de Burgerkrant - Open VLD Tervuren

tervuren.openvld.be

de Burgerkrant - Open VLD Tervuren

Lokaal nieuws

JEAN-PIERRE

LEONARD, BRAM

BARTHOLOMEES EN

ROBERT GRAULUS:

“Sterke Schouders

onder de toekomst

van Tervuren

P.2

MARC CHARLIER: UW

FISCALE ZEKERHEID

“Dankzij de VLD heeft

Tervuren de laagste

belastingen van alle

omliggende gemeenten”

P. 3

Provinciaal nieuws

Nationaal nieuws

U bepaalt

het beleid, laat

je stem horen

p. 12

p.6 - p.7

p.4 - p.5

p.8 - p.9

Doe mee

met de

VLD

p. 12

de Burgerkrant

EEN OPEN

van Tervuren

www.vld.be

De lokale politie is prominenter aanwezig in de

straat en een veiligheidsbeleid dat aansluit op de

noden van de burger werd gerealiseerd.

Van 20 naar 42 politieagenten

Met zijn ééngemeente zone vormt Tervuren

een uitzondering. Veel van de omliggende

gemeenten hebben zich verenigd in grotere

gehelen. Tervuren heeft gekozen voor zelfstandigheid.

Dus worden ook alle kosten van

de hervorming zelf gedragen. Een belangrijke

meerkost voor de begroting van de

gemeente was de uitbreiding van een oorspronkelijk

korps van 20 naar 42 politiemensen.

Spectaculaire resultaten

De politie moest zich dan ook engageren tot

het halen van resultaat. Hiervoor werd een

prioriteitenlijst opgesteld met aandacht voor

de typische Tervurense situatie. Diefstallen

en gevaarlijke verkeerssituaties zijn twee van

de prioriteiten. De resultaten zijn meer dan

bemoedigend. Het aantal voertuigen gecontroleerd

op snelheid steeg tussen 2004 en

2005 met meer dan 30% van 9671 naar

12675 gecontroleerde voertuigen. Het aantal

verkeersongevallen daalde recht evenredig.

Het aantal ongevallen met licht en zwaar

gekwetsten is zelfs meer dan gehalveerd.

Hadden we vroeger 1 ongeval met gewonden

per week, dan is dat nu gedaald naar minder

dan 2 per maand.

Diefstallen

en ongevallen

sterk gedaald

in Tervuren

EN BREDE KIJK

OP UW STREEK

De vruchten van de oprichting van de

nieuwe politiezone in Tervuren in 2002

worden stilaan duidelijk. De lokale politie

is prominenter aanwezig in de straat en

een veiligheidsbeleid dat aansluit op de

noden van de burger werd gerealiseerd.

Op het vlak van diefstallen zijn de resultaten

eveneens spectaculair. Tussen 2004 en 2005

daalde het aantal diefstallen uit gebouwen en

van en uit voertuigen met meer dan 40%.

Ook de daden van vandalisme zijn met meer

dan 20% gedaald.

Communicatie en samenwerking

De politiehervorming heeft het lokale politiekorps

ook verplicht de communicatie en

samenwerking met de andere lokale diensten

te verbeteren. De politie en de dienst bevolking

brengen elkaar op de hoogte van het

komen en gaan van inwoners van de

gemeente. De technische dienst staat de politie

bij bij allerhande logistieke aangelegenheden,

zoals de ondersteuning met signalisatie

bij evenementen. Tot slot vindt er geregeld

coördinerend overleg plaats tussen alle

gemeentelijke diensten en de politie.

Belangrijke stappen naar een veiliger en aangenamer

Tervuren zijn gezet. Dit was één

van de belangrijkste beleidsdoelstellingen

van de VLD. Ook in de toekomst zullen we

erop toezien dat u kunt wonen in een veilig

en aangenaam Tervuren!


2

Bram Bartholomees: “Jonge schouders

onder de toekomst van Tervuren”.

