase ingesteld.<br />

Artikel 3.3 - Exam<strong>en</strong>s <strong>en</strong> grad<strong>en</strong> van de opleiding<br />

1. De opleiding k<strong>en</strong>t de volg<strong>en</strong>de exam<strong>en</strong>s:<br />

a. het propedeutisch exam<strong>en</strong> (middels e<strong>en</strong> assessm<strong>en</strong>t) ter afsluiting van de propedeutische fase;<br />

b. het afsluit<strong>en</strong>d exam<strong>en</strong> ter afsluiting van de opleiding;<br />

c. het Associate degree exam<strong>en</strong> ter afsluiting van het Associate degree programma.<br />

2. Aan deg<strong>en</strong>e die het afsluit<strong>en</strong>d exam<strong>en</strong> van de opleiding heeft behaald, wordt de graad Bachelor<br />

verle<strong>en</strong>d met de door het College van Bestuur vastgestelde toevoeging.<br />

3. Aan deg<strong>en</strong>e die het Associate degree exam<strong>en</strong> heeft behaald wordt de Associate degree verle<strong>en</strong>d met<br />

de door het College van Bestuur vastgestelde toevoeging.<br />

Artikel 3.4 - Major<br />

1. De major omvat onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> totaal van 180 studiepunt<strong>en</strong> (locatie Zwolle) <strong>en</strong> met in<br />

totaal 210 studiepunt<strong>en</strong> (locatie Flevoland).<br />

2. Binn<strong>en</strong> de major word<strong>en</strong> minimaal 8 <strong>en</strong> maximaal 16 studiepunt<strong>en</strong> besteed aan studieloopbaanbegeleiding.<br />

3. Binn<strong>en</strong> de major word<strong>en</strong> de compet<strong>en</strong>ties verworv<strong>en</strong>, die, gezi<strong>en</strong> het opleidings- <strong>en</strong> beroepsprofiel,<br />

voor alle stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in de betreff<strong>en</strong>de opleiding vereist zijn.<br />

4. De onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> van de major zijn ingericht rond k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>de beroepssituaties.<br />

20


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Artikel 3.5 - Minors<br />

1. De stud<strong>en</strong>t kiest twee minors van elk 30 studiepunt<strong>en</strong>, onverlet artikel 3.6. Voor de opleiding HBO<br />

Recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> de opleiding<strong>en</strong> op de locatie Flevoland geldt dat één minor van 30 studiepunt<strong>en</strong> wordt<br />

gekoz<strong>en</strong>.<br />

2. Aan één minor kan de eis word<strong>en</strong> gesteld dat deze betrekking heeft op de domeincompet<strong>en</strong>ties van<br />

de opleiding. De lijst met minors welke betrekking hebb<strong>en</strong> op de domeincompet<strong>en</strong>ties zijn in de<br />

studiegids<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong>. De andere minor kan zo vrij mogelijk gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met inachtneming van<br />

lid 7. Voor de locatie Flevoland is de laatste volzin niet van toepassing (zie lid 1).<br />

3. Van beide minors wordt er in elk geval één afgerond op bachelor- of gevorderd niveau. De andere<br />

minor mag word<strong>en</strong> afgerond op basisniveau. Voor de locatie Flevoland geldt: de minor mag word<strong>en</strong><br />

afgerond op basisniveau.<br />

4. De minors van de opleiding, gericht op de algem<strong>en</strong>e hbo-kwalificaties, zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> lijst<br />

welke hier is te vind<strong>en</strong>. Dit lid is niet van toepassing op de opleiding<strong>en</strong> op de locatie Flevoland.<br />

5. Wanneer wordt gekoz<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> andere minor (opleiding- of schooloverstijg<strong>en</strong>de minor) dan<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de lijst van minors, di<strong>en</strong>t voorafgaand toestemming te word<strong>en</strong> gevraagd aan de<br />

exam<strong>en</strong>commissie.<br />

6. De opleiding die de minor aanbiedt stelt de ev<strong>en</strong>tuele ingangseis<strong>en</strong> vast.<br />

7. De exam<strong>en</strong>commissie van de opleiding waar de stud<strong>en</strong>t is ingeschrev<strong>en</strong>, is verantwoordelijk voor de<br />

beslissing of de minor past in het exam<strong>en</strong>programma van de stud<strong>en</strong>t met als toetsingskader de<br />

overlap met de major of de andere minor. Voor de locatie Flevoland geldt: “of de andere minor” is<br />

niet van toepassing.<br />

8. De minor kan bestaan uit e<strong>en</strong> premastertraject voor e<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke masteropleiding, waarbij<br />

is voldaan aan de toelatingseis<strong>en</strong> voor die master kracht<strong>en</strong>s afsprak<strong>en</strong> met de exam<strong>en</strong>commissie van<br />

de opleiding die de master aanbiedt.<br />

Artikel 3.6 - Premastertraject<br />

N.v.t.<br />

Artikel 3.7 - Studiepunt<strong>en</strong> onderwijse<strong>en</strong>heid<br />

1. Elke onderwijse<strong>en</strong>heid wordt uitgedrukt in hele studiepunt<strong>en</strong>.<br />

2. E<strong>en</strong> onderwijse<strong>en</strong>heid omvat t<strong>en</strong> hoogste 30 studiepunt<strong>en</strong>.<br />

Artikel 3.8 - Onderwijsperiod<strong>en</strong> per studiejaar<br />

1. E<strong>en</strong> studiejaar bestaat uit 5 ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de onderwijsperiod<strong>en</strong>.<br />

2. Voor opleiding<strong>en</strong> op de locatie Zwolle vorm<strong>en</strong> de onderwijsperiod<strong>en</strong> 1 <strong>en</strong> 2 <strong>en</strong> de onderwijsperiod<strong>en</strong><br />

3 <strong>en</strong> 4 elk e<strong>en</strong> semester.<br />

3. Onderwijsperiode 5 is bestemd voor herkansing <strong>en</strong>/of voor versnelling van de studie.<br />

21


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Artikel 3.9 - Gedragscode Nederlandse taal<br />

1. Het onderwijs in de onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> van de opleiding wordt in de Nederlandse taal gegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

exam<strong>en</strong>s word<strong>en</strong> in de Nederlandse taal afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong>zij:<br />

a. het onderwijs in de onderwijse<strong>en</strong>heid door e<strong>en</strong> anderstalige doc<strong>en</strong>t wordt gegev<strong>en</strong> in het kader van<br />

e<strong>en</strong> gastcollege, dan wel;<br />

b. de onderwijse<strong>en</strong>heid facultatief van aard is <strong>en</strong> als keuzeonderwijs wordt aangebod<strong>en</strong>, dan wel;<br />

c. het noodzakelijk wordt geacht dat stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vaardigheid verwerv<strong>en</strong> in het sprek<strong>en</strong>, lez<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

schrijv<strong>en</strong> in de betreff<strong>en</strong>de taal ter voorbereiding op o.m. deelname aan internationale uitwisseling<br />

of het volg<strong>en</strong> van internationale onderwijsmodules, dan wel;<br />

d. de onderwijse<strong>en</strong>heid voorafgaat aan <strong>en</strong> is bedoeld ter voorbereiding op e<strong>en</strong> anderstalige opleiding,<br />

dan wel;<br />

e. de opleiding als geheel niet in de Nederlandse taal wordt aangebod<strong>en</strong>, dan wel;<br />

f. de opleiding e<strong>en</strong> vreemde taal betreft.<br />

2. Bij het onderwijs dat niet in de Nederlandse taal wordt gegev<strong>en</strong>,<br />

a. wordt bij de betreff<strong>en</strong>de onderwijse<strong>en</strong>heid beschrev<strong>en</strong> in welke taal het onderwijs wordt gegev<strong>en</strong>;<br />

b. wordt het onderwijs gegev<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> zodanig niveau dat het door de gemiddelde stud<strong>en</strong>t met<br />

vrucht kan word<strong>en</strong> gevolgd;<br />

c. wordt op verzoek van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatting van de colleges in de Nederlandse taal verstrekt,<br />

behalve in het geval van lid 1 sub d <strong>en</strong> e;<br />

d. kan het schriftelijke t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> op gemotiveerd verzoek van de stud<strong>en</strong>t ook in de Nederlandse<br />

taal word<strong>en</strong> gemaakt, behalve in het geval van lid 1 sub d <strong>en</strong> e.<br />

22


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Hoofdstuk 4 - STUDIEBEGELEIDING (art. 7.13 lid 2 sub u WHW)<br />

Artikel 4.1 - Studiebegeleiding<br />

1. Studiebegeleiding bestaat uit:<br />

a. Studieloopbaanbegeleiding<br />

b. Algem<strong>en</strong>e studiebegeleiding.<br />

c. Bijzondere studiebegeleiding.<br />

2. Voor de opleiding<strong>en</strong> op locatie Flevoland geldt dat de studiebegeleiding bestaat uit stud<strong>en</strong>tbegeleiding<br />

waaronder is begrep<strong>en</strong> studieloopbaanbegeleiding. Daar waar de term studieloopbaanbegeleider in art.<br />

4.2 wordt gebruikt, moet deze word<strong>en</strong> gelez<strong>en</strong> als stud<strong>en</strong>tbegeleider.<br />

Artikel 4.2 - Studieloopbaanbegeleiding<br />

1. Aan elke stud<strong>en</strong>t wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maand na aanvang van de studie<br />

e<strong>en</strong> studieloopbaanbegeleider toegewez<strong>en</strong>. De studieloopbaanbegeleider begeleidt de stud<strong>en</strong>t bij het<br />

mak<strong>en</strong> van studie- <strong>en</strong> loopbaankeuzes met als resultaat het ontwikkel<strong>en</strong> van de studieloopbaan <strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> arbeidsid<strong>en</strong>titeit.<br />

