01.09.2013 Views

“Zaans bedrijfsleven, nodig mij uit!” - Zaanbusiness

“Zaans bedrijfsleven, nodig mij uit!” - Zaanbusiness

“Zaans bedrijfsleven, nodig mij uit!” - Zaanbusiness

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ONDERNEMEN OP ZIJN ZAANS • HET ZAKENMAGAZINE VAN DE ZAANSTREEK

business.nl

Magazine voor directeuren en managers in de Zaanstreek door reclamebureau In De Vingers,

Magazine voor directeuren en managers in de Zaanstreek door reclamebureau In De Vingers, www.indevingers.nl

Wethouder EZ Hans Luiten

roept via Zaanbusiness op:

“Zaans bedrijfsleven,

nodig mij uit!

9 e jaargang, nr. 55

mei 2006

En verder in dit nummer: pagina 5 >>> Flexibele zonnepanelen, Jetboils en Earbags | pagina 27 >>>

Maarschappelijk jaarverslag Rabobank 2005 online | pagina 35 >>> Nieuws Stichting De Nieuwe Winst


Het is tijd voor de Rabobank

Concrete adviezen,

individuele oplossingen.

Weet u hoeveel inkomen u na uw pensioen heeft? Benut u alle vrijstellingen

optimaal? Wat doet u met uw vermogen in uw bedrijf? Allemaal vragen die

in uw financiële situatie belangrijk zijn. Datzelfde geldt voor veranderingen

in de fiscale wetgeving en nieuwe overheidsmaatregelen met gevolgen

voor uw vermogen. Uw eigen accountmanager van Rabobank Private

Banking houdt u op de hoogte en informeert en adviseert u tijdig.

Geen standaardaanpak, maar individuele oplossingen. Dat is een

dienstverlening die verder gaat dan de dagelijkse bankzaken.

Het is tijd voor Private Banking. Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/privatebanking

Rabobank Zaanstreek

Hoofdkantoor:

Ankersmidplein 2, Zaandam

Advieskantoren:

Zeven advieskantoren in de

Zaanstreek

Informatienummer:

075 - 6536 536

Info@zaanstreek.rabobank.nl

www.rabobank.nl/zaanstreek


Voorwoord

Van 1947 naar 2067

‘In den beginne was Noord-Holland woest en ledig’. Zo ongeveer begint een

boekje uit 1947 van de Zaandamse Gemeenschap. In Noord-Holland waren

veel wouden (Hoogwoud, Midwoud, Noord-Scharwoude en Katwoude). De

Zaanstreek was een groot moeras met een onstuimige Zaan, zonder dijken

en dammen, die in verbinding stond met het IJmeer. Dat had weer een open

verbinding met het voormalige Flevomeer, later Zuiderzee. Getijdenwerking

zorgde voor overstroming en moerasvegetatie leidde in onze streek tot

veenvorming, gevolgd door grasgroei waardoor veenweidegebieden ontstonden.

Wormer, Jisp,Westzaan en Oostzaan vormden naderhand de flanken

van de Zaanstreek. Aan de Zaan lag het gehucht (Oud)Zaenden,

genoemd naar de Heren van Zaenden. Dat was een adellijk geslacht, dat er

niet voor terugdeinsde medemoordenaar van Floris V in 1296 te zijn. Hun

kasteel stond vermoedelijk op het voormalige Bruijnzeelterrein. De eerste

dijken langs de Zaan waren laag (Lagendijk in Zaandijk), maar konden het

water niet tegenhouden. Er werden omstreeks 1250 hoge dijken aangelegd

(Zuiddijk, Hogendijk en Westzanerdijk). Rond 1280 werden in de Zaan dammen

gelegd bij Knollendam en Zaandam (Zanerdam of Saenredam).

Overstromingen werden uitgebannen.

In de 17e en 18e eeuw kwam de Zaanstreek tot economische bloei.

Houtzaag-, olie- en papiermolens rezen op uit de natte bodem, gevolgd

door handel en scheepsbouw. In 1697 kwam Czaar Peter de Groote een

weekje klussen. Niet bekend is of hij zijn materiaal haalde bij Gamma,

Praxis of Karwei. Hij nam zijn opgedane kennis mee naar Rusland en stichtte

Sint-Petersburg. De schepen werden groter en de Grote Sluis (nu de kleine)

in Zaandam werd te klein. Een overtoom bracht redding. Afbeeldingen

van het toenmalige waterfront in Zaandam tonen monumentale panden

die verdwenen zijn of weggestopt liggen achter het oerlelijke postkantoor

op de huidige Dam, die veel later is aangelegd. De meer recente economische

geschiedenis van de Zaanstreek, met grote industrieën als Verkade,

Honig, Duijvis etc., is wel bekend.

De Zaandamse Gemeenschap zag in 1947 Zaandam uitgroeien tot een

belangrijke havenplaats vanwege het vele water (Zaan, Noordzeekanaal).

Men voorspelde ontwikkeling van de Achtersluispolder, Kalverpolder en

Zaandammerpolder als bedrijventerrein. Een weg over de Prins Bernhardbrug

moest de verbinding vormen tussen Provincialeweg en de huidige

Heijermansstraat. De Gedempte Gracht zou een tweede oost-westverbinding

moeten zijn. Het westelijk deel van Zaandam, Westerwatering,

Westerspoor etc. zag men niet zitten. Naar het oosten toe voorspelde men

meer mogelijkheden (naderhand Poelenburg, Peldersveld etc.). Het boekje

is bijna 60 jaar oud. Interessant is de vergelijking tussen de prognose van

toen en de situatie van nu. Veel gedachtegoed is gerealiseerd. Maar het

Zaandamse deel van de Zaan heeft als industrieterrein afgedaan. Bedrijven

zijn verplaatst naar de buitengebieden. De Gedempte Gracht was lang een

verkeersader, maar de foeilelijke paviljoens schrokken auto’s af. Wat men in

1947 voor onmogelijk hield, gebeurde toch: bebouwing over de spoorlijn.

Een beoogd villawijkje in het toenmalige Oost-Zaandam kwam er niet.

Zullen over zo’n zestig jaar (in 2067) de huidige prognoses uitgekomen zijn?

Bert Bleeker

3


4

COLOFON: • Uitgever • In De Vingers full service reclamebureau, Dorpsstraat 1068a, Assendelft, Postbus 28, 1560 AA Krommenie, (T) 075 - 642 81 14,

e-mail: info@indevingers.nl • Redactie • In De Vingers, Assendelft, (T) 075 - 642 81 14, www.indevingers.nl • Vormgeving • In De Vingers, (T) 075 - 642 81 14

www.indevingers.nl • Advertenties • In De Vingers, Assendelft, (T) 075 - 642 81 14, www.indevingers.nl • Verspreiding • 10 maal per jaar. Zaanbusiness

wordt gratis in controlled circulation verzonden naar bedrijven met economische activiteit in de Zaanstreek • Abonnementen • € 79,- per jaar.

• Copyright • Het auteursrecht van deze uitgave wordt door In De Vingers nadrukkelijk voorbehouden. Het is eenieder verboden om zonder schriftelijke

toestemming van In De Vingers onderwerpen uit Zaanbusiness, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren en/of te publiceren. De uitgever kan niet verantwoordelijk

worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van publicaties in deze uitgave. Druk- en zetfouten voorbehouden.

MEER INFO, VERSCHIJNINGSTABEL EN/OF ADVERTENTIETARIEVEN? WWW.ZAANBUSINESS.NL

Inhoud

6

COVERSTORY

Hans Luiten is sinds kort wet-

houder Economische Zaken

van Zaanstad. Als zodanig zijn

de ogen van het Zaanse

bedrijfsleven op hem gericht.

In zijn portefeuille zitten ook:

markten en standplaatsen,

toerisme, Inverdan en de Ka-

naalzone. Welke rol denkt hij

te gaan spelen in de Zaanse

economie? Het MKB gaat hem

aan het hart en hij wil graag

bedrijven bezoeken, de sfeer

proeven en opsnuiven. “De

Zaanstreek geurt, maar stinkt

niet, vindt hij. Wie nodigt hem

uit voor een bezoek?

mediapartner van:

ZAANSTREEK

8

PODIUM

Op 27 april jongstleden wap-

perden ABN AMRO vlaggen

trots op het monumentale

Westzaanse Regthuys. Deze

locatie vormde namelijk het

toneel voor een voor account-

ants georganiseerde bijeen-

komst waarin rentemanage-

ment centraal stond.

17

CONTRACTVERLENGING

Verkade heeft onlangs het

contract verlengd met CSU

Food Services voor het schoon-

maakonderhoud van haar kan-

toren en productieruimten.

CSU verzorgt ook het tuin-

onderhoud en de levering van

hygiene disposables. De duur

van het contract is drie jaar.

CSU Food Services maakt al zes

jaar schoon bij het voedings-

middelenconcern. De goede

dienstverlening en flexibiliteit

van CSU zijn redenen voor

Verkade geweest om het

contract te verlengen.

26

REISVERSLAG

Costa Rica en Nicaragua zijn

twee Midden-Amerikaanse

landen die een bezoek meer

dan waard zijn. Reisbureau

Touring wil de lezer van

Zaanbusiness graag een meer

info aanbieden voor een reis

naar deze warme oorden. Een

goede voorbereiding is nodig,

want warmte en bureaucratie

kunnen het vakantieplezier

nadelig beïnvloeden. Daarom:

‘tour safe met Touring’.


Nominatie nummer 9: door Diederik Johansen

www.ondernemingvandemaand.nl

Een jaar lang gaan wij op zoek naar bedrijven die een niet alledaags

product bieden, een unieke bedrijfsvoering hanteren of

op een bijzondere manier iets voor de Zaanstreek betekenen. Na

tien nominaties kiest ú, als lezer, de onderneming van het jaar!

Vindt u dat uw bedrijf of een ander bedrijf dat u kent, in aanmerking

komt voor de rubriek ‘Onderneming van de Maand’?

Mailt u dan naar info@ondernemingvandemaand.nl

Alles over een

gezond bedrijf

Interview met Rick Menick,

grondlegger van Gezond Plus

Human Capital is voor veel bedrijven het grootste goed.

Werknemers ziek thuis hebben zitten is de schrik van veel managers

en directeuren. Daarom verrichten bedrijven steeds meer

inspanningen om ziekten en blessures bij hun medewerkers te

voorkomen. Gezond Plus, centrum voor (top)sportanalyse, training,

lichaamsverzorging, therapie en persoonlijke coaching

biedt soelaas…

Rick, het is bijna half elf ’s avonds, ben je niet moe?

Een gezonde geest in een gezond lichaam maakt dat je niet

gauw moe, lusteloos of ziek wordt. Dat communiceren we naar

onze individuele cliënten en bedrijven. En dat geldt natuurlijk

ook voor mijzelf! Maar je bent voor vandaag wel mijn laatste

afspraak.

Wat biedt Gezond Plus het bedrijfsleven?

Als een werknemer goed in zijn vel zit, is de kans op ziekte het

minst groot. Samen met de opdrachtgever bekijken we hoe we

deze situatie voor elke werknemer kunnen realiseren.

Oplossingen liggen doorgaans op het gebied van medische fitness

(beweging, inspanningsfysiologie), ergonomie op de werkvloer,

gezonde voeding (adviezen van voedingsdeskundige) en

verbeterde interne communicatie.

En NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren),

daar las ik ook iets over?

Ja, dat is voor ons een goed hulpmiddel om balans te brengen in

zowel een persoon en/of een bedrijf (of afdeling). We toetsen het

waarden en normenstelsel van de medewerker aan dat van het

bedrijf. Dat moet overeenkomen, anders zal de werknemer nooit

goed functioneren. Die waarden en normen vormen je identiteit.

Vanuit je identiteit kun je werken aan je gestelde doelen. Zo ontstaat

‘passie’. Bedrijven met een gezonde dosis ‘passie’ zijn

gezond, verbeteren zichzelf en behalen goede resultaten.

Wauw…

Dat klinkt inderdaad goed. Werknemers moeten er echter wel

open voor staan, maar dan zijn ook goede resultaten te boeken.

Overigens kan hier ook uit naar voren komen dat bijvoorbeeld

een werknemer voornamelijk voor het geld werkt. Daar is niets

mis mee, maar we zien vaak na enkele sessies dat zo’n werknemer

bij zichzelf te rade gaat en alsnog een andere weg inslaat.

Dan zijn zowel de werknemer als het bedrijf weer in harmonie.

Als beide partijen respect tonen voor elkaars doelen en motivatie,

dan is er veel mogelijk.

En behoort een stoelmassage ook tot de mogelijkheden?

Op de werkplek zelfs! We zijn in dit gebouw met 22 specialisten

aan elkaar verbonden. Van fysiotherapeut tot haptonoom, van

verloskundige tot vertrouwenspersoon (zelfs voor begeleiding

na seksuele intimidatie). Ook een masseur behoort tot ons team.

Daarnaast functioneren we als voorportaal voor ziekenhuizen

e.d. Als een werknemer binnenkomt met iets dat wij niet oplossen,

dan zijn de lijntjes kort en brengen wij hem snel onder bij

medische specialisten van ziekenhuizen.

En wil je de lezers van Zaanbusiness nog iets meegeven?

Preventieve gezondheidszorg is waar het om draait. Denk niet

aan de werknemer als hij ziek is, maar denk aan hem als hij

gezond is.

Lees meer over Gezond Plus op www.gezondplus.nl

5


6

[coverstory]

“De Zaanstreekgeurt,

maar stinkt niet!

Sinds 24 april is er een nieuw College

van B&W in Zaanstad. Een college

waaruit de VVD verdwenen is. Het

wordt nu gevormd door de PvdA,

Groen Links, CDA en SP. Een behoorlijk

‘links’ gemeentebestuur dus, meestal

niet de favoriete gesprekspartners van

het bedrijfsleven.

Ondernemers denken vaak, dat hun

belangen het beste behartigd worden

door ‘dienaren van de overheid’ van

VVD-huize. Maar dit linkse college

beseft heel goed, dat er zonder welvaart

geen welzijn is. Er wordt ruim

ingezet op het Zaanse bedrijfsleven.

Gaat het daar goed mee, dan volgen

andere belangrijke zaken min of meer

vanzelf, zoals huisvesting, cultuur,

sport etc.

In het vorige college was Harm Jan Egberts (PvdA) wethouder van

Economische Zaken. Intussen is hij opgevolgd door Hans Luiten,

voormalig voorzitter van stadsdeel Bos en Lommer in Amsterdam

en lijsttrekker van de PvdA bij de gemeenteraadverkiezingen in

Zaanstad. In zijn portefeuille zitten ook: Markten en standplaatsen,

Toerisme, Inverdan en de Kanaalzone. Welke rol denkt hij te

gaan spelen in de Zaanse economie? Maar eerst stellen we hem

even voor.

Wortels in de Zaanstreek

Hans Luiten is geboren en getogen in de Zaanstreek. Zijn grootmoeder

kwam van ‘t Kalf in Zaandam, grootvader kwam uit een

vissersfamilie uit Elburg. Op enig moment voer hij met zijn botter

naar de Zaanstreek en bleef hier. Hij ging werken bij Machinefabriek

Duyvis en naderhand in ‘het hout’ en de cacao-industrie.

Vader was meubelmaker. Hans Luiten: “Ik ben in 1964 geboren in

Wormerveer. Het was een rustig dorp en ik kon met de step veilig

naar de kleuterschool. Aan het einde van mijn lagere schoolperiode

verhuisden we naar Koog aan de Zaan, naar een eengezinswoning

met uitzicht over het Westzijderveld. Na de lagere school ging ik

naar het Michael College bij de Zaanse Schans. Dat was een fantastische

periode. De school lag prachtig tussen de weilanden en

waren veel mogelijkheden om jezelf op allerlei terreinen te ontwikkelen.

Ik werd lid van de leerlingenraad, zat in de redactie van de

schoolkrant en hielp met het van alles en nog wat organiseren. In

mijn vrije tijd was ik veel buiten te vinden: fietsen, kanovaren,

schaatsen, hardlopen. De Zaanstreek bood de ruimte .

Studietijd

Aansluitend aan de middelbare school volgde Hans Luiten de lerarenopleiding

geschiedenis/maatschappijleer. Zijn aandacht lag

vooral bij economische geschiedenis.“Ik wilde bewust niet naar de

universiteit, omdat ik het lesgeven goed onder de knie wilde krijgen.

Mijn studenteninkomen vulde ik aan met allerlei klussen. Zo

werkte ik als marktkoopman, sjouwde mee met de ‘losse ploeg van

Smit’ in de havens of hielp mijn vader bij het stofferen of afmonteren

van meubels. De combinatie van hand- en hoofdarbeid stond

me aan. Het maakte dat je met beide benen op de grond bleef,

aldus Hans Luiten. Lesgeven vond hij prachtig. De eerste jaren combineerde

hij dat met het geven van huiswerkbegeleiding. Vooral

dat begeleiden van veelal moeilijk lerende en/of opvoedbare kinderen

gaf veel voldoening. Maatschappelijke betrokkenheid kun je

Hans Luiten niet ontzeggen. “In mijn vrije tijd werd ik actief in de

onderwijsvakbond ABOP van de FNV. Uit woede over de eenzijdige

afwenteling van de rijksbezuinigingen op de salarissen van jongere

leden organiseerden wij ons als zogenaamde ‘NAHOSSERS’, die

zich afzetten tegen de gevestigde orde binnen de vakbeweging.

Als voorzitter en woordvoerder werd bij mij de interesse voor de

politiek gewekt.

De politiek in

In die jaren leerde Hans Luiten zijn vrouw Pauline kennen en kwam

in Bos en Lommer te wonen. Dat was hem een volstrekt onbekende

wijk die voor zijn gevoel erg ver van het centrum van

Amsterdam lag. Felix Rottenberg, toenmalig voorzitter van de


Hans Luiten, wethouder EZ van

Zaanstad: “Ik wil intensieve samenwerking

met het bedrijfsleven

PvdA, inspireerde hem om lid te worden van die partij. Hans Luiten:

“Prompt werd mij gevraagd om me kandidaat te stellen en ik werd

verkozen tot lid van de stadsdeelraad Bos en Lommer. Daarna werd

ik fractievoorzitter en in 2001 stadsdeelvoorzitter. Vlak voor mijn

benoeming wist ik mijn doctoraalgeschiedenis af te ronden. Veel

inspanningen werden gedaan om stadsdeel Bos en Lommer weer

op de kaart te zetten. Hans Luiten vindt het altijd fantastisch om,

samen met de bewoners, te mogen werken aan de vernieuwing.