Jongeren zijn

de toekomst

Jong bloed bij de VLD. Bram

Bartholomees is één van de nieuwkomers

in de Tervuurse politiek.

Opgegroeid in Moorsel als kleinzoon

van zelfstandigen was de kleine Bram

regelmatig terug te vinden achter de

toog van het café van zijn grootouders.

Stilaan vindt hij zijn weg naar

het verenigingsleven. Na jaren te

mogen spelen bij de scouts van

Tervuren begint hij aan een lange carrière

als leider en groepsleider. Amper

zit zijn engagement als groepsleider

erop en het voorzitterschap van de

Jeugdraad lonkte.

Aan wieg van jeugdbeleid

Hij stond aan de wieg van het huidige

jeugdbeleid in Tervuren. Grote activiteiten

zoals ‘Het weekend van de

Jeugd’ met K3 op de affiche, de

bekende nieuwjaarsfuif in Moorsel of

het fuivenbeleid werden op poten

gezet met de hulp van een ploeg gemotiveerde

vrijwilligers. Jongeren zijn de

toekomst, dat bewijst Bram elke dag

in zijn job als leraar in het Atheneum

van Tervuren. Kortom, sterke en

jonge schouders onder de toekomst

van Tervuren!

Contact:

bram@bartholomeeus.net

Terug naar

geliefd

Tervuren

Robert Graulus, “ervaren schouders

onder de toekomst van Tervuren”.

Robert Graulus is 56 jaar,weduwnaar,vader

van Kristel en Annelies en

sedert kort grootvader van

Xander.Drie jaar geleden kwam hij

terug naar zijn geliefde Tervuren, dat

hij in 1986 verlaten had omwille van

zijn loopbaan bij de bank en waar hij

sinds twee jaar gestopt is met werken.

Bijgevolg heeft Robert heel wat vrije

tijd en doet hij veel aan sport (fietsen,

tennis, fitness, wandelen) en is hij ook

actief als gids voor de VVV-Tervuren.

Hij is lid van meerdere verenigingen

en is sterk geïnteresseerd in geschiedenis

en heemkunde.

Politiek niet nieuw

Begin 2005 werd hij tevens bestuurslid

bij VLD-Tervuren. Politiek is voor

Robert niet echt nieuw, want in zijn

jeugdjaren was hij al actief betrokken

bij de gemeentepolitiek en van 1977

tot 1982 was hij gemeenteraadslid in

Tervuren. Het gemeentebeleid ligt

hem nauw aan het hart en hij wil zich

graag hiervoor opnieuw inzetten.

Contact: robert.graulus@telenet.be

Jean-Pierre Leonard, “sterke schouders

onder de toekomst van Tervuren”.

Handelaars

doen onze

gemeente

leven

In 1980 nam Jean-Pierre de droogkuis

van zijn ouders over. Vanuit zijn professionele

activiteit was hij lid van het

handelaarsverbond van Tervuren.

Ondertussen ook papa van Bart, Els en

Lies en fiere opa van Louise en Matts.

Toneel en sport

Binnen toneelminnend Tervuren is

Jean-Pierre een meer dan gekende

figuur. Sinds 1980 is hij lid van toneelkring

“willen is kunnen”, eerst als

acteur en decorbouwer, sinds 1993 als

regisseur. Ook buiten Tervuren droeg

hij bij aan menige vertoning: Vossem,

Duisburg, Hoeilaart, Jezus-Eik, Tienen

en Lot passeerden allemaal de revue.

Op sportief vlak weet hij dat een bal en

een wiel rond zijn. Hij is ondermeer

mede bezieler van “Tervuren-Oteppe”

en “Tervuren-Maredsous”, voor ingewijde

MB’ers een memorabele tocht.

Hij geniet nu volop samen met mijn

echtgenote van fitness, Spinning en

lange wandelingen. Nu hij enkel nog

actief wil zijn in het Tervurense toneel,

maakt hij tijd vrij die hij wil spenderen

aan onze gemeente.