2. De studieloopbaanbegeleider geeft binn<strong>en</strong> vijf maand<strong>en</strong> na aanvang van de studie op basis van<br />

t<strong>en</strong>minste twee gesprekk<strong>en</strong> (tev<strong>en</strong>s twee groepsgesprekk<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>) met de stud<strong>en</strong>t, e<strong>en</strong> voorlopig<br />

studieadvies. Dit advies wordt door de studieloopbaanbegeleider nader onderbouwd in e<strong>en</strong> gesprek<br />

met de stud<strong>en</strong>t. Voor afstandsler<strong>en</strong>stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> afwijk<strong>en</strong>de regeling geld<strong>en</strong>. De procedure met<br />

betrekking tot het voorlopige advies is hier te vind<strong>en</strong>.<br />

3. De studieloopbaanbegeleider adviseert de exam<strong>en</strong>commissie in geval de exam<strong>en</strong>commissie<br />

voornem<strong>en</strong>s is aan e<strong>en</strong> bind<strong>en</strong>d studieadvies e<strong>en</strong> afwijzing te verbind<strong>en</strong>. Het bind<strong>en</strong>d studieadvies<br />

wordt beschrev<strong>en</strong> in hoofdstuk 5.<br />

4. Waar nodig verwijst de studieloopbaanbegeleider de stud<strong>en</strong>t intern of extern door.<br />

5. De stud<strong>en</strong>t overlegt met zijn studieloopbaanbegeleider over de voortgang van zijn leerproces in het<br />

kader van het door hem op te stell<strong>en</strong> persoonlijk activiteit<strong>en</strong>plan, waarin wordt beschrev<strong>en</strong> aan welke<br />

compet<strong>en</strong>ties de stud<strong>en</strong>t wil werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> op welke wijze.<br />

6. De onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> met betrekking tot de studieloopbaanbegeleiding behor<strong>en</strong> tot de major. De<br />

totale omvang van de studieloopbaanbegeleiding <strong>en</strong> de verdeling van studiepunt<strong>en</strong> is in de aparte<br />

studiegids<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong>.<br />

Artikel 4.3 - Algem<strong>en</strong>e studiebegeleiding<br />

1. De algem<strong>en</strong>e studiebegeleiding bestaat uit begeleidingsvorm<strong>en</strong> die gericht zijn op de studievoortgang<br />

<strong>en</strong> het welbevind<strong>en</strong> van de stud<strong>en</strong>t.<br />

2. De algem<strong>en</strong>e studiebegeleiding bestaat uit:<br />

a. De stud<strong>en</strong>tbegeleiding door de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>decaan.<br />

b. De stud<strong>en</strong>tbegeleiding door de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>psycholoog.<br />

c. De di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van het studieloopbaanc<strong>en</strong>trum.<br />

Artikel 4.4 - Bijzondere studiebegeleiding<br />

1. E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t kan in de geleg<strong>en</strong>heid word<strong>en</strong> gesteld om op e<strong>en</strong> aangepaste wijze deel te nem<strong>en</strong> aan het<br />

onderwijs of de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s. Deze mogelijkheid wordt in elk geval gebod<strong>en</strong> aan:<br />

a. stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis of functiebeperking. Hierbij<br />

wordt het Uitvoeringsreglem<strong>en</strong>t stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> functiebeperking (SMF) in acht g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Het<br />

Uitvoeringsreglem<strong>en</strong>t is hier te vind<strong>en</strong>;<br />

b. stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> Nederlandstalige opleiding met e<strong>en</strong> niet-Nederlandse vooropleiding <strong>en</strong>/of<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> geblek<strong>en</strong> achterstand in de Nederlandse taal;<br />

23


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

c. stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die behor<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> etnische of culturele minderheid waarvan de deelname in het hoger<br />

onderwijs in betek<strong>en</strong><strong>en</strong>de mate achterblijft bij de deelname van Nederlanders die niet behor<strong>en</strong> tot<br />

e<strong>en</strong> dergelijke minderheid;<br />

d. stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met één van de hier vermelde Topsportstatuss<strong>en</strong> conform de regeling Profileringsfonds<br />

die hier te vind<strong>en</strong> is.<br />

2. De stud<strong>en</strong>t die gebruik wil mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing, als bedoeld in lid 1, moet hiertoe e<strong>en</strong> schriftelijk<br />

<strong>en</strong> gemotiveerd verzoek indi<strong>en</strong><strong>en</strong> (t<strong>en</strong>zij dit al in e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst met de stud<strong>en</strong>t is vastgelegd). Zo’n<br />

verzoek kan betrekking hebb<strong>en</strong> op het onderwijs of de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s in het algeme<strong>en</strong> maar het kan ook<br />

één of meer specifieke onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s betreff<strong>en</strong>.<br />

3. De stud<strong>en</strong>t di<strong>en</strong>t het verzoek in bij de exam<strong>en</strong>commissie wanneer het gaat om aanpassing van het<br />

onderwijsprogramma <strong>en</strong> de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s / exam<strong>en</strong>s <strong>en</strong> bij de directeur wanneer het gaat om het<br />

verstrekk<strong>en</strong> van materiële faciliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> overige faciliteit<strong>en</strong> in de onderwijsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, waarin<br />

begrep<strong>en</strong> de begeleiding van de stud<strong>en</strong>t bij het plann<strong>en</strong> van zijn studie. E<strong>en</strong> formulier voor de aanvraag<br />

bijzondere studiebegeleiding is te vind<strong>en</strong> op de infosite: stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> > begeleiding <strong>en</strong> advies > studer<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> functiebeperking > begeleiding > aanvraagformulier.<br />

4. De beslissing wordt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> met inachtneming van het Uitvoeringsreglem<strong>en</strong>t Studer<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

Functiebeperking.<br />

5. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de stud<strong>en</strong>t <strong>en</strong> voor zover nodig aan de betrokk<strong>en</strong><br />

doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of examinator(<strong>en</strong>).<br />

24


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Hoofdstuk 5 - STUDIEADVIES<br />

Artikel 5.1 - Uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> studieadvies<br />

1. De exam<strong>en</strong>commissie br<strong>en</strong>gt nam<strong>en</strong>s het instellingsbestuur aan elke stud<strong>en</strong>t die is ingeschrev<strong>en</strong> in de<br />

propedeutische fase van de opleiding het studieadvies uit over de voortzetting van zijn studie binn<strong>en</strong> of<br />

buit<strong>en</strong> de opleiding, waaraan ook e<strong>en</strong> afwijzing kan word<strong>en</strong> verbond<strong>en</strong>.<br />

2. Het studieadvies is gebaseerd op de door de stud<strong>en</strong>t behaalde studieresultat<strong>en</strong>. Het advies geeft e<strong>en</strong><br />

indicatie voor het verdere verloop van deze studie bij gelijkblijv<strong>en</strong>de inspanning<strong>en</strong> van zowel de<br />

opleiding als van de stud<strong>en</strong>t.<br />

3. De exam<strong>en</strong>commissie betrekt in zijn advies de persoonlijke omstandighed<strong>en</strong> van de stud<strong>en</strong>t zoals<br />

aangegev<strong>en</strong> in het Uitvoeringsbesluit WHW (Stb. 1993, 48).<br />

4. De exam<strong>en</strong>commissie br<strong>en</strong>gt het eerste advies aan de voltijd- <strong>en</strong> duale stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> niet eerder uit dan het<br />

mom<strong>en</strong>t waarop de stud<strong>en</strong>t vier onderwijsperiod<strong>en</strong> voor de opleiding ingeschrev<strong>en</strong> staat. Voor de<br />

deeltijd- <strong>en</strong> afstandsler<strong>en</strong>stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wordt het eerste advies door de exam<strong>en</strong>commissie uitgebracht niet<br />

eerder dan na vier onderwijsperiod<strong>en</strong>.<br />

5. Naast de kwantitatieve eis zoals g<strong>en</strong>oemd in art. 5.2 lid 1 kan e<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>de kwalitatieve eis word<strong>en</strong><br />

gesteld t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> die in ieder geval met voldo<strong>en</strong>de resultaat moet<strong>en</strong> zijn<br />

afgerond. N.v.t.<br />

6. Voor het bepal<strong>en</strong> van het aantal behaalde studiepunt<strong>en</strong> tell<strong>en</strong> vrijstelling<strong>en</strong> niet mee.<br />

7. Zolang het propedeutisch exam<strong>en</strong> nog niet is behaald, kan na afloop van ieder semester opnieuw e<strong>en</strong><br />

studieadvies word<strong>en</strong> uitgebracht waaraan e<strong>en</strong> afwijzing wordt verbond<strong>en</strong>. Tweede <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel latere<br />

adviez<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgebracht zoals vermeld in het Uitvoeringsreglem<strong>en</strong>t studieadvies in de<br />

propedeutische fase.<br />

8. Na het behal<strong>en</strong> van de propedeuse kan aan e<strong>en</strong> studieadvies ge<strong>en</strong> afwijzing meer word<strong>en</strong> verbond<strong>en</strong>.<br />

9. E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t kan verzoek<strong>en</strong> om opschorting of intrekking van e<strong>en</strong> studieadvies. Hiertoe di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> met<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> omkleed verzoek te word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d bij de exam<strong>en</strong>commissie.<br />

Artikel 5.2 - Afwijzing bij het studieadvies<br />

1. Aan het eerste studieadvies wordt e<strong>en</strong> afwijzing verbond<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t bij het uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

daarvan minder dan 50 studiepunt<strong>en</strong> heeft behaald. Voor de te behal<strong>en</strong> studiepunt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> zijn aangewez<strong>en</strong>, waarvan de studiepunt<strong>en</strong> in elk geval moet<strong>en</strong> zijn behaald. N.V.T.<br />