“Het nieuwe Bos en Lommerplein, de verbeterde schoolresultaten,

de groeiende vrouwenemancipatie, de verbeterde veiligheid, het

zijn allemaal zaken waar we met elkaar trots op mogen zijn, aldus

Hans Luiten. In Bos en Lommer heeft hij ook veel samengewerkt

met MKB-ondernemers en raakte hij onder indruk van hun betrokkenheid

bij de wijk. “Ik heb daar erg veel geleerd en er goeie ervaringen

aan overgehouden. En toen kwam het lijsttrekkerschap

van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen op zijn pad.

Vakanties op het platteland van Groningen riepen nostalgische

herinneringen op aan de Zaanstreek met zijn vele buitengebied.

“Na lang wikken en wegen hebben we besloten terug te keren

naar de Zaanstreek, zegt Hans Luiten.“We hebben enorm veel zin

om vanuit ons nieuwe huis volop te gaan genieten van al het

moois dat de Zaanstreek te bieden heeft.

Zaans bedrijfsleven

Er moet een herwaardering voor de Zaanstreek als streek komen,

vindt Hans Luiten. “We zijn geen echte stad, al heten we wel zo,

maar dat moet je toch meer zien als een administratieve eenheid.

Een stevige investering in de economie moet er plaatsvinden. De

Zaanstreek is geen slaapstad, maar moet de unieke combinatie

van wonen en werken koesteren, dat is de ziel van de streek. Hans

Luiten: “De Zaanstreek heeft een goed woon- en vestigingsklimaat,

maar dat moeten we wel beter uitdragen. Ook het verblijfstoerisme

moeten we bevorderen. Laten we de Zaan daarvoor

benutten, onder het motto ‘De Zaan loopt door tot aan het

Centraal Station’. We kunnen intensiever samenwerken met

Amsterdam. Het Hembrugterrein als ‘brug’ over het Noordzeekanaal.

Natuurlijk had het vorige college al het nodige op de rails

gezet. Denk aan de Zuidelijk Randweg, Hoogtij etc. “Wat ik graag

wil, is slim samenwerken met het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld

daarvan is het parkmanagement in de Achtersluispolder

waarin gemeente en bedrijfsleven participeren, aldus een enthousiaste

Hans Luiten. “Dat moeten we uitbreiden naar ander bedrijventerreinen.

Ik wil ook dat de serviceverlening van de gemeente

verbetert. We moeten de afgifte van vergunningen versnellen en

telefoontjes sneller afhandelen. Ik zal daar persoonlijk op toezien.

Het is een speerpunt. Hans Luiten zal samenwerken met het nieuwe

Hoofd EZ bij de gemeente, Bert Grotenhuis.“Hij is heel ervaren,

enthousiast en sterk betrokken. Er staat een goed team klaar waar

ik trots op ben. Een virtueel bedrijvenloket als pilot in Nederland is

een eerste aanzet tot verbetering van de service richting ondernemers.

“En natuurlijk moet ons image omhoog. We moeten dit fantastische

gebied beter onder de aandacht brengen en de kracht

van onze streek laten zien. Het is hier goed wonen en werken.

Creativiteit en toerisme

Het verblijfstoerisme moet bevorderd worden. Nu snellen toeristen

vliegensvlug over de Zaans Schans en verdwijnen weer.“We

moeten ze hier even vasthouden, zegt Hans Luiten. “Door goede

overnachtingsmogelijkheden en verwijzing naar monumenten en

natuur middels een goede bewegwijzering. Dat is goed voor het

toerisme en dus ook voor het bedrijfsleven. Zaanstad is nog geen

Hollywood, maar het begint er een beetje op te lijken. “De creatieve

industrie rukt op in onze richting, zegt Hans Luiten. Zo worden

er op het Hembrugterrein regelmatig opnamen door Talpa gemaakt

en is de filmacademie van Hugo Metsers hier gevestigd.“En

verder verdient het onderwijs alle aandacht. We moeten bepaalde

opleidingen hier naar toe halen. Niet eindeloos ‘uitdiscussiëren’,

maar gewoon beginnen en praktisch denken. Hans Luiten ontdekt

bij het VMBO wel meer aandacht voor praktijkgerichte opleidingen.

“Bij schoolbezoek zag ik bijvoorbeeld een ‘case’ waarin een

bedrijf nagespeeld werd. Leuk was het om te zien dat de deelnemers

elkaar opbelden als er iemand ziek was. Het werk moest toch

klaar?

Overlegplatformen

Hans Luiten wil graag benadrukken dat hij erg hecht aan overlegplatformen

van bedrijfsleven en gemeente. “Ik vind het uitermate

leuk om bedrijven te bezoeken. Ik wil daar één dag in de week voor

vrij maken om een rondleiding te krijgen bij bedrijven en de sfeer

te proeven. Even uit het Bannehof weg en de praktijk in. Ik zou het

erg fijn vinden als bedrijven mij zouden uitnodigen en grijp, via dit

interview, de kans om dat uit te dragen. Hans Luiten, een geboren

en getogen Zaankanter. Aan het accent kun je nog een beetje

horen. Hij komt over als een praktische vent die wil samenwerken

met de ruggengraat van onze welvaart en ons welzijn, het bedrijfsleven.

“Zonder de expertise van ondernemers begin ik niks.

En hij eindigt met een statement over de werken en wonen in de

Zaanstreek, een combinatie die soms gepaard gaat met hinder

over en weer (stank en lawaai). “Maar, zegt Hans Luiten, “De

Zaanstreek geurt, maar stinkt niet!.

7


8

Podium

[ADVERTORIAL]

Rente stijgt vanaf

historisch laag peil

Afdekken renterisico: ook voor het MKB

Op 27 april jongstleden wapperden ABN AMRO vlaggen

trots op het monumentale Westzaanse Regthuys. Deze locatie

vormde namelijk het toneel voor een voor accountants georganiseerde

bijeenkomst waarin rentemanagement centraal

stond. Aan de hand van een aantal cases werd duidelijk

gemaakt op welke manieren ondernemers met variabele

financieringen hun renterisico kunnen beheersen. Een belangrijk

aspect van de bedrijfsvoering omdat de renteontwikkeling

immers een directe en belangrijke invloed kan hebben op het

resultaat van een onderneming!

Renteverwachtingen

Rentemanagement is een actueel onderwerp gezien de huidige

rentebewegingen. Vanaf eind 2000 is zowel de korte als de

lange rente gedaald naar historisch lage renteniveaus. Nu rijst

echter de vraag of de periode van lage renteniveaus voorbij is.

Hoewel de afgelopen jaren de inflatie regelmatig boven de

grenswaarde van 2% bivakkeerde, bleven renteverhogingen

van de ECB uit vanwege de fragiele gezondheid van de

economie. De economie in het eurogebied vertoont echter

vanaf begin 2006 opmerkelijke tekenen van herstel. Dit heeft

de Europese Centrale Bank (ECB) ertoe verleid de rente te verhogen.

Hoewel de president van de ECB, Trichet, nog wijst op de risico’s

voor de economische groei, geeft hij ook aan dat de lage

renteniveaus niet meer passend zijn. Zeker gezien de huidige

inflatierisico’s. De Fransman ziet de hoge olieprijs en de sterke

kredietgroei in euroland als gevaren voor de inflatie. De combinatie

van een economisch herstel en historisch lage rentetarieven,

betekent dat de ECB in 2006 de rente stapsgewijs

verder zal verhogen. ABN AMRO verwacht dit jaar nog minimaal

twee renteverhogingen van 0,25%. De 3-maands Euribor

zal eind 2006 naar verwachting 3,40% bedragen t.o.v. 2,15% in

januari 2005.

Het indekken van het renterisico

In Westzaan is uiteengezet hoe ondernemers met financieringen

met variabele rente via ABN AMRO zich kunnen beschermen

tegen rentestijgingen zonder dat afgestapt hoeft te worden

van variabele, Euribor-gekoppelde leningen. De meest

gebruikte producten (zogenaamde rentederivaten) zijn de

Rente Cap en de Rente Swap. Indien gewenst kan de afdeling

Treasury van ABN AMRO ook andere producten voor ondernemers

structureren, waarbij onder andere rekening gehouden

wordt met de rentevisie van de ondernemer, de toekomstplannen

en de gebudgetteerde rentelasten.

Met een Rente Cap blijven de rentelasten afhankelijk van de

renteontwikkeling tot een vooraf afgesproken renteniveau (de

zogenaamde ‘strike’ van de Cap). Als de Euribor boven dat

niveau uitkomt, dan krijgt de onderneming van ABN AMRO het

verschil vergoed tussen het niveau van de Cap en de werkelijke,

hogere Euribor. De te betalen rente wordt derhalve

gemaximeerd op een vooraf bepaald niveau.

Met een Rente Swap wordt de rente voor een vooraf bepaalde

langere tijd vastgezet. Rentederivaten worden naast de

leningovereenkomst afgesloten in een separaat derivatencontract.

Dit biedt flexibiliteit omdat het renteproduct verhandelbaar

is door het bij de bank tegen te sluiten. De minimale

financieringssom bedraagt EUR 500.000,-.

Samenvattend

Was indekken van renterisico’s met derivaten voorheen het terrein

van multinationals, ABN AMRO stelt zijn expertise al jaren

beschikbaar aan het MKB. En hoewel rentederivaten voor de

meeste ondernemers geen dagelijkse kost zijn, kunnen ze er

wel hun voordeel mee doen. Voor iedere ondernemer kan het

dan ook verstandig zijn om een afspraak te maken met een

Treasury Adviseur van ABN AMRO. Dit was ook de mening van

een groot aantal van de aanwezige accountants die de

bijeenkomst geslaagd en leerzaam vonden.

Overigens kan het in bepaalde gevallen ook mogelijk zijn om

niet bij ABN AMRO gefinancierd te zijn, maar toch via renteproducten

van ABN AMRO het renterisico af te dekken. Onze treasury-adviseur

vertelt u graag meer over de voorwaarden en

mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard

Knaack, Account Manager Zaken Zaandam (075-6826794).


Wijncursussen

Presentaties

Wijn- & spijsarrangementen

Relatiegeschenken

Importeur van kwaliteitswijnen

Verhuur van vergaderruimte

Magazijn open elke zaterdag van 10 tot 17 uur

Tevens verzorgen wij, in onze unieke vergaderruimte

Morgenland, exclusieve vergaderarrangementen op maat.

Zie ook www.hetmorgenland.nl

Maak vrijblijvend een afspraak !

www.multicraft.nl

Multicraft Uitzendbureau

bespaart u tijd en risico bij

het selecteren en te werk

stellen van ervaren en

betrouwbaar personeel!

- Techniek

- Administratie

- Industrie

- Transport

Multicraft Uitzendbureau

Zaandam

Peperstraat 134

Tel.: 075-631 31 11 ,

e-mail: zaandam@multicraft.nl

Multicraft Uitzendbureau A’dam Oud Zuid

Van Baerlestraat 45

Tel.: 020-574 59 99

e-mail: amsterdam-oudzuid@multicraft.nl

Multicraft Uitzendbureau A’dam Noord

Buikslotermeerplein 359

Tel.: 020-635 23 23

e-mail: amsterdam-noord@multicraft.nl

9


10

Economie

Aantal beschikbare

innovatievouchers

verdubbeld

Het aantal beschikbare innovatievouchers wordt verdubbeld

naar zesduizend. Met deze vouchers kunnen MKB-bedrijven

kennis inkopen bij een publieke kennisinstelling, zoals een universiteit

of een hogeschool.

Er worden twee soorten innovatievouchers uitgeven. Een zogenaamde

'snuffelvoucher' van 2500 euro en een grotere voucher

van 7500 euro. Hiermee kan de ondernemer met een uitgebreider

vraagstuk bij een kennisinstelling terecht. Voor deze vouchers

geldt een eigen bijdrage van een derde deel. De overheid

draagt de resterende 5000 euro bij.

De 6000 vouchers komen in een keer ter beschikking,

waarschijnlijk nog voor de zomer.

Meer informatie: www.senternovem.nl/innovatievouchers

Vertrouwen

in economie

stijgt verder

Het vertrouwen van consumenten is in april gestegen ten

opzichte van maart. Het consumentenvertrouwen steeg in april

van -10 naar -6 punten. Er zijn dus nog steeds meer pessimisten

dan optimisten. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS.

Hoewel het oordeel over het economische tij verbeterde, groeide

de koopbereidheid nauwelijks. De Nederlander denkt nog steeds

neutraal over zijn financiële situatie in het komende jaar.

Het vertrouwen van industriële ondernemers steeg in april van

5,9 naar 6,1 punten. Ze zijn positiever over hun orderpositie dan

in maart. De industrie heeft iets minder vertrouwen in de

toekomst. Zakelijke dienstverleners zijn optimistischer gestemd

over de toekomstige omzet en orders. Sinds mei 2001 is het percentage

ondernemers dat meer personeel wil aannemen niet

meer zo hoog geweest, aldus het CBS.

Detailhandel

miljoenen kwijt aan

groothandel

In toenemende mate lijdt de detailhandel onder de consumentenverkoop

door de groothandel. Het omzetverlies loopt

jaarlijks in de miljoenen euro’s. Daarom pleiten MKB-Nederland

en het Vakcentrum, de brancheorganisatie van zelfstandige

supermarktondernemers, voor een hernieuwd toezicht.

Volgens hen is er sprake van concurrentievervalsing, want officieel

mogen de zelfbedieningsgroothandels alleen goederen

verkopen aan ondernemers die bij de Kamer van Koophandel

staan ingeschreven. Desondanks wordt er toch in grote mate

verkocht aan consumenten. Verder zijn de groothandels gevestigd

op goedkope locaties waar detailhandel niet is toegestaan.

De oplossingen liggen voor de hand. De Belastingsdienst zou

jaarlijks een a-selekte steekproef van de kassabonnen van de

groothandels kunnen houden. Elke bon die niet terug te vinden

is in het bedrijf van de pashouder, staat voor illegale consumentenaankoop

bij de groothandel. De pashouder zou vervolgens

beboet moeten worden.

Ook moeten lokale overheden hoge prioriteit geven aan het

toezicht op de activiteiten van de groothandelsvestigingen.

MKB-Nederland en het Vakcentrum willen daarom in gesprek

met het Ministerie van Economische Zaken en de Vereniging van

Nederlandse Gemeente.


Herstel economie?

De Nederlandse economie lijkt zich te herstellen van de langste

periode van laagconjunctuur van de afgelopen vijftig jaar.

Het Internationaal Monetaire Fonds voorspelt voor dit jaar een

groei van 2,5 procent, het Centraal Planbureau (CPB) houdt het

zelfs op 2,7 procent voor dit jaar en drie procent voor 2007. Of

het midden- en kleinbedrijf in de volle breedte kan meeprofiteren

van de groei is nog de vraag. De consumentenbestedingen

blijven nog achter. Volgens het CBS is de groei in 2005 uitgekomen

op 1,1 procent. Eerder nog ging men uit van 0,9 procent.

De groei was vooral te danken aan een hogere uitvoer van

goederen en diensten. Vooral de doorvoer van goederen uit

bijvoorbeeld China levert een forse bijdrage aan onze

economie. In de loop van het jaar trok ook de consumptie van

huishoudens iets aan, maar veel minder dan de economische

groei. De uitgaven stegen met 0,3 procent ten opzichte van

2004 en dan vooral aan duurzame goederen. In vergelijking

met de ons omringende landen doet Nederland het goed. Het

IMF voorziet voor Duitsland een groei van 1,3 procent en voor

Frankrijk twee procent. Snelle groeiers in Europa zijn Finland

(3,5 procent) en Ierland (4,8 procent). Het CPB denkt dat de

koopkracht van gezinnen na drie jaren van daling dit jaar met

1,5 procent stijgt, en volgend jaar met 0,75 procent. De

werkgelegenheid neemt volgens het planbureau in twee jaar

toe met 115.000 arbeidsplaatsen.

Of het MKB vruchten kan plukken van de groei is nog niet

duidelijk. Bedrijven die direct of indirect voor de internationale

markt produceren, kunnen profiteren van de internationale

groei. Ondernemingen die afhankelijk zijn van de binnenlandse

vraag, moeten hopen dat de consument eindelijk meer

gaat uitgeven. MKB-Nederland vreest dat een aantrekkende

economie direct zal leiden tot krapte op de arbeidsmarkt. Die

zou de groei kunnen belemmeren. Volgens het CBS waren er in

het eerste kwartaal van dit jaar 56.000 minder werklozen dan

een jaar eerder. MKB-Nederland pleit voor het zo snel mogelijk

toelaten van arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten.

Nederland investeert

veel in Oost-Europa

De afgelopen tien jaar hebben Nederlandse bedrijven flink geïnvesteerd

in de tien nieuwe EU-landen. Daarvan liggen er acht in

het voormalige Oostblok. Nederland is de grootste investeerder

in deze landen, maar dat is deels is te danken aan de vele houdstermaatschappijen

die op papier in Nederland gevestigd zijn,

maar in werkelijkheid niet-Europees zijn. De nieuwe lidstaten

hebben sinds 1997 meer dan 190 miljard euro aan buitenlandse

investeringen gelokt. Volgens de Europese Commissie hebben

veel bedrijven geprofiteerd van de privatiseringsgolf in Oost-

Europa. Slechts in een beperkt aantal gevallen zou het gaan om

het opzetten van een nieuwe fabriek met goedkope arbeidskrachten,

ter vervanging van werkgelegenheid in het westen.

Door de toegenomen handel profiteren ook de oude lidstaten

van de groeiende economie in Oost-Europa. Bovendien hebben

Europese bedrijven zich beter kunnen aanpassen aan de mondialisering

dankzij de goedkope arbeidskrachten in de nieuwe lidstaten.

Stagiairs HBO

bevorderen innovatie

Stages en afstudeerprojecten van HBO-ers kunnen bijdragen aan

de innovatie van bedrijven of instellingen. Zo worden naast

onderwijsdoelen ook vernieuwingen, aanpassingen en verbeteringen

in bedrijven of beroepen tot stand gebracht. Dat staat

in een nieuwe stagecode van de vereniging van hogescholen

HBO-Raad en de ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en

VNO-NCW.