Contact: j.p.l.shop@skynet.be


Uit een vergelijking gemaakt door Dexia,

de grote financier van de gemeente, blijkt

duidelijk dat Tervuren goed scoort op drie

vlakken: lage belastingen, lage schuldgraad

en een zuinig uitgavenbeleid. Elk

jaar maakt Dexia op basis van de gemeentelijke

rekeningen en begrotingen een

gedetailleerd financieel profiel van alle

Vlaamse gemeenten. De bank vergelijkt de

cijfers van elke gemeente met deze van

zijn socio-economische gelijken (cluster),

met deze van de provincie Vlaams-Brabant

en met deze van heel Vlaanderen.

Maar al te vaak hoort men de kritiek dat

een gemeente als Tervuren het makkelijk

heeft om lage opcentiemen te heffen,

gezien het gemiddeld hoge inkomen van

de bevolking, waardoor de belastingsontvangsten

automatisch hoog zijn. Dit is niet

juist. Niet alleen onze gemeentelijke aanslagvoeten

in procenten zijn laag, maar

ook in absolute bedragen betaalt de

Tervurenaar per hoofd minder belastingen

dan onze medeburgers in de cluster,

Vlaams-Brabant of Vlaanderen.

Verkiezingsbelofte nagekomen

De VLD is in deze duidelijk haar verkiezingsbelofte

nagekomen, geen belastingsverhoging.

Om dit waar te maken is een

strikte opvolging van de uitgaven nodig.

Ook hierop is nauwlettend toegezien en

weerom blijkt uit de Dexia-vergelijking

dat Tervuren kwa uitgaven per inwoner

goed scoort. Onze uitgaven liggen in

dezelfde ordegroote van de cluster en aanzienlijk

lager dan deze van de Provincie en

Vlaams-Brabant.

Geringe schuldenlast

Het grootste verschil wordt gemaakt door

Marc Charlier,VLD-schepen van Financiën en Huisvesting:

Tervuren heeft lage belastingen, heeft weinig schulden

en voert een zuinig beleid”

Financiën:Tervuren slaagt

met grootste onderscheiding

de geringe schuldenlast. Door een bewuste

politiek van financiering met eigen middelen,

schulherschikking en schuldafbouw,

heeft de gemeente Tervuren een lage

schuldgraad, waardoor de gemeente ook

naar de toekomst toe haar investeringsmogelijkheden

vrijwaart.

Het resultaat mag dus gezien worden, en

Personenbelasting in

Ter vuren bij de laagste

van het land.

Opcentiemen op de

onroerende voorheffing

liggen in Tervuren

fors lager dan in de

omliggende

gemeenten.

VLD-Tervuren is dan ook trots over haar

bijdrage hierin. Wij durven te stellen dat

wij u weinig belastinggeld vragen en er

bovendien zéér zuinig mee omspringen, nu

en met uw goedkeuring ook volgende

legislatuur als het kan.

Meer weten?

U kunt zich wenden tot de VLD-schepen van Financiën of tot de

financiële dienst van de gemeente. Zij beschikken over een uitgebreide

presentatie over het financiële profiel van de gemeente.

3


10

Door kortverblijf kunnen ouderen langer in

hun vertrouwde omgeving blijven.

Kortverblijf in

Zoniën blijft

De realisatie van het vernieuwde rustoord

Zoniën is zonder meer een succes. De

mogelijkheid tot kortverblijf is hiervan

een onderdeel en zal dat ook in de toekomst

blijven.

Op geen enkel overlegorgaan werd de

mogelijke afschaffing geagendeerd en

OCMW-voorzitter Joël Vander Elst heeft

ook geen enkele intentie om dit in de toekomst

te doen. VLD-Tervuren engageert

zich om ieder voorstel dat de afschaffing

zou bepleiten niet goed te keuren.