2. Voor de afstandsler<strong>en</strong>stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> geldt in afwijking van lid 1 dat aan het eerste studieadvies e<strong>en</strong> afwijzing<br />

wordt verbond<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t bij het uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> daarvan minder dan 30 studiepunt<strong>en</strong> heeft<br />

behaald. Voor het overige is lid 1 van overe<strong>en</strong>komstige toepassing.<br />

3. Aan volg<strong>en</strong>de studieadviez<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> afwijzing verbond<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t niet heeft voldaan aan<br />

de vastgelegde norm.<br />

4. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (inclusief stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> afstandsler<strong>en</strong>) di<strong>en</strong><strong>en</strong> uiterlijk na twee jar<strong>en</strong> het propedeutisch exam<strong>en</strong><br />

te hebb<strong>en</strong> behaald.<br />

5. Indi<strong>en</strong> de afwijzing achterwege is geblev<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s persoonlijke omstandighed<strong>en</strong>, kan de<br />

exam<strong>en</strong>commissie voor het daaropvolg<strong>en</strong>de studiejaar voor de betreff<strong>en</strong>de stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> individuele<br />

studi<strong>en</strong>orm vaststell<strong>en</strong>. De exam<strong>en</strong>commissie bepaalt de periode waarbinn<strong>en</strong> de studiepunt<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

zijn behaald. Indi<strong>en</strong> de studiepunt<strong>en</strong> niet binn<strong>en</strong> de vastgestelde periode zijn behaald, ontvangt de<br />

stud<strong>en</strong>t alsnog e<strong>en</strong> afwijzing.<br />

6. De afwijzing heeft betrekking op alle opleiding<strong>en</strong> geregistreerd in het CROHO-register.<br />

7. Bij afwijzing wordt de inschrijving voor de opleiding beëindigd. De stud<strong>en</strong>t wordt t<strong>en</strong> minste twee<br />

jaar niet meer ingeschrev<strong>en</strong> in de opleiding<strong>en</strong> waarvoor de afwijzing geldt. Bij e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel nieuw<br />

verzoek tot inschrijving di<strong>en</strong>t de stud<strong>en</strong>t t<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> van de exam<strong>en</strong>-commissie aannemelijk te<br />

mak<strong>en</strong> dat hij die opleiding dit maal met succes zal kunn<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>. De exam<strong>en</strong>commissie kan<br />

hiervoor regels vaststell<strong>en</strong>.<br />

25


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Artikel 5.3 - Procedure bij afwijzing bij het studieadvies<br />

1. De stud<strong>en</strong>t wordt in het kader van de studiebegeleiding t<strong>en</strong> minste één maal schriftelijk gewaarschuwd<br />

voor de gevolg<strong>en</strong> van het niet tijdig voldo<strong>en</strong> aan de norm van de studievoortgang.<br />

2. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t bij het studieadvies niet het door hem te behal<strong>en</strong> aantal studiepunt<strong>en</strong> heeft behaald<br />

in de onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> waarin deze moet<strong>en</strong> zijn behaald, vraagt de exam<strong>en</strong>commissie<br />

a. het advies van de decaan met betrekking tot de persoonlijke omstandighed<strong>en</strong> van de stud<strong>en</strong>t;<br />

b. het advies van de studieloopbaanbegeleider met betrekking tot de studieloopbaan van de stud<strong>en</strong>t.<br />

3. De exam<strong>en</strong>commissie betrekt beide adviez<strong>en</strong> bij het te nem<strong>en</strong> besluit.<br />

4. Indi<strong>en</strong> de exam<strong>en</strong>commissie voornem<strong>en</strong>s is aan het studieadvies e<strong>en</strong> afwijzing te verbind<strong>en</strong>, stelt zij de<br />

stud<strong>en</strong>t daarvan schriftelijk op de hoogte <strong>en</strong> stelt hem daarbij tev<strong>en</strong>s in de geleg<strong>en</strong>heid voorafgaand aan<br />

het nem<strong>en</strong> van het besluit te word<strong>en</strong> gehoord. De exam<strong>en</strong>commissie voegt bij het bericht de<br />

studievoortgangslijst waarop het voornem<strong>en</strong> is gebaseerd.<br />

5. De exam<strong>en</strong>commissie stelt de stud<strong>en</strong>t schriftelijk <strong>en</strong> gemotiveerd in k<strong>en</strong>nis van haar besluit tot afwijzing<br />

<strong>en</strong> wijst de stud<strong>en</strong>t op de mogelijkheid van het instell<strong>en</strong> van beroep.<br />

6. De door het College van Bestuur ter zake vastgestelde procedurele regels word<strong>en</strong> in acht g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Deze regels zijn hier te vind<strong>en</strong>.<br />

7. Elke exam<strong>en</strong>commissie rapporteert jaarlijks aan het College van Bestuur over het aantal gegev<strong>en</strong><br />

afwijzing<strong>en</strong>. Zij kan daarbij tev<strong>en</strong>s adviser<strong>en</strong> of <strong>en</strong> in welk opzicht de regels met betrekking tot de<br />

afwijzing verbond<strong>en</strong> aan het studieadvies, aanpassing behoev<strong>en</strong>.<br />

26


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Hoofdstuk 6 - TENTAMENS EN EXAMENS<br />

Artikel 6.1 - Vorm van de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s<br />

1. Het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de vorm van<br />

a. e<strong>en</strong> schriftelijk of mondeling t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>;<br />

b. e<strong>en</strong> portfolio of werkstuk;<br />

c. e<strong>en</strong> assessm<strong>en</strong>t.<br />

2. De vorm van het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> wordt bij elke onderwijse<strong>en</strong>heid aangegev<strong>en</strong>.<br />

Artikel 6.2 - Schriftelijk t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong><br />

1. E<strong>en</strong> schriftelijk t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> wordt afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aan of onmiddellijk na het einde van de onderwijsperiode<br />

waarin het onderwijs in de onderwijse<strong>en</strong>heid is verzorgd.<br />

2. De datum waarop het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> is afgelegd wordt als t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>datum geregistreerd.<br />

3. Om deel te kunn<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> schriftelijk of groepsgewijs af te nem<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> is voorafgaande<br />

inschrijving verplicht.<br />

4. E<strong>en</strong> groepsgewijs t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> is zodanig ingericht dat e<strong>en</strong> individuele beoordeling kan word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>.<br />

Artikel 6.3 - Portfolio of werkstuk als t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong><br />

Bij de beoordeling van e<strong>en</strong> (onderdeel van e<strong>en</strong>) portfolio of van e<strong>en</strong> werkstuk wordt de datum waarop het<br />

onderdeel ter beoordeling is ingeleverd als t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>datum geregistreerd.<br />

Artikel 6.4 - Mondeling t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong><br />

1. Bij e<strong>en</strong> mondeling t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> wordt als regel niet meer dan één persoon tegelijk get<strong>en</strong>tamineerd.<br />

2. Het mondelinge t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> is op<strong>en</strong>baar, t<strong>en</strong>zij de exam<strong>en</strong>commissie of de desbetreff<strong>en</strong>de examinator in<br />

e<strong>en</strong> bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de stud<strong>en</strong>t teg<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>baarheid bezwaar heeft<br />

gemaakt.<br />

3. De stud<strong>en</strong>t kan de exam<strong>en</strong>commissie schriftelijk verzoek<strong>en</strong> het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> te mog<strong>en</strong> aflegg<strong>en</strong> in<br />

aanwezigheid van e<strong>en</strong> tweede examinator dan wel het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> vast te legg<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> media-drager.<br />

4. De datum waarop het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> is afgelegd wordt als t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>datum geregistreerd.<br />

Artikel 6.5 - Vrijstelling voor t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s<br />

1. E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t kan de exam<strong>en</strong>commissie verzoek<strong>en</strong> vrijstelling te gev<strong>en</strong> voor het aflegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> of meer<br />

t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s. De stud<strong>en</strong>t di<strong>en</strong>t aan te ton<strong>en</strong> dat hij op grond van elders in het hoger onderwijs behaalde<br />

t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s of exam<strong>en</strong>s, dan wel op grond van buit<strong>en</strong> het hoger onderwijs opgedane k<strong>en</strong>nis of<br />

vaardighed<strong>en</strong>, voldoet aan het leerdoel van die onderwijse<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> deze deel uitmaakt van het<br />

exam<strong>en</strong> van de stud<strong>en</strong>t.<br />

2. De stud<strong>en</strong>t moet bij zijn verzoek gebruikmak<strong>en</strong> van het formulier “verzoek tot vrijstelling voor het<br />

aflegg<strong>en</strong> van één of meerdere t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s” <strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de gevraagde bewijsstukk<strong>en</strong> toe te voeg<strong>en</strong>. Het<br />

formulier verzoek vrijstelling is hier te vind<strong>en</strong>.<br />

3. De exam<strong>en</strong>commissie z<strong>en</strong>dt als besluit e<strong>en</strong> brief terug, waaruit blijkt of de vrijstelling is verle<strong>en</strong>d.<br />

4. E<strong>en</strong> vrijstelling wordt in de studievoortgangsregistratie verwerkt.<br />

27


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Artikel 6.6 - Aflegg<strong>en</strong> van t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s<br />

1. E<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> kan niet word<strong>en</strong> afgelegd indi<strong>en</strong> niet aan de ingangseis<strong>en</strong> van de betreff<strong>en</strong>de<br />

onderwijse<strong>en</strong>heid is voldaan.<br />

2. Elk t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> kan tweemaal per jaar word<strong>en</strong> afgelegd. Nadere regels omtr<strong>en</strong>t herkansing<strong>en</strong> zijn te<br />

vind<strong>en</strong> in de Regels van de exam<strong>en</strong>commissie.<br />