De code is vernieuwd omdat in de praktijk is gebleken dat stages

en andere praktijkvormen van studenten in bedrijven steeds

meer leiden tot bruikbare bedrijfsresultaten. Bedrijven ontdekken

de HBO-stagiair als ‘dienstverlener’ die een marktonderzoek

uitvoert, een website ontwikkelt of een ontwerp maakt

voor een efficiëntere procesgang in het bedrijf.

Hogescholen en bedrijven werken ook steeds meer samen en

wisselen expertise uit. Zo komen er gastcolleges en docentenstages

en vindt overleg plaats over de inhoud van de opleiding.

De stagecode moet leiden tot heldere afspraken tussen het

bedrijf enerzijds en stagiair en onderwijsinstelling anderzijds.

De code bevat concrete afspraken die in een stageovereenkomst

moeten worden vastgelegd als een HBO-student stage loopt in

een bedrijf, inclusief de begeleiding en de zakelijke kant ervan

(zoals vergoedingen).

De stagecode is te downloaden via www.mkb.nl .

Vergunningstelsels

drastisch beperkt

Het kabinet wil het aantal vergunningenstelsels drastisch

beperken en de uitvoering vereenvoudigen. Daardoor moeten

mensen gemakkelijker maken zaken kunnen doen met de overheid.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de vergunningenlast

omlaag kan en moet.

Voor ondernemers en burgers betekent dit, dat bekende vergunningenstelsels

verdwijnen of sterk worden vereenvoudigd. De

komende jaren zou het aantal verleende vergunningen met 40

procent kunnen dalen.

Naast afschaffing en sterke vereenvoudiging van de vergunningenstelsels

wordt de dienstverlening sterk verbeterd. ICT wordt

beter ingezet en het kabinet stimuleert voor de kleinere overheidsinstanties

de inrichting va: ‘Shared-service organisaties’.

De toepassing van de zogeheten ‘lex silencio positivo’ wordt uitgebreid

met ruim 20 vergunningenstelsels. Deze toepassing stelt

dat, als de termijn voor een beschikking of besluit door de overheid

is verstreken, de aanvrager er van uit mag gaan dat de vergunning

is toegewezen.

Zie ook: www.vereenvoudingingvergunningen.nl

11


12

Verlaging

belastingen

In het wetsvoorstel ‘werken aan winst’ heeft staatssecretaris Wijn van Financiën aangekondigd,

dat het tarief van de vennootschapsbelasting in 2007 wordt verlaagd naar 25

procent. Nu is dat nog 29,6 procent en over winsten tot ruim 20.000 euro hoeft straks nog

maar 20 procent vennootschapsbelasting betaald te worden (nu nog 25,5 procent). Deze

aanmerkelijke verlaging moet ons land fiscaal weer aantrekkelijk maken binnen Europa.

Naast deze verlaging, vindt er ook nog een introductie plaats van twee nieuwe boxen in de

vennootschapsbelasting. Er komt een rentebox met een tarief van vijf procent en een

octrooibox, waarin de winst wordt belast tegen een tarief van 15 procent. Het ministerie

verwacht dat het voorstel, dat al is goedgekeurd door de ministerraad, nog voor de zomer

wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De rentebox zal de groepsrente (rente tussen

meerdere vennootschappen die behoren tot een groep) via een saldomethode belasten

met vijf procent. Met de invoering van de octrooibox wordt de winst belast die is behaald

met de exploitatie van octrooien of patenten tegen 15 procent. Ook zal deze zomer een

wetsvoorstel worden ingediend om de dividendbelasting per 1 januari 2007 te verlagen

naar 15 procent. (nu nog 25 procent). Het is dus verstandig om een voorgenomen dividenduitkering

in 2006 nog even uit te stellen, totdat er meer zekerheid bestaat over de tekst van

het wetsvoorstel. Het is nog onduidelijk of het in te dienen wetsvoorstel gevolgen heeft

voor de directeur groot aandeelhouder en het inkomstenbelastingtarief van 25 procent in

Box II. Van het inkomen van ondernemers die inkomstenbelasting betalen, wordt negen

procent vrijgesteld. Dat betekent dat de ondernemer over zijn winst maximaal 47,3 procent

inkomstenbelasting betaalt in plaats van 52.

Om bovengenoemde tariefsverlagingen te bekostigen wordt de fiscale afschrijving op

bedrijfspanden beperkt. Zo mag men nog maar tot 50 procent van de economische waarde

op het bedrijfspand afschrijven. Hierdoor kunnen de volgende effecten ontstaan:

• als de BV minder kan afschrijven houdt men een hogere winst over en moet er dus meer

vennootschapsbelasting betaald worden;

• de vraag naar vastgoed kan gaan afnemen;

• onderhoudsvoorzieningen zijn aardige instrumenten om kosten ten laste van de winst

te brengen;

• de beperking kan een effect hebben op het rendement bij vastgoedbeleggingen.

Rectificatie

In mijn voorgaande artikel heb ik geschreven over de bijzondere ziektekosten. In dit artikel

stond vermeld dat het verdedigbaar zou zijn dat ook de premie voor de aanvullende verzekering

onbelast door de werkgever kan worden vergoed aan de werknemer. Na het verschijnen

van mijn artikel, kwam de Belastingdienst met een mededeling dat de (aanvullende)

vergoedingen voor premies van een ziektekostenregeling en (aanvullende) uitkeringen

en verstrekkingen, die overeenkomen met de uitkeringen en verstrekkingen op grond

van de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, belast zijn voor de loonbelasting/premie

volksverzekeringen, zvw en premies werknemersverzekeringen.

Op grond van de mededeling van de Belastingdienst kan de aanvullende verzekering niet

onbelast worden vergoed aan de werknemer.

Marco van der Laan

Accountant Administratieconsulent

Vermogensadviseur

CB-belastingadviseur

www.vanderlaangroep.nl

De Mossel 7 ,1723 HZ Noord-Scharwoude

Postbus 64, 1723 ZH Noord-Scharwoude

Telefoon (0226) 31 33 76

Fax (0226) 31 24 96

Purmersteenweg 13d, 1441 DK Purmerend

Telefoon (0299) 42 14 02

Fax (0299) 43 07 64

Ronde Tocht 3, 1507 CC Zaandam

Postbus 346, 1500 EH Zaandam

Telefoon (075) 635 36 31

Fax (075) 670 09 21

Oranjeboomkade 1, 1566 DB Assendelft

Postbus 1, 1566 ZG Assendelft

Telefoon (075) 687 49 59

Fax (075) 687 53 51


VANDERLAANGROEP

De vakkundige coach

voor het Midden- en

Kleinbedrijf in

Noord-Holland

‘Ondernemen is topsport,’ vinden wij bij

de VANDERLAANGROEP. Zoals achter elke topsporter een

vakkundige coach staat, zo begeleidt VANDERLAANGROEP

VANDERLAANGROEP heeft vier vestigingen:

ASSENDELFT, Oranjeboomkade 1, 1566 DB, Telefoon: 075 687 49 59, Fax: 075 687 53 51

assendelft@vanderlaangroep.nl

PURMEREND, Purmersteenweg 13d, 1441 DK, Telefoon: 0299 42 14 02, Fax: 0299 43 07 64

purmerend@vanderlaangroep.nl

NOORD-SCHARWOUDE, De Mossel 7, 1723 HZ, Telefoon: 0226 31 33 76, Fax: 0226 31 24 96

noord-scharwoude@vanderlaangroep.nl

ZAANDAM, Ronde Tocht 3, 1507 CC, Telefoon: 075 635 36 31, Fax: 075 670 09 21

zaandam@vanderlaangroep.nl

WWW.VANDERLAANGROEP.NL

ondernemers in het Midden- en

Kleinbedrijf naar optimale prestaties.

Met het professioneel verzorgen van

o.a. (salaris)administraties, opstellen

jaarrekeningen en belastingaan-

giften, maar ook met persoonlijke

adviezen ten aanzien van

bedrijfsvoering, automatisering,

bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging. Zodat de

ondernemer zich volledig kan concentreren op zijn

business, want die

vraagt al aandacht

genoeg.


14

Fiscaal

Ontslag? Dan snel!

Bedrijven die nog willen saneren, kunnen beter maar wat haast

maken. Arbeidsjuristen adviseren om geplande reorganisaties zo

snel mogelijk uit te voeren. Op 1 oktober volgend jaar wordt de

duur van de WW-uitkering teruggebracht van maximaal vijf, tot

maximaal drie jaar en twee maanden. Personeel ontslaan wordt

na oktober een stuk duurder. De vakbonden zullen waarschijnlijk

eisen dat werkgevers het verlies aan inkomsten compenseren.

Vanwege de aantrekkende economie daalt op dit moment het

aantal ontslagaanvragen, maar juristen vermoeden dat er de

komende maanden heel wat reorganisaties zullen worden aangekondigd.

Vanaf juli 2006

eerstedagsmelding

Werkgevers moeten vanaf juli 2006 nieuwe werknemers aanmelden

bij de Belastingdienst met de zogenoemde 'Opgaaf eerstedagsmelding'.

Die eerstedagsmelding geldt voor nieuwe

werknemers die op of na 4 juli 2006 beginnen te werken.

De eerstedagsmelding moet uiterlijk de dag vóór het begin van

de werkzaamheden bij de Belastingdienst binnen zijn. De eerstedagsmelding

moet elektronisch geschieden, tenzij men ontheffing

heeft voor het elektronisch doen van de aangifte loonheffingen.

Meer informatie: www.belastingdienst.nl

Handtekeningfraude

Recentelijk waren er berichten over de KvK betreffende mogelijke

fraude met hulp van vervalste handtekeningen via Internet. Deze

manier van fraude komt op 1,5 miljoen wijzigingen per jaar zeer

sporadisch voor.

Elk geval waarin een ondernemer gedupeerd wordt, betreurt de

KvK. Daarom doet men al het mogelijke om dit te voorkomen.

Het gaat hierbij immers om een misdrijf, een strafbaar feit waarbij

de KvK altijd de politie inschakelt.

De KvK neemt extra maatregelen om de mogelijkheid tot fraude

met handtekeningen te minimaliseren.

De belangrijkste zijn:

• Bij elke wijziging in het handelsregister moet een kopie legitimatiebewijs

van een opgaafgerechtigde worden meegestuurd.

• Van de jaarrekeningen worden de handtekeningen onherkenbaar

gemaakt (indien aanwezig).

Lagere belasting

IB-ondernemer

Niet alleen de vennootschapsbelasting gaat omlaag, ook de

belasting van IB-ondernemers gaat naar beneden. Deze ondernemers

hoeven over negen procent van hun winst geen

belasting te betalen, waardoor zij straks nog maximaal 47,3 procent

belasting betalen, tegen 52 procent nu.

Het belangrijkste argument voor de reductie op vennootschapsbelasting

was dat Nederland daarmee aantrekkelijker zou worden

als vestigingsplaats voor het internationale bedrijfsleven. De

kritiek van MKB-Nederland op de vermindering van de vennootschapsbelasting

was dat die vooral ten goede zou komen aan

grote bedrijven. Driekwart van de MKB’ers valt niet onder de vennootschapsbelasting,

maar onder de inkomstenbelasting. De

koepelorganisatie is dan ook blij met de nieuwe plannen die wel

direct ten goede komen aan ondernemers in het MKB.

De belastingverlagingen komen voor een deel voor rekening van

’s lands schatkist. Een ander deel wordt gefinancierd uit het

schrappen van aftrekposten.


WW-premie

omlaag in 2007

Minister De Geus heeft onlangs beloofd dat werknemers volgend

jaar gemiddeld 120 euro minder WW-premie gaan betalen.

“Als het economische beter gaat en minder mensen een WW-uitkering

krijgen, moet dat gehate verschil tussen bruto- en nettoloon

kleiner worden, aldus de minister. Hij beloofde ook dat het

kabinet 250 miljoen extra uittrekt voor kinderbijslag en kinderopvang.

MKB-detailhandel

betaalt te veel

WAO-premie

Het UWV heeft MKB-ondernemers in de detailhandel en

ambachten vorig jaar een te hoog bedrag laten betalen aan

gedifferentieerde WAO-pemie. Dit heeft de rechtbank in Breda

geoordeeld in een proefproces dat was aangespannen met steun

van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en het Hoofdbedrijfschap

Ambachten. Het UWV kan tegen deze uitspraak in beroep

gaan.

De ongeveer 60.000 ondernemers betaalden over 2005 78 miljoen

euro aan reguliere premies en 18 miljoen aan gedifferentieerde

premies. Deze opslag is afhankelijk van de instroom van

werknemers in de WAO. Volgens de rechter heeft het UWV bij het

bepalen van de opslag ten onrechte ook werknemers meegeteld

van bedrijven die inmiddels failliet zijn.

Wat de gevolgen van de uitspraak zijn, is nog niet bekend. In het

geval van de detailhandel en ambachten gaat het om enkele miljoenen

aan te veel betaalde premies. Het is onduidelijk of ook

andere sectoren een te hoge gedifferentieerde premie opgelegd

hebben gekregen, vooral als er in die sectoren ook veel faillissementen

zijn geweest.

Bron: MKB-Nederland

Column

Mr. N. Vanderveen,

Vanderveen & Kurk,

notarissen

De zin van trajectbebakening

Bij ver- en aankoop van een particuliere woning heeft de wetgever

de koper een paar jaar geleden een bedenktijd van drie dagen

gegund. Dat betekent dus dat de koper zich nog eens achter de

oren kan krabben en tot de slotsom kan komen de koop te ontbinden.

De bedenktijd gaat in om 00.00 uur volgend op de dag dat de

koper de beschikking heeft over een kopie of afschrift van de volledig

getekende koopovereenkomst.

De rechtbank Den Haag (25 januari 2006, NJF 2006,183) heeft in

verband met die drie dagen een uitspraak moeten doen. Wat was

het geval? Verkoper geeft aan een makelaar opdracht zijn huis te

verkopen. Er wordt een koper gevonden en er wordt een koopovereenkomst

opgemaakt. Deze wordt getekend door verkoper op 27

april 2005 en door koper op 9 mei 2005. De koopakte kent een ontbindende

voorwaarde voor de financiering en een bedenktijd van

drie dagen. Op 10 mei 2005 stuurt de makelaar een kopie van de

volledig getekende koopakte naar de verkoper met de mededeling,

dat hij het stuk ter verdere afhandeling aan de notaris had verzonden.

De notaris meldt aan de verkoper dat de overdracht is gepland

op 15 juli 2005. De door koper te storten waarborgsom moest op 17

juni gestort zijn. Op 20 mei 2005 wordt koper door de notaris daaraan

herinnerd. Op 1 juni 2005 schrijft koper aan de makelaar dat hij

nog geen kopie van de koopovereenkomst heeft ontvangen en dat

dus de bedenktijd nog niet is ingegaan.Vervolgens bericht koper af

te zien van de koop omdat hij zich had bedacht en wel binnen de

wettelijke termijn van drie dagen. Verkoper spreekt zijn makelaar

aan omdat deze ten opzichte van hem toerekenbaar tekort is

geschoten. De rechter stelt vast dat de makelaar een kopie van de

volledig getekende koopovereenkomst aan koper heeft verzonden!

Koper stelt echter de kopie niet te hebben ontvangen, en verkoper

kan dat niet weerleggen. Dus stelde de koper dat hij nog een

beroep kon doen op de drie dagen bedenktijd.

De rechtbank is van mening dat een professionele makelaar conform

zijn algemene voorwaarden de belangen van zijn opdrachtgever

als verkoper in acht moet nemen. Deze belangen brengen

voor de makelaar met zich mee dat hij de zorgplicht heeft om de

bedenktijd voor de koper af te bakenen. Hij had zich er van moeten

vergewissen, dat de koper daadwerkelijk een kopie van de koopakte

had ontvangen. Dus had hij gebruik moeten maken van aangetekende

post, eventueel met bericht van ontvangst. Het helpt de

makelaar niet dat hij het stuk heeft doen toekomen aan de notaris

waar koper domicilie heeft gekozen. De wet spreekt ondubbelzinnig

van de terhandstelling van de koopakte aan de koper.

Nergens valt af te leiden dat onder de koper tevens de notaris is te

verstaan.

De rechtbank oordeelt dat de makelaar tekortgeschoten is in de op

hem tegenover de verkoper rustende zorgverplichtingen.

15


16

De tarieven zijn vrij!

Bel en onderhandel!

HOOGSTRAAT 11, 1541 KW KOOG A/D ZAAN TEL: 075 - 612 55 20

info@notariskoeman.nl www.voordeelnotaris.nl

Kom bij ons kijken op

www.groenepandje.nl

Gedempte Gracht 77, Zaandam • Tel. (075) 631 16 16

Fax (075) 631 46 02 • E-mail: info@groenepandje.nl

| Lunch | Diner | Gebak | Specialiteiten | Zaalhuur |

| Vergaderarrangementen| Feesten, partijen & Recepties |


Zakelijk

Einde inschrijvingsplicht

bij eigen vervoer

De inschrijvingsplicht voor het 'eigen vervoer' over de weg is per

1 mei beëindigd. Voorheen moesten alle bedrijven, die eigen goederen

vervoerden met vrachtauto’s (de eigen vervoerders), zich

laten inschrijven bij de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer

(SIEV).

In totaal gaat het om circa 60.000 ondernemingen, die door

deze maatregel 2,2 miljoen euro per jaar kunnen besparen. Het

besluit wordt opgenomen in de nieuwe Wet Wegvervoer

Goederen, die halverwege 2007 ingaat. Vooruitlopend hierop,

wordt vanaf 1 mei 2006 een gedoogbeleid van kracht.

Meer informatie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Lagere zorgpremie

voor dga’s

Ondernemers met een bv betalen vanaf volgend jaar minder

ziektekostenpremie. De inkomensafhankelijke premie voor directeur-grootaandeelhouders

(dga’s) gaat omlaag van 6,5 naar 4,4

procent. Ze komt daarmee op hetzelfde niveau als de premie

voor zelfstandige ondernemers.

MKB-Nederland heeft bij het kabinet ernstig aangedrongen op

deze aanpassing en is blij met de toezegging van de ministers De

Geus (Sociale Zaken) en Hoogervorst (Volksgezondheid). De

meeste ondernemers betalen al de lagere premie van 4,4 procent.