Integrale aanpak

Kortverblijf vormt een belangrijk onderdeel

van de integrale aanpak die het

beleid wenst te bewerkstelligen. Het geeft

de mogelijkheid dat ouderen langer in

hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Kinderen kunnen op die manier langer

de zorg van hun ouders op zich

nemen zonder de vrees te hebben dat bij

tijdelijke afwezigheid (bijv. vakantie) de

ouders zonder zorgen zouden vallen.

De VLD stelt voor om, samen met de inwoners van de betrokken smalle

centrum-straten, te onderzoeken hoe wij de toestand kunnen verbeteren.

Een aantal verbeteringen moet mogelijk zijn: het aanpassen van busroutes,

het invoeren van éénrichtingsverkeer in te smalle straten, het inleggen van

kleinere milieuvriendelijke bussen of het optimaliseren van de buslijnen

door de uitbreiding van het aantal haltes van de snelbus 410.

VLD vraagt bijsturing

openbaar vervoer

In overleg met het gemeentebestuur van

Tervuren werd op 1 maart 2004 gestart

met het inleggen van een aantal nieuwe

buslijnen. Dit gebeurde binnen het kader

van het project basismobiliteit voor onze

regio van DE LIJN Vlaams-Brabant.

Vanaf die dag doen een aantal van deze

bussen (lijnen 315 en 317) ook het centrum

van onze gemeente aan. Voor de

bevolking van de betrokken straten werd

in februari 2004 een infosessie gehouden

door de schepen van Mobiliteit, samen

met DE LIJN. De toestand zou na 1 jaar

geëvalueerd worden. Deze evaluatie voor

de periode 2004-2005 werd aan het

gemeentebestuur overgemaakt in het

najaar 2005.

Aanbod fors uitgebreid

Wat leert ons de evaluatie? Het aanbod

van het openbaar vervoer, zowel voor

Tervuren-centrum als voor de deelgemeenten

is aanzienlijk uitgebreid. De

gebruikers van de nieuwe bushaltes zullen

dit zeker beamen.

Niet iedereen even tevreden

Onverdeelde tevredenheid is er echter niet.

Vooral de lijnen 315 en 317, die de kleinere

straten van de kern van Tervuren door-

De VLD is voor uitbreiding van het openbaar

vervoer, zolang dat aan reële behoeften van de

burgers tegemoetkomt.

i


in Centrum

kruisen, zorgen voor wrevel. Voorheen

was er al behoorlijk wat last van het nietafnemende

(sluip)verkeer van de pendelaars

van en naar Brussel. Daar komt nu

nog eens om de 15 minuten een grote lijnbus

bovenop. Gevolgen: nog meer verkeersopstoppingen

wegens de te smalle en

“De VLD schaft geen

buslijnen af, maar oplossingen

voor de ongemakken van

de lokale bewoners dringen

zich op”

bochtige straten, nog meer foutparkeren;

bijkomende lawaaihinder; luchtverontreiniging

door zware dieselmotoren, en

gevaar voor voetgangers wegens toenemend

aantal stoeprijders.

De VLD durft ook het nut in vraag stellen.

De bedoeling was om de pendelaars vlotter

van en naar het metrostation Kraainem

De verkeerssituatie in de smalle centrumstraten moet verbeteren.

te brengen. Zelfs ’s morgens blijven de

bussen onderzet. Tram 44 (MIVB) echter

blijft eerder overbezet.

De VLD is absoluut voorstander om het

geld van de belastingbetaler zo efficiënt

mogelijk te besteden. Uitbreiding van het

openbaar vervoer is noodzakelijk. Dit

moet evenwel aan de reële behoeften van

de burgers tegemoet komen. De VLD stelt

voor om, samen met de inwoners van de

betrokken smalle centrum-straten, te

onderzoeken hoe wij de toestand kunnen

verbeteren. Dit moet een voordeel opleveren

voor zowel de busreiziger (verkorting

van het traject) als voor de bewoners van

deze straten, die eveneens recht hebben

op een “leefbaar Tervuren”.