3. E<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> dat met voldo<strong>en</strong>de resultaat is afgelegd, kan niet opnieuw word<strong>en</strong> afgelegd. Indi<strong>en</strong> het<br />

cijfer van e<strong>en</strong> onderwijse<strong>en</strong>heid is gebaseerd op de beoordeling van meer dan één onderdeel <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

onderdeel meer dan e<strong>en</strong>maal wordt afgelegd, telt het hoogst behaalde cijfer van elk onderdeel, onverlet<br />

lid 2.<br />

4. In bijzondere gevall<strong>en</strong> kan voorafgaand aan het studiejaar word<strong>en</strong> bepaald dat het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

onderwijse<strong>en</strong>heid maar e<strong>en</strong>maal per jaar kan word<strong>en</strong> afgelegd.<br />

5. Als t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> te beoordel<strong>en</strong> werk wordt als regel tijd<strong>en</strong>s de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>periode ingeleverd.<br />

6. De stud<strong>en</strong>t kan de exam<strong>en</strong>commissie verzoek<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s bijzondere omstandighed<strong>en</strong> het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> op<br />

e<strong>en</strong> andere wijze af te legg<strong>en</strong> dan aangegev<strong>en</strong> bij de desbetreff<strong>en</strong>de onderwijse<strong>en</strong>heid.<br />

7. Aan stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis of functiebeperking kan de<br />

geleg<strong>en</strong>heid word<strong>en</strong> gebod<strong>en</strong> de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s op e<strong>en</strong> zoveel mogelijk aangepaste wijze af te legg<strong>en</strong>. De<br />

exam<strong>en</strong>commissie wint zo nodig deskundig advies in alvor<strong>en</strong>s te besliss<strong>en</strong>.<br />

Artikel 6.7 - Cijfers<br />

1. Ieder t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong> moet met goed gevolg word<strong>en</strong> afgelegd.<br />

2. Bij de beoordeling van de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s wordt de volg<strong>en</strong>de normering gehanteerd:<br />

a) e<strong>en</strong> cijfer of letter(combinatie):<br />

1 of zs = zeer slecht / very poor/ niet is versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2 of s = slecht / poor<br />

3 of zo = zeer onvoldo<strong>en</strong>de / very insuffici<strong>en</strong>t<br />

4 of o = onvoldo<strong>en</strong>de / insuffici<strong>en</strong>t<br />

5 of bv = bijna voldo<strong>en</strong>de / almost suffici<strong>en</strong>t<br />

6 of v = voldo<strong>en</strong>de / suffici<strong>en</strong>t<br />

7 of rv = ruim voldo<strong>en</strong>de / satisfactory<br />

8 of g = goed / good<br />

9 of zg = zeer goed / very good<br />

10 of u = uitmunt<strong>en</strong>d / excell<strong>en</strong>t<br />

b) e<strong>en</strong> oordeel V, NV = Voldaan, Niet Voldaan<br />

c) e<strong>en</strong> beoordeling vr = vrijstelling<br />

d) e<strong>en</strong> beoordeling Evr = vrijstelling op grond van Ervaringscertificat<strong>en</strong><br />

Artikel 6.8 - T<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>uitslag<br />

1. De exam<strong>en</strong>commissie stelt regels vast voor de bek<strong>en</strong>dmaking van de uitslag van de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s. Deze<br />

regels zijn hier te vind<strong>en</strong>.<br />

2. De stud<strong>en</strong>t heeft digitaal toegang tot zijn studievoortgangslijst, waarop de uitslag van elk door hem<br />

afgelegd t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Bij het verkrijg<strong>en</strong> van toegang wordt de stud<strong>en</strong>t geïnformeerd over<br />

het recht op inzage zoals bedoeld in artikel 6.9 van deze regeling, alsmede op de mogelijkheid teg<strong>en</strong> de<br />

beoordeling van t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s beroep in te stell<strong>en</strong> bij het College van Beroep.<br />

28


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Artikel 6.9 - Inzage beoordeeld werk<br />

1. Gedur<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> periode van t<strong>en</strong> minste 3 wek<strong>en</strong> na de bek<strong>en</strong>dmaking van de uitslag van e<strong>en</strong> schriftelijk<br />

t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> krijgt de stud<strong>en</strong>t op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Gedur<strong>en</strong>de deze termijn kan<br />

e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die aan het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> heeft deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis nem<strong>en</strong> van vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> opdracht<strong>en</strong> van het<br />

desbetreff<strong>en</strong>de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>, alsmede van de beoordelingsnorm<strong>en</strong>. In het practische gedeelte (infogids)<br />

wordt inzage in beoordeeld werk nader toegelicht.<br />

2. In afwijking van lid 1 kan de exam<strong>en</strong>commissie bepal<strong>en</strong> dat de inzage of de k<strong>en</strong>nisneming geschiedt op<br />

e<strong>en</strong> vaste plaats <strong>en</strong> op t<strong>en</strong> minste één vast tijdstip. Indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t aantoont door overmacht<br />

verhinderd te zijn of te zijn geweest op de vastgestelde plaats <strong>en</strong> tijdstip , wordt hem e<strong>en</strong> andere<br />

mogelijkheid gebod<strong>en</strong> (zie Regels Exam<strong>en</strong>commissie).<br />

Artikel 6.10 - Geldigheidsduur t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s<br />

1. De geldigheidsduur van t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s is vier jaar.<br />

2. De geldigheidsduur kan op verzoek van e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t door de exam<strong>en</strong>commissie word<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd.<br />

3. De geldigheidsduur van t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s kan word<strong>en</strong> verkort door de opleiding. N.V.T.<br />

Artikel 6.11 - Exam<strong>en</strong><br />

1. De exam<strong>en</strong>commissie stelt in vergadering bije<strong>en</strong> de uitslag van het exam<strong>en</strong> vast, nadat de<br />

exam<strong>en</strong>commissie heeft onderzocht of de stud<strong>en</strong>t aan alle voor het desbetreff<strong>en</strong>de exam<strong>en</strong> geld<strong>en</strong>de<br />

verplichting<strong>en</strong> heeft voldaan.<br />

2. De datum van de in het eerste lid bedoelde vergadering is de exam<strong>en</strong>datum die op het getuigschrift<br />

wordt vermeld.<br />

3. T<strong>en</strong> bewijze dat het exam<strong>en</strong> met goed gevolg is afgelegd, wordt door de exam<strong>en</strong>commissie e<strong>en</strong> getuigschrift<br />

uitgereikt. Het getuigschrift vermeldt in ieder geval de opleiding waarin het exam<strong>en</strong> is afgelegd,<br />

de onderdel<strong>en</strong> van het exam<strong>en</strong> <strong>en</strong> de graad die is verle<strong>en</strong>d.<br />

4. De exam<strong>en</strong>commissie reikt naast het getuigschrift e<strong>en</strong> diplomasupplem<strong>en</strong>t uit.<br />

Artikel 6.12 - Cum laude<br />

1. Het propedeutisch exam<strong>en</strong> <strong>en</strong> het afsluit<strong>en</strong>d exam<strong>en</strong> van de bachelor kunn<strong>en</strong> cum laude word<strong>en</strong><br />

afgelegd.<br />

2. Het propedeutisch exam<strong>en</strong> is cum laude afgelegd indi<strong>en</strong><br />

a. het (gewog<strong>en</strong>) gemiddelde van de beoordeling<strong>en</strong> van de exam<strong>en</strong>onderdel<strong>en</strong> in de propedeuse<br />

t<strong>en</strong> minste <strong>en</strong> zonder afronding 8,0 is;<br />

b. voor elk van de tot het propedeutisch exam<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong> zonder herkansing t<strong>en</strong><br />

minste e<strong>en</strong> 6,0 is behaald;<br />

c. <strong>en</strong> voor minimaal 30 credits van de propedeuse e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> is afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3. Het afsluit<strong>en</strong>de exam<strong>en</strong> van de bachelor is cum laude afgelegd indi<strong>en</strong><br />

a. het (gewog<strong>en</strong>) gemiddelde van de beoordeling<strong>en</strong> van de exam<strong>en</strong>onderdel<strong>en</strong> in de hoofdfase t<strong>en</strong><br />

minste <strong>en</strong> zonder afronding 8,0 is;<br />

b. voor elk van de tot het afsluit<strong>en</strong>de exam<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong> zonder herkansing t<strong>en</strong> minste<br />

e<strong>en</strong> 6,0 is behaald;<br />

c. <strong>en</strong> voor minimaal 120 credits van de hoofdfase e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> is afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

4. Het toek<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van cum laude is nader uitgewerkt in het reglem<strong>en</strong>t “Cum laude <strong>Windesheim</strong>”. Dit<br />

reglem<strong>en</strong>t kunt u hier vind<strong>en</strong>.<br />

29


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Hoofdstuk 7 - EXAMENCOMMISSIE<br />

Artikel 7.1 - Instelling <strong>en</strong> tak<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>commissie<br />

1. De directeur van het domein stelt voor elke opleiding of groep van opleiding<strong>en</strong> van het domein e<strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>commissie in.<br />

2. De exam<strong>en</strong>commissie is het orgaan dat op objectieve <strong>en</strong> deskundige wijze vaststelt of e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<br />

voldoet aan de voorwaard<strong>en</strong> die de onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>regeling stelt t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van k<strong>en</strong>nis, inzicht<br />

<strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> die nodig zijn voor het verkrijg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> graad.<br />

3. Naast het bepaalde in lid 2 heeft de exam<strong>en</strong>commissie de volg<strong>en</strong>de tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevoegdhed<strong>en</strong>: het borg<strong>en</strong><br />

van de kwaliteit van de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s, het aanwijz<strong>en</strong> van examinator<strong>en</strong> om t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>s at te<br />

nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> de uitslag daarvan vast te stell<strong>en</strong>, de zorg voor de organisatie <strong>en</strong> de coördinatie van de<br />

t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>s van de opleiding(<strong>en</strong>), het uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van het bind<strong>en</strong>d studieadvies alsmede het<br />

verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van vrijstelling<strong>en</strong> voor het aflegg<strong>en</strong> van één of meer t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s.<br />