Directeur-grootaandeelhouders moesten het hogere tarief

betalen omdat zij werden aangemerkt als werknemer, ook al is

dat dan in dienst van de eigen vennootschap.

Dga’s betaalden daardoor sinds 1 januari fors meer aan ziektekostenpremies

dan onder het oude stelsel. Sommige ondernemers

waren zelfs vijf keer zo veel kwijt. Het kabinet financiert de

aanpassing met een verhoging van de werknemerspremie.

Zij betalen volgend jaar 6,45 procent inkomensafhankelijke premie

in plaats van de geplande 6,4 procent. Volgens het ministerie

van volksgezondheid merken werknemers daar niets van.

De ondertekening van het contract

Zittend v.l.n.r.: de heer E. Verrijdt (Directeur CSU Cleaning Services Zuid),

de heer H. Boshuizen ( Manufacturing Director Verkade)

Staand v.l.n.r.: de heer A. Visser (Productie Manager Verkade), de heer

F. Sampers (Districtsmanager CSU Food Services)

Verkade verlengt

contract CSU Food

Services

Verkade heeft onlangs het contract verlengd met CSU Food

Services voor het schoonmaakonderhoud van haar kantoren en

productieruimten. CSU verzorgt ook het tuinonderhoud en de

levering van hygiene disposables. De duur van het contract is drie

jaar. CSU Food Services maakt al zes jaar schoon bij het voedingsmiddelenconcern.

De goede dienstverlening en flexibiliteit

van CSU zijn redenen voor Verkade geweest om het contract te

verlengen. Het is de bedoeling dat het partnership de komende

jaren wordt verbreed. CSU Food Services is één van de onderdelen

van CSU Cleaning Services en heeft ruim 20 jaar ervaring met

industriële reiniging in de foodsector. CSU is vanuit zo’n 30 vestigingen

landelijk actief in schoonmaak en beveiliging en heeft

hoofdvestigingen in Uden, Rotterdam, Eindhoven en

Amsterdam. CSU biedt werk aan zo’n 8.500 mensen en behoort

tot de top vier van schoonmaakbedrijven en top vijf van beveiligingsbedrijven

in Nederland. De organisatie realiseerde over

2005 een omzet van 167 miljoen euro. Door Great Place to Work,

een initiatief van de Europese Commissie, werd de organisatie

uitgeroepen tot één van de Beste Werkgevers van Nederland

2004 en 2005 en ontving de Learning Award 2005.

17


18

business

Eerste bedrijven

naar HoogTij

Onlangs tekenden drie bedrijven een koopovereenkomst voor het

bedrijvenpark HoogTij in de Westzanerpolder in Zaanstad. Deze

bedrijven zijn ARLU Interior Productions, Integra Metalceiling

Systems B.V. en Wilo Nederland B.V. De eerste twee zijn Zaanse

bedrijven die op hun huidige locatie niet verder konden groeien.

Wilo komt uit Beverwijk en zocht ook naar verdere groei op een

bereikbare locatie. Met de komst van de drie bedrijven naar HoogTij

wordt voldaan aan de wensen van Zaanstad om kwalitatief hoogwaardige

ruimte te bieden aan bestaande bedrijven en nieuwe te

verwelkomen. De bedrijven zijn schoolvoorbeelden van de sectoren

die Zaanstad graag aan zich bindt. Integra en Wilo zijn bijzonder

innovatieve industriële bedrijven met een breed vertakt

(inter)nationaal netwerk. Die innovatie is de motor voor behoud en

versterking van Zaanse werkgelegenheid. Op hun huidige locaties

was verdere groei voor deze bedrijven niet meer mogelijk. Wilo zal

een architectonisch bijzonder pand neerzetten, dat past binnen de

doelstelling van HoogTij om geen ‘standaard’ bedrijventerrein te

zijn. Zaanstad zet ook in op creatieve bedrijvigheid. De creatieve sector

is toch echt breder is dan alleen reclamebureaus en verlevendigt

de stad. Zij staat immers voor vernieuwing en anders denken.

MKB-Nederland:

minder milieuregels

MKB-Nederland wil het aantal algemene milieuregels verder verminderen.

Het Ministerie van VROM is bezig om elf bestaande

zogeheten milieu AMvB’s in elkaar te schuiven. MKB-Nederland

wil dat daarbij ook kritisch wordt gekeken naar de inhoud van de

voorschriften en dat VROM waar mogelijk regels schrapt. Nu ligt

de nadruk nog te veel op het samenvoegen en te weinig op het

terugdringen. Met ingang van 2007 vallen circa 320.000 bedrijven

onder één nieuwe geïntegreerde algemene maatregel van bestuur

voor hun activiteiten (AMvB). Winst is dat 20.000 bedrijven,

voornamelijk in de metaal, van vergunning naar AMvB gaan. Dat

zou een lastenreductie van 158 miljoen euro moeten opleveren,

mits er geen nadere eisen worden gesteld. Voor de 300.000 bedrijven

die al onder een AMvB vallen, wordt 46 miljoen euro winst

geboekt. Dit komt voor het grootste deel doordat bedrijven hun

brandblussers nog maar één keer per jaar hoeven te laten keuren.

MKB-Nederland ziet graag meer van dit soort aanpassingen. Dan

zou de lastendruk aanzienlijk meer kunnen dalen. Bron: MKB

Onderzoek naar asbest

De gemeente Zaanstad laat onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid

van asbest in schoolgebouwen, gymnastieklokalen en

sporthallen. Het gaat om gebouwen waar mogelijk in het

verleden asbest is gebruikt. Het onderzoek loopt sinds begin april.

Voor de zomervakantie zijn alle gebouwen geïnspecteerd. Uit dit

onderzoek moet blijken of asbest aanwezig is en of er sprake is

van een onveilige situatie. Als naar voren komt dat er plekken zijn

met een verhoogd risico voor de gezondheid, wordt nader onderzoek

verricht. Er worden dan kleef- en luchtmonsters genomen.

Meestal levert de aanwezigheid van asbest geen direct gevaar op.

Als er echter sprake is van een onveilige situatie, worden direct

maatregelen getroffen. Voorop staat de veiligheid van de gebruikers!

Jupiterstraat 143 Krommenie

Bij onderzoek in het gebouw Jupiterstraat 143 in Krommenie, dat

gebruikt wordt door diverse instanties, zijn beschadigde asbestplaten

aangetroffen. Kleef- en luchtmonsters wezen uit dat er wel

asbestdeeltjes zijn vrijgekomen maar dat de veiligheidsnormen

niet zijn overschreden. Tijdens het nader onderzoek was het

gebouw twee dagen gesloten. Op basis van de resultaten van de

luchtmeting is het weer vrijgegeven. Op 25 april is met de sanering

begonnen. Hierbij zijn de met asbest vervuilde platen en

tevens vervuilde vloerbedekking verwijderd. Daarna werden

nieuwe vloerbedekking en platen aangebracht, waarmee de

sanering is voltooid en het gebouw weer helemaal veilig is.

De Gordijnhal en De Tref

Ook is asbesthoudend materiaal geconstateerd in de cv-ruimte

van sporthal De Gordijnhal in Krommenie en in een kleedkamer

van sporthal De Tref in Zaandam. Ook deze gebouwen zijn tijdens

het nader onderzoek buiten gebruik gesteld. Uit de metingen kon

worden geconcludeerd dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor

de gebruikers, waarna de accommodaties weer voor de gebruikers

zijn vrijgegeven. De gemeente zal op een moment dat de accommodaties

niet in gebruik zijn, de betreffende ruimtes laten

saneren.


Versteviging relatie

in kantorenmarkt

De relatie tussen lokale overheid en makelaars, ontwikkelaars,

beleggers en eindgebruikers moet verstevigd worden Dat is

essentieel om de Nederlandse kantorenmarkt de komende jaren

structureel te verbeteren. Overheid en markt hebben vaak een

heel verschillend beeld van hoe de markt erbij staat, en stellen

andere prioriteiten als het gaat om concrete maatregelen die

moeten leiden tot een gezondere markt.

Dat is een belangrijke conclusie uit het Nationaal Vestigingsplaatsonderzoek

naar de kantorenmarkt. De NVM BOG

(Bedrijfsonroerend Goed) heeft het initiatief genomen tot dit

grote landelijke onderzoek. De bedoeling is te komen tot eenduidige

definiëring van voorraad, planvorming en aanbod van kantoorruimte.

Besloten is dit onderzoek te laten aansluiten op eerder

uitgevoerde onderzoeken van de NVM BOG, de Nederlandse

Vereniging van Projectontwikkelaars (Neprom), onderzoekscentrum

PropertyNL en de Atlas van gemeenten.

Voor het onderzoek werden zeventig gemeenten benaderd. Zij

waren geselecteerd op basis van het aantal vierkante meters

kantoorruimte in voorraad. De gemeenten kregen de uitkomsten

van de databank van PropertyNL gecombineerd met gegevens

van de NVM voorgelegd, plus een vragenlijst.

Uiteindelijk reageerden 61 van de 70 benaderde gemeenten, een

respons van 87 procent. Daarnaast werd een enquête gehouden

onder de NVM BOG-makelaars in de onderzochte gemeenten.

Hier was de respons 100 procent. In totaal reageerden 95 makelaars.

Uit het onderzoek blijkt dat een beleidsmatige visie op de kantorenmarkt

nog vaak ontbreekt. Van minder dan de helft van de

ondervraagde gemeenten kon worden vastgesteld dat ze een

kantorenvisie of -plan (hebben) laten samenstellen. In totaal

ging het om 32 van de 70 gemeenten.

Vooral de gemeenten met een grote kantorenvoorraad werken

met een kantorenvisie of -plan. Van de top-30 gemeenten lieten

22 weten dat zij over zo’n plan beschikken. Dit betekent overigens

nog altijd dat er acht gemeenten zijn met een voorraad van

meer dan 175.000 vierkante meter aan kantoorruimte die nergens

een visie op hun kantorenmarkt hebben vastgelegd. De wat

kleinere steden hebben zelden een visie opgesteld. Van de veertig

gemeenten met minder dan 175.000 vierkante meter kantoorruimte

hebben er tien het beleid ten aanzien van de kantorenmarkt

op papier gezet.

De lage frequentie waarmee veel visies worden herzien is ook

veelzeggend. De 32 gemeenten met een kantorenvisie houden

deze gemiddeld maar één keer in de vijf jaar tegen het licht. Dit

terwijl de ontwikkelingen op de kantorenmarkt, als spiegelbeeld

van de nationale en internationale economie, steeds sneller

gaan. In een snel veranderende kantorenmarkt, waar een adequaat

opererende overheid essentieel is, lijkt vijf jaar een lang

intermezzo.

Bij grotere steden ligt de frequentie waarmee de visie wordt herzien

gelukkig hoger. Vijf gemeenten stellen ieder jaar een nieuwe

kantorenvisie op, te weten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht,

Zoetermeer en Tilburg.

Ontwikkeling centrum

Wormer gaat verder

Op 16 mei werd in het gemeentehuis van Wormerland het inrichtingsvoorstel

van het te renoveren dorpscentrum van Wormer

aan geïnteresseerden en belanghebbenden nader toegelicht.

Het huidige dorpscentrum is aan een opknapbeurt toe. De

gemeenteraad heeft op 5 juli 2005 een besluit genomen over de

ontwikkelrichting van het eerste deel van dorpscentrum. Men

heeft gekozen voor een invulling met een grote multifunctionele

accommodatie, in combinatie met uitbreiding van het winkelbestand

en woningen.

De gemeente Wormerland wil een gefaseerde aanpak van het

centrum. Er wordt begonnen met het parkeerterrein en de voormalige

school De Wegwijzer. Deze school is al in het bezit is van

de gemeente. Daarna komt de rest van het centrum aan de beurt

mits er overeenstemming is met de betreffende eigenaren.

Direct in het centrum (hoek Talingstraat/Faunastraat) komt een

welzijnsvoorziening (MFA) van ongeveer 1900 vierkante meter.

De meeste functies daarvan komen op de tweede en derde verdieping.

Het gebouw krijgt een openbaar karakter dat bijdraagt

aan de levendigheid van het centrum. Verder komt er zo’n 2400

vierkante meter winkelruimte, waarvan 1800 voor een supermarkt.

De voorkant van de winkels komt aan de Faunastraat. De

weekmarkt blijft, maar de exacte locatie hangt af van de definitieve

keuze voor de plaats van de entree voor de parkeergarage.

Tenslotte komen er ongeveer 20 woningen. Deze worden aan de

noord- en westzijde geplaatst. De entrees van de woningen

komen aan de straat.

Het college van B&W heeft gekozen voor ondergronds parkeren

ondanks een andere voorkeur van bewoners, die merendeels

voor bovengronds parkeren waren. Ondergronds parkeren heeft

veel voordelen ten opzichte van bovengronds parkeren. Er is

meer ruimte voor leuke en nuttige functies in het gebied en

ondergronds parkeren is ook financieel gunstiger. Er komen in

totaal circa 220 parkeerplaatsen, waarvan zo’n 160 in de ondergrondse

garage. De definitieve keuze voor de plaats van de

entree voor de parkeergarage (noordzijde Talingstraat of westzijde

Faunastraat) moet nog worden gemaakt. De voorstellen zijn

intussen besproken met de beoogde gebruikers van het welzijnsgebouw,

de klankbordgroep en de beoogde eindgebruikers

en eigenaren van de eerste fase. Zij zijn allen enthousiast over

het ontwikkelde plan en hebben aangegeven, dat het inderdaad

financieel haalbaar is. Als de gemeenteraad een positief besluit

neemt over de verdere invulling van fase één, wordt zo snel

mogelijk met de ontwerpfase gestart. Dan wordt een voorlopig

ontwerp op gebouwniveau gemaakt.

19


20

business

AH onder viaduct A8

Supermarkten en andersoortige winkels worden soms op bijzondere

plaatsen gebouwd. Zo is onlangs is onder het viaduct van de

A8 in Koog aan de Zaan een supermarkt van Albert Heijn geopend.

Die winkel werd door Bouwbedrijf IJskes gebouwd in het

kader van het, door de gemeente Zaanstad opgezette, plan

A8erna.

Dat voorziet erin, dat de lege holle ruimte onder dit immense viaduct,

dat Koog aan de Zaan in tweeën snijdt, allerlei voorzieningen

zouden komen, ook voor de jongeren. Intussen is daar al veel

van gerealiseerd. Naast deze supermarkt werden er ook een

bloemenwinkel en een viswinkel gebouwd.

Omgevingsvergunning

in aantocht

In het kader van het omlaag brengen van het aantal vergunningen,

heeft het kabinet weer een stap gezet. De introductie van

een omgevingsvergunning vormt een belangrijk speerpunt bij de

modernisering van de VROM-regelgeving. In de omgevingsvergunning

wil minister Dekker van VROM per 1 januari 2008 onder

andere de verschillende vergunningen voor ruimte en milieu

zoveel mogelijk samenvoegen. De omgevingsvergunning treedt

daarmee in de plaats van circa 25 bestaande vergunning-, ontheffing-

en andere toestemmingsstelsels.

Meer informatie www.vrom.nl/vergunningen

Op zoek naar een

installatie- en adviesbureau

dat bij u past?

Bent u op zoek naar een bedrijf met de ervaring om

opdrachten efficiënt en kostenbesparend uit te voeren...

maar ook met de flexibiliteit om een project naar uw wensen

te realiseren? Dan bent u bij Elektige aan het juiste

adres.

Elektige B.V. is naast een landelijk REI erkend installatiebedrijf

ook een (borg erkend) NCP beveiligingsinstallateur

en heeft zijn "roots" in Wormer, waar we in september

1999 zijn gestart. Sinds die tijd heeft Elektige vele

opdrachten in en buiten de regio met succes uitgevoerd

zowel voor particulieren als bedrijven.

Zoek niet verder, u heeft ons gevonden!

Kikkertweg 28, 1521 RG WORMERVEER

T 075 - 642 25 50

F 075 - 642 25 51

E info@elektige.nl

I www.elektige.nl


Nieuwe stuwende krachten

voor Hoefnagel & Meijn

Kennis, kunde en

ondernemerschap

In de 24 jaar dat hij nu bij Hoefnagel & Meijn werkt, heeft

hij alles bij het bedrijf gedaan. Hij was alleen nog geen

directeur - eigenaar. Maar dat is hij nu. Jos Zijp nam samen

met zijn toekomstige vrouw Ilone de Vos per 1 januari 2006

het bedrijf (met 30 medewerkers) over van Martin Serton, die

vanaf 1998 dit bedrijf in eigendom had.

Cultuur

Het lijkt wel cultuur te zijn, want vanaf het moment dat de twee

lassers Hoefnagel & Meijn het bedrijf in 1962 oprichtten, is het een

aantal malen van eigenaar gewisseld. Maar altijd naar mensen die

er al werkten en die vooral ook kennis en kunde en ondernemerschap

bezaten om het bedrijf verder te brengen. En het ís

een mooi bedrijf: producent van tanks en silo’s en van speciale

installaties voor de petrochemische en voedingsmiddelenindustrie.

In de productiehal ligt een ingewikkeld buizenwerk klaar

voor transport naar Zuid-Afrika. Op het terrein een zuiveringsinstallatie

voor een boorplatform. Hoefnagel & Meijn maakt alles,

als het maar bijzonder is. Bijzondere metalen, bijzondere

legeringen, bijzondere lasmethoden. De afnemers stellen hoge

eisen en komen daarmee graag bij Hoefnagel & Meijn terecht.

Andere bank

Toch heeft Jos Zijp niet de minste behoefte daarover hoog van de

toren te blazen. “Ik ken dit bedrijf, ik ken de mensen. Ze verstaan

hun vak, een vak dat echt niet met een paar lascursussen te leren

valt. Ik ken de sfeer hier, de klanten. Hun eisen liggen hoog ja, maar

dat geldt ook voor de manier waarop wij onze dingen doen.