Hoe denkt u

erover?

Mail ons op

vld.tervuren@

proximedia.be

GT-VLD gaat met een sterk team naar de kiezer.

Veel volk op

VLD-receptie

Er was veel volk op de nieuwjaarsreceptie

van VLD-Tervuren. Een recordaantal sympathisanten

trotseerde de koude om te luisteren

naar VLD-kopstuk en Europees Parlementslid

Dirk Sterckx; die duidelijk gecharmeerd was

door de hoge opkomst en het ongewone

kader. Ook Patrica Ceysens, voorzitster van

de VLD-fractie in het Vlaams Parlement en

minister van Staat Luc Coene kwamen het

bestuur en zijn leden extra motiveren. Eerder

op de dag benadrukte voorzitter Leo

Trappeniers nogmaals de uitstekende samenwerking

met kartelpartner GT. Ook in 2006

gaat GT-VLD samen naar de kiezer. VLD-

Tervuren is ervan overtuigd dat de combinatie

van haar mandatarissen met een aantal

nieuwkomers de ideale mix is in aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen. Vera

Foccaert-Meulemans, Robert Graulus, Jean-

Pierre Leonard en Bram Bartholomees staan

klaar om de plaatselijke VLD-ploeg te versterken.

Kortom, sterke schouders onder de

toekomst van Tervuren.

11


Inwoners van Groot-Tervuren:

u bepaalt het beleid, laat je stemhoren

GT-VLD wil weten wat u denkt

12

Naam en voornaam: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....

Adres: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....

. . .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

Tel./GSM: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .

E-mail: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....

❍ wenst geïnformeerd te blijven over komende activiteiten

❍ wenst lid te worden van VLD-Tervuren

❍wenst actief deel te nemen aan het bestuur van VLD-Tervuren

Uiteindelijk bent u het die het beleid bepaalt.


Grijp je kans en draag bij aan een liberaal,

democratisch en Vlaams beleid in

Tervuren!

VLD-Tervuren is een beleidspartij waar

op mensenmaat aan politiek wordt gedaan.

Naast de mandatarissen bestaat het bestuur

uit een dynamische groep waar alle lagen

van de bevolking vertegenwoordigd zijn.

Er is ruimte voor ieders mening. Alle politieke

thema’s worden er besproken en toegelicht.

Waar nodig wordt een standpunt

ingenomen. Maar het hoeft niet altijd even

ernstig. We organiseren allerlei activiteiten,

serieuze en ludieke.

Gebruik het formulier hiernaast als ook jij

wenst deel te nemen. Alle bijkomende

informatie kan worden aangevraagd bij

voorzitter Leo Trappeniers of via vld.tervuren@proximedia.be.

Wij nemen weldra

contact met je op.

Van de realisaties van VLD-Tervuren bent u op de hoogte.

Maar wat mag u verwachten na 8 oktober 2006? Of beter,

wat vindt u belangrijk? Welke punten moeten met voorrang

door de nieuwe bestuursmeerderheid aangepakt worden?

VLD gaat het u vragen en komt naar u toe. In de komende

weken vindt u een enquête in de bus. Vijf minuten volstaan om

de 10-tal korte vragen te beantwoorden. Enkele dagen later

komt het team van de VLD-schepenen en mandatarissen langs

om de resultaten op te halen. Gebruik het moment om al uw

onopgeloste vragen te stellen.

De suggesties en opmerkingen uit de rondgang en de resultaten

van de enquête worden verwerkt in het verkiezingsprogramma

2006 van VLD. Per slot van rekening bent u het die het beleid

bepaalt.

Nr 1-2006 Uitgave van VLD-Tervuren Verantwoordelijke uitgever: Leo Trappeniers

Similar magazines