4. De exam<strong>en</strong>commissie stelt richtlijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> beoordelingsnorm<strong>en</strong> vast voor de uitslag van t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>s. Deze richtlijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> beoordelingsnorm<strong>en</strong> zijn te vind<strong>en</strong> in de Regels Exam<strong>en</strong>commissie.<br />

5. De Regels Exam<strong>en</strong>commissie bevatt<strong>en</strong>, naast hetge<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd in lid 4, in elk geval bepaling<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t:<br />

a. het verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van vrijstelling<strong>en</strong>;<br />

b. fraude;<br />

c. het beleid met betrekking tot de goedkeuring van het PAP;<br />

d. het aanvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitreik<strong>en</strong> van getuigschrift<strong>en</strong>;<br />

e. de gang van zak<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s.<br />

De Regels Exam<strong>en</strong>commissie zijn hier te vind<strong>en</strong>.<br />

Artikel 7.2 - B<strong>en</strong>oeming <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stelling exam<strong>en</strong>commissie<br />

1. De directeur van het domein b<strong>en</strong>oemt de led<strong>en</strong> van de exam<strong>en</strong>commissie waaronder begrep<strong>en</strong> de<br />

voorzitter, op basis van hun deskundigheid op het terrein van de opleiding of van de groep van<br />

opleiding<strong>en</strong>.<br />

2. T<strong>en</strong>minste één lid is als doc<strong>en</strong>t verbond<strong>en</strong> aan de opleiding of aan e<strong>en</strong> opleiding die tot de groep van<br />

opleiding<strong>en</strong> behoort.<br />

3. Alvor<strong>en</strong>s tot b<strong>en</strong>oeming van e<strong>en</strong> lid over te gaan, hoort de directeur de led<strong>en</strong> van de exam<strong>en</strong>commissie.<br />

4. De exam<strong>en</strong>commissie bestaat uit t<strong>en</strong> minste vijf led<strong>en</strong> <strong>en</strong> vijf plaatsvervang<strong>en</strong>de led<strong>en</strong>.<br />

5. De b<strong>en</strong>oeming geschiedt voor e<strong>en</strong> periode van 3 jaar. De led<strong>en</strong> zijn opnieuw b<strong>en</strong>oembaar.<br />

6. Aan e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>commissie kan e<strong>en</strong> ambtelijk secretaris word<strong>en</strong> toegevoegd.<br />

Artikel 7.3 - Subcommissies<br />

1. De exam<strong>en</strong>commissie kan al dan niet uit haar midd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onder haar verantwoordelijkheid<br />

functioner<strong>en</strong>de commissie instell<strong>en</strong> met betrekking tot onder meer:<br />

a. het do<strong>en</strong> van beleidsvoorstell<strong>en</strong> met betrekking tot het goedkeur<strong>en</strong> van regelmatig voorkom<strong>en</strong>de<br />

persoonlijke activiteit<strong>en</strong>plann<strong>en</strong> van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

b. het goedkeur<strong>en</strong> van persoonlijke activiteit<strong>en</strong>plann<strong>en</strong> van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

c. het bewak<strong>en</strong> van de kwaliteit van toetsing <strong>en</strong> beoordeling.<br />

2. De exam<strong>en</strong>commissie maakt voorstell<strong>en</strong> zoals bedoeld in lid 1 sub a bek<strong>en</strong>d in de door haar opgestelde<br />

regels (zie artikel 7.1 lid 4). Deze besluit<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gewijzigd <strong>en</strong>/of ingetrokk<strong>en</strong> met ingang van<br />

het tweede semester volg<strong>en</strong>d op de datum van het besluit.<br />

30


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Artikel 7.4 - Examinator<strong>en</strong><br />

1. T<strong>en</strong> behoeve van het afnem<strong>en</strong> van de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s <strong>en</strong> het vaststell<strong>en</strong> van de uitslag daarvan wijst de<br />

exam<strong>en</strong>commissie examinator<strong>en</strong> aan.<br />

2. Als examinator kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangewez<strong>en</strong> led<strong>en</strong> van het personeel die met het verzorg<strong>en</strong> van<br />

onderwijs in de desbetreff<strong>en</strong>de onderwijse<strong>en</strong>heid zijn belast alsmede deskundig<strong>en</strong> van binn<strong>en</strong> of buit<strong>en</strong><br />

de instelling.<br />

3. De examinator<strong>en</strong> verstrekk<strong>en</strong> de exam<strong>en</strong>commissie de gevraagde inlichting<strong>en</strong>.<br />

Artikel 7.5 - Getuigschrift<strong>en</strong> <strong>en</strong> verklaring<strong>en</strong><br />

1. Het getuigschrift wordt niet uitgereikt dan nadat de exam<strong>en</strong>commissie heeft vastgesteld dat:<br />

a. de stud<strong>en</strong>t gedur<strong>en</strong>de de periode dat hij heeft deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aan de onderwijs- <strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> rechtmatig ingeschrev<strong>en</strong> heeft gestaan;<br />

b. de stud<strong>en</strong>t aan al zijn studieverplichting<strong>en</strong> heeft voldaan;<br />

c. de stud<strong>en</strong>t aan al zijn betalingsverplichting<strong>en</strong> heeft voldaan;<br />

d. de stud<strong>en</strong>t aan de overige bij wet gestelde vereist<strong>en</strong> heeft voldaan.<br />

2. De exam<strong>en</strong>commissie voegt aan e<strong>en</strong> getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde afsluit<strong>en</strong>d<br />

exam<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> supplem<strong>en</strong>t toe. Het supplem<strong>en</strong>t wordt opgesteld in het Nederlands of Engels.<br />

3. De exam<strong>en</strong>commissie reikt op verzoek van de stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> verklaring uit in de gevall<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<br />

meer dan e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> met goed gevolg heeft afgelegd, maar aan hem ge<strong>en</strong> getuigschrift kan word<strong>en</strong><br />

uitgereikt.<br />

4. De exam<strong>en</strong>commissie kan regels van procedurele aard vaststell<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de uitreiking van<br />

getuigschrift<strong>en</strong> <strong>en</strong> verklaring<strong>en</strong>.<br />

31


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Hoofdstuk 8 - SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN<br />

Artikel 8.1 - Bezwaar <strong>en</strong> beroep<br />

Teg<strong>en</strong> besluit<strong>en</strong> op grond van deze regeling g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> staat beroep op<strong>en</strong> bij het College van Beroep voor de<br />

Exam<strong>en</strong>s <strong>Windesheim</strong>. Het reglem<strong>en</strong>t van het College van Beroep voor de Exam<strong>en</strong>s is hier te vind<strong>en</strong>.<br />

Artikel 8.2 - Wijziging van de regeling<br />

T<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s van onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>, die niet meer in het onderwijsprogramma zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, word<strong>en</strong><br />

in het eerste daaropvolg<strong>en</strong>de studiejaar voor de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die het onderwijs daarin al hebb<strong>en</strong> gevolgd,<br />

nog t<strong>en</strong> minste e<strong>en</strong>maal afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Artikel 8.3 - Bijlag<strong>en</strong> bij onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>regeling<br />

De bij deze regeling behor<strong>en</strong>de uitwerking<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> tezam<strong>en</strong> met deze regeling de onderwijs- <strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>regeling van de opleiding.<br />

Artikel 8.4 - Slot- <strong>en</strong> overgangsbepaling<strong>en</strong><br />

1. Er is ge<strong>en</strong> overgangsregeling van toepassing.<br />

2. In de gevall<strong>en</strong> waarin deze onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>regeling niet voorziet, beslist de directeur van het<br />

domein.<br />

Artikel 8.5 - Inwerkingtreding <strong>en</strong> looptijd<br />

1. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2012 <strong>en</strong> loopt tot 1 september 2013.<br />

32


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

3. REGELS EXAMENCOMMISSIE<br />

Deze regeling moet word<strong>en</strong> vastgesteld door de exam<strong>en</strong>commissie.<br />

Artikel 1 - Inschrijv<strong>en</strong> voor de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s<br />

Elke stud<strong>en</strong>t schrijft zich digitaal in via Educator voor e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>.<br />

Artikel 2 - Afnem<strong>en</strong> van t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s<br />

1. E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t moet bij de aanvang van het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> de pres<strong>en</strong>tielijst tek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> zich kunn<strong>en</strong> legitimer<strong>en</strong><br />

door middel van zijn collegekaart <strong>en</strong> e<strong>en</strong> geldig id<strong>en</strong>titeitsbewijs. Deze di<strong>en</strong><strong>en</strong> op de werktafel te ligg<strong>en</strong>.<br />

2. Indi<strong>en</strong> in de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>zaal jass<strong>en</strong>, tass<strong>en</strong>, ag<strong>en</strong>da’s <strong>en</strong>/of mediadragers, zoals mobiele telefoons, iPods,<br />

geavanceerde horloges (horloges die in staat zijn om digitale informatie op te nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> op aanvraag te<br />

ton<strong>en</strong> of af te spel<strong>en</strong>) e.d. word<strong>en</strong> meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong> deze buit<strong>en</strong> bereik van de stud<strong>en</strong>t blijv<strong>en</strong>,<br />

waarbij de aanwijzing<strong>en</strong> van de surveillant di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> gevolgd.<br />