De 46 jarige ondernemer praat rustig, bescheiden. Hij neemt alle

v.l.n.r. Peter Bokking (FoedererDFK), Michiel Werkman (Rabobank

Zaanstreek), Ilone de Vos en Jos Zijp

Ilone de Vos en Jos Zijp, nieuwe directie, meer informatie kunt

u vinden op de website www.hoefnagel-meijn.nl

tijd voor het interview, maar lijkt toch te denken: ‘wanneer is het

klaar? Dan kan ik weer aan het werk’. Liefst niet achter het bureau,

maar in de hal. Zijn aanstaande vrouw Ilone werkt nu drie jaar bij

Hoefnagel & Meijn, als controller. “De boekhouding dus, grapt ze.

“Toen duidelijk werd dat de vorige eigenaar op termijn wilde

terugtreden, hebben we er goed met elkaar over gesproken.

Ook met onze accountant, Peter Bokking. We hebben het niet

overhaast, de vorige eigenaar ook niet, maar toen we dan eenmaal

besloten hadden, ja, toen ging het ook snel. Hoefnagel & Meijn

bankierde bij een andere bank dan bij Rabobank Zaanstreek.

“Alleen privé had ik een rekening bij Rabobank Zaanstreek. En

natuurlijk had ik een bank nodig voor een deel van de

overnamefinanciering. Tegelijk hebben we een investeringsplan

opgesteld, want er moest best veel gebeuren als je de ontwikkelingen

in deze specifieke markt beziet.

Investeringen

“Wij zijn meteen naar Rabobank Zaanstreek gegaan,

accountmanager Michiel Werkman gaf ons ook de investeringsruimte

die we nodig dachten te hebben. Dat was onder meer

een nieuw engineeringsysteem “We kunnen in elke fase van de

werkvoorbereiding instappen, zegt Jos. Soms krijgen ze bij

Hoefnagel & Meijn alleen ideeën en wordt er in eigen beheer

ontworpen. Soms ook krijgen ze volledig uitgewerkte plannen,

waarmee men direct aan de slag kan. Maar vaak is het ook ‘er

tussenin’ en komt de engineeringafdeling van Hoefnagel & Meijn

met betere oplossingen voor een vraagstuk. “Tja, zegt Jos rustig,

“we zitten nu eenmaal in dit vak. Je moet niet alleen kennis hebben

van metalen, legeringen en technieken, maar ook van

processen bij de klant. Alleen dan kun je meedenken.

Onderhoud en reparatie: ook 24 uur per dag

Processen bij klanten zijn meestal 24 uur continu

processen, 365 dagen per jaar. Hoefnagel & Meijn heeft

daarom een onderhouds- en storingsdienst die eveneens

24 uur per dag beschikbaar is, óók 365 dagen per jaar. Heel

specifieke reparaties moesten nog wel eens worden

uitbesteed. En dat wordt met kerst een kostbare zaak. “Dat

willen we niet meer, we willen dat in eigen hand houden

dus gaan we investeren om klanten altijd en onmiddellijk

van dienst te kunnen zijn. Klanten moeten, ook in

onderhoud en reparatie, op ons kunnen rekenen.

Huisaccountant en adviseur Peter Bokking (FoedererDFK),

al sedert opeenvolgende eigenaren betrokken bij het

bedrijf, zegt dan: “Ze zijn meer techniek en klantgedreven

dan commercieel gedreven. Maar dat is door de jaren heen

de cultuur van dit bedrijf.

21


22

Waarom?

· Professioneel

· Persoonlijk

· De nr.1 in Noord - Holland

Wie gingen u voor?

· Twin Filter

· ZVH

· DTS Zaanlandse Wielerclub

Waarvoor?

· Website ontwerp en bouw

· Brochures

· Zoekmachine marketing

Wilt u meer informatie?

· www.Interactie.nl

· info@Interactie.nl

· 0299 40 97 10


Verruimde openingstijden

maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

donderdagavond 17.00 - 21.00 uur

1e zondag vd maand 14.00 - 17.00 uur

bedrijven: tevens op afspraak

Kunst in uw bedrijf? Geen kunst!

Kunstcentrum Zaanstad is inmiddels 31 jaar actief op uiteenlopende gebieden van de hedendaagse kunst, vormgeving

en advies. Een belangrijk onderdeel daarvan is de kunstuitleen aan bedrijven en particulieren. Daarnaast

richt het centrum zich op kunstbemiddeling, zoals portretopdrachten, het op maat realiseren van relatiegeschenken,

het begeleiden van monumentale kunstprojecten en het uitgeven van ‘limited editions’. In ons pand

bevindt zich ook de Kunstcadeauwinkel, waar tegen vriendelijke prijzen exclusieve cadeauartikelen kunnen worden

gekocht.

De collectie van Kunstcentrum Zaanstad omvat momenteel zo’n tienduizend kunstwerken van circa 950

Nederlandse beeldend kunstenaars. Desgewenst verzorgt het centrum de projectinrichting voor bedrijven en

geeft het deskundig advies bij de opbouw van de kunstcollectie. Inmiddels huren of kopen zo’n 250 voornamelijk

in de Zaanstreek gevestigde bedrijven en instellingen hun kunstwerken bij Kunstcentrum Zaanstad.

Voor meer informatie en/of vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Robert Tordoir, manager bedrijven

uitleen, telefoon (075) 6141210.

Kunstcentrum Zaanstad

Vincent van Goghweg 40 a | b

1506 JC Zaandam

tel 075 - 614 12 10

fax 075 - 614 12 11

e-mail kunst@kunstcentrum.nl

www.kunstcentrum.nl

Kunstuitleen Uitgeest

Middelweg 28

1911 EG Uitgeest

tel 0251 - 361 111

fax 0251 - 310 352

e-mail particulieren@kunstcentrum.nl

Kunstcentrum Zaanstad


24

deel 3

Column

C.N. de Wildt

Algemeen Directeur van RBOC

"Fort Markenbinnen" BV,

Opleidingscentrum voor

Bedrijfshulpverlening,

Brandweer & VCA.

Bedrijfshulpverlening (BHV) deel 2

Welke opleiding moeten mijn BHV-ers volgen?

Een BHV-er dient eerst een basisopleiding BHV te volgen en vervolgens

per tijdseenheid deze kennis te onderhouden en op te frissen.

We spreken dan van de BHV herhaling. De basisopleiding

bestaat uit een dag Eerste Hulp (praktijk, theorie met examen) en

een dag Brandbestrijding & Ontruiming (praktijk, theorie en examen).

Bij een BHV herhalingsdag heeft u een halve dag Eerste

Hulp en een halve dag Brandbestrijding & Ontruiming, met veel

praktijk en geen theoretisch examen. Voor beide opleidingen ontvangt

u een certificaat en/of diploma. U kunt het beste kiezen

voor een opleiding volgens de norm van het Nederland Instituut

Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Dit voorkomt dat opleiders “het

eigen vlees keuren.Wat is de waarde van een “eigen gemaakt certificaat

? Bij een opleider die werkt volgens richtlijnen van het

NIBHV, een NIBHV keurmerk heeft en ISO gecertificeerd is, bent u

in elk geval verzekerd van kwaliteit en een onafhankelijke beoordeling/toetsing

van de cursisten. Als bovendien wordt gewerkt in

kleine groepen, met veel middelen op een goed ingerichte oefenlocatie,

dan zullen de opleidingskwaliteit en de kosten in verhouding

zijn.

Aan welke competenties moet een BHV-er voldoen?

Wat zijn nu de onderwerpen tijdens een BHV opleiding/herhaling

en wat moet een BHV-er nu precies weten en kunnen? Na het volgen

van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

Preventieve voorzieningen en middelen, risico’s ten aanzien van

de eigen veiligheid, intern en extern alarmeren, een begin van

brand beperken en bestrijden, de methodiek van ontruiming, een

slachtoffer over korte afstand verplaatsen, mogelijke levensbedreigende

functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren,

zo mogelijk opheffen en slachtoffers kundig overdragen

aan de professionele hulpverlening. Informatie overdragen aan de

inkomende hulpverlening. Praktisch betekent dit dat een BHV-er

weet hoe te handelen bij een calamiteit.

Hoe vaak dienen BHV-ers na te scholen?

Artikel 2.22 van het Arbeidsomstandighedenbesluit refereert aan

herhalingscursussen, activiteiten en oefeningen voor BHV-ers.

Deze cursussen, activiteiten en oefeningen dienen zodanig van

inhoud en frequentie te zijn dat de kennis en vaardigheden van de

BHV-ers op het voor een adequate bedrijfshulpverlening vereiste

niveau gehandhaafd blijven. De diploma’s en certificaten van het

NIBHV hebben een geldigheid van 14 maanden. Mijn advies is om

de competenties minimaal jaarlijks te herhalen, terwijl daartussen

vooral na een eerste opleiding opfrissing niet overbodig is. Na één

autorijles stuur je iemand toch ook niet alleen de spits in?

Wat kost nu een gemiddelde BHV-opleiding?

De gemiddelde prijs per persoon voor een tweedaagse basisopleiding

BHV van het NIBHV kost u rond de EUR 375,- Een herhalingsdag

kost rond de EUR 220,- Maar let op, vergelijk geen appels met

peren. Zit alles wel in de prijs of moet u lunch, examen, certificaatkosten,

het cursusboek(lesmateriaal), administratie, portokosten

en veiligheidskleding erbij optellen? Let ook op of er sprake

is van een NIBHV certificaat of niet. Verder is ook de omvang

van de cursusgroep van belang. Denk eens aan opleiders die op

een parkeerterrein in de regen 30 minuten praktijk geven met 30

personen met 1 instructeur, waarbij zelfs niet eens alle cursisten

een blussing kunnen uitvoeren. Het komt jammer genoeg wel

voor.

Volgende editie: Aansprakelijkheid bij ongelukken op werkvloer

Onze Service en

Flexibiliteit is

een Feit

Sluispolderweg 25c

1505 HJ Zaandam

Tel.: 075 - 635 00 76

Fax: 075 - 631 36 68

Mob.: Peter 06 53126778

Mob.: Wesley 06 43015693

Mob.: Sidney 06 22742124

jonghs-verhuur@planet.nl

www.jonghs-verhuur.nl

Verhuur van o.a.

• tenten/hallen

• luxe stoelen

• klapstoelen

• klaptafels

• party sets

• sta tafels

• bestek

• glaswerk

• serviezen

• kortom alles

• voor congres-hotels

• enz......................

www.jonghs-verhuur.nl

Ronde Tocht 3

1507 CC Zaandam

Postbus 346

1500 EH Zaandam

Tel. 075 - 635 36 31

Fax 075 - 670 09 21

www.vanderlaangroep.nl

Westzijde 138 • 1506 EK Zaandam

Tel. 075 - 631 41 85 • Fax 075 - 631 91 23

E-mail: rschoen@dewestzijdegroep.nl

www.dewestzijdegroep.nl


CV / LUCHTBEHANDELING / KOELING

SERVICE AFDELING

AFSTANDSBEHEER MOGELIJK!

Cornelis van Uitgeeststraat 2a,

1508 AH Zaandam

Tel.:075-6818300

Fax:075-6818310

Website: www.vetim.nl

Met het oog op

de toekomst...

Adverteren in

dit magazine duur?

Welnee, dit formaat

kost slechts € 269,-!

(Eenmalige plaatsing exclusief BTW, inclusief full colour

en opmaakkosten. Bij afsluiten jaarcontract € 210,- per plaatsing)

Tel (075) 642 81 14 of

www.zaanbusiness.nl

Waar u ook naar toe wilt,

wij zijn de ideale reisgids!

Zaanweg 125

Wormerveer

T 075-6470547

Raadhuisstraat 37

Koog a/d Zaan

T 075-6165398

Gedempte Gracht 56

Zaandam

T 075-6178462

Zakenreizen T 075-6171067 • www.reisbureautouring.nl

25


26

i.s.m. Reisbureau Touring

Costa Rica en

Nicaragua

Costa Rica ligt in Midden-Amerika en grenst in het noorden aan

Nicaragua en in het zuiden aan Panama. Het is het op één na smalste

land van dit continent en het bevindt zich tussen de Caribische

Zee en de Grote Oceaan. Qua oppervlakte is het land te vergelijken

met Nederland. Ondanks het feit dat Costa Rica niet zo groot

is, heeft het land een zeer gevarieerde natuur. Het beschikt over

tropische regenwouden, nevelwouden, actieve vulkanen, grillige

kusten, bergweiden, groene valleien en meer dan 10.000 verschillende

plantensoorten. Tevens leven er zo’n 200 soorten zoogdieren,

350 soorten reptielen, meer dan 850 soorten vogels en ontelbaar

veel verschillende soorten insecten. De flora en fauna in

Costa Rica zijn enorm mooi, echt overweldigend!

De natuur van Nicaragua is wat minder overweldigend dan die van

Costa Rica, maar is zeker de moeite waard. Nicaragua heeft nog erg

veel werkende vulkanen en niet te vergeten het gigantische Meer

van Nicaragua, dat de omvang heeft van het eiland Puerto Rico. De

bevolking is zeer gastvrij en het toerisme staat hier nog echt in de

kinderschoenen in vergelijking met Costa Rica. De kwaliteit van de

accommodaties en de toeristische faciliteiten zijn veel minder dan

in Costa Rica, maar men is druk bezig om dit te veranderen.

Costa Rica wordt ook wel ‘het land van de eeuwige lente’

genoemd. Het klimaat is zeer afwisselend en kent zelfs 12 verschillende

zones. Het ene moment is het er ruim 30 graden en vervol-

gens zit je in een temperatuur van 15 graden. Aan de kuststreek van

Guanacaste is het vrijwel altijd zeer warm en ook veel droger dan

in de rest van Costa Rica. Bij het nationaal park Monteverde kan het

behoorlijk koud zijn en is regen eerder regelmaat dan uitzondering.

Costa Rica kent geen zomer en winter maar een onderverdeling

in een natte en droge tijd. Het droge seizoen loopt over het

algemeen van december tot april. In de regentijd valt er echt

enorm veel regen. Het is raadzaam om altijd een (inklapbare) paraplu

en trui onder handbereik te hebben. De beste tijd om te reizen

is net na de regentijd. De natuur is dan op z’n mooist. Nadeel is wel

dat het dan ook hoogseizoen is en dan is het overal meteen een

stuk drukker.

Zelf rondrijden in Costa Rica is goed te doen, maar dan wel met een

4-wheel drive, omdat buiten de Panamerican Highway de wegen

niet zo goed en veelal ook onverhard zijn. Overigens dient men wel

avontuurlijk te zijn ingesteld, want aan bewegwijzering ontbreekt

het nog al eens. Goede wegenkaarten zijn echt noodzakelijk. Rij

ook nooit na zonsondergang, want straatverlichting kennen ze

niet. Als men niet zo avontuurlijk is ingesteld kan gekozen worden

uit een van de velen georganiseerde rondreizen van Reisbureau

Touring.

Nicaragua heeft ook een droge en natte tijd, maar daar het is

eigenlijk altijd zeer warm. Het land is uitermate geschikt voor de

avontuurlijke natuurliefhebber. Het ecotoerisme staat erg hoog

aangeschreven. Het is zeker niet geschikt voor wie alleen een

strandvakantie wil houden. De stranden zijn niet bijzonder mooi.

Voor een combinatie van een rondreis met een paar dagen strandverlenging,

leent deze bestemming zich uitstekend.

Nicaragua is erg leuk om te bezoeken als georganiseerde meerdaagse

excursie vanuit Costa Rica. Men kan er ook voor kiezen om

zelf over de grens van Costa Rica naar Nicaragua te rijden maar dit

kost wel wat tijd: geld betalen hier, formuliertje invullen daar en

vervolgens een paar meter verder weer betalen bij een loket en zo

gaat het nog even door. Een systeem lijkt er niet in te zitten en het

kost al gauw een halve dag. Aangeraden wordt om de grens over

te steken per vliegtuig. Er gaan dagelijks vluchten van Costa Rica

naar Nicaragua. Dit is al een avontuur op zich! De toestellen zijn

geschikt voor maximaal 20 personen, de gecombineerde start en

landingsbaan, waar eerst nog even de koeien aan de kant moeten

worden gezet,…..geeft een echt ‘flying doctorsgevoel’!

Interesse gekregen in deze prachtige bestemming? Komt u dan

eens langs voor informatie.

Kijk voor adressen en telefoonnummers op:

www.reisbureautouring.nl


Zakelijk

Maatschappelijk

jaarverslag Rabobank

2005 online

Sinds 28 april staat het maatschappelijk jaarverslag 2005 van de

Rabobank Groep op Internet. “2005 stond in het teken van een

nieuwe strategische koers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

(MVO) is hierin een belangrijke steunpilaar, aldus bestuurslid

Hans ten Cate. Vanuit een sterke positie in de Nederlandse thuismarkt

wil de Rabobank de komende jaren haar internationale activiteiten

verder uitbreiden. Dit brengt nieuwe maatschappelijke

verantwoordelijkheden met zich mee. “Gezien de relatie tussen

onze internationale aspiraties en de verantwoordelijkheid die de

Rabobank heeft voor een goede zorg voor natuur, milieu en welzijn

van mensen, is in het achterliggende jaar MVO verkozen tot één

van de pijlers van ons nieuw strategisch kader 2005-2010 aldus

ten Cate. “Tegelijkertijd hebben we de ambitie uitgesproken om

onze internationale toppositie op het gebied van MVO te behouden.

Inmiddels hebben alle dertig groepsonderdelen en 56 procent

van de lokale Rabobanken doelstellingen op het vlak van

maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun beleidsplannen

opgenomen. In de mondiale context krijgt de Rabobank Groep

regelmatig te maken met maatschappelijke issues die in

Nederland en Europa nauwelijks spelen en vaak totaal anders zijn.

Dat geldt bijvoorbeeld voor ontbossing, de positie van inheemse

volken, mensenrechten en schaarste aan schoon water. De gedrukte

samenvatting van het verslag, getiteld ‘MVO in de kern’, behandelt

zes casestudies, waaronder kredietverlening in Brazilië. Naast

deze studies behandelt het verslag ook dilemma's waarmee de

bank het afgelopen jaar werd geconfronteerd. Het maatschappelijk

jaarverslag 2005 is te vinden op www.rabobankgroep.nl/mvo.

Zaanstad stelt subsidie

beschikbaar voor

startende creatieve

bedrijven

De gemeente Zaanstad heeft in totaal 25.000 euro subsidie

beschikbaar voor startende creatieve bedrijven in Zaanstad. Elk

bedrijf kan maximaal duizend euro krijgen. Deze subsidie is

bestemd voor bedrijven die actief zijn in branches zoals reclame,

modeontwerp, kunsten en architectuur. Een belangrijke voorwaarde

is dat de bedrijven in Zaanstad gevestigd zijn of zich

daar op korte termijn gaan vestigen.