3. T<strong>en</strong>zij dit nadrukkelijk anders is aangegev<strong>en</strong>, mag er tijd<strong>en</strong>s het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gebruik word<strong>en</strong> gemaakt<br />

van studieboek<strong>en</strong>, dictat<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of andere hulpmiddel<strong>en</strong>. Deze mog<strong>en</strong> ook niet in de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>zaal<br />

word<strong>en</strong> meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

4. In de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>zaal ligg<strong>en</strong> opgav<strong>en</strong>, uitwerkpapier, kladpapier <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel e<strong>en</strong> schrapformulier klaar<br />

aan het begin van het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> mag uitsluit<strong>en</strong>d van het door de opleiding verstrekte papier<br />

gebruik mak<strong>en</strong>. Alle uitgewerkte papier<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> aan het eind van elk t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> ingeleverd,<br />

met inbegrip van het kladpapier. Alle uitwerking<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> zijn van naam <strong>en</strong> inschrijfnummer.<br />

De t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>opgav<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> bij de surveillant word<strong>en</strong> ingeleverd, t<strong>en</strong>zij anders is vermeld.<br />

5. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> het eerste half uur <strong>en</strong> het laatste kwartier van het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>zaal niet<br />

verlat<strong>en</strong>.<br />

6. Tijd<strong>en</strong>s het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> de zaal niet verlat<strong>en</strong> met de bedoeling er later ter voortzetting<br />

van het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> terug te ker<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij de surveillant toestemming geeft.<br />

7. Bij tuss<strong>en</strong>tijds verlat<strong>en</strong> van de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>zaal di<strong>en</strong><strong>en</strong> alle papier<strong>en</strong> onleesbaar voor andere stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te<br />

word<strong>en</strong> achtergelat<strong>en</strong>.<br />

8. Uitwerking<strong>en</strong> op kladpapier word<strong>en</strong> nooit in de beoordeling meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

9. Tijd<strong>en</strong>s t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s is het niet geoorloofd dat stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> elkaars werk bekijk<strong>en</strong>, prat<strong>en</strong> of anderszins<br />

fraude pleg<strong>en</strong> of poging<strong>en</strong> daartoe do<strong>en</strong>. Het is niet geoorloofd dat stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> iets van elkaar l<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Artikel 3 - Verhindering bij t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s<br />

1. Ingeval e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t door overmacht of op grond van persoonlijke omstandighed<strong>en</strong> verhinderd is deel te<br />

nem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>, kan hij e<strong>en</strong> extra t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>geleg<strong>en</strong>heid krijg<strong>en</strong> dan wel in de geleg<strong>en</strong>heid<br />

word<strong>en</strong> gesteld e<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong>de opdracht te do<strong>en</strong>.<br />

2. E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die op grond van het bepaalde in het eerste lid is verhinderd aan e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> deel te<br />

nem<strong>en</strong>, meldt dit direct bij het secretariaat van de opleiding.<br />

3. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t op grond van het bepaalde in het eerste lid in aanmerking wil kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> extra<br />

t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>mogelijkheid, dan di<strong>en</strong>t hij hiertoe e<strong>en</strong> schriftelijk <strong>en</strong> met red<strong>en</strong><strong>en</strong> omkleed verzoek in bij de<br />

exam<strong>en</strong>commissie.<br />

4. De exam<strong>en</strong>commissie toetst de oorzaak van de verhindering <strong>en</strong> stelt de stud<strong>en</strong>t schriftelijk op de hoogte<br />

van haar beslissing.<br />

5. Het bepaalde in het eerste lid di<strong>en</strong>t zodanig te word<strong>en</strong> ingevuld dat e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t per studiejaar in elk<br />

geval twee t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>mogelijkhed<strong>en</strong> per onderdeel krijgt aangebod<strong>en</strong>.<br />

33


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Artikel 4 - Bek<strong>en</strong>dmaking uitslag t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s<br />

1. De examinator stelt terstond na het afnem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> mondeling t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> de uitslag vast <strong>en</strong> reikt de<br />

stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> schriftelijke verklaring uit.<br />

2. De uitslag van de overige t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s wordt vastgesteld <strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d gemaakt binn<strong>en</strong> 3 wek<strong>en</strong> na het<br />

aflegg<strong>en</strong> van het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>.<br />

3. In geval van bijzondere, individueel af te legg<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s bepaalt de exam<strong>en</strong>commissie tevor<strong>en</strong> op<br />

welke wijze <strong>en</strong> binn<strong>en</strong> welke termijn de uitslag bek<strong>en</strong>d wordt gemaakt.<br />

Artikel 5 - Fraude<br />

1. De aanwezigheid van niet toegestane (onderwijs)middel<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t tijd<strong>en</strong>s het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> wordt<br />

als fraude aangemerkt.<br />

2. Indi<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t tijd<strong>en</strong>s het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> wordt geconstateerd dat hij in <strong>en</strong>ig opzicht in strijd met de<br />

voorschrift<strong>en</strong> handelt dan wel zich aan <strong>en</strong>ig bedrog schuldig maakt, wordt hem de constatering van dit<br />

feit onmiddellijk meegedeeld. Het feit wordt aan de exam<strong>en</strong>commissie meegedeeld onder overlegging<br />

van e<strong>en</strong> protocol (verslag) van het geconstateerde feit.<br />

3. Indi<strong>en</strong> de examinator bij de beoordeling van het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> of als t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> ingeleverd werk vermoedt<br />

dat fraude is gepleegd al dan niet in de vorm van plagiaat, stelt hij de exam<strong>en</strong>commissie hiervan op de<br />

hoogte door overlegging van e<strong>en</strong> protocol (verslag) van zijn waarneming.<br />

4. Indi<strong>en</strong> zich e<strong>en</strong> feit als bedoel in lid 1, 2 of 3 voordoet, stelt de examinator ge<strong>en</strong> cijfer vast dan nadat de<br />

exam<strong>en</strong>commissie ter zake e<strong>en</strong> beslissing heeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Artikel 6 - Procedure vaststelling fraude<br />

1. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> feit als bedoeld in artikel 5 is gemeld, wordt de stud<strong>en</strong>t door de exam<strong>en</strong>commissie<br />

schriftelijk in k<strong>en</strong>nis gesteld van het gerez<strong>en</strong> vermoed<strong>en</strong> van fraude onder overlegging van het protocol<br />

(verslag). De stud<strong>en</strong>t wordt in de geleg<strong>en</strong>heid gesteld daarover te word<strong>en</strong> gehoord op e<strong>en</strong> daarbij aan te<br />

gev<strong>en</strong> datum <strong>en</strong> tijdstip.<br />

2. Indi<strong>en</strong> de exam<strong>en</strong>commissie tot het oordeel komt dat er sprake is van fraude, kan zij besluit<strong>en</strong> tot het<br />

oplegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> sanctie overe<strong>en</strong>komstig het bepaalde in artikel 7.<br />

3. Indi<strong>en</strong> de exam<strong>en</strong>commissie tot het oordeel komt dat er ge<strong>en</strong> sprake is van fraude, stelt de examinator<br />

alsnog op e<strong>en</strong> zo kort mogelijke termijn de beoordeling van het t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> vast.<br />

Artikel 7 - Sancties bij fraude<br />

Na vaststelling van fraude , zoals g<strong>en</strong>oemd in artikel 5 <strong>en</strong> 6, word<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de sancties opgelegd:<br />

Voor de Bachelor:<br />

- Indi<strong>en</strong> fraude bij de stud<strong>en</strong>t voor de 1 e keer wordt vastgesteld, geldt: Niet meetell<strong>en</strong> van het<br />

resultaat <strong>en</strong> maximaal e<strong>en</strong> half jaar ontzegging van deelname aan t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> van het vak waarbij<br />

fraude vastgesteld is.<br />

- Indi<strong>en</strong> fraude bij de stud<strong>en</strong>t wordt vastgesteld <strong>en</strong> het betreft niet de 1 e keer: Niet meetell<strong>en</strong> van<br />

het resultaat <strong>en</strong> maximaal e<strong>en</strong> jaar ontzegging van deelname aan t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> van het vak waarbij<br />

fraude vastgesteld is.<br />

34


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Voor de Associate Degree:<br />

- Indi<strong>en</strong> fraude bij de stud<strong>en</strong>t wordt vastgesteld voor de 1 e keer: Niet meetell<strong>en</strong> van het resultaat <strong>en</strong><br />

maximaal e<strong>en</strong> half jaar ontzegging van deelname aan t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> van het vak waarbij fraude<br />

vastgesteld is.<br />

- Indi<strong>en</strong> fraude bij de stud<strong>en</strong>t wordt vastgesteld <strong>en</strong> het betreft niet de 1 e keer: Niet meetell<strong>en</strong> van<br />

het resultaat <strong>en</strong> maximaal e<strong>en</strong> jaar ontzegging van deelname aan t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> van het vak waarbij<br />

fraude vastgesteld is.<br />

- De exam<strong>en</strong>commissie weegt bij de totstandkoming van de sanctie mee in welke fase van de studie<br />

de stud<strong>en</strong>t actief is <strong>en</strong> in hoeverre e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel te nem<strong>en</strong> sanctie negatieve gevolg<strong>en</strong> heeft voor<br />

de studeerbaarheid.<br />

- Bij ernstige fraude kan de exam<strong>en</strong>commissie het instellingsbestuur adviser<strong>en</strong> de inschrijving van de<br />

stud<strong>en</strong>t te beeindig<strong>en</strong>.<br />

Artikel 8 - Ingangseis<strong>en</strong><br />

Aan de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s van onderstaande onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> kan niet eerder word<strong>en</strong> deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dan<br />

nadat de t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>s van de daarbij vermelde voorafgaande e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> zijn behaald, zie OER, Hoofdstuk 1.<br />