Ondernemers worden in de opstartfase vaak geconfronteerd

met kosten waar nog weinig inkomsten tegenover staan. Deze

regeling wil hierin tegemoet komen. Zo kunnen huisvestigingskosten

hiermee omlaag worden gebracht.

De ondernemers kunnen tot 31 december 2006 hun aanvraag

indienen. Het is dus nog steeds mogelijk om hierop in te schrijven.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Aangezien de regeling zeer succesvol is, zijn al veel aanmeldingen

binnen. Wees er dus snel bij.

Voor meer informatie over deze regeling, neem contact op met

Valentien Doing van de afdeling Beleidsondersteuning.

E-mail: v.doing@zaanstad.nl of

www.zaanstad.nl/bedrijven.

27


28

Nieuws Ook

In the picture....

Aan het woord is Ben Groot,

directeur van de Zaanse Precisie Machinefabriek

“De Zaanse Precisie Machinefabriek (ZPM) is een jong bedrijf met

een lange historie. Ons bedrijf komt namelijk voort uit de voormalige

gereedschapmakerij van Eurometaal Zaandam. Omdat de

gereedschapmakerij destijds overcapaciteit had, is de toenmalige

manager, de heer W. Sibie, naar buiten getreden onder de naam

EuroMetaal Precision.Het toeleveren van onderdelen aan externe

bedrijven maakte EMP onafhankelijk van het moederbedrijf. Toen

in 2002 het doek viel voor Eurometaal, betekende dat ook het

einde van de gereedschapmakerij. Dit mocht natuurlijk niet gebeuren

en er werd naarstig gezocht naar een geïnteresseerde partij.

EMP werkte veel voor Machinefabriek Douma te Leeuwarden en

de eigenaar de heer. G. Huiskes zag wel brood in een doorstart. Dit

betekende de geboorte van ZPM. In twee maanden tijd is het nieuwe

pand voorzien van de benodigde lucht en stroom etc. Op 3

december 2002 werden de eerste spanen gemaakt. Het eerste jaar

heeft ZPM hoofdzakelijk voor het zusterbedrijf gewerkt maar

ondertussen is er een flinke eigen klantenkring opgebouwd en

opereren we als zelfstandige unit.

Voor wie werken jullie?

“Wij werken voor alle takken van de industrie zoals de algemene

machinebouw, luchtvaart, medische- en olie-industrie maar ook

voedingsmiddelenindustrie en land- en tuinbouw behoren tot de

klantenkring.

Wat doen jullie en waar onderscheidt ZPM zich in?

“Wij draaien, frezen en slijpen en dit het liefst in combinatie. Zoals

het produceren van enkele stuks tot middelgrote series, zowel CNC

als conventioneel. Of draaien tot Ø650x1700mm op moderne

draaibanken met aangedreven gereedschappen. En frezen tot

1000x500x500mm waarvoor we 6 CNC machines tot onze

beschikking hebben. Maar ook rondslijpen, zowel in- als uitwendig

met toleranties van 0.003 behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast kunnen we vlakslijpen in eigen huis. Juist de combinatie

van de drie disciplines en de mogelijkheid om te assembleren,

maakt ons uniek. De kracht van ZPM zit hem in de breedte van de

mogelijkheden. Met het aanwezige ‘ouderwetse’ vakmanschap

zijn wij in staat technische hoogstandjes te leveren.

Nog een mooie klus onder handen of net uitgevoerd?

“ZPM produceert hoofdzakelijk onderdelen welke door onze klanten

zelf worden verwerkt. Maar zo af en toe komen er wat grotere

projecten op je af. Onlangs zijn wij betrokken geweest bij de productie

van een zeer speciaal olieleidinginspectiesysteem. Dit project

stond onder zeer grote tijdsdruk vanwege een vermeend lek in

een olieleiding. Door een uitstekende samenwerking tussen de

klant, een extern engineeringbureau en ZPM is er in korte tijd een

Ledennieuws...

lid worden van het

Metalektrocluster Zaanstreek?

Of interessante nieuwtjes lezen?

Kijk dan snel op

www.metalektrozaanstreek.nl

perfect werkende installatie gebouwd welke inderdaad de probleemzone

in kaart heeft gebracht. Goed voor het milieu en voor

de klant. Vooral het vroegtijdige overleg tussen de drie partijen is

iets wat eigenlijk veel vaker zou moeten gebeuren.

Wat betekent Metalektro Zaanstreek voor ZPM?

“De verschillende thema-avonden en meetings welke door de

Metalektro worden georganiseerd zijn vaak interessant en een

mooie gelegenheid je collega´s te ontmoeten. We lopen toch vaak

allemaal tegen dezelfde problemen aan en het is prettig om hierover

met vakgenoten te discussiëren. Daarnaast is het goed te

weten wat de sterke punten zijn van de andere Metalektro leden

in verband met eventuele uitbesteding.

Voor meer informatie: www.zpm.nl

BCA BV werkzaam in de theaterwereld

Bruin Constructie en Apparatenbouw BV. te Wormerveer is sinds

2003 betrokken bij de renovatie en nieuwbouw van diverse theaters

in het land. Bij de verbouwingen in de diverse theaters moeten

de hijsinstallaties van decors, verlichting en geluid aan de nieuwste

eisen van hijstechniek voldoen. BCA verricht hiervoor diverse werkzaamheden

zoals het aanpassen van de bestaande staalconstructies,

het vervaardigen van openklappende systeemvloeren, kraanbanen,

lierenfundaties, ladders, toneelbruggen, balustrades, etc.

Onlangs is de Stadsschouwburg te Gouda afgerond en momenteel

is men volop bezig met de nieuwbouw van Theater De Kunstlinie

te Almere in opdracht van Ballast Nedam.

Reklaspits, Nico Kaaijk Metaalbewerking en de Groeten Terug

In opdracht van Metalektrolid Reklaspits maakte en plaatste Nico

Kaaijk metaalbewerking de constructie voor een speer die dwars

door een 50 meter lang reclamebord steekt langs de snelweg bij

Diemen. De 12 meter lange speer werd gebruikt als eye-catcher

voor de reclamecampagne van het programma De Groeten Terug

van SBS6. Op het oog een eenvoudige klus. De speer hangt echter

boven het dak van de manege achter het bord, er kon geen kraan

bij komen en de ruimte om te werken was zeer beperkt. Een in

hoogte verstelbare draaiconstructie loste deze problemen op.

Voor meer informatie: www.reklaspits.nl en www.kaaijk.nl


Uw leven financieel op orde,

ook als u of uw partner overlijdt

Er zijn leukere onderwerpen, maar je krijgt

er allemaal een keer mee te maken. We lezen

het wel eens in de krant: mensen die in de

bloei van hun leven plotseling overlijden

door ziekte of een ongeval. Ver van uw bed?

Dat hopen we van harte, maar is het verder

weg dan diefstal van uw auto?

Stel dat het toch gebeurt. Naast alle emotionele

problemen die een overlijden met zich meebrengt,

zijn er vaak ook financiële zorgen. En dat

is wel het laatste waar u zich op zo’n moment

mee bezig wilt houden. Toch verzekert u uw

auto wel, en hebben veel Nederlanders

onvoldoende geregeld voor als hun partner er

niet meer is. Dat blijkt uit onderzoek van de

Rabobank. Is alles bij u ook goed geregeld als het

allerergste gebeurt? ‘Als ik of mijn vrouw komt te

overlijden, vervalt een derde van de hypotheeklening.’

Weinig mensen nemen de tijd om over

de gevolgen van een overlijden na te denken.

Mensen die dat wel doen, zoals de geïnterviewden

uit het onderzoek van de Rabobank,

komen tot nieuwe inzichten. Veel Nederlanders

hebben bijvoorbeeld al een overlijdensverzekering

bij hun hypotheek. Daarmee verlagen

ze de lasten die ze voor hun huis betalen.

De hoogte van de overlijdensverzekeringen

wordt bepaald op het moment van de aankoop

van de woning. Maar wat als één van beiden na

een aantal jaren minder gaat werken of

helemaal stopt? Dan voldoet de oorspronkelijke

dekking waarschijnlijk niet meer.

Mijn onderneming is mijn pensioen

Als ondernemer bent u vrij. Maar helaas niet zo

vrij dat u niets hoeft te regelen voor later. Voor

als u stopt met werken maar vooral als u

overlijdt... Want helaas: de waarde van uw

onderneming geeft geen garanties. En de overheid

betaalt wel een algemeen nabestaandenpensioen

(ANW), maar dat is niet meer dan een

basisuitkering. Werkt uw partner mee in de

zaak? Dan is het de vraag of hij of zij de zaak

alleen draaiende kan houden. Als dit niet het

geval is, valt niet alleen uw inkomen weg maar

ook het inkomen van uw partner. Als zelfstandig

ondernemer of directeur grootaandeelhouder

moet u dus zelf zorgen voor aanvullende

voorzieningen. Daarbij heeft u het voordeel dat

u de waarde van uw bedrijf achter de hand heeft.

Want als uw nabestaande het bedrijf verkoopt,

houdt deze altijd geld over voor een pensioen.

Toch? Maar het kan natuurlijk minder goed gaan

met uw bedrijf. Zodat er bij overlijden niet

voldoende middelen zijn om het nabestaandenpensioen

daadwerkelijk uit te keren. Een fiscale

oudedagsreserve of een pensioenvoorziening in

eigen beheer zijn namelijk vooral fiscale

elementen op de balans van uw onderneming.

Als er geen daadwerkelijke vermogen of een

verzekering tegenover staat, zijn deze

voorzieningen niet meer dan een schuld aan de

fiscus.

Kinderen

U kunt voor uzelf de afweging maken om op een

houtje te gaan bijten als uw partner overlijdt.

U slaat zich er vast wel doorheen. Maar geldt dat

ook voor uw kinderen? Het is een prettige

gedachte als voor hun studie of andere

toekomstdroom al een startkapitaal klaarstaat.

En dat ze hun hobby’s kunnen blijven beoefenen.

Daarbij is het de vraag of minder

werken wel mogelijk is in uw onderneming.

Als uw partner meewerkte en een lager inkomen

ontvangt dan aan een vervangende werknemer

betaald moet worden, komt de winst van uw

onderneming onder druk te staan. Een kapitaal

waarmee de eerste jaren uw inkomen aangevuld

wordt of kinderopvang betaald kan worden, kan

in zo’n situatie zeer welkom zijn.

Alles onder één dak

Uw accountmanager van de Rabobank zet graag

met u op een rijtje welke kosten in uw geval een

rol spelen. Samen met u bekijkt hij welk bedrag

er beschikbaar moet zijn als u er niet meer bent,

of als uw partner er niet meer is. En voor hoe

lang u dat bedrag wilt verzekeren. Twintig jaar?

Dertig? Tot de kinderen uit huis zijn?

Bent u ook van mening dat uw nabestaandenvoorzieningen

aan een update toe zijn? Neem

dan contact op met uw accountmanager van

Rabobank Zaanstreek.

Bereikbaar via telefoon: 075 - 6536 536 of e-mail:

info@zaanstreek.rabobank.nl

Het is tijd voor de Rabobank.

C. (Casper) de Ruiter FFP

Accountmanager

Rabobank Private Banking

Rabobank Zaanstreek

Hoofdkantoor:

Ankersmidplein 2, Zaandam

Advieskantoren:

Zeven advieskantoren in de

Zaanstreek

Informatienummer:

075 - 6536 536

Info@zaanstreek.rabobank.nl

www.rabobank.nl/zaanstreek

29


30

Lifestyle

Canon introduceert

nieuw model

Powershot A700

Canon introduceerde onlangs het nieuwe model PowerShot 700,

dat is voorzien van een 6 Megapixel beeldsensor. De compact

vormgegeven Canon A700 is uitgerust met een hoge gevoeligheidinstelling

van 800 ISO. Daarnaast beschikt de camera over

een 6x optische zoom.

Goed beschouwd is de Canon PowerShot A700 het vlaggenschip

van de huidige PowerShot A-serie digitale camera's. Hij is compact,

voorzien van een kleine, ietwat stijve handgreep en licht

van gewicht. Het kunststofmateriaal van de behuizing voelt solide

aan.

De Canon A700 camera is uitgerust met 2x AA formaat batterijen

en een geheugenkaart en weegt toch slechts ongeveer 200

gram. De meeste functies zijn via het menu te benaderen en niet

via de spaarzaam aanwezige knoppen. Op zich jammer voor de

meer veeleisende gebruiker, want veelvuldig raadplegen van het

menu haalt de snelheid eruit.

De camera is verder voorzien van een reeks aan voorgeprogrammeerde

scènes, maar kent ook de mogelijkheid van diafragmaen

sluitertijdvoorkeuze. Het menu van de camera is duidelijk

ingedeeld en via de multicontrole knop kun je snel navigeren.

Expositie

100 schilderijen

Toon Hermans

Toon Hermans (1916-2000) behoeft geen nadere introductie. Als

entertainer, clown, theater- en televisiemaker kende hij en kent

hij nog steeds een miljoenenpubliek. Hij noemde zichzelf geen

schilder, maar kunstenaar. ‘Van een goed lied zie je de kleuren,

een mooi schilderij kun je horen’, is een treffende uitspraak van

hem. Zijn schilderijen vormen een minder bekend aspect, mede

omdat Hermans hiermee zelf weinig naar buiten trad. Die

koesterde hij privé, als persoonlijke kleinoden naast zijn theateren

televisieoptredens. Pas met de eerste grote monografie over

zijn schilderkunst trad Hermans naar buiten met zijn schilderijen.

In samenwerking met de familie stelt de Kunsthal in

Rotterdam een selectie samen met circa 100 schilderijen. De

tentoonstelling, die gehouden wordt van 17 juni tot en met 10

september 2006, bestaat voor een groot deel uit nooit eerder

openbaar getoond werk, afkomstig uit de nalatenschap van

Toon Hermans. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus.

Kunsthal Rotterdam, Museumpark, Westzeedijk 341, 3015 AA

Rotterdam Tel.: 010 44 00 301

Het zilveren wonder uit

het Oosten

Nog tot en met 17 september is in het Hermitagmuseum in

Amsterdam een bijzondere herontdekking in de rijke collectie

van de Hermitage in Sint-Petersburg te zien. Deze expositie

toont ruim 100 voorwerpen uit de unieke collectie filigrein.

Filigrein is een bijzondere edelsmeedtechniek waarbij zeer zuiver

edelmetaal wordt opgerekt tot zeer fijne draden. Zo kunnen van

één gram zilver, honderden meters draad worden getrokken. Met

deze draden worden, via een ingenieus vlechtwerk, bijna transparante

voorwerpen gemaakt. Het zijn wonderen van techniek

en verfijning. De naam van deze eeuwenoude techniek is samengesteld

uit de Latijnse woorden filum (draad) en granum (korrel).

Topstukken op de tentoonstelling zijn de toiletsets van Catharina

de Grote.

Voor meer informatie: www.hermitage.nl


Flitstrein geliefd

bij stedentrips

Parijs is de populairste winkelstad van Europa, meteen gevolgd

door Londen. Rail Europe concludeert dat na analyse van reizigerscijfers.

Door de hogesnelheidstreinen zijn deze steden voor

dagjestrips toegankelijker geworden. Het marktaandeel van de

TGV of Thalys wordt elk jaar groter ten opzichte van de luchtvaartmaatschappijen.

Op het traject Brussel-Londen had

Eurostar (treinvervoerder) vorig jaar een marktaandeel van 64

procent en op Parijs-Londen zelfs van 71 procent.

Het gemak, de betrouwbaarheid en het reizen van centrum naar

centrum worden door passagiers als belangrijke voordelen

gezien. Met vliegen gaat er meer reistijd verloren met check-in

en ophalen van bagage en is er altijd sprake van financiële toeslagen

en verder zijn er vaker vertragingen als met de trein. “Zo

had Eurostar in 2005 naar Londen een stiptheid van 86,3 procent,

geen enkele luchtvaartmaatschappij komt boven de 70 procent",

aldus een woordvoerder.

Sinds de TGV 25 jaar geleden is gaan rijden, zijn er 1,2 miljard passagiers

vervoerd. Vorig jaar bracht de Eurostar 7,4 miljoen reizigers

naar Brussel, Parijs en Londen. Thalys vervoerde vorig jaar

6,2 miljoen passagiers. Men verwacht dat het vervoer per flitstrein

alleen maar zal toenemen. In 2007 wordt de reistijd van

Amsterdam naar Parijs 40 minuten korter en komt op iets meer

dan drieënhalf uur.

Ook bij NS gaat men ervan uit dat in het vervoer tot 1000 kilometer

de flitstrein een steeds grotere rol gaat spelen. "Je bent nu

al binnen 5 uur van Brussel naar Marseille met de trein. Air France

reserveert al wagons bij de Thalys om hun reizigers vanuit

Amsterdam naar Parijs te brengen in plaats van ze te vervoeren

met het vliegtuig", zo zegt een woordvoerder. KLM vliegt intussen

niet meer op Eindhoven en Antwerpen, maar geeft de passagiers

een treinkaartje naar Parijs, want: "De snelste reistijd telt, of

het nu per spoor of door het luchtruim is. In de toekomst zullen

vliegtuigpassagiers waarschijnlijk de bagage kunnen inchecken

op een treinstation.

De komst van de TGV heeft bovendien geleid tot de modernisering

van steden. In Keulen was 20 jaar geleden niet veel te beleven,

maar door de flitstrein heeft de middenstand zich enorm

ontwikkeld.

Singer Laren live!

Nog tot en met 27 augustus werken tal van experts en

beroemdheden mee aan de levendige en interactieve presentatie,

Singer Laren Live! Ze doen dit veelal vanuit een persoonlijke

betrokkenheid bij Singer Laren. Zo reageert ontwerpster Hella

Jongerius met een installatie Haagse Meesters in een Larens

interieur op de eerste tentoonstelling in 1957 in Singer Laren.

Voormalig directeur van het Stedelijk Museum, Rudi Fuchs,

beziet met een eigen blik 50 jaar hedendaagse kunst in Singer

Laren onder het motto Singer Nu. Bekende Nederlanders als

Youp van ’t Hek, Jeroen Krabbé, Louis van Dijk, Ronald de Leeuw,

Monique van de Ven, Janine van den Ende kozen hun favoriete

kunstwerk. Misjel Vermeiren en Carla Janssen Hofelt ontwierpen

met 50 jaar Singertheater een zaal, waarin Mies Bouwman

een speciale documentaire over Singer als televisie- en radiostudio

presenteert. En tot slot kan de bezoeker in een aparte

zaal een eigen virtuele tentoonstelling samenstellen met stukken

uit de Singercollectie

Antiekbeurs in Brussel

Zo’n 300 professionele standhouders tonen hun beste stukken

op de 21ste editie van de Antiekbeurs in Brussel. Die beurs wordt

gehouden op het EXPO-terrein (Heizel - Paleis 1) van vrijdag 9

juni 2006 tot en met zondag 11 juni 2006. Meer dan 10.000 vierkante

meter zullen op informele wijze volgestapeld staan met

klassestukken, begerenswaardigheden en andere curiositeiten

die elke liefhebber en verzamelaar het hart sneller doen slaan.

Geen rommel, geen kopieën en geen nieuw spul, maar geselecteerde

stukken voor een goede prijs, indien gewenst met echtheidsgarantie.

Wat wordt er zoal getoond? Bezoekers vinden er meubels in

palissander, eik, beuk of mahonie in Engelse stijl, Empire of

Jugendstil, zilverwerk in art déco of art nouveau, bestek, kandelaars

en ander zilver. En verder glaswerk in Val Saint-Lambert,

Sèvres of Bohemen, geglazuurd werk van Daum of Gallé, en tinnen

en keramieken potten, porselein en bisquit. Liefhebbers kunnen

ook terecht voor tuinornamenten, hekken in smeedijzer,

schilderijen en grafiek in alle genres, opzetstukken, fotokaders,

lampen, blikken speelgoed, vulpennen en inktpotten. Ook ontbreken

Chinese meubels en wanddoeken niet. En wat te denken

van miniatuurvissersboten gemaakt uit been door de Eskimo’s

van Groenland, juwelen uit grootmoeders tijd en natuurlijk dat

ene stuk dat nog in de collectie ontbreekt?

Meer informatie: www.topexpo.be

31


32

Kantoor

E-commerce omzet

in Nederland

3,2 miljard euro

Van de surfende populatie in Nederland doet 86 procent wel eens

aankopen online, aldus het Internet Jaarboek 2006 dat de STIR

(Stichting Internetreclame) onlangs heeft uitgebracht. Het

gemiddelde bedrag dat één persoon per jaar online besteedt is

400 euro. Dat betekent, dat de consumentenomzet uit e-commerce

op dit ogenblik op zo’n 3,2 miljard euro ligt.

Daarmee komt de STIR tot een significant andere omzet dan de

Thuiswinkel Monitor die eerder de omzet schatte op 2,21 miljard

euro. Het grote verschil lijkt te worden verklaard doordat de STIR

ook de omzet van tweedehandsproducten meeneemt in haar

schattingen. Zo’n 41 procent van de surfers heeft wel eens tweedehands

producten gekocht via Internet. Voor nieuwe producten is

dat percentage veel hoger, namelijk 79 procent.

Zoekmachines spelen bij de oriëntatie, voorafgaand aan aankopen,

een belangrijke rol. Want 77 procent van degenen die zich online

oriënteren, gaan op zoek naar een merk of product door de naam

in te typen bij zoekmachines. Direct naar een website van een

merk of leverancier gaat 67 procent. De onafhankelijke vergelijkingssites

komen, met 52 procent, op een goede derde plaats in het

oriëntatieproces.

Nederlanders die online kopen, betalen nog altijd bij voorkeur via

een acceptgiro, namelijk 42 procent. Ook betalingen met een

Credit Card zijn populair, want 40 procent van de kopers betaalt op

deze wijze. Online betalingsmethoden zoals de Wallie-card, Rabo

Direct en iPay vinden nog weinig aftrek. Slechts 13 procent van de

kopers maakt daar gebruik van.

Ilse start zakelijke

nieuwssite NU Z

Ilse Media heeft voor de zakelijke Internetgebruiker een nieuwe

nieuwssite gelanceerd, NU Z. Deze website brengt nieuws uit een

breed scala van branches. Voorheen moesten zakelijke nieuwszoekers

verschillende sites met (zakelijk) nieuws bezoeken om een volledig

beeld te krijgen van wat er speelt binnen hun branche. NU Z

creëert 'one-stop-shop' waar al het nieuws over diverse branches

handig bij elkaar staat.

Internetgebruik

Nederland in top-vier

Nederlanders, van 15 jaar en ouder, surfen gemiddeld 43,5 uur per

maand op Internet. Daarmee staan we vierde op de wereldranglijst

van veelgebruikers van het web, zo blijkt uit onderzoek van het

Amerikaanse bureau comScoreNetworks. Alleen inwoners van

Israël (57,5 uur), Finland (49 uur) en Zuid-Korea (47 uur) zijn vaker

actief op Internet.

Wereldwijd neemt het aantal Internetgebruikers toe. In maart

2006 waren er 694 miljoen surfers van 15 jaar en ouder, zo’n tien

procent van de wereldbevolking in die leeftijdsgroep. Vorig jaar

waren dat er 603 miljoen. Van de 694 miljoen gebruikers woont

ongeveer een kwart (152 miljoen) in de Verenigde Staten. Tien jaar

geleden vormden de Amerikanen nog tweederde van de

Internetgebruikers.


Marketeer sleutel

voor innovatie

Innovatie in Nederland vlot niet erg, zo blijkt uit een onderzoek van

het CBS. De kansen die markten en nieuw ontwikkelde kennis bieden

lijken in Nederland onvoldoende te worden benut. De commerciële

gerichtheid van Nederlandse bedrijven, bij zowel technologische

als niet-technologische vernieuwing, blijft achter. En dat is

nog niet alles: in de periode 1998-2003 nam bij bedrijven de innovativiteit

af.

De vraag is of de investering van ruim twee miljard euro in kennis

en onderwijs ooit rendeert. Want het kabinet ziet, samen met alle

topbestuurders van ondernemend Nederland, één belangrijk ding

over het hoofd. Het ontbreekt het bedrijfsleven aan kennis om alle

nieuwe ideeën om te zetten in concrete producten en diensten.

Het heeft simpelweg de daarvoor benodigde marketingstrategische

gereedschappen niet in huis.

Markten worden steeds complexer. Globalisering, individualisering

en digitalisering maken het er niet gemakkelijker op.

Daarnaast lijken bedrijven steeds meer op elkaar en wordt het

steeds moeilijker om met nieuwe producten onderscheidend te

zijn. Voor het succesvol vercommercialiseren van innovaties moet

er inzicht zijn in, zowel de latente behoefte van de klant als in de

competenties van de eigen organisatie. Wat zijn de niet uitgesproken

behoeften van de klant? Wat zijn de trends en ontwikkelingen

op sociale, politieke, ecologische, culturele, technologische en economische

factoren? En hoe beïnvloeden deze de behoeften van de

klant op de langere termijn?

De marketingstrategische kennis is, uitgezonderd bij de grote multinationals,

niet meer van deze tijd. De Nederlandse marketeer

weet te weinig, rekent te weinig, is slecht opgeleid en is te veel op

de korte termijn gericht. Het is vreemd dat de marketeer in bedrijven

steeds minder respect verdienen. Ook directies zijn onvoldoende

marketingstrategisch opgeleid en daardoor niet in staat om

innovaties succesvol naar de markt te brengen.

Bron: Het Financieele Dagblad

Nieuwe Google Mini

Google komt met een kleinere, snellere Google Mini die over een

aantal nieuwe voorzieningen beschikt. Daarmee wordt het voor

het midden- en kleinbedrijf nog eenvoudiger Google-zoektechnologie

te gebruiken op hun websites en in hun bedrijfsnetwerken.

Met deze zoekmachine, waarbij hardware en software zijn geïntegreerd,

kunnen nu meerdere websites worden doorzocht.

Bedrijven kunnen heel eenvoudig een intranet opzetten door de

inhoud van gedeelde bestandssystemen in Windows te indexeren.

“Voor ongeveer de prijs van een PC kunnen bedrijven de bewezen

zoektechnologie van Google binnen hun eigen organisatie inzetten

en daarmee de bruikbaarheid van hun websites verbeteren en

de productiviteit van hun medewerkers verhogen, aldus een

woordvoerder van Google. Daarbij kan men denken aan toegang

tot meer, recentere informatie, een hoger prestatieniveau en geringere

afmetingen. De Mini is beschikbaar in diverse uitvoeringen

waarmee tussen 50.000 en 300.000 documenten kunnen worden

doorzocht. Bij aanschaf is een volledig jaar ondersteuning inbegrepen.

De nieuwe Mini is leverbaar in de Verenigde Staten, Europa en

Japan en biedt een beheerinterface in het Engels, Frans, Italiaans,

Duits, Spaans en Japans.

Meer informatie: www.google.nl.

Nederlanders bellen

massaal via Internet

Bellen via Internet is al lang geen speeltje meer voor nerds. Bijna

driekwart van alle Nederlanders overweegt inmiddels over te stappen

naar internettelefonie. Dit blijkt althans uit onderzoek van

marktonderzoeksbureau Blauw in opdracht van KPN onder 1400

consumenten. Ook voor bedrijven is deze optie uitermate interessant.

KPN begon, in navolging van enkele concurrenten en van aanbieders

als Gizmo en Skype, in mei vorig jaar met bellen via

Internet. Dit pakket, InternetPlusBellen, is sindsdien een groot succes.

Kostenbeheersing (een vast bedrag per maand) en gemak

worden als voordelen genoemd. Het onderzoek toont tot slot aan

dat er nog veel onbekendheid is bij het publiek met internetbellen.

Zeer dunne dvd van

Hitachi Maxell

Hitachi Maxell heeft een dvd ontwikkeld met een dikte van 0.092

millimeter, zo dun dat hij vervormt als er mee gezwaaid wordt. Bluray

en HD-DVD strijden om nieuwe technieken, maar Maxell komt

met een ander idee. Door het combineren van dunne disks kan er

veel meer opslagruimte gecreëerd worden als met een normale

dvd. De dunne dvd heeft namelijk ook een opslagruimte van 4,7

gigabyte, maar als beide kanten worden gebruikt, gaat het om 9,4

gigabyte. En als er honderd dunne dvd's op elkaar worden 'geplakt'

dan ontstaat er een opslagruimte van 940 gigabyte. De gecombineerde

disks zitten samen in een systeem dat de disk 6,5 centimeter

dik maakt. Uiteindelijk kan deze techniek uitgebreid worden

naar een capaciteit van vijf terabyte, zegt het bedrijf dat de disks

ontwikkeld.

33


34

Komen

Hazet officieel

Service Verlenende

Groothandel

Hazet, vakgroothandel in onder meer reinigingsmiddelen en toebehoren,

is per mei officieel gecertificeerd partner van

JohnsonDiversey. De adviseurs van Hazet hebben met een goed

gevolg een interne opleiding van JohnsonDiversey afgerond. Dit

stelt Hazet in staat om klanten te adviseren op basis van een

gedegen vakkennis op topniveau.

Hazet houdt zich regelmatig bezig met het actualiseren van de

kennis van de medewerkers. Zo is het bedrijf tevens in het bezit

van het certificaat ‘JohnsonDiversey partner in Food & Beverage’.

De adviseurs van Hazet zijn getoetst op de onderdelen: gebouwenonderhoud,

keukenhygiëne en machinale vaatwas.

Het bezit van een JohnsonDiversey certificaat stelt medewerkers

van Hazet in staat om gedegen ondersteuning en advies te

geven aan de eindverbruiker. Daarbij kan men denken aan de

werking van reinigingsmiddelen, productkeuze en hygiëneplannen.

Door deze certificering is Hazet nu een Service Verlenende

Groothandel, die de cliënten van alle mogelijke gemakken voorziet,

zoals deskundigheid, service en kwaliteit.

Naamswijziging

Sigma Coatings

Sigma Coatings is al vanaf de oprichting in 1972 een begrip in de

wereld van verf en pleisters in Nederland, maar ook ver daarbuiten.

Minder bekend is dat Sigma Coatings deel uit maakt van

de SigmaKalon Group, de nummer twee op het gebied van decoratieve

verven in Europa.

Daarom zal het bedrijf vanaf 1 juni 2006 SigmaKalon heten. Dit

betekent onder meer dat de SigmaKalon signature, behalve op

merken als Sigma Coatings, Histor, Brander, Rambo, Boonstoppel

Verf, ook te zien zal zijn op de communicatie-uitingen en ves-

Samenwerking Inverdan

en RegioCollege

Wethouder Luiten en bestuurslid ROC Van ’t Hoff, hebben

onlangs, tijdens de onderwijsconferentie van het ROC, hun handtekening

onder de intentieverklaring gezet. Die verklaring moet

leiden tot een intensieve samenwerking tussen het programma

Inverdan van de gemeente Zaanstad en het Regio College.

Inverdan biedt leerlingen van het ROC relevante praktijkervaring.

Studenten van het ROC kunnen op diverse manieren worden

ingezet.

Zo kunnen zij bijvoorbeeld in stageverband ondersteuning bieden

in het Informatiecentrum, optreden als gastheer of -vrouw

op een informatieavond, meewerken op een bouwplaats of een

evenement organiseren. Zowel het ROC als de gemeente hebben

daarvoor coördinatoren ingezet. Onder toeziend oog van

wethouder Hans Luiten werd een prijs toegekend aan het beste

plan voor een leerbedrijf binnen het ROC. Leerbedrijf ‘Evenementenbureau

Inverdan’ won 7.000 euro, een opsteker om de

samenwerking kracht bij te zetten.

Toesturen spam aan

bedrijven verboden

Na het verbod op spam aan particulieren, komt er nu ook een verbod

op het toesturen van spam, ongevraagde sms’jes en faxen aan

bedrijven. Dit is het gevolg van een wijziging in de Telecommunicatiewet,

waarmee de ministerraad onlangs heeft ingestemd. Het

wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State gezonden.

@

tigingen. .

Berichten voor de

rubriek Gaan &

Komen( personeels-

personeels-

wijzigingen en

korte nieuwtjes)

kunt u mailen naar

info@indevingers.nl


DE NIEUWE WINST KAN OOK UW BEDRIJF MEER OPLEVEREN

Steeds meer bedrijven en instellingen willen hun maatschappelijke betrokkenheid

tonen en zoeken mogelijkheden hieraan uiting te geven. Tegelijkertijd bestaat er bij veel

maatschappelijke organisaties behoefte aan steun in de vorm van kennis en mankracht.

Bijvoorbeeld bij de plaatselijke voetbalvereniging, de ruitersportvereniging

voor gehandicapten of de kinderboerderij op de hoek. Vaak drijven deze organisaties

op vrijwilligers en zijn zij niet in staat voldoende mankracht en deskundigheid in te

huren voor bijvoorbeeld het opknappen van hun clubaccommodatie of het organiseren

van hun financiële huishouding.

De Nieuwe Winst helpt deze maatschappelijke organisaties om in de Zaanstreek

bedrijven te vinden die hen willen helpen. Niet met geld dus, maar met kennis en

mankracht. In ruil hiervoor kunnen de deelnemende bedrijven uiting geven aan hun

maatschappelijke betrokkenheid. Inmiddels heeft de Nieuwe Winst, samen met onder

andere De Nederlandse Bank, Rabobank Zaanstreek, CKK Partners, Kuijs Reinder

Kakes en Lassie, vele projecten gerealiseerd. Door de publiciteit rond deze projecten

hebben zich ook veel andere bedrijven aangemeld die een project willen oppakken.

Dankzij deze ontwikkeling is de Nieuwe Winst erin geslaagd een geheel nieuwe inhoud

te geven aan het begrip maatschappelijk betrokken ondernemen. En dat kan het

bedrijfsleven een hoop opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een dagje teambuilding of

een andere bedrijfsactiviteit die motiverend werkt op uw werknemers. Maar het zorgt

ook voor de nodige PR. Want de regionale pers geeft deelnemende bedrijven graag

redactionele aandacht.

Projecten waar uw hulp bij gevraagd wordt en meer informatie vindt u op

www.denieuwewinst.nl

VERKOOPBUREAU KAN ORGANISEERT KARAOKE-DAG

Toen Merel kan van Verkoopbureau Kan

hoorde van de Nieuwe Winst was ze

gelijk enthousiast om mee te doen. Een

karaoke-dag organiseren voor bewoners

van de Prinsenstichting leek het bedrijf

een leuk alternatief voor hun teamuitje.

De Prinsenstichting biedt zorg en woonbegeleiding

aan mensen met een verstandelijk

handicap. De stichting was blij

met extra vrijwilligers die een activiteit

voor de bewoners wilden organiseren.

Samen werd de dag voorbereid.

De medewerkers van Verkoopbureau Kan wilden deze dag samen met de bewoners

tot een spektakel maken en dat is gelukt. De bewoners verheugden zich al dagen

op de grote dag. Want veel bewoners houden erg van zingen. Na een ochtend repeteren

en decors maken werd in de middag opgetreden. Iedereen vermaakte

zich kostelijk. De winst lag duidelijk aan twee kanten. Voor de bewoners en personeel

bood het initiatief van Kan een welkom alternatief op de dagelijkse routine en de

medewerkers van Kan hadden een leuke dag waar men met veel plezier op terugkijkt.

"Zo’n alternatief bedrijfsuitje is leuker dan bonbons maken" zegt eigenaresse Merel

Kan. "Je leert je collega’s in een andere setting kennen en waarderen. Dat levert ook

weer voordeel op voor het bedrijf"

Rooswijk:

Dienst wijken van de Gemeente Zaanstad

verwent ouderen in het Rosariumhorst

Welsaen terras:

Jongerenwerkers van Stichting

Welsaen leggen terras bij Breidablick

BFM-Wijma:

BFM en Wijma zetten kinderboerderij

Rooswijk in de verf

Nieuwe maten:

Bouwbedrijf Nieuwe Maten naar Artis

met cliënten Odion

Oostzijde 1, 1502 BB Zaandam T: (075) 612 03 55 F: (075) 612 41 13 E: info@denieuwewinst.nl I: www.denieuwewinst.nl

35


36

Personeel

Afkoop vakantiedagen

verboden

Werkgevers mogen overgebleven wettelijk verplichte vakantiedagen

aan het eind van het jaar niet afkopen. Werknemers moeten

deze later kunnen opnemen. Dit heeft het Europese Hof

begin april bepaald. De uitspraak komt na een klacht van het

FNV. Alleen bij beëindiging van het dienstverband mogen de

overgebleven snipperdagen worden uitbetaald. De uitspraak

geldt alleen voor het wettelijk minimum aan vakantiedagen. Bij

een vijfdaagse werkweek zijn dat er twintig.