Artikel 9 - Digitaal inlever<strong>en</strong> van eindwerk<br />

De opleiding is verplicht het eindwerk van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te archiver<strong>en</strong>. De stud<strong>en</strong>t di<strong>en</strong>t hiertoe deze<br />

product<strong>en</strong> in tweevoud digitaal in te lever<strong>en</strong> (bijvoorbeeld in de vorm van tekstbestand, foto of film of<br />

combinaties daarvan).<br />

Het gaat om de volg<strong>en</strong>de werkstukk<strong>en</strong>:<br />

- Het meesterstuk (VT)<br />

- Portfolio van het 4e leerjaar (VLO) (PPO3B)<br />

- Portfolio van het 3e <strong>en</strong> 4e leerjaar (DLO) (PPO3B)<br />

- Portfolio van het 2e leerjaar (AD) (PPO2B)<br />

- (Actie)onderzoek uit de keuzeminor (M1)<br />

Artikel 10 - Procedure vrijstelling<strong>en</strong> (exclusief praktijkervaring)<br />

1. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t d<strong>en</strong>kt op basis van eerder gevolgde opleiding<strong>en</strong> in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> vrijstelling kan de stud<strong>en</strong>t deze aanvrag<strong>en</strong> bij de exam<strong>en</strong>commissie.<br />

2. Om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor vrijstelling vult de stud<strong>en</strong>t het vrijstellingsformulier dat (hier) te<br />

vind<strong>en</strong> is.<br />

3. De stud<strong>en</strong>t onderbouwt zijn verzoek met e<strong>en</strong> motivatiebrief <strong>en</strong> voegt bewijz<strong>en</strong> toe waaruit blijkt dat<br />

opleiding<strong>en</strong> gevolgd zijn.<br />

4. Indi<strong>en</strong> de bewijz<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>oemd in lid 3 e<strong>en</strong> getuigschrift <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de cijferlijst(<strong>en</strong>) van e<strong>en</strong> MBO<br />

niveau 4, HBO-opleiding of WO-opleiding betreff<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te zijn gewaarmerkt.<br />

5. De stud<strong>en</strong>t gaat met zijn verzoek naar de examinator van het vak waarvoor hij vrijstelling wil. De<br />

examinator bekijkt het verzoek <strong>en</strong> geef de exam<strong>en</strong>commissie advies om de vrijstelling wel of niet toe<br />

te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> door dit advies bij op het vrijstellingsformulier te schrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> het vrijstellingsformulier te<br />

ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

35


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

6. Indi<strong>en</strong> de examinator geadviseerd heeft vrijstelling voor het onderdeel te verl<strong>en</strong><strong>en</strong>, gaat de stud<strong>en</strong>t<br />

met zijn verzoek naar de voorzitter van het Resultaat Verantwoordelijke Team (RVT) <strong>en</strong> vraagt ook<br />

hier om e<strong>en</strong> advies. De voorzitter van het RVT bekijkt het verzoek <strong>en</strong> geef de exam<strong>en</strong>commissie ook<br />

advies om de vrijstelling wel of niet toe te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> door dit advies bij op het vrijstellingsformulier te<br />

schrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> het vrijstellingsformulier te ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

7. Indi<strong>en</strong> de in lid 5 <strong>en</strong> lid 6 g<strong>en</strong>oemde person<strong>en</strong> beid<strong>en</strong> geadviseerd hebb<strong>en</strong> kan de stud<strong>en</strong>t zijn<br />

verzoek met de bijlag<strong>en</strong> (motivatiebrief <strong>en</strong> bewijsstukk<strong>en</strong>) inlever<strong>en</strong> bij de exam<strong>en</strong>commissie.<br />

8. Voor de verdere afhandeling zal artikel 6.5 uit deel 2.ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING – RECHTEN<br />

EN PLICHTEN van toepassing .<br />

Artikel 11 - Procedure vrijstelling werkervaring<br />

1. E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t kan op basis van zijn werkervaring vrijstelling aanvrag<strong>en</strong> voor de onderdel<strong>en</strong>:<br />

- Bedrijfslev<strong>en</strong> 1 (MCB1) – Minimaal 1 jaar relevante praktijkervaring.<br />

- Bedrijfslev<strong>en</strong> 2 (MCB 2) – Minimaal 2 jaar relevante praktijkervaring.<br />

- Bedrijfsstage (BS) <strong>en</strong> Vrije minor (M2) – Minimaal 3 jaar relevante praktijkervaring.<br />

2. De in lid 1 g<strong>en</strong>oemde relevante werkervaring wordt door de exam<strong>en</strong>commissie vastgesteld door te<br />

beoordel<strong>en</strong> of:<br />

- De functie aansluit (relevant is) bij de studierichting waarin de stud<strong>en</strong>t mom<strong>en</strong>teel ingeschrev<strong>en</strong><br />

staat.<br />

3. De exam<strong>en</strong>commissie stelt de vrijstelling vast mede aan de hand van de volg<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>:<br />

- E<strong>en</strong> motivatie brief.<br />

- Bevestiging van het bedrijf of instituut dat de stud<strong>en</strong>t daadwerkelijk in di<strong>en</strong>st is (geweest),<br />

bijvoorbeeld e<strong>en</strong> contract, arbeidsovere<strong>en</strong>komst of ander docum<strong>en</strong>t dat origineel is <strong>en</strong><br />

ondertek<strong>en</strong>d is door het bedrijf <strong>en</strong> waaruit blijkt hoe lang de stud<strong>en</strong>t in di<strong>en</strong>st is (geweest).<br />

- Of diploma’s van t<strong>en</strong>minste 3 jaar bbl-opleiding<strong>en</strong> (b.v. bbl2; bbl3; bbl4)<br />

4. De in artikel 10 beschrev<strong>en</strong> procedure is alle<strong>en</strong> van toepassing voor het aanvrag<strong>en</strong> van vrijstelling<strong>en</strong><br />

voor de in lid 1 g<strong>en</strong>oemde onderdel<strong>en</strong>.<br />

Artikel 12 - Bind<strong>en</strong>d studieadvies – uitstel (BSA 5)<br />

1. Indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> BSA 5 (uitstel van het BSA) ontvangt, di<strong>en</strong>t de stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> studiecontract te<br />

ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

2. Bij het studiecontract, zoals g<strong>en</strong>oemd in het eerste lid in van dit artikel, maakt de stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> planning<br />

waaruit blijkt hoe de door de exam<strong>en</strong>commissie gestelde deadline behaald gaat word<strong>en</strong> door de<br />

stud<strong>en</strong>t. Deze planning wordt in overleg met de SLB-er opgesteld.<br />

3. Het studiecontract <strong>en</strong> de planning word<strong>en</strong> door de stud<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong> 3 wek<strong>en</strong> na het verstur<strong>en</strong> van de BSA<br />

5 brief naar de exam<strong>en</strong>commissie <strong>en</strong> de SLB-er van de stud<strong>en</strong>t retour gestuurd .<br />

4. Indi<strong>en</strong> de exam<strong>en</strong>commissie de ondertek<strong>en</strong>de planning niet ontvangt binn<strong>en</strong> 3 wek<strong>en</strong> na het verstur<strong>en</strong><br />

van de BSA 5 brief, zal de exam<strong>en</strong>commissie op eig<strong>en</strong> initiatief e<strong>en</strong> studiecontract vaststell<strong>en</strong>.<br />

36


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Artikel 13 - Extra herkansing<br />

1. Indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> extra kans, naast de twee reguliere aangebod<strong>en</strong> kans<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong><br />

wil, zal de stud<strong>en</strong>t eerst gebruik gemaakt moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> van de reguliere kans<strong>en</strong>.<br />

2. Indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t aan de in het eerste lid van dit artikel gestelde lid heeft voldaan <strong>en</strong> aan kan ton<strong>en</strong><br />

dat er bijzondere omstandighed<strong>en</strong> zijn, kan de stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> schriftelijk verzoek indi<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de<br />

exam<strong>en</strong>commissie voor e<strong>en</strong> extra kans.<br />

3. Het verzoek dat de stud<strong>en</strong>t indi<strong>en</strong>t bij de exam<strong>en</strong>commissie, zoals in lid 2 g<strong>en</strong>oemd van dit artikel,<br />

di<strong>en</strong>t ondersteund te word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> schriftelijke verklaring van de SLB-er.<br />

Artikel 14 - Vervroegde kans<br />

1. Indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t vervroegd e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong> af wil legg<strong>en</strong> <strong>en</strong> hier gegronde red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor heeft, kan<br />

de stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> schriftelijk verzoek indi<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de exam<strong>en</strong>commissie voor e<strong>en</strong> vervroegde kans.<br />

2. Het verzoek dat de stud<strong>en</strong>t indi<strong>en</strong>t bij de exam<strong>en</strong>commissie, zoals in het eerste lid g<strong>en</strong>oemd van dit<br />

artikel, di<strong>en</strong>t ondersteund te word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> schriftelijke verklaring van de SLB-er.<br />

37


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

4. KLACHTENREGELING<br />

Artikel 1 - Instell<strong>en</strong> commissie<br />

1. De domeindirecteur stelt voor de groep van opleiding<strong>en</strong> waarvoor de directeur verantwoordelijkheid<br />

draagt, e<strong>en</strong> klacht<strong>en</strong>commissie in.<br />

2. De klacht<strong>en</strong>commissie bestaat uit twee of vier gewone led<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorzitter.<br />

3. Als gewoon lid wordt/word<strong>en</strong> één of meer stud<strong>en</strong>tled<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd, met di<strong>en</strong> verstande dat het<br />

aantal stud<strong>en</strong>tled<strong>en</strong> minimaal gelijk is aan het aantal overige gewone led<strong>en</strong>. De overige gewone<br />

led<strong>en</strong> word<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd uit de doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het domein.<br />