Meer informatie: www.minszw.nl

Leerlingen praktijkonderwijs

vinden

moeilijk werk

Leerlingen van het praktijkonderwijs blijven te vaak noodgedwongen

langer op school zitten. Ze komen na hun opleiding

niet aan de bak. Daarom wil moet het kabinet meer werk gaat

maken van het aan de slag helpen van deze leerlingen vindt de

Tweede Kamer. Op het praktijkonderwijs zitten leerlingen met

een lage intelligentie en een sociaal-emotionele achterstand.

Voor hen wordt het steeds moeilijker om voor hen een plek op de

arbeidsmarkt te vinden.

Dat zou komen door wachtlijsten bij de sociale werkvoorziening

en strengere regels voor begeleiding en reïntegratie. Hier zouden

ze minder snel voor in aanmerking komen. Alle partijen, die zijn

betrokken bij het vinden van werk, zouden hun activiteiten goed

op elkaar laten aansluiten. Als dat niet het geval mocht zijn, wil

men daar verbeteringen in aanbrengen.

Atex-richtlijnen voor

arbeidsplaatsen

Vanaf 1 juli gelden de Europese Richtlijnen voor explosieveiligheid,

ook voor arbeidsplaatsen die voor juli 2003 in gebruik zijn

genomen. Deze arbeidsplaatsen moeten voldoen aan de bepalingen

van het wijzigingsbesluit Arbobesluit.

In juni 2003 zijn Atex 137 en Atex 95 van kracht geworden in verband

met gas- en stofontploffingsgevaar. Onder andere de toevoeging

van potentiële gevaren in verband met stofontploffingsgevaar

en de toevoeging van ontstekingsbronnen van ontploffingsgevaarlijke

mengsels anders dan elektrisch materieel, zijn

nieuw.

Voor Atex 137 geldt een overgangstermijn van drie jaar. Op 1 juli

verstrijkt deze termijn en moeten alle arbeidsplaatsen, dus ook

reeds bestaande, in Nederland aan de minimumeisen van de

Atex 137 voldoen.

Zie voor de Atex-richtlijnen ook: www.euronorm.net

Bron: MKB-Nederland

Jongeren kritischer

over veranderingen

Junior en senior management van grote Europese bedrijven verschillen

vaak totaal van opvatting over de veranderingen in een

bedrijf. Dit blijkt uit Europees onderzoek van Roland Berger

Strategy Consultants in samenwerking met Insead.

Terwijl bijna tweederde van de senior managers veranderingsprocessen

in hun organisatie als een absoluut succes beschouwt,

denkt amper een kwart van het middenmanagement hier net zo

over. Dit verschil van inzicht vormt een serieus probleem voor

organisaties.

Waar bijvoorbeeld driekwart van de jongere managers zegt dat

de werksfeer sterk te lijden heeft onder organisatieveranderingen,

is slechts de helft van de meer senior managers het hier mee

eens.


Werknemers

positiever over kansen

op arbeidsmarkt

Het vertrouwen in de ontwikkelingen op de Nederlandse

arbeidsmarkt groeit, zo blijkt uit de Right Career Confidence

Index. Werknemers schatten in, dat het makkelijker is voor werkzoekenden

om een passende nieuwe baan te vinden. De Career

Confidence Index stijgt met 1,6 punten en komt uit op 53,6. Dit is

nog altijd zeven punten lager dan de indexering van mei 2003, de

start van het onderzoek. Maar de stijgende lijn, die ingezet werd

in november 2004, zet zich voort.

Op de vraag of de kans aanwezig is dat de deelnemers aan het

onderzoek binnen een jaar hun baan verliezen, antwoordt 15,9

procent bevestigend. Dit is twee procent meer dan een half jaar

geleden. Er zijn echter steeds minder Nederlandse werknemers

die denken dat het vinden van een nieuwe baan voor werkzoekenden

moeilijk blijft.

Werkgevers onderschrijven de positieve lijn. Uit de Employment

Outlook Survey, een voorspellend kwartaalonderzoek van

Manpower, blijkt dat steeds meer werkgevers een uitbreiding

van personeel verwachten voor het aankomende kwartaal.

Nederland sluit aan bij de wereldwijde ontwikkelingen. In 13 van

de 18 aan het onderzoek deelnemende landen, zijn werknemers

positiever over hun eigen toekomst dan zes maanden geleden.

Wereldwijd lijkt er bovendien meer lucht te ontstaan op de

arbeidsmarkt ten gunste van werkzoekenden. In totaal werd de

mening van 9.400 fulltime medewerkers in 18 landen meegenomen

in de Right Career Confidence Index.

Minder regels in

Arbeidstijdenwet

Er komen minder regels voor het aantal uren dat iemand mag

werken en voor nachtarbeid. Aparte regels voor overwerk verdwijnen

en werknemers en werkgevers moeten zelf afspraken

maken over pauzes. Dit zijn enkele punten uit het Wetsvoorstel

vereenvoudiging arbeidstijdenwet van minister De Geus. Met de

wijzigingen wil hij de Nederlandse regels meer in lijn brengen

met de Europese richtlijnen. Bovendien wil het kabinet met een

versoepeling van de regels de internationale concurrentiepositie

van Nederland versterken. De nieuwe Arbeidstijdenwet kent nog

maar vier regels over de maximum arbeidstijd. Werkgevers en

werknemers krijgen meer ruimte om de arbeidstijd per dag en

per week zelf in te vullen. De maximum arbeidstijd is volgens de

nieuwe wet 12 uur per dag en 60 uur per week. In een periode

van vier weken mag een werknemer gemiddeld 55 uur per week

werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur. Een nachtdienst mag

niet lager duren dan tien uur. Voor werknemers die regelmatig

nachtdiensten draaien, mag de werkweek over een periode van

16 weken niet meer dan 40 uur bedragen.

Bron: MKB-Nederland

Werkloosheid daalt

Volgens het CBS telde Nederland in het eerste kwartaal van 2006

gemiddeld 460 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden

komt het aantal werklozen uit op 438 duizend. Dit zijn er

13 duizend minder dan in de periode december 2005-februari

2006.

Salaris weer

belangrijkste aspect

bij solliciteren

De hoogte van de beloning is, voor het eerst in jaren, weer de

belangrijkste reden in de keuze voor een (nieuwe) werkgever.

Hiermee is werksfeer, die onbetwist op nummer één stond in de

afgelopen jaren, niet meer de belangrijkste motivatie in het keuzegedrag

van de Nederlandse beroepsbevolking.

Versoepeling

werkvergunning Polen

stapsgewijs ingevoerd

Vanaf 1 mei besluiten sectoren of Polen en andere Oost-Europese

werknemers gemakkelijker een werkvergunning kunnen krijgen.

Dat gebeurt in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Daarbij wordt gekeken naar de werkloosheid en het aantal

vacatures in de diverse sectoren.

Aanvankelijk wilde het kabinet het voor werknemers uit de nieuwe

EU-lidstaten in het algemeen makkelijker maken een werkvergunning

te krijgen. Maar men stuitte daarbij op verzet van de

Tweede Kamer. Die was bang dat in sommige sectoren werknemers

in Nederland daardoor zouden worden verdrongen. Het

streven blijft vanaf 1 januari 2007 de grenzen volledig te openen.

Het kabinet werkt daar vanaf 1 mei 2006 stapsgewijs naar toe.

37


38

Boudewijn Besteman

Lid associatie

van wijndocenten

Kazig

Een foezel is een vluchtige stof die ontstaat aan het begin van de

vinificatie van druiven. De meeste foezels geven een onaangename

geur aan de wijn. Daarom is het doorgaans niet de bedoeling dat er

foezels vrijkomen. Eén van de foezels die als aangenaam wordt

beschouwd heeft een vettige, zoete perendrups geur. Deze geur vind

je vooral in moderne Chardonnaywijnen. Een andere foezel heeft de

geur van ‘tenenkaas’. Mits bescheiden aanwezig, kan deze geur een

welkome aanvulling zijn op de meestal welkome dierlijke geuren als

leer, mest en natte hond. Die geuren zijn soms te herkennen in

goede wijn.

De dag voor moederdag las ik in De Volkskrant: ‘Britse kaasmaker

maakt van zijn product een kaasparfum’. De Stilton Cheese Makers

Association heeft een ‘Eau de Stilton’ op de markt gebracht. Dit is

voor de kaas en wijn liefhebber fantastisch goed nieuws. “Ik weet

een moederdagcadeau, zei ik tegen mijn zoon.“Haal even een kaasparfum

bij….. Hij was al verdwenen voor ik uitgesproken was. Zoals

ik in één van mijn vorige columns schreef, heeft hij inmiddels ervaring

met parfum en moederdagcadeaus.

Ook komen er goede berichten uit Bordeaux. Het jaar 2005 belooft

één van de beste wijnjaren van Bordeaux te worden. De warme

zomer zorgde voor de aanmaak van veel suiker in de druif. De koele

nachten zorgden voor fijne aroma’s. Het droge najaar was goed voor

de rijping van de druiven. Dit maakt overigens voor de vele matige

Bordeauxwijnen weinig uit, die blijven gewoon matig. Momenteel

maakt de Franse overheid gelukkig veel werk van de sanering van

wijnbedrijven die onder de maat presteren. Zo wordt voorkomen,

dat de onverkoopbare wijnplas met subsidies moet worden opgekocht.

Overigens worden er nog steeds veel te veel slechte wijnen

gemaakt in Bordeaux.

De grote wijnhuizen, met hun beroemde merken en Châteaux, zullen

er alles aan doen om de prijzen voor hun wijnen op te drijven. In

een goed jaar als 2005 hebben zij alle mogelijkheden om hun wijnen

aantrekkelijk te maken voor welvarende klanten uit vooral

Engeland, Japan en de Verenigde Staten.

Tussen de gewone Bordeauxwijnen zijn ook pareltjes te vinden die

veel goedkoper zijn en zeer de moeite waard. Ik verwacht voor 2005

fluweelzachte Bordeauxwijnen met een hoog alcoholgehalte en

rijke aroma’s van zwarte bessen, kersen, bosgrond, laurier, mest en

leer. Drink hem in de nabijheid van je partner, die voor deze gelegenheid

ruikt naar Eau de Stilton, gronderig, pittig, fruitig en vooral

muskusachtig. Volgens kenners van Stilton kun je die eigenschappen

vinden in deze kaas. Neem daarna een stukje Stilton kaas met

een glas vintageport.

Boudewijn Besteman

Lid associatie van wijndocenten

Zaanbusiness

& wijn


Terugblik op het voorjaarsprogramma

van de

Zaanse Ondernemers

Sociëteit De Corner

In het overvolle Hellas Sport Paviljoen begon dit seizoen op

12 januari met de traditionele ‘Zaanse Kringen’, met als

onderwerp ‘De economie van de Zaanstreek: uitdaging of

neergang’. Een panel van deskundige gaf hun mening over

de economie van de Zaanstreek. Ook op 9 maart was er weer

een grote opkomst, dit keer voor de presentatie van Ronald

van Zetten (voorzitter Groepsdirectie HEMA) over de

geschiedenis en filosofie van het 80 jaar jonge grootwinkelbedrijf.

In het voorprogramma gaf Jan de Vries een persoonlijke

analyse van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 20 april

stond het ICT in de schijnwerpers. Na de actualiteit over ICT

Zaanstreek (cluster van ICT bedrijven) vertelde Herman van

der Wal meer over ‘MKB gevoelig voor Cyberdreigingen’ aan

de aandachtige bezoekers.

Boottocht

Op 1 juni sloot De Corner, met de 157 e bijeenkomst, het 22 e

seizoen af met de traditionele boottocht. Op Partyschip De

Ameland hadden de aanwezigen voldoende gelegenheid om

in een sfeervolle ambiance, met een fantastisch buffet en

sfeervolle muziek te netwerken en te genieten van de

prachtige streek.

Ronald van Zetten serveert een aantal van de

10 miljoen HEMA rookworsten per jaar in De Corner.

Jubileumboek

Ter gelegenheid van het 4e lustrum verscheen het jubileumboek

’1984-2004, het Zaanse Netwerk door de eeuwen heen’.

Indien u als lid nog niet in het bezit bent van dit boek kunt u,

zolang de voorraad strekt, een exemplaar verkrijgen bij de

secretaris Jaap Pameijer. Telefoon 075-628 39 63, of mailen

naar: info@de-corner.nl. U kunt het boek ook downloaden

via de vernieuwde website: www@de-corner.nl

Voorzitter Gerard de Leeuw

Het Zaanse netwerk

Het grote aantal bezoekers bewijst iedere keer weer dat De

Corner nog steeds het netwerk in de Zaanstreek is.

Vernieuwingen, interessante sprekers en onderwerpen houden

deze 22-jarige ook na ruim 150 bijeenkomsten nog

steeds actueel. Met belangstelling kijken wij dan ook uit

naar het najaarsprogramma.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN

donderdag 14 september 2006

donderdag 12 oktober 2006

donderdag 30 november 2006

donderdag 11 januari 2007:

Zaanse Kringen

dinsdag 7 november 2006:

18e Zaanse Ondernemersdag

39


AAN-/VERKOOP

AAN-/VERHUUR

TAXATIES

BELEGGINGEN

PROJECT-

ONTWIKKELING

VBO BOG

VERZAMELCOMPLEX!

Pieter Ghijsenlaan 19a,

1506 PW Zaandam

KLEINE TOCHT 33A + 35

ZAANDAM

Type O.G. : Bedrijfsunit

Oppervlakte : ca. 112/190m2 bedrijfsruimte

ca. 84/95m2 kantoorruimte

Ligging : Westerspoor-Zuid

Gebruik : Opslag, distributie e.d.

Bijzonderheden : Gunstige ligging, collegiaal

met Kuijs Reinder Kakes

HUURPRIJS v.a. :€ 13.500- p.j. excl. btw

INDUSTRIEEL MONUMENT!

WESTZIJDE 168-188 TE ZAANDAM

‘DE ZAANSE CHOCOLADEFABRIEK’

Type O.G. : Kantoor-/Winkel-/bedrijfsruimte

Oppervlakte : ca. 300m 2 tot ca. 1.106m 2

Ligging : Aan de Zaan in centrum.

Gebruik : o.a. kantoor, showroom,

winkelruimte, horeca, atelier,

sportcentra

Bijzonderheden : gerestaureerd fabriekscomplex

HUURPRIJS v.a. :€ 100,- p.m 2 p.j. excl. btw

VOLOP RUIMTE!

VRIJHEIDWEG 10-32

WORMERVEER

Type O.G. : Bedrijfsunits met kantoor

Oppervlakte : v.a. ca. 42m2 Ligging : Noorderveld

Gebruik : Diverse bedrijfs-/

kantoormogelijkheden

Bijzonderheden : Koop mogelijk

HUURPRIJS : v.a. € 5.400,- p.j. excl. btw

HOGE OVERHEADDEUR!

RONDE TOCHT 24

ZAANDAM

Type O.G. : Bedrijfsunit met stalen

verdiepingsvloer

Oppervlakte : ca. 250m2 /200m2 Ligging : Westerspoor-Zuid

Gebruik : Productie, magazijn, opslag

Bijzonderheden : Uitstekende ligging

HUURPRIJS :€ 20.000,- p.j. excl. btw

HEDENDAAGSE BEDRIJVIGHEID IN CULTUREEL ERFGOED

PIETER GHIJSENLAAN 19B

ZAANDAM

Type OG : Bedrijfs-/kantoorruimte

Oppervlakte : v.a. ca. 40m2 tot 175m2 Ligging : Zuiderhout

Gebruik : Diverse mogelijkheden

Bijzonderheden : Zeer goede zichtlocatie

Representatief

HUURPRIJS v.a. :€ 500,- p.m. excl. btw

Met de restauratie van het voormalige bedrijfscomplex wordt een

trend voortgezet om industrieel erfgoed een andere bestemming te

geven. In samenwerking met de gemeente Zaanstad en Monumentenzorg

wordt dit fantastische pand ontwikkeld tot een historisch

bedrijfsverzamelcomplex, waar een grote diversiteit aan bedrijven

gehuisvest zullen worden. In ‘De Zaanse Chocolade-fabriek’ is

plaats voor diverse bedrijfsactiviteiten: kantoren, winkels, bedrijfsruimten,

showroom, ateliers, horeca etc. De fabriek ondergaat een

grondige renovatie om nieuwe gebruikers onderdak te bieden.

Collegiaal met AanZet Bedrijfsfaciliteiten.

Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt?

Bel ons voor informatie of maak een afspraak.

SLUISPOLDERWEG 71

ZAANDAM

Type OG : Zelfstandig bedrijfsobject

Oppervlakte : Bedrijfsruimte ca. 650m2 Kantoorruimte ca. 215m2 Ligging : Achtersluispolder

Gebruik : Diverse mogelijkheden

Bijzonderheden : Uitstekend bereikbaar

Eigen grond

VRAAGPRIJS :€ 675.000 k.k. excl. btw

HUURPRIJS :€ 62.500,- p.j. excl. btw

VANAF 40 M 2 !

‘DE ZAANSE CHOCOLADEFABRIEK’

GOEDE LIGGING!

UNIEK CONCEPT

DE BOXX ®

ZAANDAM/AMSTERDAM-NOORD

Type OG : Luxueuze garageboxen/

opslagunits

Oppervlakte : ca. 19m2 tot 172m2 Ligging : Zaandam - P.Lieftinckweg

A’dam N - Corn.Douwesterrein

Gebruik : Werkplaats, opslag/stalling

caravan, boot etc.

Bijzonderheden : Nieuwbouw

KOOPSOM v.a. :€ 25.000 v.o.n. excl. btw

Telefoon (075) 614 16 16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!