4. De domeindirecteur b<strong>en</strong>oemt e<strong>en</strong> niet aan het domein verbond<strong>en</strong> voorzitter van de<br />

klacht<strong>en</strong>commissie.<br />

5. De voorzitter <strong>en</strong> led<strong>en</strong> word<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd voor e<strong>en</strong> periode van twee jar<strong>en</strong>. Het stud<strong>en</strong>t-lid wordt<br />

b<strong>en</strong>oemd voor e<strong>en</strong> periode van één jaar.<br />

6. De voorzitter <strong>en</strong> de led<strong>en</strong> van de commissie zijn e<strong>en</strong>maal herb<strong>en</strong>oembaar, het stud<strong>en</strong>t-lid is<br />

tweemaal herb<strong>en</strong>oembaar.<br />

7. Indi<strong>en</strong> de klacht betrekking heeft op e<strong>en</strong> besluit of e<strong>en</strong> gedraging, waarbij e<strong>en</strong> lid van de commissie<br />

betrokk<strong>en</strong> is (geweest), wijst de domeindirecteur voor de behandeling van die klacht e<strong>en</strong> vervanger<br />

voor dat lid aan.<br />

Artikel 2 - Indi<strong>en</strong><strong>en</strong> klacht<br />

1. E<strong>en</strong> klacht kan betrekking hebb<strong>en</strong> op het nem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> besluit, het niet nem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> besluit<br />

indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t heeft verzocht om e<strong>en</strong> besluit, of e<strong>en</strong> feitelijke handeling.<br />

2. E<strong>en</strong> klacht kan door de stud<strong>en</strong>t word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d, indi<strong>en</strong> hij direct belanghebb<strong>en</strong>de is.<br />

3. Ge<strong>en</strong> klacht kan word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d over e<strong>en</strong> besluit <strong>en</strong>/of gedraging waarteg<strong>en</strong> rechtstreeks beroep<br />

kan word<strong>en</strong> ingesteld bij het College van Beroep voor de Exam<strong>en</strong>s van de hogeschool, bij de<br />

Geschill<strong>en</strong> Adviescommissie van de hogeschool dan wel e<strong>en</strong> klacht kan word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d bij de<br />

klacht<strong>en</strong>commissie ongew<strong>en</strong>st gedrag van de hogeschool.<br />

4. Alvor<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> klacht kan word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d, di<strong>en</strong>t de klager zich te w<strong>en</strong>d<strong>en</strong> tot deg<strong>en</strong>e die het<br />

desbetreff<strong>en</strong>de besluit heeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> of had moet<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> dan wel over wi<strong>en</strong>s handeling hij<br />

klaagt, t<strong>en</strong>einde het besluit of de handeling te besprek<strong>en</strong>.<br />

5. De klacht wordt vertrouwelijk <strong>en</strong> schriftelijk of digitaal ingedi<strong>en</strong>d door het schrijv<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> (digitale)<br />

brief aan het klacht<strong>en</strong>loket <strong>Windesheim</strong>, uiterlijk zes wek<strong>en</strong> nadat het betreff<strong>en</strong>de besluit is<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dan wel de handeling is verricht. Indi<strong>en</strong> de klacht het niet nem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> besluit betreft,<br />

wordt de klacht binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> redelijke termijn ingedi<strong>en</strong>d.<br />

6. In bijzondere gevall<strong>en</strong> kan van de in lid 5 g<strong>en</strong>oemde termijn word<strong>en</strong> afgewek<strong>en</strong>. In de klacht di<strong>en</strong>t in<br />

dat geval de termijnoverschrijding te word<strong>en</strong> gemotiveerd.<br />

7. De klacht vermeldt in ieder geval:<br />

(1) naam, adres <strong>en</strong> woonplaats van deg<strong>en</strong>e die de klacht indi<strong>en</strong>t;<br />

(2) het besluit dan wel de handeling waarover wordt geklaagd;<br />

(3) de datum van het besluit of de datum/periode van de handeling(<strong>en</strong>);<br />

(4) e<strong>en</strong> duidelijke beschrijving van het besluit <strong>en</strong>/of de handeling, alsmede de grond<strong>en</strong><br />

(red<strong>en</strong><strong>en</strong>) van de klacht;<br />

(5) de gew<strong>en</strong>ste voorzi<strong>en</strong>ing ter opheffing van de klacht;<br />

8. Bij de klacht word<strong>en</strong> zo mogelijk de relevante schriftelijke stukk<strong>en</strong> gevoegd.<br />

9. De klager kan zich desgew<strong>en</strong>st w<strong>en</strong>d<strong>en</strong> tot de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>decaan <strong>en</strong> verzoek<strong>en</strong> om ondersteuning bij<br />

de behandeling van de klacht.<br />

10. Vanuit het klacht<strong>en</strong>loket wordt de klacht doorgegev<strong>en</strong> aan de domeindirecteur, welke de klacht<br />

onmiddellijk in hand<strong>en</strong> stelt van de klacht<strong>en</strong>commissie, met e<strong>en</strong> verzoek hierover e<strong>en</strong> advies uit te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

11. Het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> klacht over e<strong>en</strong> besluit, schorst de werking van het besluit niet.<br />

38


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

Artikel 3 - Behandeling klacht<br />

1. Indi<strong>en</strong> de klacht niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2 sub 6, 7 <strong>en</strong> 8 van deze regeling wordt<br />

klager binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> door de voorzitter van de klacht<strong>en</strong>commissie te stell<strong>en</strong> termijn in de geleg<strong>en</strong>heid<br />

gesteld de klacht aan te vull<strong>en</strong>.<br />

2. Indi<strong>en</strong> de aanvulling niet aan de te stell<strong>en</strong> eis<strong>en</strong> voldoet dan wel niet op tijd wordt ontvang<strong>en</strong>, kan de<br />

voorzitter de domeindirecteur adviser<strong>en</strong> de klacht niet ontvankelijk te verklar<strong>en</strong>.<br />

3. De klacht<strong>en</strong>commissie onderzoekt binn<strong>en</strong> drie wek<strong>en</strong> of de klacht alsnog via minnelijke schikking kan<br />

word<strong>en</strong> opgelost <strong>en</strong> hoort daarvoor beide partij<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk, t<strong>en</strong>zij dit e<strong>en</strong> zorgvuldige<br />

behandeling van de klacht in de weg staat.<br />

4. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> minnelijke schikking niet mogelijk is, geeft de klacht<strong>en</strong>commissie binn<strong>en</strong> zes wek<strong>en</strong> na<br />

ontvangst van de klacht e<strong>en</strong> oordeel over de klacht. Deze termijn kan e<strong>en</strong>maal met vier wek<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd. Indi<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>ging in de maand<strong>en</strong> juli of augustus geschiedt, bedraagt de verl<strong>en</strong>ging<br />

t<strong>en</strong> hoogste acht wek<strong>en</strong>.<br />

5. Het advies van de commissie kan inhoud<strong>en</strong>:<br />

(1) niet-ontvankelijkheid van de klacht;<br />

(2) gegrondverklaring van de klacht;<br />

(3) ongegrondverklaring van de klacht.<br />

6. Indi<strong>en</strong> de klacht gegrond wordt verklaard geeft de commissie aan de domeindirecteur e<strong>en</strong> advies<br />

over de afhandeling van de klacht.<br />

7. De domeindirecteur neemt binn<strong>en</strong> twee wek<strong>en</strong> na het advies van de klacht<strong>en</strong>commissie e<strong>en</strong> besluit<br />

met betrekking tot de afhandeling van de klacht.<br />

8. Indi<strong>en</strong> de domeindirecteur bij de afhandeling van de klacht van het advies afwijkt, motiveert de<br />

domeindirecteur de afwijking.<br />

Artikel 4 - Voorlopige voorzi<strong>en</strong>ing<br />

1. De stud<strong>en</strong>t kan de klacht<strong>en</strong>commissie verzoek<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> voorlopige voorzi<strong>en</strong>ing, indi<strong>en</strong> er e<strong>en</strong><br />

spoedeis<strong>en</strong>d belang is voor het treff<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing.<br />

2. De voorzitter van de klacht<strong>en</strong>commissie neemt daarover binn<strong>en</strong> drie dag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> besluit, gehoord de<br />

klager <strong>en</strong> het desbetreff<strong>en</strong>de personeelslid <strong>en</strong>/of orgaan.<br />

3. Teg<strong>en</strong> het besluit van de voorzitter staat ge<strong>en</strong> beroep op<strong>en</strong>.<br />

Artikel 5 - Beroep<br />

Teg<strong>en</strong> het advies van de klacht<strong>en</strong>commissie ex artikel 3 lid 5 van dit reglem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>/of teg<strong>en</strong> het besluit<br />

van de domeindirecteur ex artikel 3.7 van dit reglem<strong>en</strong>t is ge<strong>en</strong> beroep mogelijk.<br />

Artikel 6 - Slotbepaling<br />

1. Deze klacht<strong>en</strong>regeling gaat in per 1 september 2012.<br />

2. Deze klacht<strong>en</strong>regeling komt in de plaats van de eerder vastgestelde klacht<strong>en</strong>regeling.<br />

3. Deze klacht<strong>en</strong>regeling maakt deel uit van, <strong>en</strong> wordt gepubliceerd in het Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>statuut<br />

Opleidingsdeel.<br />

De interne werkwijze van de klacht<strong>en</strong>commissie is uitgewerkt in “Het Reglem<strong>en</strong>t van orde<br />

Klacht<strong>en</strong>commissie”. Deze kunt u hier vind<strong>en</strong>.<br />

39


Studiegids met statuut <strong>en</strong> OER bachelor PTH 2012-2013<br />

5. PRAKTISCHE INFORMATIE<br />

Link naar infogids<br />

https://infosite.windesheim.nl/schools/s<strong>en</strong>/Docum<strong>en</strong>ts/OER%20algeme<strong>en</strong>/PTH/infogids%20PTH-Zwolle%202012-2013.pdf).<br />

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!